ORDONANȚĂ nr. 23 din 24 august 2016privind înființarea Institutului Național de Administrație
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 658 din 29 august 2016  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 1 pct. II.3 din Legea nr. 123/2016 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță.  +  Capitolul I Înființarea Institutului Național de Administrație  +  Articolul 1(1) Se înființează Institutul Național de Administrație, instituție publică de interes național, cu personalitate juridică, organ de specialitate al administrației publice centrale, în subordinea Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin preluarea activității în domeniul formării profesionale în administrația publică și al perfecționării profesionale a funcționarilor publici de la Agenția Națională a Funcționarilor Publici și centrele regionale de formare continuă pentru administrația publică locală.(2) Institutul Național de Administrație are sediul în municipiul București, Str. Occidentului nr. 14, sectorul 1.  +  Articolul 2(1) Rolul Institutului Național de Administrație este acela de a pune în aplicare direcțiile strategice ale Guvernului privind eficientizarea administrației publice prin profesionalizarea personalului din administrația publică centrală și locală.(2) Institutul Național de Administrație îndeplinește următoarele atribuții principale:a) organizează programe de formare specializată pentru ocuparea unei funcții publice corespunzătoare categoriei înalților funcționari publici, funcționari publici, personal contractual, persoane alese sau numite în funcție de demnitate publică sau asimilate acestora, aleși locali, manageri publici, precum și pentru alte categorii de persoane stabilite prin lege;b) organizează programe de perfecționare profesională pentru grupurile-țintă strategice, stabilite în condițiile legii;c) organizează alte programe de perfecționare profesională pentru personalul din administrația publică;d) realizează analize, rapoarte, proiecte și publicații în domeniul administrației publice;e) organizează și participă la activități de cercetare-inovare în domeniul administrației publice, seminare și conferințe pe teme de interes major pentru administrația publică;f) stabilește tematica specifică pentru programele de formare profesională pe care le organizează;g) stabilește standardele de calitate pentru programele de formare profesională pe care le organizează, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;h) elaborează sau, după caz, actualizează standardele ocupaționale pentru ocupațiile din domeniul administrației publice;i) întreprinde demersurile necesare autorizării, în condițiile legii, a programelor de formare profesională pe care le organizează.(3) Institutul Național de Administrație dezvoltă relații de colaborare și parteneriate și se poate asocia cu instituții de învățământ superior, în condițiile legii, și cu alte instituții din domeniul administrației publice, din țară sau din străinătate, precum și cu furnizori de formare și asigură comunicarea și colaborarea instituțională cu celelalte instituții care organizează programe de formare continuă.(4) Instituțiile de învățământ superior abilitate în acest sens se pot asocia cu Institutul Național de Administrație în vederea organizării de programe de master și doctorat în domeniul administrației publice, precum și programe postuniversitare de formare și dezvoltare profesională continuă, în condițiile legii.  +  Articolul 3(1) Conducerea Institutului Național de Administrație este asigurată de un președinte cu rang de secretar de stat, care este ajutat de un vicepreședinte, cu rang de subsecretar de stat.(2) Președintele și vicepreședintele sunt numiți și eliberați din funcție prin decizie a prim-ministrului, la propunerea ministrului dezvoltării regionale și administrației publice, în condițiile legii.(3) În exercitarea atribuțiilor sale, președintele Institutului Național de Administrație emite ordine cu caracter normativ și individual.(4) Președintele Institutului Național de Administrație este ordonator terțiar de credite.(5) Institutul Național de Administrație are un secretar general, înalt funcționar public, numit în condițiile legii.  +  Articolul 4(1) Personalul Institutului Național de Administrație se compune din demnitari, funcționari publici și personal contractual.(2) Salarizarea personalului Institutului Național de Administrație se face potrivit legislației în vigoare aplicabile personalului plătit din fonduri publice.  +  Articolul 5(1) Pe lângă Institutul Național de Administrație funcționează un Consiliu de coordonare format din:a) un reprezentant desemnat de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice;b) un reprezentant desemnat de Secretariatul General al Guvernului; (la 07-04-2017, Litera b) din Alineatul (1) , Articolul 5 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 1, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 44 din 31 martie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 231 din 04 aprilie 2017 ) c) un reprezentant desemnat de Camera Deputaților și un reprezentant desemnat de Senat;d) un reprezentant desemnat de Administrația Prezidențială;e) președintele Institutului Național de Administrație;f) câte un reprezentant al fiecărei structuri asociative a autorităților administrației publice locale, respectiv un reprezentant al Uniunii Naționale a Consiliilor Județene din România, un reprezentant al Asociației Municipiilor din România, un reprezentant al Asociației Orașelor din România și un reprezentant al Asociației Comunelor din România;g) un reprezentant al mediului academic desemnat de Consiliul Național al Rectorilor; (la 07-04-2017, Litera g) din Alineatul (1) , Articolul 5 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 2, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 44 din 31 martie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 231 din 04 aprilie 2017 ) h) un reprezentant al organizațiilor neguvernamentale/ sindicatelor reprezentative pentru administrația publică.(2) Membrii desemnați potrivit prevederilor alin. (1) lit. c), d), f), g) și h) sunt persoane cu experiență în formarea profesională sau în managementul funcției publice. Membrii desemnați potrivit prevederilor alin. (1) lit. g) și h) nu sunt funcționari publici, înalți funcționari publici și nu ocupă funcții de demnitate publică. (la 23-03-2018, Alineatul (2) din Articolul 5 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 1, ARTICOL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 21 din 21 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 260 din 23 martie 2018 ) (3) Instituțiile și organizațiile prevăzute la alin. (1) desemnează câte un membru titular și un membru supleant în Consiliul de coordonare.(4) Consiliul de coordonare se constituie prin decizie a prim-ministrului, pentru un mandat de 5 ani.(5) Prin decizia prim-ministrului prevăzută la alin. (4) este desemnat președintele Consiliului din rândul membrilor desemnați potrivit prevederilor alin. (1), precum și vicepreședintele acestuia.(6) Membrii Consiliului de coordonare primesc, în condițiile legii, o indemnizație de ședință reprezentând 10% din indemnizația președintelui Institutului Național de Administrație.  +  Articolul 6Consiliul de coordonare îndeplinește următoarele atribuții principale:a) avizează propunerile de programe de formare profesională organizate de Institutul Național de Administrație și tematica specifică a acestora; (la 07-04-2017, Litera a) din Articolul 6 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 4, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 44 din 31 martie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 231 din 04 aprilie 2017 ) b) avizează standardele de calitate pentru programele de formare profesională pe care le organizează Institutul Național de Administrație, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;c) elaborează proiectul de regulament de organizare și funcționare a Consiliului de coordonare pe care îl propune spre aprobare ministrului dezvoltării regionale și administrației publice;d) avizează proiectul de buget al Institutului Național de Administrație, precum și execuția bugetară a acestuia;e) avizează tarifele de participare la programele de formare profesională organizate de Institutul Național de Administrației (la 23-03-2018, Litera e) din Articolul 6 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 2, ARTICOL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 21 din 21 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 260 din 23 martie 2018 ) f) avizează acordurile de colaborare, de parteneriat sau asociere încheiate de Institutul Național de Administrație;g) alte atribuții stabilite prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 7(1) Institutul Național de Administrație organizează următoarele forme de pregătire, cu durata stabilită în condițiile legii și respectând toate reglementările din domeniul calificărilor, al standardelor ocupaționale și al controlului calității în domeniul formării continue, astfel: (la 07-04-2017, Litera a) din Alineatul (1) , Articolul 7 , Capitolul I a fost abrogată de Punctul 5, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 44 din 31 martie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 231 din 04 aprilie 2017 ) b) programe de formare profesională în administrația publică centrală și locală pentru funcționarii publici, personalul contractual și personalul care își desfășoară activitatea în baza unor contracte de management;c) programe de formare profesională în administrația publică pentru managerii publici, aleșii locali, persoane alese sau numite în funcții de demnitate publică sau asimilate acestora, precum și pentru alte categorii de persoane stabilite prin lege;d) programe de perfecționare profesională pentru grupurile-țintă strategice; (la 07-04-2017, Litera e) din Alineatul (1) , Articolul 7 , Capitolul I a fost abrogată de Punctul 5, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 44 din 31 martie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 231 din 04 aprilie 2017 ) (1^1) Institutul Național de Administrație organizează programe de formare profesională specializată pentru ocuparea unei funcții publice corespunzătoare categoriei înalților funcționari publici sau a altor funcții publice, în condițiile legii. (la 07-04-2017, Articolul 7 din Capitolul I a fost completat de Punctul 6, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 44 din 31 martie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 231 din 04 aprilie 2017 ) (1^2) Institutul Național de Administrație organizează seminare și conferințe pe teme de interes major pentru administrația publică centrală și locală, ca forme de pregătire a personalului din administrația publică, precum și alte categorii de formare, în condițiile legii. (la 07-04-2017, Articolul 7 din Capitolul I a fost completat de Punctul 6, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 44 din 31 martie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 231 din 04 aprilie 2017 ) (2) Formele de pregătire prevăzute la alin. (1) și (1^2) se organizează în mod direct de către Institutul Național de Administrație sau prin centrele teritoriale de formare continuă pentru administrația publică prevăzute la art. 10. Formele de pregătire care se vor desfășura prin centrele teritoriale se stabilesc anual prin ordin al președintelui Institutului Național de Administrație. (la 07-04-2017, Alineatul (2) din Articolul 7 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 7, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 44 din 31 martie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 231 din 04 aprilie 2017 ) (3) În vederea realizării formelor de pregătire prevăzute la alin. (1)-(1^2), Institutul Național de Administrație se poate asocia cu instituții de învățământ superior din țară acreditate, cu instituții similare din țară și din străinătate, precum și cu alți furnizori de formare. (la 07-04-2017, Alineatul (3) din Articolul 7 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 7, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 44 din 31 martie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 231 din 04 aprilie 2017 ) (4) Programele de formare profesională, respectiv perfecționare profesională, prevăzute la alin. (1), pot fi organizate: (la 07-04-2017, Partea introductivă a Alineatului (4) din Articolul 7, Capitolul I a fost modificată de Punctul 7, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 44 din 31 martie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 231 din 04 aprilie 2017 ) a) în cadru organizat, care să asigure întâlnirea nemijlocită, în spații special amenajate, pe întreaga durată a programului de formare profesională, a participanților cu formatorii;b) la distanță, prin utilizarea unor resurse electronice, informatice și de comunicații specifice, prin activități de autoînvățare și autoevaluare;c) în format mixt, modalitate care presupune atât întâlnirea nemijlocită, în spații special amenajate a participanților cu formatorii, cât și mijloace de pregătire specifice formării la distanță.(5) Admiterea la programele de formare prevăzute la alin. (1^1) organizate de către Institutul Național de Administrație se face prin concurs național organizat de Institutul Național de Administrație. Numărul comisiilor de concurs și al comisiilor de soluționare a contestațiilor, componența nominală a acestora, tematica pentru concurs, calendarul de desfășurare a concursului și modalitățile pentru plata tarifului de participare la program se aprobă prin ordin al ministrului dezvoltării regionale și administrației publice, la propunerea președintelui Institutului Național de Administrație. (la 07-04-2017, Alineatul (5) din Articolul 7 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 7, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 44 din 31 martie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 231 din 04 aprilie 2017 ) (6) Participarea la formele de pregătire prevăzute la alin. (1) se face pe bază de selecție/programare organizată de Institutul Național de Administrație. Metodologia de selecție și tarifele se aprobă prin ordin al ministrului dezvoltării regionale și administrației publice, la propunerea președintelui Institutului Național de Administrație. (la 07-04-2017, Alineatul (6) din Articolul 7 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 7, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 44 din 31 martie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 231 din 04 aprilie 2017 )  +  Articolul 8(1) Atestarea absolvirii programelor de formare specializată, a programelor de formare profesională și a programelor de perfecționare organizate de Institutul Național de Administrație se face prin certificate semnate de președintele Institutului Național de Administrație.(2) Modelele certificatelor de absolvire prevăzute la alin. (1) pentru formele de pregătire prevăzute la art. 7 alin. (1) și (1^1), precum și modalitatea de gestionare a acestora se aprobă, la propunerea Institutului Național de Administrație, prin ordin al ministrului dezvoltării regionale și administrației publice, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. (la 07-04-2017, Alineatul (2) din Articolul 8 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 8, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 44 din 31 martie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 231 din 04 aprilie 2017 ) (3) Certificatele de absolvire sunt însoțite de un supliment descriptiv privind competențele dobândite, iar pe certificat se înscrie nota de absolvire.(4) Atestarea participării la seminare și conferințe organizate de Institutul Național de Administrație se face prin certificate de participare semnate de președintele Institutului. (la 07-04-2017, Articolul 8 din Capitolul I a fost completat de Punctul 9, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 44 din 31 martie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 231 din 04 aprilie 2017 ) (5) Modelele certificatelor de participare prevăzute la alin. (4), precum și modalitatea de gestionare a acestora se aprobă de președintele Institutului Național de Administrație, cu avizul Consiliului de coordonare. (la 07-04-2017, Articolul 8 din Capitolul I a fost completat de Punctul 9, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 44 din 31 martie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 231 din 04 aprilie 2017 )  +  Articolul 9(1) Finanțarea cheltuielilor curente și de capital ale Institutului Național de Administrație se asigură din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.(2) Veniturile proprii ale Institutului Național de Administrației se constituie din:a) venituri provenite din tarife de participare la programe de formare;b) sponsorizări;c) donații ale unor persoane fizice și juridice din țară și din străinătate;d) fonduri externe nerambursabile;e) alte surse.  +  Capitolul II Centrele teritoriale de formare continuă pentru administrația publică  +  Articolul 10(1) În cadrul Institutului Național de Administrație funcționează centre teritoriale de formare continuă pentru administrația publică prin reorganizarea centrelor regionale/centrelor teritoriale de formare continuă pentru administrația publică locală aflate în subordinea Agenției Naționale a Funcționarilor Publici.(2) Centrele teritoriale de formare continuă pentru administrația publică, denumite în continuare centre teritoriale, sunt structuri fără personalitate juridică.  +  Articolul 11Conducătorii centrelor teritoriale sunt funcționari publici de conducere și sunt numiți de președintele Institutului Național de Administrație, în urma promovării unui concurs organizat în condițiile legii.  +  Articolul 12Centrele teritoriale exercită următoarele atribuții:a) organizează programe de formare profesională stabilite prin ordin al președintelui Institutului Național de Administrație;b) organizează seminare și conferințe pe teme de interes major pentru administrația publică locală;c) realizează studii, proiecte și publicații în domeniul administrației publice locale;d) alte atribuții stabilite în condițiile legii.  +  Capitolul III Drepturile și obligațiile participanților la programele de formare profesională organizate de către Institutul Național de Administrație  +  Articolul 13(1) Funcționarii publici, persoanele numite sau alese în funcții de demnitate publică sau asimilate acestora din cadrul administrației publice centrale și locale, precum și personalul angajat cu contract individual de muncă sau în baza unui contract de management în cadrul autorităților și instituțiilor publice au dreptul de a-și perfecționa pregătirea în domeniul administrației publice, participând la programe de formare profesională.(2) Cheltuielile ocazionate de participarea la programele de formare profesională se suportă din bugetul autorității sau instituției publice care îi trimite, de către alte persoane juridice din care provin participanții, respectiv de persoanele fizice interesate.  +  Articolul 14(1) Pe perioada în care participă la programele de formare profesională prevăzute de prezenta ordonanță, participanții la acestea beneficiază de drepturile salariale și de altă natură cuvenite, în condițiile legii.(2) Pe perioada în care urmează programele de formare profesională prevăzute de prezenta ordonanță, participanților la acestea le revin obligațiile prevăzute de lege, de regulamentele privind organizarea și desfășurarea programelor de formare profesională și de regulamentele interne ale instituțiilor angajatoare.(3) Durata programelor de formare profesională prevăzute de prezenta ordonanță se ia în considerare la calculul vechimii în muncă, în funcția publică sau, după caz, în specialitate, în condițiile legii.(4) În cazul în care programele de formare profesională sunt organizate în altă localitate decât cea în care își are sediul autoritatea sau instituția publică, respectiv persoana juridică, participanții beneficiază de drepturile de delegare, în condițiile legii.  +  Articolul 15Cheltuielile pentru programele de formare profesională pentru aleșii locali, organizate de Institutul Național de Administrație, respectiv de centrele teritoriale de formare continuă pentru administrația publică, se suportă din bugetele locale.  +  Capitolul IV Dispoziții tranzitorii și finale  +  Articolul 16Autoritățile administrației publice locale din municipiile reședință de județ în care funcționează centrele teritoriale pot asigura spațiile necesare pentru desfășurarea în bune condiții a activităților acestora.  +  Articolul 17(1) Modul de organizare și funcționare a Institutului Național de Administrație și a centrelor teritoriale, structura organizatorică, bunurile imobile din patrimoniu și numărul maxim de posturi se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe.(2) În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la alin. (1), personalul, patrimoniul, cuprinzând toate elementele de activ și pasiv, aferente activității de formare profesională, proiectele în domeniul formării profesionale, programele de formare profesională și drepturile și obligațiile care decurg din acestea sunt preluate de la Agenția Națională a Funcționarilor Publici și de la centrele regionale de formare continuă pentru administrația publică locală, de către Institutul Național de Administrație, pe bază de protocol de predare-preluare.(3) Patrimoniul prevăzut la alin. (2) se preia de către Institutul Național de Administrație pe baza situațiilor financiare întocmite potrivit prevederilor art. 28 alin. (11) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(4) Institutul Național de Administrație se subrogă în drepturile și obligațiile Agenției Naționale a Funcționarilor Publici și centrelor regionale de formare continuă pentru administrația publică locală, pe domeniul de activitate preluat.(5) Personalul aferent activității de formare profesională se preia de la Agenția Națională a Funcționarilor Publici cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat prin hotărârea Guvernului prevăzută la alin. (1) și respectând statutul juridic aplicabil fiecărei categorii de personal, fără afectarea drepturilor bănești ale salariaților.(6) Până la data semnării protocolului de predare-preluare prevăzut la alin. (2), finanțarea cheltuielilor de personal și a altor cheltuieli urgente ale Institutului Național de Administrație se asigură din bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin bugetul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici.(7) În cazul în care protocolul de predare-preluare prevăzut la alin. (2) se încheie înainte de data de 31 decembrie 2016, acesta va cuprinde și prevederile bugetare și execuția bugetară pe anul 2016 care se vor efectua în condițiile legii. Se autorizează în acest caz Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice să introducă modificările în structura bugetului său pentru anul 2016 și în anexele la acesta, corespunzător prevederilor prezentei ordonanțe, și să le comunice Ministerului Finanțelor Publice. La solicitarea Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, Ministerul Finanțelor Publice va emite precizări în legătură cu modificările în execuția bugetului de stat ce decurg din aplicarea prevederilor prezentei ordonanțe.(8) Programele de formare profesională organizate de Agenția Națională a Funcționarilor Publici, respectiv centrele regionale de formare continuă pentru administrația publică locală, aflate în derulare sau programate să se desfășoare până la data de 31 decembrie 2016, se preiau de Institutul Național de Administrație la data încheierii protocolului de predare-preluare prevăzut la alin. (2) și se finalizează, respectiv se desfășoară în condițiile și termenii stabiliți până la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la alin (1).(9) Proiectele în domeniul formării profesionale încheiate, aflate în derulare sau în proces de evaluare în vederea finanțării, se preiau de Institutul Național de Administrație de la Agenția Națională a Funcționarilor Publici, respectiv de la centrele regionale de formare continuă pentru administrația publică locală și se gestionează în continuare de acesta, în condițiile aprobate și termenii stabiliți până la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la alin. (1).(10) Prin excepție de la prevederile alin. (9), programele/proiectele cu finanțare externă ale Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, cu componentă în domeniul formării profesionale, aflate în implementare și/sau aflate în evaluare la Programul operațional Asistență tehnică în vederea obținerii finanțării, se derulează în continuare de aceasta până la finalizarea lor, în condițiile aprobate și în termenii stabiliți până la încheierea exercițiului financiar 2014-2020, conform calității de beneficiar eligibil, astfel cum este definit de către finanțator și conform contractelor de finanțare.  +  Articolul 18Începând cu data de 1 ianuarie 2017, la alin . (1) al pct. 42 din titlul VII din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 22 din 13 ianuarie 2016, cu modificările și completările ulterioare, se înlocuiește sintagma "Agenția Națională a Funcționarilor Publici" cu sintagma "Institutul Național de Administrație" și se elimină sintagma "în baza art. 23 din Hotărârea Guvernului nr. 1.066/2008 pentru aprobarea normelor privind formarea profesională a funcționarilor publici".  +  Articolul 19În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice va supune spre aprobare Guvernului proiectele de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.000/2006 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
  PRIM-MINISTRU
  DACIAN JULIEN CIOLOȘ
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru,
  ministrul dezvoltării regionale
  și administrației publice,
  Vasile Dîncu
  Șeful Cancelariei Prim-Ministrului,
  Ioan-Dragoș Tudorache
  Ministrul muncii, familiei,
  protecției sociale și
  persoanelor vârstnice,
  Dragoș-Nicolae Pîslaru
  Ministrul educației naționale
  și cercetării științifice,
  Mircea Dumitru
  Ministrul finanțelor publice,
  Anca Dana Dragu
  Ministrul fondurilor europene,
  Cristian Ghinea
  București, 24 august 2016.Nr. 23.-----