LEGE nr. 62 din 9 martie 2018privind combaterea buruienii ambrozia
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 227 din 14 martie 2018  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul 1(1) Proprietarii sau deținătorii de terenuri, administratorii drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigații și ai bazinelor piscicole au obligația să desfășoare lucrări de prevenire, combatere și distrugere a buruienii ambrozia, denumită științific Ambrosia artemisiifolia, pentru evitarea instalării și răspândirii vegetației adventive invazive și eliminarea ei în cazul prezenței pe terenurile intravilane sau extravilane.(2) În scopul distrugerii buruienii ambrozia și al prevenirii răspândirii acesteia, proprietarii sau deținătorii de terenuri, administratorii drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigații și ai bazinelor piscicole vor desfășura periodic, în perioada cuprinsă între răsărirea acestei plante și apariția primelor inflorescențe, respectiv cel târziu până la data de 30 iunie a fiecărui an sau în termen de 15 zile de la primirea unui avertisment din partea autorităților publice locale, lucrări de întreținere a terenurilor prin smulgere, erbicidare sau alte lucrări și metode specifice. Aceste măsuri se mențin până la sfârșitul perioadei de vegetație a buruienii ambrozia. (la 14-10-2023, Alineatul (2), Articolul 1 a fost modificat de Punctul 1., Articolul I din LEGEA nr. 272 din 10 octombrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 916 din 11 octombrie 2023 ) (3) Beneficiarii lucrărilor de construcții au obligația ca pe terenurile afectate de lucrări să ia măsurile necesare pentru evitarea instalării sau răspândirii buruienii ambrozia.(4) Lucrările de întreținere a terenului în vederea combaterii buruienii ambrozia în ariile naturale protejate stabilite de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, se fac potrivit planului de management al ariei naturale protejate.(5) Proprietarii sau deținătorii de terenuri, administratorii drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigații și ai bazinelor piscicole pot solicita efectuarea acestor lucrări de către autoritățile administrației publice locale. Autoritățile administrației publice locale vor proceda la efectuarea lucrărilor, pe cheltuiala solicitantului, în măsura în care dispun de mijloacele necesare efectuării acestora, sau îl vor informa pe acesta că nu pot da curs solicitării și că obligația legală prevăzută la alin. (1) subzistă. Modalitatea de plată a contravalorii prestațiilor serviciilor de curățare a terenurilor infestate cu buruiana ambrozia se stabilește de către autoritățile administrației publice locale. (la 14-10-2023, Articolul 1 a fost completat de Punctul 2., Articolul I din LEGEA nr. 272 din 10 octombrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 916 din 11 octombrie 2023 ) (6) În situația în care autoritățile locale, la expirarea termenului de 15 zile de la transmiterea avertismentului, constată că proprietarii sau deținătorii de terenuri, administratorii drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigații și ai bazinelor piscicole nu au efectuat lucrări de curățare a terenurilor infestate cu buruiana ambrozia, pot interveni pe terenurile infestate pentru a le curăța. În toate cazurile în care proprietarul notificat conform alin. (1) nu permite accesul pe terenul supus lucrărilor de-intervenție în vederea executării acestora de către autoritatea administrației publice locale, primarul solicită autorizarea instanței judecătorești competente, prin ordonanță președințială, dată cu citarea părților. Dispozițiile art. 3 se aplică în mod corespunzător. Costurile generate de efectuarea lucrărilor de prevenire, combatere și distrugere a speciei Ambrosia artemisiifolia vor fi suportate de către proprietarii, deținătorii de terenuri, administratorii drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigații și ai bazinelor piscicole. (la 14-10-2023, Articolul 1 a fost completat de Punctul 2., Articolul I din LEGEA nr. 272 din 10 octombrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 916 din 11 octombrie 2023 )  +  Articolul 2(1) Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale și Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor stabilesc și actualizează, ori de câte ori este necesar, procedura de distrugere a buruienii ambrozia, măsurile ce se impun pentru limitarea ariei de extindere a acestei specii invazive și metodele de îndepărtare și eradicare a acestei plante.(2) În vederea promovării soluțiilor corespunzătoare pentru combaterea buruienii ambrozia, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Ministerul Sănătății și autoritățile administrației publice locale desfășoară anual, în special în perioada de vegetație a buruienii ambrozia, campanii de informare și conștientizare în media, online și în formă scrisă. (la 18-07-2020, Articolul 2 a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din LEGEA nr. 129 din 14 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 621 din 15 iulie 2020 )  +  Articolul 3(1) Nerespectarea prevederilor art. 1 de către proprietarii sau deținătorii de terenuri, beneficiarii lucrărilor de construcții, administratorii drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigații și ai bazinelor piscicole constituie contravenție și se sancționează cu avertisment.(2) Constituie contravenție nerespectarea prevederilor din avertisment de către proprietarii sau deținătorii de terenuri, beneficiarii lucrărilor de construcții, administratorii drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigații și ai bazinelor piscicole și se sancționează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei pentru persoanele fizice și cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei pentru persoanele juridice. (la 18-07-2020, Alineatul (2) din Articolul 3 a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din LEGEA nr. 129 din 14 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 621 din 15 iulie 2020 ) (3) Limitele amenzilor contravenționale prevăzute la alin. (2) se actualizează prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 4Contravențiilor prevăzute la art. 3 le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 5Verificarea și constatarea nerespectării de către proprietarii sau deținătorii de terenuri, beneficiarii lucrărilor de construcții, administratorii drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigații și ai bazinelor piscicole a dispozițiilor art. 1, precum și aplicarea sancțiunilor potrivit prevederilor art. 3 se fac de către autoritățile administrației publice locale pe a căror rază teritorială se face controlul, prin personal împuternicit de primar, de către polițiști locali sau de către comisari ai Gărzii Naționale de Mediu. Îndeplinirea obligațiilor care le revin autorităților administrației publice locale se verifică de către specialiști desemnați de Instituția Prefectului, care au și competența de a sancționa nerespectarea prevederilor prezentei legi. (la 18-07-2020, Articolul 5 a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din LEGEA nr. 129 din 14 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 621 din 15 iulie 2020 )  +  Articolul 6Normele metodologice de aplicare a prezentei legi se elaborează de către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Ministerul Mediului și Ministerul Sănătății în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  FLORIN IORDACHE
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU
  București, 9 martie 2018.Nr. 62.-----