HOTĂRÂRE nr. 332 din 23 aprilie 2014privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea investițiilor care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 336 din 8 mai 2014  Conținutul acestui act aparține exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamț și nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor.În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al Deciziei Comisiei Europene C (2014) 2240 final și al dispozițiilor art. 3 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 137/2007,având în vedere prevederile Regulamentului (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea art. 107 și 108 din tratat,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.---------Formula introductivă a fost modificată de pct. 1 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 784 din 10 septembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 675 din 16 septembrie 2014.Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1Scopul prezentei hotărâri îl reprezintă instituirea unei scheme de ajutor de stat, denumită în continuare schemă, având ca obiectiv dezvoltarea regională prin realizarea de investiții care determină crearea de locuri de muncă în toate sectoarele, cu excepția celor prevăzute la art. 13 și în Lista sectoarelor de activitate pentru care nu se acordă ajutoare de stat, prevăzută în anexa nr. 1.  +  Articolul 2(1) Acordarea ajutoarelor de stat regionale pentru investiții în cadrul schemei se face cu respectarea prevederilor privind ajutorul de stat regional din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea art. 107 și 108 din tratat, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L, nr. 187 din 26 iunie 2014, denumit în continuare Regulament, și este exceptată de la obligația notificării către Comisia Europeană.--------Alin. (1) al art. 2 a fost modificat de pct. 2 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 784 din 10 septembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 675 din 16 septembrie 2014.(2) Comisia Europeană este informată în termen de 20 de zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, potrivit prevederilor Regulamentului.  +  Capitolul II Durata, bugetul schemei și numărul estimat de beneficiari  +  Articolul 3(1) Se pot emite acorduri pentru finanțare în baza prezentei scheme până la data de 31 decembrie 2020, cu respectarea legislației în domeniul ajutorului de stat.(2) Plata ajutorului de stat se efectuează în perioada 2015-2025, în baza acordurilor pentru finanțare emise, în limita bugetului anual alocat schemei.  +  Articolul 4(1) Prezenta schemă este inclusă în Programul "Ajutoare de stat pentru finanțarea proiectelor pentru investiții" din cadrul bugetului Ministerului Finanțelor Publice - Acțiuni generale. Acordarea ajutoarelor de stat instituite prin schemă se realizează cu încadrarea în creditele de angajament și creditele bugetare aprobate anual prin legea bugetului de stat pentru acest program.(2) Bugetul maxim al schemei este de 2.700 milioane lei, respectiv echivalentul a aproximativ 600 milioane euro, cu posibilitatea suplimentării, astfel:a) credite de angajament pentru emiterea de acorduri pentru finanțare pentru perioada 2014-2020;b) credite bugetare pentru plata ajutorului de stat pentru perioada 2015-2025.(3) Bugetul anual maxim al schemei este de 450 milioane lei, respectiv echivalentul a aproximativ 100 milioane euro.  +  Articolul 5Numărul total estimat al întreprinderilor care urmează să beneficieze de ajutor de stat în baza schemei este de 1.700.--------Art. 5 a fost modificat de pct. 3 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 784 din 10 septembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 675 din 16 septembrie 2014.  +  Capitolul III Cheltuieli eligibile  +  Articolul 6(1) Sunt considerate cheltuieli eligibile costurile salariale, astfel cum sunt definite la art. 1 lit. d) din Procedura privind acordarea ajutoarelor de stat, prevăzută în anexa nr. 2, înregistrate pe o perioadă de 2 ani consecutivi, ca urmare a creării de locuri de muncă.(2) Ajutorul de stat aferent cheltuielilor eligibile se acordă cu îndeplinirea următoarelor condiții:a) locurile de muncă sunt create direct de un proiect de investiții;b) locurile de muncă sunt create după data primirii acordului pentru finanțare, dar nu mai târziu de 3 ani de la data finalizării investiției.(3) Se iau în considerare locurile de muncă nou-create în cazul în care între angajați și angajator sau întreprinderi asociate acestuia nu există raporturi de muncă în ultimele 12 luni anterior datei înregistrării cererii de acord pentru finanțare.(4) Fiecare loc de muncă creat ca urmare a investiției se menține pentru o perioadă minimă de 5 ani, respectiv 3 ani în cazul IMM-urilor, de la data la care acesta a fost ocupat prima dată. (la 19-04-2016, Alineatul (4) din Articolul 6 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 234 din 30 martie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 296 din 19 aprilie 2016 )  +  Articolul 7Ajutorul de stat se acordă întreprinderilor, cu respectarea prevederilor prezentei hotărâri și a Regulamentului, prin alocări de la bugetul de stat, din bugetul Ministerului Finanțelor Publice - Acțiuni generale, sub formă de sume nerambursabile, în raport cu cheltuielile eligibile și în limita intensității maxim admisibile.  +  Capitolul IV Intensitatea și cumulul ajutoarelor de stat  +  Articolul 8(1) Nivelul maxim al ajutorului de stat de care poate beneficia o întreprindere, în cadrul schemei, în raport cu cheltuielile eligibile și cu respectarea prevederilor art. 10, este următorul:
  Regiunea    Nivelul maxim al ajutorului de stat
  2014-2017 2018-2020
  Regiunea București   echivalentul în lei a 11,25 milioane euro echivalentul în lei a 7,5 milioane euro
  Regiunile Vest și Ilfov echivalentul în lei a 26,25 milioane euro
  Regiunile Nord-Vest, Centru, Nord-Est, Sud-Est, Sud-Muntenia, Sud-Vest Oltenia  echivalentul în lei a 37,5 milioane euro  
  (2) Pentru verificarea încadrării în nivelul maxim al ajutorului de stat exprimat în euro se utilizează cursul de schimb stabilit de Banca Națională a României, valabil la data elaborării acordului pentru finanțare.
   +  Articolul 9(1) Intensitatea brută a ajutorului de stat regional, raportată la cheltuielile eligibile, nu poate depăși următoarele procente:
  Regiunea Intensitatea maximă a ajutorului de stat
  2014-2017 2018-2020
  Regiunea București 15% 10%
  Regiunile Vest și Ilfov 35%
  Regiunile Nord-Vest, Centru, Nord-Est, Sud-Est, Sud-Muntenia, Sud-Vest Oltenia50%
  (2) În cazul proiectelor mari de investiții, ajutorul nu poate depăși valoarea maximă prevăzută pentru fiecare regiune de dezvoltare la art. 8 alin. (1) și se calculează conform formulei prevăzute la art. 2 pct. 20 din Regulament.--------Alin. (2) al art. 9 a fost modificat de pct. 4 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 784 din 10 septembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 675 din 16 septembrie 2014.(3) Un proiect unic de investiții nu poate fi divizat în mai multe subproiecte în scopul de a beneficia de ajutor de stat în valoare mai mare decât valoarea maximă prevăzută pentru proiectele mari de investiții.
   +  Articolul 10(1) Pentru a stabili dacă nivelul și intensitatea ajutorului de stat de care beneficiază o întreprindere se încadrează în limitele maxime prevăzute la art. 8 alin. (1), respectiv art. 9 alin. (1) și (2), se ia în considerare valoarea totală a ajutoarelor de stat acordate pentru activitatea, proiectul sau întreprinderea care beneficiază de ajutor de stat.(2) Ajutoarele de stat, acordate în baza schemei, pot fi cumulate după cum urmează:a) cu orice alt ajutor de stat, aferent unor costuri eligibile diferite;b) cu orice alt ajutor de stat în legătură cu aceleași costuri eligibile, dar numai în cazul în care cumularea respectivă nu are drept rezultat depășirea limitelor maxime prevăzute la art. 8 alin. (1), respectiv art. 9 alin. (1) și (2).(3) Ajutoarele de stat, acordate în baza schemei, nu se cumulează cu ajutoare de minimis în raport cu aceleași costuri eligibile, dacă un astfel de cumul ar conduce la o intensitate și un nivel al ajutorului care depășește limitele prevăzute la art. 9 alin. (1) și (2).
   +  Capitolul V Efectul stimulativ  +  Articolul 11(1) Prezenta hotărâre se aplică numai ajutoarelor care au efect stimulativ.(2) Se consideră că ajutoarele au efect stimulativ dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:a) întreprinderea adresează Ministerului Finanțelor Publice o cerere scrisă de acordare a ajutorului, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1 la Procedura privind acordarea ajutoarelor de stat, înainte de demararea investiției;b) abrogată;--------Lit. b) a alin. (2) al art. 11 a fost abrogată de pct. 5 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 784 din 10 septembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 675 din 16 septembrie 2014.c) proiectul de investiții nu demarează înaintea primirii acordului pentru finanțare.  +  Articolul 12În cazul în care întreprinderea solicitantă demarează investiția anterior primirii acordului pentru finanțare, întreaga investiție nu este eligibilă.  +  Capitolul VI Criterii de acordare a ajutorului de stat  +  Articolul 13Prezenta hotărâre se aplică ajutoarelor din toate sectoarele economice, cu excepția următoarelor ajutoare prevăzute la art. 1 alin. (3) din Regulament:a) ajutoare acordate în sectorul pescuitului și al acvaculturii, astfel cum sunt reglementate de Regulamentul (UE) nr. 1.379/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind organizarea comună a piețelor în sectorul produselor pescărești și de acvacultură, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1.184/2006 și (CE) nr. 1.224/2009 ale Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 104/2000 al Consiliului;--------Lit. a) a art. 13 a fost modificată de pct. 6 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 784 din 10 septembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 675 din 16 septembrie 2014.b) ajutoare acordate în sectorul producției agricole primare;--------Lit. b) a art. 13 a fost modificată de pct. 6 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 784 din 10 septembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 675 din 16 septembrie 2014.c) ajutoare acordate în sectorul prelucrării și comercializării produselor agricole, în următoarele cazuri:(i) atunci când valoarea ajutoarelor este stabilită pe baza prețului sau a cantității unor astfel de produse achiziționate de la producători primari sau comercializate de către întreprinderile în cauză; sau(ii) atunci când acordarea ajutoarelor este condiționată de transferarea lor parțială sau integrală către producători primari;d) ajutoare pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive, astfel cum sunt reglementate de Decizia nr. 2010/787 a Consiliului din 10 decembrie 2010 privind ajutorul de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive;e) ajutoare care favorizează activitățile din sectorul siderurgic, sectorul cărbunelui, sectorul construcțiilor navale, sectorul fibrelor sintetice, sectorul transporturilor și al infrastructurii conexe, sectorul producerii și distribuției de energie și al infrastructurii pentru aceasta.--------Lit. e) a art. 13 a fost modificată de pct. 6 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 784 din 10 septembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 675 din 16 septembrie 2014.  +  Articolul 14Întreprinderile nu pot beneficia de următoarele tipuri de ajutor de stat:a) ajutor destinat activităților legate de export către țări terțe sau către alte state membre, respectiv ajutor direct legat de cantitățile exportate, de înființarea și funcționarea unei rețele de distribuție sau de alte costuri curente legate de activitatea de export;b) ajutor condiționat de utilizarea preferențială a produselor naționale față de produsele importate;c) ajutor pentru exploatare.  +  Articolul 15(1) Pot beneficia de ajutor de stat în baza schemei întreprinderile care îndeplinesc cumulativ, la data înregistrării cererii de acord pentru finanțare, următoarele criterii de eligibilitate:a) sunt înregistrate potrivit Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sau Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației, republicată; (la 19-04-2016, Litera a) din Alineatul (1) , Articolul 15 , Capitolul VI a fost modificată de Punctul 2, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 234 din 30 martie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 296 din 19 aprilie 2016 ) b) realizează o investiție inițială în România, în orice sector, cu excepția celor prevăzute la art. 13 și în Lista sectoarelor de activitate pentru care nu se acordă ajutoare de stat, prevăzută în anexa nr. 1;c) nu înregistrează debite restante la bugetele componente ale bugetului general consolidat;d) nu intră în categoria «întreprinderilor în dificultate» definite potrivit art. 2 pct. 18 din Regulament;--------Lit. d) a alin. (1) al art. 15 a fost modificată de pct. 7 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 784 din 10 septembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 675 din 16 septembrie 2014.e) nu se află în procedură de executare silită, insolvență, faliment, reorganizare judiciară, dizolvare, închidere operațională, lichidare sau suspendare temporară a activității;f) nu fac obiectul unor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau în cazul în care asemenea decizii au fost emise acestea au fost executate, conform prevederilor legale în vigoare;g) nu au beneficiat de alte ajutoare de stat regionale pentru costuri eligibile de natura activelor corporale și necorporale în cadrul aceluiași proiect unic de investiții;h) nu au închis o activitate identică sau similară în spațiul economic european în ultimii 2 ani anteriori înregistrării cererii de acord pentru finanțare și, la momentul înregistrării cererii, nu au planuri concrete de a închide o astfel de activitate într-o perioadă de 2 ani după finalizarea, în regiunea în cauză, a investiției inițiale.(2) Întreprinderile în activitate pot beneficia de ajutor de stat în baza schemei dacă îndeplinesc cumulativ, la data înregistrării cererii de acord pentru finanțare, criteriile prevăzute la alin. (1), precum și următoarele criterii de eligibilitate:a) au rentabilitatea cifrei de afaceri mai mare sau egală cu 1% în ultimul exercițiu financiar încheiat;b) au capitalurile proprii pozitive în ultimul exercițiu financiar încheiat.(3) Întreprinderile nou-înființate pot beneficia de ajutor de stat în baza schemei dacă îndeplinesc cumulativ, la data înregistrării cererii de acord pentru finanțare, criteriile prevăzute la alin. (1), precum și următoarele criterii de eligibilitate:a) au capital social subscris vărsat în condițiile legii în valoare de minimum 30.000 lei;b) nu aparțin unor acționari care dețin sau au deținut în ultimii 2 ani anteriori datei înregistrării cererii de acord pentru finanțare o altă întreprindere înregistrată conform Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sau Legii nr. 1/2005, republicată, care desfășoară sau a desfășurat activitatea pentru care solicită finanțare. (la 19-04-2016, Litera b) din Alineatul (3) , Articolul 15 , Capitolul VI a fost modificată de Punctul 3, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 234 din 30 martie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 296 din 19 aprilie 2016 )  +  Articolul 16Investițiile realizate de întreprinderi în cadrul schemei trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele criterii de eligibilitate:a) să fie considerate investiții inițiale, astfel cum sunt definite la art. 1 lit. k) din Procedura privind acordarea ajutoarelor de stat prevăzută la anexa nr. 2, respectiv investiții inițiale în favoarea unei noi activități economice, în cazul întreprinderilor mari din regiunea de dezvoltare București-Ilfov, care grupează municipiul București și județul Ilfov, astfel cum sunt definite la art. 1 lit. l) din Procedura privind acordarea ajutoarelor de stat prevăzută la anexa nr. 2; (la 19-04-2016, Litera a) din Articolul 16 , Capitolul VI a fost modificată de Punctul 4, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 234 din 30 martie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 296 din 19 aprilie 2016 ) b) să conducă la crearea, pentru fiecare locație a realizării investiției, a cel puțin 10 locuri de muncă dintre care minimum 3 locuri de muncă pentru lucrători defavorizați;--------Lit. b) a art. 16 a fost modificată de pct. 8 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 784 din 10 septembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 675 din 16 septembrie 2014.c) să fie viabile și să determine eficiența economică a întreprinderii, conform planului de afaceri definit la art. 1 lit. w) din procedura prevăzută la anexa nr. 2.  +  Articolul 16^1Imobilizările corporale și necorporale aferente investițiilor inițiale trebuie să fie noi, cu excepția celor achiziționate de către IMM-uri.--------Art. 16^1 a fost introdus de pct. 9 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 784 din 10 septembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 675 din 16 septembrie 2014.  +  Capitolul VII Dispoziții finale  +  Articolul 17Ministerul Finanțelor Publice are obligația de a publica pe site-ul său textul integral al schemei, perioada în care se pot înregistra cereri de acord pentru finanțare, bugetul anual alocat schemei de ajutor de stat, bugetul sesiunii, data epuizării bugetului anual și a bugetului total alocat schemei, rezultatele etapelor de evaluare și lista beneficiarilor.  +  Articolul 18(1) Ministerul Finanțelor Publice trebuie să păstreze înregistrări detaliate referitoare la ajutoarele acordate pentru toate proiectele de investiții în cadrul schemei. Aceste înregistrări, care conțin toate informațiile necesare pentru a stabili dacă sunt respectate criteriile din Regulament, trebuie păstrate timp de 10 ani de la data acordării ultimului ajutor în cadrul schemei.(2) Angajatorul trebuie să păstreze timp de 10 ani de la data primirii acordului pentru finanțare toate documentele referitoare la ajutorul de stat primit în cadrul schemei.(3) Ministerul Finanțelor Publice, în calitate de furnizor de ajutor de stat, transmite Consiliului Concurenței rapoarte anuale privind ajutoarele de stat regionale acordate conform schemei, potrivit Regulamentului privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul președintelui Consiliului Concurenței nr. 175/2007.  +  Articolul 19(1) Toate documentele transmise Ministerului Finanțelor Publice de către întreprindere trebuie prezentate în limba română. În cazul documentelor redactate într-o limbă străină, întreprinderea prezintă aceste documente însoțite de traduceri în limba română certificate de către traducători autorizați.(2) Documentele emise de întreprinderea solicitantă în original trebuie să fie datate și semnate de persoana autorizată să reprezinte legal întreprinderea. (la 19-04-2016, Alineatul (2) din Articolul 19 , Capitolul VII a fost modificat de Punctul 5, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 234 din 30 martie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 296 din 19 aprilie 2016 )  +  Articolul 20Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  VICTOR-VIOREL PONTA
  Contrasemnează:
  Ministrul finanțelor publice,
  Ioana-Maria Petrescu
  Ministrul delegat pentru buget,
  Liviu Voinea
  București, 23 aprilie 2014.Nr. 332.  +  Anexa nr. 1LISTAsectoarelor de activitate pentru care nu se acordă ajutoare de stat
  Nr. crt. Cod CAEN Denumire cod CAEN
  SECȚIUNEA A - AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ ȘI PESCUIT
  1 01 Agricultură, vânătoare și servicii anexe
  2 02 Silvicultură și exploatare forestieră
  3 03 Pescuitul și acvacultura
  SECȚIUNEA B - INDUSTRIA EXTRACTIVĂ
  4 05 Extracția cărbunelui superior și inferior
  5 06 Extracția petrolului brut și a gazelor naturale
  6 071 Extracția minereurilor feroase
  7 0892 Extracția și aglomerarea turbei
  8 091 Activități de servicii anexe extracției petrolului brut și gazelor naturale
  9 099 Activități de servicii anexe pentru extracția mineralelor
  SECȚIUNEA C - INDUSTRIA PRELUCRĂTOARE
  10 102 Prelucrarea și conservarea peștelui, crustaceelor și moluștelor
  11 1101 Distilarea, rafinarea și mixarea băuturilor alcoolice
  12 1102 Fabricarea vinurilor din struguri
  13 1103 Fabricarea cidrului și a altor vinuri din fructe
  14 1104 Fabricarea altor băuturi nedistilate, obținute prin fermentare
  15 1105 Fabricarea berii
  16 1106 Fabricarea malțului
  17 12 Fabricarea produselor din tutun
  18 131 Pregătirea fibrelor și filarea fibrelor textile
  19 19 Fabricarea produselor de cocserie și a produselor obținute din prelucrarea țițeiului
  20 2014 Fabricarea altor produse chimice organice de bază
  21 2051 Fabricarea explozivelor
  22 206 Fabricarea fibrelor sintetice și artificiale
  23 24 Industria metalurgică
  24 254 Fabricarea armamentului și muniției
  25 2591 Fabricarea de recipiente, containere și alte produse similaredin oțel
  26 301 Construcția de nave și bărci
  27 304 Fabricarea vehiculelor militare de luptă
  28 33 Repararea, întreținerea și instalarea mașinilor și echipamentelor
  SECȚIUNEA D - PRODUCȚIA ȘI FURNIZAREA DE ENERGIE ELECTRICĂ ȘI TERMICĂ, GAZE, APĂ CALDĂ ȘI AER CONDIȚIONAT
  29 35 Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat
  SECȚIUNEA F - CONSTRUCȚII
  30 41 Construcții de clădiri
  31 42 Lucrări de geniu civil
  32 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
  SECȚIUNEA G - COMERȚ CU RIDICATA ȘI CU AMĂNUNTUL; REPARAREA AUTOVEHICULELOR ȘIMOTOCICLETELOR
  33 45 Comerț cu ridicata și cu amănuntul, întreținerea și reparareaautovehiculelor și a motocicletelor
  34 46 Comerț cu ridicata, cu excepția comerțului cu autovehicule șimotociclete
  35 47 Comerț cu amănuntul, cu excepția autovehiculelor și motocicletelor
  SECȚIUNEA H - TRANSPORT ȘI DEPOZITARE
  36 49 Transporturi terestre și transporturi prin conducte
  37 50 Transporturi pe apă
  38 51 Transporturi aeriene
  39 522 Activități anexe pentru transporturi
  SECȚIUNEA I - HOTELURI ȘI RESTAURANTE
  40 55 Hoteluri și alte facilități de cazare
  41 56 Restaurante și alte activități de servicii de alimentație
  SECȚIUNEA J - INFORMAȚII ȘI COMUNICAȚII
  42 60 Activități de difuzare și transmitere de programe
  43 61 Telecomunicații
  SECȚIUNEA K - INTERMEDIERI FINANCIARE ȘI ASIGURĂRI
  44 64 Intermedieri financiare, cu excepția activităților de asigurări și ale fondurilor de pensii
  45 65 Activități de asigurări, reasigurări și ale fondurilor de pensii (cu excepția celor din sistemul public de asigurări sociale)
  46 66 Activități auxiliare intermedierilor financiare, activități de asigurare și fonduri de pensii
  SECȚIUNEA L - TRANZACȚII IMOBILIARE
  47 68 Tranzacții imobiliare
  SECȚIUNEA N - ACTIVITĂȚI DE SERVICII ADMINISTRATIVE ȘI ACTIVITĂȚI DE SERVICII SUPORT
  48 77 Activități de închiriere și leasing
  49 78 Activități de servicii privind forța de muncă
  SECȚIUNEA O - ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ ȘI APĂRARE; ASIGURĂRI SOCIALE DIN SISTEMULPUBLIC
  50 84 Administrație publică și apărare; asigurări sociale din sistemul public
  SECȚIUNEA R - ACTIVITĂȚI DE SPECTACOLE, CULTURALE ȘI RECREATIVE
  51 92 Activități de jocuri de noroc și pariuri
  52 93 Activități sportive, recreative și distractive
  SECȚIUNEA S - ALTE ACTIVITĂȚI DE SERVICII
  53 94 Activități asociative diverse
  SECȚIUNEA T - ACTIVITĂȚI ALE GOSPODĂRIILOR PRIVATE ÎN CALITATE DE ANGAJATOR DEPERSONAL CASNIC; ACTIVITĂȚI ALE GOSPODĂRIILOR PRIVATE DE PRODUCERE DE BUNURI ȘI SERVICII DESTINATE CONSUMULUI PROPRIU
  54 97 Activități ale gospodăriilor private în calitate de angajatorde personal casnic
  55 98 Activități ale gospodăriilor private de producere de bunuri și servicii destinate consumului propriu
  SECȚIUNEA U - ACTIVITĂȚI ALE ORGANIZAȚIILOR ȘI ORGANISMELOR EXTRATERITORIALE
  56 99 Activități ale organizațiilor și organismelor extra- teritoriale
  --------Anexa 1 a fost înlocuită cu anexa 1 din HOTĂRÂREA nr. 784 din 10 septembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 675 din 16 septembrie 2014, conform pct. 10 al art. unic din același act normativ.
   +  Anexa nr. 2PROCEDURAprivind acordarea ajutoarelor de stat