ORDIN nr. 1.445 din 11 noiembrie 2016privind aprobarea organigramei oficiilor de cadastru și publicitate imobiliară, a Centrului Național de Cartografie, precum și a regulamentelor de organizare și funcționare ale acestora
EMITENT
 • AGENȚIA NAȚIONALĂ DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 962 din 28 noiembrie 2016  Având în vedere:– dispozițiile art. 6 alin. (1) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare;– dispozițiile art. 3 alin. (3) și art. 16 alin. (1) lit. a) din Regulamentul de organizare și funcționare a Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.288/2012, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare și funcționare a Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.288/2012, cu modificările și completările ulterioare, directorul general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă organigrama oficiilor de cadastru și publicitate imobiliară, prevăzută în anexa nr. 1.  +  Articolul 2Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al oficiilor de cadastru și publicitate imobiliară, prevăzut în anexa nr. 2.  +  Articolul 3Se aprobă organigrama Centrului Național de Cartografie, prevăzută în anexa nr. 3.  +  Articolul 4Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al Centrului Național de Cartografie, prevăzut în anexa nr. 4.  +  Articolul 5În termen de 5 zile de la intrarea în vigoare a prezentului ordin, directorii oficiilor de cadastru și publicitate imobiliară vor aproba structura compartimentelor funcționale, pe baza organigramei prevăzute în anexa nr. 1 și cu acordul prealabil al directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară.  +  Articolul 6(1) La data de 5 decembrie 2016, Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară predă oficiilor de cadastru și publicitate imobiliară și Centrului Național de Cartografie activitatea juridică, precum și personalul de specialitate juridică preluate prin Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 62 din 20 ianuarie 2014*), cu excepția celui care are locul de muncă la Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară.(2) Personalul prevăzut la alin. (1) își păstrează toate drepturile dobândite.(3) Personalul de specialitate juridică încadrat într-o funcție de execuție în urma unui concurs organizat de Agenția Națională și care are locul de muncă la oficiile de cadastru și publicitate imobiliară va fi preluat de către acestea, cu păstrarea tuturor drepturilor dobândite.  +  Articolul 7Persoanele care ocupă prin concurs funcții de conducere în cadrul oficiilor de cadastru și publicitate imobiliară și Centrului Național de Cartografie la data intrării în vigoare a prezentului ordin își mențin funcția și gradul deținute și după schimbarea denumirii compartimentului funcțional pe care îl conduc.  +  Articolul 8La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă: a) Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 890/2015 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare și a organigramei oficiilor de cadastru și publicitate imobiliară, precum și a Regulamentului de organizare și funcționare și a organigramei Centrului Național de Cartografie, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 657 și 657 bis din 31 august 2015;b) Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 62/2014*) privind aprobarea organigramei oficiilor de cadastru și publicitate imobiliară, a Centrului Național de Cartografie și a regulamentelor de organizare și funcționare ale acestora; Notă
  *) Nepublicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  c) Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 165/2014*) privind organizarea activității birourilor și compartimentelor juridice din cadrul Serviciului juridic, Direcția juridică și resurse umane și desemnarea coordonatorilor, cu modificările și completările ulterioare; Notă
  *) Nepublicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  d) Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 1.007/2015*) privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Serviciului juridic din cadrul Direcției juridice și resurse umane - Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară; Notă
  *) Nepublicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  e) orice alte prevederi contrare.
   +  Articolul 9Anexele nr. 1-4**) fac parte integrantă din prezentul ordin. Notă
  **) Anexele nr. 1-4 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 962 bis, care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial", București, șos. Panduri nr. 1.
   +  Articolul 10Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Directorul general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară,
  Radu Codruț Ștefănescu
  București, 11 noiembrie 2016.Nr. 1.445.  +  Anexa nr. 1-4 ANEXEla Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliarănr. 1.445/2016 privind aprobarea organigramei oficiilor de cadastru și publicitate imobiliară,a Centrului Național de Cartografie, precum și a regulamentelor de organizare și funcționareale acestora (Anexele nr. 1-4)----