DECRET nr. 360 din 5 noiembrie 1986privind organizarea şi desfăşurarea referendumului în legătură cu reducerea, de către Republica Socialistă România, cu 5 la suta, a armamentelor, efectivelor şi cheltuielilor militare
EMITENT
  • CONSILIUL DE STAT
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 69 din 6 noiembrie 1986    În temeiul articolului 63 punctul 2 din Constituţia Republicii Socialiste România,Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România, decretează:  +  Articolul 1În conformitate cu prevederile Legii nr. 20 din 23 octombrie 1986, poporul român este chemat în ziua de 23 noiembrie 1986 să se pronunţe, în cadrul unui referendum, asupra reducerii, de către Republica Socialistă România, cu 5 la suta, a armamentelor, efectivelor şi cheltuielilor militare.  +  Articolul 2La referendum participa toţi cetăţenii Republicii Socialiste România care au, potrivit legii, drept de vot.Avînd în vedere ca obiectivele referendumului privesc reducerea armamentelor, efectivelor şi cheltuielilor militare, întărirea păcii şi colaborării în lume, probleme ce interesează, în cel mai înalt grad tanara generaţie, în cadrul referendumului sînt consultaţi, alături de cetăţenii cu drept de vot, şi ţinerii în vîrsta de 14-18 ani.  +  Articolul 3Referendumul se organizează în unităţile în care cetăţenii îşi desfăşoară activitatea, în unităţile militare, în instituţiile militare, în instituţiile de învăţămînt şi în alte unităţi.Pentru ceilalţi cetăţeni, referendumul se desfăşoară în locurile stabilite de comitetele sau birourile executive ale consiliilor populare ale localităţilor în care persoanele îşi au domiciliul.Cetăţenii care nu se afla în localităţile de domiciliu în ziua referendumului se vor prezenta la oricare din locurile organizate pentru referendum, potrivit alin. 2, iar cei aflaţi în străinătate, la sediile misiunilor diplomatice ale Republicii Socialiste România.  +  Articolul 4Cetăţenii cu drept de vot şi ţinerii în vîrsta de 14-18 ani îşi exprima votul, respectiv opinia prin semnatura depusa pe buletinele pentru referendum, în dreptul numelui fiecăruia, la una din rubricile cu menţiunea" DA" sau " NU".  +  Articolul 5Referendumul se desfăşoară în ziua stabilită potrivit art. 1, între orele 6-18.  +  Articolul 6Pentru organizarea şi desfăşurarea referendumului se înfiinţează o comisie centrala, comisii judeţene, a municipiului Bucureşti şi ale sectoarelor acestuia, precum şi comisii municipale, orăşeneşti şi comunale, pentru referendum.Comisiile pentru referendum se compun din:- 15 membri, comisia centrala;- 11 membri, comisiile judeţene şi a municipiului Bucureşti;- 9 membri, comisiile municipale şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti;- 7 membri, comisiile orăşeneşti şi comunale.Fiecare comisie are un preşedinte, un vicepreşedinte şi un secretar.  +  Articolul 7Comisia centrala şi comisiile judeţene şi a municipiului Bucureşti, pentru referendum, se confirma de Consiliul de Stat.Celelalte comisii pentru referendum prevăzute la art. 6 se confirma de comitetele executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti.  +  Articolul 8La închiderea referendumului, buletinele pentru referendum se depun, după caz, la comisiile municipale, ale sectoarelor municipiului Bucureşti, orăşeneşti şi comunale, în vederea centralizarii voturilor.Rezultatul votului se consemnează într-un proces-verbal care, împreună cu buletinele pentru referendum, se înaintează comisiilor judeţene sau, după caz, a municipiului Bucureşti.Comisiile judeţene şi a municipiului Bucureşti pentru referendum centralizează rezultatul voturilor din unitatea administrativ-teritorială respectiva şi îl consemnează într-un proces-verbal, pe care îl înaintează Comisiei Centrale pentru Referendum.  +  Articolul 9Comisia Centrala pentru Referendum stabileşte rezultatul general al referendumului şi îl înaintează Marii Adunări Naţionale.  +  Articolul 10Rezultatul general al referendumului se publică în Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România.  +  Articolul 11Modelul buletinelor pentru referendum şi al proceselor-verbale de consemnare a rezultatului referendumului sînt prevăzute în anexele*) nr. 1A, 1B, 2A şi 2B, care fac parte integrantă din prezentul decret.------------- Notă *) Anexele nr. 1A, 1B, 2A şi 2B sînt publicate în Buletinul Oficial nr. 69 din 6 noiembrie 1986.NICOLAE CEAUŞESCUPreşedinteleRepublicii Socialiste România--------