LEGE nr. 182 din 29 decembrie 2014pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2015
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 956 din 29 decembrie 2014  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul 1Prezenta lege aprobă plafoanele unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar, potrivit dispozițiilor art. 18 alin. (2)-(4) și art. 20 alin. (1) din Legea responsabilității fiscal-bugetare nr. 69/2010, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 2(1) Plafonul soldului bugetului general consolidat, exprimat ca procent în produsul intern brut, este în anul 2015 de -1,8%, iar în anul 2016 de -1,1%.(2) Plafonul cheltuielilor de personal al bugetului general consolidat, exprimat ca procent în produsul intern brut, este de 6,8% în anul 2015 și de 6,6% în anul 2016.(3) La elaborarea proiectului legii bugetului de stat și al legii bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anii 2015 și 2016, plafoanele indicatorilor prevăzute la alin. (1) și (2) sunt obligatorii.  +  Articolul 3(1) Plafonul privind datoria publică, conform metodologiei Uniunii Europene pentru sfârșitul anului 2015, este de 40,5% din produsul intern brut.(2) În anul 2015 plafoanele privind finanțările rambursabile, care pot fi contractate de către unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, precum și cele privind tragerile din finanțările rambursabile contractate sau care urmează a fi contractate de către unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale sunt în sumă de 1.200,0 milioane lei fiecare. Valoarea aferentă finanțărilor rambursabile, care poate fi autorizată pentru o unitate/subdiviziune administrativ-teritorială, este de maximum 100 milioane lei anual.(3) Plafoanele prevăzute la alin. (2) nu cuprind finanțările rambursabile destinate refinanțării datoriei publice locale, și nici finanțările rambursabile destinate proiectelor care beneficiază de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană, inclusiv cele cuprinse în Planul elen de reconstrucție și dezvoltare economică a Balcanilor - HIPERB.(3^1) Valoarea de maximum 100 milioane lei, prevăzută la alin. (2), se aplică până la data de 15 noiembrie 2015. (la 29-10-2015, Articolul 3 a fost completat de Articolul 56, Capitolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 47 din 23 octombrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 806 din 29 octombrie 2015 ) (4) Plafonul privind emiterea de garanții de către Guvern, prin Ministerul Finanțelor Publice, și de către unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, pentru anul 2015, este de 8.000,0 milioane lei.(5) În anul 2015 plafoanele nominale ale cheltuielilor totale și ale cheltuielilor de personal, potrivit dispozițiilor art. 20 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 69/2010, cu modificările și completările ulterioare, sunt prevăzute în anexa nr. 1.(6) Plafoanele nominale ale soldurilor bugetului general consolidat, bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetelor fondurilor speciale și ale altor bugete componente ale bugetului general consolidat, în anul 2015, sunt prevăzute în anexa nr. 2.(7) În anul 2015 plafonul soldului primar al bugetului general consolidat este de -2.474,7 milioane lei.(8) Indicatorii prevăzuți la alin. (1)-(7) sunt obligatorii la elaborarea proiectului legii bugetului de stat și al legii bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2015 și reprezintă limite maxime, care nu pot fi depășite.  +  Articolul 4Obiectivul bugetar pe termen mediu este reprezentat de un nivel al plafonului soldului structural anual al administrației publice pe anul 2015, conform anexei nr. 3.  +  Articolul 5Ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat și bugetelor fondurilor speciale vor elabora propunerile de cheltuieli bugetare în concordanță cu prevederile Legii nr. 69/2010, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu încadrarea în plafoanele prevăzute în prezenta lege.  +  Articolul 6Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta lege.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  VALERIU-ȘTEFAN ZGONEA
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU
  București, 29 decembrie 2014.Nr. 182.  +  Anexa nr. 1Plafoanele nominale ale cheltuielilor totaleși ale cheltuielilor de personal pe anul 2015*)                                                              - milioane lei -
       Cheltuieli totale    din care:
  Cheltuieli de personal
  Bugetul general consolidat 220.590,1 48.373,4
  Bugetul de stat 115.138,6 20.048,0
  Bugetul general centralizat al unităților administrativ-teritoriale**)   58.694,8  20.323,8
  Bugetul asigurărilor sociale de stat 54.795,5 168,0
  Bugetul asigurărilor pentru șomaj 1.486,4 102,7
  Bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate**)   22.728,5  154,0
  Bugetul instituțiilor/activităților finanțate integral și/sau parțial din venituri proprii**)   16.036,8  7.350,9
  Alte bugete componente ale bugetului general consolidat**)   8.316,0  226,0
  Notă
  *) Nu includ asistența financiară din partea Uniunii Europene sau alți donatori.
  **) Estimări.
   +  Anexa nr. 2Plafoanele nominale ale soldului bugetului generalconsolidat și ale principalelor bugete componente pentru anul 2015                                                              - milioane lei -
  Bugetul general consolidat, din care: Bugetul de stat Bugetul asigurărilor sociale de stat Bugetul asigurărilor pentru șomaj Bugetul instituțiilor/activităților finanțate integral și/sauparțial din venituri proprii -13.004,0  -19.119,5 211,8 224,0  1.233,3
   +  Anexa nr. 3Plafoanele soldului structural anual al administrației publice                                                                 - % din PIB -
   2012*)2013*)2014*)2015*) 2016*)2017*)
  Sold structural anual al administrației publice -2,5   -1,7   -1,6  -1,0**)  -1,0   -1,0  
  Notă
  *) Estimări.
  **) La care se adaugă 0,25 puncte procentuale ajustor pentru cofinanțarea proiectelor susținute din fonduri europene.
  -----