HOTĂRÂRE nr. 460 din 11 mai 2011privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale împotriva Traficului de Persoane
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 331 din 12 mai 2011  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. II alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 20/2009 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Administrației și Internelor și pentru reorganizarea unei unități din Jandarmeria Română, aprobată cu modificări prin Legea nr. 38/2011,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Agenția Națională împotriva Traficului de Persoane, denumită în continuare Agenție, se organizează și funcționează la nivel de direcție, în subordinea Ministerului Administrației și Internelor, având personalitate juridică  +  Articolul 2(1) Agenția evaluează și monitorizează, la nivel național, activitatea desfășurată în domeniul luptei împotriva traficului de persoane de către instituțiile publice și organizațiile neguvernamentale, îndeplinind rolul de raportor național. (la 12-03-2018, Alineatul (1) din Articolul 2 a fost modificat de Punctul 1, ARTICOL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 84 din 7 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 217 din 12 martie 2018 ) (2) Agenția este autorizată să difuzeze și să dea publicității date cu caracter oficial din domeniul său de activitate, în condițiile legii.(3) Pentru realizarea atribuțiilor sale, Agenția cooperează cu instituții publice și organizații neguvernamentale române și străine, precum și cu organizații internaționale.  +  Articolul 3(1) Agenția are următoarele atribuții principale:a) elaborează, pe baza propunerilor instituțiilor cu atribuții în domeniu, proiectul Strategiei naționale împotriva traficului de persoane, denumită în continuare Strategie națională, care se supune spre aprobare Guvernului;b) monitorizează și evaluează activitățile desfășurate de instituțiile publice cu atribuții în domeniul traficului de persoane și de organizațiile neguvernamentale, în raport cu obiectivele prevăzute în planurile de acțiune pentru implementarea Strategiei naționale; (la 12-03-2018, Litera b) din Alineatul (1) , Articolul 3 a fost modificată de Punctul 2, ARTICOL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 84 din 7 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 217 din 12 martie 2018 ) c) Abrogată. (la 12-03-2018, Litera c) din Alineatul (1) , Articolul 3 a fost abrogată de Punctul 3, ARTICOL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 84 din 7 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 217 din 12 martie 2018 ) d) elaborează proiectele standardelor naționale în domeniu, împreună cu instituțiile publice și organizațiile neguvernamentale implicate, pe care le supune aprobării Guvernului, în condițiile legii;e) stabilește și transmite instituțiilor cu responsabilități în domeniu indicatorii și criteriile de apreciere a fenomenului traficului de persoane, pe baza evoluțiilor în dinamica fenomenului la nivel național și internațional; (la 12-03-2018, Litera e) din Alineatul (1) , Articolul 3 a fost modificată de Punctul 2, ARTICOL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 84 din 7 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 217 din 12 martie 2018 ) f) colectează, stochează, procesează și analizează date și informații cu caracter personal și statistic în domeniul său de competență;g) efectuează studii și cercetări privind diagnoza și evoluția fenomenului traficului de persoane;h) facilitează și contribuie la schimbul de date și informații cu caracter statistic între instituțiile cu competențe în domeniu, din țară și din străinătate; (la 12-03-2018, Litera h) din Alineatul (1) , Articolul 3 a fost modificată de Punctul 2, ARTICOL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 84 din 7 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 217 din 12 martie 2018 ) i) formulează propuneri pentru modificarea și completarea legislației în domeniul său de activitate;j) elaborează, pe baza analizei proprii și a contribuției instituțiilor cu responsabilități în domeniu, răspunsurile la chestionare, precum și rapoartele de țară în domeniul traficului de persoane; (la 12-03-2018, Litera j) din Alineatul (1) , Articolul 3 a fost modificată de Punctul 2, ARTICOL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 84 din 7 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 217 din 12 martie 2018 ) k) dezvoltă campanii de prevenire a traficului de persoane și programe de facilitare a asistenței victimelor traficului de persoane și colaborează cu instituțiile publice, private și organizațiile neguvernamentale pentru implementarea unor campanii și programe comune; (la 12-03-2018, Litera k) din Alineatul (1) , Articolul 3 a fost modificată de Punctul 2, ARTICOL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 84 din 7 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 217 din 12 martie 2018 ) l) întocmește, cu participarea celorlalte structuri ale Ministerului Afacerilor Interne și pe baza datelor furnizate de instituțiile publice cu atribuții în domeniu și organizațiile neguvernamentale, Raportul anual privind evoluția traficului de persoane și formulează recomandări instituțiilor cu atribuții în domeniu cu privire la îmbunătățirea activităților antitrafic; (la 12-03-2018, Litera l) din Alineatul (1) , Articolul 3 a fost modificată de Punctul 2, ARTICOL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 84 din 7 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 217 din 12 martie 2018 ) m) elaborează și fundamentează programe de interes național privind prevenirea traficului de persoane și asistența acordată victimelor acestuia în vederea reintegrării sociale;m^1) realizează evaluarea inițială a situației victimelor traficului de persoane, pentru identificarea nevoilor de asistență specializată; (la 12-03-2018, Alineatul (1) din Articolul 3 a fost completat de Punctul 4, ARTICOL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 84 din 7 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 217 din 12 martie 2018 ) m^2) facilitează participarea victimelor traficului de persoane la activitatea de urmărire penală și judecată în cooperare cu instituțiile cu atribuții în domeniu; (la 12-03-2018, Alineatul (1) din Articolul 3 a fost completat de Punctul 4, ARTICOL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 84 din 7 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 217 din 12 martie 2018 ) n) gestionează sau, după caz, monitorizează gestionarea fondurilor alocate pentru finanțarea programelor din domeniul său de activitate;o) sprijină activitatea de informare privind traficul de persoane, atât în țară, cât și în străinătate, elaborând și realizând diferite materiale cu caracter informativ-preventiv; (la 12-03-2018, Litera o) din Alineatul (1) , Articolul 3 a fost modificată de Punctul 2, ARTICOL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 84 din 7 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 217 din 12 martie 2018 ) p) furnizează, la cererea instituțiilor publice sau organizațiilor neguvernamentale, date statistice necesare planificării activităților proprii pentru reducerea fenomenului traficului de persoane și obținerea resurselor necesare desfășurării acestora; (la 12-03-2018, Litera p) din Alineatul (1) , Articolul 3 a fost modificată de Punctul 2, ARTICOL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 84 din 7 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 217 din 12 martie 2018 ) q) desfășoară activități de cooperare internațională în domeniul său de competență; (la 12-03-2018, Litera q) din Alineatul (1) , Articolul 3 a fost modificată de Punctul 2, ARTICOL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 84 din 7 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 217 din 12 martie 2018 ) r) asigură reprezentarea în grupuri specializate sau structuri ale Uniunii Europene, precum și în organizații internaționale în domeniul de competență, sub coordonarea structurii de specialitate a Ministerului Administrației și Internelor;s) exercită și alte atribuții în domeniu, potrivit legii.(2) Activitățile prevăzute la alin. (1) se desfășoară fără a se produce imixtiuni în competențele și activitățile specifice fiecărei instituții.(3) Prelucrarea datelor cu caracter personal se efectuează cu respectarea dispozițiilor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 4(1) Agenția este condusă de un director ajutat de un director adjunct, numiți prin ordin al ministrului administrației și internelor.(2) Abrogat. (la 12-03-2018, Alineatul (2) din Articolul 4 a fost abrogat de Punctul 5, ARTICOL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 84 din 7 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 217 din 12 martie 2018 ) (3) Directorul agenției este ordonator de credite și reprezintă Agenția în raporturile cu persoane fizice și juridice publice și private din țară și din străinătate.  +  Articolul 5(1) În exercitarea atribuțiilor sale directorul emite decizii și dispoziții, după caz.(2) Directorul agenției îndeplinește următoarele atribuții principale:a) conduce întreaga activitate a Agenției;b) coordonează activitatea de elaborare a Strategiei naționale, precum și a planurilor naționale de acțiune și acționează pentru aplicarea acestora;c) colaborează cu instituțiile de specialitate pentru formarea și perfecționarea pregătirii profesionale a personalului propriu;d) urmărește și controlează aplicarea deciziilor proprii, a convențiilor și acordurilor internaționale în domeniu la care România este parte și propune măsuri pentru îndeplinirea obligațiilor rezultate din aceste documente internaționale;e) fundamentează și elaborează propuneri pentru bugetul anual al Agenției;f) propune spre aprobare ministrului administrației și internelor statul de funcții al Agenției, numește și eliberează din funcție personalul subordonat.  +  Articolul 6(1) În cadrul Agenției se înființează 15 centre regionale, fără personalitate juridică, a căror organizare și funcționare se stabilesc prin regulamentul de organizare și funcționare a Agenției. (la 12-03-2018, Alineatul (1) din Articolul 6 a fost modificat de Punctul 6, ARTICOL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 84 din 7 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 217 din 12 martie 2018 ) (2) Centrele regionale prevăzute la alin. (1) se constituie în județele în care funcționează Curți de Apel.(3) Abrogat. (la 12-03-2018, Alineatul (3) din Articolul 6 a fost abrogat de Punctul 7, ARTICOL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 84 din 7 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 217 din 12 martie 2018 ) (4) Abrogat. (la 12-03-2018, Alineatul (4) din Articolul 6 a fost abrogat de Punctul 7, ARTICOL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 84 din 7 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 217 din 12 martie 2018 ) (5) Personalul Agenției este format din funcționari publici cu statut special, funcționari publici și personal contractual. (la 12-03-2018, Alineatul (5) din Articolul 6 a fost modificat de Punctul 6, ARTICOL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 84 din 7 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 217 din 12 martie 2018 ) (6) Salarizarea personalului prevăzut la alin. (5) se face potrivit prevederilor legale în vigoare, aplicabile fiecărei categorii de personal din cadrul Agenției.(7) Numărul de posturi pentru Agenție se stabilește prin ordin al ministrului afacerilor interne. (la 12-03-2018, Alineatul (7) din Articolul 6 a fost modificat de Punctul 6, ARTICOL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 84 din 7 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 217 din 12 martie 2018 ) (8) Posturile prevăzute la alin. (7) se asigură prin redistribuire, în limita numărului maxim de posturi aprobat Ministerului Administrației și Internelor.(9) Statul de funcții și regulamentul de organizare și funcționare ale Agenției se aprobă prin ordin al ministrului administrației și internelor.  +  Articolul 7(1) Instituțiile publice centrale și locale, precum și organizațiile neguvernamentale cu responsabilități în lupta împotriva traficului de persoane furnizează, la cererea Agenției, datele referitoare la traficul de persoane, în raport cu atribuțiile specifice.(2) Abrogat. (la 12-03-2018, Alineatul (2) din Articolul 7 a fost abrogat de Punctul 8, ARTICOL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 84 din 7 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 217 din 12 martie 2018 ) (3) La solicitarea Agenției, instituțiile prevăzute la alin. (1) participă cu personal propriu la desfășurarea activităților impuse de îndeplinirea obiectivelor stabilite în planurile naționale de acțiune. (la 12-03-2018, Alineatul (3) din Articolul 7 a fost modificat de Punctul 9, ARTICOL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 84 din 7 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 217 din 12 martie 2018 ) (4) Activitățile prevăzute la alin. (3) se desfășoară fără a se produce imixtiuni în competențele și activitățile specifice fiecărei instituții.  +  Articolul 8(1) Fondurile necesare desfășurării activităților din Agenție se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Administrației și Internelor, precum și din alte surse legal constituite.(2) Agenția poate beneficia de donații, sponsorizări sau bunuri oferite prin contract de comodat, în condițiile prevăzute de lege.(3) Spațiile necesare funcționării Agenției și centrelor regionale se asigură prin achiziționare, închiriere, contract de comodat și/sau transmitere în administrare, conform prevederilor legale. (la 12-03-2018, Alineatul (3) din Articolul 8 a fost modificat de Punctul 10, ARTICOL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 84 din 7 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 217 din 12 martie 2018 ) (4) Agenția are în dotare un număr de autoturisme stabilit potrivit prevederilor legale, precum și alte bunuri, mobilier, aparatură, echipamente electronice și tehnică de calcul necesare funcționării acesteia în condiții optime.  +  Articolul 9Agenția preia pe bază de protocol de predarepreluare, încheiat în 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, de la Inspectoratul General al Poliției Române, patrimoniul stabilit pe baza situațiilor financiare întocmite potrivit art. 28 alin. (1) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
  PRIM-MINISTRU
  EMIL BOC
  Contrasemnează:
  p. Ministrul administrației și internelor,
  Gheorghe Emacu,
  secretar de stat
  Ministrul muncii, familiei și protecției sociale, interimar,
  Emil Boc
  Ministrul finanțelor publice,
  Gheorghe Ialomițianu
  București, 11 mai 2011.Nr. 460.----