NORME METODOLOGICE din 13 ianuarie 2016de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 55 din 26 ianuarie 2016  Notă
  *) Aprobate prin HOTĂRÂREA nr. 10 din 13 ianuarie 2016, publicată în Monitorul Oficial nr. 55 din 26 ianuarie 2016.
   +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1Prezentele norme metodologice reglementează modul de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, republicată.  +  Articolul 2(1) Partidele politice pot obține venituri și efectua cheltuieli numai în condițiile Legii nr. 334/2006, republicată.(2) Campaniile electorale sunt finanțate numai în condițiile prevăzute de Legea nr. 334/2006, republicată.  +  Articolul 3(1) Finanțarea activității curente a partidelor politice trebuie să respecte principiul egalității de șanse, după cum urmează:a) donațiile și împrumuturile pentru activitatea curentă a partidelor politice sunt plafonate, conform legii;b) cotizațiile individuale ale membrilor de partid sunt plafonate, conform legii;c) folosirea, sub orice formă, a resurselor financiare, umane și tehnice aparținând instituțiilor publice, regiilor autonome, companiilor naționale, societăților reglementate de Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sau instituțiilor de credit la care sunt acționari majoritari statul ori unități administrativ-teritoriale, pentru sprijinirea activității curente a partidelor politice, este interzisă, cu excepțiile prevăzute de lege;d) acceptarea de către partidele politice a donațiilor, împrumuturilor sau serviciilor prestate cu titlu gratuit, de la o autoritate ori instituție publică, de la o regie autonomă, de la o companie națională, societate reglementată de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sau instituție de credit cu capital integral ori majoritar de stat, este interzisă;e) acceptarea de către partidele politice a donațiilor și împrumuturilor, din partea unui sindicat sau a unui cult religios, indiferent de natura acestora, este interzisă;f) acceptarea donațiilor din partea altor state ori a organizațiilor din străinătate, precum și din partea persoanelor fizice care nu au cetățenia română sau a persoanelor juridice de altă naționalitate decât cea română este interzisă, cu excepția celor primite de la cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene care au domiciliul în România și dețin calitatea de membru al partidului politic căruia i-au acordat donația.(2) Finanțarea campaniilor electorale trebuie să respecte principiul egalității de șanse, după cum urmează:a) împrumuturile și donațiile primite pentru campania electorală de către candidații aceluiași partid politic, aceleiași alianțe politice sau organizații a cetățenilor aparținând minorităților naționale de la o persoană nu pot depăși plafoanele stabilite de lege pentru împrumuturile și donațiile destinate activității partidelor politice;b) cheltuielile pentru campania electorală efectuate de către un partid politic, o alianță politică, o organizație a cetățenilor aparținând minorităților naționale sau un candidat independent nu pot fi mai mari decât contribuțiile pentru campania electorală primite de către acesta;c) este interzisă finanțarea în orice mod a campaniei electorale de către o autoritate publică, instituție publică, regie autonomă, companie națională, societate reglementată de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ori instituție de credit, la care sunt acționari majoritari statul sau unități administrativ-teritoriale, ori de către societăți reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;d) este interzisă primirea de donații pentru campania electorală de către candidați din partea unor persoane fizice care nu au cetățenia română, cu excepția celor primite din partea cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene care au domiciliul în România și dețin calitatea de membru al partidului politic la a cărui campanie electorală contribuie financiar sau a unor persoane juridice;e) finanțarea în orice formă a campaniei electorale de către sindicate, culte religioase, asociații ori fundații de altă naționalitate decât cea română este interzisă.  +  Articolul 4(1) Transparența veniturilor și cheltuielilor pentru activitatea partidelor politice și campaniile electorale se realizează prin publicarea pe site-ul Autorității Electorale Permanente și în Monitorul Oficial al României, Partea I, a declarațiilor și rapoartelor prevăzute de lege.(2) Autoritatea Electorală Permanentă asigură publicarea pe site-ul propriu a valorilor absolute ale limitelor prevăzute de lege pentru donații, împrumuturi și cotizații.(3) Orice persoană are dreptul să obțină de la Autoritatea Electorală Permanentă, în condițiile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare, informații privind veniturile și cheltuielile partidelor politice, alianțelor politice, alianțelor electorale, organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale și ale candidaților independenți.(4) Cu ocazia controalelor efectuate conform Legii nr. 334/2006, republicată, partidele politice sunt obligate să prezinte toate documentele referitoare la sursele lor de finanțare și la cheltuielile efectuate.  +  Articolul 5(1) Finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale nu trebuie să afecteze independența acestora sau să obstrucționeze campaniile electorale.(2) Destinația cheltuielilor pentru activitatea curentă a partidelor politice și a cheltuielilor pentru campania electorală poate fi stabilită numai de către organele statutare ale partidelor politice sau de către candidații independenți, după caz.  +  Articolul 6Este interzisă acceptarea, directă sau indirectă, de către partidele politice a donațiilor sau a împrumuturilor făcute cu scopul evident de a obține un avantaj economic.  +  Capitolul II Finanțarea privată a activității partidelor politice  +  Secţiunea 1 Cotizații  +  Articolul 7(1) Membrii partidelor politice pot depune cotizații prin conturi bancare sau în numerar, potrivit legii.(2) Cotizațiile sunt înregistrate și evidențiate în documentele contabile ale partidelor politice, potrivit reglementărilor aplicabile.(3) Ordinele de plată și foile de vărsământ ale cotizațiilor vor cuprinde în mod obligatoriu datele de identificare ale depunătorilor, mențiunea privind cotizația și partidul politic căruia i se plătește cotizația, precum și, în cazul în care depunătorul este altă persoană decât membrul partidului politic pentru care se plătește cotizația, datele de identificare ale acestuia din urmă.(4) Cotizațiile în numerar se încasează pe bază de chitanțe, care vor cuprinde datele de identificare ale depunătorului, mențiunea privind cotizația și partidul politic căruia i se plătește cotizația, precum și, în cazul în care depunătorul este altă persoană decât membrul partidului politic pentru care se plătește cotizația, datele de identificare ale acestuia din urmă.(5) Prin datele de identificare prevăzute de prezentul articol se înțelege numele și prenumele, data nașterii, seria și numărul actului de identitate și domiciliul.  +  Articolul 8Până la data de 30 aprilie a fiecărui an, partidele politice au obligația de a publica în Monitorul Oficial al României, Partea I, următoarele:a) situația cuantumului total al cotizațiilor obținute în anul precedent, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1;b) lista membrilor care au plătit în anul precedent cotizații a căror valoare totală depășește 10 salarii de bază minime brute pe țară, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2.  +  Secţiunea a 2-a Donații  +  Articolul 9Nu sunt considerate donații activitățile prestate pe bază de voluntariat în condițiile Legii nr. 78/2014 privind reglementarea activității de voluntariat în România sau liberalitățile care nu respectă condițiile de validitate prevăzute de lege.  +  Articolul 10(1) La acceptarea donațiilor, indiferent de modul și forma în care au fost făcute, partidele politice sunt obligate să verifice și să înregistreze identitatea donatorilor, potrivit prezentelor norme metodologice.(2) În cazul donatorului persoană fizică, partidele politice sunt obligate să asigure verificarea și înregistrarea identității donatorului în formularul al cărui model este prevăzut în anexa nr. 3.(3) În cazul donatorului persoană juridică, partidele politice sunt obligate să asigure verificarea și înregistrarea identității donatorului în formularul al cărui model este prevăzut în anexa nr. 4.(4) Toate donațiile, indiferent de valoarea, forma și obiectul lor, sunt înregistrate și evidențiate de către partidele politice în documentele contabile corespunzătoare, potrivit reglementărilor aplicabile, cu înregistrarea datei la care a fost încheiat contractul de donație, a numelor și prenumelor donatorilor, a datelor de identificare ale acestora sau a denumirilor persoanelor juridice, a codurilor unice de înregistrare sau de identificare fiscală ale acestora, a cetățeniei sau naționalității acestora, după caz.(5) Toate donațiile având alt obiect decât sume de bani vor fi înregistrate în documentele contabile la valoarea de piață de la data încheierii contractului de donație, stabilită prin rapoartele de evaluare întocmite de către evaluatori autorizați potrivit legii.  +  Articolul 11(1) Partidele politice pot primi donații în bani din partea aceleiași persoane, în cazul în care valoarea totală anuală a acestora depășește 10 salarii de bază minime brute pe țară, numai prin conturile bancare proprii.(2) Ordinele de plată și foile de vărsământ ale donațiilor efectuate prin conturi bancare vor cuprinde în mod obligatoriu mențiunea privind donația și partidul politic căruia îi este acordată, datele de identificare ale donatorilor persoane fizice sau denumirile persoanelor juridice, codurile unice de înregistrare sau de identificare fiscală ale acestora, cetățenia sau naționalitatea acestora, după caz.  +  Articolul 12(1) Partidele politice pot primi donații în bani din partea aceleiași persoane, în cazul în care valoarea totală anuală a acestora este mai mică de 10 salarii de bază minime brute pe țară, în numerar, în condițiile Legii nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operațiunile de încasări și plăți în numerar și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată.(2) Toate donațiile în numerar se încasează numai pe bază de chitanțe care vor cuprinde mențiunea privind donația și partidul politic căruia îi este acordată, datele de identificare ale donatorilor persoane fizice sau denumirile persoanelor juridice, codurile unice de înregistrare sau de identificare fiscală ale acestora, după caz.  +  Articolul 13Partidul politic are obligația de a solicita persoanei juridice donatoare prezentarea unei declarații privind datoriile exigibile la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale sau bugetele locale, precum și de a păstra această declarație un termen de cel puțin 3 ani de la data efectuării donației.  +  Articolul 14(1) Neîndeplinirea sarcinii de a achiziționa clădiri cu destinația de sediu al partidului politic în termen de 2 ani de la data încheierii contractului de donație și în condițiile prevăzute de contractul de donație atrage anularea excepțiilor de la prevederile legale privind limitele donațiilor, prevăzute la art. 6 alin. (2)-(5) din Legea nr. 334/2006, republicată.(2) Anularea excepțiilor de la prevederile legale privind limitele donațiilor se raportează la anul efectuării donației.  +  Articolul 15Până la data de 30 aprilie a fiecărui an, partidele politice au obligația de a publica în Monitorul Oficial al României, Partea I, următoarele:a) lista persoanelor fizice care au făcut în anul precedent donații a căror valoare cumulată depășește 10 salarii de bază minime brute pe țară, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5;b) lista persoanelor juridice care au făcut în anul precedent donații a căror valoare cumulată depășește 10 salarii de bază minime brute pe țară, conform modelului prevăzut în anexa nr. 6;c) situația privind suma totală a donațiilor confidențiale primite în anul precedent, conform modelului prevăzut în anexa nr. 7;d) situația centralizată a donațiilor constând în bunuri materiale necesare activității politice, dar care nu sunt materiale de propagandă electorală, primite de la organizații politice internaționale la care partidul politic respectiv este afiliat sau de la partide politice ori formațiuni politice aflate în relații de colaborare politică, conform modelului prevăzut în anexa nr. 8.  +  Secţiunea a 3-a Împrumuturi  +  Articolul 16(1) Partidele politice pot încheia contracte de împrumut de consumație având ca obiect sume de bani, conform legii, numai prin înscrisuri autentice notariale.(2) Partidul politic are obligația de a solicita persoanei juridice care are calitatea de împrumutător prezentarea unei declarații privind datoriile exigibile la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale sau bugetele locale, precum și de a păstra această declarație un termen de cel puțin 3 ani de la data acordării împrumutului.(3) Partidele politice pot avea numai calitatea de împrumutat.(4) Dovada predării-primirii împrumutului se poate face prin orice înscrisuri sub semnătură privată care atestă viramentul bancar.(5) Sumele de bani care fac obiectul împrumuturilor, nerestituite în termenul prevăzut de contract, se pot constitui în donații cu acordul părților, numai dacă nu s-a atins în anul respectiv plafonul pentru donații prevăzut de art. 6 alin. (1) din Legea nr. 334/2006, republicată, până la concurența acestui plafon.(6) Plata împrumutului se dovedește cu ordinul de plată semnat de debitor și vizat de instituția de credit plătitoare.  +  Articolul 17Până la data de 30 aprilie a fiecărui an, partidele politice au obligația de a publica în Monitorul Oficial al României, Partea I, următoarele:a) lista persoanelor fizice care au acordat în anul precedent împrumuturi a căror valoare cumulată depășește 100 de salarii de bază minime brute pe țară, conform modelului prevăzut în anexa nr. 9;b) lista persoanelor juridice care au acordat în anul precedent împrumuturi a căror valoare cumulată depășește 100 de salarii de bază minime brute pe țară, conform modelului prevăzut în anexa nr. 10;c) situația privind suma totală a împrumuturilor cu o valoare mai mică de 100 de salarii de bază minime brute pe țară, primite în anul precedent, conform modelului prevăzut în anexa nr. 11.  +  Secţiunea a 4-a Veniturile proprii ale partidelor politice  +  Articolul 18Partidele politice nu pot exercita activități cu scop lucrativ și activități specifice profesioniștilor, cu excepțiile prevăzute în mod strict de lege.  +  Articolul 19Partidele politice pot obține venituri proprii numai din activitățile prevăzute la art. 16 alin. (1) din Legea nr. 334/2006, republicată.  +  Articolul 20Până la data de 30 aprilie a fiecărui an, partidele politice au obligația de a publica în Monitorul Oficial al României, Partea I, situația centralizată a cuantumurilor totale ale veniturilor obținute în anul precedent din activitățile prevăzute la art. 16 din Legea nr. 334/2006, republicată, defalcate pe fiecare tip de activitate generatoare de venit și sursă, potrivit modelului stabilit în anexa nr. 12.  +  Articolul 21Până la data de 30 aprilie a fiecărui an, partidele politice au obligația de a publica în Monitorul Oficial al României, Partea I, situația cuantumurilor totale ale sumelor ce fac obiectul aportului financiar în asocierea cu formațiuni nepolitice din anul precedent, conform modelului prevăzut în anexa nr. 13.  +  Capitolul III Finanțarea publică a activității partidelor politice  +  Articolul 22(1) Partidele politice primesc anual subvenție de la bugetul de stat, în condițiile art. 18-23 din Legea nr. 334/2006, republicată.(2) Subvenția de la bugetul de stat acordată partidelor politice ai căror candidați de gen feminin au obținut mandate în alegeri se majorează conform art. 18 alin. (2) din Legea nr. 334/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare. (la 07-03-2018, Alineatul (2) din Articolul 22 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 1, ARTICOL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 78 din 1 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 207 din 07 martie 2018 ) (3) Pentru alianțele politice sau electorale subvenția se împarte între membrii lor, potrivit dispozițiilor art. 18 alin. (4) din Legea nr. 334/2006, republicată.(4) În urma alegerilor parlamentare generale, subvenția se va acorda în funcție de numărul de voturi primite la aceste alegeri și în funcție de numărul de mandate obținute de candidații femei, în cuantumurile prevăzute de lege, începând cu luna următoare publicării rezultatelor alegerilor în Monitorul Oficial al României, Partea I.(5) În urma alegerilor generale pentru autoritățile administrației publice locale, subvenția se va acorda în funcție de numărul de voturi primite la aceste alegeri pentru consiliile județene și pentru Consiliul General al Municipiului București și în funcție de numărul de mandate obținute de candidații femei, în cuantumurile prevăzute de lege, începând cu luna următoare publicării rezultatelor alegerilor în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 23(1) Partidele politice primesc subvenția de la bugetul de stat prin bugetul Autorității Electorale Permanente și au obligația să înregistreze distinct în evidența contabilă proprie subvenția primită.(2) Subvenția anuală acordată partidelor politice se împarte în proporțiile stabilite la art. 19 și 20 din Legea nr. 334/2006, republicată.  +  Articolul 24Subvențiile de la bugetul de stat se alocă și se distribuie fiecărui partid politic, cu încadrarea în prevederile trimestriale, aprobate potrivit Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, pe baza următorului algoritm:S_a -> trimestrializare -> S_t1,... S_t4,unde:S_a = subvenție anuală;S_tx = subvenție pentru trimestrul x.Calcul subvenție lunară:S_l = S_tx/31. Calculul subvenției conform rezultatelor din alegerile parlamentareSubvenția ce se repartizează formațiunilor/alianțelor/ partidelor politice care au realizat pragul electoral:S_p = S_l x 75/1001.1. Calculul subvenției majorate dublu proporțional cu numărul de mandate de parlamentar obținute în alegeri de candidați de gen feminina) Coeficient de majorare dublu proporțională a subvenției pentru formațiunile/alianțele/partidele politice ai căror candidați de gen feminin au obținut în alegeri mandate de parlamentar:k = 2 x P_f/P_t,unde:P_f = numărul total de mandate de parlamentar obținute în alegeri de candidați de gen feminin;P_t = numărul total de mandate de parlamentar obținute în alegeri.b) Determinarea valorii pentru majorarea subvenției pentru formațiunile/alianțele/partidele politice ai căror candidați de gen feminin au obținut în alegeri mandate de parlamentar:M_spf = S_p x kc) Coeficienții de repartizare a majorării dublu proporționale cu numărul de mandate de parlamentar obținute în alegeri de către candidații de gen feminin pentru fiecare formațiune/ alianță/partid politic:z_p1 = P_f(p1)/Pfz_pn = P_f(pn)/Pf,unde:P_f(x) = numărul total de mandate de parlamentar obținute în alegeri de candidați de gen feminin pentru formațiunea/alianța/partidul politic p1, ... pn.d) Calculul valorii pentru majorarea dublu proporțională cu numărul de mandate de parlamentar obținute în alegeri de către candidații de gen feminin la nivel de formațiune/alianță/partid politic:M_spf(p1) = M_spf x z_p1M_spf(pn) = M_spf x z_pn (la 07-03-2018, Subpunctul 1.1. din Punctul 1. , Articolul 24 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 2, ARTICOL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 78 din 1 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 207 din 07 martie 2018 ) 1.2. Calculul subvenției proporțional cu media numărului de voturi valabile exprimatea) Valoarea subvenției de repartizat conform numărului de voturi valabil exprimate în alegerile parlamentare:S_rp = (1 - k) x S_pb) Media pentru fiecare formațiune/alianță/partid politic care a realizat pragul electoral între numărul de voturi valabil exprimate obținute la alegerile pentru Senat și numărul de voturi valabil exprimate obținute la alegerile pentru Camera Deputaților:M_vp(p1) = [V_s(p1) + V_cd(p1)]/2...M_vp(pn) = [V_s(pn) + V_cd(pn)]/2,unde:V_s(x) = numărul de voturi valabil exprimate obținute de formațiunea/alianța/partidul politic p1, ... pn la alegerile pentru Senat, dacă a realizat pragul electoral; dacă formațiunea/ alianța/partidul politic p1, ... pn nu a realizat pragul electoral la alegerile pentru Senat, numărul de voturi valabil exprimate care se va introduce în algoritm la aceste alegeri este zero;V_cd(x) = numărul de voturi valabil exprimate obținute de formațiunea/alianța/partidul politic p1, ... pn la alegerile pentru Camera Deputaților, dacă a realizat pragul electoral; dacă formațiunea/alianța/partidul politic p1, ... pn nu a realizat pragul electoral la alegerile pentru Camera Deputaților, numărul de voturi valabil exprimate care se va introduce în algoritm la aceste alegeri este zero.c) Suma mediilor numărului de voturi valabil exprimate obținute la alegerile pentru Camera Deputaților și Senat:T_vp = M_vp(p1) +... + M_vp(pn)d) Coeficienții de repartizare a subvenției conform numărului de voturi valabil exprimate în favoarea fiecărei/fiecărui formațiuni/alianțe/partid politic care a realizat pragul electoral:q_p1 = V(p1)/T_vp...q_pn = V(pn)/T_vpe) Stabilirea valorii subvenției conform numărului de voturi valabil exprimate în favoarea fiecărei/fiecărui formațiuni/alianțe/partid politic care a realizat pragul electoral:S_rp(p1) = S_rp x q_p1...S_rp(pn) = S_rp x q_pn1.3. Calculul subvenției totale pentru fiecare partid politic care a realizat pragul electorala) Total subvenție pentru fiecare formațiune/alianță/partid politic:T_sp(p1) = S_rp(p1) + M_spf(p1)...T_sp(pn) = S_rp(pn) + M_spf(pn)b) În cazul alianțelor, calculul subvenției pentru fiecare partid politic membru al alianței se face proporțional cu numărul de parlamentari ai fiecărui partid.2. Calculul subvenției conform rezultatelor la alegerile generale pentru autoritățile administrației publice locale pentru consiliile județene și pentru Consiliul General al Municipiului BucureștiSubvenția acordată formațiunilor/alianțelor/partidelor politice care au obținut la nivelul țării cel puțin 50 de mandate de consilier județean și de consilier din cadrul municipiului București:S_cj = S_l x 25/1002.1. Calculul subvenției majorate dublu proporțional cu numărul de mandate de consilier județean și de consilier general al municipiului București obținute în alegeri de candidații de gen feminin ai formațiunilor/alianțelor/partidelor politice care au obținut la nivelul țării cel puțin 50 de mandate de consilier județean și de consilier general al municipiului Bucureștia) Coeficient de majorare dublu proporțională a subvenției pentru formațiunile/alianțele/partidele politice ai căror candidați de gen feminin au obținut în alegeri mandate de consilier județean și de consilier general al municipiului București:k_cj = 2 x C_ jf / C_ jt,undeC_ jf = numărul total de mandate de consilier județean și de consilier general al municipiului București obținute în alegeri de candidații de gen feminin ai formațiunilor/alianțelor/partidelor politice care au obținut la nivelul țării cel puțin 50 de mandate de consilier județean și de consilier general al municipiului București;C_ jt = numărul total de mandate de consilier județean și de consilier general al municipiului București obținute de candidații formațiunilor/alianțelor/partidelor politice care au obținut la nivelul țării cel puțin 50 de mandate de consilier județean și de consilier general al municipiului București.b) Determinarea valorii pentru majorarea subvenției pentru formațiunile/alianțele/partidele politice ai căror candidați de gen feminin au obținut în alegeri mandate de consilier județean și de consilier general al municipiului București:M_scjf = S_cj x k_cjc) Coeficienții de repartizare a majorării dublu proporționale cu numărul de mandate de consilier județean și de consilier general al municipiului București obținute în alegeri de către candidații de gen feminin pentru fiecare formațiune/alianță/partid politic care a obținut la nivelul țării cel puțin 50 de mandate de consilier județean și de consilier general al municipiului București:z_cj1 = C_ jf(p1)/C_ jf...z_cjn = C_ jf(pn) / C_ jf,unde:C_ jf(x) = numărul total de mandate de consilier județean și de consilier general al municipiului București obținute în alegeri de candidații de gen feminin pentru formațiunea/alianța/partidul politic p1, ... pn.d) Calculul valorii pentru majorarea dublu proporțională a subvenției cu numărul de mandate de consilier județean și de consilier general al municipiului București obținute în alegeri de către candidații de gen feminin la nivel de formațiune/alianță/partid politic:M_scjf(p1) = M_scjf x z_cj1...M_scjf(pn) = M_scjf x z_cjn (la 07-03-2018, Subpunctul 2.1. din Punctul 2. , Articolul 24 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 3, ARTICOL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 78 din 1 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 207 din 07 martie 2018 ) 2.2. Calculul subvenției proporțional cu numărul de voturi valabil exprimate la alegerile generale pentru autoritățile administrației publice locale pentru consiliile județene și pentru Consiliul General al Municipiului Bucureștia) Valoarea subvenției de repartizat conform numărului de voturi valabil exprimate obținute de formațiunile/alianțele/ partidele politice care au obținut la nivelul țării cel puțin 50 de mandate de consilier județean și de consilier în cadrul municipiului București la alegerile generale pentru autoritățile administrației publice locale pentru consiliile județene și pentru Consiliul General al Municipiului București:S_rcj = (1 - k_cj) x S_cjb) Numărul total de voturi valabil exprimate pentru candidații aleși consilieri județeni și ai municipiului București din partea partidelor care au obținut la nivelul țării cel puțin 50 de mandate de consilier județean și de consilier din cadrul municipiului București la alegerile generale pentru autoritățile administrației publice locale pentru consiliile județene și pentru Consiliul General al Municipiului București:T_vcj = V_cj(p1) + ... + V_cj(pn),unde:V_cj(x) = numărul de voturi valabil exprimate pentru consilieri județeni și ai municipiului București pentru formațiunea/alianța/ partidul politic p1, ... pn.c) Calculul coeficienților de repartizare a subvenției conform numărului de voturi valabil exprimate în favoarea fiecărei/fiecărui formațiuni/alianțe/partid politic care a obținut la nivelul țării cel puțin 50 de mandate de consilier județean și de consilier din cadrul municipiului București la alegerile generale pentru autoritățile administrației publice locale pentru consiliile județene și pentru Consiliul General al Municipiului București:q_cj1 = V_cj(p1)/T_vcj...q_cjn = V_cj(pn)/T_vcjd) Valoarea subvenției calculate conform numărului de voturi valabil exprimate în favoarea fiecărei/fiecărui formațiuni/alianțe/partid politic care a obținut la nivelul țării cel puțin 50 de mandate de consilier județean și de consilier din cadrul municipiului București la alegerile generale pentru autoritățile administrației publice locale pentru consiliile județene și pentru Consiliul General al Municipiului București:S_rcj(p1) = S_rcj x q_cj1...S_rcj(pn) = S_rcj x q_cjn2.3. Calculul subvenției totale pentru fiecare partid politic care a obținut la nivelul țării cel puțin 50 de mandate de consilier județean și de consilier din cadrul municipiului București la alegerile generale pentru autoritățile administrației publice locale pentru consiliile județene și pentru Consiliul General al Municipiului Bucureștia) Total subvenție pentru fiecare formațiune/alianță/partid politic:T_scj(p1) = S_rcj(p1) + M_scjf(p1)...T_scj(pn) = S_rcj(pn) + M_scjf(pn)b) În cazul alianțelor, calculul subvenției pentru fiecare partid politic membru al alianței se face proporțional cu numărul de consilieri județeni și ai municipiului București ai fiecărui partid.3. Calcul total al subvenției de la bugetul de statValoarea totală a subvenției alocate de la bugetul de stat pentru fiecare partid politic:T_s(p1) = T_sp(p1) + T_scj(p1)...T_s(pn) = T_sp(pn) + T_scj(pn)  +  Articolul 25(1) Subvențiile de la bugetul de stat pentru activitatea curentă a partidelor politice se acordă partidelor politice pe baza cererii semnate de către reprezentantul partidului politic.(2) Cererea prevăzută la alin. (1) trebuie să cuprindă denumirea integrală și prescurtată a partidului, însemnul partidului, adresa sediului central, contul bancar în care urmează să fie depusă subvenția de la bugetul de stat și societatea bancară la care este deschis, codul de identificare fiscală și datele de contact ale reprezentantului partidului politic.(3) Cererea trebuie să fie însoțită de un extras din Registrul partidelor politice eliberat de către Tribunalul București.  +  Articolul 26(1) Subvenția se acordă în prima decadă a fiecărei luni, în tranșe lunare.(2) Autoritatea Electorală Permanentă solicită lunar Ministerului Finanțelor Publice deschiderea de credite bugetare pentru acordarea subvențiilor pentru luna următoare.(3) Pentru acordarea subvenției prevăzută la alin. (2), Autoritatea Electorală Permanentă emite ordine de plată pentru fiecare partid politic.  +  Articolul 27(1) Acordarea subvenției de la bugetul de stat poate fi suspendată prin decizie a Autorității Electorale Permanente, conform legii.(2) Anterior emiterii deciziei, Autoritatea Electorală Permanentă, în urma controlului efectuat, notifică partidului politic neregulile constatate și termenul de remediere a acestora.(3) Decizia de suspendare temporară a acordării tranșelor lunare de la bugetul de stat poate fi contestată la instanța de contencios administrativ competentă, în termenul prevăzut la art. 24 alin. (4) din Legea nr. 334/2006, republicată.(4) În termen de 10 zile de la comunicarea scrisă a partidului politic referitoare la remedierea neregulilor constatate, Autoritatea Electorală Permanentă se pronunță, prin decizie, asupra ridicării suspendării alocării lunare a subvenției de la bugetul de stat. Decizia de menținere sau de ridicare a suspendării se comunică partidului în termen de 5 zile de la adoptare.  +  Capitolul IV Finanțarea campaniilor electorale și a campaniilor pentru referendum  +  Secţiunea 1 Contribuțiile candidaților pentru campania electorală  +  Articolul 28(1) Contribuțiile candidaților pentru campania electorală pot proveni exclusiv din următoarele surse:a) venituri proprii;b) donații primite de la persoane fizice;c) împrumuturi de la persoane fizice sau contractate cu instituții de credit.(2) Donațiile care vor fi folosite de către candidați drept contribuții pentru campania electorală trebuie să îndeplinească următoarele condiții:a) să respecte plafoanele stabilite de lege pentru donațiile către partidele politice;b) să fie primite numai în conturile bancare proprii, în cazul în care valoarea acestora este mai mare de 10 salarii de bază minime brute pe țară;c) să fie însoțite de declarații ale donatorilor privind sursa acestora, în cazul în care nu provin din veniturile proprii.d) să respecte procedura prevăzută la art. 10 alin. (1)-(3).(3) Împrumuturile care vor fi folosite de către candidați drept contribuții pentru campania electorală trebuie să respecte următoarele condiții:a) să respecte plafoanele stabilite de lege pentru împrumuturile către partidele politice;b) să fie efectuate numai prin conturi bancare.(4) Contribuțiile candidaților pentru campania electorală pot fi depuse sau virate de către candidați în conturile bancare deschise pentru campania electorală, după data rămânerii definitive a candidaturilor.(5) Contribuțiile candidaților pentru campania electorală pot fi depuse sau virate de către mandatarii financiari în conturile bancare deschise pentru campania electorală, pe baza împuternicirii scrise a candidaților, conform legii.(6) În cazul prevăzut la alin. (5), împuternicirea scrisă va cuprinde codul numeric personal al candidatului, funcția pentru care candidează, circumscripția electorală și județul, după caz, aceasta urmând să însoțească raportul detaliat privind veniturile și cheltuielile din campania electorală.(7) Ordinele de plată și foile de vărsământ ale contribuțiilor candidaților pentru campania electorală vor cuprinde în mod obligatoriu mențiunea privind contribuția pentru campania electorală, numele și prenumele, precum și datele de identificare ale candidaților pentru care se depun contribuțiile pentru campania electorală.(8) În cel mult 48 de ore de la data depunerii sau virării unei sume în unul dintre conturile deschise pentru campania electorală, conform alin. (4) sau (5), după caz, candidatul are obligația de a preda mandatarului financiar județean, de sector sau al municipiului București, după caz, o declarație cu indicarea sursei contribuției.(9) La depunerea contribuției electorale, mandatarul financiar are obligația de a asigura verificarea și înregistrarea contribuitorului în formularul al cărui model este prevăzut în anexa nr. 14.  +  Articolul 29(1) Între data înregistrării mandatarului financiar coordonator și data începerii campaniei electorale pentru Camera Deputaților și Senat, partidele politice și alianțele politice care participă la alegeri deschid prin mandatarii financiari câte un cont bancar la nivelul fiecărei circumscripții electorale județene și a municipiului București, precum și un cont bancar la nivel central.(2) Între data înregistrării mandatarului financiar coordonator și data începerii campaniei electorale pentru autoritățile administrației publice locale, partidele politice și alianțele politice care participă la alegeri deschid prin mandatarii financiari câte un cont bancar la nivelul fiecărei circumscripții electorale județene și a sectorului municipiului București sau a municipiului București, precum și un cont bancar la nivel central.(3) Între data înregistrării mandatarului financiar coordonator și data începerii campaniei electorale, candidatul independent deschide prin mandatarul său financiar un cont bancar la nivelul județului, sectorului municipiului București sau al municipiului București unde candidează.(4) Între data înregistrării mandatarului financiar coordonator și data începerii campaniei electorale, organizațiile cetățenilor români aparținând minorităților naționale, care propun candidați pentru Camera Deputaților numai la nivel național, deschid prin mandatarul financiar un cont bancar la nivel central.(5) Limitele maxime ale contribuțiilor pentru campania electorală care pot fi depuse ori virate de către candidați sau de către mandatarul financiar sunt următoarele:a) 60 de salarii de bază minime brute pe țară pentru fiecare candidat la funcția de deputat sau de senator;b) un salariu de bază minim brut pe țară pentru fiecare listă de candidați la consiliul local al comunei;c) 3 salarii de bază minime brute pe țară pentru fiecare listă de candidați la consiliul local al orașului;d) 5 salarii de bază minime brute pe țară pentru fiecare listă de candidați la consiliul local al municipiului;e) 30 de salarii de bază minime brute pe țară pentru fiecare listă de candidați la consiliul local al municipiului reședință de județ;f) 50 de salarii de bază minime brute pe țară pentru fiecare listă de candidați la consiliul de sector al municipiului București;g) 500 de salarii de bază minime brute pe țară pentru fiecare listă de candidați la Consiliul General al Municipiului București;h) 100 de salarii de bază minime brute pe țară pentru fiecare listă de candidați la consiliul județean;i) 5 salarii de bază minime brute pe țară pentru fiecare candidat la funcția de primar al comunei;j) 7 salarii de bază minime brute pe țară pentru fiecare candidat la funcția de primar al orașului;k) 10 salarii de bază minime brute pe țară pentru fiecare candidat la funcția de primar al municipiului;l) 50 de salarii de bază minime brute pe țară pentru fiecare candidat la funcția de primar al municipiului reședință de județ;m) 100 de salarii de bază minime brute pe țară pentru fiecare candidat la funcția de primar de sector al municipiului București;n) 150 de salarii de bază minime brute pe țară pentru fiecare candidat la funcția de primar al municipiului București;o) 750 de salarii de bază minime brute pe țară pentru fiecare candidat la funcția de parlamentar european;p) 20.000 de salarii de bază minime brute pe țară pentru candidatul la funcția de Președinte al României.(6) Contribuțiile pentru campania electorală în limitele prevăzute la alin. (5) pot fi depuse de către candidați numai pentru circumscripția electorală unde participă la alegeri.(7) În cazul alegerilor pentru consiliul local, consiliul județean sau Consiliul General al Municipiului București, contribuțiile prevăzute la alin. (5) pot fi depuse de către orice candidat din lista formațiunii politice.(8) În cazul alegerilor pentru consiliul local, consiliul județean sau Consiliul General al Municipiului București, limitele contribuțiilor candidaților independenți pentru campania electorală sunt egale cu limitele prevăzute la alin. (5).  +  Articolul 30(1) Contribuțiile candidaților pentru campania electorală pot fi folosite numai după data declarării acestora la Autoritatea Electorală Permanentă de către mandatarul financiar coordonator și numai pentru campania electorală.(2) Contribuțiile candidaților pentru campania electorală pot fi depuse în conturile pentru campania electorală numai până la data încheierii campaniei electorale.  +  Secţiunea a 2-a Contribuțiile partidului politic pentru campania electorală  +  Articolul 31(1) La nivel central, suplimentar față de contribuțiile candidaților pentru campania electorală, partidul politic care participă la alegeri individual sau într-o alianță, respectiv organizația cetățenilor români aparținând minorităților naționale poate depune fonduri provenite din afara campaniei electorale într-un cont bancar deschis la nivel central de către mandatarul financiar coordonator, de la data înregistrării mandatarului financiar până la data începerii campaniei electorale.(2) Limitele maxime ale fondurilor care pot fi transferate de către partidul politic în contul bancar prevăzut la alin. (1) sunt următoarele:a) 10 salarii de bază minime brute pe țară pentru fiecare candidat la funcția de deputat sau de senator;b) 50 de salarii de bază minime brute pe țară pentru fiecare listă de candidați la consiliul județean și Consiliul General al Municipiului București.(3) În cazul în care partidul politic participă la alegeri într-o alianță, limitele maxime ale fondurilor care pot fi transferate de către acesta în contul prevăzut la alin. (1) sunt proporționale cu numărul candidaților propuși de acesta.  +  Articolul 32(1) Partidul politic, prin mandatarul financiar coordonator, poate transfera, prin virament bancar, sume de bani din contul bancar deschis la nivel central în conturile bancare deschise la nivel județean, al municipiului București sau la nivelul sectoarelor acestuia, cu respectarea nivelului legal maxim al contribuțiilor electorale din circumscripția electorală respectivă.(2) Fondurile obținute de către partidul politic sau alianța politică în afara campaniei electorale, care au fost transferate din contul bancar al partidului politic sau al alianței politice în contul bancar pentru campania electorală deschis la nivel central sau din contul bancar pentru campania electorală deschis la nivel central în conturile bancare pentru campania electorală deschise la nivel județean, al municipiului București sau la nivelul sectoarelor acestuia trebuie declarate la Autoritatea Electorală Permanentă, de către mandatarul financiar coordonator, în termen de 5 zile de la data efectuării transferului.(3) Fondurile provenite din afara campaniei electorale transferate în contul bancar deschis la nivel central pentru campania electorală pot fi folosite pentru campania electorală numai după data declarării acestora la Autoritatea Electorală Permanentă, de către mandatarul financiar coordonator.  +  Articolul 33(1) În cazul alegerilor parlamentare, contribuțiile candidaților pentru campania electorală, precum și sumele de bani transferate de la nivel central se cumulează la nivelul circumscripției electorale fără a putea depăși nivelul legal maxim al contribuțiilor electorale din circumscripția electorală respectivă.(2) În cazul alegerilor locale, contribuțiile candidaților pentru campania electorală, precum și sumele de bani transferate de la nivel central se cumulează la nivelul circumscripției electorale județene sau a municipiului București, cu încadrarea în limitele prevăzute de lege, și pot fi redistribuite pentru cheltuieli în circumscripțiile electorale locale, respectiv în cele județene, prin decizie scrisă a partidelor politice, a partidelor sau a organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale de la nivel județean.(3) Sumele transferate potrivit alin. (1) și (2) intră în calculul limitelor maxime ale cheltuielilor electorale care pot fi efectuate la nivel central.(4) În cel mult 48 de ore de la data transferului unei sume de bani provenite din afara campaniei electorale în contul bancar pentru campania electorală deschis la nivel central, partidul politic sau alianța politică, după caz, are obligația de a preda mandatarului financiar coordonator o declarație cu indicarea sursei contribuției.  +  Articolul 34În cazul campaniei electorale pentru Camera Deputaților și Senat, în contul bancar deschis la nivel central pot fi depuse și contribuțiile candidaților la funcția de deputat și de senator în circumscripția electorală a românilor cu domiciliul sau reședința în străinătate, care nu pot face obiectul transferului prevăzut de art. 32 alin. (1).  +  Secţiunea a 3-a Contribuțiile pentru campania pentru referendum  +  Articolul 35(1) În cel mult 5 zile de la data începerii campaniei pentru referendum, partidul politic care participă la campania pentru referendum deschide, prin mandatar financiar, câte un cont bancar la nivel național, în cazul referendumului național, sau la nivel județean ori al municipiului București, în cazul referendumului local.(2) Contribuțiile destinate campaniei pentru referendum care sunt depuse de către partidul politic pot proveni numai din transferuri ale fondurilor provenite din afara campaniei electorale.(3) Limitele maxime ale contribuțiilor destinate campaniei pentru referendum sunt următoarele:a) 5 salarii de bază minime brute pe țară pentru referendumul pentru demiterea consiliului local sau a primarului comunei;b) 7 salarii de bază minime brute pe țară pentru referendumul pentru demiterea consiliului local sau a primarului orașului;c) 10 salarii de bază minime brute pe țară pentru referendumul pentru demiterea consiliului local sau a primarului municipiului;d) 30 de salarii de bază minime brute pe țară pentru referendumul pentru demiterea consiliului local sau a primarului municipiului reședință de județ/sectorului municipiului București;e) 100 de salarii de bază minime brute pe țară pentru referendumul pentru demiterea Consiliului General al Municipiului București sau a primarului general al municipiului București;f) 100 de salarii de bază minime brute pe țară pentru referendumul pentru demiterea consiliului județean;g) 20.000 de salarii de bază minime brute pe țară pentru referendumul pentru demiterea Președintelui României, pentru referendumul pentru probleme de interes național sau pentru referendumul pentru revizuirea Constituției.  +  Secţiunea a 4-a Cheltuielile electorale  +  Articolul 36(1) Cheltuielile electorale pot fi efectuate numai prin intermediul conturilor bancare pentru campania electorală deschise la nivel central, județean, al sectorului municipiului București sau al municipiului București.(2) Plata cheltuielilor electorale poate fi efectuată numai prin virament bancar, din conturile prevăzute la alin. (1).(3) Ordinele de plată vor cuprinde în mod obligatoriu mențiunea privind numărul facturii și tipul de material de propagandă electorală sau de serviciu aferent campaniei electorale.(4) Prin intermediul conturilor bancare prevăzute la alin. (1) pot fi efectuate exclusiv plăți ale cheltuielilor electorale.(5) Eficiența și oportunitatea cheltuielilor electorale se hotărăsc de către organele de conducere ale partidelor politice, potrivit statutului lor, respectiv de către candidații independenți.(6) Mandatarii financiari realizează operațiunile bancare necesare campaniei electorale, numai pe baza împuternicirii scrise a organelor sau candidaților prevăzuți la alin. (5).(7) În campania electorală, partidele politice, alianțele politice, alianțele electorale, organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale și candidații independenți nu pot produce materiale de propagandă electorală în regie proprie.  +  Articolul 37(1) Limitele maxime ale cheltuielilor care pot fi efectuate de către partidele politice, alianțele politice și organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale sunt următoarele:a) 60 de salarii de bază minime brute pe țară pentru fiecare candidat la funcția de deputat sau de senator;b) un salariu de bază minim brut pe țară pentru fiecare listă de candidați la consiliul local al comunei;c) 3 salarii de bază minime brute pe țară pentru fiecare listă de candidați la consiliul local al orașului;d) 5 salarii de bază minime brute pe țară pentru fiecare listă de candidați la consiliul local al municipiului;e) 30 de salarii de bază minime brute pe țară pentru fiecare listă de candidați la consiliul local al municipiului reședință de județ;f) 50 de salarii de bază minime brute pe țară pentru fiecare listă de candidați la consiliul de sector al municipiului București;g) 500 de salarii de bază minime brute pe țară pentru fiecare listă de candidați la Consiliul General al Municipiului București;h) 100 de salarii de bază minime brute pe țară pentru fiecare listă de candidați la consiliul județean;i) 5 salarii de bază minime brute pe țară pentru fiecare candidat la funcția de primar al comunei;j) 7 salarii de bază minime brute pe țară pentru fiecare candidat la funcția de primar al orașului;k) 10 salarii de bază minime brute pe țară pentru fiecare candidat la funcția de primar al municipiului;l) 50 de salarii de bază minime brute pe țară pentru fiecare candidat la funcția de primar al municipiului reședință de județ;m) 100 de salarii de bază minime brute pe țară pentru fiecare candidat la funcția de primar de sector al municipiului București;n) 150 de salarii de bază minime brute pe țară pentru fiecare candidat la funcția de primar al municipiului București;o) 750 de salarii de bază minime brute pe țară pentru fiecare candidat la funcția de parlamentar european;p) 20.000 de salarii de bază minime brute pe țară pentru candidatul la funcția de Președinte al României.(2) Cheltuielile electorale efectuate nu pot fi mai mari decât contribuțiile electorale depuse.  +  Articolul 38(1) În cazul alegerilor parlamentare generale, limita maximă a cheltuielilor electorale care pot fi efectuate la nivel central de către partidele politice care participă la alegeri și de către organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale care propun candidați la nivelul circumscripțiilor electorale este de 10 salarii de bază minime brute pe țară pentru fiecare candidat la funcția de deputat sau de senator.(2) În cazul alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale, limita maximă a cheltuielilor electorale care pot fi efectuate la nivel central de către partidele politice și organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale care participă la alegeri este de 50 de salarii de bază minime brute pe țară pentru fiecare listă de candidați la consiliul județean și Consiliul General al Municipiului București.(3) În cazul în care partidul politic sau organizația cetățenilor aparținând minorităților naționale transferă sume de bani din contul bancar pentru campania electorală deschis la nivel central în conturile bancare pentru campania electorală deschise la nivel județean, al sectorului municipiului București sau al municipiului București, limitele maxime ale cheltuielilor electorale care pot fi efectuate la nivel central se diminuează în mod corespunzător.  +  Articolul 39(1) În campania electorală, partidele politice, alianțele politice, organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale, alianțele electorale și candidații independenți pot achiziționa și utiliza numai următoarele tipuri de materiale de propagandă electorală:a) afișe electorale cu dimensiunile de cel mult 500 mm o latură și 350 mm cealaltă latură;b) afișe electorale prin care se convoacă o reuniune electorală care vor avea 400 mm o latură și 250 mm cealaltă latură și vor fi amplasate în locurile speciale pentru afișaj;c) materiale de propagandă electorală audio sau video, difuzate de mass-media audiovizuală;d) publicitate în presa scrisă;e) materiale de propagandă electorală online;f) broșuri, pliante și alte materiale tipărite din aceeași categorie.(2) Este considerat material de propagandă electorală orice material scris, audio sau video care îndeplinește următoarele condiții:a) se referă în mod direct la un candidat sau partid politic care participă la alegeri sau referendum, clar identificat;b) este utilizat în perioada campaniei electorale sau a campaniei pentru referendum, stabilită potrivit legilor privitoare la organizarea alegerilor;c) are obiectiv electoral și se adresează publicului larg;d) depășește limitele activității jurnalistice de informare a publicului.(3) Partidele politice, alianțele politice, organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale, precum și candidații independenți au obligația de a imprima sau de a utiliza pe toate materialele de propagandă electorală cel puțin următoarele date:a) denumirea partidului politic, a alianței politice sau a organizației cetățenilor aparținând minorităților naționale sau numele candidatului independent care le-a comandat, după caz;b) denumirea operatorului economic care le-a realizat;c) codul unic de identificare primit de la Autoritatea Electorală Permanentă;d) tirajul, în cazul materialelor prevăzute la alin. (1) lit. a), b), d) și f).  +  Articolul 40(1) Partidele politice, organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale și candidații independenți pot efectua numai următoarele tipuri de cheltuieli electorale:a) cheltuieli pentru producția și difuzarea materialelor de propagandă electorală la radio, televiziune și în presa scrisă, în cuantum de maximum 40% din totalul cheltuielilor electorale care pot fi efectuate;b) cheltuieli pentru producția și difuzarea materialelor de propagandă electorală online, în cuantum de maximum 30% din totalul cheltuielilor electorale care pot fi efectuate;c) cheltuieli pentru cercetări sociologice, în cuantum de maximum 30% din totalul cheltuielilor electorale care pot fi efectuate;d) cheltuieli pentru afișe electorale, în cuantum de maximum 20% din totalul cheltuielilor electorale care pot fi efectuate;e) cheltuieli pentru broșuri, pliante și alte materiale de propagandă electorală tipărite, în cuantum de maximum 50% din totalul cheltuielilor electorale care pot fi efectuate;f) cheltuieli pentru închirierea de spații și echipamente și cheltuieli de protocol destinate organizării de evenimente cu tematică politică, economică, culturală sau socială, pentru transport și cazare, pentru asistență juridică și alte tipuri de consultanță, precum și pentru plata serviciilor mandatarilor financiari, în cuantum de maximum 30% din totalul cheltuielilor electorale care pot fi efectuate;g) cheltuieli pentru comisioane bancare.(2) La alegerile parlamentare generale, respectarea plafoanelor stabilite la alin. (1) se determină prin raportare la fiecare circumscripție electorală, respectiv la nivel central, prin raportare la valoarea maximă a cheltuielilor electorale la care are dreptul formațiunea politică sau candidatul independent, după caz, în aceste circumscripții electorale și la nivel central, după caz.(3) La alegerile pentru autoritățile administrației publice locale, respectarea plafoanelor stabilite la alin. (1) se determină prin raportare la fiecare județ și la municipiul București, respectiv la nivel central, prin raportare la valoarea maximă a cheltuielilor electorale la care are dreptul formațiunea politică sau candidatul independent, după caz, în aceste circumscripții electorale și la nivel central, după caz.(4) Prevederile art. 36 și art. 38-40 se aplică în mod corespunzător cheltuielilor pentru campania pentru referendum.  +  Secţiunea a 5-a Mandatarul financiar  +  Articolul 41(1) Evidența contribuțiilor și a cheltuielilor electorale este organizată exclusiv de către mandatari financiari, conform legii.(2) Mandatarul financiar este numit de către conducerea partidelor politice, a alianțelor politice, a organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale sau de către candidații independenți.(3) Un partid politic sau o organizație a cetățenilor aparținând minorităților naționale va avea un singur mandatar financiar coordonator la nivel central, respectiv câte un mandatar financiar desemnat la nivelul fiecărui județ, sector al municipiului București și la nivelul municipiului București.  +  Articolul 42(1) În vederea înregistrării mandatarilor financiari, partidele politice, organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale, candidații independenți sau persoanele desemnate de către aceștia vor depune la Autoritatea Electorală Permanentă următoarele documente:a) cererea de înregistrare a mandatarului financiar, conform modelului prevăzut în anexa nr. 15;b) copie a actului de identitate, în cazul persoanelor fizice care vor avea calitatea de mandatar financiar, sau extras din registrul comerțului, în cazul persoanelor juridice care vor avea calitatea de mandatar financiar;c) copii ale documentelor care atestă calitatea de expert contabil sau contabil autorizat a persoanelor fizice care vor avea calitatea de mandatar financiar;d) copii ale atestatelor pentru persoanele juridice specializate în oferirea de servicii de contabilitate;e) copii ale contractelor de asistență de specialitate cu persoane fizice autorizate sau persoane juridice specializate în oferirea de servicii de contabilitate pentru mandatarii financiari care nu au calitatea de expert contabil sau contabil autorizat;f) copii ale contractelor încheiate între partidul politic, alianța politică, organizația cetățenilor aparținând minorităților naționale sau candidatul independent și mandatarul financiar.(2) Înregistrarea mandatarului financiar se realizează în intervalul dintre data aducerii la cunoștința publică a datei alegerilor și data începerii campaniei electorale, făcându-se publică în presă sau pe pagina de internet a partidului.(3) Partidele politice, organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale și candidații independenți nu pot folosi serviciile aceluiași mandatar, cu excepțiile prevăzute de lege.(4) La data înregistrării, mandatarul financiar primește de la Autoritatea Electorală Permanentă un cod unic de identificare a formațiunii politice sau a candidatului independent, care va fi imprimat pe toate materialele de propagandă electorală aparținând formațiunii politice sau candidatului independent pe care îl reprezintă.(5) Codurile unice de identificare prevăzute la alin. (4) sunt aduse la cunoștința publică de către Autoritatea Electorală Permanentă prin publicare pe site-ul propriu.(6) Candidații nu pot fi mandatari financiari.  +  Capitolul V Controlul finanțării partidelor politice și a campaniilor electorale  +  Secţiunea 1 Controlul finanțării activității curente a partidelor politice  +  Articolul 43(1) Controlul respectării dispozițiilor legale privind finanțarea activității curente a partidelor politice și a alianțelor politice se realizează de către Autoritatea Electorală Permanentă prin intermediul controlorilor, cu sprijinul celorlalte compartimente de specialitate, din oficiu sau la sesizarea persoanelor interesate, potrivit legii.(2) Controlul privind subvențiile de la bugetul de stat va fi efectuat în mod simultan și de către Curtea de Conturi, conform dispozițiilor Legii nr. 94/1992 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi, republicată.  +  Articolul 44(1) Autoritatea Electorală Permanentă poate controla respectarea dispozițiilor legale privind finanțarea activității curente a partidelor politice, în oricare dintre formele prevăzute la art. 43-45 și 49 din Legea nr. 334/2006, republicată, după cum urmează:a) prin verificarea documentelor și rapoartelor care se depun de către partidele politice și alianțele politice, potrivit legii, la Autoritatea Electorală Permanentă, precum și a raportărilor care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I;b) prin verificarea informațiilor și documentelor privind veniturile și cheltuielile partidelor politice, alianțelor politice, organizațiilor teritoriale și interne ale acestora obținute conform legii de la partidele politice, alianțele politice, organizațiile teritoriale și interne ale acestora;c) prin realizarea de controale la sediile partidelor politice, alianțelor politice, organizațiilor teritoriale și interne ale acestora pentru verificarea documentelor contabile și a altor documente privind finanțarea activității curente a partidelor politice;d) prin verificarea documentelor și informațiilor privind veniturile și cheltuielile partidelor politice, alianțelor politice, organizațiilor teritoriale și interne obținute, în condițiile legii, de la persoanele fizice și juridice care au prestat servicii gratuit sau contra cost acestora;e) prin verificarea documentelor și informațiilor privind veniturile și cheltuielile partidelor politice, alianțelor politice, organizațiilor teritoriale și interne obținute de la instituțiile publice, în condițiile legii;f) prin realizarea de controale ale acțiunilor culturale, sportive, precum și ale întrunirilor și seminarelor cu tematică politică, economică sau socială, organizate de către partidele politice și alianțele politice, în vederea obținerii de informații privind veniturile și cheltuielile pentru desfășurarea acestora.(2) Persoanele prevăzute la alin. (1) au obligația să pună la dispoziția reprezentanților Autorității Electorale Permanente documentele și informațiile solicitate în termen de cel mult 15 zile de la data comunicării.(3) Partidele politice și alianțele politice au obligația de a permite accesul controlorilor în sediile lor, pe baza legitimației de control.(4) Toate documentele și declarațiile solicitate și predate în original conform alin. (2) vor fi semnate de către reprezentantul legal al partidului politic, alianței politice, organizației teritoriale sau interne sau de către persoana împuternicită conform statutului, după caz, respectiv de către reprezentantul legal al instituției publice sau de către persoana împuternicită de acesta.(5) Copiile documentelor și declarațiilor solicitate vor fi semnate pentru conformitate cu originalul de către reprezentantul legal al partidului politic, alianței politice, organizației teritoriale sau interne, după caz, sau de către persoana împuternicită conform statutului, respectiv de către reprezentantul legal al instituției publice sau de către persoana împuternicită de acesta.  +  Articolul 45(1) Registrele, formularele și documentele contabile se întocmesc atât pe suport hârtie, cât și pe suport electronic, conform reglementărilor contabile aplicabile.(2) Conturile de venituri, cheltuieli și rezultate, specifice partidelor politice, trebuie dezvoltate astfel încât să răspundă cerințelor de evidență și raportare pentru fiecare activitate electorală sau curentă, precum și pentru identificarea filialei, organizației sau a candidatului.(3) Contabilitatea trebuie să asigure înregistrarea cronologică și sistematică, prelucrarea, publicarea și păstrarea informațiilor cu privire la activitatea economico-financiară desfășurată, atât pe format hârtie, cât și în format electronic, pentru cerințele interne ale acestora, precum și în relațiile cu instituțiile publice și alți utilizatori.(4) Evidența veniturilor se ține separat pe fiecare sursă de finanțare prevăzută de lege, iar evidența cheltuielilor se ține separat după destinație, potrivit legii.(5) Inventarierea patrimoniului se face în conformitate cu Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii.  +  Articolul 46(1) În cel mult 15 zile de la data înregistrării la organul fiscal competent, fiecare partid politic trebuie să depună la Autoritatea Electorală Permanentă, în copie certificată pentru conformitate cu originalul de către organul fiscal competent, situația financiară anuală simplificată, conform Ordinului ministrului economiei și finanțelor nr. 1.969/2007 privind aprobarea reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial, cu modificările ulterioare.(2) În cel mult 60 de zile de la data expirării termenului prevăzut la alin. (1), partidele politice care primesc subvenții de la bugetul de stat trebuie să asigure depunerea la Autoritatea Electorală Permanentă, în copie certificată pentru conformitate cu originalul, a rapoartelor de audit ale situațiilor financiare anuale.(3) Până cel mai târziu la data de 30 aprilie a fiecărui an, fiecare partid politic trebuie să depună la Autoritatea Electorală Permanentă următoarele documente, în scris și în format electronic:a) raportul detaliat al veniturilor și cheltuielilor realizate în anul precedent, conform modelului prevăzut în anexa nr. 16;b) situația cuantumului total al veniturilor din cotizații obținute în anul fiscal precedent, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1;c) lista membrilor de partid care au plătit în anul fiscal precedent cotizații a căror valoare însumată depășește 10 salarii de bază minime brute pe țară, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2;d) lista persoanelor fizice care au făcut în anul precedent donații a căror valoare cumulată depășește 10 salarii de bază minime brute pe țară, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5;e) lista persoanelor juridice care au făcut în anul precedent donații a căror valoare cumulată depășește 10 salarii de bază minime brute pe țară, conform modelului prevăzut în anexa nr. 6;f) situația donațiilor confidențiale primite anual, conform modelului prevăzut în anexa nr. 7;g) situația centralizată a donațiilor constând în bunuri materiale necesare activității politice, dar care nu sunt materiale de propagandă electorală, primite de la organizații politice internaționale la care partidul politic respectiv este afiliat sau de la partide politice ori formațiuni politice aflate în relații de colaborare politică, conform modelului prevăzut în anexa nr. 8;h) lista persoanelor fizice care au acordat în anul precedent împrumuturi a căror valoare cumulată depășește 100 de salarii de bază minime brute pe țară, conform modelului prevăzut în anexa nr. 9;i) lista persoanelor juridice care au acordat în anul precedent împrumuturi a căror valoare cumulată depășește 100 de salarii de bază minime brute pe țară, conform modelului prevăzut în anexa nr. 10;j) situația sumei totale a împrumuturilor cu o valoare mai mică de 100 de salarii de bază minime brute pe țară, primite în anul precedent, conform modelului prevăzut în anexa nr. 11;k) situația cuantumurilor totale ale veniturilor proprii și din alte surse obținute în anul precedent, defalcate pe fiecare tip de activitate, conform modelului prevăzut în anexa nr. 12;l) situația cuantumului total al sumelor ce fac obiectul aporturilor financiare ale formațiunilor nepolitice în asocierile prevăzute la art. 17 din Legea nr. 334/2006, republicată, conform modelului prevăzut în anexa nr. 13.(4) Documentele prevăzute la alin. (3) vor fi semnate și datate olograf de către reprezentantul legal al partidului politic, alianței politice, organizației teritoriale sau interne ori de către persoana împuternicită conform statutului.(5) Documentele prevăzute la alin. (3) vor purta ștampila partidului politic.  +  Articolul 47(1) Etapele controlului finanțării activității curente a unui partid politic sau a unei alianțe politice sunt următoarele:a) aprobarea calendarului misiunii de control de către directorul general al Departamentul de control al finanțării partidelor politice și a campaniilor electorale;b) emiterea ordinului de serviciu de către directorul general al Departamentul de control al finanțării partidelor politice și a campaniilor electorale;c) notificarea controlului de către directorul general al Departamentul de control al finanțării partidelor politice și a campaniilor electorale;d) ședința de prezentare;e) executarea operațiunilor de control;f) întocmirea și aprobarea raportului de control.(2) Calendarul misiunii de control este un document intern de planificare a activității pe etape, proceduri, durată, persoane implicate și loc de desfășurare, care se întocmește pe baza planului anual de control de către șeful echipei de control.(3) Ordinul de serviciu reprezintă mandatul de intervenție, precum și modalitatea de intervenție a controlorilor astfel încât aceștia să poată demara și efectua misiunea de control.(4) Departamentul de control al finanțării partidelor politice și a campaniilor electorale notifică partidul politic sau alianța politică care urmează a fi controlată cu 15 zile înainte de declanșarea misiunii de control despre scopul, principalele obiective și durata acesteia.(5) Ședința de prezentare se desfășoară la sediul partidului politic sau al alianței politice și constă în prezentarea controlorilor care urmează să desfășoare controlul, prezentarea obiectivelor controlului și stabilirea calendarului întâlnirilor.(6) Aspectele prevăzute la alin. (5) sunt consemnate într-o minută semnată de către toți participanții la ședința de prezentare.(7) Operațiunile de control constau în colectarea documentelor și a informațiilor privind finanțarea activității partidelor politice, analiza și evaluarea acestora la sediul partidului politic, al alianței politice sau la sediul Autorității Electorale Permanente.(8) Tehnicile de verificare specifice operațiunilor de control sunt următoarele:a) comparația - confirmă identitatea unei informații după obținerea acesteia din două sau mai multe surse diferite;b) examinarea - presupune urmărirea și depistarea erorilor sau a iregularităților;c) recalcularea - constă în operațiunea de verificare a tuturor calculelor matematice;d) confirmarea - constă în solicitarea de informații din două sau mai multe surse independente, cu scopul validării acesteia;e) punerea de acord - reprezintă procesul de potrivire a două categorii diferite de înregistrări;f) garantarea - constă în verificarea corectitudinii tranzacțiilor pornind de la articolul înregistrat spre documentele primare justificative;g) urmărirea - reprezintă verificarea procedurilor de la documentele justificative către articolul înregistrat;h) observarea fizică - reprezintă modul prin care controlorii își formează o părere proprie;i) interviul - reprezintă procedeul prin care controlorii obțin informații prin intervievarea persoanelor care au legătură cu problematica verificată de controlor;j) analiza - constă în descompunerea unei probleme în elemente care pot fi izolate, cuantificate și măsurate distinct.(9) După finalizarea controlului respectării dispozițiilor legale privind finanțarea activității curente a partidelor politice, controlorul întocmește un raport de control, care va cuprinde de o manieră sintetică principalele aspecte verificate, activitățile de control efectuate, constatări și eventuale recomandări, precum și documentele și informațiile obținute.(10) Raportul de control, însoțit de documentele pe care se întemeiază, se transmite directorului general al Departamentului de control al finanțării activității partidelor politice și a campaniilor electorale, în vederea aprobării.  +  Articolul 48În situația în care sunt constatate încălcări de natură contravențională ale dispozițiilor legale privind finanțarea activității curente a partidelor politice și a alianțelor politice, controlorul încheie un proces-verbal de constatare a contravențiilor, pe care îl înaintează, de îndată, directorului general al Departamentului de control al finanțării activității partidelor politice și a campaniilor electorale, în vederea propunerii de către acesta a aplicării sancțiunilor prevăzute de lege. Modelul procesului-verbal de constatare a contravențiilor se aprobă prin ordin al președintelui Autorității Electorale Permanente.  +  Articolul 49În situația identificării unor încălcări ale dispozițiilor legale privind finanțarea activității curente a partidelor politice și a alianțelor politice, proiectul de decizie și proiectul de hotărâre, dacă este cazul, privind aplicarea sancțiunilor prevăzute de lege se înaintează spre aprobare președintelui Autorității Electorale Permanente de către directorul general al Departamentului de control al finanțării activității partidelor politice și a campaniilor electorale, cu avizul compartimentului de specialitate competent.  +  Articolul 50(1) În cel mult 45 de zile de la data finalizării operațiunilor prevăzute la art. 47-49, Autoritatea Electorală Permanentă transmite spre publicare în Monitorul Oficial al României, Partea I, un raport sintetic cuprinzând principalele constatări, eventualele recomandări și sancțiunile aplicate, dacă este cazul.(2) Raportul prevăzut la alin. (1) se publică pe site-ul Autorității Electorale Permanente.  +  Articolul 51În cazul în care în cadrul controlului efectuat potrivit art. 47-49 apar suspiciuni privind săvârșirea unor fapte de natură penală, directorul general al Departamentului de control al finanțării activității partidelor politice și a campaniilor electorale formulează, cu avizul compartimentului de specialitate competent, propunere de sesizare a organelor de urmărire penală, pe care o înaintează președintelui Autorității Electorale Permanente în vederea îndeplinirii atribuției prevăzute de art. 44 alin. (5) din Legea nr. 334/2006, republicată.  +  Secţiunea a 2-a Controlul finanțării campaniilor electorale  +  Articolul 52(1) Controlul respectării dispozițiilor legale privind finanțarea campaniilor electorale se realizează de către Autoritatea Electorală Permanentă prin intermediul controlorilor, cu sprijinul celorlalte compartimente de specialitate, din oficiu sau la sesizarea persoanelor interesate, potrivit legii.(2) Controlul respectării dispozițiilor legale privind finanțarea campaniilor electorale se execută în oricare dintre formele prevăzute la art. 43, 47 și 50 din Legea nr. 334/2006, republicată, după cum urmează:a) prin verificarea documentelor, declarațiilor și rapoartelor care se depun, potrivit legii, de către partidele politice, alianțele politice, organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale și candidații independenți la Autoritatea Electorală Permanentă, inclusiv a documentelor justificative care însoțesc cererea de rambursare a cheltuielilor electorale;b) prin verificarea informațiilor și documentelor privind finanțarea campaniei electorale obținute conform legii de la partidele politice, alianțele politice, organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale, organizațiile teritoriale și interne, candidații independenți și mandatarii financiari coordonatori;c) prin realizarea de controale la sediile partidelor politice, alianțelor politice, organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale, organizațiilor teritoriale și interne ale acestora;d) prin verificarea documentelor și informațiilor privind veniturile și cheltuielile electorale ale partidelor politice, alianțelor politice, organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale, organizațiilor teritoriale și interne ale acestora, precum și ale candidaților independenți, obținute, în condițiile legii, de la persoanele fizice și juridice care au prestat servicii gratuit sau contra cost acestora;e) prin verificarea documentelor și informațiilor privind veniturile și cheltuielile electorale ale partidelor politice, organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale, alianțelor politice, organizațiilor teritoriale și interne ale acestora, precum și ale candidaților independenți, obținute de la instituțiile publice, în condițiile legii;f) prin controale la fața locului ale acțiunilor culturale, sportive, precum și ale întrunirilor și seminarelor cu tematică politică, economică sau socială, organizate de către partidele politice, alianțele politice, alianțele electorale, organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale și candidații independenți, în vederea obținerii de informații privind veniturile și cheltuielile pentru desfășurarea acestora;g) prin verificări la fața locului ale respectării prevederilor legale privind afișajul electoral.  +  Articolul 53În timpul campaniei electorale, mandatarul financiar coordonator are obligația de a depune la Autoritatea Electorală Permanentă lista conturilor bancare pentru campania electorală deschise de către partidul politic, alianța politică, organizația cetățenilor aparținând minorităților naționale sau contul bancar deschis de către candidatul independent, cuprinzând cel puțin codul IBAN, banca, respectiv sucursalele unde acestea au fost deschise.  +  Articolul 54În termen de 15 zile de la data desfășurării alegerilor, mandatarii financiari coordonatori sunt obligați să depună la Autoritatea Electorală Permanentă, în scris și în format electronic, următoarele documente:a) rapoartele detaliate ale veniturilor și cheltuielilor electorale ale partidelor politice, alianțelor politice, alianțelor electorale, organizațiilor cetățenilor români aparținând minorităților naționale și ale candidaților independenți, conform modelului prevăzut în anexa nr. 17;b) declarație privind cuantumul total al datoriilor înregistrate ca urmare a campaniei, conform modelului prevăzut în anexa nr. 18;c) declarația privind numărul de materiale de propagandă electorală produse și utilizate, defalcat pe categorii, conform modelului prevăzut în anexa nr. 19;d) declarația privind respectarea plafoanelor maxime stabilite de lege pentru cheltuielile electorale, conform modelului prevăzut în anexa nr. 20;e) lista furnizorilor serviciilor și/sau bunurilor utilizate în campania electorală;f) declarațiile candidaților privind proveniența contribuțiilor pentru campania electorală, conform modelului prevăzut în anexa nr. 21;g) formularul de înregistrare a contribuitorului, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 14;h) împuternicirile scrise privind depunerea sau virarea contribuțiilor electorale ale candidaților de către mandatari;i) declarația reprezentantului legal al partidului politic sau al organizației cetățenilor români aparținând minorităților naționale, după caz, cu privire la neefectuarea cheltuielilor electorale din venituri destinate activității curente;j) în cazul alegerilor pentru Parlamentul European, situația donațiilor constând în materiale de propagandă primite de la organizații politice internaționale la care partidul politic respectiv este afiliat sau de la partide politice ori formațiuni politice aflate în relații de colaborare politică, conform modelului prevăzut în anexa nr. 22.  +  Articolul 55(1) După finalizarea controlului veniturilor și cheltuielilor electorale, controlorul întocmește un raport de control, care va cuprinde de o manieră sintetică principalele aspecte verificate, constatări și eventuale recomandări.(2) Raportul de control va fi însoțit de documentele prevăzute la art. 54.(3) Raportul de control va cuprinde referiri speciale privind respectarea prevederilor art. 48 alin. (11) din Legea nr. 334/2006, republicată.(4) În situația în care în urma desfășurării controlului rezultă încălcări de natură contravențională ale dispozițiilor legale privind finanțarea campaniei electorale, controlorul încheie un proces-verbal de constatare a contravențiilor, pe care îl înaintează, de îndată, directorului general al Departamentului de control al finanțării activității partidelor politice și a campaniilor electorale, în vederea propunerii de către acesta a aplicării sancțiunilor prevăzute de lege.  +  Articolul 56(1) Autoritatea Electorală Permanentă asigură aducerea la cunoștință publică a listei partidelor politice, alianțelor politice, alianțelor electorale, organizațiilor cetățenilor români aparținând minorităților naționale și a candidaților independenți care au depus rapoartele detaliate ale veniturilor și cheltuielilor electorale, pe măsură ce acestea sunt depuse, prin publicări succesive în Monitorul Oficial al României, Partea I.(2) Rapoartele prevăzute la alin. (1), precum și declarația privind cuantumul datoriilor înregistrate ca urmare a campaniei electorale se publică de Autoritatea Electorală Permanentă în Monitorul Oficial al României, Partea I, în termen de 60 de zile de la data publicării rezultatului alegerilor.(3) În situația în care la data depunerii raportului detaliat de venituri și cheltuieli electorale candidații independenți sau partidele politice înregistrează datorii, aceștia au obligația să depună trimestrial la Autoritatea Electorală Permanent un raport privind stadiul achitării datoriilor înregistrate în campania electorală până la data achitării integrale a acestora, conform modelului prevăzut în anexa nr. 18.(4) Candidaților declarați aleși nu li se pot valida mandatele dacă raportul detaliat al veniturilor și cheltuielilor electorale pentru fiecare partid politic sau candidat independent nu a fost depus în condițiile legii.  +  Capitolul VI Metodologia de rambursare a cheltuielilor din campania electorală  +  Articolul 57(1) La alegerile parlamentare generale, partidele politice, alianțele politice și organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale care obțin, individual sau într-o alianță electorală, cel puțin 3% din totalul voturilor valabil exprimate la nivel național, pentru fiecare dintre cele două Camere ale Parlamentului, și care nu se regăsesc în niciuna dintre situațiile prevăzute de art. 48 alin. (11) din Legea nr. 334/2006, republicată, au dreptul de a obține rambursarea cheltuielilor electorale efectuate atât la nivelul fiecărei circumscripții electorale, cât și la nivel central.(2) La alegerile parlamentare generale, partidele politice, alianțele politice și organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale care nu obțin numărul de voturi prevăzut la alin. (1), însă obțin, individual sau într-o alianță electorală, cel puțin 3% din totalul voturilor valabil exprimate într-o circumscripție electorală pentru fiecare dintre cele două Camere ale Parlamentului și care nu se regăsesc în niciuna dintre situațiile prevăzute de art. 48 alin. (11) din Legea nr. 334/2006, republicată, au dreptul de a obține rambursarea cheltuielilor electorale efectuate în circumscripția electorală respectivă.(3) La alegerile pentru Președintele României și la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European, partidele politice, alianțele politice, organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale și candidații independenți care obțin, individual sau într-o alianță electorală, cel puțin 3% din totalul voturilor valabil exprimate la nivel național și care nu se regăsesc în niciuna dintre situațiile prevăzute de art. 48 alin. (11) din Legea nr. 334/2006, republicată, au dreptul de a obține rambursarea cheltuielilor electorale efectuate.(4) La alegerile pentru autoritățile administrației publice locale, partidele politice, alianțele politice și organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale care obțin, individual sau într-o alianță electorală, cel puțin 3% din totalul voturilor valabil exprimate rezultat prin însumarea voturilor exprimate pentru toate consiliile locale și de sector al municipiului București, consiliile județene, Consiliul General al Municipiului București, precum și toate candidaturile de primar, respectiv primar general al municipiului București și care nu se regăsesc în niciuna dintre situațiile prevăzute de art. 48 alin. (11) din Legea nr. 334/2006, republicată, au dreptul de a obține rambursarea cheltuielilor electorale efectuate atât la nivel local, cât și central.(5) La alegerile pentru autoritățile administrației publice locale, partidele politice, alianțele politice și organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale care nu obțin numărul de voturi prevăzut la alin. (4), însă obțin, individual sau într-o alianță electorală, cel puțin 3% din totalul voturilor valabil exprimate la nivelul circumscripției electorale județene, rezultat prin însumarea voturilor valabil exprimate pentru toate consiliile locale și pentru toate candidaturile de primar din județ, precum și pentru consiliul județean, și care nu se regăsesc în niciuna dintre situațiile prevăzute de art. 48 alin. (11) din Legea nr. 334/2006, republicată, au dreptul de a obține rambursarea cheltuielilor electorale efectuate în circumscripția electorală județeană respectivă.(6) La alegerile pentru autoritățile administrației publice locale, partidele politice, alianțele politice și organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale care nu obțin numărul de voturi prevăzut la alin. (4), însă obțin, individual sau într-o alianță electorală, cel puțin 3% din totalul voturilor valabil exprimate la nivelul circumscripției electorale de sector, rezultat prin însumarea voturilor exprimate pentru consiliul local al sectorului și pentru primarul sectorului, și care nu se regăsesc în niciuna dintre situațiile prevăzute de art. 48 alin. (11) din Legea nr. 334/2006, republicată, au dreptul de a obține rambursarea cheltuielilor electorale efectuate în circumscripția electorală de sector.(7) La alegerile pentru autoritățile administrației publice locale, partidele politice, alianțele politice și organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale care nu obțin numărul de voturi prevăzut la alin. (4), însă obțin, individual sau într-o alianță electorală, cel puțin 3% din totalul voturilor valabil exprimate la nivelul circumscripției electorale a Municipiului București, rezultat prin însumarea voturilor exprimate pentru Consiliul General al Municipiului București și pentru primarul general al municipiului București, și care nu se regăsesc în niciuna dintre situațiile prevăzute de art. 48 alin. (11) din Legea nr. 334/2006, republicată, au dreptul de a obține rambursarea cheltuielilor electorale efectuate în circumscripția electorală a municipiului București.(8) Candidații independenți care obțin cel puțin 3% din totalul voturilor valabil exprimate la nivelul circumscripției electorale pentru funcția la care au candidat și care nu se regăsesc în niciuna dintre situațiile prevăzute de art. 48 alin. (11) din Legea nr. 334/2006, republicată, au dreptul de a obține rambursarea cheltuielilor electorale efectuate.(9) Prevederile alin. (4)-(8) se aplică în mod corespunzător în cazul alegerilor parțiale pentru autoritățile administrației publice locale.  +  Articolul 58(1) Cererea de rambursare a cheltuielilor electorale, însoțită de documentele justificative prevăzute de prezentele norme metodologice, se întocmește și se depune de către mandatarul financiar coordonator la Autoritatea Electorală Permanentă, în termen de 30 de zile de la data alegerilor, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 23. În cererea de rambursare vor fi incluse numai cheltuielile efectuate sau angajate până la data încheierii campaniei electorale și plătite până cel mai târziu la data depunerii cererii.(2) Cererea de rambursare depusă după termenul prevăzut la alin. (1) sau neînsoțită de documentele justificative prevăzute de prezentele norme metodologice nu este luată în considerare.(3) În termen de 60 de zile de la data expirării termenului prevăzut la alin. (1), Autoritatea Electorală Permanentă rambursează partidelor politice, alianțelor politice și organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale, în conturile indicate de acestea, sumele plătite pentru campania electorală la data depunerii cererii de rambursare, conform legii și prezentelor norme metodologice.(4) În situația în care, potrivit art. 50 alin. (1) și (2) din Legea nr. 334/2006, republicată, pentru verificarea legalității încasărilor și a plăților efectuate în campania electorală sunt necesare declarații și documente suplimentare față de cele prevăzute de prezentele norme metodologice, termenul prevăzut la alin. (3) se prelungește cu 15 zile.(5) În termen de 30 de zile de la data rambursării cheltuielilor electorale de către Autoritatea Electorală Permanentă, după caz, partidele politice și organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale au obligația de a restitui candidaților, prin intermediul mandatarilor financiari, sumele rambursate și/sau sumele necheltuite, conform contribuțiilor pe care aceștia le-au depus.  +  Articolul 59(1) Rambursarea cheltuielilor electorale se face numai pe baza cererii de rambursare, precum și a documentelor justificative prevăzute de prezentele norme metodologice, a documentelor prevăzute la art. 54 și a raportului de control prevăzut la art. 55.(2) În cazul cheltuielilor efectuate din contul deschis la nivel central pentru producția și difuzarea materialelor de propagandă electorală la radio și televiziune, mandatarii financiari coordonatori trebuie să depună la Autoritatea Electorală Permanentă câte un exemplar original și o copie ale următoarelor documente justificative:a) extrasul de cont bancar, care va conține mențiuni privind factura plătită;b) facturile, care vor conține mențiuni privind tipul de serviciu furnizat;c) ordine de plată, care vor conține mențiuni privind tipul cheltuielii, sau bon fiscal, în cazul în care cheltuielile au fost efectuate prin intermediul unui card asociat contului bancar pentru campania electorală;d) procese-verbale de recepție a materialelor de propagandă electorală audiovizuale produse;e) declarație privind datele și orele difuzării materialelor de propagandă electorală la radio și/sau televiziune, conform modelului prevăzut în anexa nr. 24.(3) În cazul cheltuielilor efectuate din contul deschis la nivel central pentru producția și difuzarea materialelor de propagandă electorală în presa scrisă, mandatarii financiari coordonatori trebuie să depună la Autoritatea Electorală Permanentă câte un exemplar original și o copie ale următoarelor documente justificative:a) extrasul de cont bancar, care va conține mențiuni privind factura plătită;b) facturile, care vor conține mențiuni privind tipul de serviciu furnizat;c) ordine de plată, care vor conține mențiuni privind tipul cheltuielii, sau bon fiscal, în cazul în care cheltuielile au fost efectuate prin intermediul unui card asociat contului bancar pentru campania electorală;d) declarație privind data apariției publicației și tirajul, conform modelului prevăzut în anexa nr. 25;e) câte un exemplar al fiecărei publicații.(4) În cazul cheltuielilor efectuate din contul deschis la nivel central pentru producția și difuzarea materialelor de propagandă electorală online, mandatarii financiari coordonatori trebuie să depună la Autoritatea Electorală Permanentă câte un exemplar original și o copie ale următoarelor documente justificative:a) extrasul de cont bancar, care va conține mențiuni privind tipul cheltuielii;b) facturile, care vor conține mențiuni privind tipul de serviciu furnizat;c) ordine de plată, care vor conține mențiuni privind tipul cheltuielii, sau bon fiscal, în cazul în care cheltuielile au fost efectuate prin intermediul unui card asociat contului bancar pentru campania electorală;d) declarație privind adresa de internet unde materialul de propagandă electorală a fost afișat și datele între care acesta a fost postat din partea proprietarului site-ului, conform modelului prevăzut în anexa nr. 26;e) câte un exemplar, pe suport electronic, al fiecărui material de propagandă electorală online.(5) În cazul cheltuielilor efectuate din contul deschis la nivel central pentru cercetări sociologice, mandatarii financiari coordonatori trebuie să depună la Autoritatea Electorală Permanentă câte un exemplar original și o copie ale următoarelor documente justificative:a) extrasul de cont bancar, care va conține mențiuni privind factura plătită;b) facturile, care vor conține mențiuni privind tipul de serviciu furnizat;c) ordine de plată, care vor conține mențiuni privind tipul cheltuielii, sau bon fiscal, în cazul în care cheltuielile au fost efectuate prin intermediul unui card asociat contului bancar pentru campania electorală;d) o copie scrisă a rezultatelor cercetării sociologice.(6) În cazul cheltuielilor efectuate din contul deschis la nivel central pentru producția și difuzarea afișelor electorale, mandatarii financiari coordonatori trebuie să depună la Autoritatea Electorală Permanentă câte un exemplar original și o copie ale următoarelor documente justificative:a) extrasul de cont bancar, care va conține mențiuni privind tipul cheltuielii;b) facturile, care vor conține mențiuni privind tipul de serviciu furnizat;c) ordine de plată, care vor conține mențiuni privind tipul cheltuielii, sau bon fiscal, în cazul în care cheltuielile au fost efectuate prin intermediul unui card asociat contului bancar pentru campania electorală;d) procese-verbale de recepție a afișelor electorale, în original;e) lista de distribuție a afișelor electorale cuprinzând numărul de afișe electorale din fiecare localitate;f) câte un exemplar al fiecărui tip de afiș electoral.(7) În cazul cheltuielilor efectuate din contul deschis la nivel central pentru producția și difuzarea broșurilor, pliantelor și a altor materiale de propagandă electorală tipărite, mandatarii financiari coordonatori trebuie să depună la Autoritatea Electorală Permanentă câte un exemplar original și o copie ale următoarelor documente justificative:a) extrasul de cont bancar, care va conține mențiuni privind tipul cheltuielii;b) facturile, care vor conține mențiuni privind tipul de serviciu furnizat;c) ordine de plată, care vor conține mențiuni privind tipul cheltuielii, sau bon fiscal, în cazul în care cheltuielile au fost efectuate prin intermediul unui card asociat contului bancar pentru campania electorală;d) procese-verbale de recepție a broșurilor, pliantelor și a altor materiale de propagandă electorală tipărite;e) lista de distribuție a broșurilor, pliantelor și a altor materiale de propagandă electorală tipărite;f) câte un exemplar al fiecărui tip de broșură, pliant și material tipărit de propagandă electorală.(8) În cazul cheltuielilor efectuate din contul deschis la nivel central pentru închirierea de spații și echipamente, mandatarii financiari coordonatori trebuie să depună la Autoritatea Electorală Permanentă câte un exemplar original și o copie ale următoarelor documente justificative:a) extrasul de cont bancar, care va conține mențiuni privind tipul cheltuielii;b) facturile, care vor conține mențiuni privind tipul de serviciu furnizat;c) ordine de plată, care vor conține mențiuni privind tipul cheltuielii, sau bon fiscal, în cazul în care cheltuielile au fost efectuate prin intermediul unui card asociat contului bancar pentru campania electorală;d) fotografii ale spațiilor și ale echipamentelor închiriate.(9) În cazul cheltuielilor de protocol efectuate din contul deschis la nivel central destinate organizării de evenimente cu tematică politică, economică, culturală sau socială, mandatarii financiari coordonatori trebuie să depună la Autoritatea Electorală Permanentă câte un exemplar original și o copie ale următoarelor documente justificative:a) extrasul de cont bancar, care va conține mențiuni privind tipul cheltuielii;b) facturile, care vor conține mențiuni privind tipul de serviciu sau de bunuri furnizate;c) ordine de plată, care vor conține mențiuni privind tipul cheltuielii, sau bon fiscal, în cazul în care cheltuielile au fost efectuate prin intermediul unui instrument de plată pe suport magnetic asociat contului bancar pentru campania electorală;d) declarație a reprezentantului legal al partidului politic privind numărul participanților, conform modelului prevăzut în anexa nr. 27.(10) În cazul cheltuielilor efectuate din contul deschis la nivel central pentru transportul și cazarea candidaților, mandatarii financiari coordonatori trebuie să depună la Autoritatea Electorală Permanentă câte un exemplar original și o copie ale următoarelor documente justificative:a) extrasul de cont bancar, care va conține mențiuni privind tipul cheltuielii;b) facturile în original, care vor conține mențiuni privind tipul de serviciu sau de bunuri furnizate;c) ordine de plată, care vor conține mențiuni privind tipul cheltuielii, sau bon fiscal, în cazul în care cheltuielile au fost efectuate prin intermediul unui card asociat contului bancar pentru campania electorală.(11) În cazul cheltuielilor efectuate din contul deschis la nivel central pentru asistență juridică și alte tipuri de consultanță, mandatarii financiari coordonatori trebuie să depună la Autoritatea Electorală Permanentă câte un exemplar original și o copie ale următoarelor documente justificative:a) extrasul de cont bancar, care va conține mențiuni privind tipul cheltuielii;b) contractele încheiate;c) facturile în original, care vor conține mențiuni privind tipul de serviciu furnizat;d) ordine de plată, care vor conține mențiuni privind tipul cheltuielii, sau bon fiscal, în cazul în care cheltuielile au fost efectuate prin intermediul unui card asociat contului bancar pentru campania electorală.(12) În cazul cheltuielilor efectuate din contul deschis la nivel central pentru plata serviciilor mandatarilor financiari, mandatarii financiari coordonatori trebuie să depună la Autoritatea Electorală Permanentă câte un exemplar original și o copie ale următoarelor documente justificative:a) extrasul de cont bancar, care va conține mențiuni privind tipul cheltuielii;b) facturile, care vor conține mențiuni privind tipul de serviciu furnizat;c) ordine de plată, care vor conține mențiuni privind tipul cheltuielii, sau bon fiscal, în cazul în care cheltuielile au fost efectuate prin intermediul unui card asociat contului bancar pentru campania electorală.(13) În cazul cheltuielilor efectuate din contul deschis la nivel central pentru plata comisioanelor bancare, mandatarii financiari coordonatori trebuie să depună, în original, extrasul de cont bancar, care va conține mențiuni privind tipul cheltuielii.(14) Facturile vor fi întocmite separat pentru fiecare tip de cheltuială electorală.(15) În cazul contribuțiilor încasate și cheltuielilor efectuate din conturile de campanie deschise la nivel județean, la nivelul sectoarelor municipiului București sau la nivelul municipiului București, documentele privind contribuțiile și documentele prevăzute la alin. (2)-(13) vor fi predate, în câte un exemplar original și o copie, în mod deconcentrat, la sediile filialelor și birourilor Autorității Electorale Permanente de către mandatarii financiari județeni, ai sectoarelor municipiului București și ai municipiului București, în termen de 30 de zile de la data alegerilor, pe baza unui centralizator în format xls.(16) Copiile de pe documentele prevăzute la alin. (2)-(12) sunt certificate pentru conformitate cu originalul de către reprezentanții Autorității Electorale Permanente.(17) După îndeplinirea procedurii prevăzute la alin. (16), exemplarele originale ale documentelor prevăzute la alin. (2)-(12) se restituie mandatarilor financiari coordonatori și mandatarilor financiari județeni, ai sectoarelor municipiului București și ai municipiului București, după caz.(18) În situația în care din documentele prevăzute la alin. (2)-(13) nu rezultă în mod clar tipul serviciului sau al bunului achiziționat, respectiv realitatea acestora, Autoritatea Electorală Permanentă poate solicita declarații sau documente suplimentare, în condițiile legii.(19) Partidele politice, alianțele politice, organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale și candidații independenți care nu depun toate documentele prevăzute la alin. (2)-(13) pot asigura completarea acestora până cel mai târziu la data expirării termenului de 30 de zile de la data alegerilor.(20) Depunerea documentelor prevăzute la alin. (2)-(13) și restituirea exemplarelor originale ale acestora conform alin. (17) se realizează conform programării stabilite de către Autoritatea Electorală Permanentă împreună cu mandatarii financiari coordonatori.  +  Articolul 60(1) Partidele politice, alianțele politice, organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale și candidații independenți nu au dreptul de a beneficia de rambursarea cheltuielilor electorale într-o circumscripție electorală județeană, de sector, a municipiului București, în circumscripția electorală externă sau la nivel central, după caz, în următoarele situații:a) în cazul depășirii plafoanelor stabilite conform art. 37 din Legea nr. 334/2006, republicată;b) în situația utilizării pentru campania electorală a altor surse de finanțare decât cele prevăzute de Legea nr. 334/2006, republicată;c) în cazul utilizării contribuțiilor pentru campania electorală cu încălcarea prevederilor art. 38 alin. (2) din Legea nr. 334/2006, republicată.(2) În baza deciziei Autorității Electorale Permanente privind rambursarea cheltuielilor electorale, sumele de bani cuvenite sunt virate, prin ordin de plată, partidului politic, alianței politice, organizației cetățenilor aparținând minorităților naționale sau candidatului independent în conturile bancare indicate de aceștia în cererea de rambursare.(3) În cazul neîndeplinirii condițiilor de rambursare de către partidul politic, alianța politică, organizația cetățenilor aparținând minorităților naționale sau de către candidatul independent care a formulat și a depus cerere de rambursare, Autoritatea Electorală Permanentă adoptă o decizie de nerambursare a cheltuielilor electorale, care poate fi contestată la instanța judecătorească competentă, conform legii.  +  Articolul 61(1) Sumele de bani necesare pentru rambursarea cheltuielilor electorale se asigură din bugetul de stat, prin bugetul Autorității Electorale Permanente, conform legii.(2) Angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata sumelor care fac obiectul rambursărilor prevăzute de art. 48 din Legea nr. 334/2006, republicată, se realizează conform Legii nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, pe baza deciziilor de rambursare a cheltuielilor adoptate de către Autoritatea Electorală Permanentă.  +  Capitolul VII Dispoziții tranzitorii și finale  +  Articolul 62(1) Autoritatea Electorală Permanentă păstrează un registru fiscal al partidelor politice în care vor fi trecute următoarele:a) numele și prenumele, codurile numerice personale, domiciliile și datele de contact ale persoanelor responsabile de administrarea fondurilor partidului politic, la nivel național și județean;b) adresele sediilor centrale, ale organizațiilor teritoriale și ale structurilor interne ale partidelor politice prevăzute la art. 4 alin. (4) din Legea partidelor politice nr. 14/2003, republicată;c) numele și prenumele, codurile numerice personale, domiciliile și datele de contact ale persoanelor îndreptățite să reprezinte partidele politice la nivel central și județean;d) datele referitoare la veniturile și cheltuielile anuale ale partidelor politice;e) datele referitoare la veniturile și cheltuielile electorale ale partidelor politice;f) tipul și cuantumul sancțiunilor aplicate.(2) Autoritatea Electorală Permanentă păstrează un registru fiscal al candidaților independenți, în care vor fi trecute numele și prenumele, codurile numerice personale, domiciliile și datele de contact ale acestora, datele referitoare la activitatea financiară desfășurată în campaniile electorale și sancțiunile aplicate.  +  Articolul 63Autoritatea Electorală Permanentă poate implementa aplicații informatice pentru transmiterea electronică a datelor și informațiilor prevăzute de Legea nr. 334/2006, republicată, și de prezentele norme metodologice.  +  Articolul 64Prelucrarea datelor cu caracter personal prevăzute de prezentele norme metodologice se realizează în condițiile Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 65În toate cazurile în care în cuprinsul Legii nr. 334/2006, republicată, se face trimitere la salariul de bază minim brut pe țară, valoarea acestuia este cea existentă la data de 1 ianuarie a anului respectiv.  +  Articolul 66Dispozițiile prezentelor norme metodologice se aplică în mod corespunzător finanțării campaniilor electorale la alegerile parțiale pentru autoritățile administrației publice locale.  +  Articolul 67(1) Biroul Electoral Central are obligația de a furniza Autorității Electorale Permanente, în termen de cel mult 15 zile de la data rămânerii definitive a candidaturilor, lista centralizată a tuturor candidaților, conținând numele, prenumele, codul numeric personal, funcția pentru care candidează și denumirea completă a circumscripției electorale în care candidează, iar pentru candidații independenți, inclusiv domiciliile.(2) Biroul Electoral Central are obligația de a furniza Autorității Electorale Permanente, în termen de cel mult 3 zile de la stabilirea rezultatelor alegerilor, informațiile privind competitorii electorali care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 57.  +  Articolul 68Anexele nr. 1-27 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.  +  Anexa 1la normele metodologiceModelul situației cuantumului total al cotizațiilor primite anualSituația cuantumului total al cotizațiilor primite în anul ........Denumirea partidului politic .............Sediul partidului politic ................
  Nr. crt.     Organizația/ Filiala județeană     Cuantumultotal al cotiza- țiilor primite în luna ianuarie Cuantumultotal al cotiza- țiilor primite în luna februarieCuantumultotal al cotiza- țiilor primite în luna martie Cuantumultotal al cotiza- țiilor primite în luna aprilie Cuantumultotal al cotiza- țiilor primite în luna mai Cuantumultotal al cotiza- țiilor primite în luna iunie Cuantumultotal al cotiza- țiilor primite în luna iulie Cuantumultotal al cotiza- țiilor primite în luna august Cuantumul total al cotiza- țiilor primite în luna septembrieCuantumultotal al cotiza- țiilor primite în luna octombrieCuantumultotal al cotiza- țiilor primite în luna noiembrieCuantumultotal al cotiza- țiilor primite în luna decembrie
  1.              
  2.              
  3.              
  ....             
  Cuantumul total  
  Numele și prenumele reprezentantului legal  
  Semnătura  
  Data întocmirii  
   +  Anexa 2la normele metodologiceModelul listei membrilor de partid care au plătit într-un ancotizații a căror valoare însumată depășește baremul de10 salarii de bază minime brute pe țarăLista membrilor de partid care au plătit în anul .......cotizații a căror valoare însumată depășește baremul de10 salarii de bază minime brute pe țarăDenumirea partidului politic ...............Sediul partidului politic .................
  Nr. crt.    Organizația/Filiala județeană care a încasat cotizația*1)Numele     Prenumele     Cetățenia     Valoarea cotizației    Data la care a fost plătită cotizația     
  1.       
  2.       
  3.       
  ....      
  Cuantumul total  
  Numele și prenumele reprezentantului legal  
  Semnătura  
  Data întocmirii  
  Notă
  *1) În cazul în care există membri care nu au plătit cotizații doar într-o organizație/filială și valoarea totală a acestora depășește 10 salarii de bază minime brute pe țară, se vor înscrie toate organizațiile/filialele unde s-au încasat cotizații de la respectivii membri.
   +  Anexa 3la normele metodologiceModelul formularului pentru înregistrarea donatorilor persoane fiziceFormular pentru înregistrarea donatorilor persoane fiziceDenumirea partidului politic ..................Organizația/Filiala județeană .................Sediul organizației/filialei județene .........
  Numele și prenumele donatorului  
  Seria și numărul actului de identitate al donatorului  
  Cetățenia donatorului  
  Apartenența politică a donatorului (numai în cazul persoanelorfizice care au cetățenia altui stat membru al Uniunii Europenedecât România)  
  Data nașterii donatorului  
  Descrierea obiectului material al donației*1)  
  Valoarea donației  
  Proveniența donației (se trec, după caz, venituri proprii, donație sau împrumut, conform declarației donatorului)  
  Data încheierii donației  
  Numele și prenumele persoanei care a verificat identitatea donatorului  
  Funcția în partidul politic a persoanei care a verificat identitatea donatorului  
  Codul numeric personal al persoanei care a verificat identitatea donatorului  
  Semnătura persoanei care a verificat identitatea donatorului  
  Data înregistrării donației  
  Notă
  *1) În cazul donațiilor având ca obiect imobile se înscriu datele de identificare ale acestora.
   +  Anexa 4la normele metodologiceModelul formularului pentru înregistrarea donatorilor persoane juridiceFormular pentru înregistrarea identității donatorilor persoane juridiceDenumirea partidului politic ...........................Organizația/Filiala județeană ..........................Sediul organizației/filialei județene ..................
  Denumirea donatorului  
  Sediul donatorului  
  Naționalitatea donatorului  
  Codul unic de identificare fiscală a donatorului  
  Numele și prenumele reprezentantului legal al donatorului  
  Descrierea obiectului material al donației*1)  
  Valoarea donației  
  Proveniența donației (se trec, după caz, venituri proprii, donație sau împrumut, conform declarației reprezentantului legal al donatorului)  
  Data încheierii donației  
  Numele și prenumele persoanei care a verificat identitatea donatorului  
  Funcția în partidul politic a persoanei care a verificat identitatea donatorului  
  Codul numeric personal al persoanei care a verificat identitatea donatorului  
  Semnătura persoanei care a verificat identitatea donatorului  
  Data înregistrării donației  
  Notă
  *1) În cazul donațiilor având ca obiect imobile se înscriu datele de identificare ale acestora.
   +  Anexa 5la normele metodologiceModelul listei persoanelor fizice care au făcut într-unan donații a căror valoare cumulată depășește10 salarii de bază minime brute pe țarăLista persoanelor fizice care au făcut în anul .......donații a căror valoare cumulată depășește 10 salariide bază minime brute pe țarăDenumirea partidului politic ...............Sediul partidului politic ..................
  Nr. crt.    Organizația/Filiala județeană care a încasat donația*1) Numele     Prenumele     Cetățenia     Valoareadonației    Felul donației    Data primirii donației     
  1.        
  2.        
  3.        
  ....       
  Cuantumul total  
  Numele și prenumele reprezentantului legal   
  Semnătura  
  Data întocmirii  
  Notă
  *1) În cazul în care există persoane fizice care au făcut donații în mai multe organizații/filiale, iar valoarea totală a acestora depășește 10 salarii de bază minime brute pe țară, se vor înscrie toate organizațiile/filialele unde s-au încasat donațiile respective.
   +  Anexa 6la normele metodologiceModelul listei persoanelor juridice care au făcut într-unan donații a căror valoare cumulată depășește 10 salariide bază minime brute pe țarăLista persoanelor juridice care au făcut în anul .....donații a căror valoare cumulată depășește 10 salariide bază minime brute pe țarăDenumirea partidului politic ...............Sediul partidului politic ..................
  Nr. crt.    Organizația/Filiala județeană care a încasat donația*1) Denumirea donatorului    Sediul donatorului    Naționalitateadonatorului     Codul unic deînregistrare     Valoareadonației    Felul donației    Data primirii donației     
  1.         
  2.         
  3.         
  ....        
  Cuantumul total  
  Numele și prenumele reprezentantului legal  
  Semnătura  
  Data întocmirii  
  Notă
  *1) În cazul în care există persoane juridice care au făcut donații în mai multe organizații/filiale, iar valoarea totală a acestora depășește 10 salarii de bază minime brute pe țară, se vor înscrie toate organizațiile/filialele unde s-au încasat donațiile respective.
   +  Anexa 7la normele metodologiceModelul situației privind suma totală a donațiilor confidențiale primite anualSuma totală a donațiilor confidențiale primite în anul ......Denumirea partidului politic ..................Adresa sediului partidului politic ............
  Nr. crt.     Organizația/ Filiala județeană     Cuantumultotal al donații- lor primite în luna ianuarie Cuantumultotal al donații- lor primite în luna februarieCuantumultotal al donații- lor primite în luna martie Cuantumultotal al donații- lor primite în luna aprilie Cuantumultotal al donații- lor primite în luna mai Cuantumultotal al donații- lor primite în luna iunie Cuantumultotal al donații- lor primite în luna iulie Cuantumultotal al donații- lor primite în luna august Cuantumul total al donații- lor primite în luna septembrieCuantumultotal al donații- lor primite în luna octombrieCuantumultotal al donații- lor primite în luna noiembrieCuantumultotal al donații- lor primite în luna decembrie
  1.              
  2.              
  3.              
  ....             
  Cuantumul total  
  Numele și prenumele reprezentantului legal  
  Semnătura  
  Data întocmirii  
   +  Anexa 8la normele metodologiceModelul situației centralizate a donațiilor constând înbunuri materiale necesare activității politice primite anual de laorganizații politice internaționale la care partidul politicrespectiv este afiliat sau de la partide politice ori formațiunipolitice aflate în relații de colaborare politicăSituația centralizată a donațiilor constând în bunuri materialenecesare activității politice primite în anul .......... de laorganizații politice internaționale la care partidul politicrespectiv este afiliat sau de la partide politice ori formațiunipolitice aflate în relații de colaborare politicăDenumirea partidului politic ..................Adresa sediului partidului politic ............
  Nr. crt.    Organizația/Filiala județeană care a încasat donația Denumirea donatorului    Sediul donatorului    Naționalitateadonatorului     Obiectuldonației    Valoareadonației    Data primirii donației     
  1.        
  2.        
  3.        
  ....       
  Cuantumul total  
  Numele și prenumele reprezentantului legal  
  Semnătura  
  Data întocmirii  
   +  Anexa 9la normele metodologiceModelul listei persoanelor fizice care au acordat într-unan împrumuturi a căror valoare depășește 100 de salariide bază minime brute pe țarăLista persoanelor fizice care au acordat în anul .......împrumuturi a căror valoare depășește 100 de salariide bază minime brute pe țarăDenumirea partidului politic/alianței politice ...........Adresa sediului partidului politic/alianței politice .........
  Nr. crt.    Organizația/ Filiala județeană care a contractat împrumutul*1)Numele împrumutătorului    Prenumele împrumutătorului    Cetățenia împrumutătorului    Valoarea împrumutului    Data primiriiîmprumutului     Termenul de restituire aîmprumutului   
  1.        
  2.        
  3.        
  ....       
  Cuantumul total  
  Numele și prenumele reprezentantului legal  
  Semnătura  
  Data întocmirii  
  Notă
  *1) În cazul în care există persoane fizice care au acordat împrumuturi mai multor organizații/filiale, iar valoarea totală a acestora depășește 10 salarii de bază minime brute pe țară, se vor înscrie toate organizațiile/filialele unde s-au înregistrat împrumuturile respective.
   +  Anexa 10la normele metodologiceModelul listei persoanelor juridice care au acordat într-unan împrumuturi a căror valoare depășește 100 de salariide bază minime brute pe țarăLista persoanelor juridice care au acordat în anul .....împrumuturi a căror valoare depășește 100 de salariide bază minime brute pe țarăDenumirea partidului politic/alianței politice ................Adresa sediului partidului politic/alianței politice ........
  Nr. crt.    Organizația/ Filiala județeană care a contractat împrumutul*1)Denumirea împrumutătorului    Sediul împrumutătorului    Naționalitatea împrumutătorului    Codul unic deînregistrare     Valoarea împrumutului    Data primiriiîmprumutului     Termenul de restituire aîmprumutului   
  1.         
  2.         
  3.         
  ....        
  Cuantumul total  
  Numele și prenumele reprezentantului legal  
  Semnătura  
  Data întocmirii  
  Notă
  *1) În cazul în care există persoane juridice care au acordat împrumuturi mai multor organizații/filiale, iar valoarea totală a acestora depășește 10 salarii de bază minime brute pe țară, se vor înscrie toate organizațiile/filialele unde s-au înregistrat împrumuturile respective.
   +  Anexa 11la normele metodologiceModelul situației privind suma totală a împrumuturilorcu o valoare mai mică de 100 de salarii de bază minimebrute pe țară primite anualSuma totală a împrumuturilor cu o valoare mai mică de 100 de salarii de bază minime brute pe țară primite în anul .......Denumirea partidului politic/alianței politice ...........Adresa sediului partidului politic/alianței politice .........
  Nr. crt.  Organizația/ Filiala județeană  Cuantumultotal în luna ianuarie Cuantumultotal în luna februarieCuantumultotal în luna martie Cuantumultotal în luna aprilie Cuantumultotal în luna mai Cuantumultotal în luna iunie Cuantumultotal în luna iulie Cuantumultotal în luna august Cuantumul total în luna septembrieCuantumultotal în luna octombrieCuantumultotal în luna noiembrieCuantumultotal în luna decembrie
  1.              
  2.              
  3.              
  ....             
  Cuantumul total  
  Numele și prenumele reprezentantului legal  
  Semnătura  
  Data întocmirii  
   +  Anexa 12la normele metodologiceModelul situației centralizate anuale a cuantumurilor totale aleveniturilor obținute din sursele prevăzute de art. 16 dinLegea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelorpolitice și a campaniilor electorale, republicatăSituația centralizată a cuantumurilor totale ale veniturilorobținute în anul ......... din sursele prevăzute de art. 16 dinLegea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelorpolitice și a campaniilor electorale, republicatăDenumirea partidului politic ..............Sediul partidului politic .................
  Nr. crt. Organizația/ Filiala județeană    Activitatea generatoare de venit  Sursa venitului Cuantum anual
  1.                                                  Editarea, realizarea și difuzarea publicațiilor ori a altor materiale de propagandă și cultură politică proprii     
  Vânzarea de bilete, taxe de participare sau altele asemenea la acțiuni culturale, sportive, precum șila întruniri și seminare cu tematică politică, economică sau socială     
  Vânzarea materialelor tipărite cu însemnele partidului politic   
  Servicii oferite către membrii partidului pentru organizarea acțiunilor culturale, sportive, întrunirilor și seminarelor cu tematică politică, economică sau socială     
  Închirierea spațiilor aflate în patrimoniul propriu pentru conferințe sau acțiuni social-culturale   
  Închirierea spațiilor aflate în patrimoniul propriu pentru organizarea birourilor parlamentare   
  Înstrăinarea terenurilor și clădirilor din patrimoniu   
  Înstrăinarea bunurilor mobile din patrimoniu   
  Subînchirierea spațiilor primite conform prevederilor art. 26 alin. (1)-(3) din Legea nr. 334/2006, republicată, pentru organizarea birourilor parlamentare     
  Emiterea carnetelor/legitimațiilor de membru al partidului politic   
  Dobânzi bancare   
  ....    
  Cuantumul total  
  Numele și prenumele reprezentantului legal  
  Semnătura  
  Data întocmirii  
   +  Anexa 13la normele metodologiceModelul situației centralizate anuale a cuantumurilortotale ale sumelor ce fac obiectul aportului financiarîn asocierea cu formațiuni nepoliticeSituația centralizată a cuantumurilor totale ale sumelorce fac obiectul aportului financiar în asocierea cuformațiuni nepolitice în anul .........Denumirea partidului politic ...........Sediul partidului politic ..............
  Nr. crt.   Denumirea formațiuniinepolitice asociate  Sediul formațiuniipolitice asociate  Naționalitateaformațiunii nepolitice asociate  Codul unic de înregistrare al formațiuniinepolitice asociate Valoarea aportului formațiuniinepolitice asociate   Data aportului  
  1.       
  2.       
  3.       
  ....      
  Cuantumul total  
  Numele și prenumele reprezentantului legal  
  Semnătura  
  Data întocmirii  
   +  Anexa 14la normele metodologiceModelul formularului pentru înregistrareacontribuitorilor la campania electoralăFormular pentru înregistrarea contribuitorilorla campania electoralăDenumirea partidului politic.....................Organizația/Filiala județeană ...................Sediul organizației/filialei județene ...........
  Numele și prenumele contribuitorului  
  Codul numeric personal al contribuitorului  
  Cetățenia contribuitorului  
  Circumscripția electorală unde candidează contribuitorul  
  Funcția pentru care candidează contribuitorul  
  Valoarea contribuției electorale  
  Proveniența contribuției electorale (se trec, după caz, venituri proprii, donație sau împrumut, conform declarației donatorului)  
  Data depunerii contribuției electorale  
  Modul de depunere a contribuției electorale  
  Numele și prenumele mandatarului financiar  
  Codul numeric personal al mandatarului financiar  
  Semnătura mandatarului financiar  
  Data înregistrării contribuitorului  
  NOTĂ:Se anexează documentele justificative privind sursa de proveniență a contribuției electorale, excepție făcând cea provenită din venituri proprii.
   +  Anexa 15la normele metodologiceModelul cererii de înregistrare a mandatarului financiarCerere pentru înregistrarea mandatarului financiar*1) Notă
  *1) Se completează în 3 exemplare originale.
  Denumirea partidului politic/Numele și prenumele candidatului independent  
  Codul unic de înregistrare al partidului politic/Codul numeric personal al candidatului independent 
  Datele de identificare ale sediului partidului politic/domiciliul candidatului independent  
  Datele de contact ale partidului politic/candidatului independent (telefon și fax sau e-mail)  
  Numele și prenumele reprezentantului legal (în cazul partidelor politice)  
  Numele și prenumele mandatarului financiar persoană fizică/Denumirea mandatarului financiar persoană juridică  
  Codul numeric personal al mandatarului financiar persoană fizică/Codul unic de înregistrare al mandatarului financiar persoană juridică  
  Domiciliul mandatarului financiar persoană fizică/Datele de identificare ale sediului mandatarului financiar persoană juridică  
  Datele de contact ale mandatarului financiar (telefon și fax sau e-mail)  
  Nivelul de competență al mandatarului financiar (coordonator sau teritorial)  
  Denumirea circumscripției electorale unde își desfășoară activitatea mandatarul financiar teritorial  
  Data cererii de înregistrare a mandatarului financiar  
  Semnătura reprezentantului legal al partidului politic sau a persoanei împuternicite conform statutului/Semnătura candidatului independent  
  Ștampila partidului politic  
  Semnătura mandatarului financiar  
  Se completează de către Autoritatea Electorală Permanentă
  Codul unic de identificare al mandatarului financiar coordonator  
  Semnătura reprezentantului Autorității Electorale Permanente  
  Ștampila Autorității Electorale Permanente  
   +  Anexa 16la normele metodologiceModelul raportului anual detaliat alveniturilor și cheltuielilor partidului politicRaportul detaliat al veniturilor și cheltuielilor în anul ......Denumirea partidului politic .................Adresa sediului partidului politic ...........
  Venituri
  Organizațiajudețeană/ Filiala județeană/ Structura internă a partidului politic Tipul veni- tului*1)Numele și prenumele persoanei fizice saudenumirea persoanei juridice de la carea fost încasat venitul Seria și numărul actului de identitate al persoanei fizice sau codul unic de înregistrare al persoanei juridice de la care a fost încasat venitul Valoarea venituluiîncasat Modul de încasare (în numerar sau prin cont bancar)Contul bancar în care a fost încasat venitulîn format IBAN,banca și sucursala la care acesta a fost deschis Data încasăriivenituluiNumele și prenumele persoanei fizice saudenumirea persoanei juridice de la care au fost încasate maimulte venituri și cuantumul total al acestora
           
           
           
           
           
           
  Cheltuieli
  Organizațiasau filialajudețeană/ Structura internă a partidului politic Tipul cheltu- ielii*2)Numele și prenumele persoanei fizice saudenumirea persoanei juridice care a furnizat bunul sau serviciul Seria și numărulactului de identitate al persoanei fizicesau codul unic de înregistrare al persoanei juridice care a furnizat bunul sau serviciul Valoarea cheltu- ielii Modul de plată (în numerar sau prin cont bancar) Contul bancar în care a fost făcută plata în format IBAN,banca și sucursala la care acesta a fost deschis Data plății Numele și prenumele persoanei fizice saudenumirea persoanei juridice către care au fost făcute mai multe plăți și cuantumul total al acestora Data documentului deplată
           
           
           
           
           
           
  Notă
  *1) La rubrica "Tipul venitului" se va înscrie, după caz, pentru fiecare sumă încasată: cotizație; donație; împrumut; editarea, realizarea și difuzarea publicațiilor ori a altor materiale de propagandă și cultură politică proprii; vânzarea de bilete, taxe de participare sau altele asemenea la acțiuni culturale, sportive, precum și la întruniri și seminare cu tematică politică, economică sau socială; vânzarea materialelor tipărite cu însemnele partidului politic; servicii oferite către membrii partidului pentru organizarea acțiunilor culturale, sportive, întrunirilor și seminarelor cu tematică politică, economică sau socială; închirierea spațiilor aflate în patrimoniul propriu pentru conferințe sau acțiuni social-culturale; închirierea spațiilor aflate în patrimoniul propriu pentru organizarea birourilor parlamentare; înstrăinarea terenurilor și clădirilor din patrimoniu; înstrăinarea bunurilor mobile din patrimoniu; subînchirierea spațiilor primite conform prevederilor art. 26 alin. (1)-(3) din Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, republicată, pentru organizarea birourilor parlamentare; emiterea carnetelor/legitimațiilor de membru al partidului politic; dobânzi bancare.
  *2) La rubrica "Tipul cheltuielii" se va înscrie, după caz, pentru fiecare sumă plătită, conform clasificării operate de normele contabile aplicabile.
  NOTE:Raportul anual detaliat al veniturilor și cheltuielilor partidului politic va cuprinde toate veniturile și cheltuielile organizațiilor teritoriale ale partidului politic, precum și ale structurilor interne ale partidului politic, după caz.Raportul anual detaliat al veniturilor și cheltuielilor partidului politic se întocmește și se depune la Autoritatea Electorală Permanentă, în scris, pe suport hârtie, precum și pe suport electronic, în format editabil.Raportul anual detaliat al veniturilor și cheltuielilor partidului politic se semnează de către reprezentantul legal al partidului politic sau de către persoana împuternicită conform statutului partidului politic.Prin varianta rezumată a raportului anual detaliat al veniturilor și cheltuielilor partidului politic se înțelege forma din care au fost eliminate rubricile privind datele cu caracter personal, respectiv datele de identificare ale conturilor bancare ale partidelor politice.
   +  Anexa 17la normele metodologiceModelul raportului detaliat al veniturilor și cheltuielilor electoraleRaportul detaliat al veniturilor și cheltuielilor electoraleDenumirea partidului politic/alianței politice/organizației cetățenilor aparținând minorităților naționale, numele și prenumele candidatului independent ...................Tipul procesului electoral ...........................Data desfășurării procesului electoral ...............În cazul candidatului independent se înscrie și funcția pentru care acesta a candidat .........
  Venituri electorale
  Circumscripția electorală         Numărul candidaților din circumscripțiaelectorală      Numele și prenumele candidaților care au depuscontribuții electorale     Proveniența contribuțiilorelectorale alecandidaților (venituri proprii, donații sau împrumuturi)   Cuantumul total al contribuțiilorelectorale alecandidaților provenite din venituri proprii   Cuantumul total al contribuțiilorelectorale alecandidaților provenite din donații    Cuantumul total al contribuțiilorelectorale ale candidaților provenite din împrumuturi     Cuantumul total al contribuțiilor electorale provenite din transferul fondurilor obținute în afara perioadei electorale virate în contul bancar județean sau al municipiului București
                      
  .... .....
  Cuantumul total al veniturilor electorale în circumscripția electorală  
  Cuantumul total al contribuțiilor electorale provenite din transferul fondurilor obținute în afara perioadei electorale   
  Cheltuieli electorale
  Circumscripția electorală/ Nivelul central                      Cuantumul total al cheltuielilor pentru producția și difuzarea materialelor de propagandă electorală la radio, televiziune șiîn presa scrisă             Cuantumul total al cheltuielilorpentru producția și difuzarea materialelor de propagandăelectorală online                Cuantumul total al cheltuielilor pentru cercetări sociologice                    Cuantumul total al cheltuielilor pentru afișe electorale                     Cuantumul total al cheltuielilor pentru broșuripliante și alte materialede propagandă electorală tipărite                 Cuantumul total al cheltuielilor pentru închirierea de spații și echipamente și cheltuielilor de protocol destinate organizării de evenimente cu tematică politicăeconomică, culturală sau socială, pentru transport și cazare, pentru asistență juridică și alte tipuri de consultanță, precum și pentru plata serviciilormandatarilor financiari Cuantumul total al cheltuielilor pentru comisioane bancare                       
                                  
    
    
  Cuantumul total al cheltuielilor în circumscripția electorală/la nivel central   
  ... ...
  Cuantumul total al veniturilor electorale  
  Cuantumul total al cheltuielilor electorale  
  Numele și prenumele mandatarului financiar coordonator  
  Semnătura mandatarului financiar coordonator  
  Data întocmirii raportului detaliat al veniturilor și cheltuielilor electorale   
   +  Anexa 18la normele metodologiceModelul declarației privind cuantumul datoriilorînregistrate în urma campaniei electoraleDeclarație privind cuantumul datoriilor înregistrate în urma campaniei electorale la alegerile .......*1)/referendumul .......*2) din data de .............. Notă
  *1) Se înscrie tipul alegerilor.
  *2) Se înscrie tipul referendumului; în cazul referendumului local se înscrie și unitatea administrativ-teritorială unde a fost organizat.
  Nr. crt.  Organizația teritorială/ Nivelul central/Numele și prenumele candidatuluiindependent Denumirea, sediulși codul unic de înregistrare ale furnizorului Data, seria șinr. facturii   Sumă achitată   Sumă restantă   
  1.      
  2.      
  3.      
  ....     
  Numele și prenumele reprezentantului legal al partidului politic sau ale persoanei împuternicite conform statutului ori numele și prenumele candidatului independent     
  Semnătura reprezentantului legal al partiduluipolitic, a persoanei împuternicite conform statutului sau a candidatului independent    
  Ștampila  
  Data întocmirii  
   +  Anexa 19la normele metodologiceModelul declarației privind numărul de materiale de propagandăelectorală produse și utilizate, defalcat pe categoriiDeclarație privind numărul de materiale de propagandă electorală produse și utilizate, defalcat pe categorii, la .......*1) din data de ...... Notă
  *1) Se înscrie tipul procesului electoral.
  Organizația teritorială/ Nivelul central/Numele șiprenumele candidatului independent Tipul materialului de propagandă electorală   Caracteristicitehnice   Cantitatea   Furnizorul   Modul de utilizare  
   Videoclipuri     
   Materiale audio     
   Materiale online     
   Materiale presă scrisă     
   Afișe     
   Broșuri     
   Pliante     
   Alte materiale tipărite    
  .....      
  NOTE:Declarația privind numărul de materiale de propagandă electorală produse și utilizate, defalcat pe categorii, se întocmește și se depune la Autoritatea Electorală Permanentă, în scris, pe suport hârtie, precum și pe suport electronic, în format editabil.Declarația privind numărul de materiale de propagandă electorală produse și utilizate, defalcat pe categorii, se semnează, se datează și se ștampilează de către reprezentantul legal al partidului politic, alianței politice ori al organizației cetățenilor aparținând minorităților naționale, de către persoana împuternicită conform statutului acestora sau de către candidatul independent, după caz.
   +  Anexa 20la normele metodologiceModelul declarației privind respectarea plafoanelormaxime ale cheltuielilor electoraleDeclarație privind respectarea plafoanelor maxime ale cheltuielilor electorale la ...........*1) din data de ........... Notă
  *1) Se înscrie tipul procesului electoral.
  Nr. crt.   Organizația teritorială/ nivelul central/numele și prenumele candidatuluiindependent  Numărul candidaților și al listelor de candidați,dacă este cazul, defalcatpe tipul de autoritate aleasă Cuantumul total al contribuțiilorelectorale   Cuantumul total al cheltuielilorelectorale   
  1.     
  2.     
  3.     
  4.     
  5.     
  ....    
  NOTE:Declarația privind respectarea plafoanelor maxime ale cheltuielilor electorale se întocmește și se depune la Autoritatea Electorală Permanentă, în scris, pe suport hârtie, precum și pe suport electronic, în format editabil.Declarația privind respectarea plafoanelor maxime ale cheltuielilor electorale se semnează, se datează și se ștampilează de către reprezentantul legal al partidului politic ori al organizației cetățenilor aparținând minorităților naționale, de către persoana împuternicită conform statutului acestora sau de către candidatul independent, după caz.
   +  Anexa 21la normele metodologiceModelul declarației privind proveniențacontribuțiilor electorale ale candidațilorDeclarație privind proveniența contribuției electorale
  Numele și prenumele candidatului  
  Funcția pentru care candidează și circumscripția electorală*1)  
  Partidul politic/Alianța politică/Organizația cetățenilor aparținândminorităților naționale din partea căruia candidează  
  Cetățenia candidatului  
  Codul numeric personal al candidatului  
  Domiciliul candidatului  
  Cuantumul contribuției electorale  
  Proveniența contribuției electorale*2)  
  Datele de identificare ale donatorului/împrumutătorului*3)  
  Semnătura candidatului  
  Data întocmirii declarației  
  Notă
  *1) La alegerile pentru autoritățile administrației publice locale și la alegerile parlamentare generale se înscrie denumirea comunei, orașului, municipiului, a județului sau cuvântul "străinătate", după caz. La alegerile pentru Parlamentul European și la alegerile pentru Președintele României se înscrie cuvântul "națională".
  *2) Se înscrie "venituri proprii", "donație" sau "împrumut", după caz.
  *3) Se completează numai în cazul donației sau împrumutului, cu numele, prenumele și codul numeric personal al donatorului/împrumutătorului sau cu denumirea și codul de înregistrare ale instituției de credit care a acordat împrumutul.
   +  Anexa 22la normele metodologiceModelul situației donațiilor constând în materiale de propagandăprimite la alegerile pentru Parlamentul European de la organizațiipolitice internaționale la care partidul politic respectiv esteafiliat sau de la partide politice ori formațiuni politice aflateîn relații de colaborare politicăSituația donațiilor constând în materiale de propagandă primite la alegerile pentru Parlamentul European din data de ....... de la organizații politice internaționale la care partidul politic respectiv este afiliat sau de la partide politice ori formațiuni politice aflate în relații de colaborare politicăDenumirea partidului politic ..............Adresa sediului partidului politic/alianței politice/organizației cetățenilor aparținând minorităților naționale .........
  Organizația teritorială/ nivelul central Tipul materialului de propagandă electorală Caracteristici tehnice Cantitatea Donatorul Valoarea în lei
   Videoclipuri     
   Materiale audio     
   Materiale online     
   Materiale presă scrisă     
   Afișe     
   Broșuri     
   Pliante     
   Alte materiale tipărite    
  ...      
  NOTE:Situația donațiilor constând în materiale de propagandă primite la alegerile pentru Parlamentul European de la organizații politice internaționale la care partidul politic respectiv este afiliat sau de la partide politice ori formațiuni politice aflate în relații de colaborare politică se întocmește și se depune la Autoritatea Electorală Permanentă, în scris, pe suport hârtie, precum și pe suport electronic, în format editabil.Situația donațiilor constând în materiale de propagandă primite la alegerile pentru Parlamentul European de la organizații politice internaționale la care partidul politic respectiv este afiliat sau de la partide politice ori formațiuni politice aflate în relații de colaborare politică se semnează, se datează și se ștampilează de către reprezentantul legal al partidului politic sau de către persoana împuternicită conform statutului.
   +  Anexa 23la normele metodologiceModelul cererii de rambursare a cheltuielilor electoraleCerere de rambursare a cheltuielilor electorale la ..........*1) din data de .............. Notă
  *1) Tipul procesului electoral.
  Denumirea partidului politic/alianței politice/organizației cetățenilor aparținând minorităților naționale/Numele și prenumele candidatului independent ...........................Adresa sediului central/domiciliul candidatului independent ..............Codul unic de înregistrare/Codul numeric personal ........................Telefon .........Fax/E-mail ...................................................Contul bancar în format IBAN .............................................Banca și sucursala la care a fost deschis contul bancar ..................
  Nivelul la care a fost deschis contul bancar  Cuantumul cheltuielilor electorale
  Județul Alba  
  Județul Arad  
  Județul Argeș  
  Județul Bacău  
  Județul Bihor  
  Județul Bistrița-Năsăud  
  Județul Botoșani  
  Județul Brașov  
  Județul Brăila  
  Județul Buzău  
  Județul Caraș-Severin  
  Județul Călărași  
  Județul Cluj  
  Județul Constanța  
  Județul Covasna  
  Județul Dâmbovița  
  Județul Dolj  
  Județul Galați  
  Județul Giurgiu  
  Județul Gorj  
  Județul Harghita  
  Județul Hunedoara  
  Județul Ialomița  
  Județul Iași  
  Județul Ilfov  
  Județul Maramureș  
  Județul Mehedinți  
  Județul Mureș  
  Județul Neamț  
  Județul Olt  
  Județul Prahova  
  Județul Satu Mare  
  Județul Sălaj  
  Județul Sibiu  
  Județul Suceava  
  Județul Teleorman  
  Județul Timiș  
  Județul Tulcea  
  Județul Vaslui  
  Județul Vâlcea  
  Județul Vrancea  
  Sectorul 1 al municipiului București  
  Sectorul 2 al municipiului București  
  Sectorul 3 al municipiului București  
  Sectorul 4 al municipiului București  
  Sectorul 5 al municipiului București  
  Sectorul 6 al municipiului București  
  Municipiul București  
  Circumscripția electorală pentru cetățenii românicu domiciliul în afara țării (la alegerile parlamentare)    
  Nivelul central  
  Cuantumul total  
  NOTE:Cererea de rambursare a cheltuielilor electorale se întocmește și se depune la Autoritatea Electorală Permanentă, în scris, pe suport hârtie, precum și pe suport electronic, în format editabil.Cererea de rambursare a cheltuielilor electorale se semnează, se datează și se ștampilează de către reprezentantul legal al partidului politic, alianței politice, organizației cetățenilor aparținând minorităților naționale sau de către persoana împuternicită conform statutului ori de către candidatul independent, după caz.
   +  Anexa 24la normele metodologiceModelul declarației privind datele și orele difuzării materialelorde propagandă electorală la radio și/sau televiziuneDeclarație privind datele și orele difuzării materialelor de propagandă electorală la postul de radio/televiziune ......
  Denumirea postului de radio/televiziune  
  Codul unic de înregistrare al instituției mass-media  
  Denumirea partidului politic, alianței politice, organizației cetățenilor aparținând minorităților naționale sau numele și prenumele candidatului independent  
  Descrierea sintetică a conținutului materialului de propagandă electorală  
  Durata materialului de propagandă electorală  
  Datele și orele emiterii materialului de propagandă electorală  
  Numele și prenumele reprezentantului legal al postului de radio/televiziune  
  Semnătura reprezentantului legal al postului de radio/televiziune  
  Ștampila postului de radio/televiziune  
  Data declarației  
   +  Anexa 25la normele metodologiceModelul declarației privind data apariției publicației și tirajulDeclarație privind data apariției publicației .............*1) și tirajul Notă
  *1) Se înscrie denumirea publicației.
  Denumirea instituției mass-media scrisă  
  Codul unic de înregistrare al instituției mass-media  
  Denumirea partidului politic, alianței politice, organizației cetățenilor aparținând minorităților naționale sau numele și prenumele candidatului independent  
  Descrierea sintetică a conținutului materialului de propagandă electorală  
  Data apariției publicației  
  Tirajul publicației  
  Numele și prenumele reprezentantului legal al publicației  
  Semnătura reprezentantului legal al publicației  
  Ștampila instituției mass-media  
  Data declarației  
   +  Anexa 26la normele metodologiceModelul declarației privind postarea peinternet a materialului de propagandă electoralăDeclarație privind postarea pe internet a materialului de propagandă electorală
  Numele și prenumele sau denumirea proprietarului site-ului  
  Codul numeric personal sau codul de înregistrare al proprietarului site-ului  
  Adresa de internet a site-ului  
  Denumirea partidului politic, alianței politice, organizației cetățenilor aparținând minorităților naționale sau numele și prenumele candidatului independent  
  Descrierea sintetică a conținutului materialului de propagandă electorală  
  Data postării pe site a materialului de propagandă electorală  
  Data eliminării de pe site a materialului de propagandă electorală  
  Semnătura proprietarului site-ului sau a reprezentantului legal al site-ului  
  Ștampila proprietarului site-ului (în cazul în care acesta este o persoană juridică)  
  Data declarației  
   +  Anexa 27la normele metodologiceModelul declarației privind numărul de participanți laevenimentul cu tematică politică, economică, culturalăsau socială din cadrul campaniei electoraleDeclarație privind numărul de participanți la evenimentul cu tematică politică, economică, culturală sau socială din cadrul campaniei electorale
  Denumirea partidului politic, alianței politice, organizației cetățenilor aparținând minorităților naționale sau numele și prenumele candidatului independent  
  Denumirea evenimentului  
  Descrierea pe scurt a evenimentului  
  Data evenimentului  
  Locul evenimentului (se trec județul, localitatea și adresa)  
  Numărul participanților  
  Numele și prenumele reprezentantului legal al partidului politic, alianței politice, organizației cetățenilor aparținând minorităților naționale, dacă este cazul  
  Codul numeric personal al reprezentantului legal al partidului politic, alianței politice, organizației cetățenilor aparținând minorităților naționale sau al candidatului independent  
  Semnătura reprezentantului legal al partidului politic, alianței politice, organizației cetățenilor aparținând minorităților naționale sau a candidatului independent  
  Ștampila partidului politic  
  Data declarației  
  -------