ORDIN nr. 5.677 din 19 decembrie 2017privind aprobarea unor programe școlare pentru învățământul liceal
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 172 din 23 februarie 2018  În temeiul art. 65 alin (4) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare,în baza Hotărârii Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației Naționale, cu modificările ulterioare,ministrul educației naționale emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă lista programelor școlare pentru discipline de trunchi comun din învățământul liceal, cuprinsă în anexa nr. 1*), care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Se aprobă programele școlare pentru discipline de trunchi comun din învățământul liceal, cuprinse în anexele nr. 2 și 3*), care fac parte integrantă din prezentul ordin. Notă
  *) Anexele nr. 1-3 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 172 bis, care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficialˮ, București, șos. Panduri nr. 1.
   +  Articolul 3Programele școlare cuprinse în anexele nr. 2 și 3 se aplică în sistemul de învățământ începând cu anul școlar 2018-2019.  +  Articolul 4Direcția generală învățământ secundar superior și educație permanentă, Direcția generală minorități și relația cu parlamentul, Institutul de Științe ale Educației, inspectoratele școlare județene, respectiv Inspectoratul Școlar al Municipiului București și unitățile de învățământ duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 5Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul educației naționale,
  Liviu Marian Pop
  București, 19 decembrie 2017.Nr. 5.677.  +  ANEXĂANEXEprivind programe școlare pentru învățământul liceal-----