REGULAMENT din 8 ianuarie 2018 de organizare şi funcţionare a Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor
EMITENT
 • MINISTERUL JUSTIŢIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 127 bis din 9 februarie 2018  Notă Aprobat prin Ordinul nr. 160/C din 8 ianuarie 2018, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 127 din 9 februarie 2018

  ANEXĂ

  REGULAMENT

  de organizare şi funcţionare a Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor

  TITLUL I

  Dispoziţii generale

  ART. 1

  1. (1) Administraţia Naţională a Penitenciarelor este instituţie publică de interes naţional, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Justiţiei şi face parte din instituţiile publice de apărare, ordine publică şi securitate naţională ale statului.

  2. (2) Activitatea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor se desfăşoară în conformitate cu prevederile Constituţiei României, republicată, Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului, Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, Convenţiei europene pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale şi a protocoalelor adiţionale, cu recomandările Consiliului Europei cu privire la tratamentul deţinuţilor, cu dispoziţiile Legii nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia Naţională a Penitenciarelor, republicată, cu modificările ulterioare, Legii nr. 51/1991 privind securitatea naţională a României, republicată, cu completările ulterioare, Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, cu modificările şi completările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr. 756/2016 pentru organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţie.

  3. (3) Administraţia Naţională a Penitenciarelor aplică strategia Guvernului României în ceea ce priveşte executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate pronunţate de instanţele judecătoreşti.

  4. (4) Administraţia Naţională a Penitenciarelor contribuie la asigurarea apărării, ordinii publice şi a securităţii naţionale prin organizarea pazei, escortării, însoţirii, supravegherii şi aplicării regimului de executare a pedepselor şi măsurilor privative de libertate care se execută în centrele de arestare preventivă şi în secţiile speciale de arestare preventivă, prin organizarea activităţilor de reintegrare socială a deţinuţilor, persoanelor internate şi arestate preventiv, precum şi prin activităţi de prevenire a criminalităţii şi terorismului în mediul penitenciar, desfăşurate potrivit legii.

  5. (5) Activitatea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi a unităţilor din subordine este coordonată de către ministrul justiţiei.

  ART. 2

  Prin structurile sau, după caz, componentele structurale ale Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, în înţelesul prezentului regulament, se înţeleg direcţiile, serviciile şi birourile organizate în cadrul direcţiilor sau, după caz, distinct de acestea, precum şi orice alte compartimente coordonate de personal care nu ocupă o funcţie de conducere.

  TITLUL II

  Conducerea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor

  CAPITOLUL I

  Directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor

  ART. 3

  1. (1) Conducerea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor se exercită de către directorul general.

  2. (2) Directorul general este numit prin ordin al ministrului justiţiei, în condiţiile

  legii.

  ART. 4

  1. (1) Directorul general conduce întreaga activitate a Administraţiei Naţionale a

   Penitenciarelor şi o reprezintă în raporturile cu Ministerul Justiţiei şi cu alte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale, cu alte autorităţi, instituţii publice şi organizaţii centrale şi locale, precum şi cu persoane juridice şi fizice din ţară şi din străinătate, în limita competenţelor stabilite de ministrul justiţiei.

  2. (2) Pentru aplicarea în mod unitar în Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi în unităţile subordonate a prevederilor privind obiectivele Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, în exercitarea atribuţiilor sale directorul general emite decizii şi instrucţiuni şi răspunde în faţa ministrului justiţiei de întreaga activitate desfăşurată de administraţia penitenciară.

  3. (3) Deciziile şi instrucţiunile cu caracter normativ emise de directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  ART. 5

  Directorul general are calitatea de ordonator secundar de credite, calitate care poate fi delegată în condiţiile legii.

  CAPITOLUL II

  Directorii generali adjuncţi ai Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor

  ART. 6

  1. (1) În activitatea de conducere, directorul general este ajutat de 3 directori generali adjuncţi.

  2. (2) Directorii generali adjuncţi sunt numiţi prin ordin al ministrului justiţiei, în condiţiile legii.

  3. (3) Directorii generali adjuncţi exercită atribuţiile delegate de directorul general.

  4. (4) Directorii generali adjuncţi angajează şi reprezintă Administraţia Naţională a Penitenciarelor pe baza mandatului expres dat prin decizie a directorului general.

  CAPITOLUL III

  Consiliul de conducere al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor

  ART. 7

  1. (1) În cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor funcţionează Consiliul de conducere, ca organ consultativ în stabilirea măsurilor de îmbunătăţire a activităţii, având ca membri titulari: directorul general, directorii generali adjuncţi şi şefii structurilor din subordinea acestora. Directorul general poate dispune ca la lucrările consiliului să participe şi alte persoane, atunci când situaţia o impune.

  2. (2) Componenţa şi regulamentul de desfăşurare a lucrărilor Consiliului de conducere se stabilesc prin decizie a directorului general, potrivit prevederilor art. 9 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 756/2016 pentru organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, cu modificările şi completările ulterioare.

  CAPITOLUL IV

  Comisia de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a implementării şi dezvoltării sistemului de control intern managerial

  ART. 8

  1. (1) Directorul general dispune, ţinând cont de particularităţile cadrului legal de organizare şi de funcţionare al sistemului administraţiei penitenciare, precum şi de standardele de control intern managerial, măsurile de control necesare pentru implementarea şi dezvoltarea sistemului de control intern managerial, inclusiv pentru actualizarea registrelor de riscuri şi a procedurilor formalizate pe procese sau activităţi, care pot fi proceduri de sistem şi proceduri operaţionale.

  2. (2) În vederea monitorizării, coordonării şi îndrumării metodologice a implementării şi dezvoltării sistemului de control intern managerial, directorul general constituie, prin act de decizie internă, o structură cu atribuţii în acest sens, denumită Comisia de monitorizare, cu activitate permanentă.

  3. (3) Comisia de monitorizare cuprinde şefii structurilor din structura organizatorică, care se actualizează ori de câte ori este cazul, şi este coordonată de către un preşedinte, persoană care deţine funcţie de conducere, desemnat de directorul general. Secretarul comisiei şi înlocuitorul acestuia sunt desemnaţi de către preşedinte.

  4. (4) Modul de organizare şi de lucru al Comisiei de monitorizare se află în responsabilitatea preşedintelui acesteia şi se stabileşte în funcţie de volumul şi de complexitatea proceselor şi activităţilor, pe baza unui regulament de organizare şi funcţionare a comisiei, aprobat prin decizie a directorului general la propunerea preşedintelui Comisiei.

  5. (5) Directorul general, directorii generali adjuncţi, personalul cu funcţii de conducere şi personalul de execuţie pun în aplicare toate măsurile necesare cu privire la modalitatea de implementare a sistemului de control intern managerial în Administraţia Naţională a Penitenciarelor.

  CAPITOLUL V

  Directorii direcţiilor din Administraţia Naţională a Penitenciarelor

  ART. 9

  Directorii direcţiilor din Administraţia Naţională a Penitenciarelor organizează, coordonează, îndrumă şi răspund de activitatea structurii pe care o conduc şi asigură buna colaborare cu celelalte structuri.

  ART. 10

  Directorii din Administraţia Naţională a Penitenciarelor sunt numiţi în condiţiile

  legii.

  ART. 11

  Directorii direcţiilor din Administraţia Naţională a Penitenciarelor îndeplinesc

  următoarele atribuţii:

  1. a) participă la elaborarea şi actualizarea strategiilor şi politicilor specifice domeniului de activitate, coordonează, analizează şi controlează implementarea acestora;

  2. b) stabilesc măsurile necesare şi urmăresc îndeplinirea în mod corespunzător a obiectivelor din planurile de management;

  3. c) organizează şi conduc activitatea direcţiei, pentru atingerea obiectivelor specifice ce revin acesteia, în limitele competenţelor stabilite de legislaţia incidentă domeniului de activitate, prin repartizarea echilibrată a sarcinilor;

  4. d) asigură implementarea şi dezvoltarea sistemului de control intern/managerial în cadrul direcţiei pe care o conduc;

  5. e) coordonează resursele umane existente la nivelul direcţiei, în sensul motivării acestora, al dezvoltării abilităţilor profesionale, al identificării nevoii de perfecţionare individuală;

  6. f) evaluează, în mod obiectiv, activitatea profesională a personalului din competenţă, pe baza criteriilor de performanţă stabilite;

  7. g) gestionează resursele materiale disponibile în scopul bunei desfăşurări a activităţii direcţiei;

  8. h) stabilesc obiectivele specifice direcţiei, derivate din obiectivele generale ale Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, identifică activităţile şi acţiunile pentru realizarea obiectivelor, asigură planificarea, analiza, monitorizarea şi evaluarea îndeplinirii acestora;

  9. i) întocmesc fişa postului pentru fiecare dintre posturile din competenţă şi stabilesc obiectivele individuale pentru personalul care le ocupă;

  10. j) fundamentează propunerile de ocupare a posturilor din cadrul direcţiei;

  11. k) fundamentează şi acordă avizul de specialitate în cazul schimbărilor din funcţie între domenii de activitate, conform competenţelor;

  12. l) repartizează personalului direcţiei, direct sau prin intermediul şefilor din subordine, lucrările atribuite spre soluţionare direcţiei, pot stabili detaliile acestora, prioritatea şi termenele în care trebuie soluţionate;

  13. m) verifică şi avizează/aprobă lucrările elaborate în cadrul direcţiei;

  14. n) adoptă măsurile necesare desfăşurării activităţii direcţiei pe care o conduc în condiţii de legalitate, eficienţă şi eficacitate fiind pe deplin răspunzători de respectarea actelor normative care reglementează domeniul pe care îl au în competenţă;

  15. o) stabilesc preluarea atribuţiilor ori redistribuirea sarcinilor pentru personalul din subordine, în cazul concediilor de odihnă, concediilor medicale, participării la cursuri de instruire ori în alte cazuri justificate;

  16. p) iau măsurile corespunzătoare pentru prevenirea săvârşirii abaterilor disciplinare de către personalul din subordine putând iniţia procedura de aplicare a sancţiunilor disciplinare persoanelor care comit astfel de abateri;

  17. q) răspund de buna funcţionare a structurilor organizatorice din aria de responsabilitate la nivelul unităţilor subordonate;

  18. r) îndrumă şi verifică activitatea membrilor comisiilor constituite la nivelul unităţilor penitenciare şi Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, în domeniul de competenţă;

  19. s) coordonează inventarierea şi arhivarea lucrărilor prevăzute în nomenclatorul arhivistic şi predarea acestora la arhiva generală a Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor;

  20. t) coordonează elaborarea rapoartelor anuale de activitate pentru direcţiile pe care le conduc;

  21. u) formulează propuneri privind organizarea şi desfăşurarea cursurilor de formare iniţială şi continuă destinate personalului din subordine.

  CAPITOLUL VI

  Directorii adjuncţi ai direcţiilor din Administraţia Naţională a Penitenciarelor

  ART. 12

  1. (1) În activitatea de conducere a direcţiilor, directorii pot fi ajutaţi de directori adjuncţi, prevederile art. 11 aplicându-se în mod corespunzător.

  2. (2) Directorii adjuncţi înlocuiesc de drept directorul de direcţie atunci când acesta lipseşte. Directorul direcţiei le deleagă, în condiţiile legii, unele dintre atribuţiile sale, precum şi coordonarea activităţii unor structuri din cadrul direcţiei.

  ART. 13

  1. (1) Prevederile art. 11 se aplică în mod corespunzător şi şefilor celorlalte structuri din subordinea directă a directorului general, conform organigramei

  2. (2) Numirea pentru funcţiile prevăzute la alin. (1) se dispune conform legii. ART. 14

   Fiecare conducător de structură desemnează o persoană căreia îi va delega atribuţiile ce îi revin în cazul în care absentează una sau mai multe zile de la serviciu, cu excepţia cazului în care există director adjunct de direcţie, în această situaţie fiind incidente prevederile art. 12 alin. (2).

   CAPITOLUL VII

   Şefii serviciilor şi şefii birourilor din Administraţia Naţională a Penitenciarelor.

   Coordonatorii de structuri care nu au funcţii de conducere

   ART. 15

   Şefii serviciilor şi şefii birourilor se numesc în funcţie în condiţiile legii. ART. 16

   Şefii de serviciu şi şefii de birou îndeplinesc următoarele atribuţii:

   1. a) stabilesc responsabilităţile şi atribuţiile personalului din subordine, întocmesc fişa postului pentru fiecare dintre posturile din competenţă şi stabilesc obiectivele individuale pentru personalul care le ocupă;

   2. b) repartizează lucrările personalului din subordine, participă, verifică şi răspund de realizare lucrărilor repartizate serviciului în cele mai bune condiţii şi la termenele stabilite;

   3. c) realizează efectiv o parte din lucrările repartizate, precum şi pe cele de o complexitate şi importanţă deosebită;

   4. d) susţin în faţa şefului ierarhic lucrările elaborate la nivelul structurii;

   5. e) contribuie la identificarea activităţilor şi acţiunilor pentru realizarea obiectivelor, la planificarea, analiza, monitorizarea şi evaluarea îndeplinirii acestora;

   6. f) răspund de implementarea şi contribuie la stabilirea măsurilor pentru dezvoltarea sistemului de control intern/managerial în domeniul specific de activitate;

   7. g) evaluează, în mod obiectiv, activitatea profesională a personalului din competenţă, pe baza criteriilor de performanţă stabilite pentru îndeplinirea obiectivelor specifice domeniului de activitate;

   8. h) identifică nevoile de pregătire ale personalului din subordine, contribuie la dezvoltarea abilităţilor profesionale ale acestora;

   9. i) stabilesc preluarea atribuţiilor ori redistribuirea sarcinilor pentru personalul din subordine, în cazul concediilor de odihnă, concediilor medicale, participării la cursuri de instruire, conferinţe ori în alte cazuri justificate;

   10. j) iau măsurile corespunzătoare pentru prevenirea săvârşirii abaterilor disciplinare de către personalul din subordine putând iniţia procedura de aplicare a sancţiunilor disciplinare persoanelor care comit astfel de abateri;

   11. k) coordonează inventarierea şi arhivarea lucrărilor prevăzute în nomenclatorul arhivistic şi predarea acestora la arhiva generală a Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor;

   12. l) coordonează elaborarea rapoartelor semestriale de activitate pentru structurile pe care le coordonează.

    ART.17

    Prevederile art. 16 se aplică în mod corespunzător, după caz, şi coordonatorilor de structuri care nu au funcţii de conducere.

    TITLUL III

    Categoriile de personal din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor

    ART. 18

    În Administraţia Naţională a Penitenciarelor îşi desfăşoară activitatea următoarele categorii de personal:

    1. a) funcţionari publici cu statut special, cărora le sunt aplicabile prevederile Legii nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia Naţională a Penitenciarelor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

    2. b) funcţionari publici, cărora le sunt aplicabile prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

    3. c) personal contractual, cărora le sunt aplicabile prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare.

    TITLUL IV

    Componente structurale din Administraţia Naţională a Penitenciarelor

    CAPITOLUL I

    Dispoziţii comune

    ART. 19

    Componentele structurale din Administraţia Naţională a Penitenciarelor, prin conducătorii acestora sau, după caz, prin alţi reprezentanţi, au următoarele atribuţii generale comune:

    1. a) stabilesc anual obiectivele structurii;

    2. b) participă la perfecţionarea pregătirii de specialitate a funcţionarilor publici cu statut special din domeniul de competenţă, a celorlalte categorii de personal, precum şi la evaluarea pregătirii profesionale a personalului debutant;

    3. c) colaborează, după caz, cu celelalte direcţii sau compartimente de specialitate din cadrul Ministerului Justiţiei şi alte ministere sau autorităţi publice, pentru îndeplinirea atribuţiilor lor;

    4. d) păstrează corespondenţa şi documentaţiile structurii potrivit Nomenclatorului de documente referitoare la fondul arhivistic şi materiale preconstituite;

    5. e) întocmesc proceduri operaţionale sau propun modificarea lor, după caz;

    6. f) reprezintă, pe bază de delegaţie, Administraţia Naţională a Penitenciarelor în relaţiile cu alte ministere sau autorităţi publice ori cu organisme de control şi avizare în domeniul investiţiilor.

  3. (3) Relaţiile de reprezentare se stabilesc în limitele legislaţiei în vigoare şi ale competenţelor acordate prin dispoziţie de directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor sau de directorul fiecărei structuri în relaţiile cu celelalte structuri ale administraţiei publice centrale sau locale, organizaţii neguvernamentale şi altele asemenea, din ţară sau străinătate.

  4. (4) Fişele posturilor se întocmesc în conformitate cu Anexa - "Model pentru fişa postului", care se adaptează în raport de atribuţiile şi responsabilităţile specifice funcţiilor din structura Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.

  5. (5) Fişele posturilor se elaborează sau modifică, după caz, în conformitate cu prevederile prezentului regulament, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a acestuia.

  6. (6) Fişele posturilor se întocmesc în 3 (trei) exemplare, dintre care un exemplar la titularul postului, un exemplar la şeful structurii şi unul la structura de resurse umane.

  7. (7) În cazul posturilor vacante, fişele posturilor se întocmesc în 2 (două) exemplare, un exemplar rămânând la şeful structurii, iar un exemplar se înaintează structurii de resurse umane. La momentul ocupării postului respectiv devin aplicabile prevederile alin. (6).

   CAPITOLUL II

   Direcţia Siguranţa Deţinerii şi Regim Penitenciar

   SEC'IUNEA 1

   Dispoziţii generale

   ART. 20

   Direcţia Siguranţa Deţinerii şi Regim Penitenciar este structura specializată a Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, care:

   1. a) organizează şi coordonează activităţile referitoare la modul de executare a pedepselor privative de libertate, a măsurii arestării preventive şi a măsurilor educative de internare într-un centru de detenţie/educativ, pronunţate de instanţele judecătoreşti;

   2. b) coordonează, îndrumă şi controlează asigurarea pazei, escortării şi supravegherii condamnaţilor, arestaţilor preventiv şi persoanelor sancţionate cu măsuri educative din unităţile subordonate Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, astfel încât să se asigure prevenirea evenimentelor negative;

   3. c) elaborează strategia de aplicare a regimului penitenciar şi urmăreşte transpunerea ei în practică;

   4. d) ţine evidenţa nominală şi statistică a persoanelor private de libertate şi urmăreşte folosirea lor la activităţi productive, potrivit legii;

   5. e) controlează şi ia măsuri pentru executarea misiunilor de pază şi escortare a persoanelor private de libertate la instanţele de judecată, transferul acestora la organele de urmărire penală sau la alte locuri de deţinere;

   6. f) elaborează şi avizează, după caz, proiectele de decizii şi instrucţiuni ale directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor sau proiectele de ordin ale ministrului justiţiei, în domeniul siguranţei deţinerii şi regimului penitenciar;

   7. g) soluţionează problemele ridicate cu ocazia audienţelor. ART. 21

  Direcţia Siguranţa Deţinerii şi Regim Penitenciar are următoarea structură:

  1. a) Serviciul Regim Penitenciar;

  2. b) Serviciul Siguranţa Deţinerii;

  3. c) Serviciul Evidenţă, Organizarea Muncii şi Transfer;

  4. d) Serviciul Pază şi Escortare Deţinuţi Transferaţi, în cadrul căruia sunt organizate:

   1. i. Compartimentul Operativ Transfer Deţinuţi;

   2. ii. Compartimentul Dispecerat şi Acces în Administraţia Naţională a Penitenciarelor.

  SEC'IUNEA a 2-a

  Serviciul Regim Penitenciar

  ART. 22

  1. (1) Serviciul regim penitenciar elaborează strategia de aplicare a ansamblului de reguli minime pentru tratamentul persoanelor private de libertate şi urmăreşte transpunerea ei în practică.

  2. (2) Serviciul regim penitenciar îndeplineşte următoarele atribuţii:

   1. a) organizează, îndrumă şi coordonează activitatea de aplicare a regimurilor diferenţiate de deţinere a persoanelor private de libertate;

   2. b) îndrumă, coordonează şi controlează modul de îndeplinire a misiunilor de supraveghere a efectivelor de persoane private de libertate;

   3. c) coordonează, îndrumă şi controlează activităţile referitoare la acordarea drepturilor la pachet, vizită, corespondenţă, petiţionare, telefon şi a celorlalte drepturi prevăzute de lege;

   4. d) urmăreşte modul de desfăşurare a activităţilor de cunoaştere a persoanelor private de libertate;

   5. e) prezintă spre aprobare conducerii Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor metodologii cu privire la aplicarea corectă şi unitară a dispoziţiilor actelor normative cu implicaţii asupra activităţii de aplicare a regimului penitenciar;

   6. f) studiază unele situaţii şi fenomene apărute în domeniul specific de activitate şi propune măsuri pentru generalizarea unor aspecte pozitive ori de înlăturare a cauzelor de producere a evenimentelor negative;

   7. g) verifică împrejurările şi cauzele producerii unor evenimente generate de încălcări ale prevederilor referitoare la acordarea drepturilor persoanelor private de libertate, abuzuri ale personalului şi aplicarea discriminatorie a regimului legal de deţinere, precum şi sesizările primite din partea persoanelor private de libertate şi a familiilor acestora;

   8. h) întocmeşte periodic, pentru a fi prezentate conducerii Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi Ministerului Justiţiei, informări şi sinteze referitoare la principalele evenimente negative din unităţi şi măsurile pentru îmbunătăţirea aplicării regimului penitenciar;

   9. i) efectuează studii privind cauzele care pot genera acţiuni colective cu efecte negative, ale căror concluzii, împreună cu propunerile de remediere, le prezintă periodic conducerii Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor;

   10. j) elaborează programe de îmbunătăţire a condiţiilor de detenţie, pe care le supune spre aprobare conducerii Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, şi asigură aplicarea lor în unităţile subordonate;

   11. k) propune experimentarea unor măsuri prevăzute în documentele internaţionale referitoare la regimul penitenciar aplicat persoanelor private de libertate şi, în cazul obţinerii unor rezultate bune, se preocupă de generalizarea lor în toate unităţile;

   12. l) coordonează activităţile referitoare la reforma penitenciară în raport cu competenţa care îi revine şi urmăreşte aplicarea în practică a normelor şi regulilor internaţionale în domeniu, cu respectarea deplină a drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului;

   13. m) analizează managementul resurselor umane ale personalului care desfăşoară activităţi în domeniul regimului penitenciar în locurile de deţinere şi face propuneri de eficientizare conducerii Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor;

   14. n) analizează modul de utilizare a resurselor materiale necesare aplicării regimului penitenciar în locurile de deţinere şi face propuneri de eficientizare conducerii Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor;

   15. o) execută controale tematice, de sprijin şi îndrumare, precum şi verificări în unităţile de penitenciare, pe linia regimului penitenciar.

  ART. 23

  Activitatea Serviciului regim penitenciar se desfăşoară în domeniul aplicării regimului penitenciar şi în domeniul soluţionării cererilor, reclamaţiilor şi sesizărilor.

  ART. 24

  În domeniul aplicării regimului penitenciar, Serviciului regim penitenciar are următoarele atribuţii:

  1. a) urmăreşte modernizarea spaţiilor destinate acordării vizitelor şi pachetelor, precum şi identificarea de noi modalităţi de acordare a acestor drepturi;

  2. b) analizează propunerile directorilor de unităţi penitenciare privind transferul unor persoane private de libertate cu grad sporit de periculozitate, urmăreşte actualizarea evidenţei pe calculator a acestei categorii de persoane private de libertate şi prezintă periodic conducerii Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor informări în domeniu;

  3. c) întocmeşte sinteza principalelor activităţi lunare, în vederea cuprinderii şi difuzării în unităţi, prin nota de informare a Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor;

  4. d) analizează propunerile de acordare a recompensei cu permisiunea de ieşire din penitenciar cu o durată mai mare de o zi;

  5. e) coordonează activitatea de rezolvare a corespondenţei primite de la persoane private de libertate şi membri de familie ai acestora, analizând modul în care se aplică procedurile legale în acest domeniu şi prezintă informări periodice conducerii Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor;

  6. f) analizează problemele sesizate de organismele internaţionale cu atribuţii în domeniul drepturilor omului şi formulează propuneri pentru îmbunătăţirea activităţii în domeniul său de competenţă;

  7. g) ţine evidenţa sinuciderilor, a altercaţiilor între persoane private de libertate şi a autoagresiunilor soldate cu decese ori vătămări corporale;

  8. h) analizează problemele sesizate de autorităţile publice şi organismele neguvernamentale din ţară care desfăşoară activitate în domeniul drepturilor omului şi formulează propuneri pentru remedierea neajunsurilor.

  ART. 25

  În domeniul soluţionării cererilor, reclamaţiilor şi sesizărilor, Serviciului regim penitenciar are următoarele atribuţii:

  1. a) rezolvă corespondenţa - cereri, reclamaţii, sesizări - primită de la persoane private de libertate şi membri de familie ai acestora;

  2. b) rezolvă corespondenţa primită de la autorităţi şi organizaţii interne şi internaţionale;

  3. c) rezolvă corespondenţa primită de la ambasade şi persoane private de libertate de cetăţenie străină;

  4. d) rezolvă corespondenţa primită de la alte persoane fizice sau juridice, în funcţie de domeniul de competenţă.

  SEC'IUNEA a 3-a

  Serviciul Siguranţa Deţinerii

  ART. 26

  1. (1) Serviciul Siguranţa Deţinerii coordonează, îndrumă şi controlează asigurarea pazei, escortării şi supravegherii persoanelor private de libertate, arestaţilor preventiv şi persoanelor sancţionate cu măsuri educative din locurile de deţinere subordonate Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare şi cu reglementările internaţionale referitoare la respectarea drepturilor omului.

  2. (2) Activitatea Serviciului Siguranţa Deţinerii se desfăşoară în domeniul asigurării siguranţei deţinerii şi în domeniul soluţionării cererilor, reclamaţiilor şi sesizărilor, astfel:

   1. a) urmăreşte respectarea în unităţi a prevederilor actelor normative referitoare la asigurarea pazei, escortării şi supravegherii persoanelor aflate în custodie;

   2. b) coordonează activitatea de apărare şi de asigurare a securităţii locurilor de deţinere şi a punctelor de lucru;

   3. c) controlează dacă în unităţi se iau măsuri pentru executarea regulamentară a misiunilor de pază, escortare şi supraveghere a persoanelor private de libertate la instanţele de judecată, organele de urmărire penală şi în timpul transferului la alte unităţi penitenciare;

   4. d) controlează modul de păstrare, folosire şi întreţinere a armamentului, muniţiei şi mijloacelor tehnice ajutătoare de pază şi transmisiuni din dotarea unităţilor subordonate Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor;

   5. e) controlează modul în care se aplică la locurile de deţinere măsurile pentru prevenirea evenimentelor negative şi pentru creşterea siguranţei obiectivelor şi a misiunilor de executat;

   6. f) controlează modul în care se desfăşoară şedinţele de antrenare şi instruire a personalului din unităţi în vederea creşterii capacităţii de acţiune în situaţii speciale, analizând periodic modul de executare a alarmelor în unităţi şi făcând propuneri de îmbunătăţire a acestei activităţi;

   7. g) colaborează permanent cu Serviciul de Pază şi Escortare Deţinuţi Transferaţi în vederea eficientizării activităţilor de pază, escortare şi supraveghere a deţinuţilor, persoanelor internate şi arestate preventiv care sunt transferate cu mijloacele auto;

   8. h) analizează modul de folosire a cadrelor pe posturi şi misiuni la nivelul unităţilor din subordine, formulând propuneri de redistribuiri ori suplimentări de posturi;

   9. i) analizează periodic aspectele referitoare la nerespectarea prevederilor regulamentare cu privire la paza, escortarea şi supravegherea persoanelor private de libertate în unităţile subordonate Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, care pot conduce la producerea unor evenimente, şi face propuneri de îmbunătăţire a activităţii;

   10. j) urmăreşte transpunerea în practică a prevederilor Planului de acţiune pentru îndeplinirea în comun a misiunilor, încheiat între penitenciare şi unităţile subordonate Ministerului Administraţiei şi Internelor, şi, după caz, face propuneri de îmbunătăţire a acestei activităţi;

   11. k) elaborează periodic informări şi sinteze referitoare la principalele evenimente negative în domeniul de activitate al serviciului şi propune măsuri pentru

    îmbunătăţirea siguranţei misiunilor de pază, escortare şi supraveghere a persoanelor private de libertate;

   12. l) controlează punerea în aplicare a planurilor de acţiune şi siguranţă a unităţilor penitenciare;

   13. m) organizează serviciul de zi pe Administraţia Naţională a Penitenciarelor, transmiterea şi recepţionarea operativă a deciziilor şi notelor telefonice ori a celor transmise prin fax;

   14. n) organizează paza şi apărarea obiectivului şi controlul accesului în sediul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor;

   15. o) analizează modul de asigurare a siguranţei locurilor de deţinere şi a misiunilor de pază, escortare şi supraveghere şi face propuneri pentru dotarea locurilor de deţinere cu mijloace de intervenţie, legătură, transport, alarmare şi semnalizare;

   16. p) evaluează pentru fiecare unitate nevoile de personal destinat executării misiunilor de pază, escortare şi supraveghere şi face propuneri pentru redistribuiri de personal, detaşări ori suplimentări ale statelor de organizare şi funcţionare;

   17. q) execută controale tematice, de sprijin şi îndrumare, precum şi verificări în unităţile de penitenciare;

   18. r) desfăşoară activităţi de instruire şi îndrumare a personalului din sectoarele operative în vederea însuşirii şi aplicării prevederilor legale, regulamentelor şi dispoziţiilor eşaloanelor superioare;

   19. s) urmăreşte actualizarea şi completarea documentelor de pază, apărare şi alarmare ale unităţilor, precum şi cele de cooperare cu alte organe;

    ş) întocmeşte documentele pentru organizarea şi desfăşurarea de aplicaţii vizând verificarea capacităţii de acţiune a personalului Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor;

   20. t) studiază şi propune măsuri de modernizare a sistemelor de pază şi supraveghere de pe perimetrele locurilor de deţinere, a posturilor de control şi a spaţiilor de cazare, analizează posibilităţile de dotare a unităţilor cu armament modern şi eficace şi verifică situaţiile în care s-a efectuat uz de armă;

    ţ) ţine evidenţa în caz de evadare, părăsire a locului de muncă, fugă a persoanelor sancţionate cu măsuri educative, precum şi a tentativelor la aceste fapte, propune măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii şi urmăreşte modul de executare a măsurilor propuse după fiecare eveniment;

   21. u) verifică măsurile stabilite pentru asigurarea pazei şi supravegherii persoanelor private de libertate care prestează muncă, precum şi a celor internaţi în spitale din reţeaua Ministerului Sănătăţii;

   22. v) participă, împreună cu cadre din unităţile subordonate, la instruirile pe care le fac furnizorii de echipamente tehnice înainte de punerea în funcţiune a sistemelor de pază, alarmare şi comunicaţii;

   23. w) analizează modul de utilizare a resurselor materiale necesare asigurării siguranţei deţinerii în locurile de deţinere şi face propuneri de eficientizare conducerii Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor;

   24. x) avizează propunerile de modificare a structurilor arhitectonice ale unităţilor de penitenciare, în domeniul său de activitate;

   25. y) implementează ca elemente de serviciu câinii specializaţi în depistarea drogurilor şi telefoanelor mobile;

   26. ``) implementează mijloace moderne care să asigure identificarea persoanelor private de libertate după amprenta digitală;

   27. aa) implementează sistemele de supraveghere electronică de la distanţă a persoanelor private de libertate, care beneficiază de permisiunea ieşirii din penitenciar sau care desfăşoară activităţi în exteriorul locului de deţinere fără alt tip de supraveghere;

   28. bb) analizează, verifică şi înaintează spre avizare Planurile de pază şi apărare ale unităţilor subordonate, Planurile de cooperare regionale şi Planurile de cooperare interregionale;

   29. cc) organizează şi verifică modul de punere în aplicare a unor exerciţii de alarmare şi de efectuare a unor exerciţii tactico-aplicative cu participarea unor efective din mai multe unităţi penitenciare şi din celelalte structuri din sistemul de ordine publică şi securitate naţională;

   30. dd) implementează sistemele electronice de comunicare TETRA şi pe cele de localizare prin GPS a autovehiculelor de transport destinate executării misiunilor de escortare.

  SEC'IUNEA a 4-a

  Serviciul Evidenţă, Organizarea Muncii şi Transfer

  ART. 27

  1. (1) În domeniul evidenţei şi transferului persoanelor private de libertate, Serviciul Evidenţă, Organizarea Muncii şi Transfer îndeplineşte următoarele atribuţii:

   1. a) prezintă spre aprobare directorului general proiecte de decizii şi instrucţiuni privind aplicarea unor instituţii de drept penal sau drept execuţional-penal cu impact asupra persoanelor private de libertate;

   2. b) informează periodic conducerea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor cu privire la unele categorii de persoane private de libertate aflate în unităţile subordonate;

   3. c) realizează instruirea şefilor de serviciu sau a şefilor de birou evidenţă din cadrul unităţilor subordonate Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, nou-numiţi în funcţie, şi verifică aspectele negative deosebite produse în activitatea desfăşurată;

   4. d) urmăreşte punerea în aplicare a hotărârilor judecătoreşti în unităţile subordonate Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, în domeniul de competenţă;

   5. e) întocmeşte planul tematic şi documentele necesare organizării şi desfăşurării de convocări cu lucrătorii de evidenţă;

   6. f) execută controale tematice, de sprijin şi îndrumare în unităţi, urmărind legalitatea primirii persoanelor private de libertate în locurile de deţinere, calculul pedepselor, aducerea la cunoştinţă a actelor procedurale, prezentarea la organele judiciare, punerea în libertate a persoanelor private de libertate;

   7. g) analizează aspectele referitoare la nerespectarea prevederilor legale şi formulează propuneri pentru asigurarea legalităţii deţinerii, prin întocmirea de note de informare;

   8. h) urmăreşte şi sprijină aplicarea instituţiei liberării condiţionate, în conformitate cu dispoziţiile legii;

   9. i) coordonează activitatea de ţinere a evidenţei nominale şi statistice a persoanelor private de libertate;

   10. j) întocmeşte situaţii nominale şi statistice privind structura şi dinamica efectivelor de persoane private de libertate;

   11. k) rezolvă corespondenţa primită de la persoane private de libertate şi membri de familie ai acestora referitoare la toate aspectele ce decurg din activitatea de evidenţă şi transfer;

   12. l) rezolvă corespondenţa primită de la instanţele de judecată, organele de urmărire penală, instituţii publice, autorităţi naţionale, organizaţii interne şi internaţionale, referitoare la aspectele ce decurg din activitatea de evidenţă şi transfer care pot face obiectul informării, cu respectarea prevederilor legale referitoare la necesitatea păstrării confidenţialităţii;

   13. m) îndeplineşte atribuţiile pe linia soluţionării cererilor formulate de persoanele private de libertate de cetăţenie străină, potrivit legii;

   14. n) întocmeşte metodologia de efectuare a apelului general al persoanelor private de libertate din unităţile subordonate;

   15. o) analizează periodic modul de aplicare a instituţiei liberării condiţionate şi prezintă propuneri de îmbunătăţire a acestei activităţi;

   16. p) întocmeşte instrucţiuni de aplicare a unor legi de graţiere a unor pedepse ori de amnistiere a unor infracţiuni;

   17. q) acordă asistenţă în privinţa arhivării electronice a dosarelor individuale a tuturor persoanelor private de libertate din arhiva operativă activă şi verifică modul în care se realizează acest demers în unităţile subordonate Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor;

   18. r) monitorizează măsurile adoptate pentru buna desfăşurare a alegerilor electorale şi a referendumului;

   19. s) monitorizează situaţia persoanelor private de libertate care au beneficiat de întreruperea executării pedepsei şi întocmeşte informările trimestriale în acest sens;

   20. t) îndeplineşte atribuţiile privind operarea permanentă a datelor din registrul privind cetăţenii străini condamnaţi în România şi cetăţenii români condamnaţi în străinătate;

   21. u) elaborează temele stabilite în Planul de pregătire continuă a personalului din Direcţia Siguranţa Deţinerii şi Regim Penitenciar şi a personalului operativ din unităţile subordonate în vederea postării acestora pe platformele e-learning;

   22. v) monitorizează situaţia persoanelor private de libertate care au calitatea de martor protejat;

   23. w) analizează propunerile şi avizele comisiei pentru individualizarea regimului de executare a pedepselor privative de libertate în vederea realizării transferurilor;

   24. x) formulează propuneri de transfer temporar al persoanelor private de libertate, la cererea organelor judiciare;

   25. y) participă la buna derulare a transferurilor temporare între penitenciare ale persoanelor private de libertate, pentru a fi puse la dispoziţia organelor judiciare, precum şi a transferurilor pentru executarea pedepselor;

   26. ``) urmăreşte modul de realizare a transferurilor dispuse de conducerea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, prezentarea persoanelor private de libertate

    la termenele fixate de organele judiciare, precum şi retransferarea la penitenciarul de origine, informând de îndată conducerea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor despre apariţia oricăror disfuncţionalităţi;

   27. aa) cooperează cu organele judiciare în vederea stabilirii de măsuri corespunzătoare în privinţa transferării temporare dintr-un penitenciar în altul a persoanelor private de libertate pentru care se solicită transferul;

   28. bb) redactează dispoziţiile de transfer şi proiectele de răspuns;

   29. cc) organizează şi asigură expedierea, prin serviciile poştale, fax şi e-mail, a răspunsurilor către instituţiile care au solicitat transferul;

   30. dd) trimestrial, prezintă spre informare situaţii cu privire la activitatea desfăşurată, făcând propuneri de îmbunătăţire a activităţii;

   31. ee) analizează efectivele de persoane private de libertate pe unităţi şi, în raport cu capacitatea lor de cazare, face propuneri de transfer;

   32. ff) ţine evidenţa dispoziţiilor de transfer emise;

   33. gg) supraveghează permanent modalitatea de implementare a datelor în aplicaţia informatizată, cu privire la situaţia juridică a persoanelor private de libertate, transferul şi prezentarea acestora în faţa organelor judiciare;

   34. hh) întocmeşte note şi alte documente privind evoluţia şi structura efectivelor de persoane private de libertate şi capacitatea de cazare a unităţilor penitenciare;

    ii) centralizează situaţiile şi datele nominale transmise de unităţi privind structura şi dinamica efectivelor de persoane private de libertate referitoare la aspecte ce decurg din obiectivele activităţii de evidenţă şi transfer;

    1. jj) execută situaţii grafice şi activităţi de redactare a unor materiale;

    2. kk) prezintă spre informare situaţii statistice referitoare la persoanele private de libertate;

    3. ll) clasează şi arhivează lucrările ce îi sunt date spre soluţionare;

    4. mm) arhivează electronic lucrările elaborate în cadrul serviciului;

    5. nn) actualizează în permanenţă actele normative specifice domeniului de competenţă al serviciului din modulul „Acte interne” al aplicaţiei informatizate specifice;

  2. (2) În domeniul organizării muncii, Serviciul Evidenţă, Organizarea Muncii şi Transfer îndeplineşte următoarele atribuţii:

   1. a) îndrumă şi sprijină lucrătorii de organizarea muncii din unităţile subordonate în desfăşurarea în bune condiţii şi cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare a activităţilor de folosire la muncă a persoanelor private de libertate şi acordarea drepturilor specifice;

   2. b) analizează problematica specifică rezultată din sesizările unităţilor subordonate şi ale altor persoane juridice de drept public sau privat ori din petiţiile persoanelor private de libertate sau ale familiilor acestora;

   3. c) centralizează, prelucrează şi analizează datele privind folosirea la muncă a persoanelor private de libertate;

   4. d) informează lunar, semestrial şi anual conducerea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor cu privire la folosirea la muncă a persoanelor private de libertate şi veniturile obţinute, la activităţi de instruire şcolară şi formare profesională şi identificarea unor posibilităţi de eficientizare a activităţilor specifice;

   5. e) întocmeşte materiale de sinteză, studii şi informări cu privire la principalele aspecte din activitatea de organizare a muncii ori cu privire la implicarea persoanelor private de libertate în prestarea de muncă;

   6. f) asigură cadrul organizaţional în vederea pregătirii de specialitate, prin cursuri de perfecţionare şi convocări, a personalului, la nivel central şi regional;

   7. g) desfăşoară acţiuni de evaluare, îndrumare şi control în unităţile subordonate pe linia selectării şi folosirii la muncă a persoanelor private de libertate, acordării drepturilor subsecvente ori a activităţilor specifice de organizare a muncii;

   8. h) analizează solicitările de transfer ale persoanelor private de libertate, în vederea folosirii la muncă şi formulează propuneri în acest sens, urmărind respectarea prevederilor legale în vigoare;

   9. i) prezintă spre aprobare conducerii Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor proiecte de decizii şi instrucţiuni privind selectarea şi folosirea la muncă a persoanelor private de libertate;

   10. j) analizează şi răspunde solicitărilor unităţilor subordonate cu privire la asigurarea persoanelor private de libertate calificate în diferite meserii;

   11. k) participă la elaborarea, revizuirea şi implementarea unor proiecte de legi, ordine ale ministrului justiţiei, decizii şi instrucţiuni ale directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.

  SEC'IUNEA a 5-a

  Serviciul de Pază şi Escortare Deţinuţi Transferaţi

  ART. 28

  1. (1) Serviciul de Pază şi Escortare Deţinuţi Transferaţi este structura de specialitate din cadrul Direcţiei Siguranţa Deţinerii şi Regim Penitenciar prin intermediul căreia se asigură organizarea, coordonarea şi controlul activităţilor de transfer, la nivel naţional, al deţinuţilor, persoanelor internate şi arestate preventiv, între unităţile subordonate Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.

  2. (2) Serviciul de Pază şi Escortare Deţinuţi Transferaţi asigură prin personalul propriu activităţile de pază şi acces în sediul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, precum şi cele de dispecerat la sediul instituţiei.

  3. (3) Serviciul de Pază şi Escortare Deţinuţi Transferaţi are următoarea structură:

   1. a. Compartimentul Operativ Transfer Deţinuţi;

   2. b. Compartimentul Dispecerat şi Acces în Administraţia Naţională a Penitenciarelor.

  4. (4) Compartimentului Operativ Transfer Deţinuţi asigură transferul, la nivel naţional, al deţinuţilor, persoanelor internate şi arestate preventiv între unităţile subordonate Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, având în acest sens următoarele atribuţii:

   1. a) centralizează informaţiile primite de la unităţile subordonate Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi, pe baza acestora, întocmeşte desfăşurătoarele de transfer;

   2. b) colaborează cu factorii de conducere ai acelor unităţi care au atribuţii pe linia transferului persoanelor private de libertate la nivel naţional, în vederea realizării în

    bune condiţii a misiunilor de transfer, iar la nevoie solicită şi sprijinul celorlalte unităţi din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor;

   3. c) colaborează cu Baza de Aprovizionare, Gospodărire şi Reparaţii căreia îi solicită punerea la dispoziţie a mijloacelor de transport specializate şi a conducătorilor auto, în vederea îndeplinirii misiunilor de transfer specifice;

   4. d) desfăşoară activităţi de instruire şi îndrumare a personalului propriu şi, la nevoie, a celui anume desemnat din unităţile cu atribuţii pe linia transferului persoanelor private de libertate, în vederea uniformizării modului de aplicare a prevederilor legale în domeniu, a creşterii capacităţii de acţiune în situaţii speciale, analizând periodic modul de executare a misiunilor şi făcând propuneri de îmbunătăţire a acestei activităţi;

   5. e) întocmeşte itinerariile de deplasare a autovehiculelor specializate de transfer şi le înaintează spre aprobare directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, cu avizul prealabil al directorului Direcţiei Siguranţa Deţinerii şi Regim Penitenciar;

   6. f) monitorizează şi verifică situaţiile de aplicare a mijloacelor de imobilizare pe timpul transferului şi face propuneri de îmbunătăţire a activităţii în acest sens directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, cu avizul directorului Direcţiei Siguranţa Deţinerii şi Regim Penitenciar;

   7. g) exploatează sistemele electronice de comunicare în standard TETRA şi localizare prin GPS din dotarea autovehiculelor speciale de transport destinate executării misiunilor de transfer, făcând la nevoie propuneri de îmbunătăţire a dotării, a modalităţii de comunicare sau a soft-urilor destinate monitorizării;

   8. h) monitorizează modul în care se aplică, la nivelul unităţilor subordonate Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, măsurile pentru pregătirea persoanelor private de libertate pentru a fi transferate, făcând, la nevoie, propuneri pentru îmbunătăţirea acestor activităţi;

   9. i) monitorizează şi la nevoie verifică starea fizică a mijloacelor de transport specializate, dotările şi sistemele de siguranţă ale acestora, făcând propuneri de îmbunătăţire a acestora;

   10. j) coordonează, îndrumă şi, la nevoie, verifică modul în care personalul din compunerea escortelor din cadrul Serviciului de Pază şi Escortare Deţinuţi Transferaţi şi al unităţilor care au atribuţii pe linia transferului persoanelor private de libertate la nivel naţional, îndeplinesc atribuţiile specifice pe perioada desfăşurării misiunilor de transfer, conform dispoziţiilor legale în vigoare;

   11. k) analizează modul de executare a misiunilor de transfer şi face propuneri de îmbunătăţire a activităţii specifice.

  5. (5) Compartimentului Dispecerat şi Acces în Administraţia Naţională a Penitenciarelor asigură serviciul de pază şi activitatea de dispecerat a Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, având în acest sens următoarele atribuţii:

   1. a) asigură paza şi apărarea sediului Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, realizând accesul persoanelor în sediul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, la birourile de lucru ale Unităţii de Implementare a Proiectelor de Control al Tuberculozei, la birourile organizaţiilor sindicale şi, în baza protocolului de colaborare, la birourile Centrului de Psihosociologie aparţinând Ministerului Afacerilor Interne;

   2. b) asigură accesul, cu respectarea instrucţiunilor specifice aprobate de către directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, în sediul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor;

   3. c) asigură recepţionarea telefonică, prin fax sau e-mail a tuturor documentelor şi notelor telefonice de la unităţile subordonate Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi de la alte instituţii sau persoane;

   4. d) asigură, la nevoie, transmiterea telefonică, prin fax sau e-mail a deciziilor şi notelor telefonice la unităţile subordonate Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi la alte instituţii;

   5. e) primeşte situaţia operativă de la unităţile subordonate Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor;

   6. f) centralizează electronic evenimentele negative transmise de unităţile subordonate Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi, la nevoie, solicită unităţilor emitente date de completare;

   7. g) înaintează Ministerului Justiţiei note informative cu privire la evenimentele negative produse în sistemul penitenciar, cu aprobarea prealabilă a directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor;

   8. h) pune în aplicare planul de alarmare (şi/sau alertare prin SMS) a personalului Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor la ordinul directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor sau înlocuitorului legal al acestuia;

   9. i) asigură monitorizarea autovehiculelor specializate de transfer aparţinând Bazei de Aprovizionare, Gospodărire şi Reparaţii şi a celorlalte unităţi ce desfăşoară misiuni specifice la nivel naţional.

  6. (6) Serviciul de Pază şi Escortare Deţinuţi Transferaţi participă la elaborarea unor proiecte de ordine ale ministrului justiţiei, decizii, instrucţiuni, rapoarte şi alte materiale emise de Administraţia Naţională a Penitenciarelor, specifice domeniului propriu de competenţă.

  7. (7) În exercitarea atribuţiilor sale, Serviciul de Pază şi Escortare Deţinuţi Transferaţi are acces în condiţiile legii, cu aprobarea directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, la documentele şi aplicaţiile informatice necesare desfăşurării în bune condiţii a activităţilor care îi revin, existente la nivelul direcţiilor, serviciilor, birourilor şi compartimentelor din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi unităţile subordonate.

  CAPITOLUL III

  Direcţia Reintegrare Socială

  ART. 29

  Direcţia Reintegrare Socială este structura de specialitate a Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor care organizează, coordonează, evaluează, controlează şi îndrumă demersurile educative, de asistenţă psihologică şi asistenţă socială, desfăşurate cu deţinuţii, persoanele internate şi arestate preventiv din unităţile din subordinea sa şi stabileşte strategia şi modalităţile de realizare a acestora.

  ART. 30

  Structura Direcţiei Reintegrare Socială este următoarea:

  1. a) Biroul asistenţă psihosocială;

  2. b) Serviciul educaţie;

  3. c) Compartimentul persoane vulnerabile.

  ART. 31

  1. (1) Direcţia Reintegrare Socială îndeplineşte următoarele atribuţii generale:

   1. a) defineşte şi implementează direcţiile de acţiune în domeniul educaţiei, asistenţei psihologice şi asistenţei sociale a persoanelor private de libertate;

   2. b) elaborează, implementează, evaluează şi îmbunătăţeşte metodologiile de lucru, demersurile de educaţie, asistenţă psihologică şi asistenţă socială, destinate persoanelor private de libertate aflate în custodia sistemului penitenciar;

   3. c) asigură cadrul organizatoric şi îndrumă activităţile de învăţământ, precum şi activităţile de formare profesională a deţinuţilor, persoanelor internate şi arestate preventiv din unităţile din subordinea sa;

   4. d) stabileşte, evaluează şi propune îmbunătăţirea cadrului normativ de reglementare a activităţilor de educaţie, asistenţă psihologică şi asistenţă socială, desfăşurate în unităţile de detenţie;

   5. e) organizează, coordonează, monitorizează, evaluează, controlează şi îndrumă demersurile de educaţie, asistenţă psihologică şi asistenţă socială desfăşurate de către personalul specializat din unităţile de detenţie;

   6. f) evaluează necesarul de personal implicat în demersurile de educaţie, asistenţă psihologică şi asistenţă socială şi întreprinde acţiunile necesare pentru adecvarea acestora la standardele de personal pe domenii de activitate şi categorii de unităţi penitenciare.

   7. g) identifică necesităţile de pregătire profesională ale personalului de educaţie, asistenţă psihologică şi asistenţă socială, în vederea iniţierii şi derulării unor cursuri de formare profesională;

   8. h) planifică şi asigură participarea personalului de educaţie, asistenţă psihologică şi asistenţă socială la susţinerea cursurilor de specialitate din cadrul structurilor de învăţământ care pregătesc personal pentru sistemul penitenciar;

   9. i) facilitează stabilirea de parteneriate între Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi instituţii publice şi organizaţii neguvernamentale cu atribuţii în domeniul educaţiei, asistenţei psihologice şi asistenţei sociale şi colaborează cu acestea în vederea diversificării şi îmbunătăţirii demersurilor care să contribuie la creşterea şanselor de reintegrare socială ale persoanelor private de libertate;

   10. j) organizează conferinţe, simpozioane, seminarii şi desemnează participanţi la manifestări ştiinţifice derulate de alte instituţii, asociaţii profesionale sau organizaţii neguvernamentale în domeniul educaţiei, criminologiei, psihologiei, asistenţei sociale, desfăşurate în ţară şi străinătate;

   11. k) propune organizarea de cursuri de formare profesională pentru personalul de educaţie, asistenţă psihologică şi asistenţă socială în colaborare cu alte instituţii publice sau organizaţii neguvernamentale cu atribuţii în domeniu.

   12. l) colaborează cu celelalte structuri din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi cu unităţile subordonate.

  ART. 32

  Biroul asistenţă psihosocială organizează, coordonează, evaluează, controlează şi îndrumă demersurile de asistenţă psihologică şi asistenţă socială desfăşurate în unităţile

  de detenţie, în scopul creşterii şanselor de reintegrare socială ale persoanelor private de libertate.

  ART. 33

  Biroul asistenţă psihosocială îndeplineşte următoarele atribuţii specifice:

  1. a) defineşte cadrul general şi unitar de desfăşurare a asistenţei psihologice şi asistenţei sociale acordate persoanelor private de libertate aflate în custodia unităţilor de detenţie;

  2. b) defineşte şi implementează direcţiile de acţiune în domeniul asistenţei psihologice şi asistenţei sociale a persoanelor private de libertate;

  3. c) elaborează, implementează, evaluează şi revizuieşte metodologiile şi procedurile de lucru pentru fiecare categorie de specialişti din domeniul asistenţă psihologică şi asistenţă socială precum şi fişele postului corespondente cadrului metodologic;

  4. d) elaborează, evaluează şi revizuieşte documentaţia specifică pentru cunoaşterea individualizată a persoanelor private de libertate;

  5. e) elaborează evaluează şi revizuieşte programele de asistenţă psihologică şi asistenţă socială destinate persoanelor private de libertate;

  6. f) elaborează, actualizează şi propune spre abrogare decizii, instrucţiuni sau dispoziţii ale directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor referitoare la demersurile de asistenţă psihologică şi asistenţă socială destinate persoanelor private de libertate;

  7. g) menţine legătura permanent cu unităţile de detenţie, în vederea cunoaşterii, îmbunătăţirii şi sprijinirii demersurilor de asistenţă psihologică şi asistenţă socială şi prin identificarea, adaptarea şi implementarea metodelor şi tehnicilor de lucru specifice evaluării şi consilierii psihologice şi psihoterapiei, respectiv evaluării şi consilierii sociale acordate persoanelor private de libertate;

  8. h) monitorizează integrarea specialiştilor din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi unităţile subordonate în Colegiul Psihologilor din România şi în Colegiul Naţional al Asistenţilor Sociali, în funcţie de specializare;

  1. k) răspunde la petiţii, cereri şi reclamaţii, formulate în domeniul asistenţei psihologice şi asistenţei sociale de către persoanele private de libertate sau de către membrii familiilor acestora, de reprezentanţii instituţiilor publice şi ai organizaţiilor neguvernamentale;

  2. l) realizează situaţii statistice semestriale şi anuale privind evoluţia activităţilor de asistenţă psihologică şi asistenţă socială desfăşurate cu persoanele private de libertate;

  3. m) realizează studii şi cercetări în domeniul psihologiei şi asistenţei sociale, în vederea diminuării fenomenelor custodiale disfuncţionale şi a dezvoltării funcţiei recuperative.

  ART. 34

  Serviciul educaţie organizează, coordonează, evaluează, controlează şi îndrumă ansamblul demersurilor de tip educaţional desfăşurate în unităţile de detenţie.

  ART. 35

  Serviciul educaţie îndeplineşte următoarele atribuţii specifice:

  1. a) defineşte cadrul general şi unitar de desfăşurare a activităţilor educaţionale realizate în unităţile penitenciare;

  2. b) coordonează activităţile de instruire şcolară şi formare profesională, derulate cu persoanele private de libertate;

  3. c) elaborează, evaluează şi revizuieşte programele educaţionale adresate populaţiei penitenciare;

  4. d) elaborează, actualizează şi propune spre abrogare decizii sau dispoziţii ale directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, referitoare la demersurile educaţionale desfăşurate cu persoanele private de libertate;

  5. e) menţine legătura cu unităţile de detenţie în vederea cunoaşterii, îmbunătăţirii, evaluării şi sprijinirii demersurilor de educaţie desfăşurate în cadrul acestora, pilotează, controlează, organizează şi desfăşoară evaluări educaţionale, demersuri educaţionale structurate - programe, sau semistructurate - activităţi sub formă de proiecte, concursuri tematice şi activităţi de consiliere educaţională;

  6. f) elaborează, implementează, evaluează şi revizuieşte metodologiile şi procedurile de lucru specifice personalului care îşi desfăşoară activitatea în domeniul educaţional, precum şi fişele postului corespondente cadrului metodologic;

  7. g) realizează studii şi cercetări privind nevoile educaţionale ale persoanelor private de libertate;

  8. h) realizează semestrial şi anual situaţiile statistice referitoare la dinamica programelor şi a activităţilor educaţionale desfăşurate în unităţile penitenciare.

  ART. 36

  Compartimentul persoane vulnerabile organizează, coordonează, evaluează, controlează şi îndrumă demersurile de educaţie, de asistenţă psihologică şi asistenţă socială adresate persoanelor incluse în categoria celor vulnerabile, aflate în custodia sistemului penitenciar.

  ART. 37

  Compartimentul persoane vulnerabile îndeplineşte următoarele atribuţii:

  1. a) particularizează cadrul de desfăşurare a demersurilor educaţionale, de asistenţă psihologică şi asistenţă socială la nevoile specifice ale persoanelor vulnerabile private de libertate;

  2. b) particularizează direcţiile de acţiune ale demersurilor educaţionale, de asistenţă psihologică şi asistenţă socială la nevoile specifice ale persoanelor vulnerabile private de libertate;

  3. c) elaborează, implementează, evaluează şi revizuieşte metodologiile şi procedurile de lucru, pentru fiecare categorie de specialişti, precum şi fişele posturilor corespondente cadrului metodologic;

  4. d) elaborează, evaluează şi revizuieşte programele de educaţie, de asistenţă psihologică şi asistenţă socială destinate persoanelor vulnerabile private de libertate;

  5. e) elaborează, actualizează şi propune spre aprobare decizii sau dispoziţii ale directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, referitoare la activitatea de educaţie, de asistenţă psihologică şi asistenţă socială care se desfăşoară cu persoanele vulnerabile aflate în custodia sistemului penitenciar;

  6. f) menţine legătura permanent cu unităţile de detenţie în vederea cunoaşterii, îmbunătăţirii şi sprijinirii demersurilor de educaţie, asistenţă psihologică şi asistenţă

   socială adresate persoanelor vulnerabile, pilotează, controlează, organizează şi desfăşoară evaluări, demersuri structurate - programe, sau semistructurate - activităţi sub formă de proiecte, concursuri tematice şi activităţi de consiliere educaţională, psihologică şi socială;

  7. g) realizează situaţii statistice semestriale şi anuale privind activităţile de educaţie, de asistenţă psihologică şi asistenţă socială desfăşurate cu categoriile de persoane vulnerabile în unităţile de detenţie;

  8. h) realizează studii şi cercetări privind nevoile de educaţie, de asistenţă psihologică şi asistenţă socială ale persoanelor vulnerabile custodiate de sistemul penitenciar.

  CAPITOLUL IV

  Direcţia Medicală

  ART. 38

  1. (1) Direcţia Medicală este unitatea centrală de specialitate medico – sanitară din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor care organizează, coordonează, evaluează, controlează şi îndrumă, în acord cu legislaţia specifică în vigoare, activitatea medico-sanitară desfăşurată în sistemul administraţiei penitenciare, pentru promovarea şi păstrarea stării de sănătate a persoanelor private de libertate.

  2. (2) Activitatea de asigurare a asistenţei medicale în unităţile din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor se realizează în concordanţă cu reglementările în vigoare privind asigurarea asistenţei medicale şi cu recomandările internaţionale privind tratamentul persoanelor aflate în detenţie.

  3. (3) Prin intermediul personalului de specialitate, Direcţia Medicală asigură la nivelul cabinetelor medicale din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, asistenţa medicală de urgenţă şi curativo – profilactică, pentru personalul angajat al unităţii.

  4. (4) Prin personalul de specialitate, Direcţia Medicală reprezintă Administraţia Naţională a Penitenciarelor în comisiile de expertiză medico – legale pentru amânarea/întreruperea executării pedepsei sau suspendarea urmăririi penale/judecăţii pentru motive medicale, potrivit legii.

   ART. 39

   Direcţia Medicală asigură ducerea la îndeplinire a deciziilor luate de conducerea Ministerului Justiţiei şi a Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor în ceea ce priveşte activitatea de asistenţă medicală în sistemul penitenciar, colaborând cu Ministerul Sănătăţii şi unităţile descentralizate ale acestuia, cu celelalte ministere şi instituţii cu reţea sanitară proprie, cu unităţi sanitare sau instituţii de învăţământ/formare profesională în domeniul medical, casele de asigurări de sănătate, cu asociaţii şi organizaţii neguvernamentale cu atribuţii în domeniul sănătăţii.

   ART. 40

   Direcţia Medicală coordonează activităţile privind asistenţa medicală pentru persoane private de libertate şi asistenţa medicală pentru personal având următoarea structură:

   1. a) Serviciul asistenţă medicală persoane private de libertate;

   2. b) Serviciul asistenţă medicală personal.

  ART. 41

  Serviciul asistenţă medicală persoane private de libertate îndeplineşte următoarele atribuţii:

  1. a) organizează, coordonează, evaluează, controlează şi îndrumă activitatea privind asigurarea dreptului la asistenţă medicală a deţinuţilor, persoanelor internate şi arestate preventiv din unităţile din subordinea sa şi stabileşte strategia şi modalităţile de realizare a acestora;

  2. b) evaluează, stabileşte şi propune îmbunătăţirea cadrului normativ de reglementare a activităţilor privind acordarea asistenţei medicale persoanelor private de libertate;

  3. c) asigură iniţierea, elaborarea, revizuirea, adaptarea şi implementarea ordinelor şi instrucţiunilor ministrului justiţiei şi deciziilor şi instrucţiunilor directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, referitoare la modul de acordare a asistenţei medicale persoanelor private de libertate, în conformitate cu reglementările în vigoare ale Ministerului Sănătăţii şi ale caselor de asigurări de sănătate, colaborând în acest sens cu celelalte direcţii din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi cu unităţile subordonate;

  4. d) analizează şi soluţionează petiţiile şi memoriile persoanelor private de libertate aflate în custodia Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi ale aparţinătorilor acestora, în ceea ce priveşte condiţiile de acordare şi asigurare a asistenţei medicale, colaborând în acest sens cu unităţile din subordine, precum şi cu celelalte direcţii din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor;

  5. e) coordonează şi verifică modul de prescriere, eliberare şi gestionare a medicamentelor şi materialelor sanitare în cadrul reţelei sanitare a Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor;

  6. f) înaintează conducerii Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor notele de constatare întocmite în urma verificărilor efectuate în unităţi, pentru informare, analiză şi aprobarea măsurilor propuse;

  7. g) menţine legătura permanent cu unităţile penitenciare în vederea cunoaşterii, îmbunătăţirii şi sprijinirii activităţilor de acordare a asistenţei medicale;

  8. h) elaborează, monitorizează şi analizează implementarea unor programe/proiecte de sănătate destinate promovării şi îmbunătăţirii stării de sănătate a persoanelor private de libertate şi colaborează, în vederea derulării acestor programe/proiecte, cu Ministerul Sănătăţii, cu organizaţii guvernamentale şi neguvernamentale locale şi internaţionale;

  9. i) organizează şi monitorizează derularea unor proiecte-pilot de reorganizare a activităţii în cabinetele medicale din penitenciare şi în penitenciarele spital, în vederea eficientizării şi creşterii calităţii serviciilor medicale acordate persoanelor private de libertate;

  10. j) monitorizează şi analizează starea de sănătate a persoanelor private de libertate respectiv: monitorizarea indicatorilor şi determinanţilor stării de sănătate, a eficienţei activităţilor din domeniul sănătăţii publice, evaluarea nevoilor populaţiei asistate;

  11. k) coordonează activităţile de promovare a sănătăţii şi educaţie pentru sănătate în rândul persoanelor private de libertate;

  12. l) supraveghează activitatea de prevenire, supraveghere şi control al bolilor transmisibile şi netransmisibile - asigurarea imunizărilor, controlul epidemiilor, supravegherea bolilor şi a factorilor de risc comportamentali. În vederea derulării acestei atribuţii, colaborează cu Ministerul Sănătăţii, cu organizaţii guvernamentale şi neguvernamentale locale şi internaţionale;

  13. m) coordonează, monitorizează, îndrumă acţiunile de verificare sanitar-igienică din unităţile penitenciar, pentru prevenirea unor evenimente medicale negative.

  14. n) centralizează şi analizează datele statistice, referitoare la activitatea medico-sanitară, a morbidităţii şi mortalităţii, în sistemul penitenciar, întocmind analize însoţite de propuneri de măsuri, pe care le înaintează spre analiză conducerii Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor;

  15. o) facilitează încheierea de parteneriate între Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi instituţiile guvernamentale şi asociaţiile/organizaţiile neguvernamentale cu atribuţii în domeniul medical.

  ART. 42

  Serviciul asistenţă medicală personal îndeplineşte următoarele atribuţii:

  1. a) monitorizează şi analizează starea de sănătate a personalului angajat în Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi a unităţilor din subordinea acesteia, potrivit prevederilor legale;

  2. b) participă, la cerere, prin specialiştii săi, la elaborarea unor proiecte de acte normative în domeniul asistenţei medicale a personalului angajat în Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi a unităţilor din subordinea acesteia sau în alte domenii aflate în sfera de competenţă a Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor ori a Ministerului Justiţiei;

  3. c) iniţiază şi asigură elaborarea, revizuirea, adaptarea şi implementarea ordinelor şi instrucţiunilor ministrului justiţiei şi deciziilor şi instrucţiunilor directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor referitoare la modul de acordare a asistenţei medicale şi a medicamentelor personalului angajat, în conformitate cu reglementările în vigoare ale Ministerului Sănătăţii şi ale caselor de asigurări de sănătate, colaborând în acest sens cu celelalte direcţii din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi cu unităţile subordonate;

  4. d) colaborează cu comisiile de expertiză medicală şi medico-militară din cadrul sistemului de apărare, ordine publică şi securitate naţională, în vederea realizării expertizei medicale şi a evaluării capacităţii de muncă a funcţionarilor publici cu statut special din sistemul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi vizează din punct de vedere tehnic certificatele de decizie medicală eliberate de aceste comisii, în conformitate cu prevederile legale în vigoare care reglementează această activitate;

  5. e) întocmeşte, pe baza concluziilor comisiilor de expertiză medicală, documentaţia necesară în vederea aprobării concediilor medicale de recuperare a funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare;

  6. f) monitorizează modul de realizare a supravegherii sănătăţii lucrătorilor la locul de muncă;

  7. g) analizează şi soluţionează, în conformitate cu reglementările legale în vigoare, memoriile adresate Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, de către personalul

   angajat, în activitate, sau de către pensionari, referitoare la modalitatea de acordare a serviciilor medicale, medicamentelor şi protezelor;

  8. h) stabileşte necesarul de personal medico-sanitar şi propune scoaterea la concurs a posturilor vacante din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi unităţilor subordonate, cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare;

  9. i) împreună cu direcţia de specialitate participă la organizarea concursurilor de ocupare a posturilor vacante de personal medico-sanitar superior din Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi unităţile subordonate, în conformitate cu reglementările legale în vigoare;

  10. j) elaborează, coordonează şi monitorizează derularea de programe de sănătate destinate promovării şi îmbunătăţirii stării de sănătate a personalului;

  11. k) asigură şi coordonează prin personalul direcţiei, asistenţa medicală pentru persoanele angajate la Administraţia Naţională a Penitenciarelor;

  12. l) centralizează şi analizează datele statistice referitoare la morbiditatea şi mortalitatea în rândul personalului angajat, întocmind analize însoţite de propuneri de măsuri, pe care le înaintează conducerii Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor;

  13. m) colaborează cu Ministerul Sănătăţii şi unităţile descentralizate ale acestuia, în vederea avizării şi autorizării sanitare de funcţionare a structurilor medicale din sistemul penitenciar.

  CAPITOLUL V

  Direcţia Economico – Administrativă

  SECŢIUNEA 1

  Dispoziţii generale

  ART. 43

  1. (1) Direcţia economico-administrativă asigură suportul tehnico-economic al activităţii Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, prin valorificarea potenţialului uman, material şi financiar existent în administrare şi prin punerea în aplicare a actelor normative, a ordinelor ministrului justiţiei şi a deciziilor directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.

  2. (2) Direcţia economico-administrativă îndeplineşte următoarele atribuţii:

   1. a) asigură resursele umane, financiare şi materiale necesare desfăşurării în bune condiţii a activităţii economico-administrative a Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi a unităţilor subordonate;

   2. b) propune şi iniţiază proiecte de acte normative privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor specifice economico-administrative, colaborând cu celelalte direcţii pentru proiectele de acte normative comune;

   3. c) planifică, evaluează şi coordonează activităţile economico-administrative ale Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi ale unităţilor subordonate;

   4. d) stabileşte principiile, cadrul general şi procedurile privind formarea, administrarea, angajarea şi utilizarea fondurilor publice alocate, precum şi responsabilităţile structurilor implicate în procesul bugetar;

   5. e) elaborează şi aprobă, după caz, norme tehnice, modele sau mostre referitoare la bunurile şi materialele necesare sistemului penitenciar;

   6. f) elaborează norme, instrucţiuni, dispoziţii şi proceduri operaţionale pentru activitatea proprie;

   7. g) avizează tarifele pentru Complexul Flamingo Eforie Sud, Centrul de pregătire, odihnă şi recuperare - Complex Sovata;

   8. h) coordonează activităţile de întreţinere şi dezvoltare a patrimoniului imobiliar şi infrastructura sistemului penitenciar;

   9. i) efectuează controale interne şi în unităţile subordonate şi evaluează stadiul realizării obiectivelor specifice compartimentelor economico-administrative;

   10. j) organizează activitatea de control financiar preventiv propriu;

   11. k) fundamentează şi întocmeşte proiectele de buget pentru Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi asigură fondurile necesare desfăşurării activităţilor unităţilor aflate în subordine;

   12. l) efectuează calculul şi acordă drepturile salariale pentru personalul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, la termenele stabilite de lege, având la bază statele de funcţii şi personal;

   13. m) efectuează plăţile în termen, în limitele şi sumele aprobate şi numai către beneficiarii îndreptăţiţi;

   14. n) colaborează cu structurile medical, resurse umane si juridic în vederea analizării si elaborării documentaţiei ce stă la baza contractării biletelor de odihnă, tratament şi recuperare şi decontarea contravalorii acestora cu prestatorii de servicii;

   15. o) organizează, coordonează şi asigură efectuarea operaţiunii de inventariere, în colaborare cu celelalte direcţii, scoaterea activelor fixe corporale şi necorporale din funcţiune/declasarea bunurilor materiale de natura obiectelor de inventar, transferul fără plată al bunurilor disponibilizate şi casarea bunurilor materiale, conform normelor legale în vigoare;

   16. p) planifică şi coordonează activităţile privind achiziţiile centralizate efectuate de către Baza de Aprovizionare, Gospodărire şi Reparaţii;

   17. q) asigură condiţiile privind organizarea şi conducerea contabilităţii;

   18. r) asigură fondurile necesare desfăşurării unităţilor penitenciare;

   19. s) centralizează situaţiile financiare primite de la unităţile subordonate, asigurând depunerea acestora în termenele şi condiţiile impuse de ordonatorul principal de credite;

   20. t) păstrează, în condiţii de securitate, documentele financiar contabile şi le arhivează în condiţiile prevăzute de normele legale în vigoare;

   21. u) asigură respectarea normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilităţii;

   22. v) întocmeşte situaţiile financiare trimestriale şi anuale pentru aparatul propriu şi centralizează situaţiile financiare întocmite la nivelul unităţilor subordonate, după care le înaintează ordonatorului principal de credite la termenele stabilite de acesta;

   23. w) colaborează cu Serviciul Cooperare şi Programe, în vederea bunei funcţionări a proiectelor cu finanţare externă nerambursabilă derulate de Administraţia Naţională a Penitenciarelor, conform cadrului normativ aplicabil.

  ART. 44

  Structura Direcţiei Economico-Administrative este următoarea:

  1. a) Serviciul Cazarmare, Construcţii – Investiţii, compus din Compartimentul plan, Compartimentul urmărire lucrări, Compartimentul cazarmare şi Compartimentul achiziţii;

  2. b) Serviciul planificare şi execuţie bugetară, salarizare, compus din Compartimentul planificare şi execuţie bugetară şi Compartimentul salarizare;

  3. c) Serviciul financiar-contabilitate, compus din Compartimentul financiar, Compartimentul contabilitate şi Compartiment casierie;

  4. d) Compartimentul asigurare tehnico – materială;

  5. e) Compartimentul producţie şi GAZ (Gospodărie agro-zootehnică).

  SECŢIUNEA a 2 -a

  Serviciul Cazarmare, Construcţii – Investiţii

  ART. 45

  1. (1) Compartimentul plan are următoarele atribuţii:

   1. a) analizează propunerile de credite bugetare anuale aprobate privind investiţiile şi lucrările de intervenţie asupra fondului construit al sistemului penitenciar, fundamentate din punct de vedere al necesităţii şi oportunităţii de către unităţile din sistem şi, după caz, solicită modificări şi completări ale acestora, conform prevederilor legislaţiei în domeniu;

   2. b) analizează solicitările de deschideri de credite bugetare cu destinaţia cheltuieli de investiţii, din punct de vedere al încadrării în limita autorizată de a ordonanţa şi a efectua plăţi cu această destinaţie;

   3. c) împreună cu Compartimentul urmărire lucrări întocmeşte şi înaintează spre aprobare ordonatorului secundar de credite, după aplicarea criteriilor de prioritizare, Lista obiectivelor de investiţii noi, dacă în prealabil documentaţiile tehnico-economice au fost elaborate şi aprobate conform legii;

   4. d) împreună cu Compartimentul urmărire lucrări întocmeşte şi înaintează spre aprobare ordonatorului secundar de credite, după aplicarea criteriilor de prioritizare, Lista obiectivelor de investiţii, lucrărilor de intervenţie asupra fondului construit şi altor cheltuieli asimilate investiţiilor din sistemul penitenciar;

   5. e) împreună cu Compartimentul urmărire lucrări întocmeşte şi actualizează Planul multianual de investiţii din sistemul penitenciar, ca urmare a selecţiei obiectivelor de investiţii şi lucrărilor de intervenţie, pe care îl supune ulterior aprobării ordonatorului secundar de credite;

   6. f) împreună cu Compartimentul urmărire lucrări şi Compartimentul asigurare tehnico - materială întocmeşte şi înaintează spre aprobare ordonatorului secundar de credite, Lista cuprinzând alte cheltuieli asimilate investiţiilor;

   7. g) împreună cu Compartimentul urmărire lucrări, propune spre aprobare ordonatorului secundar de credite criterii de prioritizare a investiţiilor, altele decât cele prevăzute de Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 980/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind criteriile de evaluare şi selecţiei a obiectivelor de investiţii publice;

   8. h) monitorizează, împreună cu Compartimentul urmărire lucrări, derularea procesului investiţional al sistemului penitenciar, în scopul întocmirii rapoartelor de monitorizare a investiţiilor publice, pentru informarea conducerii Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi transmiterea acestora ordonatorului principal de credite;

   9. i) întocmeşte şi propune ordonatorului secundar de credite şi ordonatorului principal de credite, aprobarea listelor cu obiectivele de investiţii şi alte cheltuieli de investiţii defalcate pe categorii de bunuri, conform bugetului anual al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor;

   10. j) împreună cu Compartimentul urmărire lucrări, transmite ordonatorilor terţiari de credite listele cu obiectivele de investiţii şi alte cheltuieli de investiţii defalcate pe categorii de bunuri, conform bugetului anual al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, aprobat conform legii anuale de aprobare a bugetului de stat;

   11. k) participă, prin specialişti desemnaţi, la şedinţele de avizare ale Consiliului Tehnico – Economic constituit la nivel Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor;

   12. l) analizează şi supune avizării Consiliului Tehnico - Economic notele conceptuale pentru lucrările de intervenţie sau pentru construirea de obiective noi de investiţii, expertizele tehnice sau documentaţiile de audit energetic, alte studii prevăzute de lege pentru intervenţiile la imobile sau studiile de prefezabilitate sau fezabilitate pentru obiectivele noi de investiţii;

   13. m) propune înscrierea obiectivelor noi de investiţii şi a lucrărilor de intervenţie în Programul de investiţii publice din sistemul penitenciar şi Programul de investiţii publice, aprobat ca anexă la bugetul Ministerului Justiţiei;

   14. n) reprezintă, pe bază de delegaţie, Administraţia Naţională a Penitenciarelor în relaţiile cu alte ministere sau organisme de control şi avizare în domeniul investiţiilor publice;

   15. o) participă, prin persoane desemnate în condiţiile legii, în comisiile de evaluare constituite pentru derularea procedurilor de achiziţie publică din domeniul de activitate al compartimentului;

   16. p) propune ordonatorului secundar de credite, în îndeplinirea obiectului de activitate al compartimentului, proiecte de instrucţiuni pentru aplicarea unitară a reglementărilor legale în domeniul investiţiilor;

   17. q) întocmeşte situaţii şi analize statistice.

  2. (2) Compartimentul plan asigură, împreună cu Compartimentul planificare şi execuţie bugetară, fundamentarea şi elaborarea bugetelor şi monitorizarea execuţiei bugetare la nivel central în legătură cu investiţiile.

  ART. 46

  1. (1) Compartimentul urmărire lucrări evaluează lucrările de construcţii-investiţii din unităţile subordonate Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, urmăreşte şi supune spre aprobare ordonatorului secundar de credite numai obiectivele care întrunesc condiţiile legale pentru a putea fi promovate, după obţinerea avizului Consiliului tehnico- economic al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.

  2. (2) Compartimentul urmărire lucrări are următoarele atribuţii:

   1. a) împreună cu Compartimentul plan întocmeşte şi înaintează spre aprobare ordonatorului secundar de credite, după aplicarea criteriilor de prioritizare, Lista obiectivelor de investiţii noi, dacă în prealabil documentaţiile tehnico-economice au fost elaborate şi aprobate conform legii;

   2. b) împreună cu Compartimentul plan întocmeşte şi înaintează spre aprobare ordonatorului secundar de credite, după aplicarea criteriilor de prioritizare, Lista

    obiectivelor de investiţii, lucrărilor de intervenţie asupra fondului construit şi altor cheltuieli asimilate investiţiilor din sistemul penitenciar;

   3. c) împreună cu Compartimentul plan întocmeşte şi actualizează Planul multianual de investiţii din sistemul penitenciar, ca urmare a selecţiei obiectivelor de investiţii şi lucrărilor de intervenţie, pe care îl supune ulterior aprobării ordonatorului secundar de credite;

   4. d) împreună cu Compartimentul plan şi Compartimentul asigurare tehnico - materială întocmeşte şi înaintează spre aprobare ordonatorului secundar de credite, Lista cuprinzând alte cheltuieli asimilate investiţiilor, respectiv dotările independente transmise de unităţile subordonate;

   5. e) împreună cu Compartimentul plan, propune spre aprobare ordonatorului secundar de credite criterii de prioritizare a investiţiilor, altele decât cele prevăzute de Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 980/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind criteriile de evaluare şi selecţiei a obiectivelor de investiţii publice;

   6. f) monitorizează împreună cu Compartimentul plan derularea procesului investiţional al sistemului penitenciar, în scopul întocmirii rapoartelor de monitorizare a investiţiilor publice, pentru informarea conducerii Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi transmiterea acestora ordonatorului principal de credite;

   7. g) propune includerea obiectivelor noi de investiţii şi a lucrărilor de intervenţii în Programul de investiţii publice din sistemul penitenciar, aprobat ca anexă la bugetul Ministerului Justiţiei;

   8. h) propune actualizarea valorii obiectivelor de investiţii (noi sau în continuare) sau a lucrărilor de intervenţii, în funcţie de evoluţia indicelui preţurilor, modificarea soluţiei tehnice sau a valorii aprobate, în condiţiile legii;

   9. i) participă, prin specialişti desemnaţi, la şedinţele de avizare ale Consiliului Tehnico – Economic constituit la nivelul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor;

   10. j) întocmeşte notele conceptuale şi temele de proiectare pentru studiile de prefezabilitate/fezabilitate sau documentaţiile de avizare a lucrărilor de intervenţie pentru care Administraţia Naţională a Penitenciarelor are calitatea de autoritate contractantă;

   11. k) analizează documentaţiile aferente investiţiilor şi lucrărilor de intervenţii asupra construcţiilor din sistemul penitenciar, însuşite de ordonatorii terţiari de credite, elaborate, avizate şi aprobate potrivit dispoziţiilor legale, documentaţii însoţite de toate avizele, acordurile şi autorizările prevăzute de lege, pentru a fi înaintate Consiliului Tehnico – Economic spre avizare;

   12. l) analizează şi verifică documentaţia de actualizare a valorii fiecărui obiectiv de investiţii (nou sau în continuare), a fiecărei lucrări de intervenţie asupra construcţiilor din sistemul penitenciar, în funcţie de evoluţia indicilor, cu respectarea legislaţiei în domeniu şi întocmeşte nota de prezentare, pe care o înaintează spre avizare Consiliului Tehnico – Economic;

   13. m) întocmeşte nota privind avizarea de către Consiliului Tehnico – Economic a documentaţiilor şi indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivele noi sau în continuare, precum şi pentru lucrările de intervenţii;

   14. n) urmăreşte, inclusiv prin deplasări în teritoriu, stadiile fizice şi valorice ale investiţiilor şi lucrărilor de intervenţii din sistemul penitenciar, respectarea

    documentaţiilor tehnice/tehnico-economice, precum şi contractele de proiectare sau de execuţie de lucrări, propunând măsuri, după caz;

   15. o) participă, prin persoane desemnate, la activitatea de recepţie la terminarea lucrărilor şi de recepţie finală a obiectivelor de investiţii şi a lucrărilor de intervenţii asimilate investiţiilor, potrivit legislaţiei în domeniu;

   16. p) asigură urmărirea contractelor ce au ca obiect investiţiile şi lucrările de intervenţii (contracte de proiectare, contracte de prestare servicii specifice activităţii de investiţii şi contracte de execuţie de lucrări), în care Administraţia Naţională a Penitenciarelor este autoritate contractantă;

   17. q) îndeplineşte atribuţia de „compartiment de specialitate”, în înţelesul prevederilor Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare, în ceea ce priveşte angajarea, lichidarea şi ordonanţarea cheltuielilor de investiţii şi lucrări de intervenţii, contracte de servicii de proiectare şi de dirigenţie, în care Administraţia Naţională a Penitenciarelor este autoritate contractantă;

   18. r) propune ordonatorului secundar de credite, în îndeplinirea obiectului de activitate al compartimentului, proiecte de instrucţiuni pentru aplicarea unitară a reglementărilor legale în domeniul investiţiilor;

   19. s) înaintează spre avizare, potrivit legii, Biroului Calitatea în Construcţii, documentaţiile tehnico-economice aferente obiectivelor noi de investiţii sau lucrărilor de intervenţii, după caz documentaţiile tehnice pentru obţinerea acordului de intervenţie la construcţii existente, în care Administraţia Naţională a Penitenciarelor este autoritate contractantă;

   20. t) fundamentează şi propune spre repartizare bugetul pentru articolele de cheltuieli de resortul compartimentului;

   21. u) ţine evidenţa statistică a principalilor indicatori specifici compartimentului şi propune corecţiile necesare;

   22. v) asigură participarea specialiştilor, după caz, în comisiile de evaluare a ofertelor privind atribuirea contractelor de achiziţie publică de lucrări din cadrul unităţilor subordonate.

  ART. 47

  1. (1) Compartimentul cazarmare asigură, la nivelul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, baza de date cu privire la activele fixe şi obiectele de inventar de resortul cazarmării şi ţine evidenţa cadastrală a imobilelor şi terenurilor aflate în proprietatea sau în administrarea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi a unităţilor subordonate.

  2. (2) Compartimentul cazarmare are următoarele atribuţii:

   1. a) centralizează, fundamentează şi propune spre repartizare bugetul pentru articolele de cheltuieli de resortul compartimentului;

   2. b) ţine evidenţa şi asigură actualizarea dosarelor de cadastru;

   3. c) întocmeşte sau, după caz, centralizează documentele cu caracter tehnico- administrativ referitoare la schimbări de structură sau de destinaţie a imobilelor;

   4. d) urmăreşte şi controlează modul în care se realizează evidenţa imobilelor care alcătuiesc domeniul public al statului şi modul în care este întocmită şi actualizată situaţia juridică, tehnică şi economică a imobilelor aflate în proprietatea sau în administrarea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi a unităţilor din sistemul penitenciar;

   5. e) participă, prin persoane desemnate prin act administrativ, în comisiile de evaluare constituite pentru derularea procedurilor de achiziţie publică din domeniul de activitate al compartimentului;

   6. f) propune ordonatorului secundar de credite, în îndeplinirea obiectului de activitate al compartimentului, proiecte de norme şi instrucţiuni pentru aplicarea unitară a reglementărilor legale în domeniul patrimoniului;

   7. g) avizează, din punct de vedere tehnico-economic, procesele – verbale de scoatere din funcţiune a activelor fixe şi declasarea obiectelor de inventar care se află în competenţa compartimentului;

   8. h) propune bunurile materiale care fac obiectul aprovizionării centralizate. ART. 48

    Compartimentul achiziţii asigură cheltuirea eficientă a fondurilor publice în condiţii de transparenţă şi mediu concurenţial optim şi are următoarele atribuţii:

    1. a) elaborează şi definitivează strategia anuală de contractare şi programul anual al achiziţiilor publice pe baza necesităţilor şi priorităţilor comunicate de celelalte compartimente din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor;

    2. b) actualizează programul anual al achiziţiilor publice, în funcţie de fondurile aprobate în bugetul instituţiei;

    3. c) elaborează proceduri operaţionale privind organizarea procedurilor de achiziţie publică centralizată sau la nivelul autorităţii contractante;

    4. d) primeşte de la celelalte structuri din Administraţia Naţională a Penitenciarelor fişa tehnică a produselor/descrierea serviciilor/lista cantităţilor de lucrări, elaborează documentaţia de atribuire şi derulează procedurile de atribuire, urmărind constituirea şi păstrarea dosarului achiziţiei publice;

    5. e) propune componenţa comisiilor de licitaţii cu strigare, comisiilor de evaluare şi de întocmire a documentaţiei de atribuire, pentru situaţiile în care Administraţia Naţională a Penitenciarelor are calitatea de autoritate contractantă;

    6. f) monitorizează lunar preţurile de achiziţie ale produselor cu caracter general, destinate consumului colectiv al efectivelor de persoane private de libertate;

    7. g) colaborează cu Serviciul Cooperare şi Programe, pe linia achiziţiilor publice, pentru implementarea proiectelor cu finanţare externă;

    8. h) întocmeşte lista categoriilor bunurilor, serviciilor sau lucrărilor care vor face obiectul achiziţiilor centralizate pentru anul următor în trimestrul IV al anului în curs, pe care o supune aprobării, prin decizie, directorului general;

    9. i) întocmeşte şi transmite Bazei de aprovizionare, gospodărire şi reparaţii, în trimestrul IV al anului în curs, situaţia centralizată a bunurilor, serviciilor şi lucrărilor care vor face obiectul achiziţiilor centralizate, pentru anul următor, după aprobarea acesteia, prin decizie, de către directorul general.

    SECŢIUNEA a 3-a

    Serviciul planificare şi execuţie bugetară, salarizare

    ART. 49

    Compartimentul planificare şi execuţie bugetară asigură stabilirea principiilor, a cadrului general şi a procedurilor privind formarea, administrarea, angajarea şi utilizarea fondurilor publice, precum şi a responsabilităţilor structurilor implicate în procesul bugetar şi îndeplineşte următoarele atribuţii:

    1. a) emite norme metodologice, precizări şi instrucţiuni prin care se stabilesc practicile şi procedurile pentru încasarea veniturilor, angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor, controlul cheltuirii acestora, încheierea exerciţiului bugetar anual, contabilizarea şi raportarea la ordonatorul principal de credite;

    2. b) elaborează proceduri privind întocmirea unitară a proiectelor bugetelor de venituri şi cheltuieli de către unităţile penitenciare;

    3. c) fundamentează şi elaborează proiectul de buget centralizat pe sistemul administraţiei penitenciare;

    4. d) urmăreşte respectarea celor 4 principii fundamentale ale dreptului bugetar, respectiv unitate, universalitate, specializare, anualitate, precum şi a principiilor exactităţii bugetare, echilibrului unităţii monetare, bunei gestiuni financiare şi transparenţei;

    5. e) transmite ordonatorului principal de credite proiectul de buget centralizat, în termenele stabilite de acesta;

    6. f) repartizează bugetul aprobat de ordonatorul principal de credite, ordonatorilor de credite din subordine;

    7. g) asigură repartizarea pe trimestre a prevederilor bugetare aprobate în bugetul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi unităţilor subordonate;

    8. h) întocmeşte situaţiile financiare anuale, rapoartele anuale de performanţă, în care prezintă, pe fiecare program, obiectivele, rezultatele preconizate şi cele obţinute, indicatorii şi costurile asociate, precum şi situaţii privind angajamentele legale, înaintându-le ordonatorului principal de credite;

    9. i) în baza proiectelor de buget transmise de unităţi şi Serviciul Cooperare şi Programe elaborează bugetul centralizat, aferent proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile;

    10. j) elaborează şi actualizează norme metodologice, norme tehnice, instrucţiuni, precizări şi ordine privind aplicarea, în sistemul administraţiei penitenciare, a legislaţiei care reglementează domeniul bugetar;

    11. k) centralizează situaţiile lunare, trimestriale şi anuale privind execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli ale ordonatorilor terţiari de credite şi ale Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor în vederea transmiterii acestora ordonatorului principal de credite;

    12. l) colaborează cu Serviciul Cooperare şi Programe, în vederea centralizării raportărilor privind execuţia bugetului pentru proiectele cu finanţare externă nerambursabilă şi transmiterii acestora ordonatorului principal de credite;

    13. m) participă la elaborarea de proiecte de acte normative specifice sistemului administraţiei penitenciare, cu implicaţii financiare;

    14. n) centralizează propunerile privind fondurile necesare suplimentar cu ocazia rectificării bugetare transmise de unităţile din subordine, ori de câte ori se impune rectificarea bugetului;

    15. o) în scopul eficientizării execuţiei bugetare, efectuează virările/redistribuiri de credite solicitate de unităţile subordonate, în limita fondurilor bugetare aprobate, în conformitate cu art. 47 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, cu prevederile Legii responsabilităţii fiscal-bugetare nr. 69/2010, cu modificările şi completările ulterioare şi cu prevederile legii anuale a bugetului de stat, după care întocmeşte file de buget corespunzătoare modificărilor efectuate prin virări de credite;

    16. p) propune ordonatorului principal de credite modificarea repartizării pe trimestre a creditelor bugetare, în funcţie de execuţia bugetară, ori de câte ori se impune;

    17. q) centralizează propunerile privind cererile de deschidere de credite, repartizează creditele bugetare pe capitole şi pe titluri de cheltuieli, la termenele precizate în legea bugetului de stat, asigurând totodată urmărirea şi încadrarea cheltuielilor în limita şi structura aprobată prin fila de buget a fiecărui beneficiar de finanţare;

    18. r) întocmeşte lunar cererile de deschiderile de credite pentru cheltuieli de personal, bunuri şi servicii, active nefinanciare şi le înaintează ordonatorului principal de credite;

    19. s) monitorizează execuţia bugetară, pe structura clasificaţiei bugetare, propunând retragerea creditelor bugetare deschise şi neutilizate;

    20. t) verifică, după caz, lunar, trimestrial sau anual, cu ocazia prezentării situaţiilor financiare ale execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli, încadrarea în limitele creditelor bugetare/veniturilor proprii aprobate şi repartizate pe trimestre;

    21. u) întocmeşte bugetele pe programe, conform planului de acţiuni aprobate anual şi urmăreşte execuţia acestora;

    22. v) întocmeşte şi transmite ordonatorului principal de credite raportări financiar lunare, în conformitate cu prevederile legale.

    ART. 50

    Compartimentul salarizare are următoarele atribuţii:

    1. a) întocmirea documentaţiei privind calculul drepturilor salariale pentru personalul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor;

    2. b) verificarea prezenţelor lunare întocmite în cadrul fiecărei direcţii/serviciu/birou/compartiment;

    3. c) verificarea modului de calcul al drepturilor salariale pentru persoanele nou intrate/ieşite în/din activitate;

    4. d) centralizarea şi verificarea datelor obţinute cu ajutorul programului de salarii;

    5. e) întocmirea situaţiilor recapitulative pentru bancă în vederea plăţii drepturilor salariale, pe categorii de personal;

    6. f) întocmirea şi verificarea ordinelor de plată: C.A.S. (contribuţii de asigurări sociale), C.A.S.S. (contribuţii de asigurări sociale de sănătate), şomaj, F.N.U.A.S.S. (contribuţii la Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate), carduri;

    7. g) întocmirea centralizatoarelor lunare pe categorii de personal în vederea culegerii datelor necesare întocmirii monitorizării lunare privind cheltuielile de personal;

    8. h) întocmirea/completarea de diverse adeverinţe;

    9. i) completarea certificatelor de scoatere/alocare la drepturi pentru persoanele care ies din activitate din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor (prin transfer, pensionare etc.);

    10. j) completarea fişelor de pensie cu datele extrase din statele de plată;

    11. k) întocmirea statelor de plată a drepturilor cuvenite cu ocazia pensionării;

    12. l) lunar, întocmirea şi depunerea situaţiilor ce trebuie raportate până la 25 ale fiecărei luni: C.A.S., C.A.S.S., şomaj, F.N.U.A.S.S.;

    13. m) întocmirea, verificarea şi depunerea fişelor fiscale;

    14. n) întocmirea lunară a situaţiei privind necesarul de fonduri pentru plata drepturilor salariale, ajutoarelor şi a altor drepturi.

    SECŢIUNEA a 4-a

    Serviciul financiar-contabilitate

    ART. 51

    Serviciul financiar-contabilitate organizează, coordonează, controlează şi îndrumă, în condiţiile legii, activitatea financiar-contabilă a întregului sistem penitenciar, în ceea ce priveşte ţinerea corectă şi la zi a evidenţei contabile în conformitate cu prevederile legale în vigoare, inclusiv cea a angajamentelor legale şi bugetare.

    ART. 52

    Compartimentul financiar îndeplineşte următoarele atribuţii:

    1. a) elaborează norme metodologice, instrucţiuni, precizări şi proiecte de ordin ale ministrului justiţiei privind adaptarea şi aplicarea, în Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi în unităţile subordonate, a legislaţiei care reglementează domeniul financiar-contabil;

    2. b) răspunde de întreaga activitate de respectare a disciplinei financiare, de încasare a veniturilor şi de recuperare a pagubelor şi a creanţelor de orice fel, în Administraţia Naţională a Penitenciarelor;

    3. c) răspunde de efectuarea tuturor plăţilor de către Administraţia Naţională a Penitenciarelor, în limita şi pe structura bugetului aprobat, numai pe bază de acte justificative, întocmite în conformitate cu dispoziţiile legale, şi numai după ce acestea au fost angajate, lichidate şi ordonanţate, în condiţiile legii;

    4. d) asigură, în limita bugetului aprobat, fondurile necesare pentru deplasările în străinatate, pentru personalul Administraţia Naţională a Penitenciarelor, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, ţine evidenţa operativă a acestora, verifică deconturile şi urmăreşte încadrarea în creditele bugetare aprobate prin buget,

    5. e) evidenţiază şi utilizează veniturile proprii obţinute conform normelor legale în vigoare;

    6. f) întocmeşte documentele de încasări şi plăţi pentru operaţiunile care se efectuează prin conturile curente sau prin casieria proprie;

    7. g) verifică documentele justificative în baza cărora se efectuează operaţiunile de încasări şi plăţi;

    8. h) asigură decontarea la timp a obligaţiilor faţă de furnizori, cu respectarea scadenţelor legal prevăzute;

    9. i) asigură, în limita bugetului aprobat, fondurile necesare pentru deplasările în ţară ale salariaţilor aparatului propriu, în interesul serviciului, pe baza ordinelor de deplasare prezentate, ţine evidenţa operativă a acestora şi verifică deconturile, conform reglementărilor în vigoare, urmărind încadrarea corectă în cheltuielile aprobate;

    10. j) asigură, în limita bugetului aprobat, fondurile necesare pentru deplasările în străinătate, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, ţine evidenţa operativă a acestora şi verifică deconturile, conform reglementărilor în vigoare, urmărind încadrarea corectă în cheltuielile aprobate;

    11. k) asigură fondurile necesare privind cofinanţarea naţională, în limita bugetului aprobat şi cu respectarea normelor legale în vigoare, pentru activităţile desfăşurate în cadrul proiectelor cu finanţare nerambursabilă;

    12. l) asigură programarea tuturor plăţilor la Trezoreria Statului, conform prevederilor legale;

    13. m) verifică deconturile de cheltuieli prezentate de titulari şi efectuează operaţiunile de regularizare a avansurilor încasate;

    14. n) încasează şi virează la bugetul de stat sumele provenite din vânzarea sau închirierea bunurilor din patrimoniu, potrivit prevederilor legale, precum şi din venituri realizate care se constituie ca sursă la bugetul de stat;

    15. o) urmăreşte şi efectuează plata obligaţiilor financiare;

    16. p) exercită control financiar preventiv asupra tuturor documentelor ce conţin operaţiuni care, potrivit legii, se supun obligatoriu acestui gen de control;

    17. q) întocmeşte situaţii statistice, centralizatoare şi raportări privind activitatea financiar contabilă, potrivit prevederilor legale;

    18. r) colaborează cu Serviciul Cooperare şi Programe în vederea efectuării plăţilor proiectelor cu finanţare externă nerambursabilă derulate de Administraţia Naţională a Penitenciarelor, în limita creditelor bugetare aprobate, numai pe bază de acte justificative, întocmite în conformitate cu dispoziţiile legale, şi numai după ce acestea au fost angajate, lichidate şi ordonanţate, în condiţiile legii.

    ART. 53

    Compartimentul contabilitate îndeplineşte următoarele atribuţii:

    1. a) organizează şi conduce contabilitatea generală bazată pe principiul constatării drepturilor şi obligaţiilor, asigurând efectuarea înregistrării operaţiunilor economico- financiare pe baza principiilor contabilităţii de angajamente;

    2. b) asigură organizarea contabilităţii cheltuielilor şi veniturilor bugetare, care să reflecte încasarea veniturilor şi plata cheltuielilor aferente exerciţiului bugetar;

    3. c) asigură ţinerea corectă şi la zi a evidenţei contabile în conformitate cu normele metodologice în vigoare, inclusiv cea a angajamentelor legale şi bugetare;

    4. d) verifică documentele justificative şi întocmeşte notele contabile pentru operaţiunile economico-financiare;

    5. e) asigură evidenţa contabilă a debitorilor şi ia măsurile ce se impun în vederea recuperării debitelor;

    6. f) ţine evidenţa de gestiune a activelor fixe, a bunurilor materiale de natura obiectelor de inventar intrate sau ieşite în/din patrimoniul propriu al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor;

    7. g) asigură evidenţa contabilă a imobilizărilor necorporale, imobilizărilor corporale, imobilizărilor în curs şi a imobilizărilor financiare;

    8. h) confruntă soldurile evidenţei contabile analitice cu cele din evidenţa sintetică;

    9. i) confruntă evidenţa contabilă cu evidenţa de gestiune şi contribuie la regularizarea, în condiţii de legalitate, a eventualelor diferenţe;

    10. j) asigură evidenţa contabilă a furnizorilor;

    11. k) asigură evidenţa contabilă a drepturilor de personal şi a conturilor asimilate;

    12. l) asigură evidenţa contabilă a datoriilor către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, protecţie socială şi conturi asimilate;

    13. m) asigură evidenţa contabilă a conturilor de trezorerie;

    14. n) asigură evidenţa contabilă a fondurilor externe nerambursabile de preaderare şi postaderare, ale altor donatori şi din alte facilităţi şi instrumente postaderare;

    15. o) asigură evidenţa contabilă a fondurilor cu destinaţie specială;

    16. p) asigură evidenţa contabilă a subvenţiilor şi veniturilor proprii;

    17. q) asigură evidenţa contabilă a conturilor în afara bilanţului;

    18. r) asigură evidenţa contabilă a cheltuielilor;

    19. s) completează Registrul inventar, conform prevederilor legale;

     ş) răspunde de întocmirea registrelor contabile obligatorii: Registrul jurnal, Registrul inventar, Cartea Mare;

    20. t) înregistrează în evidenţa contabilă rezultatele inventarierii, în baza procesului - verbal de inventariere, aprobat de ordonatorul de credite, şi în conformitate cu prevederile legale;

     ţ) urmăreşte situaţia privind execuţia cheltuielilor;

    21. u) întocmeşte balanţele lunare de verificare;

    22. v) răspunde de prezentarea la termen a situaţiilor financiare asupra situaţiei patrimoniului aflat în administrare;

    1. x) centralizează situaţiile financiare trimestriale şi anuale ale ordonatorilor terţiari de credite şi ale Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor în vederea transmiterii acestora ordonatorului principal de credite;

    2. y) întocmeşte raportările financiare lunare şi le transmite ordonatorului principal de credite, în termenele stabilite;

    3. ``) colaborează cu Serviciul Cooperare şi Programe în vederea centralizării situaţiilor financiare trimestriale şi anuale ale proiectelor cu finanţare externă nerambursabilă şi transmiterii acestora ordonatorului principal de credite;

    4. aa) asigură condiţiile necesare desfăşurării activităţii organelor de control punându-le la dispoziţie documentele necesare pentru îndeplinirea misiunilor;

    5. bb) înaintează ordonatorului principal de credite documentele necesare privind scăderea din evidenţa contabila a valorii pagubei produse prin fapte sau împrejurări pentru care nu se stabileşte răspunderea patrimonială şi ţine evidenţa contabilă a acestora.

    ART. 54

    Compartimentul Casierie îndeplineşte următoarele atribuţii:

    1. a) ţine evidenţa operaţiunilor de casă;

    2. b) organizează activitatea casieriei, în conformitate cu prevederile legale;

    3. c) efectuează plăţile şi încasările în numerar, prin casieria proprie, pe baza documentelor justificative;

    4. d) ia măsuri pentru efectuarea operaţiunilor curente cu Direcţia de Trezorerie şi Contabilitate Publică şi cu alte instituţii bancare la care sunt deschise conturi curente în lei sau în valută.

    SECŢIUNEA a 5-a

    Compartimentul asigurare tehnico-materială

    ART. 55

    Compartimentul asigurare tehnico-materială asigură suportul tehnico-operativ al unităţilor penitenciare, coordonează, controlează şi îndrumă structurile logistice din unităţile subordonate, cu scopul de a-şi desfăşura activităţile în mod unitar şi eficient, îndeplinind următoarele atribuţii:

    1. a) centralizează, fundamentează şi propune spre repartizare bugetul, pentru articolele de cheltuieli de resortul compartimentului;

    2. b) avizează, din punct de vedere tehnico-economic, procesele – verbale de scoatere din funcţiune a activelor fixe şi declasarea obiectelor de inventar care se află în competenţa compartimentului şi le supune spre aprobare ordonatorului secundar de credite;

    3. c) planifică, organizează, îndrumă, controlează şi evaluează activităţile destinate gestionării bunurilor, transportului şi depozitării acestora, prestării unor servicii, precum hrănirea, echiparea, cazarea, transportul, asigurarea legăturilor radio şi telefonice;

    4. d) centralizează, analizează şi corelează cerinţele unităţilor din subordine privind desfăşurarea activităţilor logistice cu indicatorii, priorităţile, programele de activităţi şi resursele avute la dispoziţie;

    5. e) analizează şi evaluează propunerile unităţilor subordonate privind proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli;

    6. f) ţine evidenţa statistică a necesarului şi existentului de bunuri ale sistemului administraţiei penitenciare;

    7. g) elaborează norme privind fundamentarea bugetelor anuale şi multianuale;

    8. h) asigură susţinerea logistică a Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor;

    9. i) ţine evidenţa statistică a principalilor indicatori specifici;

    10. j) stabileşte categoriile de bunuri materiale care fac obiectul achiziţiei centralizate;

    11. k) face propuneri pentru completarea şi actualizarea bazei normative specifice compartimentului;

    12. l) elaborează norme metodologice privind închirierea spaţiilor în care îşi desfăşoară activitatea magazinele destinate efectuării de cumpărături de către persoanele private de libertate;

    13. m) întocmeşte proiectul planului de producţie al tipografiei din cadrul Bazei de Aprovizionare, Gospodărire şi Reparaţii.

    14. n) participă la organizarea şi desfăşurarea inventarierii patrimoniului.

    SEC'IUNEA a 6-a

    Compartimentul producţie şi G.A.Z.

    ART. 56

    Compartimentul producţie şi G.A.Z. coordonează si verifică activitatea de producţie din unităţile subordonate, asigură valorificarea bazei tehnico-materiale cu specific agrozootehnic, în scopul calificării persoanelor private de libertate, îmbunătăţirii hranei acestora, reducerii cheltuielilor cu alimentaţia şi realizării de venituri, şi are următoarele atribuţii:

    1. a) avizează, din punct de vedere tehnico – economic, procesele – verbale de scoatere din funcţiune a activelor fixe şi declasarea obiectelor de inventar care se află în competenţa compartimentului;

    2. b) evaluează periodic situaţia atelierelor de activităţi din cadrul unităţilor subordonate şi formulează propuneri către conducerea Direcţiei Economico – Administrative;

    3. c) planifică, organizează şi evaluează activităţile specifice din cadrul gospodăriilor agrozootehnice, din punct de vedere tehnic, sanitar-veterinar şi economic, având la bază normele tehnice în vigoare;

    4. d) avizează tehnic şi evaluează activitatea unităţii de producţie Pelendava;

    5. e) centralizează, lunar şi anual, rezultatele tehnico-economice ale gospodăriilor agrozootehnice din unităţi, le analizează şi propune măsuri de eficientizare;

    6. f) avizează planul anual de activitate al gospodăriilor agrozootehnice şi propune conducerii Direcţiei Economico-Administrative eventualele modificări ale acestuia;

    7. g) analizează şi supune spre aprobare documentele privind calamitarea culturilor şi casarea bunurilor materiale;

    8. h) analizează situaţiile raportate de către unităţile subordonate privind excedentul şi deficitul de produse agroalimentare, întocmeşte documentaţia necesară redistribuirii de produse specifice şi bunuri între unităţile sistemului penitenciar şi propune aprobarea acestora sau valorificarea excedentului de produse obţinute în gospodăriile agrozootehnice;

    9. i) organizează, coordonează, verifică şi evaluează acţiunile desfăşurate în unităţile sistemului penitenciar pe linia aplicării normelor legale cu privire la respectarea igienei produselor de origine animală şi la protecţia mediului;

    10. j) centralizează, fundamentează şi propune spre repartizare bugetul, pentru articolele de cheltuieli de resortul compartimentului;

    11. k) ţine evidenţa statistică a principalilor indicatori economici ai activităţii desfăşurate în gospodăriile agrozootehnice;

    12. l) asigură baza normativă specifică compartimentului.

    ART. 57

    1. (1) În cadrul Direcţiei economico-administrative sunt stabilite relaţii de autoritate ierarhice, relaţii de autoritate funcţionale, relaţii de cooperare, relaţii de reprezentare şi relaţii de inspecţie şi control.

    2. (2) Relaţii de autoritate ierarhice sunt:

     1. a) subordonarea directorului Direcţiei economico-administrative faţă de directorul general adjunct care are în competenţă Direcţia economico-administrativă;

     2. b) subordonarea directorului adjunct al Direcţiei economico-administrative faţă de directorul Direcţiei economico-administrative;

     3. c) subordonarea şefilor de serviciu faţă de directorul adjunct al Direcţiei economico-administrative;

     4. d) subordonarea personalului de execuţie faţă de director, director adjunct sau şefi de serviciu, după caz.

    3. (3) Relaţiile de autoritate funcţionale se stabilesc de Direcţia economico- administrativă şi compartimentele din structura sa organizatorică cu structurile economice din Ministerul Justiţiei şi din unităţile subordonate Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, în conformitate cu atribuţiile specifice fiecărui compartiment sau cu competenţele acordate prin dispoziţia directorului Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi în limitele prevederilor legale.

    4. (4) Relaţii de cooperare se stabilesc între compartimentele din structura organizatorică a Direcţiei economico-administrative, între acestea şi celelalte compartimente din direcţiile şi serviciile Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, precum şi între compartimentele din structura organizatorică a Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi compartimente similare altor instituţii ale administraţiei publice centrale sau locale.

    5. (5) Relaţiile de cooperare exterioară se stabilesc numai în limitele atribuţiilor compartimentului sau ale competenţelor acordate prin dispoziţia directorului Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.

     CAPITOLUL VI

     Direcţia Management Resurse Umane

     SEC'IUNEA 1

     Dispoziţii generale

     ART. 58

     Direcţia Management Resurse Umane este structura care asigură aplicarea unitară a legilor, ordonanţelor, ordonanţelor de urgenţă, hotărârilor Guvernului, ordinelor şi instrucţiunilor ministrului justiţiei şi a deciziilor directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor referitoare la strategia, politicile de resurse umane şi dezvoltarea organizaţională a sistemului administraţiei penitenciare.

     ART. 59

     Direcţia Management Resurse Umane îndeplineşte următoarele atribuţii generale:

     1. a) fundamentează şi propune politici şi strategii privind dezvoltarea şi valorizarea capitalului resurselor umane la nivelul sistemului penitenciar, propune conducerii Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor planuri concrete de acţiune pentru aplicarea acestora;

     2. b) asigură implementarea strategiei şi politicilor de resurse umane privind recrutarea, selecţia, încadrarea, formarea iniţială, pregătirea continuă, evaluarea, cariera, motivaţia, recompensarea, gestiunea şi prelucrarea automată a datelor;

     3. c) asigură suportul necesar elaborării organigramelor, statelor de organizare şi tabelelor de înzestrare pentru unităţile din sistemul penitenciar, în colaborare cu direcţiile de specialitate;

     4. d) analizează propunerile de redistribuire şi transformare de posturi la nivelul sistemului penitenciar şi prezintă conducerii variante de soluţionare;

     5. e) colaborează la întocmirea proiectelor privind reorganizarea structurală şi funcţională a instituţiei;

     6. f) asigură încadrarea statelor de organizare ale Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi unităţilor teritoriale cu personalul necesar, conform cerinţelor posturilor, potrivit prevederilor legale, dinamicii anuale a resurselor umane, sumelor alocate pentru cheltuielile de personal;

     7. g) stabileşte, împreună cu celelalte structuri din Administraţia Naţională a Penitenciarelor, sarcinile ce trebuie soluţionate în comun, pe etape, în raport de nevoile de încadrare şi pregătire a personalului;

     8. h) evaluează şi formulează propuneri privind îmbunătăţirea cadrului normativ de reglementare a domeniului resurselor umane din sistemul penitenciar;

     9. i) propune criteriile specifice privind numărul şi nivelul posturilor din structurile de resurse umane din sistemul penitenciar;

     10. j) organizează, monitorizează, evaluează şi îndrumă activităţile realizate de către personalul din structurile de resurse umane de la nivelul unităţilor de penitenciare;

     11. k) asigură formarea profesională de specialitate a personalului din unităţile subordonate;

     12. l) urmăreşte, prin misiuni de îndrumare şi sprijin, respectarea reglementărilor specifice în activităţile desfăşurate în unităţile subordonate Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor;

     13. m) colaborează permanent cu instituţiile de învăţământ care pregătesc personalul pentru sistemul administraţiei penitenciare în scopul livrării unei pregătiri de calitate superioară pentru acesta;

     14. n) susţine încheierea de parteneriate între Administraţia Naţională a Penitenciarelor, instituţiile guvernamentale şi organizaţiile neguvernamentale, din ţară şi din străinătate, în scopul facilitării dezvoltării domeniului resurselor umane;

     15. o) asigura desfăşurarea activităţilor pe linie de mobilizare, respectiv demersurile premergătoare pentru trecerea de la starea de pace la starea de război;

     16. p) analizează solicitările, rapoartele, cererile şi petiţiile repartizate, fundamentează şi prezintă puncte de vedere şi/sau propuneri în legătură cu rezultatele verificărilor efectuate, precum şi măsurile ce se impun a fi luate;

     17. q) verifică lucrările primite de la unităţile subordonate, iar în situaţiile în care se constată existenţa unor deficienţe, fundamentează şi propune soluţii de remediere, precum şi măsuri de prevenţie corespunzătoare;

     18. r) asigură protecţia informaţiilor clasificate repartizate, potrivit legii. ART. 60

    Direcţia Management Resurse Umane are următoarea structură:

    1. a) Serviciul evidenţă personal;

    2. b) Serviciul resurse umane;

    3. c) Serviciul formare profesională.

    4. d) Compartimentul organizare mobilizare

    SECŢIUNEA a 2-a

    Serviciul evidenţă personal

    ART. 61

    Serviciul evidenţă personal îndeplineşte următoarele atribuţii:

    1. a) aplică, în segmentul muncii de evidenţă a personalului, prevederile legilor, hotărârilor Guvernului, ordinelor şi instrucţiunilor ministrului justiţiei şi ale deciziilor directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, asigurând legalitatea acordării drepturilor pentru personal;

    2. b) asigură întocmirea, organizarea şi gestionarea documentelor de evidenţă nominală ale personalului din sistemul administraţiei penitenciare, pentru categoriile stabilite în instrucţiunile specifice de evidenţă a personalului şi operează în aceste documente şi în baza de date informatizată toate schimbările survenite, în vederea fundamentării riguroase şi operative a deciziilor;

    3. c) colaborează la întocmirea proiectelor privind reorganizarea structurală şi funcţională a instituţiei prin reanalizarea întregii structuri şi optimizarea acesteia;

    4. d) verifică legalitatea acordării drepturilor personalului, conform actelor normative în vigoare;

    5. e) verifică, împreună cu structura de salarizare, concordanţa dintre drepturile de personal în plată, cele prevăzute în documentele de evidenţă, respectiv în actele administrative emise;

    6. f) stabileşte măsuri pentru asigurarea securităţii şi protecţiei datelor de personal existente în gestiunea structurilor de resurse umane;

    7. g) contribuie la dezvoltarea aplicaţiei informatice de gestiune a personalului, coordonează activitatea de introducere a informaţiilor, verifică fiabilitatea datelor introduse şi propune măsuri de corectare a erorilor constatate;

    8. h) eliberează documentele de legitimare pentru personalul din sistemul penitenciar şi ţine evidenţa legitimaţiilor de serviciu pentru personalul din Administraţia Naţională a Penitenciarelor;

    9. i) gestionează exemplarele repartizate ale statelor de organizare ale instituţiilor din sistemul penitenciar şi operează datele necesare conform metodologiei în vigoare;

    10. j) contribuie la dezvoltarea aplicaţiei informatice de gestiune a personalului, coordonează activitatea de introducere a informaţiilor, verifică fiabilitatea datelor introduse şi propune măsuri de corectare a erorilor constatate;

    11. k) asigură gestionarea documentelor de predare-primire a funcţiilor de director penitenciar;

    12. l) întocmeşte documentaţia referitoare la stabilirea majorării de până la 50% pentru personalul din sistemul penitenciar;

    13. m) fundamentează şi întocmeşte proiectele de acte administrative de acordare a gradaţiilor superioare funcţionarilor publici cu statut special din competenţa directorului general şi a ministrului justiţiei;

    14. n) fundamentează şi întocmeşte proiectele de acte administrative de acordare a drepturilor corespunzătoare tranşei de vechime în sistemul naţional de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare din competenţa directorului general şi a ministrului justiţiei

    15. o) fundamentează şi întocmeşte, în condiţiile legii, proiectele de acte administrative de acordare a drepturilor corespunzătoare nivelului de acces la informaţii clasificate, potrivit avizului de securitate deţinut, funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare din competenţa directorului general şi a ministrului justiţiei;

    16. p) analizează, fundamentează şi soluţionează solicitările de alocare la/scoatere de la plata drepturilor privind compensaţia lunară pentru chirie funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare din competenţa directorului general şi a ministrului justiţiei;

    17. q) fundamentează şi întocmeşte proiectele de acte administrative privind avansarea în gradul profesional următor a funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, din competenţa directorului general şi a ministrului justiţiei;

    18. r) fundamentează şi întocmeşte lucrările privind acordarea Semnului onorific „În Serviciul Patriei” funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare;

    19. s) analizează, fundamentează şi soluţionează lucrările de încetare a raporturilor de serviciu ori, după caz, a contractelor individuale de muncă, din competenţa directorului general şi a ministrului justiţiei;

    20. t) analizează, fundamentează şi soluţionează lucrările de menţinere în activitate şi în funcţie, peste limita de vârstă prevăzută de actele normative în vigoare, a funcţionarilor publici cu statut special din competenţa directorului general şi a ministrului justiţiei;

    21. u) analizează, fundamentează şi soluţionează lucrările privind suspendarea raporturilor de serviciu ale personalului din competenţa directorului general şi a ministrului justiţiei în situaţia concediilor pentru creşterea şi îngrijirea copilului, precum şi acordarea drepturilor aferente;

    22. v) analizează, fundamentează şi soluţionează lucrările privind suspendarea raporturilor de serviciu ale personalului din competenţa directorului general şi a ministrului justiţiei în situaţia acordării concediului fără plată, la cerere;

    23. w) analizează, fundamentează şi soluţionează lucrările privind transferul funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare în alte instituţii din sistemul naţional de apărare, ordine publică şi securitate naţională;

    24. x) întocmeşte dosarele de înscriere la pensie pentru personalul din Administraţia Naţională a Penitenciarelor, verifică şi avizează dosarele de pensie întocmite de către unităţile subordonate şi asigură transmiterea acestora către Casa Sectorială de Pensii a Ministerului Afacerilor Interne;

    25. y) asigură, la cererea persoanelor fizice şi a instituţiilor, eliberarea de adeverinţe şi alte acte de atestare a anumitor situaţii ce rezultă din evidenţele deţinute;

    26. ``) realizează evidenţa statistică a personalului din sistemul administraţiei penitenciare, conform instrucţiunilor specifice de evidenţă a personalului, în vederea fundamentării riguroase şi operative a deciziilor;

    27. aa) centralizează situaţiile cu privire la orele suplimentare efectuate de către funcţionarii publici cu statut special şi prezintă factorilor decizionali raportul final pe

     baza analizei rapoartelor înaintate de către unităţile penitenciare sau extrase din aplicaţia informatică;

    28. bb) înaintare către Agenţia Naţională de Integritate a declaraţiilor de avere şi de interese ale personalului din Administraţia Naţională a Penitenciarelor;

    29. cc) asigură gestionarea registrului de evidenţă a salariaţilor, conform prevederilor legale în vigoare.

    SECŢIUNEA a 3-a

    Serviciul resurse umane

    ART. 62

    Serviciul resurse umane îndeplineşte următoarele atribuţii:

    1. a) asigură aplicarea şi respectarea legislaţiei în vigoare, inclusiv a ordinelor şi instrucţiunilor ministrului justiţiei şi a deciziilor directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, în planificarea şi desfăşurarea activităţii de personal;

    2. b) colaborează la întocmirea proiectelor privind reorganizarea structurală şi funcţională a instituţiei prin reanalizarea întregii structuri şi optimizarea acesteia;

    3. c) evaluează resursele existente şi estimează necesarul de personal, pe baza structurii posturilor existente, a personalului încadrat şi a dinamicii înregistrate şi previzionate;

    4. d) coordonează şi asigură încadrarea statelor de organizare ale unităţilor din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor cu personalul necesar, conform criteriilor stabilite prin actele normative în vigoare, cerinţelor posturilor şi dinamicii de personal;

    5. e) coordonează şi/sau organizează concursurile ce se desfăşoară în vederea ocupării posturilor vacante din sistemul penitenciar, asigură verificarea şi avizarea dosarelor de încadrare;

    6. f) analizează şi întocmeşte lucrările privind selecţionarea şi încadrarea personalului prin transfer din alte instituţii aparţinând sistemului de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională şi prin concurs, din sursă externă;

    7. g) elaborează documentele privind încadrarea absolvenţilor instituţiilor de învăţământ care pregătesc personal pentru nevoile sistemului penitenciar şi repartizarea acestora în unităţile sistemului administraţiei penitenciare;

    8. h) analizează şi întocmeşte actul administrativ privind finalizarea procesului de definitivare în funcţie a funcţionarilor publici cu statut special debutanţi din Administraţia Naţională a Penitenciarelor;

    9. i) analizează şi verifică/întocmeşte lucrările privind avansarea în funcţie, la aceeaşi poziţie din statul de organizare, pentru personalul din competenţa directorului general, respectiv a ministrului justiţiei;

    10. j) coordonează şi/sau organizează concursurile din sursă internă, care se desfăşoară în vederea ocupării posturilor de conducere vacante din sistemul penitenciar;

    11. k) analizează şi verifică/întocmeşte lucrările privind modificarea raporturilor de serviciu ale personalului din sistemul administraţiei penitenciare prin împuternicire, detaşare, delegare, revocare din funcţia de conducere, mutare, schimbare din funcţie, trecere temporară în altă funcţie, respectând dispoziţiile referitoare la mişcarea acestuia

     şi competenţele de gestiune a resurselor umane stabilite de prevederile legale, şi asigură coordonarea acestor activităţi la nivelul sistemului penitenciar;

    12. l) analizează, fundamentează şi verifică/întocmeşte lucrările privind punerea la dispoziţie sau suspendarea funcţionarilor publici cu statut special din sistemul penitenciar, precum şi repunerea în drepturi a acestora, pentru personalul din competenţa directorului general, respectiv a ministrului justiţiei, pentru alte motive decât creşterea şi îngrijirea copilului şi concediu fără plată acordat la cerere;

    13. m) coordonează derularea activităţii de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale personalului din Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi ale personalului cu funcţii de conducere din unităţile penitenciare şi asigură coordonarea acestei activităţi la nivelul sistemului penitenciar;

    14. n) analizează, fundamentează şi întocmeşte actele administrative privind acordarea drepturilor personalului care desfăşoară activităţi în proiecte cu finanţare externă, pe baza documentelor primite de la structurile/unităţile implicate;

    15. o) realizează rapoarte, sinteze cu privire la diferite aspecte ale activităţii de resurse umane;

    16. p) acordă consultaţie de specialitate cu privire la întocmirea fişelor posturilor;

    17. q) împreună cu structurile de specialitate din Administraţia Naţională a Penitenciarelor stabilesc condiţiile specifice pentru ocuparea posturilor.

    SECŢIUNEA a 4-a

    Serviciul formare profesională

    ART. 63

    Serviciul formare profesională îndeplineşte următoarele atribuţii:

    1. a) iniţiază demersurile necesare alocării resurselor financiare corespunzătoare pentru pregătirea profesională a personalului din sistemul administraţiei penitenciare;

    2. b) asigură, în colaborare cu Serviciul Resurse Umane, evaluarea dinamicii de personal, estimarea şi propunerea cifrelor de şcolarizare pentru instituţiile de învăţământ proprii şi colaboratoare;

    3. c) coordonează acţiunea de recrutare şi selecţionare a candidaţilor pentru admiterea în instituţiile de învăţământ care pregătesc personal pentru sistemul administraţiei penitenciare şi întocmeşte documentele necesare prezentării acestora la concursurile de admitere;

    4. d) coordonează concursul de admitere în instituţiile proprii de învăţământ;

    5. e) contribuie la coordonarea şi îndrumarea activităţilor de învăţământ desfăşurate cu studenţii şi elevii pregătiţi pentru nevoile sistemului penitenciar şi avizează, după caz, propunerile privind programele de învăţământ, programele analitice de practică, sinteze, lecţii şi alte materiale documentare necesare procesului de învăţământ din instituţiile care pregătesc personal pentru sistemul penitenciar;

    6. f) coordonează examenul de absolvire în instituţiile proprii de învăţământ ale sistemului administraţiei penitenciare;

    7. g) asigură, în colaborare cu Serviciul Resurse Umane, repartizarea absolvenţilor instituţiilor de învăţământ proprii sau care şcolarizează pentru sistemul administraţiei penitenciare;

    8. h) coordonează perioada de stagiu a funcţionarilor publici cu statut special debutanţi şi organizează cursurile de specializare pentru această categorie de personal;

    9. i) analizează rezultatele pregătirii profesionale ce se desfăşoară în sistemul administraţiei penitenciare;

    10. j) identifică nevoile de pregătire profesională ale personalului din sistemul administraţiei penitenciare, pe baza analizei informaţiilor obţinute din diagnoza nevoilor de formare profesională;

    11. k) întocmeşte graficul anual al pregătirii profesionale continue a personalului sistemului penitenciar, asigură susţinerea şi monitorizarea realizării activităţilor planificate;

    12. l) asigură organizarea şi executarea şedinţelor de tragere cu armamentul din dotare pentru personalul din Administraţia Naţională a Penitenciarelor;

    13. m) fundamentează şi elaborează lista orientativă cu disciplinele de sprijin pentru formarea profesională de specialitate a personalului din sistemul penitenciar;

    14. n) fundamentează şi elaborează proiectele deciziilor directorului general referitoare la organizarea şi desfăşurarea pregătirii profesionale a funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia Naţională a Penitenciarelor;

    15. o) fundamentează şi elaborează planurile privind pregătirea fizică şi instrucţia tragerii cu armamentul din dotare pentru personalul din Administraţia Naţională a Penitenciarelor;

    16. p) coordonează, îndrumă şi evaluează activitatea de pregătire profesională a personalului, desfăşurată cu furnizori interni sau externi;

    17. q) coordonează desfăşurarea evaluărilor anuale ale pregătirii continue la nivelul sistemului penitenciar, organizează şi răspunde de această activitate la nivelul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor;

    18. r) organizează şi coordonează, stagii de practică, vizite, schimburi de bune practici sau alte tipuri de activităţi realizate în colaborare cu parteneri naţionali şi internaţionali;

    19. s) colaborează cu instituţii de formare profesională din ţară şi din străinătate;

    20. t) elaborează deciziile de sancţionare a personalului din competenţa directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, prin punerea în aplicare a hotărârilor comisiei de disciplină;

    21. u) asigură şi coordonează selecţia personalului pentru participarea la cursuri de pregătire în străinătate;

    22. v) participă la realizarea de studii şi cercetări în domeniul de specialitate, contribuie la dezvoltarea şi implementarea unor instrumente şi metode moderne de pregătire a personalului;

    23. w) asigură implementarea în atribuţiile de serviciu ale şefilor ierarhici de la toate nivelurile din Administraţia Naţională a Penitenciarelor a prevederilor privind responsabilităţile în pregătirea profesională a personalului din subordinea acestora.

    SECŢIUNEA a 5-a

    Compartimentul Organizare Mobilizare

    ART. 64

    Compartimentul organizare-mobilizare îndeplineşte următoarele atribuţii:

    1. a) prezintă propuneri cu privire la redistribuiri sau transformări de posturi şi operează în statele de organizare toate modificările ce intervin;

    2. b) colaborează la întocmirea proiectelor privind reorganizarea structurală şi funcţională a instituţiei prin reanalizarea întregii structuri şi optimizarea ei;

    3. c) în cazul înfiinţării unor noi unităţi subordonate Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, elaborează proiectele statelor de organizare, precum şi notele de fundamentare în acest sens, în colaborare cu structurile vizate;

    4. d) asigură desfăşurarea, în conformitate cu prevederile legale, a activităţilor privind mobilizarea;

    5. e) elaborează şi prezintă spre aprobare documentele planului de mobilizare a Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi urmăreşte actualizarea acestora ori de câte ori este necesar;

    6. f) colaborează la realizarea tabelelor de înzestrare cu armament, mijloace şi tehnică de luptă, necesare pe timp de pace, precum şi la mobilizare;

    7. g) întocmeşte şi prezintă informări şi dări de seamă privind stadiul pregătirii de mobilizare;

    8. h) asigură executarea anuală a inventarierii materialelor de la stocul de mobilizare, conform legislaţiei în vigoare;

    9. i) sprijină unităţile penitenciare în întocmirea, actualizarea şi punerea în aplicare a lucrărilor de mobilizare, iar din dispoziţia conducerii Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor participă la întocmirea cererilor de produse necesare într-un an de război;

    10. j) întocmeşte statele de organizare ale unităţilor atât în timp de pace, cât şi în timp de război;

    11. k) întocmeşte şi ţine evidenţa la zi a lucrărilor de mobilizare la locul de muncă a personalului civil cu obligaţii militare din Administraţia Naţională a Penitenciarelor;

    12. l) urmăreşte, prin controale de îndrumare şi sprijin, respectarea activităţilor specifice desfăşurate în unităţile subordonate Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor;

    13. m) întocmeşte dosare de rezervist pentru funcţionarii publici cu statut special din Administraţia Naţională a Penitenciarelor cărora le-au încetat raporturile de serviciu şi le trimite centrelor militare;

    14. n) redactează fişele posturilor pentru directorii unităţilor din sistemul penitenciar.

    CAPITOLUL VII

    Direcţia Contencios şi Elaborare Acte Normative

    ART. 65

    Direcţia Contencios şi Elaborare Acte Normative asigură documentarea juridică şi reprezentarea intereselor instituţiei în relaţia cu instanţele judecătoreşti şi alte organe de jurisdicţie, precum şi coordonarea acestor activităţi la nivelul sistemului penitenciar, avizarea legalităţii actelor administrative emise şi a convenţiilor încheiate de Administraţia Naţională a Penitenciarelor, elaborarea proiectelor de acte normative şi participarea la demersuri similare iniţiate de alte entităţi publice, cu aplicabilitate pe domeniul sistemului penitenciar.

    ART. 66

    Direcţia Contencios şi Elaborare Acte Normative are următoarea structură:

    1. a) Serviciul contencios;

    2. b) Serviciul metodologie şi elaborare acte normative. ART. 67

    Serviciul contencios, prin personalul de specialitate juridică, îndeplineşte următoarele atribuţii de reprezentare a Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor:

    1. a) reprezintă Administraţia Naţională a Penitenciarelor, pe baza împuternicirii date de directorul general şi apără drepturile şi interesele acesteia în faţa instanţelor judecătoreşti şi a altor organe de jurisdicţie, precum şi în raporturile cu alte instituţii, cu persoane fizice ori juridice;

    2. b) întocmeşte, pe baza dispoziţiei conducerii Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, documentele procedurale în relaţia cu organele judiciare;

    3. c) formulează şi prezintă conducerii Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, în scris, ori de câte ori apreciază că este necesar, propuneri de soluţionare pe cale amiabilă a litigiilor;

    4. d) formulează şi prezintă conducerii Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, în scris, ori de câte ori apreciază că este necesar, propuneri privind neexercitarea căilor de atac împotriva hotărârilor judecătoreşti nefavorabile Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor;

    5. e) ori de câte ori constată interpretări sau aplicări neunitare ale legii de către instanţele judecătoreşti, sesizează ministrul justiţiei pentru a solicita procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie promovarea recursului în interesul legii;

    6. f) coordonează administrativ activitatea de reprezentare în faţa instanţelor judecătoreşti şi a altor organe de jurisdicţie la nivelul unităţilor subordonate Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor;

    7. g) documentează juridic, redactează şi depune în termenele procedurale cererile de chemare în judecată, întâmpinările, cererile reconvenţionale, notele de şedinţă, probele şi concluziile scrise, motivele care stau la baza exercitării căilor de atac, în dosarele în care Administraţia Naţională a Penitenciarelor este parte;

    8. h) colaborează cu direcţia de specialitate din Ministerul Justiţiei în vederea fundamentării acţiunilor în justiţie şi a apărărilor;

    9. i) întocmeşte orice alte acte procedurale legate de reprezentarea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor în faţa instanţelor judecătoreşti şi a altor organe de jurisdicţie.

    ART. 68

    Serviciul contencios, prin personalul de specialitate juridică, îndeplineşte următoarele atribuţii de avizare, exclusiv sub aspectul legalităţii, a actelor juridice emise/încheiate de Administraţia Naţională a Penitenciarelor după cum urmează:

    1. a) avizează orice document prin care se angajează răspunderea patrimonială a Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor în calitate de ordonator secundar de credite;

    2. b) avizează convenţiile încheiate de Administraţia Naţională a Penitenciarelor;

    3. c) avizează actele administrative individuale emise de directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor;

    4. d) avizează documentele emise de ministrul justiţiei privind personalul încadrat în Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi unităţile subordonate, conform competentelor de gestiune a resurselor umane.

    ART. 69

    Serviciul contencios, prin personalul de specialitate, îndeplineşte următoarele atribuţii de consiliere juridică:

    1. a) întocmeşte puncte de vedere referitoare la modalitatea de interpretare şi aplicare a dispoziţiilor legale în situaţii concrete, la solicitarea structurilor din cadrul aparatului central şi din unităţile subordonate; solicitările de opinie vizează exclusiv aspecte de competenţa Direcţiei Contencios şi Elaborare Acte Normative, iar în cuprins trebuie să se regăsească rezultatul propriei analize de specialitate făcută de entitatea solicitanta si motivaţia pentru care se impune interpretarea juridică;

    2. b) participă, pe baza dispoziţiei conducerii instituţiei, la negocierea contractelor/acordurilor care urmează să fie încheiate de Administraţia Naţională a Penitenciarelor.

    ART. 70

    1. (1) Serviciul metodologie şi elaborare acte normative, prin personalul de specialitate, este structura prin care se asigură îndeplinirea atribuţiilor şi funcţiilor Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor privind elaborarea şi susţinerea proiectelor de acte normative din domeniul său de activitate, coordonarea lucrărilor necesare iniţierii de acte normative, participarea la elaborarea de acte normative iniţiate de alte autorităţi publice, precum şi organizarea documentării juridice în materie legislativă.

    2. (2) În cadrul serviciului metodologie şi elaborare acte normative sunt organizate compartimentul metodologie şi compartimentul elaborare acte normative.

    3. (3) Compartimentul metodologie, prin personalul de specialitate, îndeplineşte următoarele atribuţii principale:

     1. a) acordă consiliere juridică de specialitate şi întocmeşte puncte de vedere referitoare la modalitatea de interpretare şi aplicare a dispoziţiilor legale;

     2. b) desfăşoară activităţi de studiu, analiză şi documentare necesare interpretării şi elaborării actelor normative;

     3. c) participă la seminarii, simpozioane, conferinţe, vizite de studiu, vizite pentru schimb de experienţă, în ţară şi străinătate, în domeniile de interes pentru activitatea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor;

     4. d) organizează şi coordonează activitatea de sistematizare si asanare a legislaţiei din domeniul său de activitate;

     5. e) urmăreşte paralelismele în reglementări, necorelările şi contradicţiile dintre actele normative, făcând propuneri corespunzătoare.

    4. (4) Compartimentul elaborare acte normative, prin personalul de specialitate, îndeplineşte următoarele atribuţii principale:

     1. a) în colaborare cu compartimentele de resort din Administraţia Naţională a Penitenciarelor întocmeşte proiectele de acte normative care au legătură cu domeniul de activitate al sistemului administraţiei penitenciare;

     2. b) participă la seminarii, simpozioane, conferinţe, vizite de studiu, vizite pentru schimb de experienţă, în ţară şi străinătate, în domeniile de interes pentru activitatea de elaborare a actelor normative a Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor;

     3. c) formulează propuneri pentru programul legislativ al Guvernului în domeniul său de competenţă;

     4. d) participă la elaborarea proiectelor de acte normative, iniţiate de ministere sau de alte autorităţi ale administraţiei publice centrale de specialitate, atunci când aceste proiecte au legătură cu domeniul de activitate al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor;

     5. e) asigură legătura, prin persoane desemnate, cu Direcţia Elaborare Acte Normative şi cu celelalte direcţii din cadrul Ministerului Justiţiei, în vederea cunoaşterii stadiului în care se află proiectele de acte normative supuse aprobării şi participă la susţinerea acestora în cadrul procedurilor de adoptare;

     6. f) asigură participarea la dezbaterea, în comisiile Guvernului, Parlamentului şi în plenul Camerelor acestuia, a proiectelor de acte normative elaborate în cadrul sistemului administraţiei penitenciare;

     7. g) în colaborare cu structurile de specialitate din Administraţia Naţională a Penitenciarelor formulează observaţii şi propuneri pentru redactarea punctului de vedere al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor referitor la iniţiativele legislative;

     8. h) întocmeşte puncte de vedere cu privire la problemele de drept ce se ivesc în activitatea de aplicare a actelor normative;

     9. i) informează conducerea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi direcţiile din cadrul acesteia cu privire la actele normative apărute în Monitorul Oficial al României, cu incidenţă asupra activităţii instituţiei.

  3. (3) Prin decizie a directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor se aprobă instrucţiuni specifice privind elaborarea actelor cu caracter normativ din domeniul de activitate.

  CAPITOLUL VIII

  Direcţia Inspecţie Penitenciară

  SECŢIUNEA 1

  Dispoziţii generale

  ART. 71

  1. (1) Direcţia Inspecţie Penitenciară este structura de specialitate a Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor care îndeplineşte, potrivit prevederilor legale, atribuţii de control în Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi în unităţile subordonate, în toate domeniile de activitate ale sistemului penitenciar.

  2. (2) Direcţia Inspecţie Penitenciară este subordonată directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, specializată în efectuarea inspecţiilor generale, controalelor inopinate şi tematice, precum şi în soluţionarea sesizărilor repartizate.

  3. (3) Direcţia Inspecţie Penitenciară furnizează informaţii directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor referitoare la respectarea cadrului legal în Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi unităţile subordonate, prin prezentarea concluziilor inspecţiilor generale, controalelor tematice şi inopinate, soluţionării sesizărilor, precum şi informaţii referitoare la implementarea măsurilor de corectare a neregulilor sau abaterilor.

  4. (4) Inspecţiile generale, controalele tematice şi inopinate se realizează din dispoziţia directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.

  5. (5) Inspecţiile generale şi controalele tematice se realizează în baza unui plan anual aprobat de către directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, la propunerea directorului Direcţie Inspecţie Penitenciară; planul poate fi revizuit de către directorul general, din oficiu sau la propunerea motivată directorului Direcţiei Inspecţie Penitenciară.

  6. (6) Sesizările repartizate Direcţiei Inspecţie Penitenciară de către directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor se soluţionează prin cercetarea şi analiza aspectelor semnalate.

  7. (7) Controalele tematice şi inopinate, verificarea la faţa locului a sesizărilor repartizate, soluţionarea sesizărilor anonime care conţin date ce necesită a fi verificate, precum şi verificarea implementării măsurilor dispuse, pot fi realizate şi la propunerea directorului Direcţiei Inspecţie Penitenciară, cu aprobarea directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.

  8. (8) În baza informaţiilor rezultate din activitatea de control şi de soluţionare a sesizărilor, Direcţia Inspecţie Penitenciară realizează materiale de sinteză în care sunt prezentate bunele practici, cele mai des întâlnite disfuncţionalităţi şi cauzele producerii acestora, fenomene, tendinţe si alte particularităţi; sintezele sunt elaborate în scopul aplicării unitare a normelor legale şi pentru eficientizarea activităţilor specifice, în cuprinsul lor fiind identificate şi principalele vulnerabilităţi ale sistemul penitenciar.

  ART. 72

  1. (1) În exercitarea atribuţiilor, Direcţia Inspecţie Penitenciară are acces neîngrădit, în condiţiile legii, la documente, date şi informaţii necesare, atât la nivelul structurilor din Administraţia Naţională a Penitenciarelor, cât şi la nivelul unităţilor subordonate.

  2. (2) Structurile din Administraţia Naţională a Penitenciarelor, precum şi unităţile subordonate acesteia au obligaţia să transmită, la solicitarea Direcţiei Inspecţie Penitenciară, documente, date şi informaţii, la termenele stabilite, în conformitate cu obiectul solicitării.

  3. (3) Direcţia Inspecţie Penitenciară poate coopta specialişti din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi din unităţile subordonate, pentru efectuarea unor misiuni specifice.

  4. (4) Direcţia Inspecţie Penitenciară cooperează, pentru îndeplinirea prerogativelor cu care este învestită, cu celelalte structuri ale Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi colaborează pe probleme de interes comun, potrivit legii, cu alte instituţii publice, precum şi cu organisme guvernamentale sau neguvernamentale.

  5. (5) Direcţia Inspecţie Penitenciară monitorizează implementarea măsurilor dispuse în urma controalelor efectuate de către Corpul de Control al Ministrului Justiţiei în Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi informează directorul general despre stadiul implementării acestora.

  6. (6) În urma verificărilor efectuate, Direcţia Inspecţie Penitenciară propune directorului general măsuri în vederea remedierii deficienţelor constatate, sancţionării abaterilor şi, după caz, completarea sau modificarea cadrului normativ specific.

   ART. 73

   Direcţia Inspecţie Penitenciară are următoarea structură:

   1. a) Serviciul Control;

   2. b) Serviciul Sesizări şi Sinteză;

   3. c) Compartimentul Inspecţia Muncii.

  SECŢIUNEA a 2-a

  Serviciul Control

  ART. 74

  1. (1) Serviciul control are următoarele atribuţii:

   1. a) verifică, din perspectiva legalităţii şi oportunităţii, prin inspecţii generale, controale tematice şi inopinate, activitatea desfăşurată de structurile de specialitate din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi de către unităţile subordonate acesteia, precum şi modul în care personalul îşi îndeplineşte atribuţiile de serviciu; verificările întreprinse au drept scop identificarea şi corectarea deficienţelor, stabilirea responsabilităţilor, precum şi analizarea cauzelor neregulilor/abaterilor constatate pentru prevenirea acestora;

   2. b) prezintă directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor rapoartele de control şi notele de constatare;

   3. c) în scopul implementării măsurilor aprobate de directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, Direcţia Inspecţie Penitenciară transmite structurilor de specialitate din Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi unităţilor subordonate, după caz, rapoartele de control, notele de constatare sau extrase din acestea;

   4. d) monitorizează implementarea măsurilor dispuse în urma controalelor efectuate, informând directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor despre stadiul implementării acestora.

  2. (2) Regulamentul privind organizarea şi executarea controalelor în Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi în unităţile subordonate se aprobă prin decizie a directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.

   SECŢIUNEA a 3-a

   Serviciul Sesizări şi Sinteză

   ART. 75

   Serviciul sesizări şi sinteză are următoarele atribuţii:

   1. a) soluţionează sesizările adresate directorului general, formulate împotriva funcţionarilor publici cu statut special, funcţionarilor publici sau personalului contractual, în legătură cu modul în care sunt exercitate atribuţiile de serviciu sau referitor la încălcarea normelor deontologice, prin cercetarea şi analiza detaliată a tuturor aspectelor semnalate;

   2. b) identifică şi analizează date şi documente referitoare la aspectele semnalate în scopul soluţionării sesizării şi stabilirii, după caz, a persoanelor responsabile şi a măsurilor ce trebuie întreprinse;

   3. c) procedează, după caz, pentru obţinerea sau completarea datelor, la verificarea la faţa locului a unor situaţii de fapt, controlul activităţii celor vizaţi, audieri, inventarieri, ridicări de înscrisuri şi efectuarea de fotografii în condiţiile legii;

   4. d) prezintă directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor notele de constatare;

   5. e) în scopul implementării măsurilor aprobate de directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, transmite structurilor de specialitate din Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi unităţilor subordonate, după caz, notele de constatare sau extras din acestea.

  SECŢIUNEA a 4-a

  Compartimentul Inspecţia Muncii

  ART. 76

  1. (1) Compartimentul Inspecţia Muncii are următoarele atribuţii:

   1. a) controlează în Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi unităţile subordonate, conform legii, aplicarea corectă şi unitară a legislaţiei privind relaţiile de muncă, raporturile de serviciu, modul de respectare a dreptului la muncă al deţinuţilor conform dispoziţiilor legale care reglementează executarea pedepselor privative de libertate, precum şi sănătatea şi securitatea în muncă;

   2. b) controlează respectarea criteriilor de încadrare a locurilor de muncă cu condiţii deosebite;

   3. c) face propuneri de proiecte de acte normative în domeniile de competenţă;

   4. d) soluţionează, în limita competenţelor legale, reclamaţiile şi sesizările;

   5. e) elaborează proceduri de control;

   6. f) colaborează cu alte inspecţii de specialitate, în îndeplinirea atribuţiilor ce îi

    revin;

   7. g) prezintă directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor

    notele de constatare, şi monitorizează modul de implementare a măsurilor aprobate;

   8. h) transmite structurilor de specialitate din Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi unităţilor subordonate, după caz, notele de constatare sau extras din acestea, în scopul implementării măsurilor aprobate de către directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.

  2. (2) În domeniul relaţiilor de muncă, Compartimentul Inspecţia Muncii are următoarele atribuţii specifice:

   1. a) controlează aplicarea reglementărilor legale, cu privire la încheierea, executarea, modificarea, suspendarea şi încetarea contractelor individuale de muncă ale personalului contractual şi a raporturilor de serviciu ale funcţionarilor publici şi ale funcţionarilor publici cu statut special;

   2. b) controlează stabilirea şi acordarea drepturilor cuvenite personalului, conform legii, acordului colectiv privind raporturile de serviciu, contractului colectiv aplicabil, contractelor individuale de muncă, precum şi acordarea drepturilor deţinuţilor care prestează muncă, potrivit legii;

   3. c) controlează respectarea dispoziţiilor legale privind egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi şi interzicerea oricăror alte forme de discriminare în cadrul raporturilor de muncă, de serviciu şi cele care decurg din exercitarea dreptului la muncă a deţinuţilor;

   4. d) verifică respectarea dispoziţiilor legale privind protecţia maternităţii la locul de muncă;

   5. e) verifică modalitatea de respectare a dispoziţiilor legale privind dialogul social în cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi unităţile subordonate acesteia;

   6. f) verifică modalitatea de executare a muncii în timpul detenţiei şi modul de respectare a prevederilor legale în materie.

  3. (3) În domeniul securităţii şi al sănătăţii în muncă, Compartimentul Inspecţia Muncii are următoarele atribuţii specifice:

   1. a) controlează aplicarea prevederilor legale referitoare la securitatea şi sănătatea în muncă şi a altor acte normative din domeniul de competenţă;

   2. b) avizează cercetarea, stabileşte sau confirmă caracterul accidentelor, colaborează cu instituţiile implicate în ceea ce priveşte evidenţa şi raportarea accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale;

   3. c) propune retragerea autorizării funcţionării unităţilor din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă, în condiţiile legii;

   4. d) controlează activitatea de instruire şi informare a lucrătorilor şi furnizează informaţii în vederea îmbunătăţirii acesteia;

   5. e) controlează respectarea prevederilor legale privind condiţiile de muncă la beneficiarii forţei de muncă speciale;

   6. f) controlează conform competenţelor stabilite, respectarea prevederilor legale referitoare la introducerea în uz a armamentului;

   7. g) restricţionează utilizarea produselor/echipamentelor de lucru neconforme în cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi a unităţilor subordonate;

   8. h) colaborează cu autorităţile competente în toate problemele legate de utilizarea produselor/echipamentelor de lucru neconforme;

   9. i) verifică modul de organizare şi funcţionare a comitetelor de securitate şi sănătate în muncă din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi unităţilor subordonate;

   10. j) controlează respectarea legislaţiei privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor, examenul medical la angajare şi controlul medical periodic;

   11. k) controlează respectarea principiilor de ergonomie a muncii şi propune măsuri tehnice şi organizatorice de îmbunătăţire progresivă a condiţiilor de muncă şi de reducere a efortului fizic şi psihic;

   12. l) controlează modul în care Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi unităţile subordonate au organizat activitatea de acordare a primului ajutor în caz de accidentare, precum şi organizarea şi dotarea echipelor de salvatori, pentru situaţiile impuse de specificul activităţii sau prevăzute de lege.

  CAPITOLUL IX

  Direcţia Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţii

  SEC'IUNEA 1

  Dispoziţii generale

  ART. 77

  1. (1) Direcţia Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţii este structura de specialitate din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor care coordonează activitatea din

   domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor, în scopul dezvoltării unui sistem informatic coerent şi integrat la nivelul sistemului administraţiei penitenciare.

  2. (2) Direcţia Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţii asigură punerea în funcţiune, exploatarea şi mentenanţa în parametri corespunzători a echipamentelor de calcul, a echipamentelor de comunicaţii, a reţelelor locale de calculatoare şi a interfeţelor cu reţeaua WAN a sistemului judiciar, precum şi implementarea şi menţinerea măsurilor de securitate şi exploatare operaţională a sistemelor informatice şi de comunicaţii care gestionează informaţii clasificate; de asemenea, asigură funcţionarea aplicaţiilor aflate în exploatare în sistemul administraţiei penitenciare, astfel încât să susţină fluxurile de informaţii iniţiate de utilizatori, atât la nivelul fiecărei locaţii, cât şi între acestea şi sediul central.

  3. (3) Pe linie ierarhică, Direcţia Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţii este subordonată directorului general adjunct al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, iar pe linie profesională aceasta este coordonată de Direcţia Tehnologia Informaţiei din cadrul Ministerului Justiţiei, desfăşurându-şi activitatea şi în funcţie de obiectivele stabilite de către departamentul coordonator.

   ART. 78

   Direcţia Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţii îndeplineşte următoarele atribuţii:

   1. a) coordonează, îndrumă şi verifică din punct de vedere tehnic, metodologic şi profesional activitatea informatică şi de comunicaţii din Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi unităţile subordonate;

   2. b) asigură continuitatea serviciilor informatice pentru utilizatorii din Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi unităţile subordonate;

   3. c) ia măsuri pentru ducerea la îndeplinire a obiectivelor stabilite prin proiectele de informatizare iniţiate de Administraţia Naţională a Penitenciarelor sau de instituţiile ierarhic superioare;

   4. d) colaborează, prin furnizarea specificaţiilor tehnice, la pregătirea caietelor de sarcini pentru achiziţionarea tehnicii de calcul, serviciilor sau produselor specifice activităţii acestei direcţii şi participă, prin intermediul specialiştilor din comisiile desemnate în acest sens, la evaluarea ofertelor;

   5. e) întocmeşte note de fundamentare pentru obţinerea de fonduri în vederea dezvoltării sistemului informatic şi a sistemului de comunicaţii ale sistemului penitenciar;

   6. f) participă la derularea proiectelor cu componentă IT, finanţate din fonduri bugetare şi/sau externe;

   7. g) gestionează relaţiile cu furnizorii sistemului penitenciar în domeniul IT C;

   8. h) elaborează proiecte de acte normative ale ministrului justiţiei privind adaptarea şi aplicarea, în Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi unităţile subordonate, a legislaţiei care reglementează activitatea specifică tehnologiei informaţiei;

   9. i) elaborează norme tehnice, instrucţiuni şi precizări privind adaptarea şi aplicarea în Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi unităţile subordonate a legislaţiei care reglementează activitatea specifică tehnologiei informaţiei;

   10. j) asigură cunoaşterea permanentă a stadiului si evoluţiei domeniului informatic la nivel naţional şi mondial (documentaţii, reviste, cărţi de specialitate etc.) şi utilizează aceste informaţii în găsirea soluţiilor de dezvoltare a sistemului informatic din instituţie;

   11. k) analizează si face propuneri de dezvoltare/optimizare a diverselor componente ale sistemului informaţional-decizional din sistemul administraţiei penitenciare, propune adaptarea fluxurilor informaţionale ale componentelor structurale din instituţie, la sistemele informatizate si la sistemele Informatice Suport de Decizie;

   12. l) asigură alinierea Sistemului Informatic si de Comunicaţii propriu la cerinţele Uniunii Europene şi cadrul pentru implementarea Directivelor Uniunii Europene în domeniu;

   13. m) contribuie la procesul de elaborare a măsurilor de securitate, precum şi de exploatare operaţională a sistemelor informatice şi de comunicaţii ale Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi unităţilor subordonate, asigură implementarea şi menţinerea acestora în permanentă stare de funcţionare.

  ART. 79

  Direcţia Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţii are următoarea structură:

  1. a) Biroul gestiune software, analiză şi programare;

  2. b) Biroul de administrare şi securitate tehnică de calcul;

  3. c) Compartiment mentenanţă hardware şi comunicaţii.

  SEC'IUNEA a 2-a

  Biroul gestiune software, analiză şi programare

  ART. 80

  În cadrul Biroului gestiune software, analiză şi programe funcţionează Compartimentul dezvoltare şi întreţinere aplicaţii şi Compartimentul multimedia si administrare site-uri.

  ART. 81

  Compartimentul dezvoltare şi întreţinere aplicaţii îndeplineşte următoarele atribuţii:

  1. a) gestionează versiunile aplicaţiilor software instalate în sistemul administraţiei penitenciare, atât aplicaţii de bază, cât şi specifice;

  2. b) participă la realizarea analizei pentru dezvoltarea de noi aplicaţii;

  3. c) realizează aplicaţii în baza analizelor de sistem efectuate;

  4. d) gestionează, prin mijloace specifice, drepturile utilizatorilor de prelucrare/acces ale/la informaţiile conţinute în bazele de date aferente aplicaţiilor informatice aflate în exploatare;

  5. e) colaborează cu dezvoltatorii externi de aplicaţii la realizarea analizelor de sistem, a creării şi modificării de aplicaţii;

  6. f) testează, instalează şi administrează aplicaţii de bază şi aplicaţii specifice;

  7. g) analizează şi corelează propunerile direcţiilor cu care colaborează şi ale unităţilor din subordine de îmbunătăţire a programelor software existente, specifice domeniului sistemului penitenciar;

  8. h) propune conducerii Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor modalitatea de implementare a modificărilor legislative solicitate de celelalte direcţii, cu aplicare în domeniul informatic;

  9. i) formulează propuneri privind perfecţionarea şi dezvoltarea aplicaţiilor informatice utilizate, în ceea ce priveşte partea tehnico-funcţională a acestora;

  10. j) asigură instruirea utilizatorilor în vederea utilizării aplicaţiilor dedicate cu ocazia dării în funcţiune a acestora;

  11. k) participă la comisii de recepţie a aplicaţiilor de bază şi specifice;

  12. l) oferă asistenţă tehnică departamentelor IT C de la nivelul unităţilor din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi intervine direct în vederea asigurării funcţionării aplicaţiilor dedicate;

  13. m) participa la implementarea proiectelor care au componenta IT, în colaborare cu celelalte compartimente ale Direcţiei Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţii şi/sau ale sistemului administraţiei penitenciare;

  14. n) colaborează cu celelalte compartimente ale Direcţiei Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţii în scopul îndeplinirii atribuţiilor specifice.

  ART. 82

  Compartimentul multimedia si administrare site-uri îndeplineşte următoarele atribuţii:

  1. a) asigură mentenanţa tehnică pentru Portalul extern şi Portalul intern ale instituţiei si coordonează din punct de vedere tehnic activităţile de creare şi de mentenanţă ale site-urilor unităţilor subordonate ale Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor;

  2. b) realizează prelucrări multimedia în vederea utilizării acestora în aplicaţiile specifice aflate în exploatare;

  3. c) participă la elaborarea cerinţelor tehnice pentru crearea, modernizarea sau îmbunătăţirea site-ului instituţiei;

  4. d) participă la elaborarea cerinţelor tehnice pentru aplicaţii multimedia;

  5. e) participă la implementarea proiectelor care au componenta IT, în colaborare cu celelalte compartimente ale Direcţiei Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţii şi/sau ale sistemului administraţiei penitenciare;

  6. f) colaborează cu celelalte compartimente ale Direcţiei Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţii în scopul îndeplinirii atribuţiilor specifice.

  SEC'IUNEA a 3-a

  Biroul administrare şi securitate tehnică de calcul

  ART. 83

  În cadrul Biroului administrare şi securitate tehnică de calcul funcţionează Compartimentul administrare şi securitate tehnică de calcul şi Compartimentul administrare şi securitate comunicaţii.

  Art. 84

  Compartimentul administrare şi securitate tehnică de calcul îndeplineşte următoarele atribuţii:

  1. a) asigură condiţiile optime de exploatare a tehnicii de calcul şi a reţelelor locale de calculatoare;

  2. b) pune în funcţiune echipamentele şi tehnica de calcul aferente sistemelor informatice, reţelelor locale de calculatoare şi comunicaţiilor IT;

  3. c) configurează echipamentele informatice instalate;

  4. d) asigură mentenanţa reţelei locale de calculatoare, a echipamentelor instalate şi a sistemelor de comunicaţii IT, cu sprijinul contractanţilor de servicii;

  5. e) asigură întocmirea fişelor tehnice în vederea asigurării derulării procedurilor de achiziţie a echipamentelor IT;

  1. g) evaluează nevoile de echipamente IT ale instituţiei şi propune achiziţionarea acestora de către compartimentele de specialitate;

  2. h) stabileşte şi/sau participă la elaborarea politicilor de exploatare a sistemelor informatice;

  3. i) stabileşte şi/sau participă la elaborarea politicilor de securitate ale sistemelor informatice şi ale reţelelor;

  4. j) implementează şi monitorizează politicile de exploatare şi de securitate ale resurselor IT C ale instituţiei;

  5. k) implementează şi menţine protecţia sistemelor informatice la atacuri specifice acestui domeniu;

  6. l) ţine evidenţa, prin mijloace specifice, a conturilor de utilizator pentru personalul cu acces la resursele IT C ale instituţiei;

  7. m) participă în comisiile de recepţie a echipamentelor informatice şi elementelor de reţea;

  8. n) oferă asistenţă tehnică, în limitele competenţelor sale, unităţilor din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, în vederea asigurării funcţionării infrastructurii IT din sistemul penitenciar;

  9. o) elaborează planul de alocare locală a adreselor echipamentelor de calcul şi a elementelor active de comunicaţii;

  10. p) participă la organizarea evidenţei echipamentelor de calcul şi de reţea;

  11. q) studiază şi analizează noi tehnologii şi/sau platforme IT apărute şi face propuneri pentru îmbunătăţirea caracteristicilor tehnice şi de funcţionalitate ale sistemului informatic;

  12. r) participă la implementarea proiectelor care au componenta IT, în colaborare cu celelalte compartimente ale Direcţiei Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţii şi/sau ale sistemului administraţiei penitenciare;

  13. s) colaborează cu celelalte compartimente ale Direcţiei Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţii în scopul îndeplinirii atribuţiilor specifice;

  14. t) participă la selectarea şi testarea măsurilor de securitate asociate Structurii de Securitate, din responsabilitatea sa, şi supraveghează punerea lor în aplicare, pentru a se asigura că instalarea, configurarea, exploatarea şi întreţinerea acestora se realizează în conformitate cu documentaţia de securitate aprobată;

  15. u) asigură implementarea şi menţinerea măsurilor de securitate asociate Structurii de Securitate în conformitate cu documentaţia de securitate aprobată;

  16. v) participă la verificarea periodică a implementării şi menţinerii măsurilor de securitate asociate Structurii de Securitate, pentru a se asigura că acestea sunt în conformitate cu documentaţia de securitate aprobată.

  Art. 85

  Compartimentul administrare şi securitate comunicaţii îndeplineşte următoarele atribuţii:

  1. a) asigură condiţiile optime de exploatare a sistemelor de comunicaţii;

  2. b) configurează echipamentele de comunicaţii instalate;

  3. c) ia măsuri pentru asigurarea comunicaţiilor permanente în şi între toate locaţiile Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor;

  4. d) asigură întocmirea fişelor tehnice în vederea asigurării derulării procedurilor de achiziţie a echipamentelor de comunicaţii;

  5. e) evaluează nevoile de echipamente de comunicaţii ale instituţiei şi propune achiziţionarea acestora de către compartimentele de specialitate;

  6. f) stabileşte şi/sau participă la elaborarea politicilor de exploatare a sistemelor de comunicaţii;

  7. g) stabileşte şi/sau participă la elaborarea politicilor de securitate ale sistemelor de comunicaţii;

  8. h) implementează şi monitorizează politicile de exploatare şi securitate ale sistemelor de comunicaţii, după aprobarea acestora de conducerea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor;

  9. i) face propuneri pentru îmbunătăţirea caracteristicilor tehnice şi de funcţionalitate ale sistemului de comunicaţii;

  10. j) ţine evidenţa, prin mijloace specifice, a conturilor de poştă electronică şi mesagerie instant pentru personalul cu acces la aceste servicii;

  11. k) ţine evidenţa, prin mijloace specifice, a conturilor de utilizator cu acces la internet;

  12. l) participă în comisiile de recepţie a echipamentelor de comunicaţii;

  13. m) oferă asistenţă tehnică, în limitele competenţelor sale, unităţilor din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, în vederea asigurării funcţionării infrastructurii de comunicaţii din sistemul penitenciar;

  14. n) elaborează planul de alocare locală a adreselor elementelor active de comunicaţii;

  15. o) participă la organizarea evidenţei echipamentelor de comunicaţii;

  16. p) participă la implementarea proiectelor care au componenta IT, în colaborare cu celelalte compartimente ale Direcţiei Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţii şi/sau ale sistemului administraţiei penitenciare;

  17. q) colaborează cu celelalte compartimente ale Direcţiei Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţii în scopul îndeplinirii atribuţiilor specifice.

  SEC'IUNEA a 4-a

  Compartimentul Mentenanţă Hardware şi Comunicaţii

  ART. 86

  Compartimentul Mentenanţă Hardware şi Comunicaţii îndeplineşte următoarele atribuţii

  1. a) asigură buna funcţionare şi disponibilitatea echipamentelor de tehnologia informaţiei şi comunicaţii, precum şi a serviciilor informatice din cadrul sediului central al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor;

  2. b) asigură buna funcţionare a reţelei de telefonie din cadrul sediului central al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor;

  3. c) asigură îndrumarea personalului de specialitate responsabil cu activitatea de telecomunicaţii, de la nivelul unităţilor subordonate, în vederea asigurării continuităţii serviciilor de comunicaţii şi radiocomunicaţii în sistemul administraţiei penitenciare;

  4. d) intervine pentru identificarea si remedierea defectelor reţelei locale de calculatoare şi ale echipamentelor instalate, în limita posibilităţilor tehnice de care dispune;

  5. e) intervine, în limitele competenţelor şi posibilităţilor tehnice de care dispune, pentru repararea echipamentelor de comunicaţii defecte;

  6. f) intervine pentru identificarea si remedierea defectelor reţelei şi sistemelor de comunicaţii, telecomunicaţii şi telefonie;

  7. g) intervine pentru identificarea si remedierea funcţionării defectuoase a aplicaţiilor de bază aflate în exploatare;

  8. h) colaborează cu celelalte compartimente ale Direcţiei Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţii în scopul îndeplinirii atribuţiilor specifice.

  CAPITOLUL X

  Direcţia Prevenirea Criminalităţii şi Terorismului

  ART. 87

  1. (1) Direcţia Prevenirea Criminalităţii şi Terorismului este structura de specialitate a Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor prin care se asigură organizarea şi coordonarea activităţilor de prevenire a criminalităţii, criminalităţii organizate, corupţiei şi terorismului.

  2. (2) Direcţia Prevenirea Criminalităţii şi Terorismului identifică, cunoaşte şi previne, în limitele competenţelor sale, situaţiile şi împrejurările care pot favoriza ori genera evenimente grave, de natură să pună în pericol siguranţa locului de deţinere, acte de corupţie, criminalitate organizată, terorism, atât în rândul persoanelor private de libertate, cât şi în rândul funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare.

  3. (3) Normele tehnice de lucru şi modalitatea de desfăşurare a activităţilor specifice direcţiei se reglementează prin decizie a directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.

  4. (4) Documentele rezultate din activităţile direcţiei, ce impun clasificarea pe diferite clase şi niveluri, se supun prevederilor legale privind clasificarea documentelor.

  5. (5) Direcţia Prevenirea Criminalităţii şi Terorismului se află în directa subordonare a directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.

  6. (6) În exercitarea atribuţiilor, Direcţia Prevenirea Criminalităţii şi Terorismului îl informează în mod prompt şi complet pe directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, cu excepţia situaţiilor când acesta este direct implicat, în acest caz fiind informat ministrul justiţiei, în vederea dispunerii măsurilor legale.

  ART. 88

  1. (1) Direcţia Prevenirea Criminalităţii şi Terorismului are următoarele atribuţii:

   1. a) desfăşoară activităţi de identificare, cunoaştere şi prevenire, în limitele competenţelor sale, a faptelor, situaţiilor sau împrejurărilor de nerespectare de către personalul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi al unităţilor subordonate a drepturilor deţinuţilor, persoanelor internate şi arestate preventiv ori de supunere a acestora la tortură, tratamente inumane sau degradante, a prevederilor legale ce pot favoriza ori genera evenimente grave, a actelor de corupţie sau a altor fapte ce constituie încălcări ale legii;

   2. b) colaborează cu instituţiile abilitate în realizarea acţiunilor de protejare a persoanelor incluse în Programul de protecţie a martorilor, care se află în stare de arest preventiv sau execută o pedeapsă privativă de libertate;

   3. c) desfăşoară activităţi de identificare, cunoaştere şi prevenire, în limitele competenţelor sale, a acţiunilor specifice criminalităţii, criminalităţii organizate, terorismului şi corupţiei, a faptelor sau evenimentelor cu consecinţe periculoase pentru siguranţa detenţiei, precum şi a oricăror situaţii sau împrejurări din care pot rezulta asemenea pericole, colaborând cu instituţiile abilitate în vederea combaterii acestora;

   4. d) desfăşoară activităţi de identificare, în limitele competenţelor sale, a persoanelor aflate în detenţie, arestaţi preventiv sau condamnaţi, care au avut sau continuă să aibă legături cu organizaţii ori grupări teroriste sau de criminalitate organizată şi informează instituţiile abilitate atunci când există indicii cu privire la încălcarea legii;

   5. e) desfăşoară activităţi de identificare, în limitele competenţelor sale, a persoanelor aflate în detenţie, care intenţionează organizarea unor acţiuni violente îndreptate împotriva personalului administraţiei penitenciare, judecătorilor, procurorilor, poliţiştilor sau altor persoane ale căror funcţii implică exerciţiul autorităţii publice ori care se află în diverse împrejurări în mediul penitenciar;

   6. f) asigură informarea promptă şi completă a conducerii Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor sau, după caz, a ministrului justiţiei, potrivit art. 87 alin. (6), atunci când sunt descoperite indicii referitoare la săvârşirea de abateri disciplinare de către personalul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor ori la săvârşirea de infracţiuni de către aceştia sau de către persoanele aflate în detenţie, în vederea luării măsurilor care se impun;

   7. g) organizează, coordonează, evaluează, controlează şi îndrumă, în calitate de structură centrală, activitatea profesională desfăşurată la nivelul birourilor şi compartimentelor de prevenire a criminalităţii şi terorismului din unităţile subordonate Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor;

   8. h) identifică fapte, situaţii, împrejurări privind nerespectarea normelor legale de protecţie a informaţiilor naţionale clasificate, în cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi al unităţilor subordonate;

   9. i) participă, la cerere, prin specialiştii săi, la elaborarea unor proiecte de ordine ale ministrului justiţiei, decizii, instrucţiuni, rapoarte, note documentare şi alte materiale emise de Administraţia Naţională a Penitenciarelor în domeniul propriu de competenţă;

   10. j) iniţiază şi dezvoltă, cu aprobarea directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, programe cu reprezentanţi guvernamentali şi neguvernamentali cu atribuţii în domeniul studierii şi prevenirii fenomenelor de criminalitate, criminalitate organizată, terorism şi corupţie, precum şi în materia respectării drepturilor persoanelor private de libertate;

   11. k) soluţionează cererile, sesizările şi memoriile ce îi sunt repartizate spre competentă soluţionare;

   12. l) elaborează studii şi programe pe linia identificării faptelor, situaţiilor şi împrejurărilor cu caracter de fenomen la nivelul sistemului penitenciar care ar putea

    avea impact negativ asupra siguranţei acestuia şi desfăşoară activităţi preventive la nivelul personalului sistemului administraţiei penitenciare.

  2. (2) În îndeplinirea atribuţiilor sale, Direcţia colaborează cu organele urmărire penală, precum şi cu instituţiile din sistemul naţional de apărare, ordine publică şi securitate naţională, la solicitarea acestora sau din proprie iniţiativă, în scopul prevenirii criminalităţii, criminalităţii organizate, terorismului şi corupţiei.

  ART. 89

  1. (1) La nivelul unităţilor subordonate Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor funcţionează Birouri/Compartimente de Prevenire a Criminalităţii şi Terorismului, denumite în continuare B.P.C.T./C.P.C.T., personalul din cadrul acestora fiind subordonat din punct de vedere profesional Direcţiei Prevenirea Criminalităţii şi Terorismului, iar din punct de vedere administrativ directorului unităţii penitenciare. B.P.C.T./C.P.C.T. îndeplinesc activităţi specifice de prevenire a criminalităţii, criminalităţii organizate, corupţiei şi terorismului, potrivit atribuţiilor prevăzute la art. 88.

  2. (2) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1), B.P.C.T./C.P.C.T. informează în mod prompt şi complet Direcţia Prevenirea Criminalităţii şi Terorismului şi pe directorul unităţii, în vederea dispunerii măsurilor legale.

  3. (3) În exercitarea atribuţiilor sale, Direcţia Prevenirea Criminalităţii şi Terorismului are acces, în condiţiile legii, cu informarea directorului general, la nivelul direcţiilor, serviciilor, birourilor şi compartimentelor din Administraţia Naţională a Penitenciarelor, la toate documentele, aplicaţiile informatizate, precum şi la toate datele şi informaţiile necesare desfăşurării în bune condiţii a activităţilor care îi revin.

  4. (4) În exercitarea atribuţiilor de serviciu, personalul B.P.C.T./C.P.C.T. are acces, în condiţiile legii, cu informarea directorului unităţii, la nivelul serviciilor, birourilor şi compartimentelor din unitatea în care îşi desfăşoară activitatea, la toate documentele, aplicaţiile informatizate, precum şi la toate datele şi informaţiile necesare desfăşurării în bune condiţii a activităţilor care îi revin.

  5. (5) Unităţile aflate în subordonarea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor sunt obligate să pună la dispoziţie, la cererea Direcţiei Prevenirea Criminalităţii şi Terorismului, documentele, datele şi informaţiile solicitate şi să asigure, în condiţiile legii, cu informarea directorului unităţii, accesul lucrătorilor direcţiei în sediile acestora, în vederea îndeplinirii sarcinilor şi obiectivelor stabilite prin prezentul regulament.

   ART. 90

   Direcţia Prevenirea Criminalităţii şi Terorismului are următoarea structură:

   1. a) Serviciul Prevenirea Criminalităţii şi Terorismului;

   2. b) Serviciul Analiză, Studii şi Programe Preventive, alcătuit din:

    1. i. Biroul Analiză şi Sinteză;

    2. ii. Compartimentul Studii şi Programe Preventive;

    3. iii. Compartimentul IT.

  ART. 91

  1. (1) Serviciul Prevenirea Criminalităţii şi Terorismului organizează, coordonează, îndrumă şi controlează activitatea de identificare, cunoaştere şi prevenire a faptelor, situaţiilor şi împrejurărilor specifice criminalităţii, criminalităţii organizate, terorismului şi corupţiei, identificate la nivelul unităţilor penitenciare.

  2. (2) Serviciul Prevenirea Criminalităţii şi Terorismului, prin birourile/compartimentele sale, are următoarele atribuţii specifice:

   1. a) identifică, în limitele competenţelor sale, fenomenele, faptele, situaţiile sau împrejurările de natură să indice iniţierea, organizarea, săvârşirea sau sprijinirea, în orice mod a acţiunilor de destabilizare a sistemului penitenciar din perspectiva nerespectării prevederilor legale în vigoare privind regimul de executare al pedepselor privative de libertate de către deţinuţi, persoane internate sau arestate preventiv sau de către funcţionari publici cu statut special;

   2. b) identifică, cunoaşte şi previne, în limitele competenţelor sale, acţiuni specifice criminalităţii organizate şi terorismului, faptele periculoase pentru siguranţa deţinerii, situaţii ori împrejurări din care pot rezulta asemenea pericole şi colaborează cu instituţiile abilitate în vederea combaterii acestora;

   3. c) acordă autorităţilor şi instituţiilor publice din cadrul Sistemului naţional de prevenire şi combatere a terorismului sprijinul necesar îndeplinirii atribuţiilor pe linia prevenirii şi combaterii terorismului, conform sferei de competenţă a serviciului;

   4. d) sesizează de îndată Serviciul Român de Informaţii, coordonator tehnic al Sistemului naţional de prevenire şi combatere a terorismului, prin Centrul de Coordonare Operativă Antiteroristă, cu privire la persoanele suspecte de săvârşirea sau favorizarea, în orice mod, a actelor de terorism semnalate de persoanele aflate în detenţie, despre care există date potrivit cărora au avut ori continuă să aibă legături cu organizaţii sau grupări teroriste ori de criminalitate organizată;

   5. e) în exercitarea atribuţiilor de serviciu, la solicitarea sau din proprie iniţiativă, cooperează cu organele de urmărire penală şi cu instituţiile din sistemul naţional de apărare, ordine publică şi securitate naţională.

  ART. 92

  1. (1) Serviciul Analiză, Studii şi Programe Preventive organizează, coordonează, îndrumă şi verifică activitatea Biroului Analiză şi Sinteză, Compartimentului Studii şi Programe Preventive şi Compartimentului IT.

  2. (2) Serviciul Analiză, Studii şi Programe Preventive are următoarele atribuţii specifice:

   1. a) prelucrează, analizează, sintetizează şi procesează datele şi informaţiile cuprinse în documentele centralizate la nivelul serviciului, furnizate de către Serviciul Prevenirea Criminalităţii şi Terorismului, respectiv birourilor şi compartimentelor de prevenire a criminalităţii şi terorismului din unităţile subordonate Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, în vederea valorificării acestora către beneficiarii legali;

   2. b) prelucrează, analizează, sintetizează şi procesează datele şi informaţiile cuprinse în documentele Compartimentului Studii şi Programe Preventive în vederea identificării, evaluării şi evidenţierii factorilor de risc, a vulnerabilităţilor şi condiţiilor care favorizează criminalitatea organizată şi terorismul în mediul penitenciar şi realizează analiza dinamicii acestor fenomene;

   3. c) colaborează cu specialiştii din cadrul Direcţiei Management şi Resurse Umane - Serviciul Formare Profesională din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor în vederea includerii în programa şcolară a unităţilor de învăţământ a unor teme şi activităţi specifice domeniului de activitate şi asigură pregătirea profesională continuă a personalului;

   4. d) colaborează cu instituţiile abilitate din sistemul naţional de apărare, ordine publică şi securitate naţională, precum şi cu organele de urmărire penală, în scopul prevenirii criminalităţii organizate, terorismului şi corupţiei.

  3. (3) Biroul Analiză şi Sinteză asigură prelucrarea analitică şi sintetizarea datelor şi informaţiilor cuprinse în materialele care îi sunt repartizate şi asigură diseminarea produselor informaţionale beneficiarilor legali.

  4. (4) Biroul Analiză şi Sinteză are următoarele atribuţii specifice:

   1. a) centralizează, analizează şi prelucrează datele şi informaţiile furnizate de către Serviciul Prevenirea Criminalităţii şi Terorismului şi birourile şi compartimentele de prevenire a criminalităţii şi terorismului din unităţile subordonate Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor;

   2. b) elaborează materialele de bilanţ ale activităţii Direcţiei Prevenirea Criminalităţii şi Terorismului şi analizează indicatorii specifici;

   3. c) colaborează cu Serviciul Prevenirea Criminalităţii şi Terorismului pentru clarificarea şi completarea datelor şi informaţiilor obţinute de acesta ori de birourile şi compartimentele de prevenire a criminalităţii şi terorismului din unităţile subordonate Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor;

   4. d) cooperează cu celelalte compartimente din cadrul serviciului în vederea realizării de produse informaţionale specifice domeniului de activitate;

   5. e) întocmeşte sinteza activităţii lunare desfăşurate de personalul direcţiei şi birourilor, în vederea transmiterii acesteia, prin Administraţia Naţională a Penitenciarelor, ministrului justiţiei;

   6. f) gestionează activitatea de prelucrare şi stocare a datelor operative ale direcţiei, potrivit competenţelor stabilite.

  5. (5) Compartimentul Studii şi Programe Preventive centralizează, prelucrează şi sintetizează date şi informaţii, elaborând studii pentru evidenţierea cauzalităţii fenomenelor şi vulnerabilităţilor cu risc pentru sistemul penitenciar, diseminate, după caz, în interiorul sistemului, către alte instituţii abilitate sau de învăţământ care pregătesc personal pentru sistemul administraţiei penitenciare.

  6. (6) Compartimentul Studii şi Programe Preventive are următoarele atribuţii specifice:

   1. a) realizează, la cerere sau din oficiu, cercetări sociologice cu privire la fenomenele de interes pentru activitatea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi elaborează studii care să contribuie la dezvoltarea laturii preventive a Direcţiei Prevenirea Criminalităţii şi Terorismului;

   2. b) elaborează proiecte şi programe preventive pe care le diseminează în rândul personalului sistemului administraţiei penitenciare cu sprijinul consilierilor de integritate din cadrul unităţilor subordonate Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, ca parte a procesului de pregătire şi formare profesională continuă;

   3. c) iniţiază şi dezvoltă, cu aprobarea directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, programe cu reprezentanţi guvernamentali şi neguvernamentali cu atribuţii în domeniul studierii şi prevenirii fenomenelor de criminalitate, criminalitate organizată, terorism şi corupţie;

   4. d) prelucrează, analizează şi sintetizează datele şi informaţiile de interes cuprinse în materialele repartizate în vederea identificării, evaluării şi evidenţierii

    factorilor de risc, a vulnerabilităţilor şi condiţiilor care favorizează criminalitatea şi terorismul în mediul penitenciar;

   5. e) colaborează cu autorităţi centrale şi locale, cu organisme guvernamentale şi neguvernamentale, în limitele competenţelor stabilite.

  7. (7) Compartimentul IT are următoarele atribuţii specifice:

   1. a) proiectarea, realizarea, exploatarea şi actualizarea bazelor de date ale direcţiei, birourilor şi compartimentelor de prevenire a criminalităţii şi terorismului din unităţile subordonate Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, precum şi asigurarea corectitudinii organizării datelor, remedierii tehnice, corectării, actualizării bazei/bazelor de date;

   2. b) întreţinerea şi dezvoltarea staţiilor de lucru şi echipamentelor de reţea;

   3. c) administrarea reţelelor de calculatoare şi serverelor aferente ale direcţiei, birourilor şi compartimentelor de prevenire a criminalităţii şi terorismului din unităţile subordonate Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.

  CAPITOLUL XI

  Serviciul Audit Public Intern

  ART. 93

  Serviciul Audit Public Intern are următoarele atribuţii:

  1. a) evaluează şi îmbunătăţeşte eficienţa şi eficacitatea managementului riscului, controlului şi proceselor de guvernanţă pentru toate activităţile desfăşurate în cadrul sistemului administraţiei penitenciare, respectiv pentru toate activităţile din structurile aparatului central al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi din unităţile subordonate acesteia, evaluând inclusiv sistemul de control managerial; de asemenea, evaluează dacă activităţile se desfăşoară conform cu normele de legalitate, regularitate, cu economicitate, eficienţă şi eficacitate;

  2. b) elaborează Normele metodologice specifice activităţii de audit public intern din sistemul penitenciar, cu avizul Ministerului Justiţiei;

  3. c) elaborează Carta auditului intern în care se defineşte sfera de activitate a auditului public intern, drepturile şi obligaţiile auditorilor interni, pe care o supune aprobării directorului general;

  4. d) elaborează „Planul multianual, pe o perioadă de 3 ani” şi „Planul anual de audit public intern”, şi le supune aprobării directorului general;

  5. e) actualizează „Planul anual de audit public intern” în funcţie de modificările legislative sau organizatorice intervenite, de solicitările UCAAPI – Unitatea Centrală de Armonizare pentru Auditul Public Intern/Ministerului Justiţiei/directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor de a introduce/înlocui/elimina/modifica unele misiuni din planul de audit public intern aprobat;

  6. f) efectuează misiuni de asigurare, respectiv misiuni de audit de regularitate/conformitate, misiuni de audit al performanţei şi misiuni de audit de sistem la nivelul sistemului administraţiei penitenciare;

  7. g) desfăşoară misiuni de audit ad-hoc, dispuse de directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, respectiv misiuni de audit public intern cu caracter excepţional, care nu sunt iniţial cuprinse în Planul anual de audit public intern;

  8. h) raportează directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi structurii de control abilitate, în cazul identificării unor iregularităţi sau posibile prejudicii;

  9. i) efectuează misiuni de consiliere, numai în condiţiile în care acestea nu generează conflicte de interese şi nu sunt incompatibile cu îndatoririle auditorilor interni, fără ca auditorii interni să îşi asume responsabilităţi manageriale;

  10. j) îl informează pe directorul general, care a aprobat misiunea de audit public intern, prin şeful serviciului, despre recomandările care nu au fost avizate/acceptate în cadrul reuniunii de conciliere de către conducătorii structurii/unităţii subordonate Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor auditate, înaintând documentaţia de susţinere;

  11. k) informează Ministerul Justiţiei despre recomandările neînsuşite de către conducătorul entităţii publice auditate şi transmite în maximum 5 zile calendaristice de la încheierea trimestrului sinteze ale recomandărilor neînsuşite, precum şi consecinţele neimplementării acestora, însoţite de documentaţia relevantă;

  12. l) transmite Ministerului Justiţiei, la solicitarea acestuia, rapoarte periodice privind constatările, concluziile şi recomandările rezultate din activitatea de audit intern;

  13. m) monitorizează semestrial stadiul şi modul de implementare a

   recomandărilor formulate în rapoartele de audit public intern, prin elaborarea Raportului privind centralizarea monitorizării implementării recomandărilor formulate de echipele de audit în misiunile de audit intern, şi îl informează pe directorul general, care a aprobat misiunea de audit public intern, despre recomandările neimplementate la termen, în vederea dispunerii măsurilor care se impun;

  14. n) elaborează Raportul anual al activităţii de audit public intern şi îl transmite Ministerului Justiţiei şi Curţii de Conturi a României;

  15. o) avizează, prin şeful serviciului, numirea/revocarea auditorilor interni;

  16. p) elaborează şi implementează Programul de asigurare şi îmbunătăţire a calităţii sub toate aspectele auditului public intern, care să permită un control continuu al eficacităţii acestuia;

  17. q) elaborează Planul de pregătire şi perfecţionare profesională în concordanţă cu nevoile şi solicitările auditorilor interni, în vederea îmbunătăţirii cunoştinţelor şi practicii profesionale.

  ART. 94

  La nivelul Serviciului Audit Public Intern sunt constituite următoarele evidenţe:

  1. a) condica pentru corespondenţa ordinară către direcţiile/serviciile/birourile/ compartimentele din Administraţia Naţională a Penitenciarelor;

  2. b) condica pentru corespondenţa ordinară către auditorii interni din cadrul structurii;

  3. c) condica de expediere a corespondenţei ordinare;

  4. d) condică de predare-primire a documentelor clasificate de la structuri din cadrul aparatului central al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor;

  5. e) condici de predare-primire a documentelor clasificate între personalul Serviciului Audit Public Intern (3 condici), în vederea consultării acestor documente;

  6. f) registrul pentru evidenţa documentelor clasificate dactilografiate;

  7. g) condica de predare-primire a documentelor confidenţiale la nivelul aparatului central al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor;

  8. h) condica de predare-primire a documentelor confidenţiale pentru etapa

   „Intervenţia la faţa locului” a misiunii de audit public intern;

  9. i) registrul de evidenţă a concediilor de odihnă;

  10. j) registrul de evidenţă a învoirilor;

  11. k) registrul de prezenţă.

   CAPITOLUL XII

   Serviciul Cooperare şi Programe

   ART. 95

   Prin intermediul Serviciului Cooperare şi Programe, Administraţia Naţională a Penitenciarelor îşi exercită competenţele în ceea ce priveşte:

   1. a) cooperarea cu administraţiile penitenciare din străinătate, cu instituţii şi organizaţii internaţionale;

   2. b) accesarea şi implementarea proiectelor finanţate din fonduri externe. ART. 96

  Structura Serviciului Cooperare şi Programe este următoarea:

  1. a) Compartimentul Cooperare cu Instituţii Externe;

  2. b) Compartimentul Accesare Programe;

  3. c) Compartimentul Implementare Programe. ART. 97

  Compartimentul Cooperare cu Instituţii Externe îndeplineşte următoarele atribuţii:

  1. a) iniţiază, dezvoltă şi menţine relaţii de cooperare cu administraţii penitenciare şi instituţii şi organisme internaţionale în scopul asigurării vizibilităţii sistemului penitenciar românesc pe plan internaţional, identificării şi diseminării exemplelor de bune practici în domeniu, participării la elaborarea normelor internaţionale specifice mediului penitenciar;

  2. b) asigură documentaţia şi întocmeşte formalităţile necesare deplasării în străinătate, în interes de serviciu, a personalului sistemului penitenciar românesc;

  3. c) iniţiază, negociază şi monitorizează implementarea de Protocoale/Acorduri/Declaraţii de cooperare între Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi alte administraţii penitenciare şi instituţii şi organisme internaţionale, semnate, în condiţiile legii, de reprezentanţii legali ai acestora;

  4. d) organizează activităţi de protocol instituţional cu reprezentare la nivel naţional, conferinţe, seminarii, mese rotunde, vizite de studiu, stagii de practică, grupuri de lucru şi activităţi în cadrul unor proiecte, pentru delegaţiile străine;

  5. e) elaborează statistici/chestionare la cererea diverselor instituţii internaţionale de profil, privind situaţia sistemului penitenciar, în colaborare cu celelalte direcţii şi servicii din Administraţia Naţională a Penitenciarelor;

  6. f) solicită şi centralizează date relevante din alte sisteme penitenciare;

  7. g) efectuează traduceri ale unor materiale de interes major pentru sistemul penitenciar în şi din limbi de circulaţie internaţională şi asigură diseminarea acestora.

  ART. 98

  Compartimentul Accesare Programe are următoarele atribuţii:

  1. a) colaborează cu direcţiile şi serviciile din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, precum şi cu unităţile subordonate, pentru a identifica nevoile existente, analizează şi propune soluţiile de finanţare corespunzătoare intervenţiilor identificate şi întreprinde toate demersurile pe care le presupune exerciţiul de programare;

  2. b) negociază, în calitate de beneficiar final, programele finanţate de Uniunea Europeană, programele dezvoltate pe linie bilaterală cu guvernele altor state care acordă asistenţă tehnică sau financiară, programele de asistenţă cu altă finanţare în vederea dezvoltării sistemului penitenciar;

  3. c) identifică potenţiali parteneri pentru dezvoltarea de noi propuneri de proiecte;

  4. d) formulează propuneri de asistenţă tehnică, în colaborare cu direcţiile şi serviciile din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi cu unităţile subordonate;

  5. e) solicită avizul consultativ Consiliului de Conducere pentru toate propunerile de proiecte ale Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, inclusiv pentru cele în care unităţile subordonate au calitatea de beneficiari finali ai asistenţei;

  6. f) întocmeşte, cu sprijinul direcţiilor şi al serviciilor din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, documentele subsecvente aprobării fişei de proiect;

  7. g) elaborează documentele standard de obţinere a asistenţei financiare specifice fiecărui finanţator;

  8. h) colaborează cu Direcţia Economico - Administrativă în privinţa proiectării contribuţiei naţionale la derularea programelor şi asigurării prevederilor bugetare necesare;

  9. i) participă la evenimentele şi reuniunile internaţionale cu relevanţă pentru obiectul de activitate al compartimentului;

  10. j) participă la reuniuni inter-instituţionale privind accesarea programelor, precum şi la întâlnirile de lucru de la nivelul conducerii Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, al organismelor finanţatoare sau al ministerului coordonator privind accesarea programelor.

  ART. 99

  Compartimentul Implementare Programe are următoarele atribuţii:

  1. a) implementează şi monitorizează programele/proiectele finanţate de Uniunea Europeană în vederea dezvoltării sistemului penitenciar, programele dezvoltate pe linie bilaterală cu alte state care acordă asistenţă tehnică sau financiară, precum şi orice alte programe finanţate din fonduri nerambursabile, având ca beneficiar sau partener sistemul penitenciar;

  2. b) colaborează pe probleme de management, în cadrul fiecărui program, cu direcţiile şi serviciile din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, precum şi cu unităţile subordonate care au calitatea de beneficiari finali ai asistenţei respective.

  ART. 100

  1. (1) Pentru derularea activităţilor, obţinerea rezultatelor şi atingerea obiectivelor specifice şi generale, la nivelul Compartimentului Implementare Programe se constituie echipe de proiect.

  2. (2) Echipele de proiect reprezintă organisme decizionale principale la nivel de implementare, având autoritatea de a stabili planul de implementare, managementul

   operaţional, financiar şi juridic, de a evalua activităţile desfăşurate şi de a propune măsuri de optimizare, urmărind atingerea obiectivelor proiectului.

  3. (3) Echipele de proiect se înfiinţează prin decizie a directorului general, la propunerea şefului Serviciului Cooperare şi Programe, cu avizul structurilor de specialitate din Administraţia Naţională a Penitenciarelor.

  4. (4) În funcţie de prevederile contractului de finanţare şi de complexitatea proiectului, echipele de proiect au în componenţă următoarele funcţii: manager de proiect, asistent manager de proiect, manager financiar, achizitor, consilier juridic şi responsabili în domenii de intervenţie; acestea se pot completa şi cu alte funcţii, raportat la specificul proiectului şi cerinţele finanţatorului.

   ART.101

   Echipele de proiect au următoarele atribuţii:

   1. a) planifică şi răspund de organizarea în condiţii optime a activităţilor aprobate în proiect şi propun alocarea resurselor materiale, financiare şi umane necesare;

   2. b) elaborează şi definitivează programele de achiziţii corespunzătoare proiectelor cu finanţare externă nerambursabilă pe baza necesităţilor şi priorităţilor impuse de activităţile specifice proiectelor şi în conformitate cu prevederile contractelor de finanţare, cu respectarea reglementărilor aplicabile în domeniul achiziţiilor;

   3. c) elaborează şi propun spre avizare şi aprobare documentaţia de atribuire ori, în cazul organizării unui concurs de soluţii, documentaţia de concurs, propun procedura de atribuire a contractelor de produse, servicii şi lucrări în cadrul proiectelor şi întocmesc fişele tehnice/caietele de sarcini împreună cu specialiştii din cadrul altor direcţii;

   4. d) propun componenţa comisiilor de evaluare în cadrul procedurilor de achiziţii;

   5. e) participă la aplicarea şi finalizarea procedurilor de atribuire, urmăresc constituirea şi păstrarea dosarului achiziţiei, înştiinţează ofertanţii privind rezultatele procedurilor de achiziţii;

   6. f) transmit Compartimentului achiziţii din cadrul Direcţiei Economico – Administrative datele necesare în vederea întocmirii Programului anual al achiziţiilor publice corespunzător exerciţiului bugetar din anul de referinţă;

   7. g) transmit Direcţiei Economico – Administrativă proiectele de buget aferente fiecărui proiect cu finanţare externă nerambursabilă în vederea includerii în bugetul centralizat al instituţiei;

   8. h) urmăresc utilizarea bugetului proiectului conform contractului de finanţare şi cu respectarea disciplinei financiare;

   9. i) întocmesc rapoartele financiare, cererile de rambursare, evidenţa cheltuielilor la termenele stabilite în proiect, conform contractului de finanţare;

   10. j) ţin corect şi la zi evidenţa contabilă şi de gestiune a proiectelor în conformitate cu normele metodologice în vigoare, inclusiv cea a angajamentelor legale şi bugetare;

   11. k) întocmesc în termen raportările lunare, precum şi situaţia financiară trimestrială şi anuală a proiectelor şi le înaintează Direcţiei Economico - Administrativă, în vederea cuprinderii acestora în situaţiile financiare centralizate;

   12. l) în vederea efectuării plăţilor în limita creditelor bugetare aprobate, verifică documentele justificative financiar – contabile, întocmite în conformitate cu dispoziţiile legale şi le înaintează Direcţiei Economico - Administrativă numai după ce acestea au fost lichidate şi ordonanţate;

   13. m) ţin evidenţa extracontabilă a soldului contului de disponibilităţi aferente fiecărui proiect;

   14. n) în vederea atingerii obiectivelor şi rezultatelor preconizate, monitorizează din punct de vedere tehnic şi financiar implementarea proiectelor, desfăşurarea activităţilor, întocmirea documentaţiei-suport, efectuarea în bune condiţii a tuturor acţiunilor solicitate conform procedurilor aplicabile şi propune reprezentantului legal măsuri corective când este cazul;

   15. o) întocmesc documentele de raportare periodică privind stadiul implementării proiectelor, rapoartele de evaluare finala a acestora, conform procedurilor fiecărei linii de finanţare utilizate;

   16. p) asigură legătura cu celelalte organizaţii partenere în cadrul proiectelor şi reprezintă Administraţia Naţională a Penitenciarelor la reuniunile de lucru;

  1. r) asigură participarea la întâlnirile de la nivelul conducerii instituţiei, legate de activitatea de implementare a proiectelor;

  2. s) monitorizează repartizarea bunurilor achiziţionate, conform destinaţiei şi scopului prevăzute în proiect;

  3. t) colaborează cu Direcţia Economico - Administrativă în privinţa gestionării contribuţiei naţionale la derularea programelor;

  4. u) participă la reuniuni inter-instituţionale privind derularea programelor, precum şi la întâlnirile de lucru de la nivelul conducerii Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi organismelor finanţatoare sau al ministerului coordonator privind monitorizarea programelor;

  5. v) participă la evenimentele şi reuniunile internaţionale cu relevanţă pentru obiectul de activitate al compartimentului;

  x) îndeplinesc orice alte atribuţii care pot rezulta din necesitatea derulării în bune condiţii a proiectelor.

  CAPITOLUL XIII

  Serviciul Cabinet

  ART. 102

  1. (1) Serviciul Cabinet este structura organizatorică aflată în directa subordonare a directorului general, care asigură circuitul informaţional la nivelul instituţiei, în vederea funcţionării eficiente a procesului decizional, precum şi organizarea în condiţii optime a activităţilor de protocol la cabinetul directorului general şi directorilor generali adjuncţi în ceea ce priveşte relaţionarea acestora cu reprezentanţii instituţiilor colaboratoare.

  2. (2) Serviciul Cabinet asigură Secretariatul Comisiei de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a implementării şi dezvoltării sistemului de control intern managerial, având atribuţiile stabilite prin act de decizie internă.

  3. (3) În îndeplinirea atribuţiilor care îi revin, Serviciul Cabinet colaborează cu celelalte structuri din Administraţia Naţională a Penitenciarelor, potrivit sferei sale de competenţă, în vederea soluţionării în termen legal a tuturor solicitărilor care îi sunt adresate.

   ART. 103

   Serviciul Cabinet are următoarea structură:

   1. a) Compartimentul cabinet;

   2. b) Compartimentul cereri si registratură;

   3. c) Compartiment arhivă;

   4. d) Compartimentul relaţii publice şi mass-media. ART. 104

  Compartimentul Cabinet are următoarele atribuţii:

  1. a) asigură secretariatul Comisiei de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a implementării şi dezvoltării sistemului de control intern managerial în conformitate cu prevederile legale în vigoare, îndeplinind atribuţiile stabilite prin act de decizie internă;

  2. b) primeşte corespondenţa externă adresată directorului general şi directorilor generali adjuncţi şi o prezintă acestora, după înregistrare, în vederea repartizării, spre competentă soluţionare, structurilor din Administraţia Naţională a Penitenciarelor;

  3. c) primeşte de la structurile din Administraţia Naţională a Penitenciarelor corespondenţa întocmită de acestea, pentru a fi expediată, precum şi alte documente interne, în vederea aprobării de către directorul general şi directorii generali adjuncţi;

  4. d) organizează şedinţele Consiliului de Conducere al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi întocmeşte documentele aferente;

  5. e) organizează şi participă la audienţele acordate de către directorul general şi directorii generali adjuncţi, notând în registrul de audienţe problemele semnalate de petenţi;

  6. f) asigură organizarea în condiţii optime a activităţilor de protocol la cabinetul directorului general şi directorilor generali adjuncţi;

  7. g) organizează activitatea de elaborare a Deciziei de zi pe unitate, în format electronic, pe baza proiectelor de decizie întocmite şi avizate la nivelul structurilor din Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi o înaintează spre aprobare conducerii instituţiei;

  8. h) întocmeşte ordinele de serviciu în vederea efectuării misiunilor dispuse de conducerea instituţiei/a decontării cheltuielilor de transport referitoare la concediul de odihnă;

  9. i) întocmeşte proiecte de acte normative sau decizii interne care privesc domeniul propriu de activitate, colaborând cu celelalte structuri din Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi unităţile subordonate;

  10. j) întocmeşte materiale de sinteză referitoare la activitatea sistemului administraţiei penitenciare, în baza rezoluţiei directorului general/directorilor generali adjuncţi ai Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, în colaborare cu celelalte structuri din Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi unităţile subordonate;

  11. k) contribuie la elaborarea programului de activitate al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, pe baza propunerilor înaintate de structurile din Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi unităţile subordonate;

  12. l) participă la organizarea unor evenimente, precum seminarii, simpozioane, conferinţe, mese rotunde, întâlniri de lucru, în colaborare cu celelalte structuri din Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi asigură activităţile de protocol necesare;

  13. m) asigură soluţionarea şi transmiterea lucrărilor repartizate, prin rezoluţie, de către directorul general şi directorii generali adjuncţi;

  14. n) ţine evidenţa nominală a tuturor tipurilor de mişcări zilnice ale personalului din cadrul Serviciului Cabinet şi ale directorului general şi directorii generali adjuncţi.

  ART. 105

  Compartimentul cereri şi registratură are următoarele atribuţii:

  1. a) asigură circuitul documentelor la nivelul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, prin organizarea eficientă a primirii, înregistrării, repartizării spre soluţionare şi expedierii acestora;

  2. b) primeşte, înregistrează şi se îngrijeşte de rezolvarea petiţiilor, prin repartizarea acestora spre soluţionare structurilor din Administraţia Naţională a Penitenciarelor în funcţie de obiectul acestora/rezoluţia conducerii instituţiei şi expediază răspunsurile către petiţionari, în conformitate cu Ordonanţa Guvernului nr.27/2002 privind activitatea de soluţionare a petiţiilor;

  3. c) soluţionează petiţiile adresate conducerii instituţiei care intră în competenţa

   sa;

  4. d) asigură activitatea de relaţii cu publicul, la nivelul Administraţiei Naţionale a

   Penitenciarelor şi îndrumă şi sprijină la nivelul sistemului administraţiei penitenciare această activitate;

  5. e) îndrumă şi sprijină activitatea structurilor din Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi a unităţilor subordonate în legătură cu implementarea procedurii unitare de lucru specifice, referitoare la evidenţa documentelor, prin intermediul aplicaţiei informatizate, în conformitate cu procedurile de lucru în vigoare;

  6. f) coordonează, îndrumă şi sprijină activitatea de secretariat derulată la nivelul compartimentelor secretariat din unităţile subordonate.

  ART. 106

  Compartimentul arhivă are următoarele atribuţii:

  1. a) întocmeşte, completează şi modifică, la propunerea structurilor din Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi a unităţilor subordonate, Nomenclatorul dosarelor şi termenelor de păstrare a documentelor create în activitatea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi a unităţilor subordonate, precum şi Instrucţiunile ministrului justiţiei privind procedurile de prelucrare arhivistică a fondului Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor;

  2. b) coordonează, îndrumă şi sprijină activitatea structurilor din Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi unităţile subordonate privind respectarea prevederilor legale în domeniul arhivistic;

  3. c) pregăteşte dosarele pentru arhivare, întocmeşte inventarele Serviciului Cabinet, în conformitate cu Nomenclatorul dosarelor şi termenelor de păstrare a documentelor create în activitatea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi cu Instrucţiunile ministrului justiţiei privind procedurile de prelucrare arhivistică a fondului Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi le predă spre păstrare depozitului de arhivă al instituţiei;

  4. d) verifică dacă dosarele şi inventarele, înaintate de structurile din Administraţia Naţională a Penitenciarelor spre arhivare, sunt întocmite în conformitate cu Nomenclatorul dosarelor şi termenelor de păstrare a documentelor create în activitatea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi cu Instrucţiunile ministrului justiţiei privind

   procedurile de prelucrare arhivistică a fondului Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor;

  5. e) înregistrează şi ţine evidenţa ordinelor şi instrucţiunilor ministrului justiţiei şi a deciziilor şi instrucţiunilor directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi ia măsuri de distribuire a acestora către structurile din Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi unităţile subordonate, conform solicitărilor structurilor de specialitate care le-au întocmit;

  6. f) asigură necesarul de sigilii, cu sau fără stema României, structurilor din Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi unităţile subordonate, în vederea desfăşurării activităţii în conformitate cu prevederile legale şi ţine evidenţa centralizată a acestora;

  7. g) coordonează şi acordă sprijin de specialitate unităţilor subordonate privind aplicarea şi respectarea prevederilor legale referitoare la confecţionarea, folosirea, evidenţa şi păstrarea sigiliilor cu sau fără stema României.

  ART 107

  Compartimentul relaţii publice şi mass-media are următoarele atribuţii:

  1. a) elaborează strategia în domeniile comunicării şi relaţiilor publice, stabileşte modalităţile de implementare a acesteia şi răspunde de asigurarea caracterului coerent şi unic al mesajului public al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor;

  2. b) asigură relaţia cu mass-media şi stabileşte legături şi contacte cu reprezentanţii mass-media;

  3. c) elaborează revista presei;

  4. d) semnalează directorului general şi direcţiilor implicate din Administraţia Naţională a Penitenciarelor problematica acută din sistemul penitenciar abordată de mass-media;

  5. e) participă la acţiunile Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor care au potenţial mediatic;

  6. f) furnizează reprezentanţilor media date şi informaţii specifice activităţii Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor;

  7. g) elaborează şi difuzează materiale atât pentru mass-media, cât şi pentru

   public;

  8. h) asigură participarea reprezentanţilor mass-media la activităţile cu impact

   mediatic organizate la nivelul Administraţia Naţională a Penitenciarelor;

  9. i) elaborează şi actualizează materialele pentru pagina web a Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor;

  10. j) asigură aplicarea Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, la nivelul Administraţia Naţională a Penitenciarelor;

  11. k) gestionează crizele mediatice care vizează imaginea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor;

  12. l) întocmeşte şi actualizează periodic, cu sprijinul purtătorilor de cuvânt din penitenciare, baza de date a Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor cu operatorii mass-media pe plan naţional;

  13. m) organizează periodic conferinţe de presă, informări şi evenimente cu potenţial mediatic şi organizează, în colaborare cu direcţiile şi serviciile interesate, seminarii, simpozioane şi conferinţe;

  14. n) coordonează, îndrumă şi controlează activitatea purtătorilor de cuvânt din unităţile penitenciare subordonate Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor;

  15. o) stabileşte legături şi contacte cu reprezentanţii organizaţiilor neguvernamentale care vizează activitatea sistemului penitenciar;

  16. p) stabileşte priorităţile şi contribuie la accesarea de fonduri pentru proiecte de imagine care să contribuie la îmbunătăţirea imaginii sistemului penitenciar;

  17. q) colaborează cu compartimentele similare din celelalte autorităţi publice.

  CAPITOLUL XIV

  Structura de Securitate

  ART. 108

  1. (1) Structura de Securitate elaborează, implementează şi monitorizează aplicarea ansamblului de măsuri de natură juridică, procedurală ori fizică, de protecţie a personalului şi a surselor generatoare de informaţii, destinate asigurării securităţii informaţiilor clasificate la nivelul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi la nivelul unităţilor subordonate, potrivit legii.

  2. (2) Structura de Securitate desfăşoară la nivelul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor activităţile specifice privind evidenţa, păstrarea, multiplicarea şi distrugerea informaţiilor clasificate în condiţii de siguranţă.

  3. (3) Structura de Securitate supervizează şi monitorizează la nivelul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor activităţile specifice privind întocmirea, păstrarea, procesarea, manipularea, transportul şi transmiterea informaţiilor clasificate în condiţii de siguranţă.

   ART. 109

   Structura de Securitate îndeplineşte următoarele atribuţii:

   1. a) elaborează şi reevaluează normele interne privind protecţia informaţiilor clasificate în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

   2. b) actualizează Programul de prevenire a scurgerii informaţiilor clasificate şi supune modificările spre avizare autorităţii desemnate de securitate competentă;

   3. c) asigură relaţionarea cu instituţia abilitată să coordoneze activitatea şi să controleze măsurile privitoare la protecţia informaţiilor clasificate, potrivit legii;

   4. d) centralizează propunerile unităţilor subordonate şi structurilor din Administraţia Naţională a Penitenciarelor, iar, în baza lor, întocmeşte şi actualizează cu sprijinul Direcţiei Managementul Resurselor Umane lista funcţiilor care necesită acces la informaţii clasificate din cadrul acestora;

   5. e) pune în aplicare prevederile legale şi procedurile specifice autorizării accesului personalului Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi unităţilor subordonate la informaţii clasificate secrete de stat;

   6. f) pune în aplicare prevederile legale şi procedurile specifice autorizării accesului personalului Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor la informaţii secrete de serviciu;

   7. g) asigură păstrarea şi organizează activităţi specifice de evidenţă şi actualizare a certificatelor de securitate/autorizaţiilor de acces pentru personalul autorizat a avea acces la informaţii clasificate;

   8. h) reevaluează lista cuprinzând criteriile şi termenele de clasificare a informaţiilor clasificate gestionate de către Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi unităţile subordonate pe clase şi niveluri de secretizare;

   9. i) elaborează Nomenclatorul dosarelor ce se creează în cadrul Structurii de Securitate;

   10. j) sprijină autorităţile desemnate de securitate, potrivit competenţelor legale, în vederea realizării verificărilor de securitate ale persoanelor care solicită accesul la informaţii clasificate;

   11. k) asigură relaţia cu Oficiul Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat cu privire la problematica măsurilor de protecţie a informaţiilor clasificate;

   12. l) intermediază relaţia unităţilor subordonate Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor cu Oficiul Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat în problematica măsurilor de protecţie a informaţiilor clasificate;

   13. m) colaborează cu Direcţia Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţii din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor pe componenta INFOSEC, potrivit competenţelor;

   14. n) coordonează activităţi specifice domeniului protecţiei informaţiilor clasificate în toate componentele acestuia;

   15. o) monitorizează activitatea de aplicare a normelor care reglementează protecţia informaţiilor clasificate în cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi modul de respectare a acestora;

   16. p) consiliază conducerea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, direcţiile şi serviciile în legătură cu aspectele ce vizează domeniul protecţiei informaţiilor clasificate;

   17. q) informează conducerea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi a unităţilor din subordine despre vulnerabilităţile şi riscurile existente în sistemul de protecţie a informaţiilor clasificate, propunând măsurile necesare diminuării riscurilor şi înlăturarea acestora;

   18. r) reevaluează datele legate de obiectivele, sectoarele şi locurile care prezintă importanţă pentru protecţia informaţiilor din sfera de responsabilitate a Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi prezintă propuneri în consecinţă;

   19. s) asigură pregătirea activităţilor specifice de inventariere anuală a documentelor clasificate la nivelul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi unităţilor din subordine;

   20. t) colaborează cu Direcţia Managementul Resurselor Umane pe linia organizării activităţilor de pregătire specifică a personalului care are acces la informaţii clasificate;

   21. u) organizează activitatea de constituire a fondului arhivistic propriu, precum şi în cadrul unităţilor subordonate;

   22. v) asigură predarea la termenul prevăzut a arhivei constituite pe termene de păstrare;

   23. w) efectuează, cu aprobarea conducerii Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, controale privind modul de aplicare a măsurilor legale de protecţie a informaţiilor clasificate;

   24. x) menţine permanent legătura cu Serviciul Informaţii Clasificate din Ministerul Justiţiei, cu Oficiul Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat şi cu structurile

  de profil din celelalte instituţii cu atribuţii în domeniul protecţiei informaţiilor clasificate.

  CAPITOLUL XV

  Serviciul Psihologia Personalului

  ART. 110

  Serviciul Psihologia Personalului este structura de specialitate care organizează, reglementează, coordonează, evaluează şi îndrumă activitatea de psihologia personalului desfăşurată în sistemul penitenciar.

  ART. 111

  Serviciul Psihologia Personalului îndeplineşte următoarele atribuţii:

  1. a) organizează şi desfăşoară activităţile de evaluare psihologică în cadrul concursurilor de ocupare a posturilor vacante sau de admitere în instituţiile de învăţământ ale sistemului administraţiei penitenciare care pregătesc personal pentru acesta;

  2. b) organizează şi desfăşoară activităţile de evaluare psihologică a personalului care solicită schimbarea/mutarea pe funcţiile vacante în/între unităţile penitenciare, pentru categoriile de personal asociate cu riscuri psiho-fizice şi psiho-sociale;

  3. c) organizează şi desfăşoară activităţile de evaluare psihologică periodică în cadrul demersului de evaluare a aptitudinii pentru muncă a personalului sistemului administraţiei penitenciare;

  4. d) organizează şi desfăşoară activităţile de evaluare psihologică a angajaţilor din alte instituţii publice de apărare şi siguranţă naţională care solicită transferul în sistemul administraţiei penitenciare;

  5. e) organizează şi desfăşoară activităţile de evaluare psihologică a personalului din sistemul administraţiei penitenciare în scopul cunoaşterii aspectelor psihologice vulnerabile/de risc ale personalului, precum şi în alte situaţii prevăzute de normele în vigoare;

  6. f) întocmeşte şi transmite către structurile de resurse umane planificarea personalului/candidaţilor în vederea susţinerii evaluărilor psihologice;

  7. g) emite şi transmite către structurile abilitate avizele psihologice rezultate din activităţile de evaluare psihologică;

  8. h) organizează, reglementează, coordonează şi îndrumă activităţile de psihologie desfăşurate la nivelul compartimentelor Serviciului Psihologia Personalului care funcţionează la nivelul unităţile penitenciare;

  9. i) organizează şi desfăşoară activităţi de diagnoză organizaţională a fenomenelor psihologice apărute în rândul personalului, a opiniilor, atitudinilor, percepţiilor, sentimentelor personalului în raport cu o problemă ori un fenomen de interes, precum şi a motivaţiilor, intereselor, surselor de stres sau de satisfacţie şi a comportamentelor la care sunt predispuşi angajaţii în anumite situaţii;

  10. j) organizează şi desfăşoară activităţi de evaluare psihologică în cazul apariţiei unor comportamente/manifestări negative în rândul personalului/elevilor din instituţiile de învăţământ ale sistemului administraţiei penitenciare;

  11. k) organizează, coordonează şi desfăşoară demersuri de asistenţă psihologică profilactică, primară sau recuperatorie având ca obiective asigurarea condiţiilor privind adaptarea personalului la mediul de muncă specific, îmbunătăţirea performanţelor profesionale, remisiunea stărilor disfuncţionale identificate şi prevenirea evenimentelor negative în rândul personalului din sistemul administraţiei penitenciare;

  12. l) desfăşoară activităţi în cadrul comisiilor stabilite cu ocazia concursurilor organizate în sistemul administraţiei penitenciare;

  13. m) coordonează, planifică şi desfăşoară activităţi de cunoaştere a specificului sectoarelor de activitate din sistemul administraţiei penitenciare şi de analiză psihologică a activităţii profesionale în vederea identificării cerinţelor psihologice ale diferitelor categorii de posturi;

  14. n) realizează analiza psihologică a evenimentelor deosebite, în vederea formulării de recomandări şi concluzii în privinţa caracteristicilor comune anumitor tipuri de accidente de muncă/evenimente deosebite negative ce pot fi semnificative din punct de vedere preventiv, posibilelor cauze şi împrejurări ale producerii de accidente de muncă/evenimente negative pentru a determina caracteristicile psihice personale şi/sau de grup ce prezintă risc de repetare a evenimentului;

  15. o) sprijină actul managerial, prin formularea de recomandări privind posibilităţile de utilizare eficientă a resurselor umane, modalităţile eficiente de motivare a personalului pentru optimizarea performanţelor profesionale;

  16. p) stabileşte şi, după caz, elaborează metodele, tehnicile şi instrumentele psihologice utilizate în activităţile de evaluare şi asistenţă psihologică;

  1. r) stabileşte necesarul de instrumente psihologice (chestionare, teste, inventare de personalitate, aparatură tehnică de evaluare aptitudinală) utilizate în activitatea de evaluare şi asistenţă psihologică şi transmite structurii de specialitate propunerile de achiziţionare a acestora;

  2. s) realizează periodic sau la solicitarea factorilor de decizie analize/sinteze/informări privind rezultatele activităţilor de psihologia personalului;

   ş) evaluează şi formulează propuneri privind necesarul de personal de specialitate şi propune scoaterea la concurs a posturilor vacante din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi unităţile subordonate;

  3. t) identifică necesităţile de pregătire profesională ale personalului care realizează activităţile de psihologia personalului şi înaintează propuneri privind programul de formare profesională;

   ţ) coordonează, îndrumă şi evaluează activitatea profesională a psihologilor de personal din unităţile subordonate;

  4. u) propune, coordonează şi realizează studii şi cercetări în domeniul de specialitate;

  5. v) organizează/participă la simpozioane, colocvii, conferinţe, cursuri de perfecţionare, seminarii, sesiuni ştiinţifice, schimburi de experienţă în ţară şi străinătate;

   1. x) implementează şi actualizează cadrul metodologic de desfăşurare a activităţilor de evaluare şi asistenţă psihologică a personalului din sistemul administraţiei penitenciare, precum şi procedurile de lucru specifice domeniului;

   2. y) elaborează, revizuieşte, actualizează şi propune îmbunătăţirea cadrului normativ de reglementare a activităţilor de psihologia personalului;

   3. ``) facilitează încheierea de parteneriate între Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi instituţiile/organizaţiile cu atribuţii în domeniul psihologiei şi colaborează cu reprezentanţii asociaţiilor profesionale specifice psihologilor, cu cei ai instituţiilor guvernamentale şi neguvernamentale abilitate în domeniul psihologiei ce activează la nivel naţional şi internaţional, în scopul eficientizării demersurilor de evaluare şi asistenţă psihologică;

  6. w) răspunde la solicitările şi petiţiile referitoare la activitatea de psihologia personalului.

  CAPITOLUL XVI

  Compartimentul managementul situaţiilor de urgenţă

  ART. 112

  Compartimentul managementul situaţiilor de urgenţă are următoarele atribuţii:

  1. e) organizează, coordonează şi verifică activitatea în domeniul situaţiilor de urgenţă la nivelul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor;

  2. f) coordonează şi verifică activitatea responsabililor în domeniul situaţiilor de urgenţă din unităţile sistemului administraţiei penitenciare;

  3. g) participă la elaborarea de acte normative în domeniul situaţiilor de urgenţă specifice sistemului administraţiei penitenciare;

  4. h) asigură, îndrumă şi verifică activitatea de instruire şi formare a lucrătorilor în domeniul situaţiilor de urgenţă şi furnizează informaţii în vederea îmbunătăţirii acestora;

  5. i) elaborează materiale de analiză şi sinteză pentru informarea conducerii Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor cu privire la modul de desfăşurare a activităţilor specifice domeniului situaţiilor de urgenţă în unităţilor subordonate;

  6. j) participă la organizarea, îndrumarea şi verificarea activităţii de pregătire şi perfecţionare a responsabililor în domeniul situaţiilor de urgenţă din unităţile sistemului administraţiei penitenciare;

  7. k) analizează şi avizează dosarele de cercetare a incendiilor care au loc la nivelul unităţilor subordonate;

  8. l) analizează cauzele incendiilor şi iniţiază măsuri de prevenire a unor evenimente similare pe care le comunică unităţilor subordonate;

  9. m) elaborează şi înaintează directorului general adjunct al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor în coordonarea căruia se află Compartimentul Managementul Situaţiilor de Urgenţă, raportul anual privind activităţile derulate la nivelul unităţilor penitenciare în domeniul situaţiilor de urgenţă;

  10. n) formulează propuneri pentru includerea în proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli a fondurilor necesare activităţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă;

  11. o) participă la cercetarea evenimentelor produse de situaţiile de urgenţă, potrivit competenţelor, când este cazul, împreună cu organele abilitate;

  12. p) cooperează cu Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă şi cu Inspectoratele Judeţene pentru Situaţii de Urgenţă în scopul prevenirii situaţiilor de urgenţă şi a intervenţiei în astfel de situaţii;

  13. q) reprezintă Administraţia Naţională a Penitenciarelor, ca organ de specialitate, în relaţiile de cooperare cu autorităţile publice centrale sau teritoriale pentru domeniul situaţiilor de urgenţă.

  CAPITOLUL XVII

  Compartimentul Securitatea, Sănătatea în Muncă şi Protecţia Mediului

  ART 113

  În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă Compartimentul Securitatea, Sănătatea în Muncă şi Protecţia Mediului îndeplineşte următoarele atribuţii:

  1. a) participă la cercetarea evenimentelor conform competenţelor, avizează cercetarea, stabileşte sau confirmă caracterul accidentelor;

  2. b) asigură, îndrumă şi verifică activitatea de instruire şi formare a lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi furnizează informaţii în vederea îmbunătăţirii acestora;

  3. c) propune eliberarea certificatului constatator în baza dosarului de autorizare din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă, transmis de unităţile subordonate Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor;

  4. d) coordonează şi verifică activitatea responsabililor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă din unităţile sistemul administraţiei penitenciare;

  5. e) reprezintă Administraţia Naţională a Penitenciarelor, ca organ de specialitate, în relaţiile de cooperare cu instituţii publice, cu reprezentanţii partenerilor şi ai operatorilor economici;

  6. f) participă la elaborarea de proiecte de acte normative specifice sistemului administraţiei penitenciare;

  7. g) face propuneri de instrucţiuni, norme, proceduri, regulamente şi ghiduri în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;

  8. h) participă la organizarea şi îndrumarea activităţii de pregătire şi perfecţionare a responsabililor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă din unităţile sistemului administraţiei penitenciare;

  9. i) îndrumă şi verifică modul de organizare şi funcţionare a comitetelor de securitate şi sănătate în muncă din unităţile sistemului administraţiei penitenciare;

  10. j) îndrumă şi verifică activităţile specifice serviciilor de medicina muncii din unităţile sistemului administraţiei penitenciare;

  11. k) soluţionează, în limita competenţelor legale, reclamaţiile şi sesizările persoanelor fizice sau juridice, precum şi a lucrătorilor;

  12. l) formulează propuneri pentru includerea în proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli a fondurilor necesare pentru activităţile în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;

  13. m) elaborează materiale de analiză şi sinteză pentru informarea conducerii Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi propune măsuri concrete;

  14. n) propune directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor sesizarea organelor de urmărire penală cu privire la cazurile de încălcare a prevederilor legale considerate infracţiuni în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;

  15. o) organizează, coordonează şi verifică activitatea în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă la nivelul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor;

  16. p) organizează şedinţele Comitetului de Securitate şi Sănătate în Muncă şi asigură secretariatul acestui comitet în Administraţia Naţională a Penitenciarelor;

  17. q) elaborează şi înaintează conducerii Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, anual, raportul privind desfăşurarea activităţii de securitatea şi sănătatea în muncă din sistemului administraţiei penitenciare pentru anul precedent.

  ART. 114

  În domeniul mediului Compartimentul Securitate, Sănătate şi Protecţia Mediului are următoarele atribuţii:

  1. a) coordonează, îndrumă şi verifică activitatea responsabililor de mediu din unităţile sistemului administraţiei penitenciare;

  2. b) reprezintă Administraţia Naţională a Penitenciarelor, ca organ de specialitate, în relaţiile de cooperare cu autorităţile publice centrale sau teritoriale pentru protecţia mediului, autorităţile publice centrale ori locale, după caz, care au atribuţii şi răspunderi specifice în domeniul protecţiei mediului;

  3. c) face propuneri de instrucţiuni şi alte reglementări interne în domeniul protecţiei mediului;

  4. d) participă la cercetarea accidentelor ecologice majore produse în incintele unităţilor din sistemul administraţiei penitenciare sau în zona de responsabilitate unde acestea în îndeplinirea atribuţiilor, desfăşoară activităţi specifice;

  5. e) participă la organizarea şi îndrumarea activităţii de pregătire şi perfecţionare a responsabililor în domeniul mediului din unităţile sistemului administraţiei penitenciare;

  6. f) propune aplicarea de sancţiuni disciplinare pentru încălcarea de către personalul din administraţia sistemului penitenciar a legislaţiei de protecţie a mediului în obiectivele şi incintele aflate în administrarea unităţilor subordonate, precum şi în zonele de responsabilitate unde acestea desfăşoară activităţi specifice;

  7. g) elaborează şi înaintează conducerii Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, anual, raportul privind desfăşurarea activităţii de protecţie a mediului din sistemului administraţiei penitenciare pentru anul precedent;

  8. h) întocmeşte documentele de organizare, control şi evaluare a activităţilor de protecţie a mediului pentru unitatea proprie, conform instrucţiunilor privind organizarea, coordonarea şi controlul activităţii de protecţie a mediului în sistemul administraţiei penitenciare, aprobate prin decizie a directorului general;

  9. i) formulează propuneri pentru includerea în proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli a fondurilor necesare pentru activităţile în domeniul protecţiei mediului;

  10. j) colaborează cu autorităţile locale de protecţie a mediului pentru desfăşurarea unor acţiuni comune în domeniu.

  CAP. XVIII

  Compartimentul Consilieri

  ART. 116

  Compartimentul consilieri funcţionează în subordinea directorului general şi are următoarele atribuţii:

  1. a) coordonează evoluţia implementării strategiilor privind sistemului administraţiei penitenciare, în domeniile de competenţă stabilite;

  2. b) asigură sprijin, în urma dispoziţiei directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, structurilor din instituţie, în vederea fundamentării şi elaborării răspunsurilor la întrebările şi interpelările adresate conducerii Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor de către senatori şi deputaţi în cadrul raporturilor de control parlamentar al activităţii Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor;

  3. c) asigură sprijin în mod nemijlocit directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor în procesul de pregătire a materialelor ştiinţifice, în vederea susţinerii acestora în cadrul manifestărilor interne şi internaţionale;

  4. d) colaborează cu structurile din Administraţia Naţională a Penitenciarelor în relaţia cu Ministerul Justiţiei, alte ministere sau instituţii publice, organizaţii neguvernamentale, colaboratori interni şi externi în vederea corelării activităţilor desfăşurate în domeniu de către Administraţia Naţională a Penitenciarelor cu acţiunile întreprinse de acestea;

  5. e) asigură promovarea unei imagini corecte şi profesioniste referitoare la modul de îndeplinire a misiunilor şi atribuţiilor Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor;

  6. f) menţine un contact permanent cu directorii unităţilor subordonate Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, cu privire la aspectele cu care trebuie informat directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.

  TITLUL V

  Structuri permanente de lucru la nivelul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor

  CAPITOLUL I

  Dispoziţii comune

  ART. 117

  1. (1) Numirea reprezentanţilor Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor în comisii, comitete, consilii de conducere ori în alte structuri de colaborare sau decizie în care este implicată Administraţia Naţională a Penitenciarelor se face prin decizie a directorului general.

  2. (2) Reprezentanţii vor prezenta, periodic sau la cererea directorului general ori a directorilor generali adjuncţi, rapoarte privind activitatea în comisiile în care au fost numiţi.

  CAPITOLUL II

  Consiliul tehnico-economic

  ART. 118

  În cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor funcţionează Consiliul tehnico-economic, cu rolul de a analiza şi de a aviza documentaţiile tehnico-economice elaborate de proiectanţi de specialitate, finanţate din fonduri publice sau din credite externe contractate ori garantate de stat, aparţinând Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi unităţilor subordonate acesteia.

  CAPITOLUL III

  Comitetul de securitate şi sănătate în muncă

  ART. 119

  În cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor funcţionează, cu respectarea prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Hotărârii Guvernului nr. 1425/2006 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, cu modificările şi completările ulterioare, Comitetul de securitate şi sănătate în muncă.

  ART. 120

  Comitetul de securitate şi sănătate în muncă din Administraţia Naţională a Penitenciarelor are scopul de a asigura implicarea salariaţilor la elaborarea şi aplicarea deciziilor în domeniul securităţii muncii.

  ART. 121

  1. (1) Organizarea şi funcţionarea Comitetului de securitate şi sănătate în muncă constituit la nivelul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor se stabilesc prin decizie a directorului general.

  CAPITOLUL IV

  Comisia de disciplină pentru funcţionarii publici cu statut special

  ART. 122

  La nivelul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor funcţionează Comisia de disciplină pentru funcţionarii publici cu statut special în baza prevederilor Legii nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din Administraţie Naţională a Penitenciarelor, republicată, cu modificările ulterioare.

  ART. 123

  Comisia de disciplină pentru funcţionari publici cu statut special are drept atribuţii principale cercetarea abaterilor disciplinare pentru care a fost sesizată şi propunerea de sancţiuni pentru abaterile disciplinare constatate.

  CAPITOLUL V

  Comisia pentru atribuirea locuinţelor de serviciu

  ART. 124

  Solicitările de repartizare a unei locuinţe de serviciu vor fi analizate şi soluţionate de o comisie constituită la nivelul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor sau, după caz, al unităţilor subordonate, prin decizie a directorului general, respectiv prin act administrativ al conducătorului unităţii în proprietatea sau în administrarea căreia se află locuinţele de serviciu.

  ART. 125

  Comisia pentru atribuirea locuinţelor de serviciu are ca principal scop atribuirea locuinţelor de serviciu din fondul de locuinţe de serviciu al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.

  ART. 126

  Comisia pentru atribuirea locuinţelor de serviciu este responsabilă de ducerea la îndeplinire a dispoziţiilor Regulamentului pentru atribuirea locuinţelor de serviciu din fondul locativ al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.

  TITLUL VI

  Colaborarea între componentele structurale ale Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi dintre acestea şi unităţile subordonate

  ART. 127

  1. (1) Dispoziţiile cu caracter general pentru compartimentele din Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi pentru unităţile din sistem pot fi date, cu respectarea legii, numai de ministrul justiţiei, directorul general şi directorii generali adjuncţi, în limitele competenţelor ce le sunt stabilite.

  2. (2) Colaborarea dintre componentele structurale ale Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi dintre acestea şi unităţile din sistemul penitenciar se realizează prin conducătorii acestora sau prin lucrătorii desemnaţi.

  TITLUL VII

  Dispoziţii finale

  ART. 128

  Componentele structurale din Administraţia Naţională a Penitenciarelor asigură, conform specificului de activitate, participarea personalului la conferinţe, simpozioane, seminarii organizate de Ministerul Justiţiei, Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi de alte organisme naţionale sau internaţionale.

  ART. 129

  Administraţia Naţională a Penitenciarelor poate îndeplini, prin componentele structurale, orice alte activităţi prevăzute de dispoziţiile legale, potrivit specificului lor, altele decât cele cuprinse în prezentul regulament, stabilite de conducerea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.

  ART. 130

  1. (1) Evidenţa ordinelor, instrucţiunilor şi dispoziţiilor emise de ministrul justiţiei, care reglementează activitatea sistemului penitenciar, se păstrează într-un exemplar la Administraţia Naţională a Penitenciarelor – Serviciul Cabinet sau Structura de Securitate, în funcţie de clasa sau nivelul de clasificare al acestora.

  2. (2) Evidenţa deciziilor şi instrucţiunilor emise de directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, care emit norme în aplicare, se păstrează în original la Serviciul Cabinet sau Structura de Securitate, în funcţie de clasa sau nivelul de clasificare al acestora.

  3. (3) Fiecare structură emitentă din Administraţia Naţională a Penitenciarelor este obligată să transmită la Serviciul Cabinet sau Structura de Securitate, în funcţie de clasa sau nivelul de clasificare al documentelor, exemplarul original al deciziilor şi instrucţiunilor emise de directorului general, care emit norme în aplicare, în vederea luării în evidenţă şi păstrării.

  4. (4) Copii ale ordinelor, instrucţiunilor şi dispoziţiile ministrului justiţiei care reglementează activitatea sistemului penitenciar, respectiv ale deciziilor şi instrucţiunilor directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, care

   emit norme în aplicare, se transmit prin grija Serviciului Cabinet, respectiv Structurii de Securitate, structurilor competente în aplicarea prevederilor acestora.

   ART. 131

   Secretariatele componentelor structurale au următoarele atribuţii:

   1. a) preiau corespondenţa externă, înregistrată, de la Compartimentul Cereri şi Registratură;

   2. b) prezintă corespondenţa la mapa şefului structurii, identificând priorităţile şi lucrările care au fost repartizate în mod eronat, pe care le returnează Serviciului Cabinet, în cel mai scurt timp de la primire;

   3. c) primesc mapa de la şeful structurii, verifică dacă fiecare lucrare are rezoluţia şi după caz, dacă este menţionat termenul de soluţionare;

   4. d) asigură introducerea în aplicaţia informatizată de evidenţă a documentelor date referitoare la persoana desemnată să soluţioneze lucrările, de la nivelul structurii;

   5. e) primesc de la persoanele din cadrul structurii lucrările în vederea prezentării acestora la mapa conducătorului structurii, în vederea aprobării acestora;

   6. f) pregătesc mapa pentru prezentarea lucrărilor la cabinetul directorului general/directorului general adjunct, în vederea aprobării acestora;

   7. g) pregătesc documentele aprobate de către conducerea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor pentru a fi expediate şi operează introducerea datelor privind soluţionarea, scăderea şi clasarea acestora în aplicaţia informatizată de evidenţă a documentelor;

   8. h) asigură predarea corespondenţei ce urmează a fi expediată, pe condică Serviciului Cabinet sau Structurii de Securitate, în vederea expedierii prin poşta specială sau civilă, în funcţie de clasa sau nivelul de clasificare al documentelor;

   9. i) se îngrijesc de clasarea şi arhivarea documentele conform prevederilor legale în vigoare;

   10. j) asigură păstrarea şi folosirea sigiliilor, cu sau fără stema României, la nivelul structurii, conform prevederilor legale;

   11. k) întocmesc şi păstrează evidenţa concediilor de odihnă, medicale, de studii şi a învoirilor, precum şi a orelor suplimentare lucrate în condiţiile legii de către personalul structurii;

   12. l) asigură necesarul de consumabile în vederea desfăşurării în bune condiţii a activităţii structurii;

   13. m) asigură întocmirea proiectelor deciziilor de zi pe unitate în format electronic, în aplicaţia informatică destinată asigurării legalităţii desfăşurării activităţilor zilnice specifice sistemului penitenciar şi le transmit spre avizare şefului compartimentului.

  ART. 132

  În cazul în care componentele structurale din Administraţia Naţională a Penitenciarelor nu au organizate secretariate, aceste atribuţii se îndeplinesc de către o persoană desemnată în acest scop de conducerea compartimentului.

  ART. 133

  1. (1) Circuitul corespondenţei interne şi externe este asigurat de către Serviciul Cabinet prin primirea, înregistrarea, repartizarea spre soluţionare, expedierea documentelor şi prin introducerea datelor ce intră în competenţa acestei structuri, în aplicaţia informatizată de evidenţă a documentelor.

  2. (2) Termenele de păstrare a documentelor sunt cele prevăzute în Nomenclatorul dosarelor şi termenelor de păstrare a documentelor create în activitatea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.

  ART. 134

  1. (1) Personalul din Administraţia Naţională a Penitenciarelor este obligat să respecte programul de lucru.

  2. (2) Plecarea înainte de terminarea programului sau prezenţa la serviciu după program, precum şi alte învoiri sunt permise numai cu aprobarea directorilor de direcţii şi, în lipsa acestora, după caz, a directorilor adjuncţi de direcţii, a şefilor de serviciu sau de birou.

  ART. 135

  1. (1) La nivelul fiecărei componente structurale din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor se constituie evidenţe proprii care sunt reglementate prin decizie a directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.

  2. (2) Fiecare componentă structurale din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor elaborează, actualizează şi propune spre abrogare decizii, instrucţiuni sau dispoziţii ale directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor referitoare la domeniul de competenţă gestionat.

  3. (3) Administraţia Naţională a Penitenciarelor transmite lunar ministrului justiţiei sinteza activităţii Direcţiei Prevenirea Criminalităţii şi Terorismului.

  4. (4) Administraţia Naţională a Penitenciarelor îl informează pe ministrul justiţiei, în mod prompt şi complet, ori de câte ori este nevoie, referitor la încălcarea drepturilor deţinuţilor ori la supunerea acestora la tortură, tratamente inumane sau degradante, ori despre alte fapte sau evenimente ce pot avea consecinţe grave pentru siguranţa penitenciarelor, aplicarea regimurilor penitenciare şi respectarea legii; informarea ministrului justiţiei nu înlătură obligaţia de sesizare a organelor de urmărire penală cu privire la cazurile de încălcare a prevederilor legale considerate infracţiuni.

  ART. 136

  Anexa – “Model pentru fişa postului”, face parte integrantă din prezentul Regulament.

  ANEXA la Regulament

  MODEL PENTRU FIŞA POSTULUI

  Ministerul Justiţiei

  Administraţia Naţională a Penitenciarelor Direcţia ................................

  Serviciul ..............................................

  Biroul …………………………………… Compartimentul ..................................

  Aprob,

  Ministrul Justiţiei/Director general

  FIŞA POSTULUI

  Nr. poziţiei din statul de organizare ..........

  Identificarea postului:

  Denumirea postului din stat ........................................................

  Nivelul postului ...........................................................................

  Funcţia publică corespunzătoare categoriei ............................... Gradul profesional prevăzut .......................................................

  Scopul principal al postului .......................................................

  Condiţii specifice privind ocuparea postului:

  Studii de specialitate

  ...........................................................................................

  Perfecţionări (specializări)

  ...................................................................................

  Vechimea în specialitate necesară ………………………................................... Cunoştinţe de operare/programare pe calculator (necesitate şi nivel) ............... Nivel de acces la informaţii clasificate:

  Limbi străine (necesitate şi grad de cunoaştere) ................................................ Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare

  .................................................................

  Cerinţe specifice (de exemplu, călătorii frecvente, delegări, detaşări) …............ Competenţă managerială (cunoştinţe de management, calităţi şi aptitudini manageriale)

  .................................................................................................

  Atribuţii:

  1. a) .............................................................

  2. b) ……………………………………………

  ...

  Limite de competenţă ..................................................

  Delegarea de atribuţii ...................................................

  Sfera relaţională:

  Intern:

  1. a) relaţii ierarhice:

   • - subordonat faţă de .....................................................

   • - superior pentru ........................................................

  2. b) relaţii funcţionale ...................................................

  3. c) relaţii de control ....................................................

  4. d) relaţii de reprezentare ............................................... Extern:

  1. a) cu autorităţi şi instituţii publice ...................................

  2. b) cu organizaţii internaţionale .........................................

  3. c) cu persoane juridice private ..........................................

  Întocmit de:

  Numele şi prenumele ......................................................

  Funcţia ……………………............................................... Semnătura ...................................................................... Data ..............................

  Avizat de:

  Numele şi prenumele ......................................................

  Funcţia ............................................................................

  Semnătura ...................................................................... Data .............................

  Luat la cunoştinţă de către ocupantul postului

  Numele şi prenumele ......................................................

  Semnătura ...................................................................... Data ..............................