HOTĂRÂRE nr. 52 din 15 februarie 2018privind organizarea și funcționarea Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 153 din 19 februarie 2018  (la 23-05-2022, Titlul hotărârii a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 678 din 23 mai 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 506 din 23 mai 2022 ) În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 40 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare, precum și al art. 4 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/2018 pentru aprobarea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative, al art. 5 alin. (3) și (5) din Ordonanța Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Capitolul I Dispoziții generale și principalele funcții și atribuții  +  Articolul 1(1) Ministerul Fondurilor Europene este organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, înființat prin preluarea structurilor de specialitate și activităților prevăzute la art. 1 alin. (2) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/2018 pentru aprobarea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative.(2) Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene este autoritatea pentru: coordonarea instrumentelor structurale 2007-2013, coordonarea fondurilor europene structurale și de investiții 2014-2020, potrivit dispozițiilor art. 123 alin. (8) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului, coordonarea fondurilor europene nerambursabile aferente politicii de coeziune alocate României pentru perioada de programare 2021-2027 în temeiul art. 71 alin. (6) din Regulamentul (UE) 2021/1.060 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 iunie 2021 de stabilire a dispozițiilor comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european Plus, Fondul de coeziune, Fondul pentru o tranziție justă și Fondul european pentru afaceri maritime, pescuit și acvacultură și de stabilire a normelor financiare aplicabile acestor fonduri, precum și Fondului pentru azil, migrație și integrare, Fondului pentru securitate internă și Instrumentului de sprijin financiar pentru managementul frontierelor și politica de vize, coordonarea fondurilor alocate prin Mecanismul pentru interconectarea Europei, mecanismele financiare ale Spațiului Economic European și norvegian, prin Programul de cooperare elvețiano-român, respectiv gestionarea Fondului de Securitate Internă 2014-2020, programele de înfrățire instituțională și asistență tehnică și a fondurilor de preaderare PHARE și ISPA. (la 22-01-2024, Alineatul (2), Articolul 1, Capitolul I a fost modificat de Punctul 1., Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 44 din 18 ianuarie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 57 din 22 ianuarie 2024 ) (3) Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene îndeplinește atribuțiile aferente autorității de plată pentru Programul de cooperare elvețiano-român. (la 22-01-2024, Alineatul (3), Articolul 1, Capitolul I a fost modificat de Punctul 1., Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 44 din 18 ianuarie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 57 din 22 ianuarie 2024 ) (4) Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene coordonează, la nivel național, politica în domeniul instrumentelor structurale 2007-2013, al fondurilor structurale și de investiții 2014-2020 și al fondurilor europene nerambursabile aferente politicii de coeziune alocate României pentru perioada de programare 2021-2027. (la 23-05-2022, Alineatul (4) din Articolul 1 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 678 din 23 mai 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 506 din 23 mai 2022 ) (5) Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene are calitatea de coordonator național pentru elaborarea, negocierea, aprobarea, implementarea, monitorizarea și controlul fondurilor acordate în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență. (la 23-05-2022, Articolul 1 din Capitolul I a fost completat de Punctul 3, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 678 din 23 mai 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 506 din 23 mai 2022 )  +  Articolul 2Ministerul Fondurilor Europene are sediul în municipiul București, strada Mendeleev nr. 36-38, sectorul 1. Ministerul Fondurilor Europene își poate desfășura activitatea și în alte sedii deținute sau utilizate în condițiile legii.  +  Articolul 3Ministerul Fondurilor Europene exercită în domeniile sale de activitate, următoarele funcții:a) de planificare strategică;b) de reglementare și avizare, prin care se asigură elaborarea cadrului normativ și instituțional necesar pentru realizarea obiectivelor strategice în domeniul gestionării fondurilor europene;c) de reprezentare, prin care se asigură, în numele statului român și al Guvernului României, reprezentarea pe plan intern și extern în domeniul său de activitate și în limitele stabilite prin actele normative în vigoare;d) de coordonare;e) de autoritate de stat în domeniile sale de activitate;f) de administrare;g) de implementare și gestionare a programelor finanțate din fonduri europene, naționale, precum și din alte surse legal constituite;h) de monitorizare și control.  +  Articolul 4(1) Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene exercită funcțiile autorității de management și îndeplinește atribuțiile aferente acesteia, pentru: Programul operațional sectorial «Creșterea competitivității economice», Programul operațional «Competitivitate», Programul operațional sectorial «Dezvoltarea resurselor umane» (POSDRU) 2007-2013, Programul operațional «Dezvoltarea capacității administrative» 2007-2013, Programul operațional regional 2007-2013, Programul operațional regional 2014-2020, Programul operațional «Capacitate administrativă» 2014-2020, Programul operațional «Capital uman» (POCU) 2014-2020, Programul operațional «Ajutorarea persoanelor defavorizate» (POAD) 2014-2020, Programul operațional «Infrastructura mare» 2014-2020, Programul operațional sectorial «Transport» 2007-2013, Programul operațional sectorial «Mediu» 2007-2013 și Programul operațional «Asistență tehnică» 2007-2013, 2014-2020 și Programul «Asistență tehnică» 2021-2027, Programul ISPA, Programul Dezvoltare durabilă 2021-2027 (PDD), Programul pentru Tranziție justă 2021-2027 (PTJ), Programul Educație și ocupare (PEO) 2021-2027, Programul Incluziune și demnitate socială (PIDS) 2021-2027, Programul Creșterea inteligentă, digitalizare și instrumente financiare (PCIDIF) 2021-2027 și Programul Sănătate (PS). (la 22-01-2024, Alineatul (1), Articolul 4, Capitolul I a fost modificat de Punctul 2., Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 44 din 18 ianuarie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 57 din 22 ianuarie 2024 ) (2) Ministerul Fondurilor Europene îndeplinește funcția de operator de program potrivit prevederilor anexei B la Memorandumul de înțelegere privind implementarea Mecanismului financiar norvegian 2009-2014 și ale anexei B la Memorandumul de înțelegere privind implementarea Mecanismului financiar al Spațiului Economic European 2009-2014.(3) Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene îndeplinește funcția de punct național de contact potrivit Memorandumului de înțelegere privind implementarea Mecanismului financiar al Spațiului Economic European 2009-2014 și Memorandumului de înțelegere privind implementarea Mecanismului financiar norvegian 2009-2014, precum și Memorandumului de înțelegere privind implementarea Mecanismului financiar al Spațiului Economic European 2014-2021 și Memorandumului de înțelegere privind implementarea Mecanismului financiar norvegian 2014-2021 și pentru programele de înfrățire instituțională și de asistență tehnică cu statele care beneficiază de finanțări nerambursabile din partea Uniunii Europene, și îndeplinește atribuțiile aferente Punctului de contact pentru implementarea Convenției privind drepturile persoanelor cu dizabilități. (la 22-01-2024, Alineatul (3), Articolul 4, Capitolul I a fost modificat de Punctul 2., Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 44 din 18 ianuarie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 57 din 22 ianuarie 2024 ) (4) Ministerul Fondurilor Europene îndeplinește funcția de autoritate administrativă de înfrățire instituțională, responsabilă cu managementul administrativ și financiar al proiectelor de înfrățire instituțională în care România are rol de donator de asistență tehnică.(5) Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene îndeplinește funcția de autoritate de plată pentru Programul de finanțare «Fondul de acțiune în domeniul managementului energiei durabile» și pentru cea de-a doua contribuție financiară elvețiană nerambursabilă acordată României prin intermediul Programului de cooperare elvețiano-român vizând reducerea disparităților economice și sociale în cadrul Uniunii Europene. (la 22-01-2024, Alineatul (5), Articolul 4, Capitolul I a fost modificat de Punctul 2., Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 44 din 18 ianuarie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 57 din 22 ianuarie 2024 ) (6) Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene îndeplinește funcția de autoritate delegată în vederea gestionării asistenței financiare nerambursabile acordate României prin Fondul pentru securitate internă 2014-2020. (la 22-01-2024, Alineatul (6), Articolul 4, Capitolul I a fost modificat de Punctul 2., Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 44 din 18 ianuarie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 57 din 22 ianuarie 2024 ) (7) Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene îndeplinește funcția de Organism intermediar Afaceri interne în vederea asigurării managementului și controlului Programelor naționale 2021-2027 Afaceri interne, cofinanțate din Fondul pentru azil, migrație și integrare, denumit în continuare FAMI, Instrumentul pentru managementul frontierelor și politica de vize (IMFV) și Fondul pentru securitate internă, denumit în continuare FSI. (la 22-01-2024, Alineatul (7), Articolul 4, Capitolul I a fost modificat de Punctul 2., Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 44 din 18 ianuarie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 57 din 22 ianuarie 2024 ) (8) În cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene își desfășoară activitatea agențiile de implementare pentru programul PHARE conform memorandumurilor de finanțare. (la 22-01-2024, Alineatul (8), Articolul 4, Capitolul I a fost modificat de Punctul 2., Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 44 din 18 ianuarie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 57 din 22 ianuarie 2024 ) (9) Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene îndeplinește atribuția de organism intermediar pentru implementarea programelor finanțate din instrumente structurale 2007-2013, fonduri europene structurale și de investiții 2014-2020 și fonduri europene nerambursabile aferente politicii de coeziune alocate României pentru perioada de programare 2021-2027 pe care le gestionează potrivit alin. (1), prin unitățile din subordine. (la 23-05-2022, Alineatul (9) din Articolul 4 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 678 din 23 mai 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 506 din 23 mai 2022 ) (10) Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene îndeplinește atribuția de punct național de contact pentru romi conform Strategiei Guvernului României de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității rome pentru perioada 2022-2027, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 560/2022. (la 22-01-2024, Alineatul (10), Articolul 4, Capitolul I a fost modificat de Punctul 2., Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 44 din 18 ianuarie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 57 din 22 ianuarie 2024 ) (11) Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene îndeplinește atribuția de beneficiar pentru Programul operațional «Ajutorarea persoanelor defavorizate», inclusiv pentru «Programul Incluziune și demnitate socială». (la 22-01-2024, Alineatul (11), Articolul 4, Capitolul I a fost modificat de Punctul 2., Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 44 din 18 ianuarie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 57 din 22 ianuarie 2024 ) (12) Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene îndeplinește funcțiile rezultate din calitatea de coordonator național pentru elaborarea, negocierea, aprobarea, implementarea, monitorizarea și controlul fondurilor acordate în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență. (la 23-05-2022, Articolul 4 din Capitolul I a fost completat de Punctul 5, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 678 din 23 mai 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 506 din 23 mai 2022 ) (13) Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene îndeplinește funcțiile rezultate din calitatea de coordonator de reformă și/sau investiții în cadrul Planului național de redresare și reziliență al României. (la 01-02-2023, Alineatul (13) din Articolul 4 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 95 din 31 ianuarie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 90 din 01 februarie 2023 ) (14) Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene exercită funcțiile agenției de implementare și îndeplinește atribuțiile aferente acesteia, pentru componenta 1 din Planul național de redresare și reziliență al României - Managementul apei, Investiția 1. Extinderea sistemelor de apă și canalizare în aglomerări mai mari de 2.000 de locuitori echivalenți, prioritizate prin Planul accelerat de conformare cu directivele europene. (la 01-02-2023, Alineatul (14) din Articolul 4 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 95 din 31 ianuarie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 90 din 01 februarie 2023 ) (15) Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene coordonează la nivel național programele operaționale regionale aferente perioadei de programare 2021-2027, în scopul asigurării bunei funcționări și implementării acestora. (la 01-02-2023, Articolul 4 din Capitolul I a fost completat de Punctul 4, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 95 din 31 ianuarie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 90 din 01 februarie 2023 )  +  Articolul 5Ministerul Fondurilor Europene are următoarele atribuții:1. realizează Programul de guvernare în domeniile sale de activitate;2. elaborează strategii, politici, programe și planuri pentru domeniile sale de activitate;3. stabilește, în condițiile legii, împreună cu ministerele și cu celelalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, sistemul de date, informații și raportări periodice privind utilizarea fondurilor europene, pe care le supune informării și/sau analizei Guvernului, după caz;4. îndeplinește obligațiile ce revin României în calitate de stat membru al Uniunii Europene și în ceea ce privește participarea la procesul de elaborare a politicilor și actelor normative europene în domeniile sale de competență, inclusiv în ceea ce privește transpunerea și/sau crearea cadrului juridic de aplicare directă a actelor juridice obligatorii ale Uniunii Europene, implementarea și monitorizarea aplicării acestora; (la 26-10-2020, Punctul 4. din Articolul 5 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 889 din 22 octombrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 987 din 26 octombrie 2020 ) 5. îndeplinește atribuțiile prevăzute pentru Ministerul Fondurilor Europene de Hotărârea Guvernului nr. 398/2015 pentru stabilirea cadrului instituțional de coordonare și gestionare a fondurilor europene structurale și de investiții și pentru asigurarea continuității cadrului instituțional de coordonare și gestionare a instrumentelor structurale 2007-2013, cu modificările și completările ulterioare, și de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările și completările ulterioare;5^1. îndeplinește atribuțiile prevăzute pentru Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene de Hotărârea Guvernului nr. 936/2020 pentru aprobarea cadrului general necesar în vederea implicării autorităților și instituțiilor din România în procesul de programare și negociere a fondurilor externe nerambursabile aferente perioadei de programare 2021-2027 și a cadrului instituțional de coordonare, gestionare și control al acestor fonduri; (la 23-05-2022, Articolul 5 din Capitolul I a fost completat de Punctul 6, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 678 din 23 mai 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 506 din 23 mai 2022 ) 6. gestionează, potrivit competențelor sale, instrumentele de preaderare PHARE și ISPA, desfășurând activitatea de agenție de implementare pentru programele ISPA și PHARE - Coeziune economică și socială prin exercitarea atribuțiilor specifice corespunzătoare etapelor ulterioare închiderii programelor; (la 22-01-2024, Punctul 6., Articolul 5, Capitolul I a fost modificat de Punctul 3., Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 44 din 18 ianuarie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 57 din 22 ianuarie 2024 ) 7. coordonează pregătirea, dezvoltarea, armonizarea și funcționarea cadrului legislativ, instituțional și procedural pentru implementarea, gestionarea și controlul instrumentelor structurale 2007-2013, al fondurilor europene structurale și de investiții 2014-2020 și al fondurilor europene nerambursabile aferente politicii de coeziune alocate României pentru perioada de programare 2021-2027, instrumentelor de preaderare PHARE și ISPA, al Fondului pentru ajutorarea persoanelor defavorizate, Mecanismului financiar al Spațiului Economic European 2009-2014, Mecanismului financiar al Spațiului Economic European 2014-2021, al Mecanismului financiar norvegian 2009-2014, al Mecanismului financiar norvegian 2014-2021 și are atribuții legate de Programul de cooperare elvețiano-român; (la 22-01-2024, Punctul 7., Articolul 5, Capitolul I a fost modificat de Punctul 3., Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 44 din 18 ianuarie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 57 din 22 ianuarie 2024 ) 8. coordonează procesul de elaborare, negociere, modificare, monitorizare și evaluare a implementării Acordului de parteneriat 2014-2020;9. realizează procesul de elaborare, negociere, gestionarea cadrului și mecanismelor instituționale, modificare, monitorizare și evaluare a implementării documentelor de programare a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii de coeziune alocate României pentru perioada de programare 2021-2027 și post 2027, a Planului național de redresare și reziliență, a programelor finanțate prin fondurile europene structurale și de investiții 2014-2020 și a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii de coeziune alocate României pentru perioada de programare 2021-2027 și prin mecanismele financiare ale Spațiului Economic European și norvegian 2009-2014 și 2014-2021 pentru domeniul gestionat, coordonează programarea, negocierea, monitorizarea și implementarea fondurilor din cadrul Mecanismului de redresare și reziliență; (la 22-01-2024, Punctul 9., Articolul 5, Capitolul I a fost modificat de Punctul 3., Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 44 din 18 ianuarie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 57 din 22 ianuarie 2024 ) 10. îndeplinește rolul de organism de coordonare în procesul de desemnare pentru programele finanțate din fondurile europene structurale și de investiții 2014-2020 FEAD, FEPAM, IPA II, ENI și de organism de monitorizare a desemnării entităților implicate în sistemul de management și control al fondurilor europene structurale și de investiții 2014-2020, FEAD, FEPAM, cu excepția organismelor din statele partenere participante în programele de cooperare teritorială europeană, și asigură comunicarea cu Comisia Europeană în domeniul său de activitate și în ceea ce privește coordonarea și monitorizarea activităților organismelor desemnate, cu excepția organismelor din statele partenere participante în programele de cooperare teritorială europeană, cooperând în acest sens cu Autoritatea de Audit din cadrul Curții de Conturi a României în vederea asigurării permanente a conformității sistemelor de management și control specifice programelor operaționale finanțate din fonduri europene structurale și de investiții 2014-2020, FEAD, FEPAM, cu excepția programele de cooperare teritorială europeană;11. asigură coordonarea metodologică și monitorizează participarea României la programele și inițiativele europene gestionate centralizat de către Comisia Europeană;12. asigură coordonarea gestionării proiectelor finanțate prin Mecanismul pentru Interconectarea Europei - Connecting Europe Facility pentru perioada 2014-2020;13. elaborează cadrul normativ național și instituțional necesar pentru realizarea obiectivelor strategice în domeniul gestionării fondurilor europene, precum și a obiectivelor din programele elaborate pentru domeniile sale de activitate;14. inițiază, elaborează și avizează, după caz, proiecte de acte normative, proiecte de acorduri internaționale, norme, instrucțiuni și metodologii specifice în domeniile sale de activitate;15. elaborează reglementări privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri europene, asistența financiară acordată României prin instrumentele de preaderare PHARE și ISPA, instrumentele structurale 2007-2013, fondurile europene structurale și de investiții 2014-2020 și fondurile europene nerambursabile aferente politicii de coeziune alocate României pentru perioada de programare 2021-2027, FEAD, Mecanismul financiar norvegian 2009-2014, Mecanismul financiar al Spațiului Economic European 2009-2014 și Mecanismul financiar al Spațiului Economic European și norvegian 2014-2021; (la 22-01-2024, Punctul 15., Articolul 5, Capitolul I a fost modificat de Punctul 3., Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 44 din 18 ianuarie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 57 din 22 ianuarie 2024 ) 16. asigură, în numele statului român și al Guvernului României, în condițiile legii, reprezentarea pe plan intern și internațional în domeniile sale de activitate;17. reprezintă interesele statului în diferite organe și organisme internaționale, în conformitate cu acordurile și cu alte înțelegeri stabilite în acest scop, și dezvoltă relații de colaborare cu organe și cu organizații similare din alte state, cu instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii Europene, precum și cu organisme internaționale în domeniile sale de activitate;18. colaborează/cooperează cu structurile implicate în activitățile de prevenire și combatere a infracțiunilor împotriva intereselor financiare ale Comunității Europene și asigură comunicarea cu acestea, cu instituțiile care au atribuții în domeniul achizițiilor publice pentru asigurarea unui cadru adecvat de derulare a procedurilor de achiziție publică desfășurate în cadrul proiectelor finanțate din instrumente structurale 2007-2013, fonduri europene structurale și de investiții 2014-2020, FEAD, fonduri europene nerambursabile aferente politicii de coeziune alocate României pentru perioada de programare 2021-2027, în condițiile prevăzute de lege, cu Ministerul Finanțelor care asigură funcția de autoritate de audit pentru Mecanismul financiar al Spațiului Economic European și pentru Mecanismul financiar norvegian și de autoritate de certificare și plată și cu Ministerul Finanțelor în vederea stabilirii și implementării măsurilor necesare realizării unui management financiar riguros și eficient al fondurilor alocate programelor operaționale finanțate din instrumente structurale 2007-2013, fonduri europene structurale și de investiții 2014-2020, Fondul european pentru ajutorarea persoanelor defavorizate și fondurile europene nerambursabile aferente politicii de coeziune alocate României pentru perioada de programare 2021-2027; (la 23-05-2022, Punctul 18. din Articolul 5 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 7, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 678 din 23 mai 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 506 din 23 mai 2022 ) 19. organizează evenimente/întâlniri cu reprezentanți ai instituțiilor publice, private, ai organizațiilor guvernamentale și neguvernamentale, naționale și internaționale, din domeniile sale de activitate;20. inițiază și negociază, în conformitate cu împuternicirea acordată de Guvern, încheierea de convenții, acorduri și alte înțelegeri internaționale sau propune acestuia întocmirea formelor de aderare la cele existente și ia măsuri de aplicare a acestora, în domeniile sale de activitate;20^1. încheie tratate internaționale la nivel departamental sau inițiază demersurile necesare încheierii tratatelor la nivel de stat sau de guvern în domeniile de responsabilitate, în condițiile prevăzute de Legea nr. 590/2003 privind tratatele sau, după caz, Legea nr. 276/2011 privind procedura prin care România devine parte la tratatele încheiate între Uniunea Europeană și statele membre, pe de o parte, și state terțe sau organizații internaționale, pe de altă parte; (la 26-10-2020, Articolul 5 din Capitolul I a fost completat de Punctul 2, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 889 din 22 octombrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 987 din 26 octombrie 2020 ) 20^2. încheie documente de cooperare internațională care nu sunt guvernate de dreptul internațional cu autorități având competențe echivalente din state membre ale Uniunii Europene sau state terțe, respectiv organizații internaționale, în domeniile de responsabilitate; (la 26-10-2020, Articolul 5 din Capitolul I a fost completat de Punctul 2, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 889 din 22 octombrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 987 din 26 octombrie 2020 ) 20^3. asigură participarea, elaborează și fundamentează pozițiile României în procesul de negociere și adoptare a inițiativelor la nivelul Uniunii Europene, în domeniul său de activitate, potrivit Hotărârii Guvernului nr. 34/2017 privind organizarea și funcționarea Sistemului național de gestionare a afacerilor europene în vederea participării României la procesul decizional al instituțiilor Uniunii Europene; (la 26-10-2020, Articolul 5 din Capitolul I a fost completat de Punctul 2, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 889 din 22 octombrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 987 din 26 octombrie 2020 ) 21. asigură urmărirea aplicării și controlul respectării reglementărilor în domeniile sale de activitate, precum și al funcționării organismelor care își desfășoară activitatea în subordinea sa;22. asigură participarea reprezentanților ministerului în comisiile, comitetele și consiliile din care face parte, la nivel național și internațional, conform legii;23. închiriază/concesionează sau primește în administrare, în condițiile legii, în vederea desfășurării activității proprii, bunuri mobile și imobile proprietate publică sau privată a statului român;24. elaborează prioritățile, criteriile de eligibilitate și procedurile necesare finanțării, implementării, monitorizării și controlului programelor și proiectelor din domeniile sale de activitate;25. asigură, în condițiile legii, managementul fondurilor publice europene și naționale aflate în responsabilitatea sa, alocate domeniilor sale de activitate;26. programează, coordonează, monitorizează și controlează utilizarea asistenței financiare nerambursabile acordate României de Uniunea Europeană, din domeniile de competență ale ministerului;27. colaborează cu celelalte ministere și instituții care gestionează asistență financiară nerambursabilă acordată României de către Uniunea Europeană în vederea implementării unei politici unitare la nivel național în domeniul fondurilor europene;28. asigură întocmirea raportărilor către Uniunea Europeană asupra stadiului implementării programelor europene pe care le gestionează;29. coordonează elaborarea și implementarea Planului de comunicare cu Comisia Europeană, conform Regulamentului (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului;30. asigură, după caz, președinția, secretariatul sau participarea în comitetele și în comisiile aferente programelor din domeniile sale de activitate;31. coordonează activitatea specifică legată de închiderea programelor de pre-aderare care au beneficiat de asistență din partea Uniunii Europene prin PHARE, ISPA; 32. exercită activități de audit intern și control la nivelul programelor pentru care îndeplinește rolul de autoritate de management, punct național de contact, punct național;33. efectuează controale privind gestionarea și utilizarea fondurilor din cadrul programelor prevăzute la art. 4 în vederea implementării corecte și eficiente a acestora;34. solicită informații de la celelalte organe ale administrației publice centrale, de la autoritățile administrației publice locale, de la alte instituții și autorități publice, precum și de la societățile la care statul este acționar sau asociat, acestea având obligația de a furniza datele solicitate, în condițiile legii;35. asigură protecția informațiilor clasificate, implementarea prevederilor legislației Uniunii Europene și Organizației Tratatului Atlanticului de Nord în domeniile sale de competență, prin activități specifice, în condițiile legii;36. contractează, în condițiile legii, servicii specializate, în vederea obținerii documentelor, studiilor, colectării datelor și informațiilor necesare realizării atribuțiilor sale, precum și servicii de consultanță, inclusiv servicii de evaluare, prognoză și statistică;37. facilitează realizarea de schimburi de bune practici între structurile implicate în derularea programelor din domeniile sale de activitate;38. asigură derularea dialogului social și a relației cu partenerii sociali și cu societatea civilă pentru problematica ce revine în responsabilitatea sa;39. îndeplinește, în condițiile legii, atribuțiile de comunicare și informare în domeniul instrumentelor structurale 2007-2013, și fondurilor europene structurale și de investiții 2014-2020, inclusiv pentru aplicarea art. 117 alin. (1) și (2) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013, pentru programele gestionate;40. colaborează cu celelalte ministere și instituții care gestionează asistență financiară nerambursabilă acordată României de către Uniunea Europeană, în vederea comunicării și informării în domeniul instrumentelor structurale 2007-2013 și fondurilor europene structurale și de investiții 2014-2020;41. îndeplinește atribuțiile aferente implementării Strategiei naționale anticorupție 2016-2020 la nivelul structurii proprii;42. îndeplinește atribuțiile aferente Punctului național de contact pentru implementarea Strategiei Guvernului României de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității rome pentru perioada 2015-2020, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 18/2015, cu modificările ulterioare;43. elaborează strategia de comunicare, coordonează și monitorizează sistemul de comunicare internă și externă de la nivelul structurilor aflate în subordinea ministerului, potrivit competențelor sale;44. colaborează cu celelalte ministere și instituții care gestionează asistență financiară nerambursabilă acordată României de către Uniunea Europeană și elaborează poziția României cu privire la propunerile de politici și reglementări europene în domeniul instrumentelor structurale și fondurilor europene și de coeziune, în condițiile prevăzute de legislația aplicabilă în domeniu, în vederea participării României la procesul decizional al instituțiilor Uniunii Europene;45. asigură reprezentarea României în cadrul Consiliului afaceri generale - format coeziune.46. îndeplinește atribuțiile generale și specifice rezultate din calitatea de coordonator național pentru elaborarea, negocierea, aprobarea, implementarea, monitorizarea și controlul fondurilor acordate în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență, în conformitate cu prevederile art. 5 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență; (la 23-05-2022, Articolul 5 din Capitolul I a fost completat de Punctul 8, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 678 din 23 mai 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 506 din 23 mai 2022 ) 47. este desemnat coordonator de investiții în cadrul Planului național de redresare și reziliență al României, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 124/2021. În calitate de coordonator de investiții, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene îndeplinește atribuțiile stabilite la art. 6 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 124/2021 cu privire la implementarea reformelor și investițiilor din cadrul componentelor Planului național de redresare și reziliență al României; (la 23-05-2022, Articolul 5 din Capitolul I a fost completat de Punctul 8, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 678 din 23 mai 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 506 din 23 mai 2022 ) 48. asigură îndeplinirea condițiilor favorizante cu caracter orizontal CO 2. Instrumente și capacități pentru aplicarea eficace a normelor privind ajutoarele de stat, precum și monitorizarea acestora pe toată durata perioadei de programare financiară și CO 3. Aplicarea și implementarea eficace a Cartei drepturilor fundamentale a UE, în acord cu angajamentele asumate prin Acordul de parteneriat 2021-2027 și programele aferente politicii de coeziune; (la 22-01-2024, Articolul 5, Capitolul I a fost completat de Punctul 4., Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 44 din 18 ianuarie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 57 din 22 ianuarie 2024 ) 49. contribuie la îndeplinirea tuturor criteriilor aferente condiției favorizante CT 4.5 Strategia națională de integrare a romilor, precum și la monitorizarea acestora pe toată durata perioadei de programare financiară, în acord cu angajamentele asumate prin Acordul de parteneriat 2021-2027 și programele aferente politicii de coeziune; (la 22-01-2024, Articolul 5, Capitolul I a fost completat de Punctul 4., Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 44 din 18 ianuarie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 57 din 22 ianuarie 2024 ) 50. contribuie la îndeplinirea unor criterii aferente condiției favorizante CO 4. Implementarea și aplicarea Convenției Organizației Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu dizabilități, denumită în continuare CDPD a ONU, în conformitate cu Decizia 2010/48/CE a Consiliului, și anume criteriul 3. Modalități de raportare către comitetul de monitorizare cu privire la cazurile în care operațiunile sprijinite de fonduri nu respectă CDPD a ONU, precum și cu privire la plângerile referitoare la CDPD a ONU prezentate în conformitate cu măsurile adoptate în temeiul art. 69 alin. (7), precum și la monitorizarea acestuia pe toată durata perioadei de programare financiară, în acord cu angajamentele asumate prin Acordul de parteneriat 2021-2027 și programele aferente politicii de coeziune. (la 22-01-2024, Articolul 5, Capitolul I a fost completat de Punctul 4., Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 44 din 18 ianuarie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 57 din 22 ianuarie 2024 )  +  Articolul 6În îndeplinirea atribuțiilor sale, Ministerul Fondurilor Europene este autorizat:a) să desfășoare activități de informare, publicitate și de promovare a programelor din domeniile sale de activitate, potrivit legii;b) să contracteze, în condițiile legii, servicii de specialitate în domeniile de activitate;c) să încheie protocoale/acorduri de colaborare și schimb de informații cu alte instituții publice, private, organizații guvernamentale și neguvernamentale, potrivit competențelor sale;d) să solicite, în condițiile legii, informațiile și datele necesare realizării atribuțiilor sale;e) să efectueze acte de control conform reglementărilor naționale și actelor juridice ale Uniunii Europene, în domeniile sale de activitate;f) să aplice sancțiuni prevăzute de lege în competența sa, în conformitate cu legislația în vigoare.  +  Articolul 7Ministerul Fondurilor Europene îndeplinește orice alte atribuții din domeniile sale de activitate, stabilite prin acte normative.  +  Articolul 8În exercitarea atribuțiilor sale, Ministerul Fondurilor Europene colaborează cu celelalte ministere și organe de specialitate din subordinea Guvernului, cu autorități ale administrației publice locale, cu alte instituții și autorități, precum și, în condițiile legii, cu orice alte persoane juridice și persoane fizice.  +  Capitolul II Structura organizatorică, personalul și conducerea Ministerului Fondurilor Europene  +  Articolul 9(1) Structura organizatorică a Ministerului Fondurilor Europene este prevăzută în anexa nr. 1.(2) Numărul maxim de posturi pentru aparatul propriu al Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene și al unităților subordonate prevăzute în anexa nr. 2 este de 2.166, exclusiv demnitarii și posturile aferente cabinetelor acestora. (la 22-01-2024, Alineatul (2), Articolul 9, Capitolul II a fost modificat de Punctul 5., Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 44 din 18 ianuarie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 57 din 22 ianuarie 2024 ) (3) Statul de funcții, structura posturilor pe compartimente, încadrarea personalului se aprobă, în condițiile legii, prin ordin al ministrului fondurilor europene.(4) Încadrarea personalului în numărul maxim de posturi aprobat și în noua structură organizatorică se face în termenele și cu respectarea condițiilor prevăzute de legislația în vigoare pentru fiecare categorie de personal.(5) Repartizarea numărului maxim de posturi pe aparatul propriu și pe structurile subordonate se face prin ordin al ministrului fondurilor europene, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat potrivit alin. (2), în condițiile legii.(6) În cadrul structurii organizatorice pot fi înființate, prin ordin al ministrului investițiilor și proiectelor europene, direcții în cadrul direcțiilor generale, servicii sau compartimente, cu respectarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, fără a fi modificată anexa nr. 1. (la 22-01-2024, Alineatul (6), Articolul 9, Capitolul II a fost modificat de Punctul 5., Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 44 din 18 ianuarie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 57 din 22 ianuarie 2024 ) (7) Personalul Ministerului Fondurilor Europene este compus din demnitari, funcționari publici și personal contractual, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.(8) În sprijinul realizării obiectivelor ministerului și conform mandatului acordat Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene de către Guvernul României, ministrul poate atribui unor persoane, prin ordin, calitatea de consilier onorific, având activitate de consultanță. (la 23-05-2022, Articolul 9 din Capitolul II a fost completat de Punctul 10, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 678 din 23 mai 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 506 din 23 mai 2022 ) (9) Activitatea de consultanță a consilierului onorific este neremunerată. (la 23-05-2022, Articolul 9 din Capitolul II a fost completat de Punctul 10, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 678 din 23 mai 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 506 din 23 mai 2022 )  +  Articolul 10(1) Ministerul Fondurilor Europene desemnează dintre specialiștii săi consilieri și/sau experți care își vor desfășura activitatea în cadrul Reprezentanței permanente a României pe lângă Uniunea Europeană. Numărul maxim de posturi pentru personalul detașat în cadrul Reprezentanței permanente a României pe lângă Uniunea Europeană este de patru. (la 28-08-2018, Alineatul (1) din Articolul 10 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 642 din 23 august 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 740 din 28 august 2018 ) (2) Personalului Ministerului Fondurilor Europene trimis în cadrul Reprezentanței permanente a României pe lângă Uniunea Europeană îi sunt aplicabile dispozițiile legale în vigoare privind drepturile personalului trimis în misiune permanentă în străinătate.  +  Articolul 11(1) În condițiile legii, în cadrul Ministerului Fondurilor Europene și/sau al unităților aflate în subordinea ministerului se pot organiza și pot funcționa unități de management al proiectului, denumite în continuare UMP, unități de coordonare a proiectului, denumite în continuare UCP, pentru implementarea/administrarea/supervizarea proiectelor finanțate din credite externe rambursabile sau nerambursabile, conduse de un director de proiect numit prin ordin al ministrului.(2) Structura organizatorică, numărul de personal, regulamentul de organizare și funcționare pentru fiecare UMP/UCP și, după caz, numărul de unități sunt prevăzute în documentele de programare și actele normative aferente proiectului și sunt preluate ca atare în ordinul ministrului fondurilor europene privind înființarea UMP/UCP.(3) Ministrul fondurilor europene numește personalul UMP/UCP și stabilește competențele directorului acestuia.(4) Pentru implementarea proiectelor finanțate prin fonduri nerambursabile, Ministerul Fondurilor Europene poate înființa unități de implementare a proiectului, denumite în continuare UIP, cu personal angajat în afara organigramei, în condițiile legii.(5) Componența, numărul de persoane, regulamentul de organizare și funcționare ale unităților prevăzute la alin. (4), precum și încadrarea și salarizarea personalului aferent se stabilesc prin ordin al ministrului fondurilor europene, în condițiile legii.(6) În cadrul Ministerului Fondurilor Europene se organizează și funcționează Organismul intermediar cu verificarea financiară a cererilor de plată pentru implementarea ariei tematice 6 „Îmbunătățirea reglementărilor în sectorul financiar și întărirea piețelor financiare și a instituțiilor“ și pentru asistența prin intermediul Facilității de pregătire a proiectului, din cadrul Programului de cooperare elvețiano-român vizând reducerea disparităților economice și sociale în cadrul Uniunii Europene extinse cu încadrarea în numărul de posturi aprobat.(7) Structura organizatorică, numărul de personal, precum și regulamentul de organizare și funcționare pentru UIP se aprobă prin ordin al ministrului fondurilor europene privind înființarea UIP.(8) Ministrul fondurilor europene numește personalul UIP și stabilește competențele conducătorului acesteia, în condițiile legii.  +  Articolul 12(1) Ministerul Fondurilor Europene are în subordine unitățile cu personalitate juridică prevăzute în anexa nr. 2.(2) Structura organizatorică, repartizarea numărului maxim de posturi, statele de funcții și regulamentele de organizare și funcționare pentru unitățile care funcționează în subordinea Ministerului Fondurilor Europene, prevăzute în anexa nr. 2, se aprobă prin ordin al ministrului fondurilor europene.(3) Conducătorii unităților prevăzute în anexa nr. 2 sunt numiți și eliberați în/din funcție prin ordin al ministrului fondurilor europene, în condițiile legii.(4) Conducătorii unităților prevăzute în anexa nr. 2 au calitatea de ordonator terțiar de credite.(5) Personalul de conducere, cu excepția celui prevăzut la alin. (3), și personalul de execuție din cadrul unităților prevăzute în anexa nr. 2 se numește în funcție prin decizie a directorului executiv, în condițiile legii.(6) Atribuțiile și competențele structurilor subordonate se stabilesc prin regulamentul de organizare și funcționare, care se aprobă prin ordin al ministrului fondurilor europene, pe baza propunerilor structurilor de specialitate.(7) Atribuțiile generale și specifice ale personalului din cadrul structurilor subordonate se stabilesc prin fișa postului, cu respectarea regulamentului de organizare și funcționare prevăzut la alin. (6).  +  Articolul 13(1) Unitățile subordonate Ministerului Fondurilor Europene își desfășoară activitatea în spațiile din cadrul sediilor organismelor intermediare regionale sau în locațiile închiriate, în condițiile legii.(2) Ministrul fondurilor europene poate redistribui prin ordin, între organisme intermediare și aparatul propriu, posturile repartizate, cu încadrarea în numărul de posturi aprobat.(3) Structurile de specialitate din cadrul unităților subordonate, care au corespondent la nivelul Ministerului Fondurilor Europene, se află în coordonarea metodologică a structurilor de specialitate din cadrul aparatului propriu al ministerului, pentru îndeplinirea atribuțiilor și responsabilităților ministerului.  +  Articolul 14(1) Conducerea Ministerului Fondurilor Europene se asigură de către ministrul fondurilor europene.(2) Ministrul fondurilor europene reprezintă și angajează ministerul în raporturile cu celelalte autorități publice, precum și cu alte persoane fizice și juridice din țară sau din străinătate. În acest scop poate da împuternicire de reprezentare persoanelor din subordine.(3) În fața autorităților jurisdicționale, Ministerul Fondurilor Europene este reprezentat prin personalul de specialitate, pe baza împuternicirilor acordate pentru fiecare cauză în parte, conform competenței stabilite prin ordin al ministrului fondurilor europene.(4) Ministrul investițiilor și proiectelor europene este ordonator principal de credite și îndeplinește atribuțiile generale prevăzute la art. 56 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare. Ministrul investițiilor și proiectelor europene poate delega această calitate, în condițiile legii. (la 23-05-2022, Alineatul (4) din Articolul 14 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 11, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 678 din 23 mai 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 506 din 23 mai 2022 ) (5) În exercitarea atribuțiilor sale, ministrul fondurilor europene emite ordine și instrucțiuni, care pot avea caracter normativ sau individual.(6) În cazul în care ministrul fondurilor europene nu își poate exercita atribuțiile, prin ordin al acestuia va fi nominalizat un înlocuitor, în condițiile legii.  +  Articolul 15(1) Ministrul investițiilor și proiectelor europene este ajutat în activitatea sa de șase secretari de stat și un subsecretar de stat numiți și eliberați din funcție prin decizii ale prim-ministrului, precum și de secretarul general și de patru secretari generali adjuncți, numiți în condițiile legii. (la 22-01-2024, Alineatul (1), Articolul 15, Capitolul II a fost modificat de Punctul 6., Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 44 din 18 ianuarie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 57 din 22 ianuarie 2024 ) (2) Secretarii de stat și subsecretarii de stat exercită atribuțiile delegate prin ordin al ministrului investițiilor și proiectelor europene. (la 23-05-2022, Alineatul (2) din Articolul 15 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 12, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 678 din 23 mai 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 506 din 23 mai 2022 ) (3) Secretarul general al Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene are atribuțiile și responsabilitățile prevăzute la art. 61 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare. Secretarii generali adjuncți ai Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene îndeplinesc atribuțiile stabilite de ministrul investițiilor și proiectelor europene, potrivit art. 61 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare. (la 23-05-2022, Alineatul (3) din Articolul 15 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 12, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 678 din 23 mai 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 506 din 23 mai 2022 ) (4) Secretarul general și secretarii generali adjuncți asigură stabilitatea funcționării ministerului, continuitatea conducerii și realizarea legăturilor funcționale dintre structurile Ministerului Fondurilor Europene.(5) Pe lângă ministrul fondurilor europene funcționează, ca organ consultativ, colegiul ministerului. Componența și regulamentul de funcționare ale colegiului ministerului se aprobă prin ordin al ministrului.(6) Atribuțiile direcțiilor, serviciilor și ale altor compartimente din cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene se stabilesc prin regulamentul de organizare și funcționare, care se aprobă prin ordin al ministrului investițiilor și proiectelor europene. (la 22-01-2024, Alineatul (6), Articolul 15, Capitolul II a fost modificat de Punctul 6., Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 44 din 18 ianuarie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 57 din 22 ianuarie 2024 )  +  Articolul 16Ministerul Fondurilor Europene poate închiria spații pentru necesități proprii, în condițiile legii.  +  Articolul 17(1) Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene are în dotare, pentru activități specifice desfășurate, un număr de 85 de autoturisme. (la 01-02-2023, Alineatul (1) din Articolul 17 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 7, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 95 din 31 ianuarie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 90 din 01 februarie 2023 ) (2) Consumul lunar de carburanți se aprobă prin ordin al ministrului fondurilor europene, pe categorii de utilizatori, în condițiile legii. (la 26-10-2020, Articolul 17 din Capitolul II a fost modificat de Punctul 5, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 889 din 22 octombrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 987 din 26 octombrie 2020 )  +  Articolul 18Ministrul fondurilor europene numește și eliberează din funcție personalul instituției alcătuit din funcționari publici și personal angajat cu contract individual de muncă.  +  Articolul 19Patrimoniul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene se constituie prin preluarea patrimoniului aferent structurilor și personalului preluat de la Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, pe baza protocolului de predare-preluare ce se va încheia în termenul prevăzut de art. 4 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/2018, aprobată prin Legea nr. 147/2018, și prin preluarea parțială a patrimoniului Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, pe baza protocolului de predare-preluare ce se va încheia în termenul prevăzut de art. 2 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 170/2022 privind aprobarea unor măsuri pentru consolidarea capacității administrative a Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene de gestionare a programelor operaționale pentru perioada de programare 2021-2027. (la 01-02-2023, Articolul 19 din Capitolul II a fost modificat de Punctul 8, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 95 din 31 ianuarie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 90 din 01 februarie 2023 )  +  Articolul 20Aplicarea procedurilor legale prevăzute de Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și respectarea regimului juridic aplicabil personalului contractual cu privire la măsurile de reorganizare din cadrul structurii organizatorice a Ministerului Fondurilor Europene se realizează în termen de minimum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 21Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul fondurilor europene,
  Rovana Plumb
  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice,
  Paul Stănescu
  p. Ministrul muncii și justiției sociale,
  Adrian Marius Rîndunică,
  secretar de stat
  p. Ministrul afacerilor externe,
  George Ciamba,
  secretar de stat
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  București, 15 februarie 2018.Nr. 52.  +  Anexa nr. 1
  STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
  a Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene
  (la 22-01-2024, Anexa nr. 1 a fost modificată de Punctul 7., Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 44 din 18 ianuarie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 57 din 22 ianuarie 2024 )
   +  Anexa nr. 2
  UNITĂȚI
  care funcționează în subordinea Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene
  1. Organismul intermediar regional pentru Programe europene capital uman - Regiunea Nord-Est2. Organismul intermediar regional pentru Programe europene capital uman - Regiunea Sud-Est3. Organismul intermediar regional pentru Programe europene capital uman - Regiunea SudMuntenia4. Organismul intermediar regional pentru Programe europene capital uman - Regiunea Sud-Vest Oltenia5. Organismul intermediar regional pentru Programe europene capital uman - Regiunea Vest6. Organismul intermediar regional pentru Programe europene capital uman - Regiunea Nord-Vest7. Organismul intermediar regional pentru Programe europene capital uman - Regiunea Centru8. Organismul intermediar regional pentru Programe europene capital uman - Regiunea București-Ilfov (la 23-05-2022, Anexa nr. 2 a fost modificată de Punctul 13, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 678 din 23 mai 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 506 din 23 mai 2022 )
  ----