ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 56 din 25 noiembrie 2015privind plata tratamentului în străinătate al persoanelor a căror stare de sănătate a fost afectată în urma tragicului eveniment din data de 30 octombrie 2015 produs în clubul Colectiv din municipiul București
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 889 din 26 noiembrie 2015  Ținând seama de faptul că, în urma incendiului din data de 30 octombrie 2015 de la clubul Colectiv din municipiul București, a rezultat un număr mare de victime, aflate în prezent atât în unitățile sanitare publice din România, cât și în statele membre ale Uniunii Europene, ale Spațiului Economic European și în state terțe,având în vedere că evoluția stării de sănătate a victimelor impune ca măsură transferul persoanelor pentru efectuarea tratamentului medical în străinătate,în considerarea faptului că este necesară asigurarea susținerii din bugetul Ministerului Sănătății a cheltuielilor aferente tratamentului în străinătate pentru persoanele a căror stare de sănătate a fost afectată în urma tragicului eveniment din data de 30 octombrie 2015 produs în clubul Colectiv din municipiul București,luând în considerare necesitatea de a asigura accesul la tratament în străinătate pentru persoanele a căror stare de sănătate a fost afectată în urma tragicului eveniment, se impune reglementarea de urgență a cadrului legal pentru continuarea tratamentului acordat în regim de spitalizare în unități sanitare publice din România.Având în vedere situația excepțională, cauzată de numărul mare de victime, ce necesită acordarea de îngrijiri medicale în aceeași specialitate, s-a impus necesitatea transferului în vederea tratamentului unor victime rezultate în urma incendiului în clinici din străinătate.Ținând cont de faptul că neadoptarea acestui act normativ ar avea consecințe directe asupra sănătății și vieții persoanelor a căror stare de sănătate a fost afectată, prin neasigurarea accesului în timp util la tratamentul medical în străinătate în perioada 2015-2016,în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public și constituie situații de urgență și extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul 1(1) Se aprobă plata din bugetul Ministerului Sănătății a cheltuielilor aferente tratamentului în străinătate pentru persoanele a căror stare de sănătate a fost afectată în urma tragicului eveniment din data de 30 octombrie 2015 produs în clubul Colectiv din municipiul București, denumite în continuare victime, care beneficiază de tratament medical în străinătate în perioada 2015-2020, în continuarea tratamentului acordat în regim de spitalizare în unități sanitare din România și străinătate. (la 01-03-2018, Alineatul (1) din Articolul 1 a fost modificat de Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 8 din 22 februarie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 190 din 01 martie 2018 ) (2) Se exceptează de la prevederile alin. (1) cheltuielile care se decontează din Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate, precum și sumele de bani care provin din donații sau sponsorizări, după caz.(3) Lista victimelor și elementele de identificare ale acestora se întocmesc de către Ministerul Sănătății, în baza datelor transmise de unitățile sanitare publice din România și din străinătate în care victimele au beneficiat de tratament.“ (la 02-11-2016, Articolul 1 a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 74 din 26 octombrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 878 din 02 noiembrie 2016 )  +  Articolul 2(1) Plata cheltuielilor reprezentând contravaloarea tratamentelor medicale, inclusiv contribuția personală a victimei, stabilită în conformitate cu legislația națională a statelor în care se acordă tratament medical de către unitățile sanitare din străinătate, precum și a transportului medical specializat se realizează la solicitarea victimei/însoțitorului.(2) Prin însoțitor se înțelege un membru al familiei victimei, rudă a acestuia, indiferent de gradul de rudenie, sau orice altă persoană care își asumă responsabilitățile conform unei declarații pe propria răspundere.(2^1) În sensul prezentei ordonanțe de urgență, însoțitor poate fi și reprezentantul anume desemnat al unei persoane juridice. (la 02-11-2016, Articolul 2 a fost completat de Punctul 2, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 74 din 26 octombrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 878 din 02 noiembrie 2016 ) (3) Cererea prevăzută la alin. (1) va fi însoțită, în mod obligatoriu, de următoarele documente:a) fotocopia oricărui document care face dovada identității victimei și fotocopia actului de identitate a însoțitorului, dacă cererea este întocmită de însoțitor;b) documente de plată emise de către unitățile sanitare în care se efectuează tratamentul din care să rezulte contravaloarea tratamentului medical acordat sau care urmează a fi acordat, inclusiv contribuția personală a victimei, stabilită în conformitate cu legislația națională a statelor în care se acordă tratament medical, după caz, contul bancar al unității sanitare, numele victimei și elementele de identificare ale acesteia; (la 02-11-2016, Litera b) din Alineatul (3) al Articolului 2 a fost modificată de Punctul 3, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 74 din 26 octombrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 878 din 02 noiembrie 2016 ) c) fotocopii ale documentelor emise de către unitățile sanitare privind transferul în alte unități sanitare, după caz;d) declarația pe propria răspundere a victimei sau a însoțitorului prevăzut la art. 2 alin. (2) sau, după caz, a reprezentantului legal al persoanei juridice, prin care își asumă faptul că nu beneficiază de acoperirea integrală sau parțială a cheltuielilor solicitate din alte surse, prevăzute la art. 1 alin. (2). În situația în care aceste cheltuieli au fost suportate parțial din alte surse, în declarația pe propria răspundere se menționează cuantumul sumei de care a beneficiat, precum și suma care urmează a fi suportată de la bugetul de stat; (la 02-11-2016, Litera d) din Alineatul (3) al Articolului 2 a fost modificată de Punctul 3, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 74 din 26 octombrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 878 din 02 noiembrie 2016 ) e) certificat/document constatator al decesului, după caz.f) documente medicale emise de unitățile sanitare, din care să rezulte tratamentul medical acordat și perioada de tratament; (la 02-11-2016, Alineatul (3) din Articolul 2 a fost completat de Punctul 4, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 74 din 26 octombrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 878 din 02 noiembrie 2016 ) g) declarația pe propria răspundere a reprezentantului legal al persoanei juridice că banii nu provin din sursele menționate la art. 1 alin. (2), precum și din orice alte liberalități făcute în beneficiul și/sau favoarea victimei. (la 02-11-2016, Alineatul (3) din Articolul 2 a fost completat de Punctul 4, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 74 din 26 octombrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 878 din 02 noiembrie 2016 )  +  Articolul 3(1) Plata tratamentelor medicale prevăzute la art. 1 alin. (1) se efectuează direct în contul unității sanitare din străinătate, la cursul Băncii Naționale a României din data plății, sau, după caz, în contul persoanei fizice sau juridice care a suportat cheltuielile, cu excepția celor prevăzute la art. 1 alin. (2). (la 02-11-2016, Alineatul (1) din Articolul 3 a fost modificat de Punctul 5, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 74 din 26 octombrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 878 din 02 noiembrie 2016 ) (2) Metodologia de decontare, modelul cererii și al declarațiilor pe propria răspundere prevăzute în prezenta ordonanță de urgență se aprobă prin ordin al ministrului sănătății în termen de cel mult 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.
  PRIM-MINISTRU
  DACIAN JULIEN CIOLOȘ
  Contrasemnează:
  Ministrul sănătății,
  Patriciu-Andrei Achimaș-Cadariu
  Ministrul afacerilor interne,
  Petre Tobă
  Ministrul finanțelor publice,
  Anca Dana Dragu
  București, 25 noiembrie 2015.Nr. 56.-----