METODOLOGIE din 21 septembrie 2015privind echivalarea de către inspectoratele școlare județene și Inspectoratul Școlar al Municipiului București a perioadelor de studii efectuate în străinătate și la organizațiile furnizoare de educație, care organizează și desfășoară pe teritoriul României activități de învățământ corespunzătoare unui sistem educațional din altă țară, înscrise în Registrul special al Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar
EMITENT
  • MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 734 din 1 octombrie 2015    Notă
    *) Aprobată prin ORDINUL nr. 5.268 din 21 septembrie 2015, publicat în Monitorul Oficial nr. 734 din 1 octombrie 2015.
     +  Articolul 1(1) Prezenta metodologie se aplică de către inspectoratele școlare județene și Inspectoratul Școlar al Municipiului București pentru echivalarea perioadelor de studii efectuate în străinătate și la organizațiile furnizoare de educație, care organizează și desfășoară pe teritoriul României activități de învățământ corespunzătoare unui sistem educațional din altă țară, înscrise în Registrul special al ARACIP, de cetățeni români, cetățeni din statele membre ale Uniunii Europene, Spațiului Economic European și din Confederația Elvețiană și de cetățeni care solicită sau beneficiază de o formă de protecție internațională.(2) Perioadele de studii pentru care se aplică prevederile prezentei metodologii sunt cele corespunzătoare învățământului general obligatoriu, ciclului superior al liceului, perioadelor de studii de nivel profesional și postliceal nefinalizate cu diplomă. (la 01-03-2018, Articolul 1 a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 3.217 din 16 februarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 191 din 01 martie 2018 )  +  Articolul 2Dosarul pentru echivalarea perioadelor de studii menționate la art. 1 conține:a) cerere;b) foaie matricolă pentru clasele din România (dacă este cazul) - original;c) documente școlare din care să rezulte nivelul, durata și promovarea clasei/claselor pentru care se solicită echivalarea; (la 01-03-2018, Litera c) din Articolul 2 a fost modificată de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 3.217 din 16 februarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 191 din 01 martie 2018 ) d) document de identificare valabil al elevului - copie.e) alte documente, dacă este cazul (adeverință emisă de autoritatea competentă din țara de origine care să confirme autenticitatea documentelor de studii). (la 01-03-2018, Articolul 2 a fost completat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 3.217 din 16 februarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 191 din 01 martie 2018 )  +  Articolul 3(1) Dosarul prevăzut la art. 2 se depune:a) la inspectoratul școlar județean/Inspectoratul Școlar al Municipiului București; saub) la unitatea de învățământ la care elevul participă la cursuri în calitate de audient, în conformitate cu prevederile art. 136 din Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 5.079/2016, cu modificările și completările ulterioare. (la 01-03-2018, Litera b) din Alineatul (1), Articolul 3 a fost modificată de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 3.217 din 16 februarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 191 din 01 martie 2018 ) (2) Persoanele din cadrul inspectoratului școlar județean/Inspectoratului Școlar al Municipiului București nominalizate să evalueze dosarele de echivalare verifică existența în dosar a documentelor prevăzute la art. 2 și, în cazul în care constată că dosarul nu este complet, înștiințează solicitantul în vederea transmiterii documentelor care lipsesc.(3) Evaluarea documentelor școlare în vederea echivalării presupune analizarea foilor matricole din străinătate sau de la organizațiile furnizoare de educație, care organizează și desfășoară pe teritoriul României activități de învățământ corespunzătoare unui sistem educațional din altă țară, și identificarea claselor efectuate în străinătate sau la organizațiile menționate.(4) Echivalarea se realizează la nivelul clasei absolvite sau în curs de absolvire (la 01-03-2018, Alineatul (4) din Articolul 3 a fost modificat de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 3.217 din 16 februarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 191 din 01 martie 2018 ) (la 01-03-2018, Alineatul (5) din Articolul 3 a fost abrogat de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 3.217 din 16 februarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 191 din 01 martie 2018 ) (6) Termenul de soluționare a dosarului de echivalare este de 30 de zile lucrătoare de la data depunerii dosarului complet la inspectoratul școlar județean/Inspectoratul Școlar al Municipiului București.  +  Articolul 4Pentru evaluarea dosarului de echivalare nu se percep taxe.  +  Articolul 5(1) Atestatul de echivalare emis de inspectoratul școlar județean/Inspectoratul Școlar al Municipiului București este valabil pentru înscrierea în orice unitate de învățământ preuniversitar din țară și la încadrarea pe piața forței de muncă.(2) Atestatul original este eliberat unității de învățământ, care va păstra în arhiva proprie o copie conformă cu originalul, sau titularului, părinților ori tutorilor legal instituiți.(3) În evidențele școlare ale elevei/elevului se consemnează următoarele: «echivalat clasele ….. (Se menționează clasele promovate în străinătate.) pe baza Atestatului nr. …. (Se menționează numărul atestatului emis de inspectoratul școlar județean/Inspectoratul Școlar al Municipiului București.) din data…. (Se menționează data emiterii atestatului.). (la 01-03-2018, Alineatul (3) din Articolul 5 a fost modificat de Punctul 7, Articolul I din ORDINUL nr. 3.217 din 16 februarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 191 din 01 martie 2018 )  +  Articolul 6(1) Evaluarea dosarelor în vederea echivalării se efectuează de către o comisie formată din minimum 4 persoane desemnate din cadrul inspectoratului școlar județean/ Inspectoratului Școlar al Municipiului București, absolvente ale unei instituții de învățământ superior de lungă durată cu diplomă de licență, a ciclului II Bologna cu diplomă de master sau diplomă echivalentă.(2) Fișa postului persoanelor nominalizate la alin. (1) se completează cu atribuția de evaluare a dosarelor de echivalare de către conducerea inspectoratului școlar județean/ Inspectoratului Școlar al Municipiului București.  +  Articolul 7(1) Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor menține permanent legătura și organizează întâlniri de instruire cu persoanele nominalizate de inspectoratul școlar județean/Inspectoratul Școlar al Municipiului București, la sediul Centrului Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor.(2) Pe perioada desfășurării instruirii, care nu va depăși 5 zile, cheltuielile pentru deplasare și cazare sunt suportate de inspectoratele școlare județene.(3) Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor evaluează dosarele de echivalare înregistrate la Registratura Ministerului Educației și Cercetării Științifice până la data intrării în vigoare a prezentei metodologii.------