ORDIN nr. 2.021 din 17 decembrie 2013 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.917/2005
EMITENT
 • MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 24 decembrie 2013  În baza prevederilor art. 4 din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare,în conformitate cu prevederile art. 5 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 88/2013 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internaționale, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative,în temeiul art. 15 alin. (3^1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările și completările ulterioare,ministrul delegat pentru buget emite următorul ordin:  +  Articolul INormele metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.917/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.186 și 1.186 bis din 29 decembrie 2005, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează conform anexei*) care face parte integrantă din prezentul ordin. Notă
  *) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 831 bis, care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", București, șos. Panduri nr. 1.
   +  Articolul IIInstituțiile publice trebuie să asigure înregistrarea în contabilitate a operațiunilor prin utilizarea conturilor aprobate prin prezentul ordin începând cu data de 1 ianuarie 2014.  +  Articolul IIIInstituțiile publice trebuie să asigure implementarea planului de conturi aprobat prin prezentul ordin astfel încât situațiile financiare aferente trimestrului I al anului 2014, întocmite pe formularele aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 629/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2009, cu modificările și completările ulterioare, să fie produse utilizând noile conturi contabile.  +  Articolul IV(1) Prevederile prezentului ordin intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2014, cu excepția pct. 8.4 și 16 din anexă care intră în vigoare la data de 1 februarie 2014.(2) La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.543/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind contabilitatea operațiunilor derulate prin bugetul Trezoreriei Statului și a cheltuielilor efectuate din bugetul Ministerului Finanțelor Publice - Acțiuni generale, specifice unităților teritoriale ale Trezoreriei Statului, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 818 din 5 decembrie 2012, precum și orice alte dispoziții contrare prezentului ordin.  +  Articolul VDirecția generală trezorerie și contabilitate publică va lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.  +  Articolul VIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul delegat pentru buget,
  Liviu Voinea
  București, 17 decembrie 2013.Nr. 2.021.  +  AnexăANEXĂla Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 2021/2013 pentru modificarea și completareaNormelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice,Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia,aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1917/2005