METODOLOGIE din 17 martie 2017de înscriere și înregistrare a calificărilor din învățământul superior în Registrul Național al Calificărilor din Învățământul Superior (RNCIS)
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 204 din 24 martie 2017  Notă
  Aprobată prin ORDINUL nr. 3.475 din 17 martie 2017, publicat în Monitorul Oficial nr. 204 din 24 martie 2017.
   +  Capitolul 1 Informații generale1.1. Prezenta metodologie reglementează procedura de validare și înscriere în Registrul Național al Calificărilor din Învățământul Superior (RNCIS) a calificărilor, respectiv a programelor de studii care sunt sau urmează a fi acreditate/autorizate de către Agenția Română pentru Asigurarea Calității în Învățământul Superior (ARACIS) sau altă instituție de asigurare a calității membră a The European Quality Assurance Register for Higher Education (EQAR) în conformitate cu prevederile Recomandării Consiliului din 22 mai 2017 privind Cadrul european al calificărilor pentru învățarea pe tot parcursul vieții și de abrogare a Recomandării Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2008 privind stabilirea Cadrului european al calificărilor pentru învățarea de-a lungul vieții (2017/C 189/03), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 189 din 15 iunie 2017. (la 06-02-2018, Punctul 1.1. din Capitolul 1 a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 5.686 din 20 decembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 06 februarie 2018 ) 1.2. Prin înscrierea în RNCIS a calificărilor pot fi recunoscute și relaționate toate rezultatele învățării dobândite în cadrul sistemului de învățământ superior cu ocupațiile din piața muncii și este asigurată coerența calificărilor și a titlurilor acordate.1.3. Înscrierea calificărilor în RNCIS este o condiție necesară autorizării/acreditării programelor de studii oferite de către instituțiile de învățământ superior abilitate de lege pentru a demonstra legătura dintre ocupațiile și cerințele mediului socioeconomic și calificările obținute.1.4. Se pot înscrie în RNCIS acele calificări bazate pe programe de studii sau dezvoltate pe baza standardelor de calificare/ocupaționale pentru educație și formare profesională destinate nivelurilor de calificare pentru învățământ superior, respectiv 6, 7 și 8 conform Cadrului național al calificărilor (CNC).1.5. Programele de studii asigură conformitatea între competențele dobândite în învățământul superior și rezultatele învățării aferente competențelor specifice ocupațiilor existente în Clasificarea Ocupațiilor din România (COR) sau standardul internațional de clasificare a ocupațiilor (International Standard Classification of Occupations ISCO-08). (la 06-02-2018, Punctul 1.5. din Capitolul 1 a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 5.686 din 20 decembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 06 februarie 2018 ) 1.6. Autoritatea Națională pentru Calificări (ANC) menține un dialog permanent cu instituțiile implicate în sistemul național al calificărilor și se consultă cu toate organismele abilitate cu privire la:– armonizarea calificărilor învățământului superior cu cerințele mediului socioeconomic;– corespondența calificărilor din învățământul superior cu nivelurile de calificare din CNC;– proiectarea unui curriculum universitar pornind de la competențele profesionale solicitate de piața muncii.1.7. Fiecare calificare din RNCIS este definită în termeni de rezultate ale învățării, aferente nivelurilor de calificare pentru învățământ superior 6, 7 și 8, conform CNC.1.8. Introducerea unor noi calificări în RNCIS se face condiționat de existența a minimum o ocupație reprezentativă în COR sau ISCO-08 destinată absolventului acelei calificări. (la 06-02-2018, Punctul 1.8. din Capitolul 1 a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 5.686 din 20 decembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 06 februarie 2018 ) 1.9. Informațiile solicitate la înscrierea programelor de studii universitare de licență sau master în RNCIS necesită date care demonstrează eficiența și eficacitatea învățării în cadrul acestora. Aceste informații sunt cuprinse și în suplimentul de diplomă în format Europass utilizat pentru înregistrarea unei calificări în RNCIS sau actualizarea celor existente.1.10. Termenii și definițiile utilizate în formularele necesare înscrierii sau actualizării informațiilor din RNCIS coincid cu cele utilizate în Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, sau ISCED (Standardul internațional pentru Educație) - 2013. (la 06-02-2018, Punctul 1.10. din Capitolul 1 a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 5.686 din 20 decembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 06 februarie 2018 ) 1.11. Instituțiile de învățământ superior acreditate și cele autorizate să funcționeze provizoriu sunt obligate ca la autorizarea/acreditarea sau evaluarea periodică a oricărui program de studiu să înscrie/să actualizeze datele în RNCIS.1.12. Procesul de înscriere a calificărilor în RNCIS se realizează în două etape, cu respectarea instrucțiunilor Autorității Naționale pentru Calificări privind scrierea rezultatelor învățării, respectiv:– validarea calificării;– înscrierea calificării în RNCIS. (la 06-02-2018, Punctul 1.12. din Capitolul 1 a fost modificat de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 5.686 din 20 decembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 06 februarie 2018 ) 1.13. Rezultatele învățării vor fi completate conform metodologiei propriei instituții, realizată cu respectarea instrucțiunilor ANC privind întocmirea metodologiei de scriere a rezultatelor învățării pentru instituțiile de învățământ superior, publicate pe site-ul ANC. Începând cu 1 ianuarie 2019 programele de studii universitare, noi sau revizuite, vor trebui, pentru înscrierea în RNCIS, să conțină obligatoriu și rezultatele învățării corelate cu competențele solicitate de piața muncii. (la 06-02-2018, Punctul 1.13. din Capitolul 1 a fost modificat de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 5.686 din 20 decembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 06 februarie 2018 ) 1.14. Calificările înscrise în RNCIS au o perioadă de valabilitate de 5 ani, aceasta este corelată cu perioada de valabilitate a programelor de studii sau a standardelor de calificare/ocupaționale pentru educație și formare profesională, după care trebuie revizuite si adaptate dezvoltărilor științifice și tehnice, precum și cerințelor mediului social-economic.1.15. Pentru toate documentele menționate în procesul de înscriere, solicitantul răspunde cu privire la corectitudinea, exactitatea și conformitatea documentelor transmise. (la 06-02-2018, Capitolul 1 a fost completat de Punctul 7, Articolul I din ORDINUL nr. 5.686 din 20 decembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 06 februarie 2018 )  +  Capitolul 2 Validarea calificărilor2.1. Depunerea dosarului de înscriere2.1.1. Aplicantul transmite către ANC un dosar de validare a unei calificări de nivel universitar sau postuniversitar propusă a fi atestată printr-o diplomă ori un certificat ce vor fi recunoscute pe piața muncii.2.1.2. Conținutul dosarului (conform modelului din anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta metodologie) este următorul:a) cerere de validare a calificării, care să cuprindă numele complet al universității și facultății, denumirea calificării, programului de studiu, precum și a domeniului de studii aferent;b) formular pentru validarea noii calificări (care va cuprinde inclusiv lista informațiilor care se vor înscrie în suplimentul la diplomă eliberat de către instituția de învățământ);c) hotărârea senatului instituției de învățământ superior prin care se solicită validarea calificării și înscrierea în RNCIS a programului de studii universitare/postuniversitare aferent respectivei calificări;d) anexe: copii ale documentelor care, potrivit legislației în vigoare în România, îi dau aplicantului dreptul legal de a conferi diplome și/sau certificate de studii recunoscute la nivel național;e) dovada achitării tarifului de evaluare. (la 06-02-2018, Punctul 2.1.2. din Punctul 2.1. , Capitolul 2 a fost modificat de Punctul 8, Articolul I din ORDINUL nr. 5.686 din 20 decembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 06 februarie 2018 ) 2.1.3. Analiza dosarului se derulează pe parcursul a 15 zile lucrătoare, dacă nu apar alte solicitări de completare a dosarului care se vor transmite instituției inițiatoare în scris, caz în care durata de analiză se prelungește cu durata de răspuns.2.1.4. Durata de aprobare a dosarului este de 45 de zile lucrătoare, dacă nu apar alte solicitări de completare a dosarului care se vor transmite instituției inițiatoare în scris, caz în care durata de analiză se prelungește cu durata de răspuns. (la 06-02-2018, Punctul 2.1. din Capitolul 2 a fost completat de Punctul 9, Articolul I din ORDINUL nr. 5.686 din 20 decembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 06 februarie 2018 ) 2.2. Eliberarea adeverinței de validare a calificării:a) pe baza procesului-verbal de validare, ANC emite o decizie și eliberează instituției inițiatoare o adeverință de validare a calificării propuse (conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta metodologie), necesară solicitării acreditării/autorizării de către instituție a programului de studii la ARACIS sau o altă agenție recunoscută EQAR; (la 06-02-2018, Litera a) din Punctul 2.2. , Capitolul 2 a fost modificată de Punctul 10, Articolul I din ORDINUL nr. 5.686 din 20 decembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 06 februarie 2018 ) b) validarea calificării înseamnă automat și înregistrarea ei în baza de date a ANC, dar fără înscriere în RNCIS.  +  Capitolul 3 Înscrierea în RNCISEtapele înscrierii în RNCIS:a) instituția inițiatoare transmite la ANC dovada acreditării/autorizării obținută de la ARACIS sau de la o altă agenție recunoscută EQAR;b) instituția inițiatoare va transmite un model al suplimentului de diplomă în format electronic - pdf scanat, completat cu toate informațiile conform reglementărilor în vigoare sau în format Europass, după caz; (la 06-02-2018, Litera b) din Capitolul 3 a fost modificată de Punctul 11, Articolul I din ORDINUL nr. 5.686 din 20 decembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 06 februarie 2018 ) c) după primirea documentelor precizate anterior se va realiza înscrierea în RNCIS.  +  Capitolul 4 Tarife4.1. Tariful pentru consultanță și verificarea unui dosar de solicitare în vederea validării și înregistrării unei calificări aferente unui program de studii universitare/postuniversitare se stabilește după cum urmează:a) Tariful pentru verificarea unui dosar de solicitare în vederea validării și înregistrării, respectiv înscrierii unui program de studii universitare de licență sau master în RNCIS este egal cu:– valoarea unui salariu minim net pe economie (conform legislației în vigoare la data transmiterii dosarului), pentru un program de licență;– valoarea unui salariu minim net pe economie (conform legislației în vigoare la momentul transmiterii dosarului), pentru primul program de master dintr-un anumit domeniu, iar pentru alte programe de master din același domeniu ale aceleași universități, tariful perceput este de 25% din valoarea salariului minim net;– pentru un program de studii postuniversitare de calificare, valoarea unui salariu minim net pe economie (conform legislației în vigoare la data transmiterii dosarului). (la 21-02-2018, Litera a) din Punctul 4.1. , Capitolul 4 a fost modificată de Articolul I din ORDINUL nr. 3.194 din 9 februarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 165 din 21 februarie 2018 ) b) Tariful perceput de ANC pentru a acorda instituțiilor de învățământ superior/furnizorilor de formare profesională consultanță sau asistență tehnică de specialitate pentru descrierea programelor, ocupațiilor, calificărilor, competențelor, întocmirea dosarelor și introducerea datelor în RNCIS sau alte activități este de 250 lei/oră (TVA inclus). Durata timpului alocat se va exprima în oră tarifată și se va stabili după caz, aprobându-se prin contractul încheiat între părți.4.2. Tariful este valabil pentru fiecare calificare/program de studiu în parte, indiferent de forma de învățământ.4.3. În cazul unui program cu dublă specializare, tariful pentru verificarea unui dosar de solicitare în vederea validării și înscrierii în RNCIS este majorat cu 50% față de tariful valabil pentru un program cu unică specializare.4.4. a) Pentru orice actualizare a informațiilor înregistrate în RNCIS, solicitată prin cerere scrisă și documente justificative, este necesară achitarea unui tarif de actualizare egal cu valoarea unui salariu minim pe economie (conform legislației în vigoare la data transmiterii dosarului).b) Pentru situațiile în care actualizarea informațiilor presupune modificarea unui procent mai mare de 20% din datele existente în RNCIS, este necesară transmiterea unui nou dosar de solicitare în vederea validării și înregistrării, respectiv a înscrierii unui program de studii universitare/postuniversitare.  +  Capitolul 5 Structura Registrului Național al Calificărilor din Învățământul Superior (RNCIS)
  Informații generaleDescrierea calificăriiOrganismul de acordare a calificăriiAsigurarea calitățiiAlte informații relevante privind calificarea
  Titlul calificăriiDomeniul educațional conform ISCED 2013 FCodul calificăriiNivel CNCNivel CECFieCunoștințePuncte de credit sau volum de muncă estimat a fi necesar pentru a obține rezultatele învățăriiOrganismul extern de asigurare a calității sau de reglementareDiplomă/ certificat și suplimentul la diplomă/ certificatData expirăriiInformații privind furnizorulLegătura cu diferite ocupații sau sectoare de activitate
  Aptitudini
  Responsabilitate și autonomie
  FieCâmp ce permite introducerea unui text liber pentru a descrie ceea ce ar trebui să cunoască, să înțeleagă și să fie capabil să facă cursantulOcupații care pot fi practicate pe piața munciiCod COR/ ISCO08
  12345678910111213
  Notă
  * Se va completa pe baza informațiilor din dosarul de validare a unei calificări, după ce calificarea a fost validată/dosarul de înscriere, după acreditarea respectivului program de către instituțiile abilitate, pe baza suplimentului la diplomă. Coloanele 1-7 trebuie completate obligatoriu conform recomandărilor europene.
  Detalierea câmpurilor tabelului conform numărului coloanei:1. Titlul calificării = se va completa cu titlul calificării.2. Domeniul educațional conform ISCED 2013 F = se va completa cu denumirea domeniului educațional detaliat având la bază ISCED 2013 F (ISCED - Standardul internațional pentru educație).3. Codul calificării = se va completa după forma: RO/XX/YYYY/ZZZ, unde XX = Nivelul CNC (01-08), YYYY = domeniul educațional detaliat conform ISCED 2013 F, ZZZ - numărul de ordine al calificării, cu valori de la 001 la 999.4. Nivel CNC = se va completa cu nivelul corespunzător (1-8), CNC - Cadrul Național al Calificărilor.5. Nivel CEC = se va completa cu nivelul corespunzător (1-8), CEC - Cadrul European al Calificărilor.6. Descrierea calificării = se va completa cu date specifice descrierii calificării, respectiv rezultatele învățării.7. Organismul de acordare a calificării = se va completa cu denumirea organismului de acordare a calificării (minister/ministere, instituții de învățământ superior acreditate publice sau private, după caz).8. Puncte de credit sau volum de muncă estimat a fi necesar pentru a obține rezultatele învățării = numărul de puncte de credit conform recomandărilor europene European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS 2015) sau reglementărilor naționale.9. Organismul extern de asigurare a calității sau de reglementare = Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS) sau altă instituție de asigurare a calității membră a The European Quality Assurance Register for Higher Education (EQAR).10.11.12. Alte informații relevante privind calificarea = se va completa cu alte informații cu privire la calificarea menționată, care vizează diploma/certificatul și suplimentul la diplomă/certificat, data până la care programul de studiu este acreditat, link-ul către pagina ce conține datele referitoare la entitatea care oferă calificarea.13. Ocupații care pot fi practicate pe piața muncii/Cod COR = se va completa denumirea ocupației relevante, conform nomenclatorului Clasificarea Ocupațiilor din România (COR)/codul COR din 6 (șase) cifre corespunzător sau conform International Standard Classification of Occupations - ISCO08. (la 06-02-2018, Capitolul 5 a fost modificat de Punctul 13, Articolul I din ORDINUL nr. 5.686 din 20 decembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 06 februarie 2018 )
   +  Anexa nr. 1la metodologie
  Conținutul dosarului pentru înscrierea unei calificări în RNCIS
  I. Cererea de validare a calificăriiII. Formularul pentru înscrierea unei noi calificări în RNCISIII. Hotărârea senatului instituției de învățământ superior prin care se solicită validarea calificării și introducerea în RNCIS a programului de studii universitare/postuniversitare aferent respectivei calificăriIV. AnexeV. Dovada achitării tarifului de evaluareI. Cerere de validare a calificării
  Antetul instituției inițiatoare
  Către: Autoritatea Națională pentru CalificăriDomnului președinte ...........................................Referitor la: Validarea calificării aferente programului de studii de licență/master/postuniversitar ..............................Stimate domnule președinte,În conformitate cu prevederile Ordinului ministrului educației naționale nr. 3.475/2017 privind aprobarea Metodologiei de înscriere și înregistrare a calificărilor din învățământul superior în Registrul Național al Calificărilor din Învățământul Superior (RNCIS), cu modificările și completările ulterioare, vă transmitem atașat documentația întocmită în vederea validării și înscrierii calificării ............................................................., aferentă programului de studii ......................................................................, în Registrul Național al Calificărilor din Învățământul Superior (RNCIS).
  Denumire instituție inițiatoareFacultateaDomeniul de studiiDenumirea calificăriiDenumirea programului de licență/master/postuniversitar
  ..................................................................................
  Transmitem atașat prezentei cereri documentația întocmită în conformitate cu cerințele metodologiei anterior menționate.Cu deosebită considerație,
  Rectorul/Reprezentantul legal al instituției inițiatoare,
  .....................
  II. Formularul pentru înscrierea unei noi calificări în RNCIS1. Titlul calificăriia) Denumirea calificării ..........................................................................b) Denumirea programului de studii .......................................................c) Denumirea domeniului de studii ..........................................................d) Titlul conferit ...................................................................e) Demersurile care au condus la propunerea noii calificări:Elemente de fundamentare a calificării:(i) Necesitatea și oportunitatea calificării față de piața muncii din perspectiva dezvoltării economice (Se vor anexa documente privind opinia comitetelor sectoriale, asociații profesionale, profesioniști, patronate, camere de comerț, companii etc.).ridicat [] mediu [] scăzut [](ii) Relevanța față de cerințele tinerilor pe termen lung:(Se vor anexa sondaje de opinie în acest sens sau alte date/materiale de la organizații studențești.)ridicat [] mediu [] scăzut [](iii) Prezentarea organizațiilor consultate pentru identificarea și analiza competențelor specifice/profesionale ale calificării menționate (angajatori, asociații profesionale, comitete sectoriale, patronate, specialiști etc. - minimum 3 instituții)– Specificul organizației (denumirea, obiectul de activitate) [__________]..........................................................................– Persoana de contact (datele de identificare) [__________]..........................................................................– Modul de consultare sau colaborare al universității cu organizația menționată............................................................................– Competențele rezultate vor fi trecute în suplimentul la diplomă............................................................................(iv) Necesarul de absolvenți în calificarea propusă solicitați de piața muncii la nivel regional/național (Se va anexa un memoriu justificativ privind nivelul de absorbție al forței de muncă pe piață pe termen mediu și lung, realizat împreună cu angajatori, asociații profesionale, comitete sectoriale, sindicate, patronate, specialiști etc.)– În perspectiva următorilor 5 ani [__________]– În perspectiva următorilor 10 ani [__________]2. Domeniul educațional conform ISCED 2013 F (Se va completa cu denumirea domeniului educațional detaliat având la bază ISCED 2013F.) ...................................................................3. Codul calificării (Acest cod va fi completat de către un expert ANC.)..........................................................................4. Nivelul CNC (Cadrul Național al Calificărilor, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului național al calificărilor, cu modificările ulterioare)..........................................................................5. Nivelul CEC (Cadrul European al Calificărilor, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului național al calificărilor, cu modificările ulterioare)..........................................................................6. Descrierea calificării:6.1 Prin rezultatele învățării (obligatorii începând cu 1 ianuarie 2019, în conformitate cu ghidul publicat pe pagina de internet a ANC) definite prin:a) Cunoștințe..........................................................................b) Aptitudini..........................................................................c) Responsabilitate și autonomie..........................................................................Sau6.2 Prin ceea ce trebuie să cunoască, să înțeleagă și să fie capabil să facă absolventul..........................................................................7. Organismul de acordare a calificării (Se va completa cu denumirea ministerului/ministerelor, instituții de învățământ superior acreditate publice sau private, după caz.):..........................................................................8. Puncte de credit sau volum de muncă estimat a fi necesar pentru a obține rezultatele învățării (Se va completa numărul de puncte de credit conform recomandărilor europene European Credit Transfer and Accumulation System - ECTS 2015 sau reglementărilor naționale.):..........................................................................9. Organismul extern de asigurare a calității sau de reglementare:– Dovada acreditării domeniului de studii în instituția solicitantă (necesară pentru etapa de validare)– Se va indica dacă instituția care propune calificarea a fost într-un proces de evaluare de către o agenție recunoscută în domeniul asigurării calității pentru domeniul din care face parte noua calificare...........................................................................10. Diplomă/Certificat și suplimentul la diplomă/certificatSe va anexa un model al suplimentului de diplomă în format electronic - pdf scanat, completat cu toate informațiile conform reglementărilor în vigoare sau Europass, după caz.11. Data expirăriiSe va completa data corelată cu perioada de valabilitate a acreditării programului/programelor de studii sau standardelor de calificare/pentru educație și formare profesională...........................................................................12. Informații privind furnizorula) Numele juridic complet..........................................................................b) Adresa paginii oficiale de internet..........................................................................13. Ocupații care pot fi practicate pe piața munciiOcupația Cod COR/ISCO-08..................................... .....................................NOTĂ:Ocupațiile completate pentru fiecare calificare în parte trebuie să îndeplinească următoarele condiții:– să nu aparțină grupei majore 1, având în vedere că aceasta cuprinde ocupații asociate unor funcții de conducere care pot fi ocupate în cadrul unei instituții/firme prin concurs sau numire;– să aparțină grupei majore 2 din COR (să nu aparțină unei grupe majore care cuprinde ocupații pentru care sunt necesare studii de nivel preuniversitar având în vedere că pregătirea este asigurată la un nivel superior de studii);– ocupațiile aferente unei calificări trebuie să facă parte din aceeași grupă de bază, specifică domeniului de studii, cu excepția programelor multidisciplinare care vor conduce la ocupații din aceeași grupă minoră din COR;– să fie deja înregistrate în Clasificarea Ocupațiilor din România (COR) disponibilă pe site-ul Ministerului Muncii și Justiției Sociale și să aibă coduri COR corecte alcătuite din 6 cifre.În cazul în care sistemul de clasificare ales a fost ISCO-08, condițiile menționate anterior se transpun astfel încât acestea să corespundă celor prezentate mai sus; în acest caz se vor corela competențele specifice cu cele din portalul ESCO.14. Denumirea instituției solicitante
  Reprezentat prin: .....................................
  (numele, prenumele și funcția)
  Semnătura reprezentantului legal
  Ștampila
  III. Hotărârea senatului instituției de învățământ superior (conform modelului instituției solicitante) prin care se solicită validarea calificării și introducerea în RNCIS a programului de studii universitare/postuniversitare aferent respectivei calificăriIV. Anexe: copii ale documentelor care, potrivit legislației în vigoare, îi dau aplicantului dreptul legal de a conferi diplome și/sau certificate de studii recunoscute la nivel național, Hotărârea Guvernului de înființare, documente referitoare la sediu, domeniu administrativ, istoric, precum și rapoartele ARACIS (pentru calificările aferente programelor de studii acreditate/autorizate)V. Dovada achitării tarifului de evaluare (copie a ordinului de plată/extrasului de cont) (la 06-02-2018, Anexa nr. 1 a fost modificat de Punctul 14, Articolul I din ORDINUL nr. 5.686 din 20 decembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 06 februarie 2018 )
   +  Anexa nr. 2la metodologie
  Adeverință privind validarea calificării

  Nr. ...................../.....................
  Se adeverește prin prezenta că Facultatea ................................................, din cadrul Universității ...................................................., reprezentată legal de către domnul ......................................., rector, obține validarea calificării ..............................., aferentă programului de studii de licență/master ..................................................... .Se eliberează prezenta adeverință pentru a folosi drept dovadă în vederea acreditării/autorizării provizorii a programului de studii aferent.Cu deosebită considerație,
  Președinte,
  .................................
  (la 06-02-2018, Anexa nr. 2 a fost introdusă de Punctul 15, Articolul I din ORDINUL nr. 5.686 din 20 decembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 06 februarie 2018 )
  -----