DECRET nr. 93 din 16 aprilie 1977privind prețurile de vînzare ale locuințelor din fondul locativ de stat
EMITENT
  • CONSILIUL DE STAT
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 33 din 22 aprilie 1977    Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează:  +  Articolul 1Prețurile de vînzare pentru locuințele construite din fondurile statului, pînă la data de 1 ianuarie 1977, se stabilesc potrivit anexei nr. 1 la prezentul decret.Pentru locuințele construite din fondurile statului în condițiile Decretului Consiliului de Stat nr. 447/1976, vînzarea se face la prețurile de contractare prevăzute în acest decret, la care se vor aplica coeficienții pentru uzura în timp din tabelul nr. 3 din anexa nr. 2 la prezentul decret.  +  Articolul 2Prețurile de vînzare pentru locuințele, altele decît cele executate din fondurile statului, se stabilesc pe baza normelor de evaluare prevăzute în anexa nr. 2 la prezentul decret.  +  Articolul 3Prețurile de vînzare ale locuințelor din fondul locativ de stat, stabilite în condițiile prezentului decret, se aproba de către comitetele executive ale consiliilor populare județene și al municipiului București.  +  Articolul 4La data intrării în vigoare a prezentului decret se abroga: Hotărîrea Consiliului de Miniștri nr. 1735/1968 de aplicare a dispozițiilor Legii nr. 9/1968 pentru dezvoltarea construcției de locuințe, vînzarea de locuințe din fondul de stat către populație și construirea de case proprietate personală de odihnă sau turism, art. 2, art. 7 alin. 2, art. 8 alin. 1, anexele nr. 1, nr. 1 a), nr. 2, nr. 3 și nr. 3 a) din Hotărîrea Consiliului de Miniștri nr. 880/1973 pentru stabilirea măsurilor de executare a dispozițiilor Legii nr. 4/1973 privind dezvoltarea construcției de locuințe, vînzarea de locuințe din fondul de stat către populație și construirea de case de odihnă proprietate personală, cu modificările aduse prin Hotărîrea Consiliului de Miniștri nr. 756/1974, precum și orice alte dispoziții contrare prezentului decret.  +  Anexa nr. 1PREȚURI DE VÎNZAREcătre populație, pentru locuințele construite din fondurile statuluipînă la 1 ianuarie 1977────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                    Suprafața utilă în mp                                 Prețul pe apartament în lei────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────               1 camera 2 camere 3 camere 4 camere 5 camere   Grad de Sup. Preț. Sup. Preț. Sup. Preț. Sup. Preț. Sup. Preț.   confort ut. pe ap. ut. pe ap. ut. pe ap. ut. pe ap. ut. pe ap.────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   Confort   sporit 37 95200 55 138600 78 196800 100 254600 118 298000   Confort     I 30 76600 50 123700 65 159000 80 196900 - -   Confort     II 23 58100 36 88300 48 116100 60 144000 - -   Confort     III 21 48300 34 77100 45 103300 56 127600 - -────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────NOTA:1. Prețurile locuințelor se determina pentru suprafața utila realizată. La suprafața utila se adauga suprafețele logiilor și balcoanelor, corectate cu coeficientul de 0,35 aplicat la suprafața lor.2. La stabilirea prețurilor locuințelor cu alte suprafețe decît cele din tabel, pentru diferența de suprafața se adauga sau se scad cîte 2.403 lei de fiecare mp suprafața utila pentru locuințele de confort sporit, cîte 2.346 lei de fiecare mp suprafața utila pentru locuințele de confort I, cîte 2.323 lei de fiecare mp suprafața utila pentru locuințele de confort II și cîte 2.220 lei de fiecare mp suprafața utila pentru locuințele de confort III.3. Prețurile de mai sus corespund locuințelor situate în clădiri cu P+4 E; pentru apartamentele situate în clădiri cu alt regim de înălțime, prețurile se corectează prin înmulțirea cu următorii coeficienți;       P P+1E P+2E P+3E P+(5-11)E P+(12-17)E   --------- --------- ---------- --------- ------------- ---------------     1,270 1,180 1,080 1,030 1,040 1,1984. Prețurile de contractare și vînzare ale locuințelor amplasate în zone cu grad 8 seismic se majorează cu 3,24% iar ale celor din zone cu grad 9 seismic, cu 10,8%.5. În cazul cînd locuința este situata într-o construcție cu centrala termica proprie care servește exclusiv aceasta construcție, la prețul stabilit se adauga 45 lei/mp suprafața utilă.6. Prețul locuințelor prevăzute cu sobe cu combustibil solid în loc de instalație de încălzire centrală se reduce cu 3,5%.7. Prețurile locuințelor prevăzute cu tîmplărie exterioară metalică se majorează cu 92 lei/mp suprafața utilă, iar în cazul existenței tocurilor metalice la ușile interioare, prețurile se majorează cu 39 lei/mp suprafața utilă.8. La locuințele cu rulouri (obloane) din lemn la ferestre se adauga 108 lei/mp suprafața utilă.9. Prețurile stabilite ca mai sus se corectează cu corecția de nivel prevăzută în tabelul nr. 9 din anexa nr. 2.10. La vînzarea locuințelor cu grad de confort inferior gradului III, prețurile pentru locuințele de confort III se reduc cu 10%.11. Pentru boxe se adauga 522 lei/mp suprafața utila de boxă, iar pentru garaje se adauga 1.337 lei/mp suprafața utilă de garaj.12. La prețurile de vînzare ale locuințelor se aplica coeficienți pentru uzura în timp prevăzuți în tabelul nr. 3 din anexa nr. 2.13. Termenii de corecție prevăzuți în anexa nr. 2 se aplică și la locuințele realizate din fondurile statului, situate la demisol sau mansardă.14. În prețurile din tabel, cît și în prețurile de vînzare ale locuințelor construite din fondurile statului în condițiile Decretului nr. 447/1976, este cuprins și comisionul de 1% pentru organizația contractantă cu populația, care se reține de aceasta organizație.15. Prețurile și corecțiile din aceasta anexa se aplica și locuințelor proiectate și începute pînă la 1 ianuarie 1977 și terminate după aceasta dată. (la 20-07-1984, Anexa nr. 1 a fost modificată de Punctul 1, Articolul 3 din DECRETUL nr. 256 din 14 iulie 1984, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 57 din 20 iulie 1984 )  +  Anexa nr. 2NORMEpentru evaluarea locuințelor proprietate de stat, altele decît cele executate din fondurile statului 1. Prețul de vînzare al locuinței reprezintă valoarea efectivă a acesteia la data evaluării și se determina pe baza valorii de înlocuire (din nou), ținînd seama de suprafața utila a locuinței, starea tehnica a clădirii și de uzura în timp a acesteia.2. Valoarea de înlocuire se determina pe baza normelor de evaluare, diferențiate pe tipuri constructive, în funcție de structura de rezistenta sau materialele folosite și de gradul de dotare și finisaj. Aceasta se corectează cu corecția de nivel stabilită în tabelul nr. 9.3. Normele de evaluare a locuințelor, ținînd seama de tipul și gradul lor de finisaj, exprimate în lei/mp suprafața utila, sînt prevăzute în tabelul nr. 1.4. Pentru existenta sau lipsa unor instalații sau elemente de construcții sau în caz ca locuințele sînt situate la demisol sau mansarda, la tarifele prevăzute în tabelul nr. 1 se aplică corecții, în plus sau în minus, după cum s-a prevăzut în tabelul nr. 2.5. Prețul de vînzare al locuințelor a căror vechime este egala sau mai mare decît durata de serviciu normata trebuie să fie cel puțin 50% din valoarea de înlocuire în cazul clădirilor în stare foarte buna, 45% în cazul clădirilor în stare buna și 40% în cazul clădirilor în stare satisfăcătoare, după cum rezultă din tabelul nr. 3.6. La prețul de vînzare al locuinței determinat ca mai sus se adauga cota-parte aferentă reparațiilor capitale făcute clădirii în care se afla locuința ce se vinde, precum și costurile oricăror dotări (schimbări de instalații electrice, apa, gaze etc.) și alte reparații efectuate în decursul timpului. Cota-parte aferentă locuinței din totalul acestor lucrări se determina în funcție de costul ce revine pe mp de suprafața utila a tuturor locuințelor din clădire, la care se aplică coeficienții, în funcție de vechimea reparațiilor, prevăzuți în tabelul nr. 4.7. Anexele aferente locuințelor se vînd odată cu acestea.8. Gradul de finisaj al locuințelor poate fi superior și inferior, avînd elementele caracteristice prevăzute în tabelul nr. 5.Încadrarea în gradul de finisaj se face în funcție de elementele caracteristice predominante ale unuia dintre cele doua grade de finisaj, justificindu-se încadrarea făcuta.Pentru locuințele situate în clădiri proprietate de stat, în care exista elemente deosebite ce depășesc caracteristicile gradului de finisaj superior (scări interioare din lemn de esența de calitate superioară sau marmura cu elemente decorative, semineuri decorative, tavane bogat decorate și altele), peste valoarea rezultată din aplicarea normelor corespunzătoare se vor adauga acele elemente, evaluate, pe bază de deviz, de comisia de evaluare și aprobate de comitetele executive ale consiliilor populare județene și al municipiului București.Lucrările de arta și ornamentale (uși furniruite, timplarie sculptata sau incrustata, lambriuri cu elemente decorative, mobila fixa, sculpturi, tapiterii, picturi, fresce, vitrouri și altele asemenea) se vor evalua de către comisii de specialiști stabilite de comitetele executive ale consiliilor populare județene și al municipiului București. Calculul valorii acestora se va face la prețurile de achiziționare ca pentru cele noi.9. Valoarea ascensorului la data evaluării se va stabili de către comisiile de evaluare, cu participarea specialiștilor din organele teritoriale ale Inspectoratului de stat pentru controlul cazanelor și instalațiilor de ridicat, ținînd seama de valoarea de înlocuire și de gradul de uzura. Valoarea ascensorului astfel stabilită se împarte proporțional pe fiecare apartament, în raport cu suprafața utila a acestuia, și se ia în considerare la determinarea prețului de vînzare al locuinței.10. Pentru locuințele situate în clădiri proprietate de stat, la care locatarii cumpărători au executat, din surse proprii, lucrări importante de extinderi, introducerea încălzirii centrale, a instalației de gaze, apa, canal și construcții de garaje, pe baza aprobărilor legale și a dovezii ca lucrările respective au fost realizate prin întreprinderi de stat sau cooperatiste, evaluarea locuințelor ce se vînd se va face luindu-se în considerare suprafața utila și dotarea existenta înainte de executarea lucrărilor.11. Clădirile de locuit, cît și anexele gospodărești, se clasifica în trei categorii, și anume: foarte buna, buna și satisfăcătoare. Încadrarea în una dintre aceste categorii se va face potrivit criteriilor stabilite în tabelul nr. 6.12. Vechimea construcției se stabilește, în principal, în baza autorizației de construcție eliberata de autoritatea competentă pentru aceasta.În lipsa autorizației de construcție, vechimea se poate stabili și pe baza actelor eliberate de organele fiscale, privind înscrierea în rolurile fiscale, sau a oricărui alt act care consemnează date privind vechimea imobilului respectiv.În lipsa actelor de mai sus, vechimea se stabilește prin cercetări la fața locului, îndeosebi în baza următoarelor elemente:– anul înscrierii în registrul agricol a construcției;– eventualele inscripții de pe clădire sau mărturii.13. Normele de evaluare a anexelor locuințelor, ținînd seama de tipul construcției și materialelor din care sînt executate, exprimate în lei/mp, sînt prevăzute în tabelul nr. 7.14. Prețul de vînzare al anexelor locuințelor se stabilește aplicînd coeficienții de uzura prevăzuți în tabelul nr. 8, în funcție de vechimea anexelor respective.15. Normele de evaluare prevăzute în aceasta anexa se aplică și la vînzarea locuințelor executate din fondurile statului situate în clădiri cu parter, camerelor de serviciu situate la subsol sau la nivel tehnic, precum și locuințelor realizate prin supraetajarea unor clădiri care au fost construite din alte fonduri decît cele ale statului.16. La vînzarea locuințelor din fondul locativ de stat, altele decît cele executate din fondurile statului, prin locuințe cu confort sporit se înțeleg locuințele ale căror suprafețe depășesc suprafețele utile maxime prevăzute la pct. III din anexa la Decretul Consiliului de Stat nr. 68/1975 și sînt dotate cu instalații de apa, canalizare, încălzire centrala sau încălzire cu sobe cu combustibil solid, lichid sau gaze, iar dotările și finisajele aferente sînt cel puțin la nivelul celor prevăzute în Decretul Consiliului de Stat nr. 68/1975. Vînzarea locuințelor cu confort sporit se va face în conformitate cu prevederile legale.17. Pentru fiecare locuința care urmează a fi vinduta, comisiile de evaluare vor întocmi fise tehnice și de evaluare, care să cuprindă toate elementele tehnice necesare stabilirii prețului de vînzare al locuinței și perfectarii contractului de vînzare-cumpărare. Tabelul nr. 1PREȚURI PE METRU PĂTRAT DE SUPRAFAȚA UTILĂpentru evaluarea locuințelor proprietate de stat, alteledecît cele executate din fondurile statului────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   Nr. Tipul constructiv în funcție Regimul de Gradul de finisare   crt. de structura de rezistență înălțime ------------------------         sau materialele folosite Superior Inferior                                                           lei/mp lei/mp────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   1. Cu pereți de zidărie de cărămidă,       piatră sau înlocuitori, planșee       din lemn sau beton armat, șarpantă       din lemn, avînd instalații       sanitare, electrice și încălzire       cu sobe cu combustibil solid P 2.875 2.060   2. Cu pereți din zidărie de cărămidă       piatră sau înlocuitori, planșee din       lemn sau beton armat, șarpantă din       lemn, avînd instalații sanitare,       electrice și încălzire cu       combustibil solid P+                                                 (1-4)E 2.620 1.810   3. Cu pereți din bîrne, planșee și șar-       panta din lemn, avînd instalații       sanitare, electrice și încălzire       cu sobe cu combustibil solid P sau                                                 P+1 E 1.970 1.820   4. Cu pereți din paianta, planșee și       șarpantă din lemn, avînd instalații       sanitare, electrice și încălzire cu       sobe cu combustibil solid P sau                                                 P+1 E 1.810 1.685   5. Cu pereții din chirpici, vălătuci       sau pămînt bătut, planșee și șarpantă       din lemn, avînd instalații sanitare       și electrice și încălzire cu sobe       cu combustibil solid P 1.690 1.600   6. Cu structura din beton armat, orice       sistem de învelitoare, avînd insta-       lații sanitare și electrice și       încălzire centrală P+                                                 (5-11)E 2.900 2.025────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    NOTA:    - Pentru camere de serviciu situate în subsoluri 870 lei/mp.    - Pivnițe, beciuri, boxe, în folosința exclusivă a locuinței. 625 lei/mp.    - Garaje 1300 lei/mp.    - Terase rezultate din retrageri în gabarit 590 lei/mp. (la 20-07-1984, Tabelul 1 din Anexa nr. 2 a fost modificat de Punctul 2, Articolul 3 din DECRETUL nr. 256 din 14 iulie 1984, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 57 din 20 iulie 1984 ) Tabelul nr.2TERMENI DE CORECȚIEpentru existența sau lipsa unor instalații sau elemente deconstrucții sau în caz ca locuințele sînt situate lademisol sau mansarda                                                      Se adaugă Se scade   - Încălzirea centrala (exclusiv tipul 6) --------- --------     fără construcția și echipamentul centralei     termice 85 lei/mp. -   - Pentru construcția și echipamentul     centralei termice 58 lei/mp. -   - Obloane 58 lei/mp. -   - Încălzire cu sobe cu gaze 58 lei/mp. -   - Învelitori de carton asfaltată, sită,     șindrilă, stuf sau paie - 35 lei/mp.   - Lipsa obiectelor și a instalațiilor     aferente pentru:           - cada de baie - 3740 lei/loc.           - lavoar - 1445 lei/loc.           - W.C. - 1445 lei/loc.           - chiuveta de bucătărie - 1445 lei/loc.   - Lipsa tencuielelor exterioare - 92 lei/mp.   - Lipsa fundațiilor - 92 lei/mp.   - Pardoseli de pămînt - 58 lei/mp.NOTA:Pentru locuințele din demisol sau mansarda prețurile se reduc cu 25%. (la 20-07-1984, Tabelul 2 din Anexa nr. 2 a fost modificat de Punctul 2, Articolul 3 din DECRETUL nr. 256 din 14 iulie 1984, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 57 din 20 iulie 1984 ) Tabelul Nr. 3 COEFICIENȚII DE UZURA IN TIMPpentru locuințe-------------------------------------------------------------------------------                                  Durata de serviciu normata           --------------------------------------------------------------------                       Grupa 1               Grupa 2           Grupa 3Vechimea   --------------------------------------------------------------------in ani          Starea cladirii         Starea cladirii       Starea cladirii           --------------------------------------------------------------------           foarte         satis-     foarte        satis-   foarte      satis-           buna    buna   faca-      buna    buna  faca-     buna  buna  faca-                         toare                     toare                 toare-------------------------------------------------------------------------------   0 -  5    1      1      1          1       1       1       1      1    1   5 - 10    1      1      1          1       1       1       0,80   0,78 0,76  10 - 15    1      1      1          0,90    0,89    0,88    0,70   0,67 0,64  15 - 20    0,89   0,88   0,87       0,86    0,85    0,84    0,60   0,56 0,52  20 - 25    0,87   0,86   0,84       0,83    0,81    0,79    0,50   0,45 0,40  25 - 30    0,84   0,82   0,81       0,79    0,77    0,75    0,50   0,45 0,40  30 - 35    0,81   0,80   0,78       0,75    0,73    0,70    0,50   0,45 0,40  35 - 40    0,78   0,76   0,74       0,72    0,69    0,66    0,50   0,45 0,40  40 - 45    0,75   0,73   0,70       0,68    0,65    0,62    0,50   0,45 0,40  45 - 50    0,73   0,70   0,67       0,65    0,61    0,58    0,50   0,45 0,40  50 - 55    0,70   0,67   0,64       0,61    0,58    0,54    0,50   0,45 0,40  55 - 60    0,67   0,64   0,61       0,58    0,54    0,49    0,50   0,45 0,40  60 - 65    0,64   0,61   0,57       0,54    0,50    0,45    0,50   0,45 0,40  65 - 70    0,62   0,58   0,54       0,50    0,45    0,40    0,50   0,45 0,40  70 - 75    0,59   0,55   0,51       0,50    0,45    0,40    0,50   0,45 0,40  75 - 80    0,56   0,52   0,48       0,50    0,45    0,40    0,50   0,45 0,40  80 - 85    0,53   0,49   0,44       0,50    0,45    0,40    0,50   0,45 0,40  85 - 90    0,50   0,45   0,40       0,50    0,45    0,40    0,50   0,45 0,40Peste  90    0,50   0,45   0,40       0,50    0,45    0,40    0,50   0,45 0,40------------------------------------------------------------------------------NOTĂ:Încadrarea clădirilor în una dintre grupele prevăzute în tabel se va face astfel:Grupa 1 - clădiri cu planșee din: beton armat; profile din oțel cu boltisoare sau corpuri de umplutura;Grupa 2 - clădiri cu planșee din: lemn; zidărie de piatra, cărămida sau inlocuitori;Grupa 3 - clădiri cu pereți din: paianta; bîrne; chirpici; valatuci sau pămînt bătut. Tabelul nr. 4 COEFICIENȚII DE CORECȚIEpentru vechimea reparațiilor aplicate la cota-parte ce revine locuinței -------------------------------------------------------------------------------   Vechimea in ani                                   Coeficient-------------------------------------------------------------------------------     0 -  3                                             1     3 -  6                                             0,88     6 -  9                                             0,82     9 - 12                                             0,76    12 - 15                                             0,70    15 - 18                                             0,64    18 - 21                                             0,58    21 - 24                                             0,52    24 - 27                                             0,46    27 - 30                                             0,40   Peste 30                                             0,40------------------------------------------------------------------------------Tabelul nr. 5 GRADELE DE FINISAJ AL LOCUINȚELORFinisaj inferior:------------------– tencuieli interioare driscuite și zugravite sau spoite;– pardoseli calde din dușumele și pardoseli reci din ciment sclivisit sau mozaic turnat;– timplarie de calitate inferioară, exterioară simpla, eventual dubla cu deschidere exterioară și interioară obișnuite. Finisaj superior:------------------– finisajul fatadelor cu materiale durabile, placaje din piatra, ceramica smaltuita sau alte materiale rezistente la intemperii;– timplarie exterioară dubla sau cuplata cu deschidere interioară, iar timplaria interioară de calitate superioară;– tencuieli interioare gletuite cu ipsos, stucaturi sau vopsitorii de ulei, calcio-vechio etc., la camerele principale;– pardoseli calde de parchet și pardoseli reci din mozaic, gresie, mozaic venetian etc;– lambriuri simple la pereți. Tabelul nr. 6 STAREA TEHNICA A CLĂDIRILORStare foarte buna-----------------Construcția nu necesita lucrări de reparații curente și nici lucrări de reparații capitale la principalele elemente de construcții. Stare buna----------Construcția are nevoie de unele lucrări de reparații curente la elemente de construcții, pentru a fi readusa în stare foarte buna, cum ar fi: reparații la fundații și zidărie, tencuieli interioare și exterioare, planșee, pardoseli, învelitori, zugraveli și vopsitorii exterioare, instalații electrice, sanitare și de încălzire, în proporție de pînă la 10% din valoarea acestora. Stare satisfăcătoare--------------------Construcția necesita lucrări de întreținere, reparații curente și reparații capitale la elemente de construcții peste cele prevăzute la starea buna. Tabelul nr. 7NORMEpentru evaluarea anexelor locuințelor─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Nr. Denumirea tipului Materialul de construcție Grupa Preț unit. crt. de anexe ale utilizat sau sistemul        locuințelor constructiv - lei -───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   1 Împrejmuiri* Cu stîlpi din orice material și      (inclusiv rigle, șipci sau scînduri de lemn 4 115 lei/m      porțile)                         Cu stîlpi din orice material și                         sîrmă ghimpată: 58 lei/m                         - stîlpi din beton, zidărie sau                           metal 2                         - stîlpi din lemn 4                         Cu stîlpi din zidărie, beton sau                         metal și cu panouri din: 2                         - oțel profilat sau fier forjat 510 lei/m                         - plasă de sîrmă 225 lei/m                         Din zidărie 2 395 lei/m                         Din beton armat monolit sau                         prefabricate 1 160 lei/m───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   2 Magazii Cu pereți din cărămidă, șarpantă                         din lemn, învelitoare din tablă: 1                         - pînă la 25mp 930 lei/mp                         - peste 25mp 750 lei/mp                         Cu pereți din lemn sau schelet din                         lemn cu umplutură din cărămida: 3                         - pînă la 25mp 1060 lei/mp                         - peste 25mp 805 lei/mp                         Cu pereți din chirpici sau vălătuci: 3                         - pînă la 25mp 800 lei/mp                         - peste 25mp 625 lei/mp───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   3 Șoproane Din lemn sau alte materiale,                         indiferent de folosință 3 310 lei/mp───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   4 Pătule Cu pereți din șipci 4 690 lei/mp                         Cu pereți din nuiele 5 490 lei/mp─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Notă *) Odată cu locuințele se vînd și împrejmuirile aferente clădirii din care fac parte aceste locuințe. Cota-parte din împrejmuire care se vinde este proporțională cu suprafața utilă a apartamentului pus în vînzare. (la 20-07-1984, Tabelul 7 din Anexa nr. 2 a fost modificat de Punctul 2, Articolul 3 din DECRETUL nr. 256 din 14 iulie 1984, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 57 din 20 iulie 1984 ) Tabelul nr. 8 COEFICIENȚII DE UZURA IN TIMPpentru anexele locuințelor                                                                   - pe grupe --------------------------------------------------------------------------------                                 S t a r e a  c o n s t r u c t i e i               ----------------------------------------------------------------                     foarte buna             buna            satisfacatoare               ----------------------------------------------------------------Vechimea                     D u r a t a  n o r m a t a  i n  a n iin ani         ----------------------------------------------------------------       Gru- Gru- Gru- Gru- Gru- Gru- Gru- Gru- Gru- Gru- Gru- Gru- Gru-Gru-Gru-        pa   pa   pa   pa   pa   pa   pa   pa   pa   pa   pa   pa   pa  pa  pa        1    2     3    4    5   1    2    3    4    5    1    2    3   4   5------------------------------------------------------------------------------- 0- 5 1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1   1 5-10 0,90 0,85 0,76 0,60 0,40 0,88 0,83 0,72 0,53 0,30 0,87 0,80 0,68 0,470,2010-15 0,85 0,78 0,64 0,40 0,40 0,83 0,74 0,58 0,30 0,30 0,80 0,70 0,52 0,200,2015-20 0,80 0,70 0,52 0,40 0,40 0,77 0,65 0,44 0,30 0,30 0,73 0,60 0,36 0,200,2020-25 0,75 0,63 0,40 0,40 0,40 0,71 0,56 0,30 0,30 0,30 0,67 0,50 0,20 0,200,2025-30 0,70 0,55 0,40 0,40 0,40 0,65 0,48 0,30 0,30 0,30 0,60 0,40 0,20 0,200,2030-35 0,65 0,48 0,40 0,40 0,40 0,59 0,39 0,30 0,30 0,30 0,53 0,30 0,20 0,200,2035-40 0,60 0,40 0,40 0,40 0,40 0,53 0,30 0,30 0,30 0,30 0,47 0,20 0,20 0,200,2040-45 0,55 0,40 0,40 0,40 0,40 0,48 0,30 0,30 0,30 0,30 0,40 0,20 0,20 0,200,2045-50 0,50 0,40 0,40 0,40 0,40 0,42 0,30 0,30 0,30 0,30 0,33 0,20 0,20 0,200,2050-55 0,45 0,40 0,40 0,40 0,40 0,36 0,30 0,30 0,30 0,30 0,27 0,20 0,20 0,200,2055-60 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,20 0,20 0,20 0,200,20Peste   60 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,20 0,20 0,20 0,200,20------------------------------------------------------------------------------ Tabelul nr. 9 CORECȚIILE DE PREȚ IN FUNCȚIE DE NIVEL                                                                 - in procente--------------------------------------------------------------------------------Nivelul                    Numarul de niveluri ale locuinteilocuintei  --------------------------------------------------------------------           P   1   2   3   4   5   6   7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17------------------------------------------------------------------------------- 17                                                                        -12 16                                                                    -12 - 6 15                                                                -11 - 6 - 5 14                                                            -11 - 5 - 5 - 4 13                                                        -10 - 4 - 4 - 4 - 3 12                                                    -10 - 4 - 3 - 3 - 2 - 2 11                                                - 9 - 4 - 3 - 2 - 1 - 1   0 10                                            - 9 - 3 - 3 - 2 - 1   0   0   0  9                                        - 8 - 3 - 2 - 2 - 1   0   0   0   0  8                                    - 8 - 2 - 2 - 1 - 1   0   0   0   0 + 1  7                                - 6 - 2 - 2 - 1   0   0   0   0 + 1 + 1 + 2  6                            - 6 - 2 - 1   0   0   0 + 1 + 1 + 1 + 2 + 3 + 3  5                        - 5 - 2 - 1 - 1   0 + 1 + 1 + 3 + 3 + 3 + 3 + 4 + 4  4                    - 5 - 1   0   0 + 2 + 2 + 3 + 3 + 4 + 4 + 4 + 4 + 5 + 5  3                - 4   0   0 + 2 + 2 + 3 + 3 + 4 + 4 + 5 + 5 + 5 + 5 + 6 + 6  2            - 3 + 1 + 3 + 4 + 4 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 6 + 7 + 7  1          0 + 4 + 4 + 4 + 4 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 6 + 6 + 7 + 7  P        0 0 - 1 - 1 - 2 - 2 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3------------------------------------------------------------------------------