DECRET nr. 93 din 16 aprilie 1977privind prețurile de vînzare ale locuințelor din fondul locativ de stat
EMITENT
 • CONSILIUL DE STAT
 • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 33 din 22 aprilie 1977  Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează:  +  Articolul 1Prețurile de vînzare pentru locuințele construite din fondurile statului, pînă la data de 1 ianuarie 1977, se stabilesc potrivit anexei nr. 1 la prezentul decret.Pentru locuințele construite din fondurile statului în condițiile Decretului Consiliului de Stat nr. 447/1976, vînzarea se face la prețurile de contractare prevăzute în acest decret, la care se vor aplica coeficienții pentru uzura în timp din tabelul nr. 3 din anexa nr. 2 la prezentul decret.  +  Articolul 2Prețurile de vînzare pentru locuințele, altele decît cele executate din fondurile statului, se stabilesc pe baza normelor de evaluare prevăzute în anexa nr. 2 la prezentul decret.  +  Articolul 3Prețurile de vînzare ale locuințelor din fondul locativ de stat, stabilite în condițiile prezentului decret, se aproba de către comitetele executive ale consiliilor populare județene și al municipiului București.  +  Articolul 4La data intrării în vigoare a prezentului decret se abroga: Hotărîrea Consiliului de Miniștri nr. 1735/1968 de aplicare a dispozițiilor Legii nr. 9/1968 pentru dezvoltarea construcției de locuințe, vînzarea de locuințe din fondul de stat către populație și construirea de case proprietate personală de odihnă sau turism, art. 2, art. 7 alin. 2, art. 8 alin. 1, anexele nr. 1, nr. 1 a), nr. 2, nr. 3 și nr. 3 a) din Hotărîrea Consiliului de Miniștri nr. 880/1973 pentru stabilirea măsurilor de executare a dispozițiilor Legii nr. 4/1973 privind dezvoltarea construcției de locuințe, vînzarea de locuințe din fondul de stat către populație și construirea de case de odihnă proprietate personală, cu modificările aduse prin Hotărîrea Consiliului de Miniștri nr. 756/1974, precum și orice alte dispoziții contrare prezentului decret.  +  Anexa nr. 1Locuințele proprietate de stat sau cele proprietate personală care se construiesc cu sprijinul statului în credite și execuție vor avea suprafețele locuibile, utile și construite, pe apartamente, potrivit tabelului de mai jos:
  Număr de camere pe apartament    Tip de mărime  Suprafațalocuibilă  m.p. Supr. Supr
  Baie m.p. Bucătărie m.p. utilă m.p. constr. m.p.
  1 I 14 3,5 3,5 24 37
  2   I II 25 30 4,2 4,2 6,5 8,5 43 51 67 79
  3      I II     34 40     4,2 4,2 și o încăpere pentru WC și lavoar 8,5 9,5     55 65     85 101    
  4          I     II      44     48      4,2 și o încăpere pentru WC și lavoar 4,2 și o încăpere pentru WC, lavoar și dus 9,5     10,0      69     77      107     119     
  5     I   II   58   60   2 băi x 4,2 2 băi x 4,2   10,0   10,0   89   94   138   146
  Locuințele vor avea următoarele încăperi anexe: bucătării, spații de depozitare, cameră de baie cu WC. (la 06-08-1981, Anexa 1 a fost modificată de Punctul 1, Articolul III din DECRETUL nr. 216 din 3 august 1981, publicat în BULETINUL OFICIAL nr. 57 din 06 august 1981 )
   +  Anexa nr. 2NORMEpentru evaluarea locuințelor proprietate de stat, altele decît cele executate din fondurile statului 1. Prețul de vînzare al locuinței reprezintă valoarea efectivă a acesteia la data evaluării și se determina pe baza valorii de înlocuire (din nou), ținînd seama de suprafața utila a locuinței, starea tehnica a clădirii și de uzura în timp a acesteia.2. Valoarea de înlocuire se determina pe baza normelor de evaluare, diferențiate pe tipuri constructive, în funcție de structura de rezistenta sau materialele folosite și de gradul de dotare și finisaj. Aceasta se corectează cu corecția de nivel stabilită în tabelul nr. 9.3. Normele de evaluare a locuințelor, ținînd seama de tipul și gradul lor de finisaj, exprimate în lei/mp suprafața utila, sînt prevăzute în tabelul nr. 1.4. Pentru existenta sau lipsa unor instalații sau elemente de construcții sau în caz ca locuințele sînt situate la demisol sau mansarda, la tarifele prevăzute în tabelul nr. 1 se aplică corecții, în plus sau în minus, după cum s-a prevăzut în tabelul nr. 2.5. Prețul de vînzare al locuințelor a căror vechime este egala sau mai mare decît durata de serviciu normata trebuie să fie cel puțin 50% din valoarea de înlocuire în cazul clădirilor în stare foarte buna, 45% în cazul clădirilor în stare buna și 40% în cazul clădirilor în stare satisfăcătoare, după cum rezultă din tabelul nr. 3.6. La prețul de vînzare al locuinței determinat ca mai sus se adauga cota-parte aferentă reparațiilor capitale făcute clădirii în care se afla locuința ce se vinde, precum și costurile oricăror dotări (schimbări de instalații electrice, apa, gaze etc.) și alte reparații efectuate în decursul timpului. Cota-parte aferentă locuinței din totalul acestor lucrări se determina în funcție de costul ce revine pe mp de suprafața utila a tuturor locuințelor din clădire, la care se aplică coeficienții, în funcție de vechimea reparațiilor, prevăzuți în tabelul nr. 4.7. Anexele aferente locuințelor se vînd odată cu acestea.8. Gradul de finisaj al locuințelor poate fi superior și inferior, avînd elementele caracteristice prevăzute în tabelul nr. 5.Încadrarea în gradul de finisaj se face în funcție de elementele caracteristice predominante ale unuia dintre cele doua grade de finisaj, justificindu-se încadrarea făcuta.Pentru locuințele situate în clădiri proprietate de stat, în care exista elemente deosebite ce depășesc caracteristicile gradului de finisaj superior (scări interioare din lemn de esența de calitate superioară sau marmura cu elemente decorative, semineuri decorative, tavane bogat decorate și altele), peste valoarea rezultată din aplicarea normelor corespunzătoare se vor adauga acele elemente, evaluate, pe bază de deviz, de comisia de evaluare și aprobate de comitetele executive ale consiliilor populare județene și al municipiului București.Lucrările de arta și ornamentale (uși furniruite, timplarie sculptata sau incrustata, lambriuri cu elemente decorative, mobila fixa, sculpturi, tapiterii, picturi, fresce, vitrouri și altele asemenea) se vor evalua de către comisii de specialiști stabilite de comitetele executive ale consiliilor populare județene și al municipiului București. Calculul valorii acestora se va face la prețurile de achiziționare ca pentru cele noi.9. Valoarea ascensorului la data evaluării se va stabili de către comisiile de evaluare, cu participarea specialiștilor din organele teritoriale ale Inspectoratului de stat pentru controlul cazanelor și instalațiilor de ridicat, ținînd seama de valoarea de înlocuire și de gradul de uzura. Valoarea ascensorului astfel stabilită se împarte proporțional pe fiecare apartament, în raport cu suprafața utila a acestuia, și se ia în considerare la determinarea prețului de vînzare al locuinței.10. Pentru locuințele situate în clădiri proprietate de stat, la care locatarii cumpărători au executat, din surse proprii, lucrări importante de extinderi, introducerea încălzirii centrale, a instalației de gaze, apa, canal și construcții de garaje, pe baza aprobărilor legale și a dovezii ca lucrările respective au fost realizate prin întreprinderi de stat sau cooperatiste, evaluarea locuințelor ce se vînd se va face luindu-se în considerare suprafața utila și dotarea existenta înainte de executarea lucrărilor.11. Clădirile de locuit, cît și anexele gospodărești, se clasifica în trei categorii, și anume: foarte buna, buna și satisfăcătoare. Încadrarea în una dintre aceste categorii se va face potrivit criteriilor stabilite în tabelul nr. 6.12. Vechimea construcției se stabilește, în principal, în baza autorizației de construcție eliberata de autoritatea competentă pentru aceasta.În lipsa autorizației de construcție, vechimea se poate stabili și pe baza actelor eliberate de organele fiscale, privind înscrierea în rolurile fiscale, sau a oricărui alt act care consemnează date privind vechimea imobilului respectiv.În lipsa actelor de mai sus, vechimea se stabilește prin cercetări la fața locului, îndeosebi în baza următoarelor elemente:– anul înscrierii în registrul agricol a construcției;– eventualele inscripții de pe clădire sau mărturii.13. Normele de evaluare a anexelor locuințelor, ținînd seama de tipul construcției și materialelor din care sînt executate, exprimate în lei/mp, sînt prevăzute în tabelul nr. 7.14. Prețul de vînzare al anexelor locuințelor se stabilește aplicînd coeficienții de uzura prevăzuți în tabelul nr. 8, în funcție de vechimea anexelor respective.15. Normele de evaluare prevăzute în aceasta anexa se aplică și la vînzarea locuințelor executate din fondurile statului situate în clădiri cu parter, camerelor de serviciu situate la subsol sau la nivel tehnic, precum și locuințelor realizate prin supraetajarea unor clădiri care au fost construite din alte fonduri decît cele ale statului.16. La vînzarea locuințelor din fondul locativ de stat, altele decît cele executate din fondurile statului, prin locuințe cu confort sporit se înțeleg locuințele ale căror suprafețe depășesc suprafețele utile maxime prevăzute la pct. III din anexa la Decretul Consiliului de Stat nr. 68/1975 și sînt dotate cu instalații de apa, canalizare, încălzire centrala sau încălzire cu sobe cu combustibil solid, lichid sau gaze, iar dotările și finisajele aferente sînt cel puțin la nivelul celor prevăzute în Decretul Consiliului de Stat nr. 68/1975. Vînzarea locuințelor cu confort sporit se va face în conformitate cu prevederile legale.17. Pentru fiecare locuința care urmează a fi vinduta, comisiile de evaluare vor întocmi fise tehnice și de evaluare, care să cuprindă toate elementele tehnice necesare stabilirii prețului de vînzare al locuinței și perfectarii contractului de vînzare-cumpărare. Tabelul nr. 1PREȚURI PE METRUL PĂTRAT SUPRAFAȚĂ UTILĂpentru evaluarea locuințelor proprietate de stat, altele decâtcele executate din fondurile statului
  Nr. crt.   Tipul constructiv în funcție de structura de rezistență sau materialele folosite  Regimul de înălțime    Gradul de finisare
  Superior lei/mp Inferior lei/mp
  1.     Cu pereți de zidărie de cărămidă, piatră sau înlocuitori, planșee din lemn sau beton armat, șarpantă din lemn, avînd instalații sanitare, electrice și încălzire cu sobe cu combustibil solid       P       2.500       1.790
  2.      Cu pereți din zidărie de cărămidă piatră sau înlocuitori, planșee din lemn sau beton armat, șarpantă din lemn, avînd instalații sanitare, electrice și încălzire cu combustibil solid        P+ (1-4)E        2.280        1.575
  3.    Cu pereți din bîrne, planșee și șar- pantă din lemn, avînd instalații sanitare, electrice și încălzire cu sobe cu combustibil solid      P sau P+1 E      1.715      1.580
  4.    Cu pereți din paianta, planșee și șarpantă din lemn, avînd instalații sanitare, electrice și încălzire cu sobe cu combustibil solid      P sau P+1 E      1.575      1.465
  5.    Cu pereți din chirpici, vălătuci sau pămînt bătut, planșee și șarpantadin lemn, avînd instalații sanitare și electrice și încălzire cu sobe cu combustibil solid      P      1.470      1.390
  6.    Cu structura din beton armat, orice sistem de învelitoare, având insta- lații sanitare, electrice și încălzire centrală      P+ (5-11)E      2.520      1.760
  NOTĂ:– Pentru camere de serviciu situate în subsoluri 755 lei/m.p.– Pivnițe, beciuri, boxe, în folosință exclusivă a locuinței 545 lei/m.p.– Garaje 1.130lei/m.p.– Terase rezultate din retrageri în gabarit 515 lei/m.p. (la 06-08-1981, Tabelul 1 din Anexa nr. 2 a fost modificat de Punctul 2, Articolul III din DECRETUL nr. 216 din 3 august 1981, publicat în BULETINUL OFICIAL nr. 57 din 06 august 1981 )
  Tabelul nr. 2TERMENI DE CORECȚIEpentru existența sau lipsa unor instalații sau elemente deconstrucții sau demisol sau mansardă se adaugă se scade
    - Încălzirea centrală (exclusiv tipul 6) fără construcția și echipamentul centralei termice - Pentru construcția și echipamentul centralei termice - Obloane - Încălzire cu sobe cu gaze - Învelitori de carton asfaltată, sită, șindrilă, stuf sau paie - Lipsa obiectelor și a instalațiilor aferente pentru: - cada de baie - lavoar - W.C. - chiuveta de bucătărie - Lipsa tencuielelor - Lipsa fundațiilor - Pardoseli de pămînt Se adaugă ---------   74 lei/mp.   50 lei/mp. 50 lei/mp. 50 lei/mp.   -    - - - - - - - Se scade --------   -   - - -   30 lei/mp.   3250 lei/loc.1255 lei/loc.1255 lei/loc.1255 lei/loc. 80 lei/mp. 80 lei/mp. 50 lei/mp.
  NOTĂ:Pentru locuințele din demisol sau mansardă prețurile se reduc cu 25%. (la 06-08-1981, Tabelul 2 din Anexa nr. 2 a fost modificat de Punctul 2, Articolul III din DECRETUL nr. 216 din 3 august 1981, publicat în BULETINUL OFICIAL nr. 57 din 06 august 1981 )
  Tabelul Nr. 3 COEFICIENȚII DE UZURA IN TIMPpentru locuințe-------------------------------------------------------------------------------                                  Durata de serviciu normata           --------------------------------------------------------------------                       Grupa 1               Grupa 2           Grupa 3Vechimea   --------------------------------------------------------------------in ani          Starea cladirii         Starea cladirii       Starea cladirii           --------------------------------------------------------------------           foarte         satis-     foarte        satis-   foarte      satis-           buna    buna   faca-      buna    buna  faca-     buna  buna  faca-                         toare                     toare                 toare-------------------------------------------------------------------------------   0 -  5    1      1      1          1       1       1       1      1    1   5 - 10    1      1      1          1       1       1       0,80   0,78 0,76  10 - 15    1      1      1          0,90    0,89    0,88    0,70   0,67 0,64  15 - 20    0,89   0,88   0,87       0,86    0,85    0,84    0,60   0,56 0,52  20 - 25    0,87   0,86   0,84       0,83    0,81    0,79    0,50   0,45 0,40  25 - 30    0,84   0,82   0,81       0,79    0,77    0,75    0,50   0,45 0,40  30 - 35    0,81   0,80   0,78       0,75    0,73    0,70    0,50   0,45 0,40  35 - 40    0,78   0,76   0,74       0,72    0,69    0,66    0,50   0,45 0,40  40 - 45    0,75   0,73   0,70       0,68    0,65    0,62    0,50   0,45 0,40  45 - 50    0,73   0,70   0,67       0,65    0,61    0,58    0,50   0,45 0,40  50 - 55    0,70   0,67   0,64       0,61    0,58    0,54    0,50   0,45 0,40  55 - 60    0,67   0,64   0,61       0,58    0,54    0,49    0,50   0,45 0,40  60 - 65    0,64   0,61   0,57       0,54    0,50    0,45    0,50   0,45 0,40  65 - 70    0,62   0,58   0,54       0,50    0,45    0,40    0,50   0,45 0,40  70 - 75    0,59   0,55   0,51       0,50    0,45    0,40    0,50   0,45 0,40  75 - 80    0,56   0,52   0,48       0,50    0,45    0,40    0,50   0,45 0,40  80 - 85    0,53   0,49   0,44       0,50    0,45    0,40    0,50   0,45 0,40  85 - 90    0,50   0,45   0,40       0,50    0,45    0,40    0,50   0,45 0,40Peste  90    0,50   0,45   0,40       0,50    0,45    0,40    0,50   0,45 0,40------------------------------------------------------------------------------NOTĂ:Încadrarea clădirilor în una dintre grupele prevăzute în tabel se va face astfel:Grupa 1 - clădiri cu planșee din: beton armat; profile din oțel cu boltisoare sau corpuri de umplutura;Grupa 2 - clădiri cu planșee din: lemn; zidărie de piatra, cărămida sau inlocuitori;Grupa 3 - clădiri cu pereți din: paianta; bîrne; chirpici; valatuci sau pămînt bătut. Tabelul nr. 4 COEFICIENȚII DE CORECȚIEpentru vechimea reparațiilor aplicate la cota-parte ce revine locuinței -------------------------------------------------------------------------------   Vechimea in ani                                   Coeficient-------------------------------------------------------------------------------     0 -  3                                             1     3 -  6                                             0,88     6 -  9                                             0,82     9 - 12                                             0,76    12 - 15                                             0,70    15 - 18                                             0,64    18 - 21                                             0,58    21 - 24                                             0,52    24 - 27                                             0,46    27 - 30                                             0,40   Peste 30                                             0,40------------------------------------------------------------------------------Tabelul nr. 5 GRADELE DE FINISAJ AL LOCUINȚELORFinisaj inferior:------------------– tencuieli interioare driscuite și zugravite sau spoite;– pardoseli calde din dușumele și pardoseli reci din ciment sclivisit sau mozaic turnat;– timplarie de calitate inferioară, exterioară simpla, eventual dubla cu deschidere exterioară și interioară obișnuite. Finisaj superior:------------------– finisajul fatadelor cu materiale durabile, placaje din piatra, ceramica smaltuita sau alte materiale rezistente la intemperii;– timplarie exterioară dubla sau cuplata cu deschidere interioară, iar timplaria interioară de calitate superioară;– tencuieli interioare gletuite cu ipsos, stucaturi sau vopsitorii de ulei, calcio-vechio etc., la camerele principale;– pardoseli calde de parchet și pardoseli reci din mozaic, gresie, mozaic venetian etc;– lambriuri simple la pereți. Tabelul nr. 6 STAREA TEHNICA A CLĂDIRILORStare foarte buna-----------------Construcția nu necesita lucrări de reparații curente și nici lucrări de reparații capitale la principalele elemente de construcții. Stare buna----------Construcția are nevoie de unele lucrări de reparații curente la elemente de construcții, pentru a fi readusa în stare foarte buna, cum ar fi: reparații la fundații și zidărie, tencuieli interioare și exterioare, planșee, pardoseli, învelitori, zugraveli și vopsitorii exterioare, instalații electrice, sanitare și de încălzire, în proporție de pînă la 10% din valoarea acestora. Stare satisfăcătoare--------------------Construcția necesita lucrări de întreținere, reparații curente și reparații capitale la elemente de construcții peste cele prevăzute la starea buna. Tabel nr. 7NORMEpentru evaluarea anexelor locuințelor
  Nr. crt.  Denumirea tipului de anexe ale locuințelor Materialul de construcție utilizat sau sistemul constructiv Grupa  Preț unit.  -lei-
  1              Împrejmuiri* (inclusiv porțile)            Cu stîlpi din orice material și rigle, șipci sau scînduri de lemn Cu stîlpi din orice material și sîrmă ghimpată : - stîlpi din beton, zidărie sau metal - stîlpi din lemn Cu stîlpi din zidărie, beton sau metal și cu panouri din : - oțel profilat sau fier forjat - plasa de sîrmă Din zidărie Din beton armat monolit sau prefabricate  4    2 4  2   2  1   98 lei/m   50 lei/m      440 lei/m 220 lei/m 345 lei/m  140 lei/m
  2            Magazii și grajduri           Cu pereți din cărămidă, șarpantă din lemn, învelitoare din tablă : - pînă la 25mp - peste 25mp Cu pereți din lemn sau schelet din lemn cu umplutura din cărămidă: - pînă la 25 mp - peste 25 mp Cu pereți din chirpici sau vălătuci: - pînă la 25mp - peste 25mp  1    3    3     810 lei/mp650 lei/mp  920 lei/mp700 lei/mp  695 lei/mp545 lei/mp
  3  Șoproane  Din lemn sau alte materiale, indiferent de folosință  3  270 lei/mp
  4  Pătule  Cu pereți din șipci Cu pereți din nuiele 4 5 600 lei/mp425 lei/mp
  Notă *) Odată cu locuințele se vând și împrejmuirile aferente clădirii din care fac parte aceste locuințe. Cota-parte din împrejmuire care se vinde este proporțională cu suprafața utilă a apartamentului pus în vânzare. (la 06-08-1981, Tabelul 7 din Anexa nr. 2 a fost modificat de Punctul 2, Articolul III din DECRETUL nr. 216 din 3 august 1981, publicat în BULETINUL OFICIAL nr. 57 din 06 august 1981 )
  Tabelul nr. 8 COEFICIENȚII DE UZURA IN TIMPpentru anexele locuințelor                                                                   - pe grupe --------------------------------------------------------------------------------                                 S t a r e a  c o n s t r u c t i e i               ----------------------------------------------------------------                     foarte buna             buna            satisfacatoare               ----------------------------------------------------------------Vechimea                     D u r a t a  n o r m a t a  i n  a n iin ani         ----------------------------------------------------------------       Gru- Gru- Gru- Gru- Gru- Gru- Gru- Gru- Gru- Gru- Gru- Gru- Gru-Gru-Gru-        pa   pa   pa   pa   pa   pa   pa   pa   pa   pa   pa   pa   pa  pa  pa        1    2     3    4    5   1    2    3    4    5    1    2    3   4   5------------------------------------------------------------------------------- 0- 5 1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1   1 5-10 0,90 0,85 0,76 0,60 0,40 0,88 0,83 0,72 0,53 0,30 0,87 0,80 0,68 0,470,2010-15 0,85 0,78 0,64 0,40 0,40 0,83 0,74 0,58 0,30 0,30 0,80 0,70 0,52 0,200,2015-20 0,80 0,70 0,52 0,40 0,40 0,77 0,65 0,44 0,30 0,30 0,73 0,60 0,36 0,200,2020-25 0,75 0,63 0,40 0,40 0,40 0,71 0,56 0,30 0,30 0,30 0,67 0,50 0,20 0,200,2025-30 0,70 0,55 0,40 0,40 0,40 0,65 0,48 0,30 0,30 0,30 0,60 0,40 0,20 0,200,2030-35 0,65 0,48 0,40 0,40 0,40 0,59 0,39 0,30 0,30 0,30 0,53 0,30 0,20 0,200,2035-40 0,60 0,40 0,40 0,40 0,40 0,53 0,30 0,30 0,30 0,30 0,47 0,20 0,20 0,200,2040-45 0,55 0,40 0,40 0,40 0,40 0,48 0,30 0,30 0,30 0,30 0,40 0,20 0,20 0,200,2045-50 0,50 0,40 0,40 0,40 0,40 0,42 0,30 0,30 0,30 0,30 0,33 0,20 0,20 0,200,2050-55 0,45 0,40 0,40 0,40 0,40 0,36 0,30 0,30 0,30 0,30 0,27 0,20 0,20 0,200,2055-60 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,20 0,20 0,20 0,200,20Peste   60 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,20 0,20 0,20 0,200,20------------------------------------------------------------------------------ Tabelul nr. 9 CORECȚIILE DE PREȚ IN FUNCȚIE DE NIVEL                                                                 - in procente--------------------------------------------------------------------------------Nivelul                    Numarul de niveluri ale locuinteilocuintei  --------------------------------------------------------------------           P   1   2   3   4   5   6   7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17------------------------------------------------------------------------------- 17                                                                        -12 16                                                                    -12 - 6 15                                                                -11 - 6 - 5 14                                                            -11 - 5 - 5 - 4 13                                                        -10 - 4 - 4 - 4 - 3 12                                                    -10 - 4 - 3 - 3 - 2 - 2 11                                                - 9 - 4 - 3 - 2 - 1 - 1   0 10                                            - 9 - 3 - 3 - 2 - 1   0   0   0  9                                        - 8 - 3 - 2 - 2 - 1   0   0   0   0  8                                    - 8 - 2 - 2 - 1 - 1   0   0   0   0 + 1  7                                - 6 - 2 - 2 - 1   0   0   0   0 + 1 + 1 + 2  6                            - 6 - 2 - 1   0   0   0 + 1 + 1 + 1 + 2 + 3 + 3  5                        - 5 - 2 - 1 - 1   0 + 1 + 1 + 3 + 3 + 3 + 3 + 4 + 4  4                    - 5 - 1   0   0 + 2 + 2 + 3 + 3 + 4 + 4 + 4 + 4 + 5 + 5  3                - 4   0   0 + 2 + 2 + 3 + 3 + 4 + 4 + 5 + 5 + 5 + 5 + 6 + 6  2            - 3 + 1 + 3 + 4 + 4 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 6 + 7 + 7  1          0 + 4 + 4 + 4 + 4 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 6 + 6 + 7 + 7  P        0 0 - 1 - 1 - 2 - 2 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3------------------------------------------------------------------------------