SCHEMĂ din 22 ianuarie 2018de ajutoare de stat și de minimis sub formă de investiții de capital de risc pentru întreprinderi mici și mijlocii în cadrul Programului operațional Competitivitate
EMITENT
 • MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE, ADMINISTRAȚIEI PUBLICE ȘI FONDURILOR EUROPENE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 131 din 12 februarie 2018  Notă
  Aprobată prin ORDINUL nr. 194 din 22 ianuarie 2018, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 131 din 12 februarie 2018.
   +  Capitolul I Prevederi generale  +  Articolul 1(1) Prezentul ordin instituie o schemă transparentă de ajutor de stat și ajutor de minimis sub formă de investiții de capital de risc pentru întreprinderi mici și mijlocii (IMM) în cadrul Programului operațional Competitivitate, prin axa prioritară 1, acțiunea 1.2.2. „Instrumente de creditare și măsuri de capital de risc“, denumită în continuare schemă.(2) Acordarea ajutoarelor de stat și de minimis în cadrul acestei scheme se va face cu respectarea următoarelor acte normative:a) Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei Europene din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 352 din 24.12.2013, denumit în continuare Regulamentul de minimis;b) Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei Europene din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat, modificat prin Regulamentul (UE) nr. 1.084/2017^1, denumit în continuare Regulamentul de exceptare în bloc; Notă
  ^1 Publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 156 din 20.06.2017.
  c) Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 347 din 20.12.2013;d) Regulamentul (UE) nr. 1.301/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul european de dezvoltare regională și dispozițiile specifice aplicabile obiectivului referitor la investițiile pentru creștere economică și locuri de muncă și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.080/2006, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 347 din 20.12.2013;e) Recomandarea Comisiei 2003/361/EC din 6 mai 2003 cu privire la definiția micro-întreprinderilor, întreprinderilor mici și mijlocii;f) Decizia Comisiei Europene C(2014) 10233 din 19 decembrie 2014 de aprobare a Programului operațional Competitivitate;g) Hotărârea Guvernului nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european și Fondul de coeziune 2014-2020.
  (3) Prezenta schemă este exceptată de la obligația de notificare către Comisia Europeană, în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (5) din Regulamentul de minimis și ale art. 21 din Regulamentul de exceptare in bloc.
   +  Capitolul II Obiectivul schemei  +  Articolul 2Obiectivul prezentei scheme constă în facilitarea accesului IMM-urilor la finanțare prin intermediul unor fonduri de capital de risc.  +  Capitolul III Definiții  +  Articolul 3În sensul prezentei scheme, următorii termeni se definesc astfel:1. furnizor al ajutorului de stat și al ajutorului de minimis este Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, denumit în continuare MDRAPFE, prin intermediul Autorității de management pentru Programul operațional Competitivitate, denumită în continuare AM POC;2. administratorul schemei este Fondul European de Investiții (FEI), instituție financiară europeană, parte din Grupul Băncii Europene de Investiții, cu sediul în Luxemburg;3. Acordul de finanțare este acordul de finanțare încheiat între Guvernul României, reprezentat de Ministerul Fondurilor Europene, și FEI la 20 septembrie 2016, cu privire la desemnarea FEI pentru implementarea unor instrumente financiare în cadrul Programului operațional Competitivitate, denumit în continuare POC;4. subadministratorii schemei sunt intermediarii financiari, care vor fi desemnați pe baza unei proceduri de selecție deschise, transparente și nediscriminatorii, care include apelul public pentru expresii de interes;5. apel public pentru expresii de interes înseamnă o solicitare publică de oferte care are ca scop identificarea intermediarilor financiari adecvați care vor primi contribuții de la POC, care se publică pe pagina de web a FEI (http://www.eif.org/what_we_do/resources/esif_competitiveness_Romania/index.htm); apelul pentru expresii de interes face parte din procedura de selecție deschisă, transparentă și nediscriminatorie a intermediarilor financiari; 6. Fond de fonduri (FdF) este entitatea, fără personalitate juridică, constituită ca un „bloc de finanțare separat“ în cadrul FEI, în baza Acordului de finanțare;7. capital de risc înseamnă investiții de capital și de cvasicapital, de care beneficiază întreprinderile mici și mijlocii conform prezentei scheme;8. investiție de capital înseamnă punerea la dispoziția unei întreprinderi a unui capital investit direct sau indirect, în schimbul dreptului de proprietate asupra unei părți echivalente din capitalul întreprinderii respective;9. investiție de cvasicapital înseamnă un tip de finanțare încadrată între finanțarea prin participare la capital și finanțarea prin îndatorare care implică un risc mai mare decât datoria cu rang prioritar și un risc mai scăzut decât capitalul propriu comun, a cărei rentabilitate pentru deținător se bazează în mod preponderent pe profiturile sau pierderile întreprinderii subiacente vizate și care nu sunt garantate în caz de neplată. Investițiile de cvasicapital pot fi structurate ca datorie, negarantată și subordonată, inclusiv datorie de tip mezanin, și, în unele cazuri, convertibilă în capital propriu, sau drept capital propriu preferențial;10. întreprindere reprezintă orice entitate care desfășoară o activitate economică, indiferent de statutul său juridic și de modul în care este finanțată;11. întreprindere unică, în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) din Regulamentul de minimis, include toate întreprinderile între care există cel puțin una dintre relațiile următoare:(i) o întreprindere deține majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau ale asociaților unei alte întreprinderi;(ii) o întreprindere are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de administrare, de conducere sau de supraveghere ale unei alte întreprinderi;(iii) o întreprindere are dreptul de a exercita o influență dominantă asupra altei întreprinderi în temeiul unui contract încheiat cu întreprinderea în cauză sau în temeiul unei prevederi din contractul de societate sau din statutul acesteia;(iv) o întreprindere care este acționar sau asociat al unei alte întreprinderi și care controlează singură, în baza unui acord cu alți acționari sau asociați ai acelei întreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau ale asociaților întreprinderii respective;(v) întreprinderile care întrețin, prin intermediul uneia sau mai multor întreprinderi, oricare dintre relațiile la care se face referire la punctele (i)-(iv) sunt considerate întreprinderi unice;12. întreprindere aflată în dificultate, în conformitate cu prevederile Regulamentului de exceptare în bloc, este: a) [Se aplică doar dacă întreprinderea are, la data declarației de eligibilitate pentru finanțarea de capital de risc, 7 ani de la prima sa vânzare comercială și se califică pentru investiții pentru finanțare de capital de risc în urma unui proces de diligență efectuat de un intermediar financiar selectat.] în cazul unei societăți cu răspundere limitată, atunci când mai mult de jumătate din capitalul social subscris a dispărut din cauza pierderilor acumulate. Această situație survine atunci când deducerea pierderilor acumulate din rezerve (și din toate celelalte elemente considerate în general ca făcând parte din fondurile proprii ale societății) conduce la un cuantum cumulat negativ care depășește jumătate din capitalul social subscris;b) [Se aplică doar dacă întreprinderea are, la data declarației de eligibilitate pentru finanțarea de capital de risc, 7 ani de la prima sa vânzare comercială și se califică pentru investiții pentru finanțare de capital de risc în urma unui proces de diligență efectuat de un intermediar financiar selectat.] în cazul unei societăți comerciale în care cel puțin unii dintre asociați au răspundere nelimitată pentru datoriile societății, atunci când mai mult de jumătate din capitalul propriu, astfel cum reiese din contabilitatea societății, a dispărut din cauza pierderilor acumulate;c) atunci când întreprinderea face obiectul unei proceduri colective de insolvență sau îndeplinește criteriile prevăzute de legislația națională pentru inițierea unei proceduri colective de insolvență la cererea creditorilor săi;d) atunci când întreprinderea a primit ajutor pentru salvare și nu a rambursat încă împrumutul sau nu a încetat garanția sau a primit ajutoare pentru restructurare și face încă obiectul unui plan de restructurare:13. întreprinderi mici și mijlocii sau IMM sunt acele întreprinderi care îndeplinesc cumulativ condițiile prevăzute de Recomandarea CE nr. 361/2003 privind definiția micro-întreprinderilor, întreprinderilor mici și mijlocii, inclusiv:a) au un număr mediu anual de salariați mai mic de 250;b) realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro, echivalent în lei, sau dețin active totale care nu depășesc echivalentul în lei a 43 milioane euro, conform ultimei situații financiare aprobate.Stabilirea caracterului de IMM al aplicantului se realizează având în vedere și datele eventualelor întreprinderi partenere sau întreprinderi legate ale acestuia.14. regiuni de dezvoltare sunt entități teritoriale specifice, fără statut administrativ și fără personalitate juridică, ce corespund diviziunilor de nivel NUTS - II în Nomenclatorul unităților statistice teritoriale ale Uniunii Europene, constituite în baza Legii nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională în România, cu modificările și completările ulterioare;15. beneficiar înseamnă o întreprindere eligibilă care primește o finanțare sub formă de capital de risc de la Fondul de fonduri.  +  Capitolul IV Domeniul de aplicare  +  Articolul 4Prezenta schemă are ca scop să faciliteze accesul la finanțare sub formă de capital și cvasicapital pentru întreprinderi mici și mijlocii din toate regiunile de dezvoltare ale României, cu respectarea alocării financiare dintre regiuni mai dezvoltate și regiuni mai puțin dezvoltate, care este comunicată de către furnizor și descrisă în apelul pentru expresii de interes.  +  Articolul 5(1) Măsura se adresează întreprinderilor mici și mijlocii care solicită finanțare pentru investiții în domeniile de activitate eligibile (clase CAEN) enumerate în anexa nr. 1 la prezenta schemă.(2) Măsura nu se aplică sectoarelor și activităților prevăzute la art. 1 alin. (1) din Regulamentul de minimis sau la art. 1 alin. (2) din Regulamentul de exceptare în bloc, după caz:A. Ajutorul de minimis nu poate fi acordat întreprinderilor din următoarele sectoare și activități prevăzute la art. 1 din Regulamentul de minimis:a) sectoarele pescuitului și acvaculturii, astfel cum sunt prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 1.379/2013 al Parlamentului European și al Consiliului;b) producția primară de produse agricole enumerate în anexa I la Tratat;c) sectorul prelucrării și comercializării produselor agricole, în următoarele cazuri:(i) atunci când valoarea ajutoarelor este stabilită pe baza prețului sau a cantității unor astfel de produse achiziționate de la producători primari sau introduse pe piață de întreprinderile respective;(ii) atunci când ajutoarele sunt condiționate de transferarea lor parțială sau integrală către producătorii primari;d) activități legate de export către țări terțe sau către alte state membre, respectiv ajutoare direct legate de cantitățile exportate, ajutoare destinate înființării și funcționării unei rețele de distribuție sau destinate altor cheltuieli curente legate de activitatea de export;e) ajutoare condiționate de utilizarea preferențială a produselor naționale față de produsele importate.B. Ajutorul de stat în cadrul prezentei scheme nu poate fi acordat următoarelor sectoare și activități prevăzute la art. 1 din Regulamentul de exceptare în bloc, inclusiv:a) activități legate de exportul către țări terțe sau către alte state membre, respectiv ajutoare legate direct de cantitățile exportate, de înființarea și funcționarea unei rețele de distribuție sau de alte costuri curente legate de activitatea de export;b) ajutoare condiționate de utilizarea preferențială a produselor naționale față de produsele importate;c) sectorul prelucrării și comercializării produselor agricole, în următoarele cazuri:(i) atunci când valoarea ajutoarelor este stabilită pe baza prețului sau a cantității unor astfel de produse achiziționate de la producători primari sau introduse pe piață de întreprinderile respective; sau(ii) atunci când ajutoarele sunt condiționate de transferarea lor parțială sau integrală către producătorii primari;d) facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive, astfel cum sunt reglementate de Decizia 2010/787 a Consiliului.(3) Prin prezenta schemă nu se acordă ajutoare:(i) întreprinderilor care fac obiectul unui ordin de recuperare neexecutat în urma unei decizii anterioare a Comisiei prin care un ajutor este declarat ilegal și incompatibil cu piața internă, cu excepția schemelor de ajutoare destinate reparării daunelor provocate de anumite dezastre naturale;(ii) întreprinderilor aflate în dificultate;(iii) condiționate de obligația ca beneficiarul să își aibă sediul în statul membru relevant sau să fie stabilit cu preponderență în statul membru respectiv; cu toate acestea, cerința de a avea un sediu sau o sucursală în statul membru care acordă ajutorul la momentul plății ajutorului este permisă;(iv) condiționate de obligația ca beneficiarul să utilizeze bunuri produse la nivel național sau servicii naționale sau care limitează posibilitatea ca beneficiarii să exploateze în alte state membre rezultatele obținute din cercetare, dezvoltare și inovare.(4) În cazul în care o întreprindere își desfășoară activitatea atât în sectoarele și activitățile excluse, cât și în unul sau mai multe sectoare sau domenii de activitate incluse în domeniul de aplicare a schemei, ajutoarele se pot acorda pentru aceste din urmă sectoare sau activități, cu condiția ca întreprinderea respectivă să se asigure, prin mijloace corespunzătoare, precum separarea activităților sau o distincție între costuri, că activitățile desfășurate în sectoarele excluse din domeniul de aplicare al schemei nu beneficiază de ajutoare de minimis sau de stat acordate în conformitate cu schema.  +  Capitolul V Modalități de acordare a ajutorului de minimis și ajutorului de stat  +  Articolul 6Ajutorul de stat și ajutorul de minimis se acordă sub formă de finanțare de risc, respectiv investiții de capital și cvasicapital.  +  Articolul 7Prin procedura de selecție deschisă, transparentă și nediscriminatorie a intermediarilor financiari, FEI selectează unul sau mai mulți intermediari financiari și semnează acorduri operaționale cu aceștia. Fiecare intermediar financiar (administrator de fond de capital de risc) creează un fond de investiții cu două compartimente (care nu sunt în mod necesar structurate ca entități juridice separate), care acordă următoarele tipuri de finanțări:1. finanțările de capital sau cvasicapital de valoare mică, acordate de către compartimentul de accelerare de antreprenoriat, pentru care sunt aplicabile regulile stabilite de Regulamentul de minimis, respectiv:a) valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate unei întreprinderi unice nu poate depăși echivalentul în lei a 200.000 euro, pe o perioadă de trei ani fiscali consecutivi;b) întreprinderile care efectuează transport rutier de mărfuri în numele unor terți sau contra cost pot beneficia de ajutor de minimis în cadrul schemei pentru activități pe care acestea le desfășoară și care se încadrează în codurile CAEN din anexa nr. 1, cu respectarea plafonului menționat la lit. a) și cu condiția prezentării documentelor contabile care atestă separarea activităților sau distincția între costuri, pentru a dovedi că activitatea de transport rutier de mărfuri nu beneficiază de ajutorul de minimis și că ajutoarele de minimis nu se folosesc pentru achiziționarea de vehicule pentru transportul rutier de mărfuri;c) ajutorul de minimis se consideră acordat în momentul în care dreptul legal de a beneficia de acesta este conferit întreprinderii (de exemplu, semnarea contractului de investiție), în temeiul legislației naționale aplicabile, indiferent de data la care ajutorul de minimis se plătește;d) pentru ajutoarele de minimis plătite eșalonat, în mai multe tranșe, acestea se actualizează la valoarea lor în momentul în care sunt acordate, utilizând rata de actualizare aplicabilă la data acordării ajutoarelor;e) în cazul în care, prin acordarea unor noi ajutoare de minimis, s-ar depăși plafonul de 200.000 euro, solicitantul nu poate beneficia de prevederile prezentei scheme nici chiar pentru acea parte din finanțarea nerambursabilă solicitată care se încadrează în plafonul de minimis;f) în cazul fuziunilor societăților sau al achizițiilor de părți sociale, atunci când se stabilește dacă un nou ajutor de minimis acordat unei întreprinderi noi sau întreprinderii care face achiziția depășește plafonul relevant, se iau în considerare toate ajutoarele de minimis anterioare acordate tuturor întreprinderilor care fuzionează. Ajutoarele de minimis acordate legal înainte de fuziune sau achiziție rămân legal acordate;g) în cazul în care o întreprindere se împarte în două sau mai multe întreprinderi separate, ajutoarele de minimis acordate înainte de separare se alocă întreprinderii care a beneficiat de acestea, și anume, în principiu, întreprinderii care preia activitățile pentru care au fost utilizate ajutoarele de minimis. În cazul în care o astfel de alocare nu este posibilă, ajutoarele de minimis se alocă proporțional pe baza valorii contabile a capitalului social al noilor întreprinderi la data la care separarea produce efecte;2. finanțările de capital sau cvasicapital, acordate de către compartimentul de investiții tip „seed“, în conformitate cu Regulamentul de exceptare în bloc. Aceste finanțări se pot acorda fie întreprinderilor care au beneficiat deja de investiții în cadrul compartimentului de accelerare, cu respectarea regulii de cumul, fie altor întreprinderi eligibile. Pentru finanțările acordate în cadrul acestui compartiment sunt aplicabile prevederile art. 21 din Regulamentul de exceptare în bloc, respectiv: a) întreprinderile eligibile sunt întreprinderile care, la momentul investiției inițiale de finanțare de risc, sunt IMM-uri necotate și îndeplinesc cel puțin una dintre următoarele condiții:(i) nu au funcționat pe nicio piață;(ii) funcționează, pe orice piață, de mai puțin de 7 ani de la prima lor vânzare comercială;(iii) necesită o investiție inițială de finanțare de risc care, pe baza unui plan de afaceri elaborat în vederea intrării pe o nouă piață de produs sau pe o nouă piață geografică, este mai mare de 50 % din cifra de afaceri anuală medie a întreprinderii în ultimii 5 ani;b) Se poate oferi sprijin pentru capitalul de înlocuire numai dacă acesta din urmă este combinat cu capital nou reprezentând cel puțin 50% din fiecare rundă de investiții în întreprinderile eligibile;c) în scopul gestionării lichidității se poate utiliza un procent de cel mult 30% din totalul aporturilor de capital și al capitalului angajat nevărsat al intermediarului financiar;d) valoarea totală a finanțării de risc nu depășește 15 milioane EUR pe întreprindere eligibilă în cadrul oricărei măsuri de finanțare de risc;e) măsura trebuie să mobilizeze finanțare suplimentară de la investitori privați independenți la nivelul intermediarilor financiari sau al întreprinderilor eligibile, astfel încât să se obțină o rată totală de participare privată care să atingă următoarele praguri minime:(i) 10% din finanțarea de risc acordată întreprinderilor eligibile anterior realizării primei vânzări comerciale pe orice piață;(ii) 40% din finanțarea de risc acordată întreprinderilor eligibile care funcționează, pe orice piață, de mai puțin de 7 ani de la prima lor vânzare comercială;(iii) 60% din finanțarea de risc pentru investiții acordată întreprinderilor eligibile care necesită o investiție inițială de finanțare de risc care, pe baza unui plan de afaceri elaborat în vederea intrării pe o nouă piață de produs sau pe o nouă piață geografică, este mai mare de 50 % din cifra de afaceri anuală medie a întreprinderii în ultimii 5 ani;f) Măsura îndeplinește următoarele condiții:(i) este pusă în aplicare prin intermediul unuia sau al mai multor intermediari financiari;(ii) intermediarii financiari, precum și investitorii sau administratorii de fonduri sunt selectați prin intermediul unei proceduri deschise, transparente și nediscriminatorii, care este efectuată în conformitate cu legislația Uniunii și cu legislația națională aplicabilă și care urmărește stabilirea unor mecanisme adecvate de partajare a riscurilor și a recompenselor prin care se va prefera participarea asimetrică la profit în locul protecției împotriva evoluției negative;(iii) în cazul în care pierderile sunt împărțite asimetric între investitorii publici și cei privați, prima pierdere asumată de către investitorul public este plafonată la 25% din totalul investiției efectuate;g) măsurile de finanțare de risc asigură faptul că deciziile de finanțare sunt motivate de obținerea unui profit. Se consideră că acest lucru se întâmplă în cazul în care sunt îndeplinite cumulativ condițiile următoare:(i) intermediarii financiari sunt stabiliți în conformitate cu legislația aplicabilă;(ii) se realizează un proces de diligență care să asigure o strategie de investiții solidă din punct de vedere comercial în scopul punerii în aplicare a măsurii de finanțare de risc, ceea ce include o politică adecvată de diversificare a riscurilor vizând asigurarea viabilității economice și a unui nivel eficient în ceea ce privește dimensiunea și domeniul de aplicare teritorială al portofoliului relevant de investiții;(iii) finanțarea de risc furnizată întreprinderilor eligibile are la bază un plan de afaceri viabil, care cuprinde detalii despre produs, vânzări și dezvoltarea profitabilității și care stabilește viabilitatea financiară ex ante;(iv) există o strategie de ieșire clară și realistă pentru fiecare investiție de capital și de cvasicapital.h) intermediarii financiari sunt gestionați pe o bază comercială. Se consideră că această cerință este îndeplinită în cazul în care intermediarul financiar și, în funcție de tipul de măsură de finanțare de risc, administratorul fondului îndeplinesc următoarele condiții:(i) sunt obligați prin lege sau prin contract să acționeze cu diligența unui administrator profesionist și de bună-credință, evitând conflictele de interese; se aplică cele mai bune practici și supravegherea normativă;(ii) remunerația lor este conformă cu practicile de pe piață. Se consideră că această cerință este respectată în cazul în care administratorul sau intermediarul financiar este selectat printr-o procedură de selecție deschisă, transparentă și nediscriminatorie, bazată pe criterii obiective legate de experiență, cunoștințe de specialitate și capacitate operațională și financiară;(iii) primesc o remunerație în funcție de performanță sau își asumă o parte din riscurile de investiții prin coinvestirea de resurse proprii, astfel încât să se asigure că interesele lor sunt în permanență aliniate cu interesele investitorului public;(iv) stabilesc o strategie de investiții, criteriile și calendarul propus pentru derularea investițiilor;(v) investitorilor li se permite să fie reprezentați în organismele de guvernanță ale fondului de investiții, cum ar fi consiliul de supraveghere sau comitetul consultativ;i) ajutoarele de stat acordate prin acest compartiment nu se cumulează cu niciun tip de ajutoare de minimis în raport cu aceleași costuri eligibile dacă un astfel de cumul ar conduce la o intensitate a ajutorului care le depășește pe cele prevăzute în prezenta schemă.  +  Capitolul VI Beneficiarii ajutorului de stat și de minimis și condițiile de eligibilitate  +  Articolul 8Beneficiarii ambelor tipuri de ajutoare trebuie să îndeplinească în mod cumulativ următoarele criterii de eligibilitate:a) nu este o întreprindere în dificultate; b) nu este o întreprindere cotată la o bursă de valori;c) activitatea finanțată se încadrează în cel puțin unul dintre domeniile de specializare inteligentă stabilite prin „Strategia națională de cercetare, dezvoltare și inovare 2014-2020“, adică este corespunzătoare cel puțin unuia dintre sectoarele industriale cu potențial de specializare inteligentă enumerate în tabelul 2 al „Strategiei naționale pentru competitivitate 2015-2020“, așa cum au fost transpuse în codurile CAEN enumerate în anexa nr. 1 la prezenta schemă; d) cel puțin unul dintre următoarele criterii este îndeplinit:– beneficiarul sau unul dintre acționarii/asociații acestuia a înregistrat sau se află în proces de a înregistra cel puțin un drept tehnologic (de tipul brevet de invenție, model de utilitate, drept asupra unui desen industrial, drept de autor asupra unui program de calculator etc.) și suportul financiar este direcționat înspre acțiuni menite să susțină implementarea aceluiași drept tehnologic; sau– beneficiarul sau unul dintre acționarii/asociații acestuia a primit un premiu de cercetare, dezvoltare sau inovare acordat de o instituție UE sau de un organism competent la nivel UE/național/regional și suportul financiar este direcționat înspre acțiuni menite să susțină implementarea aceluiași premiu; sau– beneficiarul este o întreprindere inovativă, conform definiției de la art. 2 pct. 80 din Regulamentul general de exceptare în bloc, adică o întreprindere fie: (a) care poate demonstra, prin intermediul unei evaluări realizate de un expert extern, că va dezvolta într-un viitor previzibil produse, servicii sau procese care sunt noi sau îmbunătățite în mod substanțial în raport cu stadiul actual al tehnologiei din sectorul respectiv și care prezintă riscul unei disfuncționalități de natură tehnologică ori industrială; fie (b) ale cărei costuri aferente activității de cercetare și dezvoltare reprezintă cel puțin 10% din costurile sale totale de funcționare înregistrate cel puțin în cursul unuia dintre cei trei ani care preced acordarea ajutorului sau, în cazul unei întreprinderi nou-înființate fără niciun istoric financiar, în auditul perioadei fiscale în curs, astfel cum este certificat de un auditor extern; sau – beneficiarul intenționează să utilizeze finanțarea în scopul inovării, așa cum este aceasta definită în „Manualul Oslo - Ghid pentru colectarea și interpretarea datelor privind inovarea“, ediția a 3-a, cap. 3. Îndeplinirea acestei obligații va fi considerată a fi îndeplinită pe baza reprezentărilor și declarațiilor beneficiarului la momentul primirii finanțării.  +  Capitolul VII Durata și bugetul schemei  +  Articolul 9Prezenta schemă se aplică de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I, până la data expirării aplicabilității Regulamentului de minimis și a Regulamentului de exceptare în bloc, respectiv 31 decembrie 2023. (la 30-12-2020, Articolul 9 din Capitolul VII a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 1.583 din 29 decembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1313 din 30 decembrie 2020 )  +  Articolul 10Bugetul schemei este de 40 milioane euro, din care 33.736.434,11 euro de la Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR) și 6.263.565,89 euro de la bugetul de stat. Repartizarea anuală, orientativă, pe tipuri de ajutoare, a bugetului schemei este următoarea:
  Anul201820192020Total
  Ajutoare de minimis (milioane euro)1348
  Ajutoare de stat (milioane euro)5101732
   +  Articolul 11Numărul estimat al beneficiarilor acestei scheme este de 264, din care 64 pe componenta de ajutor de stat. (la 30-12-2020, Articolul 11 din Capitolul VII a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 1.583 din 29 decembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1313 din 30 decembrie 2020 )
   +  Capitolul VIII Modalitatea de implementare a schemei  +  Articolul 12Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene (MDRAPFE), prin Autoritatea de Management pentru Programul operațional Competitivitate (AMPOC), este furnizorul ajutorului de stat și al ajutorului de minimis și instituția responsabilă cu implementarea prezentei scheme. Administratorul schemei este desemnat Fondul European de Investiții, conform Acordului de finanțare. Sub-administratorii schemei sunt intermediarii financiari selectați prin apelul pentru expresii de interes.  +  Articolul 13Intermediarii financiari, în calitate de sub-administratori ai schemei, au următoarele atribuții: a) verifică eligibilitatea întreprinderilor care solicită finanțare;b) verifică respectarea regulilor de cumul a ajutoarelor de stat și de minimis pentru întreprinderile eligibile;c) informează beneficiarii în legătură cu valoarea ajutorului de stat sau de minimis, cu referire expresă la prevederile Regulamentului de exceptare în bloc și ale Regulamentului de minimis, după caz;d) înregistrează actele de acordare a finanțării de risc și plățile de ajutoare în Registrul ajutoarelor de stat (RegAS) în termen de 7 zile lucrătoare de la acordarea/plata ajutoarelor, în conformitate cu Regulamentul privind Registrul ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul președintelui Consiliului Concurenței nr. 437/2016;e) recuperează ajutoarele de stat, în cazul în care documentele și informațiile furnizate de către beneficiarul final în documentele depuse se dovedesc a fi incorecte sau false.  +  Capitolul IX Reguli privind cumulul ajutoarelor  +  Articolul 14Regulile generale de cumul sunt următoarele:a) ajutoarele de minimis acordate în conformitate cu Regulamentul de minimis pot fi cumulate cu ajutoarele de minimis acordate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 360/2012 al Comisiei în limita plafonului stabilit în regulamentul respectiv. Acestea pot fi cumulate cu ajutoare de minimis acordate în conformitate cu alte regulamente de minimis în limita plafonului relevant de 200.000 euro;b) ajutoarele de stat acordate prin prezenta schemă nu se cumulează cu niciun tip de ajutoare de minimis în raport cu aceleași costuri eligibile dacă un astfel de cumul ar conduce la o intensitate a ajutorului care le depășește pe cele prevăzute în Regulamentul de exceptare în bloc.  +  Articolul 15Pentru respectarea regulilor de cumul, beneficiarul prezintă o declarație de eligibilitate, pe propria răspundere (conform modelului din anexa nr. 2 la prezenta schemă), în care menționează informațiile referitoare la orice alt ajutor de minimis sau de stat primit în ultimii 2 ani fiscali anteriori datei de depunere a cererii de finanțare, precum și în anul fiscal curent, până la depunerea documentației de acordare a finanțării, respectiv încheierea contractului de finanțare.  +  Articolul 16Înainte de acordarea ajutorului de minimis sau de stat în cadrul prezentei scheme, intermediarul financiar verifică dacă întreprinderea unică din care face parte beneficiarul final a mai beneficiat de alte ajutoare de stat sau de minimis pentru aceleași cheltuieli eligibile, pe baza declarației pe propria răspundere a beneficiarului, și dacă regulile de cumul sunt respectate.  +  Capitolul X Reguli privind transparența, monitorizarea și raportarea  +  Articolul 17(1) Prezenta schemă se publică pe site-ul furnizorului de ajutor la următorul link: www.fonduri-ue.ro(2) În conformitate cu prevederile art. 29 din Regulamentul privind Registrul ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul președintelui Consiliului Concurenței nr. 437/2016, MDRAPFE, prin AMPOC, în calitate de furnizor al măsurii de ajutor de stat, respectiv de minimis, are obligația încărcării în Registrul general al ajutoarelor de stat acordate în România (RegAS) a schemei, în termen de 5 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a acesteia.  +  Articolul 18Informațiile legate de contractele de finanțare cu beneficiarii, plățile, obligațiile de recuperare/rambursare, precum și recuperarea/rambursarea efectivă se încarcă în RegAS de către intermediarii financiari în termen de 7 zile lucrătoare de la data semnării contractului de investiții, respectiv de la data instituirii plăților, a obligațiilor de recuperare/rambursare a ajutoarelor sau a recuperării/rambursării efective a respectivelor obligații.  +  Articolul 19MDRAPFE, prin AMPOC, FEI și intermediarii financiari, are obligația de a monitoriza permanent ajutoarele de minimis și de stat acordate, aflate în derulare, pentru a nu se depăși plafoanele și intensitatea maxime admise și de a dispune măsurile care se impun în cazul nerespectării condițiilor din prezenta schemă sau din legislația națională ori europeană aplicabilă la momentul respectiv.  +  Articolul 20(1) În vederea asigurării monitorizării ajutoarelor de stat la nivel european și național, MDRAPFE, prin AMPOC, FEI și intermediarii financiari, are obligația să păstreze evidența detaliată a ajutoarelor acordate pe o perioadă de minimum 10 ani fiscali de la data acordării ultimului ajutor individual în baza prezentei scheme. Această evidență trebuie să conțină toate informațiile necesare pentru a demonstra respectarea condițiilor impuse de legislația comunitară în domeniul ajutorului de stat și de minimis. (2) Beneficiarul final trebuie să păstreze, pe o perioadă de minimum 10 ani fiscali de la data acordării ultimei alocări specifice, toate documentele referitoare la ajutorul de minimis sau de stat primit în cadrul schemei pentru a demonstra respectarea tuturor condițiilor impuse de legislația comunitară în acest domeniu.  +  Articolul 21(1) MDRAPFE, prin AMPOC, în calitate de autoritate responsabilă cu implementarea prezentei scheme, are obligația de a transmite Consiliului Concurenței toate datele și informațiile necesare pentru monitorizarea ajutoarelor de stat și de minimis la nivel național, în formatul și în termenul prevăzute de Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul președintelui Consiliului Concurenței nr. 175/2007, precum și datele și informațiile necesare pentru întocmirea inventarului ajutoarelor de stat și de minimis și a rapoartelor și informărilor necesare îndeplinirii obligațiilor României în calitate de stat membru al Uniunii Europene.(2) Administratorul schemei are obligația de a pune la dispoziția MDRAPFE, prin AMPOC, în formatul și în termenul solicitate de către acesta, toate datele și informațiile necesare în vederea respectării procedurilor de raportare și monitorizare a ajutoarelor de minimis ce îi revin ca responsabilitate.(3) Consiliul Concurenței poate solicita date și informații de la furnizorul de ajutor atunci când, din informațiile deținute, rezultă că nu au fost respectate condițiile de acordare a ajutoarelor de minimis. În situația în care datele transmise de către furnizor nu clarifică aspectele sesizate, Consiliul Concurenței poate dispune o acțiune de control la întreprinderea beneficiară, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. În această acțiune, echipa de control a Consiliului Concurenței va fi însoțită de reprezentanți ai furnizorului.  +  Articolul 22În baza unei cereri scrise, emisă de Comisia Europeană, MDRAPFE va transmite acesteia, prin intermediul Consiliului Concurenței, în 20 de zile lucrătoare sau în termenul fixat în cerere, toate informațiile pe care Comisia le consideră necesare pentru evaluarea respectării condițiilor stabilite prin prezenta schemă.  +  Articolul 23MDRAPFE va transmite, prin intermediul sistemului de notificare electronică al Comisiei, rezumatul informațiilor despre schema de ajutor de stat exceptată în temeiul Regulamentului de exceptare în bloc, în formatul standard prevăzut la anexa II la acest regulament (art. 11 din Regulamentul de exceptare în bloc).  +  Articolul 24MDRAPFE va transmite, spre informare, Consiliului Concurenței prezenta schema, în termen de 15 zile de la data adoptării acesteia, conform art. 17 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 25Furnizorul de ajutor va asigura publicarea pe site-ul www.fonduri-ue.ro a informațiilor conform art. 9 alin (1) lit. c) coroborat cu art. 9 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea art. 107 și 108 din tratat, privind fiecare ajutor de stat individual acordat în cadrul schemei care depășește valoarea de 500.000 euro.  +  Capitolul XI Recuperarea ajutorului de stat și a ajutorului de minimis  +  Articolul 26(1) Recuperarea ajutorului de stat și a ajutorului de minimis se realizează de către intermediarul financiar, conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările și completările ulterioare, și ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare.(2) Sumele care trebuie recuperate includ și o dobândă, calculată de la data plății ajutorului până la data recuperării efective a ajutorului de stat sau de minimis. Rata dobânzii aplicabile este cea stabilită prin Regulamentul (CE) nr. 794/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 659/1999 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a articolului 93 din Tratatul CE, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 140 din 30.04.2004, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.589/2015 al Consiliului din 13 iulie 2015 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 248 din 24.09.2015.  +  Articolul 27Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta schemă.  +  Anexa nr. 1la schemă
  Lista sectoarelor și activităților eligibile (coduri CAEN)
  10Industria alimentară
  11Industria băuturilor
  13Fabricarea produselor textile
  14Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte
  15Tăbăcirea și finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj și marochinărie, harnașamentelor și încălțămintei; prepararea și vopsirea blănurilor
  16Prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn și plută, cu excepția mobilei; fabricarea articolelor din paie și din alte materiale vegetale împletite
  17Fabricarea hârtiei și a produselor din hârtie
  18Tipărire și reproducerea pe suporți a înregistrărilor
  20.12Fabricarea coloranților și a pigmenților
  20.14Fabricarea altor produse chimice organice, de bază
  20.15Fabricarea îngrășămintelor și produselor azotoase
  20.16Fabricarea materialelor plastice în forme primare
  20.52Fabricarea cleiurilor
  20.53Fabricarea uleiurilor esențiale
  20.59Fabricarea altor produse chimice n.c.a.
  21Fabricarea produselor farmaceutice de bază și a preparatelor farmaceutice
  22.29Fabricarea altor produse din material plastic
  23.49Fabricarea altor produse ceramice n.c.a.
  23.51Fabricarea cimentului
  24.10Producția de metale feroase sub forme primare și de feroaliaje
  25.21Producția de radiatoare și cazane pentru încălzire centrală
  25.29 Producția de rezervoare, cisterne și containere metalice
  25.30Producția generatoarelor de aburi (cu excepția cazanelor pentru încălzire centrală)
  25.5Fabricarea produselor metalice obținute prin deformare plastică; metalurgia pulberilor
  25.61Tratarea și acoperirea metalelor
  25.99Fabricarea altor articole din metal n.c.a.
  26Fabricarea calculatoarelor și a produselor electronice și optice
  27Fabricarea echipamentelor electrice
  28.11Fabricarea de motoare si turbine (cu excepția celor pentru avioane, autovehicule și motociclete)
  28.29Fabricarea altor mașini și utilaje de utilizare generală n.c.a.
  28.99Fabricarea altor mașini și utilaje specifice n.c.a.
  29Fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor și semiremorcilor
  31Fabricarea de mobilă
  33Repararea, întreținerea și instalarea mașinilor și echipamentelor
  36Captarea, tratarea și distribuția apei
  37Colectarea și epurarea apelor uzate
  38Colectarea, tratarea și eliminarea deșeurilor; activități de recuperare a materialelor reciclabile
  39Activități și servicii de decontaminare
  46.77Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor
  47.4Comerț cu amănuntul al echipamentului informatic și de telecomunicații în magazine specializate
  47.6Comerț cu amănuntul de bunuri culturale și recreative, în magazine specializate
  47.91Comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin internet
  52.22Activități de servicii anexe transporturilor pe apă
  55Hoteluri și alte facilități de cazare
  58.1Activități de editare a cărților, ziarelor, revistelor și alte activități de editare
  58.2Activități de editare a produselor software
  59Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune; înregistrări audio și activități de editare muzicală
  60Activități de difuzare și transmitere de programe
  61Telecomunicații
  62Activități de servicii în tehnologia informației
  63Activități de servicii informatice
  71Activități de arhitectura și inginerie; activități de testări și analiză tehnică
  72.11Cercetare-dezvoltare în biotehnologie
  72.19Cercetare-dezvoltare în alte științe naturale și inginerie
  73Publicitate și activități de studiere a pieței
  74.1Activități de design specializat
  74.2Activități fotografice
  74.90Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a. - securitate, mediu
  79Activități ale agențiilor turistice și ale tur-operatorilor; alte servicii de rezervare și asistență turistică
  81.22Activități specializate de curățenie a clădirilor, mijloacelor de transport, mașini și utilaje
  86Activități referitoare la sănătatea umană
  87.1Activități ale centrelor de îngrijire medicală
  87.2Activități ale centrelor de recuperare psihică și de dezintoxicare, exclusiv spitale
  90Activități de creație și interpretare artistică
  93.1Activități sportive
  95.1Repararea calculatoarelor și a echipamentelor de comunicații
   +  Anexa nr. 2la schemă
  Declarație de eligibilitate pe propria răspundere
  Subsemnatul(a), …..., identificat(ă) cu B.I./C.I. seria …. nr. …., eliberat(ă) de …...... la data de …........, cu domiciliul în localitatea …........., str. …. nr. …… bl. ……, sc. ….., ap. ……., sectorul/județul …......., în calitate de reprezentant legal al operatorului economic ….., declar pe propria răspundere următoarele: Declar pe propria răspundere că activitățile pentru care solicit finanțarea fac/nu fac obiectul altui ajutor de minimis/de stat sau oricărui altui tip de subvenție în cadrul altor programe/subprograme cu finanțare publică nerambursabilă. DA []NU []De asemenea declar pe propria răspundere că în ultimii 3 (trei) ani fiscali, inclusiv anul în curs, am beneficiat/nu am beneficiat de ajutoare de minimis sau de stat, cumulativ cu celelalte întreprinderi împreună cu care constituim o întreprindere unică în conformitate cu definiția din schemă. DA []NU []Dacă da, completați tabelul de mai jos:
  Nr. crt.Beneficiarul ajutorului de minimis sau de stat (pentru toate întreprinderile care constituie întreprindere unică)Tip ajutor (minimis/ajutor de stat)Anul acordării ajutoruluiFurnizorul de ajutorProgramul prin care s-a beneficiat de finanțareCuantumul ajutorului acordat (euro)
  DenumireC.U.I.
  1
  2
  3
  Declar pe propria răspundere că toate informațiile furnizate și consemnate în prezenta declarație sunt corecte și complete și înțeleg că orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informațiilor în scopul de a obține avantaje pecuniare este pedepsită conform legii. Numele și prenumele ......................................Funcția ........................................Semnătura autorizată și ștampila solicitantului Data semnării …….
  -----