PLAN NAȚIONAL din 20 noiembrie 2017de tranziție pentru instalații de ardere aflate sub incidența prevederilor cap. III din Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale
EMITENT
 • MINISTERUL MEDIULUI
 • MINISTERUL ENERGIEI
 • MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE, ADMINISTRAȚIEI PUBLICE ȘI FONDURILOR EUROPENE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 130 din 12 februarie 2018  Notă
  Aprobat prin Ordinul nr. 1.430/1.063/220/2017, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 130 din 12 februarie 2018.
  I. Introducere Instalațiile de ardere cu putere termică nominală mai mare de 50 MWt au un impact major asupra sănătății umane și a mediului, în principal din cauza substanțelor poluante emise în aer. Ca o consecință a evaluărilor realizate la nivelul Uniunii Europene (UE) privind:– implementarea și eficacitatea legislației specifice emisiilor industriale și a recomandărilor documentelor de referință privind cele mai bune tehnici disponibile;– modul de respectare a cerințelor Directivei 2001/81/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2001 privind plafoanele naționale de emisie pentru anumiți poluanți atmosferici;– modul de respectare a obiectivelor stabilite în Strategia tematică privind poluarea aerului, precum și în scopul pregătirii atingerii noilor obiective din domeniul calității aerului, respectiv reducerea emisiilor de poluanți atmosferici până în 2020 și după acest an, ca urmare a revizuirii Protocolului referitor la reducerea acidifierii, eutrofizării și nivelului de ozon troposferic, adoptat la Gothenburg la 1 decembrie 1999^1, în noua directivă pentru domeniul controlului poluării industriale, respectiv Directiva 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale, sunt prevăzute condiții mai restrictive și ținte mai ambițioase în ceea ce privește emisiile de poluanți în mediu și în cazul particular al instalațiilor de ardere pentru cei trei poluanți reprezentativi: dioxid de sulf, oxizi de azot și pulberi. Notă
  ^1 Pentru România, nivelul de reducere a emisiilor până în anul 2020 (exprimat în procente de reducere a emisiilor pentru perioada 2005-2020) este de: 77% pentru SO_2, 45% pentru NOx și respectiv de 28% pentru pulberi (exprimate ca PM2,5) și va constitui angajament de reducere a emisiilor, prin ratificarea de către România, în calitate de stat membru UE, a Protocolului Gothenburg, revizuit.
  Prin promovarea Directivei 2010/75/UE, aplicarea concluziilor celor mai bune tehnici disponibile (concluzii BAT) a devenit obligatorie. În scopul aplicării unitare la nivelul UE a valorilor-limită de emisie pe baza celor mai bune tehnici disponibile, pentru instalațiile de ardere cu putere termică nominală mai mare de 50 MWt, Directiva 2010/75/UE stabilește în anexa V valori-limită de emisie care trebuie respectate de astfel de instalații.Directiva 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale a fost transpusă în legislația națională prin Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale, cu modificările și completările ulterioare.Pentru a permite operatorilor instalațiilor de ardere existente să adapteze aceste instalații din punctul de vedere tehnic noilor cerințe prevăzute de Directiva 2010/75/UE, respectiv pentru a implementa măsuri necesare respectării valorilor-limită de emisie prevăzute în anexa nr. 5 la Legea nr. 278/2013, cu modificările și completările ulterioare, art. 32 din lege prevede că, în perioada 1 ianuarie 2016-30 iunie 2020, instalațiile pot fi exceptate de la respectarea valorilor-limită de emisie, cu condiția implementării măsurilor tehnice necesare conformării cu aceste valori, în cadrul unui plan național de tranziție.Prezentul plan național de tranziție a fost elaborat în conformitate cu prevederile Deciziei de punere în aplicare 2012/115/UE din 10 februarie 2012 de stabilire a normelor referitoare la planurile naționale de tranziție menționate în Directiva 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind emisiile industriale.Scopul prezentului plan național de tranziție este acela de a permite ca, în perioada 1 ianuarie 2016-30 iunie 2020, instalațiile de ardere cu putere termică nominală egală cu, sau mai mare de 50 MWt, cărora li s-a acordat prima autorizație înainte de 27 noiembrie 2002 sau ai căror operatori au prezentat o solicitare completă de autorizare înainte de această dată, cu condiția ca instalația să fi intrat în exploatare cel târziu la 27 noiembrie 2003, să fie adaptate din punct de vedere tehnic cerințelor Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale, cu modificările și completările ulterioare, prin implementarea măsurilor de reducere a emisiilor de dioxid de sulf, oxizi de azot și pulberi, astfel încât să respecte valorile-limită de emisie prevăzute în anexa nr. 5 a legii menționate.Obiectivele generale ale prezentului plan național de tranziție sunt:– asigurarea conformării instalațiilor incluse în prezentul plan național de tranziție cu valorile-limită de emisie stabilite în anexa nr. 5 la Legea nr. 278/2013, cu modificările și completările ulterioare (anexa V la Directiva 2010/75/UE), începând cu 1 iulie 2020, prin implementarea măsurilor necesare în perioada 1 ianuarie 2016-30 iunie 2020;– asigurarea unei descreșteri lineare, în perioada 1 ianuarie 2016-30 iunie 2020, a plafoanelor naționale ale emisiilor de dioxid de sulf, oxizi de azot și pulberi provenite din instalațiile de ardere care intră sub incidența prevederilor Legii nr. 278/2013, cu modificările și completările ulterioare;– asigurarea mecanismului de monitorizare și raportare a stadiului îndeplinirii obiectivelor și a măsurilor propuse.
  II. Conținutul planului național de tranziție 1. Lista instalațiilor de ardere incluse în plan Planul național de tranziție pentru instalații de ardere aflate sub incidența prevederilor cap. III din Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale, cu modificările și completările ulterioare, include acele instalații eligibile în raport cu prevederile art. 32 din Legea nr. 278/2013, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 1 din Decizia 2012/115/UE, pentru care operatorii au depus solicitările și documentațiile necesare până la termenul prevăzut în lege.Lista instalațiilor de ardere incluse în Planul național de tranziție este prezentată în anexa nr. 1, iar o listă detaliată cu toate informațiile relevante privind caracteristicile lor operaționale, sistematizate conform tabelului A.1 din apendicele A al anexei la Decizia 2012/115/UE este prezentată în anexa nr. 5, tabelul A.1 la prezentul plan național de tranziție.2. Contribuțiile fiecărei instalații de ardere la plafoanele naționale de emisii pentru anii 2016 și 2019 Contribuțiile fiecărei instalații de ardere la plafoanele naționale de emisii pentru anii 2016 și 2019 au fost calculate în conformitate cu metodele stabilite la pct. 3.1 din anexa la Decizia 2012/115/UE^2. Notă
  ^2 Decizia de punere în aplicare a Comisiei 2012/115/UE de stabilire a normelor referitoare la planurile naționale de tranziție menționate în Directiva 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind emisiile industriale
  Valorile-limită de emisie relevante pentru calcularea contribuțiilor fiecărei instalații de ardere la plafoanele naționale de emisii pentru 2016 și respectiv 2019 au fost stabilite în baza informațiilor de la pct. 3.2 și respectiv pct. 3.3 din anexa la Decizia 2012/115/UE.Pentru a indica valorile-limită de emisie relevante și contribuțiile calculate ale fiecărei instalații de ardere la plafoanele naționale de emisii pentru 2016 a fost utilizat modelul prevăzut în tabelul B.1 din apendicele B al anexei la Decizia 2012/115/UE. În coloana „observații“ din tabelul B.1 sunt prezentate informații suplimentare cu privire la valorile-limită de emisie utilizate la efectuarea calculului, respectiv.– dacă au fost aplicate valorile-limită de emisie menționate în notele la tabelele C.1 și C.2 din apendicele C al anexei la Decizia 2012/115/UE;– dacă instalațiile utilizează mai multe tipuri de combustibil sau dacă sunt o combinație de mai multe tipuri de instalații.Pentru a indica valorile-limită de emisie relevante și contribuțiile calculate ale fiecărei instalații de ardere la plafoanele naționale de emisii pentru anul 2019 a fost utilizat modelul prevăzut în tabelul B.2 din apendicele B al anexei la Decizia 2012/115/UE.În coloana „observații“ din tabelul B.2 au fost furnizate informații suplimentare cu privire la valorile-limită de emisie utilizate la efectuarea calculului, respectiv:– dacă au fost aplicate valorile-limită de emisie menționate în notele la tabelele D.1 și D.2 din apendicele D al anexei la Decizia 2012/115/UE;– dacă instalațiile utilizează mai multe tipuri de combustibil sau dacă sunt o combinație de mai multe tipuri de instalații.Contribuțiile la plafoanele naționale de emisii pentru anii 2016 și 2019, calculate pentru fiecare instalație de ardere, sunt prezentate în anexele nr. 2 și 3, iar în anexa nr. 5 tabelele B.1 și B.2 sunt prezentate în detaliu pentru fiecare tip de combustibil utilizat împreună cu valorile-limită de emisie aferente.
  3. Plafoanele naționale de emisii pentru fiecare poluant vizat de plan pentru anii 2016, 2017, 2018, 2019 și pentru primul semestru al anului 2020; detalii privind calcularea plafoanelor de emisiiPlafoanele naționale de emisii pentru fiecare poluant vizat de Planul național de tranziție pentru anii 2016, 2017, 2018, 2019 și pentru primul semestru al anului 2020 sunt prezentate în anexa nr. 4, iar în anexa nr. 5 tabelul B.3 este prezentat în detaliu modul de calcul al plafoanelor de emisii.Calcularea plafoanelor de emisii a fost realizată conform metodelor stabilite la pct. 3.4 din anexa la Decizia 2012/115/UE, iar pentru prezentarea sistematizată a acestora fost utilizat modelul prezentat în tabelul B.3 din apendicele B al anexei la Decizia 2012/115/UE.4. Lista măsurilor care trebuie luate pentru a asigura respectarea, de către toate instalațiile de ardere care sunt incluse în plan, până cel târziu la 1 iulie 2020, a valorilor-limită de emisie aplicabile prevăzute în anexa nr. 5 la Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale, cu modificările și completările ulterioareLista măsurilor propuse de operatorii instalațiilor de ardere incluse în prezentul plan național de tranziție pentru asigurarea respectării, până cel târziu la 1 iulie 2020, a valorilor-limită de emisie aplicabile prevăzute în anexa nr. 5 la Legea nr. 278/2013, cu modificările și completările ulterioare, este prezentată în anexa nr. 6 la prezentul plan național de tranziție.5. Monitorizarea și raportarea implementării prezentului plan național de tranzițieÎn scopul respectării prevederilor art. 6 din Decizia 2012/115/UE sunt stabilite în continuare obligații ale operatorilor instalațiilor de ardere și obligații și responsabilități ale autorităților competente pentru protecția mediului.5.1. Obligații ale operatorilor instalațiilor de arderea) Operatorii instalațiilor de ardere au obligația respectării prevederilor prezentului plan național de tranziție și ale legislației în vigoare privind emisiile industriale.b) Operatorii instalațiilor de ardere au obligația de a monitoriza emisiile de oxizi de azot, dioxid de sulf și pulberi, pentru fiecare instalație de ardere, în conformitate cu prevederile părții a 3-a din anexa nr. 5 la Legea nr. 278/2013, cu modificările și completările ulterioare.c) Operatorii instalațiilor de ardere au obligația de a elabora și transmite trimestrial agențiilor județene pentru protecția mediului în a căror rază de competență se află amplasate instalațiile de ardere un raport conținând stadiul realizării măsurilor din prezentul plan național de tranziție, precum și emisiile de dioxid de sulf, oxizi de azot și pulberi, pentru fiecare instalație de ardere.d) Operatorii instalațiilor de ardere au obligația de a elabora și transmite anual agențiilor județene pentru protecția mediului în a căror rază de competență sunt amplasate instalațiile de ardere un raport conținând pentru fiecare instalație de ardere următoarele date și informații:– puterea termică instalată totală (MW) a instalației de ardere;– tipul de instalație de ardere: cazan, turbină cu gaz, motor cu gaz, motor diesel, alte tipuri (a se specifica);– data punerii în funcțiune a instalației de ardere;– totalul emisiilor anuale (tone/an) de dioxid de sulf, oxizi de azot și pulberi (ca total al particulelor în suspensie);– numărul de ore de funcționare a instalației de ardere;– consumul de energie anual total (TJ/an), calculat în funcție de cantitatea de combustibil utilizat și de valoarea calorică netă, defalcat pe următoarele categorii de combustibili: huilă, lignit, biomasă, turbă, alți combustibili solizi (a se specifica tipul acestora), combustibili lichizi, gaz natural, alte tipuri de gaz (a se specifica).e) Operatorii instalațiilor de ardere sunt obligați să notifice agențiile județene pentru protecția mediului în a căror rază de competență sunt amplasate instalațiile de ardere intenția de realizare a unor schimbări justificate în exploatarea instalațiilor, care pot afecta prezentul plan național de tranziție, precum și, după caz, stadiul realizării acestora.5.2. Obligații și responsabilități ale autorităților competente pentru protecția mediuluia) Agențiile județene pentru protecția mediului, împreună cu comisariatele județene ale Gărzii Naționale de Mediu, verifică pe amplasamentul instalațiilor de ardere din raza lor de competență veridicitatea datelor și informațiilor transmise de operatorii instalațiilor de ardere în conformitate cu prevederile de la pct. 5.1 lit. c) și d), asigurarea monitorizării continue a emisiilor poluanților prevăzuți în anexa nr. 5 din Legea nr. 278/2013, cu modificările și completările ulterioare, și veridicitatea informațiilor transmise conform pct. 5.1 lit. e).În situația constatării de neconcordanțe între datele și informațiile raportate de operatorii instalațiilor de ardere în conformitate cu pct. 5.1 lit. c), d) și e) și situația de pe amplasament, precum și în situația constatării nerespectării prevederilor de la pct. 5.1 lit. b) și/sau în cazul încălcării prevederilor Planului național de tranziție și/sau ale autorizațiilor integrate de mediu, comisariatele județene ale Gărzii Naționale de Mediu aplică sancțiunile și dispun măsurile adecvate prevăzute de legislația în domeniu.b) Agențiile județene pentru protecția mediului evaluează și, acolo unde este cazul, actualizează autorizațiile integrate de mediu în baza cărora funcționează instalațiile de ardere, în conformitate cu prevederile prezentului plan național de tranziție și cu prevederile legislației în vigoare privind emisiile industriale.c) Agențiile județene pentru protecția mediului, după efectuarea verificărilor prevăzute la lit. a), centralizează, analizează și validează rapoartele transmise de operatorii instalațiilor de ardere conform pct. 5.1 lit. c) și întocmesc rapoarte trimestriale pe care le transmit Agenției Naționale pentru Protecția Mediului.d) Agenția Națională pentru Protecția Mediului centralizează și analizează rapoartele trimestriale ale agențiilor județene pentru protecția mediului, prevăzute la lit. c), și elaborează semestrial rapoarte privind evoluția implementării Planului național de tranziție pe care le transmite Ministerului Mediului.e) Agențiile județene pentru protecția mediului centralizează datele și informațiile din rapoartele transmise de operatorii instalațiilor de ardere conform prevederilor pct. 5.1 lit. d) și, după efectuarea verificărilor prevăzute la lit. a) și prealabila validare, le transmit Agenției Naționale pentru Protecția Mediului.f) Agenția Națională pentru Protecția Mediului, pe baza datelor și informațiilor transmise de agențiile județene pentru protecția mediului, în conformitate cu prevederile de la pct. e), elaborează și transmite anual Ministerului Mediului un inventar național al emisiilor de dioxid de sulf, oxizi de azot și pulberi și al consumului de energie, în formatul de raportare solicitat de Comisia Europeană, conform prevederilor art. 72 alin. (1) din Legea nr. 278/2013, cu modificările și completările ulterioare;g) Ministerul Mediului transmite Comisiei Europene, la solicitarea acesteia, inventarul național al emisiilor de dioxid de sulf, oxizi de azot și pulberi și al consumului de energie la care se face referire la lit. f).6. Modificări ulterioare aduse Planului național de tranzițieÎn scopul respectării prevederilor art. 32 alin. (17) din Legea nr. 278/2013, cu modificările și completările ulterioare, și ale pct. 4 din anexa la Decizia 2012/115/UE sunt stabilite obligații ale operatorilor instalațiilor de ardere și ale autorităților competente pentru protecția mediului.6.1. Obligații ale operatorilor instalațiilor de arderea) Operatorii instalațiilor de ardere incluse în prezentul plan național de tranziție sunt obligați să notifice agențiile județene pentru protecția mediului în a căror rază de competență sunt amplasate instalațiile de ardere, Agenția Națională pentru Protecția Mediului și Ministerul Mediului cu privire la instalațiile care au încetat definitiv să funcționeze sau a căror putere termică nominală totală a fost redusă la mai puțin de 50 MW.b) Operatorii instalațiilor de ardere incluse în prezentul plan național de tranziție sunt obligați să notifice agențiile județene pentru protecția mediului în a căror rază de competență sunt amplasate instalațiile de ardere, Agenția Națională pentru Protecția Mediului și Ministerul Mediului cu privire la instalațiile de ardere care au început să coincinereze deșeuri după data de 31 decembrie 2015 și care, prin urmare, intră sub incidența prevederilor cap. IV din Legea nr. 278/2013, cu modificările și completările ulterioare.6.2. Obligații și responsabilități ale autorităților competente pentru protecția mediuluia) Agențiile județene pentru protecția mediului împreună cu comisariatele județene ale Gărzii Naționale de Mediu verifică pe amplasamentul instalațiilor de ardere din raza lor de competență veridicitatea informațiilor transmise de operatorii instalațiilor de ardere, în conformitate cu prevederile de la pct. 6.1, și comunică Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și Ministerului Mediului rezultatele verificărilor efectuate, precum și măsurile impuse și sancțiunile aplicate conform prevederilor legislației în domeniu, în cazul constatării de neconcordanțe între informațiile raportate de operatori și situația de pe amplasament.b) Ministerul Mediului informează Comisia Europeană cu privire la orice modificări ulterioare ale prezentului plan național de tranziție.Instalațiile de ardere la care face referire pct. 6.1 sunt excluse din prezentul plan național de tranziție, iar contribuțiile acestor instalații la plafoanele naționale de emisii sunt scăzute din plafoanele de emisie naționale, astfel cum au fost calculate în cea mai recentă versiune acceptată a prezentului plan național de tranziție sau, în cazul în care un astfel de plan nu a fost acceptat, astfel cum au fost calculate în cea mai recentă versiune a prezentului plan național de tranziție prezentat Comisiei Europene.
   +  Anexa nr. 1
  Lista instalațiilor de ardere incluse în Planul național de tranziție
  Nr. crt.Denumirea instalației incluse în Planul național de tranzițiePutere termică nominală totală la 31.12.2010(MW)Poluanți care fac obiectul TNP
  SO_2NO_XPulberi
  1S.C. Veolia Energie Iași S.A. CET Iași 1 - IMA nr. 1 (ex Dalkia Termo Iași S.A. CET Iași 1 - IMA nr. 1)282--
  2CET Iași 1 - IMA nr. 2 (ex Dalkia Termo Iași S.A. CET Iași 1 - IMA nr. 2)566--
  3S.C. Veolia Energie Iași S.A. CET Iași 1 - IMA nr. 3 (ex Dalkia Termo Iași S.A. CET Iași 1 - IMA nr. 3)464--
  4S.C. Veolia Energie Iași S.A. CET Iași 2 - IMA nr. 4 (ex Dalkia Termo Iași S.A. CET Iași 2 - IMA nr. 4)610-
  5S.C. Electrocentrale Galați nr. 2586--
  6S.C. Electrocentrale Galați nr. 3879--
  7Societatea Electrocentrale Constanța S.A. CT Palas nr. 1 + 4 (ex S.C. ELCEN București SE Palas nr. 1 + 4)403--
  8Societatea Electrocentrale Constanța S.A. CT Palas nr. 5 (ex S.C. ELCEN București SE Palas nr. 5)433--
  9S.C. Complexul Energetic Oltenia S.A. SE Craiova - Ișalnița (ex S.C. Complexul Energetic Craiova SE Ișalnița)1892--
  10S.C. Complexul Energetic Oltenia S.A. SE Craiova - Craiova nr. 1 (ex S.C. Complexul Energetic Craiova S.E Craiova - Craiova nr. 1)946--
  11S.C. Complexul Energetic Oltenia S.A. SE Rovinari nr. 1 (ex S.C. Complexul Energetic Rovinari nr. 1)1756--
  12S.C. Complexul Energetic Oltenia S.A. SE Turceni nr. 2 (ex S.C. Complexul Energetic Turceni nr. 2)1578--
  13S.C. C.E.T. GOVORA S.A. nr. 1586--
  14S.C. C.E.T. GOVORA S.A. nr. 2586
  15S.C. C.E.T. GOVORA S.A. nr. 3293
  16S.C. Complexul Energetic Hunedoara S.A. - Sucursala Electrocentrale Deva nr. 2 (ex S.C. ELECTROCENTRALE DEVA S.A. nr. 2)1056
  17S.C. Complexul Energetic Hunedoara S.A. - Sucursala Electrocentrale Deva nr. 3 (ex S.C. ELECTROCENTRALE DEVA S.A. nr. 3)1056
  18TERMOFICARE ORADEA S.A. nr. 1 (ex S.C. ELECTROCENTRALE ORADEA S.A. nr. 1)523 (operatorul TERMOFICARE ORADEA S.A. care a preluat instalația prin cesionare din anul 2016 va menține în funcțiune doar cazanul C1 de 127 MWt)--
  19SNGN ROMGAZ S.A. - SPEE Iernut nr. 1 (ex S.C. ELCEN București SE Mureș nr. 1)277--
  20SNGN ROMGAZ S.A. - SPEE Iernut nr. 4 (ex S.C. ELCEN București SE Mureș nr. 4)277--
  21SNGN ROMGAZ S.A. - SPEE Iernut nr. 5 (ex S.C. ELCEN București SE Mureș nr. 5)1108--
  22S.C. ELCEN București CET Progresul nr. 11148--
  23S.C. ELCEN București CET Sud nr. 11148--
  24S.C. COLTERM S.A. nr. 158.1--
  25S.C. COLTERM S.A. nr. 258.1--
  26S.C. COLTERM S.A. nr. 3116.3--
  27S.C. COLTERM S.A. nr. 4116.3--
  28S.C. AMURCO S.R.L. (ex SOFERT S.A.)278.4--
  29S.C. AGRANA ROMÂNIA S.A. Buzău Sucursala Roman135--
  30S.C. ALUM S.A. TULCEA nr. 1327--
  31S.C. Lemarco Cristal S.R.L. (fost S.C. MARR SUGAR ROMANIA S.R.L. - Sucursala Urziceni)132--
  32S.C. ROMPETROL RAFINARE S.A. RAFINĂRIA VEGA PLOIEȘTI74.25--
   +  Anexa nr. 2
  Contribuțiile instalațiilor la plafoanele de emisii pentru anul 2016
  Nr. crt.Denumirea instalațieiContribuțiile instalațiilor la plafoanele de emisii pentru anul 2016 (tone pe an)
  SO_2NOxPulberi
  1S.C. Veolia Energie Iași S.A. CET Iași 1 - IMA nr. 1 (ex Dalkia Termo Iași S.A. CET Iași 1 - IMA nr. 1)-2267.59-
  2CET Iași 1 - IMA nr. 2 (ex Dalkia Termo Iași S.A. CET Iași 1 - IMA nr. 2)-2008.00-
  3S.C. Veolia Energie Iași S.A. CET Iași 1 - IMA nr. 3 (ex Dalkia Termo Iași S.A. CET Iași 1 - IMA nr. 3)-36.30-
  4S.C. Veolia Energie Iași S.A. CET Iași 2 - IMA nr. 4 (ex Dalkia Termo Iași S.A. CET Iași 2 - IMA nr. 4)1156.52578.26-
  5S.C. Electrocentrale Galați nr. 2-334.00-
  6S.C. Electrocentrale Galați nr. 3-438.00-
  7Societatea Electrocentrale Constanța S.A. CT Palas nr. 1 + 4 (ex S.C. ELCEN București SE Palas nr. 1 + 4)-359.00-
  8Societatea Electrocentrale Constanța S.A. CT Palas nr. 5 (ex S.C. ELCEN București SE Palas nr. 5)-385.00-
  9S.C. Complexul Energetic Oltenia S.A. SE Craiova - Ișalnița (ex S.C. Complexul Energetic Craiova SE Ișalnița)-2435.82-
  10S.C. Complexul Energetic Oltenia S.A. SE Craiova - Craiova nr. 1 (ex S.C. Complexul Energetic Craiova S.E Craiova - Craiova nr. 1)-1594.67-
  11S.C. Complexul Energetic Oltenia S.A. SE Rovinari nr. 1 (ex S.C. Complexul Energetic Rovinari nr. 1)-3154.15-
  12S.C. Complexul Energetic Oltenia S.A. SE Turceni nr. 2 (ex S.C. Complexul Energetic Turceni nr. 2)-2739.85-
  13S.C. C.E.T. GOVORA S.A. nr. 1-6.12-
  14S.C. C.E.T. GOVORA S.A. nr. 21743.57932.66218.42
  15S.C. C.E.T. GOVORA S.A. nr. 32607.271307.28210.54
  16S.C. Complexul Energetic Hunedoara S.A. - Sucursala Electrocentrale Deva nr. 2 (ex S.C. ELECTROCENTRALE DEVA S.A. nr. 2)1795.091001.27224.74
  17S.C. Complexul Energetic Hunedoara S.A. - Sucursala Electrocentrale Deva nr. 3 (ex S.C. ELECTROCENTRALE DEVA S.A. nr. 3)2062.291163.25258.24
  18TERMOFICARE ORADEA S.A. nr. 1 (ex S.C. ELECTROCENTRALE ORADEA S.A. nr. 1)-194.77-
  19SNGN ROMGAZ S.A. - SPEE Iernut nr. 1 (ex S.C. ELCEN București SE Mureș nr. 1)-236.25-
  20SNGN ROMGAZ S.A. - SPEE Iernut nr. 4 (ex S.C ELCEN București SE Mureș nr. 4)-421.99-
  21SNGN ROMGAZ S.A. - SPEE Iernut nr. 5 (ex S.C. ELCEN București SE Mureș nr. 5)-792.39-
  22S.C. ELCEN București CET Progresul nr. 1-745.00-
  23S.C. ELCEN București CET Sud nr. 1-1007.00-
  24S.C. COLTERM S.A. nr. 1-8.00-
  25S.C. COLTERM S.A. nr. 2-16.20-
  26S.C. COLTERM S.A. nr. 3-55.60-
  27S.C. COLTERM S.A. nr. 4-109.10-
  28S.C. AMURCO S.R.L. (ex. SOFERT S.A.)-295.94-
  29S.C. AGRANA ROMÂNIA S.A. Buzău Sucursala Roman-63.62-
  30S.C. ALUM S.A. TULCEA nr. 1-634.83-
  31S.C. Lemarco Cristal S.R.L. (ex S.C. MARR SUGAR ROMANIA S.R.L. - Sucursala Urziceni)-8.84-
  32S.C. ROMPETROL RAFINARE S.A. RAFINĂRIA VEGA PLOIEȘTI-78.06-
  PLAFOANE DE EMISII PENTRU ANUL 20169364.7425408.81911.94
   +  Anexa nr. 3
  Contribuțiile instalațiilor la plafoanele de emisii pentru anul 2019
  Nr. crt.Denumirea instalațieiContribuțiile instalațiilor la plafoanele de emisii pentru anul 2019 (tone pe an)
  SO_2NOxPulberi
  1S.C. Veolia Energie Iași S.A. CET Iași 1 - IMA nr. 1 (ex Dalkia Termo Iași S.A. CET Iași 1 - IMA nr. 1)-811.72-
  2CET Iași 1 - IMA nr. 2 (ex Dalkia Termo Iași S.A. CET Iași 1 - IMA nr. 2)-879.13-
  3S.C. Veolia Energie Iași S.A. CET Iași 1 - IMA nr. 3 (ex Dalkia Termo Iași S.A. CET Iași 1 - IMA nr. 3)-12.10-
  4S.C. Veolia Energie Iași S.A. CET Iași 2 - IMA nr. 4 (ex Dalkia Termo Iași S.A. CET Iași 2 - IMA nr. 4)578.26578.26-
  5S.C. Electrocentrale Galați nr. 2-199.00-
  6S.C. Electrocentrale Galați nr. 3-219.00-
  7Societatea Electrocentrale Constanța S.A. CT Palas nr. 1 + 4 (ex S.C. ELCEN București SE Palas nr. 1 + 4)-120.00-
  8Societatea Electrocentrale Constanța S.A. CT Palas nr. 5 (ex S.C. ELCEN București SE Palas nr. 5)-128.00-
  9S.C. Complexul Energetic Oltenia S.A. SE Craiova - Ișalnița (ex S.C. Complexul Energetic Craiova SE Ișalnița)-2336.50-
  10S.C. Complexul Energetic Oltenia S.A. SE Craiova - Craiova nr. 1 (ex S.C. Complexul Energetic Craiova SE Craiova - Craiova nr. 1)-1550.52-
  11S.C. Complexul Energetic Oltenia S.A. SE Rovinari nr. 1 (ex S.C. Complexul Energetic Rovinari nr. 1)-3128.00-
  12S.C. Complexul Energetic Oltenia S.A. SE Turceni nr. 2 (ex S.C. Complexul Energetic Turceni nr. 2)-2696.85-
  13S.C. C.E.T. GOVORA S.A. nr. 1-3.06-
  14S.C. C.E.T. GOVORA S.A. nr. 2878.27896.2988.26
  15S.C. C.E.T. GOVORA S.A. nr. 3532.47437.2353.48
  16S.C. Complexul Energetic Hunedoara S.A. - Sucursala Electrocentrale Deva nr. 2 (ex S.C. ELECTROCENTRALE DEVA S.A. nr. 2)907.40943.8091.59
  17S.C. Complexul Energetic Hunedoara S.A. - Sucursala Electrocentrale Deva nr. 3 (ex S.C. ELECTROCENTRALE DEVA S.A. nr. 3)1043.591089.25105.43
  18TERMOFICARE ORADEA S.A. nr. 1 (ex S.C. ELECTROCENTRALE ORADEA S.A. nr. 1)-97.39-
  19SNGN ROMGAZ S.A. - SPEE Iernut nr. 1 (ex S.C. ELCEN București SE Mureș nr. 1)-78.75-
  20SNGN ROMGAZ S.A. - SPEE Iernut nr. 4 (ex S.C. ELCEN București SE Mureș nr. 4)-140.66-
  21SNGN ROMGAZ S.A. - SPEE Iernut nr. 5 (ex S.C. ELCEN București SE Mureș nr. 5)-396.20-
  22S.C. ELCEN București CET Progresul nr. 1-372.00-
  23S.C. ELCEN București CET Sud nr. 1-503.00-
  24S.C. COLTERM S.A. nr. 1-2.70-
  25S.C. COLTERM S.A. nr. 2-5.40-
  26S.C. COLTERM S.A. nr. 3-19.20-
  27S.C. COLTERM S.A. nr. 4-38.80-
  28S.C. AMURCO S.R.L. (ex SOFERT S.A.)-98.65-
  29S.C. AGRANA ROMANIA S.A. Buzău Sucursala Roman-21.20-
  30S.C. ALUM S.A. TULCEA nr. 1-211.61-
  31S.C. Lemarco Cristal S.R.L. (ex S.C. MARR SUGAR ROMANIA S.R.L. - Sucursala Urziceni)-2.95-
  32S.C. ROMPETROL RAFINARE S.A. RAFINĂRIA VEGA PLOIEȘTI-45.37-
   PLAFOANE DE EMISII PENTRU ANUL 20193959.9918062.59338.76
   +  Anexa nr. 4
  PLAFOANELE NAȚIONALE DE EMISII
  pentru fiecare poluant vizat de Planul național de tranziție pentru anii 2016, 2017, 2018, 2019 și
  pentru primul semestru al anului 2020, calculate conform pct. 3.4 și sistematizateconform tabelului B.3 din apendicele B al anexei la Decizia 2012/115/UE
  (tone/an)
  20162017201820192020 (1 ianuarie-30 iunie)
  SO_29364.747556.495748.243939.991969.99
  NOx25408.8122960.0720511.3318062.599031.29
  Pulberi911.94720.88529.82338.76169.38
   +  Anexa nr. 5
  Lista instituțiilor de ardere incluse în Planul național de tranziție și informațiile relevante
  privind caracteristicile lor operaționale, sistematizate conform tabelului A.1 din apendicele A al anexei la Decizia 2012/115/UE
   +  Tabel A1
           B               C              D          E       F     G          H           I                             J                             K          L           M     
  Nr. crt.                              Denumire         instalației                           Amplasamentul   instalației     (adresa)                            Data  la carecerereaprivind prima autori- zație pentru insta- lație a fost înain- tată  și dataprimei puneri în funcțiune a aces- teia          Sau    data la care a fost acor- dată  prima autori-zație  pentru insta- lație                Orice  majorare cu cel puțin  50 MW a puterii termice nominaletotale a insta- lației   de    ardere, care a avut locîntre 27noiem-  brie   2002 și 31 decem  brie  2010   (majo-  rare   totală în MW)  Puteretermi- că   nomi- nală totală  la  31.12. 2010 (MW)                 Numă- rul  anual de ore de   func- ționa- re   (media 2001-2010)                Poluant(poluanți) [SO(2), NO(x) și pulberi] pentru care instalația în cauză nu faceobiectul Planului   național de       tranziție       A se  indica dacă  insta- lația este o turbinăcu gaze sau un motor cu gaze                     Cantitate anuală de combustibil utilizat                    (media 2001-2010)                                       TJ/an                                Debit mediu anual al    gazelor     reziduale   (media 2001    -2010)      Nmc/an                        Cantitatea anuală de sulf în  combusti-    bili     solizi  indigeni utilizați care a     fost    introdusă    în     instalațiade ardere (media   2001-2010)  (tone     pe an)         Factor(i)     de con-       versie      utilizat   (utilizați)   în cazul     în care       debitul      gazelor     reziduale    a fost       calculat   pornind de  la aportul  de combus-  tibil (per    tip de     combusti-       bil)       (NmcGJ)          
   SO(2)              NO(x)              Pul- beri             cărbu- ne   sărac în   gaze              lignit                bio- masă              alți  combus-tibili solizi            combus- tibili  lichizi             combusti-   bili    gazoși               
    1       S.C. Veolia       Energie S.A. Iași CET Iași 1 - IMA  nr. 1 (ex. Dalkia Termo Iași S.A.   CET Iași 1 - IMA  nr. 1)            Iași, Calea    Chișinăului    nr. 25         județul Iași              1966        Nu este cazul          282        4595         X                 X          nu           0             0           0            0           3581,5        21122,58      combustibil  lichid       1117246460   combustibili gazoși       5882755600    Nu este   cazul          Nu este      cazul             
    2      CET Iași 1 - IMA  nr. 2 (ex. Dalkia Termo Iași S.A.   CET Iași 1 - IMA  nr. 2)             Iași, Calea    Chișinăului    nr. 25,        județul Iași            1976       Nu este cazul         566       2694        X               X         nu          0            0          0           0          8005,6        18116,1     combustibil  lichid       2497285120   combustibili gazoși       5045434980   Nu este   cazul         Nu este      cazul            
    3       S.C. Veolia       Energie S.A. Iași CET Iași 1 - IMA  nr. 3 (ex. Dalkia Termo Iași S.A.   CET Iași 1 - IMA  nr. 3)            Iași, Calea    Chișinăului    nr. 25         județul Iași              1971        Nu este cazul          464         316         X                 X          nu           0             0           0            0           802,35          526,04      combustibil  lichid       250287400    combustibili gazoși       121012600     Nu este   cazul          Nu este      cazul             
    4       S.C. Veolia       Energie S.A. Iași CET Iași 2 - IMA  nr. 4 (ex. Dalkia Termo Iași S.A.   CET Iași 2 - IMA  nr. 4)            comuna Holboca,șos. Iași-     Ungheni km 13  județul Iași              1987        Nu este cazul          610        2332                       X          nu           0             0           0           36316         350,2             0        huilă        2891308000   combustibili lichizi      110562000      Nu este   cazul          Nu este      cazul             
    5       S.C. Electro-     centrale Galați   nr. 2                 Galați, șos.   Smârdan nr. 3, județul Galați             1972        Nu este cazul          586       Nu    este  cazul       X                 X          nu           0             0           0            0             485       gaz       natural   3804      gaz de    furnal    506        combustibil  lichid       154471131    gaz natural  1355750560   gaz de furnal317280600    Nu este   cazul          combustibil  lichid       318.49       gaz natural  356.401      gaz de furnal627.04      
    6       S.C. Electro-     centrale Galați   nr. 2                 Galați, șos.   Smârdan nr. 3, județul Galați             1978        Nu este cazul          879       Nu    este  cazul       X                 X          nu           0             0           0            0            1046       gaz       natural   6152      gaz de    furnal    453        combustibil  lichid       333209166    gaz natural  2192237376   gaz de furnal283716300    Nu este   cazul          combustibil  lichid       318          gaz natural  356          gaz de furnal626.31      
    7       Societatea        Electrocentrale   Constanța CT Palasnr. 1+4 (ex. S.C. ELCEN București   S.E. Palas nr.1+4) Constanța, bd. Aurel Vlaicu   nr. 123        județul        Constanța                1996        Nu este cazul          403        4140         X                 X          nu           0             0,00        0,00         0           846,00         2373,31      combustibil  lichid       318618860    combustibili gazoși       877072810     Nu este   cazul          combustibil  lichid       376,62       combustibili gazoși       369,56        
    8       Societatea        Electrocentrale   Constanța CT Palasnr. 5 (ex. S.C.   ELCEN București   S.E. Palas nr. 5)  Constanța, bd. Aurel Vlaicu   nr. 123        județul        Constanța                1996        Nu este cazul          433        6565         X                 X          nu           0             0,00        0,00         0          1145,50         2310,83      combustibil  lichid       428788471    combustibili gazoși       853981722     Nu este   cazul          combustibil  lichid       374,32       combustibili gazoși       369,56        
    9       S.C. Complexul    Energetic Oltenia S.A. S.E. Craiova - Ișalnița (ex.   S.C. Complexul    Energetic Craiova S.E. Ișalnița     comuna Ișalnițastr. Mihai     Viteazu nr. 101județul Dolj              1967        Nu este cazul         1892        6062 5980        X                 X          nu           0            26382        0            0             0              3123       lignit       11185968000  combustibili gazoși       993114000      Nu este   cazul          Nu este      cazul             
  10        S.C. Complexul    Energetic Oltenia S.A. S.E. Craiova - Craiova nr.1(ex.S.C. Complexul    Energetic Craiova S.E. Craiova -    Craiova nr. 1)    Craiova, str.  Bariera Vâlcii,nr. 195        județul Dolj                2001         Nu este cazul           946         5619 5777         X                   X           nu            0             17781         0             0              50              1276        lignit       7539144000   combustibil  lichid       14250000     combustibil  gazos        405768000    Nu este   cazul           Nu este      cazul              
  11        S.C. Complexul    Energetic Oltenia S.A. S.E. Rovinarinr. 1 (ex.        S.C. Complexul    Energetic Rovinarinr. 1)             Rovinari, Str. Energetici-    anului nr. 25, județul Gorj                1977         Nu este cazul          1756         7218 7246         X                   X           nu            0          36574,35         0             0             17,6            786,49       lignit       15510132176  combustibil  lichid       5054858      combustibil  gazos        250580407    Nu este   cazul           Nu este      cazul              
  12        S.C. Complexul    Energetic Oltenia S.A. S.E. Turceni nr. 2 (ex.        S.C. Complexul    Energetic Turceni nr. 2)             Turceni, Str.  Uzinei nr. 1,  județul Gorj                 1989         Nu este cazul          1578         5150 7383         X                   X           nu            0          31323,45         0             0              84            1164,58       lignit       13281142800  combustibil  lichid       23942850     combustibil  gazos        370336440    Nu este   cazul           Nu este      cazul              
  13    S.C. C.E.T. GovoraS.A. nr. 1          Râmnicu Vâlcea,Str. Indus-    triilor nr. 1, județul Vâlcea      1977     Nu este cazul       586      483      X           X       nu        0          0        0         0         19,75       103,70   (Păcură)     7584000      (GN)         30591500     Nu este   cazul       (GN) 295     păcură 384     
  14        S.C. C.E.T. GovoraS.A. nr. 2              Râmnicu Vâlcea,Str. Indus-    triilor nr. 1, județul Vâlcea              1987         Nu este cazul           586         8760                                  nu            0          10118,86        44.05          0             67,92          1014,59       (Lignit)     4300517597   (Biomasă)    12415500     (Păcură)     26082198     (GN)         299303720    Nu este   cazul           (Lignit) 425 (Biomasă) 281(Păcură) 384 (GN) 295         
  15        S.C. C.E.T. GovoraS.A. nr. 3              Râmnicu Vâlcea,Str. Indus-    triilor nr. 1, județul Vâlcea              1992         Nu este cazul           293         5609                                  nu            0           4912,63        15.33          0             45,17           514,85       (Lignit)     2087869728   (Biomasă)    4277070      (Păcură)     17345160     (GN)         151879905    Nu este   cazul           (Lignit) 425 (Biomasă) 279(Păcură) 384 (GN) 295         
  16          S.C. Complexul    Energetic         Hunedoara S.A. -  Sucursala         Electrocentrale   Deva nr. 2 (Ex.   S.C. ELECTRO-     CENTRALE DEVA S.A.nr. 2)             comuna Mintia, Str. Șantie-   rului nr. 1,   județul        Hunedoara                      1971           Nu este cazul            1056           6957                                          nu              0                0              0            huilă  11837.2           11,9             1575,1          5001779870   total        huilă        4433860004   combustibil  gazos        563350270    combustibil  lichid       4569600      Nu este   cazul             (Huilă)      374.57       (Păcură) 384 (GN) 357.66        
  17          S.C. Complexul    Energetic         Hunedoara S.A. -  Sucursala         Electrocentrale   Deva nr. 3 (Ex.   S.C. ELECTRO-     CENTRALE DEVA S.A.nr. 3)             comuna Mintia, Str. Șantie-   rului nr. 1,   județul        Hunedoara                      1980           Nu este cazul            1056           7167                                          nu              0                0              0            13567,5             30              1988,6          5804741151   total        huilă        5081978475   combustibil  gazos        711242676    combustibil  lichid       11520000     Nu este   cazul             (Huilă)      374.57       (Păcură) 384 (GN) 357.66        
  18     TERMOFICARE       ORADEA S.A. nr. 1 (ex. S.C.         ELECTROCENTRALE   ORADEA S.A. nr. 1)Oradea, Șos.   Borșului nr. 23județul Bihor          1971      Nu este cazul       523*)     6217       X             X        nu         0           0         0          0           0            3568     973855980        Nu este   cazul             273         
  19     SNGN ROMGAZ S.A. -SPEE Iernut nr. 1 (ex. S.C. ELCEN   București S.E.    Mureș Nr. 1)      Iernut, Str.   Energeticii    nr. 1          județul Mureș         2001      Nu este cazul        277      2597       X             X        nu         0           0         0          0           0          2104,27    787500119,07     Nu este   cazul            374,24       
  20     SNGN ROMGAZ S.A. -SPEE Iernut nr. 4 (ex. S.C. ELCEN   București S.E.    Mureș Nr. 4)      Iernut, Str.   Energeticii    nr. 1          județul Mureș         2001      Nu este cazul        277      4083       X             X        nu         0           0         0          0           0          3774,85    1406619449,37    Nu este   cazul            372,62       
  21     SNGN ROMGAZ S.A. -SPEE Iernut nr. 5 (ex. S.C. ELCEN   București S.E.    Mureș Nr. 5)      Iernut, Str.   Energeticii    nr. 1          județul Mureș         2001      Nu este cazul       1108      4530       X             X        nu         0           0         0          0           0         10624,38    3961970107,54    Nu este   cazul            372,91       
  22     S.C. ELCEN        București         CET Progresu nr. 1  București Str. Pogoanelor nr. 1A, sector 4           1986      Nu este cazul       1148      6358       X             X        nu         0           0         0          0        2555,96       7384,62    combustibil  lichid       948571745    gaze naturale2775289253   Nu este   cazul        combustibil  lichid       371.12       gaze naturale375.82      
  23     S.C. ELCEN        București         CET Sud nr. 1       București Str. Releului nr. 2Bsector 3               1965      Nu este cazul       1148      5874       X             X        nu         0           0         0          0        1959,35      11463.79    combustibil  lichid       725601830    gaze naturale4308425141   Nu este   cazul        combustibil  lichid       370.29       gaze naturale375.83      
  24    S.C. COLTERM S.A. nr. 1               Timișoara,     Piața Romanilornr. 11, județulTimiș               1962     Nu este cazul      58,1      772      X           X       nu        0          0        0         0          0              93   combustibil  gazos        26682000      Nu este   cazul       286,9           
  25    S.C. COLTERM S.A. nr. 2               Timișoara,     Piața Romanilornr. 11, județulTimiș               1968     Nu este cazul      58,1     1630      X           X       nu        0          0        0         0          0             189   combustibil  gazos        54006000      Nu este   cazul       286,85          
  26      S.C. COLTERM S.A. nr. 3                 Timișoara,     Piața Romanilornr. 11, județulTimiș                   1973       Nu este cazul        116,3      1999        X               X         nu          0            0          0           0            42              581     combustibili gazoși       166661731    combustibili lichizi      12451829     Nu este   cazul         286,85       combustibili gazoși,      296,47       combustibili lichizi     
  27      S.C. COLTERM S.A. nr. 4                 Timișoara,     Piața Romanilornr. 11, județulTimiș                   1976       Nu este cazul        116,3      3884        X               X         nu          0            0          0           0           170             1004     288000650    combustibili gazoși;      combustibili lichizi      50400259     Nu este   cazul         286,85       combustibili gazoși;      296,47       combustibili lichizi     
  28   S.C. AMURGO S.R.L.(ex. SOFERT S.A.)  Bacău, Str.    Chimiei nr. 1  județul Bacău      1999    Nu este cazul     278,4   7200     X         X      nu       0         0       0        0         0           2975      986476591  Nu este   cazul      331,55         
  29   S.C. AGRANA       ROMANIA S.A Buzău Sucursala Roman   Roman, Str.    Energiei nr. 6,județul Neamț      2000    Nu este cazul     135     5419     X         X      nu       0         0       0        0         0          673,4      212078561  Nu este   cazul      341,85         
  30    S.C. ALUM S.A.    TULCEA nr. 1        Tulcea, Str.   Isaccei nr. 82,județul Tulcea       1973     Nu este cazul      327      8711      X           X       nu        0          0        0         0       6046.01      6585.70   gaze naturale2116105367   păcură       2172919430   Nu este   cazul       gaze naturale321.31       păcură       359.29      
  31      S.C. Lemarco      Cristal SRL (fost S.C. MARR SUGAR   ROMANIA S.R.L.    - Sucursala       Urziceni)         Urziceni,      Șoseaua        Urziceni-      Ploiești km 3, județul        Ialomița              1976       Nu este cazul         132        500        X               X         nu          0            0          0           0            0                91        29453082       Nu este   cazul         323,66            
  32     S.C. ROMPETROL    RAFINARE S.A.     RAFINĂRIA VEGA    PLOIEȘTI           Ploiești, str. Văleni nr. 146,județul Prahova        1979          nu       74,25     8640       X             X        nu         0           0         0          0          202             507    227966766    64529442,40  păcură       163437323.23 gaz natural  Nu este   cazul        319.452      păcură       322.36 gaz   natural       
  Notă
  *) Operatorul TERMOFICARE ORADEA S.A. care a preluat instalația prin cesionare din anul 2016 va menține în funcțiune doar cazanul C1 de 127 MWt.

  Contribuțiile instalațiilor de ardere incluse în Planul național de tranziție la plafoanele naționale de emisii
  pentru anul 2016, sistematizate conform tabelului B.1 din apendicele B al anexei la Decizia 2012/115/UE
   +  Tabel B1
  A      B      C                D            E                 F                            G                              H                                      I                     J             K
                    Denumirea    instalației                  Conți-nutde oxigende re-fe-rință (%)      VLE relevantă pentru SO2           (mg/Nmc)                    Rata de   desulfura-re   rele-vantă(dacăeste ca-  zul)   Contribuția instalației la     plafonul de SO2 pentru anul              2016                       (tone pe an)                      VLE relevanta pentru Nox         (mg/Nmc)                      Contribuția instalației la plafonul de NOx              pentru anul 2016                               (tone pe an)                           VLE relevanță pentru            pulberi                  (mg/Nmc)                    Contribuția instalației la plafonul de pulberi  pentru anul 2016           (tone pe an)                  Observații   
  bioma- pă- cură  gaz natural  hu-ilă  lig-nit   gazde furnal    bioma- pă- cură  gaz natural   huilă     lig-nit   gazde furnalbioma- pă- cură  gaz natural  hu- ilă   lignit  gazde furnalbio- masă     păcură     gaz       natural     huilă      lignit  gazde furnalbioma- pă- cură  gaz natural  hu-ilă  lignit  gazde furnalbio masă  pă-cu- gazna-tu-ralhu-ilă  lignit  gazde furnal    
  1       S.C. Veolia  Energie S.A. Iași CET Iași1-IMA nr. 1  (ex. Dalkia  Termo Iași SACET Iași 1 - IMA nr. 1)   3                                                                                                                         450        300       Nu  esteca- zul.                            502,760907       1764,82668       Nu este cazul.                                                                                                                                
  2     CET Iași 1 - IMA nr. 2    (ex. Dalkia  Termo Iași   S.A. CET Iași1-IMA nr. 2) 3                                                                                           400      200     Nu  esteca- zul.                    998,914048       1009,087     Nu este cazul.                                                                                                
  3       S.C. Veolia  Energie S.A. Iași CET Iași1 - IMA nr. 3(ex. Dalkia  Termo Iași SACET Iași 1 - IMA nr. 3)   3                                                                                                                        Nu  esteca- zul      300       Nu  esteca- zul.                            Nu se mai folosește păcură             36,303       Nu este cazul.                                                                                                                                
  4       S.C. Veolia  Energie S.A. Iași CET Iași2 - IMA nr. 4(ex. Dalkia  Termo Iași   S.A. CET Iași2 -IMA nr. 4) 6                Nu  esteca- zul.    Nu  esteca- zul.    400                       Nu   este cazul             Nu  esteca- zul.    Nu  esteca- zul.    1156,523                               Nu  esteca- zul.    Nu  esteca- zul.    200                                Nu este   cazul.          Nu este   cazul.          578,2616                                                                                                                               
  5  S.C. Electro-centrale     Galați nr. 2 3                     Nu   este cazul                         200        200               271         63                                         
  6  S.C. Electro-centrale     Galați nr. 3 3                     Nu   este cazul                         200                        438                                                  
  7          Societatea   Electro-     centrale     Constanța    S.A. CT Palasnr. 1+4      (ex. S.C.    ELCEN        București SE Palas        nr. 1+4)     3                                                                                                                                                                                 300                                                                        359                                                                                                                                                                                          
  8         Societatea   Electro-     centrale     Constanța    S.A. CT Palasnr. 5        (ex. S.C.    ELCEN        București SE Palas nr. 5) 3                                                                                                                                                                 300                                                                  385                                                                                                                                                                         
  9          S.C.         Complexul    Energetic    Oltenia S.A. SE Craiova - Ișalnița     (ex. S.C.    Complexul    Energetic    Craiova SE   Ișalnița)    6                                                                                                                                                                                 200                     200                                        2435.82                                                                                                                                                                           
  10           S.C.         Complexul    Energetic    Oltenia S.A. SE Craiova - Craiova nr. 1(ex. S.C.    Complexul    Energetic    Craiova SE   Craiova -    Craiova nr.1) 6                                                                                                                                                                                     400            200                       200                                          1594.67