ORDIN nr. 1.430/1.063/220/2017privind aprobarea Planului național de tranziție pentru instalații de ardere aflate sub incidența prevederilor cap. III din Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale
EMITENT
 • MINISTERUL MEDIULUI Nr. 1.430 din 20 noiembrie 2017
 • MINISTERUL ENERGIEI Nr. 1.063 din 7 decembrie 2017
 • MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE, ADMINISTRAȚIEI PUBLICE ȘI FONDURILOR EUROPENE Nr. 220 din 23 ianuarie 2018
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 130 din 12 februarie 2018  Având în vedere Referatul de aprobare nr. 94.573/DM din 9.03.2017 al Direcției generale evaluare impact și controlul poluării,ținând seama de art. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 86/2014 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 174/2015, cu modificările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 32 alin. (1) din Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale, precum și ale art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 19/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului și pentru modificarea unor acte normative, ale art. 8 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 980/2015 privind organizarea și funcționarea Ministerului Energiei, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 14 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 15/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, viceprim-ministrul, ministrul mediului, ministrul energiei și viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării regionale, administrației publice și fondurilor europene, emit prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Planul național de tranziție pentru instalații de ardere, aflate sub incidența prevederilor cap. III din Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale, denumit în continuare Planul național de tranziție, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Ministerul Mediului cooperează cu Ministerul Energiei și Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene în vederea monitorizării și raportării la Comisia Europeană a stadiului implementării Planului național de tranziție.  +  Articolul 3Ministerul Energiei va asigura corelarea măsurilor investiționale necesare menținerii siguranței sistemului energetic național cu măsurile de conformare din punctul de vedere al protecției mediului și termenele de realizare a acestora prevăzute în Planul național de tranziție, precum și coordonarea punerii în practică a măsurilor de conformare, pentru acele unități de producere a energiei electrice care au în componență instalații de ardere incluse în Planul național de tranziție.  +  Articolul 4Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene va asigura corelarea punerii în practică a măsurilor investiționale aferente Programului „Termoficare 2006-2020 căldură și confort“, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 462/2006 pentru aprobarea programului „Termoficare 2006-2020 căldură și confort“ și înființarea Unității de management al proiectului, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 556 din 23 iulie 2008, cu modificările și completările ulterioare, cu măsurile de conformare din punctul de vedere al protecției mediului și termenele de realizare a acestora prevăzute în Planul național de tranziție, pentru acele unități de producere a energiei termice din sistemele de alimentare centralizată cu energie termică ce au în componență instalații de ardere incluse în Planul național de tranziție.  +  Articolul 5În conformitate cu prevederile art. 6 alin. (2) din Decizia de punere în aplicare 2012/115/UE de stabilire a normelor referitoare la planurile naționale de tranziție menționate în Directiva 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind emisiile industriale, în scopul asigurării respectării descreșterii liniare a plafoanelor anuale de emisii la nivel național în perioada implementării planului, prevăzută de art. 32 alin. (13) din Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale, operatorii instalațiilor incluse în Planul național de tranziție trebuie să pună în practică toate măsurile necesare pentru ca emisiile totale anuale provenite de la fiecare dintre aceste instalații să nu depășească plafoanele de emisii anuale pentru anii 2016, 2017, 2018, 2019 și pentru perioada 1 ianuarie-30 iunie 2020, asumate în documentația depusă odată cu solicitarea de includere a instalațiilor în Planul național de tranziție.  +  Articolul 6Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Viceprim-ministru, ministrul mediului,
  Grațiela Leocadia Gavrilescu
  Ministrul energiei,
  Toma-Florin Petcu
  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale,
  administrației publice și fondurilor europene,
  Paul Stănescu
   +  ANEXĂPLAN NAȚIONALde tranziție pentru instalații de ardere aflate sub incidența prevederilor cap. III dinLegea nr. 278/2013 privind emisiile industriale