PROCEDURĂ din 18 ianuarie 2018privind cerințele de eliberare a avizelor pentru programele de pregătire în protecție radiologică
EMITENT
  • COMISIA NAȚIONALĂ PENTRU CONTROLUL ACTIVITĂȚILOR NUCLEARE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 130 din 12 februarie 2018    Notă
    Aprobată prin Ordinul nr. 14 din 18 ianuarie 2018, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 130 din 12 februarie 2018.
     +  Scop  +  Articolul 1Prezenta procedură stabilește cerințele pentru programele de pregătire în protecție radiologică și pentru organizatorii acestora, în vederea eliberării avizelor Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare (CNCAN).  +  Domeniu de aplicare  +  Articolul 2(1) Prezenta procedură se aplică programelor de pregătire în protecție radiologică pentru lucrătorii care desfășoară activități cu surse de radiații ionizante, respectiv instalații radiologice și surse radioactive închise sau deschise.(2) Prezenta procedură detaliază prevederile Legii nr. 111/1996 privind desfășurarea în siguranță, reglementarea, autorizarea și controlul activităților nucleare, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale normelor CNCAN privind securitatea radiologică.  +  Evaluarea programelor de pregătire în protecție radiologică  +  Articolul 3(1) Programele de pregătire în protecție radiologică trebuie avizate de CNCAN înainte de desfășurarea acestora.(2) În scopul eliberării avizului, CNCAN are în vedere următoarele criterii de evaluare:a) programul de instruire în protecție radiologică;b) experiența organizatorului de programe de pregătire în protecție radiologică;c) resursele necesare desfășurării programului de pregătire în protecție radiologică;d) certificarea sistemului de pregătire.  +  Programele de pregătire în protecție radiologică  +  Articolul 4(1) Programele de pregătire în protecție radiologică asigură pregătirea și păstrarea abilităților lucrătorilor care desfășoară activități cu surse de radiații ionizante.(2) Pregătirea în protecție radiologică cuprinde pregătirea inițială și pregătirea continuă.(3) Pregătirea inițială asigură instruirea necesară la momentul intrării lucrătorului în mediul cu radiații ionizante.(4) Pregătirea continuă este ulterioară pregătirii inițiale și se realizează prin programe de actualizare a cunoștințelor, organizate periodic, conform normelor în vigoare, în vederea menținerii abilităților.(5) Programul de pregătire se finalizează cu eliberarea unui certificat de absolvire a cursului pentru participanții care îndeplinesc cumulativ următoarele cerințe:a) au prezența la curs de 100%;b) au promovat testarea finală.  +  Articolul 5(1) Cursurile de protecție radiologică sunt specifice pentru domeniile și specialitățile menționate în anexa nr. 1 la Normele privind eliberarea permiselor de exercitare a activităților nucleare și desemnarea experților acreditați în protecție radiologică, aprobate prin Ordinul președintelui Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare nr. 202/2002, precum și pentru cele 3 niveluri pentru care se eliberează permise de exercitare.(2) Tematica cursurilor de protecție radiologică pentru pregătirea inițială trebuie să respecte cerințele specifice din normele CNCAN de securitate radiologică.(3) Tematica cursurilor de protecție radiologică din cadrul programelor de pregătire continuă va pune accentul pe aspecte legate de desfășurarea practicii, protecția radiologică operațională, feedbackul incidentelor radiologice, cerințe legislative noi și cele mai recente recomandări internaționale relevante în domeniul protecției radiologice; durata cursului de pregătire va fi de 16-24 ore.  +  Cerințe pentru organizatorii de programe de pregătire în protecție radiologică  +  Articolul 6Organizatorii de programe de pregătire în protecție radiologică trebuie să îndeplinească următoarele condiții:a) să fie persoane legal constituite și în actul constitutiv sau în statut să fie prevăzute activități de formare profesională;b) să facă dovada certificării sistemului de pregătire; organizatorii de programe de pregătire în protecție radiologică vor deține unul din următoarele certificate: certificat ARACIS, certificat emis de Ministerul Sănătății conform Hotărârii Guvernului nr. 1.421/2009 privind înființarea, organizarea și funcționarea Școlii Naționale de Sănătate Publică, Management și Perfecționare în Domeniul Sanitar București, cu modificările și completările ulterioare, certificat ISO, recunoaștere ca centru regional de training din partea Agenției Internaționale pentru Energia Atomică;c) să dispună de resurse umane și materiale adecvate pentru desfășurarea programelor de pregătire în protecție radiologică.  +  Articolul 7(1) Resursele umane pentru organizarea programelor de pregătire în protecție radiologică includ lectorii care asigură desfășurarea cursurilor.(2) Lectorii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele cerințe:a) să aibă pregătire și certificare ca formator, conform legislației în vigoare, sau să fie cadre didactice universitare;b) să facă dovada că au experiență teoretică și practică de minimum 5 ani în domeniul pe care îl predau la cursul de protecție radiologică.(3) Echipa de lectori va face dovada că are experiență teoretică și practică de minimum 5 ani, în protecție radiologică, în domeniul în care se desfășoară cursul.  +  Articolul 8Resursele materiale de care trebuie să dispună organizatorii de programe de pregătire în protecție radiologică se referă la, după caz:a) asigurarea de spații adecvate pentru desfășurarea cursurilor;b) asigurarea de echipamente adecvate pentru susținerea cursurilor, de tipul calculatoare, videoproiectoare, flipcharturi etc.;c) asigurarea de materiale de curs, manuale etc.;d) asigurarea accesului la laboratoare dotate cu aparatura necesară desfășurării lucrărilor practice pentru obținerea/ menținerea de abilități practice necesare aplicării regulilor de protecție operațională.  +  Eliberarea avizelor de curs  +  Articolul 9(1) În vederea eliberării avizelor, organizatorul programelor de pregătire în protecție radiologică va trimite următoarele:a) cererea de eliberare a avizului de curs;b) actul constitutiv organizatorului programelor de pregătire în protecție radiologică, în copie; se trimite la prima solicitare sau dacă apar modificări;c) copia documentelor care atestă certificarea organizatorului de programe de pregătire conform prevederilor art. 6 lit. b);d) denumirea cursului, domeniul, specialitatea, nivelul (1, 2 sau 3);e) tipul cursului: pregătire inițială sau de pregătire continuă, domeniul, specialitatea, nivelul permisului de exercitare;f) perioada și locul de desfășurare; cursurile se vor desfășura numai în spațiile proprii ale organizatorilor; cursurile se pot desfășura, în săli adecvate, la sediul beneficiarului numai în situațiile în care, în baza programului de pregătire, se emit permise de exercitare de nivel 1 de către titularul de autorizație;g) descrierea obiectivelor cursului, respectiv cunoștințele și abilitățile ce urmează să fie dobândite de participanți;h) programa de curs, desfășurată pe zile și ore;i) suportul de curs, în format electronic, din care să rezulte conținutul și modul de prezentare a temelor planificate;j) descrierea materialelor și metodelor utilizate, a laboratoarelor și dotărilor aferente, după caz;k) lista lectorilor, curriculum vitae care să demonstreze respectarea cerințelor din art. 7, copia documentului de acreditare ca formator;l) lista participanților: nume, prenume, CNP, funcția, angajatorul; se admite organizarea cursului pentru maximum 40 de participanți;m) procedura de evaluare a cursului și de implementare a rezultatelor evaluării, elaborată de organizatorul programului de pregătire în protecție radiologică;n) modelul certificatului de absolvire care trebuie să conțină numărul avizului de curs eliberat de CNCAN;o) copia documentelor de plată a taxei și tarifului de autorizare.(2) Documentația menționată la alin. (1) se depune la registratura CNCAN cu cel puțin 30 de zile înainte de data desfășurării cursului; data la care documentația a fost înregistrată la registratura CNCAN reprezintă data depunerii.  +  Dispoziții finale  +  Articolul 10În maximum 10 zile de la finalizarea fiecărui curs, organizatorul va transmite la CNCAN un raport privind desfășurarea cursului care va conține următoarele:a) lista participanților la curs;b) rezultatele testării finale;c) rezultatele evaluării cursului conform procedurilor specificate la art. 9 alin. (1) lit. m).  +  Articolul 11CNCAN controlează activitatea organizatorilor programelor de pregătire în protecție radiologică prin:a) urmărirea rezultatelor obținute de participanți la testarea finală;b) organizarea de inspecții pe perioada de desfășurare a cursului.----