ORDIN nr. 94 din 16 ianuarie 2018privind acordarea titlului de parc industrial Societății INDUSTRIAL PARK IȘALNIȚA - S.R.L.
EMITENT
 • MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE, ADMINISTRAȚIEI PUBLICE ȘI FONDURILOR EUROPENE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 121 din 8 februarie 2018  Având în vedere prevederile:– art. 2 și art. 32 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările și completările ulterioare, și cele ale alin. (1) al art. 12 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/2017 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 129/2017, cu modificările și completările ulterioare;– art. 8 alin. (7) și (8) și art. 9 din Legea nr. 186/2013 privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale, cu modificările ulterioare,în temeiul art. 14 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 15/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene,viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării regionale, administrației publice și fondurilor europene, emite următorul ordin:  +  Articolul 1(1) Se dispune acordarea titlului de parc industrial Societății INDUSTRIAL PARK IȘALNIȚA - S.R.L., cu sediul social în județul Dolj, comuna Ișalnița, sat Ișalnița, str. Preot Grigore Țolescu nr. 22, camera 1, cod unic de înregistrare 26065984, care administrează parcul industrial constituit pe terenul având datele de identificare prevăzute la art. 2.(2) Durata titlului de parc industrial acordat potrivit alin. (1) este de 15 ani, în condițiile respectării caracteristicilor de parc industrial prevăzute de legislația în vigoare. Notă
  Potrivit art. 1 din ORDINUL nr. 109 din 28 ianuarie 2022, publicat în Monitorul Oficial nr. 115 din 4 februarie 2022, durata titlului de parc industrial acordat Societății Industrial Park Ișalnița - S.R.L. în baza prevederilor Ordinului viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale, administrației publice și fondurilor europene, nr. 94/2018 privind acordarea titlului de parc industrial Societății Industrial Park Ișalnița - S.R.L. se prelungește cu 39 de ani de la data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I.
   +  Articolul 2(1) Terenul pentru care se acordă titlul de parc industrial are următoarele caracteristici:a) este amplasat pe teritoriul administrativ al comunei Ișalnița, județul Dolj și identificat în baza extrasului de carte funciară pentru informare nr. 31958, emis de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Dolj, Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Craiova, la data de 27.10.2017;b) are o suprafață de 8,24 ha.(2) Locația terenului pentru care se acordă titlul de parc industrial este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 3Societatea-administrator transmite Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene un raport anual privind dezvoltarea parcului industrial.  +  Articolul 4Titlul de parc industrial, acordat potrivit prezentului ordin, conferă operatorilor economici din parcul industrial dreptul la facilitățile prevăzute de art. 20 din Legea nr. 186/2013 privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale, cu modificările ulterioare, și de art. 456 alin. (1) lit. i) și art. 464 alin. (1) lit. n) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, în situația îndeplinirii condițiilor stipulate în:a) Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat, cu modificările ulterioare;b) Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis;c) Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, nr. 2.980/2013 privind aprobarea condițiilor de acordare a măsurilor de sprijin pentru investițiile realizate în parcurile industriale, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 5Furnizorul ajutorului de stat acordat în temeiul titlului de parc industrial acordat potrivit prezentului ordin este comuna Ișalnița, județul Dolj.  +  Articolul 6Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale,
  administrației publice și fondurilor europene,
  Sirma Caraman,
  secretar de stat
  București, 16 ianuarie 2018.Nr. 94.  +  ANEXĂ-----