METODOLOGIE din 31 mai 2017de contractare a inspecției de siguranță rutieră
EMITENT
  • MINISTERUL TRANSPORTURILOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 457 din 19 iunie 2017    Notă
    Aprobată de Ordinul nr. 606 din 31 mai 2017, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 457 din 19 iunie 2017.
     +  Articolul 1(1) Pentru realizarea planificării anuale a inspecțiilor de siguranță rutieră, Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. solicită administratorilor drumurilor, care fac obiectul Legii nr. 265/2008 privind gestionarea siguranței circulației pe infrastructura rutieră, republicată, cu modificările și completările ulterioare, informații cu privire la rețeaua rutieră administrată în vederea contractării inspecției de siguranță rutieră, cu respectarea prevederilor art. 10 alin. (5) din legea sus-menționată.(2) Informațiile privind rețeaua rutieră prevăzute la alin. (1) conțin următoarele detalii:– denumirea fiecărui drum/autostradă;– lungimea totală a fiecărui drum/autostradă;– totalul numărului de kilometri ai rețelei rutiere aflate în interiorul localităților și, respectiv, în afara localităților.(3) Informațiile prevăzute la alin. (2) se vor transmite în format electronic, de către administratorul drumului, la Autoritatea Rutieră Română - A.R.R., în termen de 30 de zile de la solicitare.  +  Articolul 2(1) În baza planificării, Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. încheie cu administratorul fiecărei rețele de drumuri un contract de prestări servicii privind asigurarea realizării inspecției de siguranță rutieră, conform modelului-cadru din anexa nr. 2 la prezentul ordin.(2) Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. înaintează administratorului rețelei de drumuri contractul de prestări servicii privind asigurarea realizării inspecției de siguranță rutieră, în două exemplare originale, semnat și înregistrat, în vederea semnării de către acesta.(3) Administratorului rețelei de drumuri are obligația de a returna semnat, în termen de maximum 10 zile lucrătoare, un exemplar original al contractului prevăzut la alin. (2).(4) Data intrării în vigoare a contractului privind asigurarea realizării inspecției de siguranță rutieră este data înregistrării la Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. a exemplarului returnat semnat de către administratorul drumului.  +  Articolul 3(1) După finalizarea inspecției de siguranță rutieră, Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. asigură predarea Raportului de inspecție de siguranță rutieră în termenii contractuali prevăzuți în contractul semnat cu administratorul drumului public.(2) Forma și structura raportului de inspecție de siguranță rutieră se elaborează de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. Datele menționate în raportul de inspecție de siguranță rutieră se utilizează de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. pentru clasificarea tronsoanelor de drum pe categorii de siguranță rutieră.  +  Articolul 4În vederea realizării inspecției de siguranță rutieră periodică, Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. transmite agențiilor subordonate planificarea acestora cu defalcarea pe luni și echipaje, prin procedură internă.  +  Articolul 5(1) Inspecțiile de siguranță rutieră se realizează de către echipe formate din personalul de specialitate angajat în cadrul Autorității Rutiere Române - A.R.R., dintre care cel puțin unul este atestat ca auditor de siguranță rutieră.(2) Componența echipelor de inspecției de siguranță rutieră se stabilește de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R.  +  Articolul 6Rapoartele de inspecție de siguranță rutieră periodică, întocmite de către echipele de inspecției de siguranță rutieră, se vor transmite la administratorii drumurilor respective cu adresă de înaintare cu confirmare de primire.  +  Articolul 7După primirea confirmării predării raportului de inspecție de siguranță rutieră periodică pentru fiecare stradă/ drum/sector de drum/autostradă/sector de autostradă prevăzut în anexa contractului, A.R.R. întocmește și transmite către administrator factura pentru fiecare stradă/drum/sector de drum/autostradă/sector de autostradă inspectat.----