ORDIN nr. 606 din 31 mai 2017pentru aprobarea Metodologiei de contractare a inspecției de siguranță rutieră, a Contractului-cadru încheiat între Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. și administratorii drumurilor, a metodologiilor de efectuare a inspecțiilor de siguranță rutieră, a listei cu dispozițiile obligatorii care pot fi dispuse de raportul de inspecție de siguranță rutieră, a modelului legitimației nominale de control, a modelului procesului-verbal de constatare și sancționare contravențională a contravențiilor, dotării și inscripționării autovehiculelor de inspecție și control, precum și a echipamentelor necesare efectuării inspecțiilor de siguranță rutieră
EMITENT
 • MINISTERUL TRANSPORTURILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 457 din 19 iunie 2017  În temeiul prevederilor art. 5 alin. (3), art. 10 alin. (8), art. 11 alin. (1) și art. 20 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 265/2008 privind gestionarea siguranței circulației pe infrastructura rutieră, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor, cu modificările și completările ulterioare,ministrul transporturilor emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Metodologia de contractare a inspecției de siguranță rutieră, prevăzută în anexa nr. 1.  +  Articolul 2Se aprobă Contractul-cadru de prestări servicii privind asigurarea realizării inspecției de siguranță rutieră, prevăzut în anexa nr. 2.  +  Articolul 3Se aprobă Metodologia de efectuare a inspecției de siguranță rutieră, prevăzută în anexa nr. 3.  +  Articolul 4Se aprobă Metodologia de efectuare a inspecțiilor de siguranță rutieră suplimentare, prevăzute în anexa nr. 4.  +  Articolul 5Se aprobă Lista cu dispozițiile obligatorii care pot fi dispuse de raportul de inspecție de siguranță rutieră, prin lucrări de intervenții generale executate de administratorul drumului, precum și termenele de executare a acestora, prevăzută în anexa nr. 5.  +  Articolul 6Personalul împuternicit să constate contravențiile și să aplice sancțiunile contravenționale prevăzute de Legea nr. 265/2008 privind gestionarea siguranței circulației pe infrastructura rutieră, republicată, cu modificările și completările ulterioare, este desemnat de către ministrul transporturilor din personalul de specialitate al Autorității Rutiere Române - A.R.R., la propunerea directorului general al acestei instituții.  +  Articolul 7Se aprobă modelul legitimației nominale de control destinate utilizării de către personalul Autorității Rutiere Române - A.R.R., împuternicit să constate contravențiile și să aplice sancțiunile contravenționale prevăzute de Legea nr. 265/2008 privind gestionarea siguranței circulației pe infrastructura rutieră, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prevăzut în anexa nr. 6.  +  Articolul 8Se aprobă modelul procesului-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor prevăzute la art. 23 din Legea nr. 265/2008 privind gestionarea siguranței circulației pe infrastructura rutieră, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prevăzut în anexa nr. 7.  +  Articolul 9Se aprobă dotarea și inscripționarea autovehiculelor de inspecție și control, precum și echipamentele necesare efectuării inspecțiilor de siguranță rutieră, prevăzute în anexa nr. 8.  +  Articolul 10Personalul împuternicit să constate contravențiile și să aplice sancțiunile contravenționale prevăzute de Legea nr. 265/2008 privind gestionarea siguranței circulației pe infrastructura rutieră, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în calitate de agenți constatatori, primesc, fiecare în parte, o legitimație de control.  +  Articolul 11Evidența legitimațiilor de control se ține într-un registru, în care se vor menționa: seria, numărul de ordine, numele, prenumele și funcția titularului, precum și data eliberării.  +  Articolul 12Atunci când calitatea de agent constatator a titularului legitimației de control încetează, acesta o va preda Autorității Rutiere Române - A.R.R., în vederea anulării, care va fi consemnată în registrul de evidență.  +  Articolul 13Anexele nr. 1-8 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 14Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 15Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul transporturilor,
  Alexandru-Răzvan Cuc
  București, 31 mai 2017.Nr. 606.  +  Anexa nr. 1METODOLOGIEde contractare a inspecției de siguranță rutieră  +  Anexa nr. 2
  Contract-cadru de prestări servicii privind asigurarea realizării inspecției de siguranță rutieră
  I. PĂRȚILE CONTRACTANTE1. Autoritatea Rutieră Română - A.R.R., cu sediul în București, ....................................., cod fiscal nr. .........................., având contul nr. ................................., deschis la ..................................................................., reprezentată prin ..................................., având funcția de ..........................................., în calitate de prestator, pe de o parte, și2. Administratorul drumului public ........................................................., cu sediul în ................................................................, înregistrat la Oficiul Registrului Comerțului .............................. cu nr. ............ din ................, cod fiscal nr. ......................., având contul nr. ........................................, deschis la .................................., reprezentat de ........................, cu funcția de ......................., în calitate de beneficiar, pe de altă parteII. OBIECTUL CONTRACTULUIPrestarea de servicii privind realizarea inspecției de siguranță rutieră periodică pentru străzile/sectorul (sectoarele) de drum/drumuri/sectorul (sectoarele) de autostradă/autostrăzile prevăzute în anexa la prezentul contract.III. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR1.1. Drepturile prestatorului sunt următoarele:a) de a verifica documentația pusă la dispoziție de beneficiar;b) de a solicita completarea documentației necesare realizării inspecției de siguranță rutieră, depusă de beneficiar în situația în care se constată că aceasta este incompletă.1.2. Obligațiile prestatorului sunt următoarele:a) să asigure confidențialitatea cu privire la datele/ informațiile/documentele puse la dispoziție de beneficiar;b) să nominalizeze echipa care va efectua inspecția de siguranță rutieră;c) să realizeze inspecția de siguranță rutieră periodică în conformitate cu legislația aplicabilă;d) să întocmească Raportul de inspecție de siguranță rutieră periodică;e) să se asigure că Raportul de inspecție de siguranță rutieră periodică va fi predat la sediul beneficiarului, într-un exemplar, în original cu confirmare de primire.2.1. Drepturile beneficiarului sunt următoarele:a) să fie informat cu privire la data de începere a inspecției de siguranță rutieră;b) să primească Raportul de inspecție de siguranță rutieră în termenul prevăzut la cap. V din prezentul contract.2.2. Obligațiile Beneficiarului sunt următoarele: a) să pună la dispoziție Prestatorului, în cel mai scurt timp, documentația existentă necesară realizării inspecției de siguranță rutieră pentru drumurile publice prevăzute în anexa la prezentul contract, respectiv:(i) date și informații privind accidentele rutiere înregistrate, conținând numărul de accidente, de persoane decedate și persoane grav rănite în ultimele 36 de luni, dacă sunt deținute de beneficiar;(ii) descrierea sectorului de drum supus inspecției de siguranță rutieră;(iii) datele obținute în urma ultimului recensământ general de circulație existent și coeficienții de evoluție aferenți acestuia, dacă sunt deținute de beneficiar;(iv) planurile de situație și profilurile transversale și longitudinale ale traseului, dacă sunt deținute de beneficiar;(v) planurile de semnalizare orizontală și verticală de pe traseu, precum și ale echipamentelor de tip sistem de transport inteligent, dacă sunt deținute de beneficiar;(vi) eventualele rapoarte de inspecție de siguranță rutieră anterioare referitoare la același tronson rutier;b) să asigure condițiile necesare pentru realizarea inspecției de siguranță rutieră;c) să efectueze plățile conform contractului.IV. DURATA CONTRACTULUIDurata contractului este de doi ani de la data înregistrării la Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. a exemplarului returnat semnat de către administratorul drumului în calitate de beneficiar.V. VALOAREA CONTRACTULUI1. Valoarea contractului este de (în cifre și litere) ................... lei și va fi plătită de beneficiar prin virament bancar în contul indicat la capitolul I din prezentul contract, în termen de 30 de zile calendaristice de la data primirii facturii fiscale emise de către prestator pentru fiecare stradă/drum/sector de drum/autostradă/sector de autostradă prevăzut în anexă.2. Valoarea contractului se calculează în conformitate cu anexa la prezentul contract. VI. APLICAREA PENALITĂȚILOR DE ÎNTÂRZIERE1. Pentru neexecutarea, în totalitate sau în parte, a obligațiilor prevăzute în prezentul contract, părțile se supun și răspund conform prevederilor legale în vigoare.2. În cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu reușește să își îndeplinească obligațiile asumate, atunci beneficiarul are dreptul de a deduce din prețul contractului, ca penalități, o sumă echivalentă cu 0,01% din valoarea contractului pentru fiecare zi de întârziere, de la expirarea termenului de îndeplinire a obligațiilor până la îndeplinirea efectivă a acestora.3. În cazul în care beneficiarul nu își onorează obligațiile financiare prevăzute la capitolul V pct. 1, prestatorul are dreptul de a aplica penalități în sumă echivalentă cu 0,01% pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua imediat următoare datei scadente până la îndeplinirea efectivă a acestora.VII. MODIFICAREA CLAUZELOR CONTRACTUALEModificarea prezentului contract se face numai prin act adițional încheiat între părțile contractante.VIII. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR1. Beneficiarul și prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînțelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.2. Dacă, după începerea acestor tratative, beneficiarul și prestatorul nu reușesc să rezolve în mod amiabil o divergență contractuală, fiecare parte poate solicita ca disputa să se soluționeze de către instanțele judecătorești competente din România.IX. REZILIEREA CONTRACTULUI1. Nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părțile contractante dă dreptul părții lezate de a cere rezilierea contractului și de a pretinde plata de daune-interese cu condiția notificării acestui lucru celeilalte părți, cu cel puțin 15 zile înainte de data de la care dorește rezilierea.2. Contractul se reziliază prin acordul scris al părților.X. FORȚA MAJORĂ1. Forța majoră exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acționează.2. Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acțiune a forței majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia.3. Partea contractantă care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți, imediat și în mod complet, producerea acesteia și să ia orice măsuri care îi stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor.XI. CLAUZE FINALEPrezentul contract s-a încheiat astăzi, ......................., în două exemplare, din care un exemplar pentru beneficiar și un exemplar pentru prestator.Prestator, …...........................Beneficiar, …...........................  +  ANEXĂ la Contractul nr. …. din data …........
  CALCULUL VALORII CONTRACTULUI
  defalcat pe străzi, drumuri, sectoare de drum, autostrăzi și sectoare de autostradă
  Nr. crt.    Stradă/Drum/   Sector de drum/Autostradă/    Sector de      autostradă     contractate      Nr. km în    interiorul localităților   Nr. km care faclegătura între localități sau   nr. km de    autostradă     Tarif/UM îninteriorul localității   (lei)     Tarif/UM pentru drumuri care fac legătura între   localități        (lei)        Valoare calculată  pentru km în      interiorul      localității         (lei)        Valoare calculată pentru km care fac  legătura între  localități sau km   de autostradă        (lei)        Valoare cumulată   pentru stradă/drum/ sectorul de drum/    autostradă           (lei)          
        1             2              3           4             5           6 = 2 x 4        7 = 3 x 5         8 = 6 + 7      
           
           
           
           
       TOTAL                X             X           
                Prestator,              Beneficiar,            ................     ...................
   +  Anexa nr. 3METODOLOGIEde efectuare a inspecției de siguranță rutieră  +  Anexa nr. 4METODOLOGIEde efectuare a inspecțiilor de siguranță rutieră suplimentare  +  Anexa nr. 5
  LISTA
  cu dispozițiile obligatorii care pot fi dispuse de raportul de inspecție de siguranță rutieră, prin lucrări de intervenții generale executate de administratorul drumului, precum și termenele de executare a acestora
  Tipuri de lucrări de intervenții generale ce pot constitui dispoziții în            rapoartele de inspecție de siguranță rutieră                     Termenele de execuție     
  I. SEMNALIZARE VERTICALĂ ȘI MIJLOACE AUXILIARE DE SEMNALIZARE                                        
  1.1 Refacere                                                             Maximum 14 zile            
  1.2 Completare                                                           Maximum 14 zile            
  II. SEMNALIZARE ORIZONTALĂ ȘI BUTONI REFLECTORIZANȚI                                                 
  2.1 Refacere                                                             Maximum 14 zile           
  2.2 Completare                                                           Maximum 14 zile            
  III. PARAPETE METALIC                                                                                
  3.1 Refacere sau reparație, după caz                                     Maximum 30 de zile         
  3.2 Completare                                                           Maximum 45 de zile         
  IV. PARAPETE BETON                                                                                   
  4.1 Refacere                                                             Maximum 14 zile            
  4.2 Completare                                                           Maximum 25 de zile         
  V. PARAPETE CU CABLU                                                                                 
  5.1. Refacere sau reparație, după caz                                    Maximum 45 de zile         
  5.2 Completare                                                           Maximum 60 de zile         
  VI. PARAPETE PIETONAL                                                                                
  6.1 Refacere sau reparație, după caz                                     Maximum 21 de zile         
  6.2 Completare                                                           Maximum 30 de zile         
  VII. INTERSECȚII DENIVELATE ȘI SENSURI GIRATORII                                                     
  7.1 Reparații pentru aducerea la starea inițială                         Maximum 14 zile            
  VIII. SISTEME INTELIGENTE DE TRANSPORT                                                               
  8.1 Înlocuire și reparare STI                                            Maximum 90 de zile         
  IX. MOBILIER STRADAL                                                                                 
  9.1 Rearanjare mobilier stradal în vederea creșterii siguranței rutiere  Maximum 14 zile            
  X. ILUMINAT                                                                                          
  10.1 Înlocuire corpuri de iluminat                                       Maximum 25 de zile         
  10.2 Înlocuire alte elemente componente ale sistemului de iluminat       Maximum 25 de zile         
  XI. ASIGURARE VIZIBILITATE                                                                           
  11.1 Dezafectarea mijloacelor de publicitate care diminuează             vizibilitatea                                                             Maximum 25 de zile         
  11.2 Relocare indicatoare de circulație care diminuează vizibilitatea    Maximum 14 zile            
  11.3 Toaletare vegetații care afectează vizibilitatea                    Maximum 30 de zile         
  XII. REFACERE ZONE DETERIORATE DIN CAROSABIL                                                         
  12.1 Refacere covor asfaltic pe suprafețe izolate                        Maximum 45 de zile/km      
  12.2 Refacere degradări de suprafață                                     Maximum 14 zile/km         
  XIII. REPARARE ACOSTAMENTE DETERIORATE                                                               
  13.1 Refacere acostamente                                                Maximum 25 de zile/km      
   +  Anexa nr. 6
  Modelul legitimației nominale de control destinate utilizării de către personalul Autorității Rutiere Române - A.R.R., împuternicit să constate contravențiile și să aplice sancțiunile contravenționale prevăzute de Legea nr. 265/2008 privind gestionarea siguranței circulației pe infrastructura rutieră
  Modelul legitimației nominale de control destinate utilizării de către personalul Autorității Rutiere Române - A.R.R. împuternicit să constate contravențiile și să aplice sancțiunile contravenționale prevăzute de Legea nr. 265/2008 privind gestionarea siguranței circulației pe infrastructura rutieră, republicată, cu modificările și completările ulterioare, este următorul:
   +  Anexa nr. 7MINISTERUL TRANSPORTURILOR AUTORITATEA RUTIERĂ ROMÂNĂ - A.R.R. Bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, București
  PROCES-VERBAL SERIA ISR Nr. ................
  de constatare și sancționare a contravențiilor încheiat
  în ziua .........., luna ..........., anul ..............., ora .................,. localitatea ..................., județul (sectorul) ....................Subsemnatul, ................................., în calitate de ....................... la Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. ..........................., în temeiul ......................, în baza Legitimației nr. ..............., eliberată conform Ordinului ministrului transporturilor nr. .................., am constatat următoarele:1. Descrierea faptei(lor) (cu indicarea datei, orei și locului în care au fost săvârșite): .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................2. Pentru săvârșirea faptei(lor) descrisă(e) mai sus se face vinovat(ă):* ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. Notă
  * – Pentru persoane fizice - numele și prenumele, născut(ă) la data, adresa de domiciliu, actul de identitate seria și numărul, precum și codul numeric personal.– Pentru persoane juridice - denumirea societății comerciale, adresa sediului, codul unic de înregistrare - CUI, numele și prenumele reprezentantului legal.
  3. Fapta(ele) descrisă(e) la pct. 1 constituie contravenție, conform prevederilor: ............................ art. ........... litera ............... și se sancționează conform art. .............. alin. ............ lit. .............. cu amendă în sumă de: .................... lei/ sau ................ lei în termen de 48 de ore.4. Amenda se achită, după caz:4.1. În cazul persoanelor juridice române, în contul „venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale“ deschis la unitatea Trezoreriei Statului în raza căreia își are domiciliul fiscal contravenientul, beneficiar Buget de stat.4.2. În cazul persoanelor fizice române, la casieria „taxe și impozite“ a primăriei unde este domiciliat contravenientul, beneficiar Buget local.5. Chitanța de plată a amenzii se depune sau se transmite de către contravenient prin poștă recomandat la Autoritatea Rutieră Română - A.R.R., agenția ......................., cu sediul în ...................................., str. ........................... nr. ....., bl. ....., sc. ....., ap. ....., sectorul (județul) .............................. .6. Împotriva prezentul procesului-verbal care constituie și înștiințarea de plată se poate face plângere în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării acestuia. Plângerea însoțită de copia procesului-verbal se poate depune la sediul A.R.R./Agenției A.R.R. ...................... care o va trimite de îndată judecătoriei în a cărei circumscripție a fost săvârșită contravenția.7. Contravenientul nu se află de față/refuză/nu poate să semneze procesul-verbal.De față a fost următorul martor: .......(numele și prenumele)......, CNP ...................................., născut(ă) la data de ..............................,în localitatea ..................., județul ..............., și domiciliat(ă) în .................., județul ..................., cu BI/CI seria .......... nr. ............. .8. Neachitarea amenzii în termenul legal de 15 zile de la data înmânării sau comunicării atrage executarea silită conform prevederilor legale.9. Prezentul proces-verbal a fost încheiat în 3 (trei) exemplare, contravenientul fiind de față când i s-a înmânat un exemplar pe care îl primește (data înmânării și semnătura contravenientului) ..............................................................10. Alte mențiuni: ........................................................................a) Obiecțiunile contravenientului sunt: ............................................................................................................................................b) Motivul lipsei martorului: ....................................................................................................................................................................................Semnătură martor,.........................................Semnătură agent constatator,........................................ Contravenient,......................................Am luat la cunoștință...........................................
   +  Anexa nr. 8
  Dotarea și inscripționarea autovehiculelor de inspecție și control,
  precum și echipamentele necesare efectuării inspecțiilor de siguranță rutieră
   +  Articolul 1În exercitarea atribuțiilor specifice de inspecție și control privind respectarea prevederilor Legii nr. 265/2008 privind gestionarea siguranței circulației pe infrastructura rutieră, republicată, cu modificările și completările ulterioare, personalul Autorității Rutiere Române - A.R.R. utilizează autovehicule autoutilitare din categoria N1 și autoturisme.  +  Articolul 2(1) Autoutilitarele și autoturismele sunt inscripționate astfel încât să poată fi observate și recunoscute cu ușurință de către participanții la trafic.(2) Inscripționarea autoutilitarelor și autoturismelor se face cu următoarele elemente de identificare:a) pe părțile laterale: înscrisul „AUTORITATEA RUTIERĂ ROMÂNĂ“ și sigla „A.R.R.“;b) pe părțile anterioară și posterioară: înscrisurile „INSPECȚIE DE SIGURANȚĂ RUTIERĂ“. (3) Autoutilitarele și autoturismele sunt prevăzute pe părțile laterale cu o dungă mediană de culoare reflectorizantă, iar la partea posterioară cu dungi reflectorizante înclinate la 45° de culori alternante.  +  Articolul 3(1) Autoutilitarele și autoturismele sunt dotate cu dispozitive de semnalizare luminoasă de culoare galbenă cu mesaje variabile care se folosesc pentru atenționarea participanților la traficul rutier. (2) Dispozitivul de semnalizare este de tipul „rampă modulară“, care se compune din două module: un modul cu lămpi laterale cu lumini intermitente de culoare galbenă și semnalizatorul cu text, precum și un modul rabatabil de tipul „indicator cu flash-uri“ pentru semnalizare lucrări.(3) Semnalizatorul cu text de culoare roșie poate afișa mesaje variabile în limba română și engleză, după cum urmează: „ATENȚIE LUCRĂRI“ și „REDUCEȚI VITEZA“ sau „ATTENTION WORKS“ și „REDUCE SPEED“.  +  Articolul 4Personalul Autorității Rutiere Române - A.R.R. are dreptul să semnalizeze din autoutilitara sau autoturismul aflat în mers, prin punerea în funcțiune a dispozitivului de semnalizare luminoasă de culoare galbenă cu mesaje variabile.  +  Articolul 5(1) Autoutilitarele și autoturismele sunt dotate, după caz, cu echipamente și aparatură pentru efectuarea verificărilor specifice, după cum urmează:a) echipamente de semnalizare rutieră: indicator pentru ocolire, balize (direcționale, conice), triunghiuri reflectorizante, lămpi de semnalizare intermitentă, bandă din polietilenă inscripționată, panouri de limitare acces - pliabile, echipamente de semnalizare rabatabile pentru autovehicule;b) aparatură pentru fotografiere și filmare (fixe și portabile) cu înregistrarea coordonatelor, funcționale inclusiv pe timp de noapte;c) echipamente de măsurare a lungimilor, înălțimilor, înclinărilor etc. (odometre, dintre care unul de tip roată metrică, rulete, telemetru cu laser, clinometru digital);d) echipamente pentru localizarea coordonatelor tip GPS - sistem de poziționare globală;e) laptop, conexiune la internet mobil, imprimantă, reportofon, hard disk extern de minimum 2Tb, card de memorie pentru aparatele foto/video de minimum 32 Gb;f) aparate de înregistrare a traficului rutier;g) retroreflectometre pentru măsurarea gradului de reflexie al marcajelor de pe carosabil și semnalizării verticale;h) echipament pentru măsurarea planeității și rugozității carosabilului; i) instalație de iluminare a locului de inspecție pe timp de noapte;j) vopsea pentru marcări diverse;k) lanternă.(2) Pe timpul activității de inspecție și control, personalul A.R.R. are la dispoziție următoarele echipamente de protecție: a) vestă fluorescentă cu elemente reflectorizante inscripționată cu sigla A.R.R.;b) pelerină impermeabilă fluorescentă cu elemente reflectorizante inscripționată cu sigla A.R.R.;c) jachetă pentru primăvară-toamnă, fluorescentă, cu elemente reflectorizante și inscripționată cu sigla A.R.R.;d) jachetă matlasată pentru iarnă, fluorescentă, cu elemente reflectorizante și inscripționată cu sigla A.R.R.;e) cască de protecție pentru lucrări; f) mănuși de protecție;g) încălțăminte adecvată sezonului. (la 02-02-2018, Anexa nr. 8 a fost modificată de Articolul I din ORDINUL nr. 59 din 18 ianuarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 105 din 02 februarie 2018 )
  -----