LEGE nr. 1 din 11 ianuarie 2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 8 din 12 ianuarie 2000  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Capitolul I Dispozitii generale  +  Articolul 1Persoanelor fizice și persoanelor juridice care au formulat cereri pentru reconstituirea dreptului de proprietate pentru terenurile agricole și pentru terenurile forestiere, în termen legal, li se reconstituie dreptul de proprietate în condițiile prevăzute de prezenta lege. Dispozitiile acestei legi se aplică și în cazul restituirii construcțiilor accesorii terenurilor agricole și silvice. (la 25-07-2005, Art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I, Titlul VI din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005. )  +  Articolul 2(1) În aplicarea prevederilor prezentei legi reconstituirea dreptului de proprietate se face pe vechile amplasamente, dacă acestea nu au fost atribuite legal altor persoane. Comisiile de aplicare a legilor fondului funciar, de comun acord cu proprietarii, pot comasa terenurile care urmeaza să fie retrocedate într-un singur amplasament. (la 25-07-2005, Alin. (1) al art. 2 a fost modificat de pct. 2 al art. I, Titlul VI din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005. ) (2) Drepturile dobandite cu respectarea prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991, pentru care au fost eliberate adeverinte de proprietate, proces-verbal de punere în posesie sau titlu de proprietate, rămân valabile fără nici o alta confirmare.  +  Articolul 3(1) Abrogat. (la 12-12-2011, Alin. (1) al art. 3 a fost abrogat de art. unic din LEGEA nr. 267 din 7 decembrie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 870 din 9 decembrie 2011. ) (2) Reconstituirea dreptului de proprietate pentru persoanele fizice prevăzute la art. 9 alin. (1) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se face pentru diferența dintre suprafața de 10 ha de familie și cea adusa în cooperativa agricola de productie sau preluata prin legi speciale ori în orice mod de la membrii cooperatori, dar nu mai mult de 50 ha de proprietar deposedat. (la 25-07-2005, Alin. (2) al art. 3 a fost modificat de pct. 3 al art. I, Titlul VI din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005. ) (2^1) Pentru terenurile proprietarilor deposedati, persoane fizice, pe care se afla pasuni și fanete, reconstituirea se face pentru diferența dintre suprafața de 50 ha de familie și cea adusa în cooperativa agricola de productie sau preluata prin acte normative speciale ori prin orice alt mod de la membri cooperatori sau de la orice altă persoană fizica deposedata, dar nu mai mult de 100 ha de proprietar deposedat*). (la 28-06-2007, Alin. (2^1) al art. 3 a fost introdus de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 193 din 19 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 422 din 25 iunie 2007. ) (3) În cazul în care în localitate nu exista suprafete de teren agricol, pentru a satisface integral cererile, în condițiile prevăzute la alin. (2), reconstituirea dreptului de proprietate se va face, la propunerea comisiei locale, din suprafetele de teren agricol trecute în proprietatea comunei, orasului sau municipiului, conform art. 49 din Legea nr. 18/1991, republicată, din terenul comunelor limitrofe pe raza cărora se afla terenul agricol solicitat, prin transfer de anexe cu validarea comisiei judetene, precum și prin hotărâri judecătorești rămase definitive și irevocabile.-----Alin. (3) al art. 3 a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 400 din 17 iunie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 492 din 9 iulie 2002, care modifică pct. 2 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 102 din 27 iunie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 350 din 29 iunie 2001.(4) În situația în care nu se poate face reconstituirea dreptului de proprietate integral, în condițiile alin. (2), se vor acorda despăgubiri pentru diferența de teren neretrocedat.(5) Prin proprietar deposedat, în sensul prezentei legi, se înțelege persoana titulara a dreptului de proprietate în momentul deposedarii. (la 29-06-2001, Art. 3 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 102 din 27 iunie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 350 din 29 iunie 2001. )  +  Articolul 4(1) Pentru terenurile din extravilanul localitatilor, foste proprietăți ale persoanelor fizice și juridice, care au trecut în proprietatea statului și pe care se gasesc instalații hidrotehnice, hidroelectrice sau de hidroamelioratii, pe care se desfășoară activități miniere de exploatare sau operațiuni petroliere de dezvoltare-explorare și exploatare, se restituie, în condițiile legii, fostilor proprietari sau mostenitorilor acestora suprafete echivalente constituite din rezerva existenta la comisiile locale, iar în situația în care aceste suprafete sunt insuficiente, din domeniul privat al statului, din aceeasi localitate sau din alte localități, acceptate de fostii proprietari. În cazurile în care compensarea nu este posibila se vor acorda despăgubiri fostilor proprietari sau mostenitorilor acestora, în condițiile legii. (la 25-07-2005, Alin. (1) al art. 4 a fost modificat de pct. 4 al art. I, Titlul VI din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005. ) (1^1) Pentru terenurile fostilor proprietari persoane fizice sau juridice, inclusiv cooperative piscicole sau alte forme asociative prevăzute la art. 26 alin. (1), pe care s-au aflat, la data deposedarii, amenajari piscicole, sere sau plantatii de hamei, de duzi, plantatii viticole sau pomicole, în prezent proprietatea statului, restituirea se face pe vechile amplasamente, cu obligația de a le menține destinația și, acolo unde este cazul, unitatea și functionalitatea. (la 25-07-2005, Alin. (1^1) al art. 4 a fost introdus de pct. 5 al art. I, Titlul VI din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005. ) (1^2) Pentru terenurile menționate mai sus, pe care s-au efectuat de către stat investitii, neamortizate până la intrarea în vigoare a prezentei legi, fostii proprietari pot opta pentru reconstituirea pe vechiul amplasament, cu obligația de a plati statului, în termen de 10 ani, contravaloarea neamortizata a investitiei, dacă aceasta reprezinta mai mult de 30% din valoarea totala a investitiei la data intrarii în vigoare a acestei legi, sau sa primeasca terenuri pe alte amplasamente, acceptate de acestia, de aceeasi categorie de folosință cu terenul pe care l-au predat ori despăgubiri. (la 25-07-2005, Alin. (1^2) al art. 4 a fost introdus de pct. 5 al art. I, Titlul VI din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005. ) (1^3) Pentru terenurile preluate de stat de pe care investițiile au fost vandute cu respectarea legii, fostii proprietari pot opta pentru alt amplasament, acceptat de acestia, sau pentru despăgubiri platite fie de către investitor, fie de către stat. (la 25-07-2005, Alin. (1^3) al art. 4 a fost introdus de pct. 5 al art. I, Titlul VI din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005. ) (1^4) În cazul optiunii pentru despăgubiri platite de investitori, fostii proprietari vor conveni cu investitorii, în termen de 3 luni de la data intrarii în vigoare a acestei legi sau de la data validarii cererii de reconstituire a dreptului de proprietate, prețul terenului, care nu poate fi mai mic decat valoarea sa de piața, și termenul de plată, care nu poate fi mai mare de 3 ani. (la 25-07-2005, Alin. (1^1) al art. 4 a fost introdus de pct. 5 al art. I, Titlul VI din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005. ) (1^5) Acordul va fi înregistrat la comisia judeteana care a validat cererea de reconstituire și devine titlu executoriu pentru plata pretului dacă investitorul nu își respecta obligația de plată în termenul convenit. Din momentul înregistrării acordului, opțiunea părților este definitivă și părțile nu mai pot opta pentru alte forme de reconstituire și, respectiv, despăgubire. Proprietarii se vor putea adresa statului, în condițiile dispozițiilor legale privind acordarea de despăgubiri de către acesta, doar pentru acoperirea valorii investitiilor preluate de stat o dată cu terenul pe care l-au avut în proprietate. (la 25-07-2005, Alin. (1^5) al art. 4 a fost introdus de pct. 5 al art. I, Titlul VI din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005. ) (1^6) Până la efectuarea platii, proprietarul investitiei va plati fostului proprietar al terenului o sumă, convenita de părți, care nu poate fi mai mica decat redeventa plătită statului la momentul acordului și nu va putea instraina în nici un mod investitia sa, sub sancțiunea nulitatii absolute. (la 25-07-2005, Alin. (1^6) al art. 4 a fost introdus de pct. 5 al art. I, Titlul VI din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005. ) (1^7) Proprietarii investitiilor dobândesc dreptul de proprietate asupra terenului în momentul achitarii integrale a contravalorii terenului. (la 25-07-2005, Alin. (1^7) al art. 4 a fost introdus de pct. 5 al art. I, Titlul VI din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005. ) (1^8) În situația în care nu se opteaza pentru despăgubiri platite de către investitor, sau în situația în care fostul proprietar și investitorul nu ajung la un acord în termenul mentionat la alin. (1^4), fostul proprietar va primi teren pe alt amplasament, acceptat de acesta, sau despăgubiri de la stat, atât pentru teren cat și pentru investițiile dovedite la data preluării terenului, în condițiile legii. (la 25-07-2005, Alin. (1^8) al art. 4 a fost introdus de pct. 5 al art. I, Titlul VI din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005. ) (1^9) În cazul realizării acordului prevăzut la alin. (1^4), pentru investițiile dovedite la data preluării terenului, fostul proprietar primeste despăgubiri de la stat, în condițiile legii. (la 25-07-2005, Alin. (1^9) al art. 4 a fost introdus de pct. 5 al art. I, Titlul VI din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005. ) (2) În cazul în care investițiile pentru care suprafața de teren a fost preluata de stat nu au fost executate sau se afla în stadiu de proiect, suprafața preluata se restituie, la cerere, fostilor proprietari sau mostenitorilor acestora, pe vechiul amplasament. (la 25-07-2005, Alin. (2) al art. 4 a fost modificat de pct. 6 al art. I, Titlul VI din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005. )  +  Articolul 4^1Pentru terenurile proprietarilor deposedati, persoane fizice, pe care se afla bazine piscicole naturale și bazine piscicole amenajate, sere sau plantatii de hamei în functiune la data aplicarii prezentei legi, restituirea se face pe alt amplasament, dacă exista suprafete suficiente, sau se acordă despăgubiri în condițiile legii. (la 09-07-2002, Art. 4^1 a fost modificat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 400 din 17 iunie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 492 din 9 iulie 2002, care modifică pct. 4 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 102 din 27 iunie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 350 din 29 iunie 2001. )  +  Articolul 5În cazul persoanelor fizice prevăzute la art. 9 alin. (2) din Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările ulterioare, cărora li s-a reconstituit dreptul de proprietate în limita suprafetei de teren agricol de până la 10 ha de familie și li s-a aplicat cota de reducere potrivit legii, se restituie și diferența de suprafața neatribuita sau li se acordă despăgubiri. (la 29-06-2001, Art. 5 a fost modificat de pct. 5 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 102 din 27 iunie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 350 din 29 iunie 2001. )  +  Articolul 6(1) La stabilirea, prin reconstituire, a dreptului de proprietate pentru terenurile agricole și forestiere, în conformitate cu prevederile prezentei legi, comisiile comunale, orășenești, municipale și comisiile judetene, constituite potrivit legii, vor verifica în mod riguros existenta actelor doveditoare prevăzute la art. 9 alin. (5) din Legea nr. 18/1991, republicată, precum și pertinența, verosimilitatea, autenticitatea și concludenta acestor acte, ținându-se seama și de dispozitiile art. 11 alin. (1) și (2) din aceeasi lege. (la 29-06-2001, Alin. (1) al art. 6 a fost modificat de pct. 6 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 102 din 27 iunie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 350 din 29 iunie 2001. ) (1^1) Titlurile de proprietate obtinute anterior intrarii în vigoare a Legii nr. 18/1991 și existenta libera a vechilor amplasamente fac dovada absoluta a proprietății, obligand comisiile de fond funciar sa procedeze la validarea cererii de reconstituire a dreptului de proprietate. (la 25-07-2005, Alin. (1^1) al art. 6 a fost modificat de pct. 7 al art. I, Titlul VI din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005. ) (1^2) Consemnarile efectuate între anii 1945 și 1990 în registrele agricole, cererile de intrare în fostele cooperative agricole de productie, documentele existente la arhivele statului referitoare la proprietatea terenurilor, neinsotite de titlurile de proprietate, au valoare declarativa cu privire la proprietate. (la 25-07-2005, Alin. (1^2) al art. 6 a fost modificat de pct. 7 al art. I, Titlul VI din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005. ) (1^3) În situația în care nu mai exista inscrisuri doveditoare, proba cu martori este suficienta în reconstituirea dreptului de proprietate când aceasta se face pe vechile amplasamente și când martorii ce le recunosc sunt proprietarii vecini sau mostenitorii lor, pe toate laturile terenului pentru care s-a cerut reconstituirea. (la 25-07-2005, Alin. (1^3) al art. 6 a fost introdus de pct. 8 al art. I, Titlul VI din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005. ) (1^4) Orice proba dovedind dreptul de proprietate al fostilor proprietari poate fi inlaturata numai printr-o proba de aceeasi forta produsa de către deținătorul actual al terenului sau de către terti, tagaduind dreptul de proprietate. (la 25-07-2005, Alin. (1^4) al art. 6 a fost introdus de pct. 8 al art. I, Titlul VI din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005. ) (2) Dispozitiile art. 12 și art. 27 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, privind restabilirea dreptului de proprietate prin reconstituire, precum și dispozitiile procedurale prevăzute la art. 51-59 din aceeași lege se aplică în mod corespunzător la reconstituirea dreptului de proprietate, potrivit prezentei legi. (la 25-07-2005, Alin. (2) al art. 6 a fost modificat de pct. 9 al art. I, Titlul VI din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005. ) (2^1) În situația în care anumite suprafețe sunt revendicate de două persoane, dintre care una este fostul proprietar, căruia i s-a preluat terenul prin masurile abuzive aplicate în perioada anilor 1945 - 1990, și cea de a doua, persoană căreia i s-a atribuit teren din cel preluat de la fostul proprietar în limita resurselor de teren existente, inclusiv a rezervelor create, se va restitui terenul în natură ambilor solicitanți. În cazul în care resursele sunt insuficiente, se va atribui în natură terenul persoanei care detinea actele de proprietate în anul 1990, iar cei care au fost împroprietăriți cu asemenea terenuri vor fi despagubiți în condițiile legii. (la 25-07-2005, Alin. (2^1) al art. 6 a fost introdus de pct. 10 al art. I, Titlul VI din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005. ) (2^2) Diferențele între suprafețele înscrise în titlurile de proprietate, în registrele agricole, în cererile de intrare în cooperativă, în actele de donație către stat, în arhivele statului din perioada 1945 - 1990 și situația de fapt la data punerii în posesie se corectează în favoarea foștilor proprietari. (la 25-07-2005, Alin. (2^2) al art. 6 a fost introdus de pct. 10 al art. I, Titlul VI din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005. ) (3) Abrogat. (la 29-06-2001, Alin. (3) al art. 6 a fost abrogat de pct. 8 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 102 din 27 iunie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 350 din 29 iunie 2001. )  +  Articolul 6^1Abrogat. (la 25-07-2005, Art. 6^1 a fost abrogat de pct. 11 al art. I, Titlul VI din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005. )  +  Articolul 7Pentru terenurile care fac obiectul reconstituirii dreptului de proprietate conform art. 3, 4, 5 și 23, se va emite un titlu de proprietate suplimentar, dacă persoanele în cauza au deja un titlu emis în condițiile Legii fondului funciar nr. 18/1991. (la 25-07-2005, Art. 7 a fost modificat de pct. 12 al art. I, Titlul VI din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005. )  +  Capitolul II Retrocedarea terenurilor agricole  +  Articolul 8Persoanelor fizice cărora li s-a reconstituit proprietatea pentru diferența dintre suprafața de 10 hectare de familie și suprafața preluata de stat prin legi speciale, dar nu mai mult de 50 de hectare, pe mai multe loturi decat au detinut înainte de preluare, la cerere, dacă este posibil, li se comaseaza terenurile în loturi mai mari sau într-un singur lot, de aceeasi categorie de folosință cu cel preluat, inclusiv din terenurile proprietate de stat, eliberandu-se un nou titlu de proprietate, după revocarea celui initial de comisia judeteana de fond funciar. (la 25-07-2005, Art. 8 a fost modificat de pct. 13 al art. I, Titlul VI din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005. )  +  Articolul 9(1) Terenurile proprietate de stat, administrate de institutele, centrele și statiunile de cercetare, destinate cercetării și producerii de seminte, de material saditor din categorii biologice superioare și de animale de rasa, rămân în administrarea acestora, cu excepția terenurilor agricole preluate de la fostii proprietari și solicitate de persoanele indreptatite la reconstituire. Terenurile din perimetrele statiunilor, institutelor și centrelor de cercetare care fac obiectul retrocedarii se vor delimita în sole compacte, începând de la marginea perimetrului, conform Legii nr. 290/2002 privind organizarea și functionarea unităților de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare și a Academiei de Stiinte Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti", cu modificările și completările ulterioare. (la 25-07-2005, Alin. (1) al art. 9 a fost modificat de pct. 14 al art. I, Titlul VI din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005. ) (1^1) Dispozitiile alin. (1) se aplică și terenurilor folosite la data intrarii în vigoare a prezentei legi de unitatile de invatamant cu profil agricol sau silvic. Suprafetele care rămân în administrarea instituțiilor de invatamant vor fi delimitate prin hotărâre a Guvernului în termen de 90 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei legi. (la 25-07-2005, Alin. (1^1) al art. 9 a fost introdus de pct. 15 al art. I, Titlul VI din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005. ) (1^2) Pentru suprafetele de teren care se restituie pe vechiul amplasament persoanelor indreptatite în condițiile alin. (1) și (1^1) unitatile de cercetare și invatamant vor primi în administrare suprafete de teren corespunzătoare din proprietatea statului. (la 25-07-2005, Alin. (1^2) al art. 9 a fost introdus de pct. 15 al art. I, Titlul VI din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005. ) (2) Abrogat. (la 29-06-2001, Alin. (2) al art. 9 a fost abrogat de pct. 14 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 102 din 27 iunie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 350 din 29 iunie 2001. ) (3) Terenurile agricole care au apartinut cu titlu de proprietate Academiei Române, universitatilor, instituțiilor de invatamant superior cu profil agricol și unităților de cercetare în 1945, revin în proprietatea acestora. (la 25-07-2005, Alin. (3) al art. 9 a fost modificat de pct. 14 al art. I, Titlul VI din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005. ) (4) Reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole care au apartinut Academiei Române se face prin comasarea terenurilor de către Agentia Domeniilor Statului, la cererea Academiei Române, dacă nu se afectează vechile amplasamente ale fostilor proprietari și cu respectarea prevederilor Legii nr. 752/2001 privind organizarea și functionarea Academiei Române, cu completările ulterioare. (la 25-07-2005, Alin. (4) al art. 9 a fost introdus de pct. 16 al art. I, Titlul VI din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005. )  +  Articolul 10(1) Persoanelor fizice cărora li s-a reconstituit dreptul de proprietate asupra terenurilor deținute de institutele și statiunile de cercetare și productie agricola, precum și de regiile autonome cu profil agricol sau de societățile naționale cu profil agricol li se vor atribui terenuri în natura din terenurile proprietate privată a statului.(2) În situația în care suprafețele proprietate privată a statului sunt insuficiente acestea pot fi suplimentate cu suprafețe ce se vor scoate din domeniul public al statului, în condițiile legii, la propunerea prefectului, sau se vor acorda despăgubiri. (la 29-06-2001, Art. 10 a fost modificat de pct. 15 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 102 din 27 iunie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 350 din 29 iunie 2001. )  +  Articolul 11Abrogat. (la 29-06-2001, Art. 11 a fost abrogat de pct. 16 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 102 din 27 iunie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 350 din 29 iunie 2001. )  +  Articolul 12(1) Comisiile comunale, orășenești sau municipale din unitățile administrativ-teritoriale pe care se află terenurile, împreună cu oficiile de cadastru și publicitate imobiliară vor delimita terenurile solicitate pe vechile amplasamente, dacă acestea nu au fost atribuite legal altor persoane, sau în sole situate în vecinătatea localităților, acceptate de foștii proprietari, cu asigurarea accesului la lucrările de hidroameliorații, acolo unde ele există. (la 25-07-2005, Alin. (1) al art. 12 a fost modificat de pct. 17 al art. I, Titlul VI din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005. ) (2) În cazul în care pe suprafetele retrocedate sunt amplasate lucrari de hidroamelioratii, proprietarii pusi în posesie sunt obligati să asigure accesul și folosință comuna pentru toți proprietarii, la întreaga capacitate a acestora.(3) Persoanele fizice și persoanele juridice, care au dreptul de acces și de folosință comună la lucrarile și instalatiile de hidroameliorații, sunt obligate să exercite aceste drepturi cu bună-credință, sa nu afecteze starea de folosință normală și să contribuie, proporțional, la întreținerea și reparația acestor lucrari și instalații. Toți utilizatorii răspund solidar pentru daunele de orice fel aduse lucrărilor și instalațiilor în toate cazurile în care raspunderea nu poate fi individualizată.(4) Procesul-verbal de delimitare împreună cu hotărârea comisiei locale vor fi supuse spre validare comisiei judetene, care este obligata să se pronunte în termen de 30 de zile de la primirea acestuia. (la 29-06-2001, Alin. (4) al art. 12 a fost modificat de pct. 17 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 102 din 27 iunie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 350 din 29 iunie 2001. ) (5) Hotărârea comisiei judetene și, respectiv, procesul-verbal de delimitare și planul de situație vor fi transmise societatilor comerciale, institutelor și statiunilor de cercetare și productie agricola, regiilor autonome și societatilor naționale cu profil agricol, precum și comisiilor locale, pentru a fi luate în considerare la intocmirea documentatiei necesare la stabilirea amplasamentelor potrivit legii, la punerea în posesie a titularilor, precum și la eliberarea titlurilor de proprietate.(6) Împotriva hotărârii comisiei judetene se poate face plangere la judecatoria în a carei raza teritoriala este situat terenul, în termen de 30 de zile de la comunicare.(7) Operațiunile prevăzute la alin. (5), inclusiv emiterea titlurilor de proprietate, se vor efectua în termen de un an de la data intrarii în vigoare a prezentei legi.  +  Articolul 13Prefectul, în calitatea sa de presedinte al comisiei judetene, va întocmi și va inainta lunar Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților un raport privind situația aplicarii prevederilor legii, cu propuneri de măsuri, inclusiv de angajare a raspunderii pentru primarii care intarzie sau împiedica în orice mod reconstituirea dreptului de proprietate în termenele și în condițiile stabilite de lege. (la 25-07-2005, Art. 13 a fost modificat de pct. 18 al art. I, Titlul VI din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005. )  +  Articolul 14Abrogat. (la 29-06-2001, Art. 14 a fost abrogat de pct. 19 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 102 din 27 iunie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 350 din 29 iunie 2001. )  +  Articolul 15Abrogat. (la 25-07-2005, Art. 15 a fost abrogat de pct. 18 al art. I, Titlul VI din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005. )  +  Articolul 16Abrogat. (la 29-06-2001, Art. 16 a fost abrogat de pct. 21 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 102 din 27 iunie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 350 din 29 iunie 2001. )  +  Articolul 17Abrogat. (la 29-06-2001, Art. 17 a fost abrogat de pct. 22 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 102 din 27 iunie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 350 din 29 iunie 2001. )  +  Articolul 18Abrogat. (la 29-06-2001, Art. 18 a fost abrogat de pct. 23 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 102 din 27 iunie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 350 din 29 iunie 2001. )  +  Articolul 19Abrogat. (la 25-07-2005, Art. 19 a fost abrogat de pct. 18 al art. I, Titlul VI din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005. )  +  Articolul 20Abrogat. (la 25-07-2005, Art. 20 a fost abrogat de pct. 19 al art. I, Titlul VI din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005. )  +  Articolul 21Abrogat. (la 29-06-2001, Art. 21 a fost abrogat de pct. 26 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 102 din 27 iunie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 350 din 29 iunie 2001. )  +  Articolul 22Reconstituirea dreptului de proprietate, punerea în posesie și eliberarea titlurilor de proprietate, în cazul persoanelor fizice, se fac de către comisiile locale și comisiile judetene sau de prefect, în conformitate cu prevederile art. 12 și art. 51 - 59 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 169/1997, cu prevederile Regulamentului privind procedura de constituire, atribuțiile și functionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a modelului și modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum și punerea în posesie a proprietarilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1172/2001, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu respectarea prevederilor prezentei legi. (la 25-07-2005, Art. 22 a fost modificat de pct. 20 al art. I, Titlul VI din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005. )  +  Articolul 22^1Suprafetele proprietate de stat formate din terenurile realizate pe seama indiguirilor, desecarilor și altor lucrari de imbunatatiri funciare, din terenurile fermelor de stat existente la data intrarii în vigoare a Legii nr. 187/1945 pentru infaptuirea reformei agrare, din cele preluate de la Domeniile Coroanei sau de la Ministerul Apararii Naționale rămân în domeniul public al statului și nu pot face obiectul reconstituirii dreptului de proprietate. (la 09-07-2002, Art. 22^1 a fost modificat de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 400 din 17 iunie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 492 din 9 iulie 2002, care modifică pct. 28 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 102 din 27 iunie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 350 din 29 iunie 2001. )  +  Articolul 23(1) Structurile reprezentative ale unităților de cult pot dobandi în proprietate, prin reconstituire, suprafete de teren agricol pe care le-au avut, astfel:a) centre eparhiale, până la 100 ha;b) protoierii, până la 50 ha;c) manastiri și schituri, până la 50 ha;d) parohii și filii, până la 10 ha. (la 29-06-2001, Alin. (1) al art. 23 a fost modificat de pct. 29 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 102 din 27 iunie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 350 din 29 iunie 2001. ) (1^1) Structurile reprezentative ale unităților de cult, înființate până la data intrarii în vigoare a prezentei legi, pot dobandi în proprietate, prin constituire, suprafete agricole în limitele prevăzute la alin. (1), din terenurile disponibile ale consiliului local respectiv, după aplicarea prevederilor prezentei legi. (la 09-07-2002, Alin. (1^1) al art. 23 a fost modificat de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 400 din 17 iunie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 492 din 9 iulie 2002, care modifică pct. 30 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 102 din 27 iunie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 350 din 29 iunie 2001. ) (1^2) Unitatile de cult prevăzute la alin. (1), dacă au avut în proprietate suprafete mai mari decat cele retrocedate până la intrarea în vigoare a prezentei legi, pot cere reconstituirea dreptului de proprietate pentru întreaga suprafața deținută în 1945. (la 25-07-2005, Alin. (1^2) al art. 23 a fost introdus de pct. 21 al art. I, Titlul VI din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005. ) (2) Pentru persoanele juridice, unități de cult recunoscute de lege, din mediul rural și din mediul urban, prevăzute la alin. (1), sunt și rămân aplicabile, de asemenea, dispozitiile art. 3 alin. (2)-(4) din prezenta lege.(3) Unităților de invatamant preuniversitar cu profil agricol sau silvic, scolilor generale din mediul rural și instituțiilor publice de ocrotire a copiilor li se restituie suprafetele de teren pe care le-au avut în proprietate, în limita a 50 ha. (la 29-06-2001, Alin. (3) al art. 23 a fost modificat de pct. 31 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 102 din 27 iunie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 350 din 29 iunie 2001. ) (4) Unităților de invatamant preuniversitar cu profil agricol sau silvic, care nu au detinut în proprietate terenuri agricole, li se atribuie, în folosință, suprafete de teren agricol până la 50 ha, dacă astfel de terenuri exista în rezerva comisiilor locale. (la 09-07-2002, Alin. (4) al art. 23 a fost modificat de pct. 9 al art. I din LEGEA nr. 400 din 17 iunie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 492 din 9 iulie 2002, care modifică pct. 31 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 102 din 27 iunie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 350 din 29 iunie 2001. ) (5) Unitățile administrativ-teritoriale care au deținut în proprietate terenuri agricole pot solicita reconstituirea dreptului de proprietate pentru întreaga suprafață deținută în anul 1945. (la 22-07-2010, Alin. (5) al art. 23 a fost introdus de art. I din LEGEA nr. 160 din 12 iulie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 497 din 19 iulie 2010. )  +  Capitolul III Retrocedarea terenurilor forestiere  +  Articolul 24(1) Reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor forestiere, pentru diferența dintre suprafața primita prin aplicarea legilor fondului funciar și cea avuta în proprietate, persoanelor fizice și juridice sau, după caz, mostenitorilor acestora, se face pe vechile amplasamente. (la 25-07-2005, Alin. (1) al art. 24 a fost modificat de pct. 22 al art. I, Titlul VI din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005. ) (1^1) În cazul în care validarea s-a facut pe alt amplasament decat cel avut în proprietate iar pentru respectiva suprafața nu s-a facut punerea în posesie, titlul de proprietate se emite pe numele fostului proprietar sau al mostenitorilor acestuia. (la 25-07-2005, Alin. (1^1) al art. 24 a fost introdus de pct. 23 al art. I, Titlul VI din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005. ) (1^2) Terenurile din ariile naturale protejate, constituite și declarate astfel potrivit legii, arboretele constituite ca unități - sursa pentru producerea materialelor forestiere de reproducere, plantajele, culturile de plante - mama pentru producția de butasi, inscrise în catalogul național al materialelor de baza, se restituie fostilor proprietari sau mostenitorilor acestora, cu obligația de a le pastra destinația și de a le asigura administrarea prin structuri silvice autorizate. Fostul proprietar poate opta pentru atribuirea unei suprafete echivalente din fondul forestier proprietate de stat*). (la 25-07-2005, Alin. (1^2) al art. 24 a fost introdus de pct. 23 al art. I, Titlul VI din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005. ) (1^3) În cazul terenurilor defrisate după data de 1 ianuarie 1990 fostul proprietar poate opta pentru restituirea pe vechiul amplasament. (la 25-07-2005, Alin. (1^3) al art. 24 a fost introdus de pct. 23 al art. I, Titlul VI din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005. ) (1^4) În cazul în care pe vechiul amplasament se afla paduri incadrate în grupa I functionala conform prevederilor Legii nr. 26/1996– Codul silvic, cu modificările și completările ulterioare, fostul proprietar sau mostenitorii acestuia trebuie să respecte destinația acestora și să permită lucrarile de interventie necesare sau pot opta pentru restituirea unui alt teren, situat în apropierea vechiului amplasament*). (la 25-07-2005, Alin. (1^4) al art. 24 a fost introdus de pct. 23 al art. I, Titlul VI din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005. ) (2) Se exceptează de la reconstituirea dreptului de proprietate pe vechile amplasamente terenurile atribuite fostilor proprietari, cu respectarea prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991, cu modificările și completările ulterioare, pentru care s-au eliberat titluri de proprietate sau procese-verbale de punere în posesie. (la 25-07-2005, Alin. (2) al art. 24 a fost modificat de pct. 24 al art. I, Titlul VI din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005. ) (3) Pentru cazurile prevăzute la alin. (2) punerea în posesie se va face pe alte terenuri, situate în apropierea vechilor amplasamente, acceptate de proprietar*). (la 25-07-2005, Alin. (3) al art. 24 a fost modificat de pct. 24 al art. I, Titlul VI din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005. ) (3^1) Abrogat. (la 25-07-2005, Alin. (3^1) al art. 24 a fost abrogat de pct. 25 al art. I, Titlul VI din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005. ) (3^2) Abrogat. (la 25-07-2005, Alin. (3^2) al art. 24 a fost abrogat de pct. 25 al art. I, Titlul VI din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005. ) (4) Unitatile și subunitatile silvice din subordinea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva, precum și ceilalti deținători actuali ai terenurilor forestiere solicitate de fostii proprietari sau de mostenitorii lor, vor pune la dispoziție comisiilor locale de aplicare a prevederilor prezentei legi suprafetele de teren pentru care cererile de reconstituire a dreptului de proprietate au fost validate, pe categorii de deținători prevăzute în prezenta lege, în condițiile prevăzute la alin. (1)-(3). Trecerea efectiva a terenurilor în proprietatea privată se va face cu ocazia punerii în posesie, potrivit prezentei legi. (la 25-07-2005, Alin. (4) al art. 24 a fost modificat de pct. 24 al art. I, Titlul VI din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005. ) (5) Autoritatea publică centrala care raspunde de silvicultura va lua măsuri ca fiecare ocol silvic sa delimiteze perimetrele cu terenuri ce rămân în proprietatea statului de terenurile care fac obiectul, reconstituirii dreptului de proprietate privată. (la 25-07-2005, Alin. (5) al art. 24 a fost modificat de pct. 24 al art. I, Titlul VI din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005. ) (6) Terenurile proprietate de stat, administrate de Institutul de Cercetari și Amenajari Silvice, destinate activității de cercetare, rămân în administrarea acestuia, cu excepția terenurilor forestiere preluate de la fostii proprietari și solicitate de persoanele indreptatite la reconstituire. Terenurile forestiere destinate cercetării care fac obiectul retrocedarii se vor delimita în trupuri compacte, începând de la marginea perimetrului. (la 25-07-2005, Alin. (6) al art. 24 a fost introdus de pct. 26 al art. I, Titlul VI din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005. ) Notă
  Prin DECIZIA CURȚII CONSTITUȚIONALE nr. 605 din 28 aprilie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 415 din 17 iunie 2009 și prin DECIZIA nr. 652 din 28 aprilie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 415 din 17 iunie 2009, a fost admisă excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 24 alin. (1^2), (1^4) și (3) din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997, constatându-se că acestea sunt neconstituționale în ceea ce privește dreptul foștilor proprietari de a opta pentru atribuirea unei suprafețe echivalente din fondul forestier proprietate de stat.
  Conform art. 147 din CONSTITUȚIA ROMÂNIEI republicată în MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 31 octombrie 2003, dispozițiile din legile și ordonanțele în vigoare, precum și cele din regulamente, constatate ca fiind neconstituționale, își încetează efectele juridice la 45 de zile de la publicarea deciziei Curții Constituționale dacă, în acest interval, Parlamentul sau Guvernul, după caz, nu pun de acord prevederile neconstituționale cu dispozițiile Constituției. Pe durata acestui termen, dispozițiile constatate ca fiind neconstituționale sunt suspendate de drept.
  Prin urmare, începând cu data de 17 iunie 2009, dispozițiile art. 24 alin. (1^2), (1^4) și (3) din Legea nr. 1/2000 se suspendă de drept, urmând să-și înceteze efectele juridice, pentru partea declarată neconstituțională, începând cu data de 2 august 2009, dacă legiuitorul nu intervine pentru modificarea prevederilor atacate.
   +  Articolul 25(1) Reconstituirea dreptului de proprietate și punerea în posesie a titularilor, în cazul terenurilor forestiere, precum și eliberarea titlurilor de proprietate se fac de comisiile locale și, respectiv, comisiile judetene, în condițiile și cu procedura stabilite de Legea fondului funciar nr. 18/1991, cu modificările și completările ulterioare, de Legea nr. 169/1997, de Regulamentul privind procedura de constituire, atribuțiile și functionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a modelului și modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum și punerea în posesie a proprietarilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1172/2001, cu modificările și completările ulterioare, și conform prezentei legi. (la 25-07-2005, Alin. (1) al art. 25 a fost modificat de pct. 27 al art. I, Titlul VI din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005. ) (2) Gospodarirea și exploatarea terenurilor forestiere, atribuite în condițiile art. 24 din prezenta lege, se fac în regim silvic, potrivit legii.-----------Alin. (2) al art. 25 a revenit la forma anterioara ORDONANTEI DE URGENTA nr. 102 din 27 iunie 2001, prin abrogarea pct. 36 al art. I din aceasta ordonanța de către pct. 10 al art. I din LEGEA nr. 400 din 17 iunie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 492 din 9 iulie 2002.(3) Pentru persoanele prevăzute la art. 24 alin. (1) din prezenta lege se va emite un titlu de proprietate suplimentar. Dacă nu a fost emis inca un titlu de proprietate pentru suprafața de teren forestier primita prin aplicarea legilor fondului funciar, se va emite un singur titlu pentru întreaga suprafața rezultata din aplicarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr. 169/1997 și a prezentei legi. (la 25-07-2005, Alin. (3) al art. 25 a fost modificat de pct. 27 al art. I, Titlul VI din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005. ) (4) Abrogat. (la 29-06-2001, Alin. (4) al art. 25 a fost abrogat de pct. 37 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 102 din 27 iunie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 350 din 29 iunie 2001. )  +  Articolul 26(1) Formelor asociative de proprietate asupra terenurilor cu vegetatie forestiera, pasunilor și fanetelor, obsti de mosneni în devalmasie, obsti razesesti nedivizate, composesorate, obsti de cumparare, paduri graniceresti, paduri urbariale, comune politice, cooperative, alte comunitati și forme asociative cu diferite denumiri, li se va elibera un singur titlu de proprietate, la solicitarea reprezentantului legal al acestora, cu mențiunea la titular, după caz: "obste de mosneni", "obste de razesi", "composesorat", "paduri graniceresti", alte asociații și forme asociative cu denumirea localității respective. (la 25-07-2005, Alin. (1) al art. 26 a fost modificat de pct. 28 al art. I, Titlul VI din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005. ) (2) Formelor asociative li se va restitui în intregime suprafața avuta în proprietate. (la 25-07-2005, Alin. (2) al art. 26 a fost modificat de pct. 28 al art. I, Titlul VI din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005. ) (2^1) În cazul în care forma asociativa a fost în devalmasie, fără specificarea cotei-părți pentru fiecare asociat deposedat, suprafața ce se restituie se stabileste în cote-părți egale, în limitele prevăzute la alin. (2). (la 29-06-2001, Alin. (2^1) al art. 26 a fost introdus de pct. 39 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 102 din 27 iunie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 350 din 29 iunie 2001. ) (2^2) Suprafața restituita formelor asociative cuprinde numai terenurile pentru care s-au formulat cereri. (la 29-06-2001, Alin. (2^2) al art. 26 a fost introdus de pct. 39 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 102 din 27 iunie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 350 din 29 iunie 2001. ) (2^3) Suprafața restituita membrilor formelor asociative nu se cumuleaza cu suprafața dobandita conform prevederilor art. 24 alin. (1) și ale art. 29 alin. (1). (la 09-07-2002, Alin. (2^3) al art. 26 a fost modificat de pct. 12 al art. I din LEGEA nr. 400 din 17 iunie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 492 din 9 iulie 2002, care modifică pct. 39 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 102 din 27 iunie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 350 din 29 iunie 2001. ) (2^4) Încetat efectele juridice.-------------Alin. (2^4) al art. 26 și-a încetat efectele juridice conform DECIZIEI CURȚII CONSTITUȚIONALE nr. 603 din 20 mai 2008, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 533 din 15 iulie 2008. (la 09-07-2002, Alin. (2^4) al art. 26 a fost introdus de pct. 13 al art. I din LEGEA nr. 400 din 17 iunie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 492 din 9 iulie 2002, care completează art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 102 din 27 iunie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 350 din 29 iunie 2001, cu pct. 39^1. ) Pct. 13 al art. I din LEGEA nr. 400 din 17 iunie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 492 din 9 iulie 2002 și-a încetat efectele juridice conform DECIZIEI CURȚII CONSTITUȚIONALE nr. 603 din 20 mai 2008, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 533 din 15 iulie 2008.(3) Titlul de proprietate va fi insotit de o schita de amplasament a suprafetei de teren forestier care a apartinut obstii de mosneni, obstii de razesi, composesoratului și altora asemenea, ce urmeaza a fi restituit. (la 25-07-2005, Alin. (3) al art. 26 a fost modificat de pct. 28 al art. I, Titlul VI din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005. ) (3^1) Punerea în posesie în cazul suprafețelor reconstituite pe raza mai multor comune se face de către comisiile locale sub coordonarea și cu avizul oficiilor judetene ale Agentiei Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliara, iar în cazul suprafețelor reconstituite pe raza mai multor judete de către Agentia Naționala de Cadastru și Publicitate Imobiliara. Titlul de proprietate se va emite de comisia judeteana în a carei raza teritoriala se afla sediul formei asociative. (la 25-07-2005, Alin. (3^1) al art. 26 a fost introdus de pct. 29 al art. I, Titlul VI din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005. ) (4) Abrogat.-----Alin. (4) al art. 26 a fost abrogat de pct. 40 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 102 din 27 iunie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 350 din 29 iunie 2001.  +  Articolul 27Administrarea și exploatarea terenurilor forestiere prevăzute la art. 26 din prezenta lege se face în conformitate cu statutele formelor asociative admise de legislatia statului român în perioada anilor 1921 - 1946, în măsura în care nu contravin legislației în vigoare. (la 25-07-2005, Art. 27 a fost modificat de pct. 30 al art. I, Titlul VI din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005. )  +  Articolul 28(1) În vederea organizarii administrarii terenurilor forestiere prevăzute la art. 26 din prezenta lege și a determinarii responsabilitatilor cu privire la administrarea lor, persoanele indreptatite se vor reorganiza, în baza acestei legi, în formele asociative initiale.(2) În termen de 90 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei legi un comitet ad-hoc va solicita judecatoriei în a carei raza teritoriala sunt situate terenurile recunoasterea formelor asociative de administrare și de exploatare a terenurilor forestiere.(3) Comitetul ad-hoc va prezenta judecatoriei, o dată cu cererea, un statut în forma autentica sau certificata de avocat, în care se vor stabili structura acestora, organele de conducere, modul de administrare a terenurilor forestiere, în condițiile legii, drepturile și oblibațiile membrilor, raspunderi, sancțiuni, modul de dizolvare, precum și alte prevederi specifice.(4) Prin hotărâre judecătorească formele asociative de administrare în comun, constituite în condițiile și cu respectarea regimului silvic prevăzut de lege, redobandesc calitatea de persoana juridica. Hotărârea judecătorească va fi înscrisă într-un registru special tinut de judecatorie.(5) Suprafetele forestiere aflate în proprietate comuna, conform naturii acestora, rămân în proprietate indiviza pe toata durata existentei lor.(6) Membrii formelor asociative aflati în devalmasie sau indiviziune nu pot instraina propriile cote-părți unor persoane din afara acestora.(7) Terenurile acestor forme asociative nu pot fi instrainate în nici un mod, în intregime sau în parte.(8) În cazul dizolvarii formelor asociative proprietatea indiviza a acestora va trece în proprietatea publică a consiliilor locale în raza cărora se afla terenurile respective. (la 25-07-2005, Art. 28 a fost modificat de pct. 31 al art. I, Titlul VI din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005. )  +  Articolul 29(1) În aplicarea prevederilor art. 47 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, propunerile de reconstituire a dreptului de proprietate pentru terenurile forestiere și eliberarea titlului de proprietate se vor face pe numele parohiei, schitului, manastirii, institutiei de cultura și invatamant, Academiei Române în limita suprafețelor pe care le-au avut în proprietate, chiar dacă terenurile sunt situate pe raza mai multor localități sau judete. (la 25-07-2005, Alin. (1) al art. 29 a fost modificat de pct. 32 al art. I, Titlul VI din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005. ) (2) Centrele eparhiale, protoieriile, manastirile, schiturile, parohiile, filiile și alte structuri ale unităților de cult dobândesc, prin reconstituire, dreptul de proprietate asupra terenurilor forestiere. (la 25-07-2005, Alin. (2) al art. 29 a fost modificat de pct. 32 al art. I, Titlul VI din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005. ) Notă
  Decizie de admitere: RIL nr. 29/2020, publicată în Monitorul Oficial nr. 42 din 14 ianuarie 2021:
  În interpretarea și aplicarea prevederilor art. 29 alin. (2) din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997, cu modificările și completările ulterioare, în forma lor anterioară modificărilor aduse prin Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente, cu modificările și completările ulterioare, stabilește că:
  Sintagma „fondul bisericesc al cultului“ are în vedere exclusiv patrimoniul unităților componente ale Bisericii Ortodoxe Române, iar nu și patrimoniul fundațiilor constituite de Biserică. Sintagma „a avut în proprietate“ are în vedere existența în patrimoniul structurilor de cult menționate în cuprinsul alin. (2) al art. 29 a unui drept de proprietate desăvârșit, corespunzător înțelesului rezultat din interpretarea prevederilor art. 480 din Codul civil de la 1864, iar nu și a unor forme istorice particulare ale dreptului de proprietate.
  (2^1) Fundatia Elias dobandeste, prin reconstituire pe vechile amplasamente sau prin comasare, dreptul de proprietate asupra terenurilor forestiere. (la 23-07-2006, Alin. (2^1) al art. 29 a fost introdus de articolul unic din LEGEA nr. 342 din 17 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 626 din 20 iulie 2006. ) (3) Terenurile atribuite potrivit alin. (2) nu vor putea depăși, cumulat, suprafața avută în proprietate de fondul bisericesc în județul în care s-a constituit protoieria, manastirea, schitul, parohia sau filia care depune cerere pentru reconstituire. (la 09-07-2002, Alin. (3) al art. 29 a fost modificat de pct. 16 al art. I din LEGEA nr. 400 din 17 iunie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 492 din 9 iulie 2002, care modifică pct. 43 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 102 din 27 iunie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 350 din 29 iunie 2001. ) (3^1) Structurile de cult prevăzute la alin. (2), care au avut în folosință sau în înzestrare terenuri cu destinație forestieră, potrivit prevederilor Legii nr. 61/1937 pentru înzestrarea unor mănăstiri ortodoxe din țară cu întinderi de păduri și alte terenuri, publicată în Monitorul Oficial, nr. 66 din 20 martie 1937, astfel cum a fost modificată prin Decretul-Lege nr. 47/1938, publicat în Monitorul Oficial nr. 74 din 30 martie 1938, cu modificările și completările ulterioare, dobândesc în proprietate respectivele suprafețe*). (la 13-11-2008, Alin. (3^1) al art. 29 a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 261 din 4 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 10 noiembrie 2008. ) Notă
  Decizie de admitere: RIL nr. 29/2020, publicată în Monitorul Oficial nr. 42 din 14 ianuarie 2021:
  În interpretarea și aplicarea prevederilor art. 29 alin. (3^1) din Legea nr. 1/2000, în forma lor anterioară modificărilor aduse prin Legea nr. 261/2008 privind modificarea și completarea art. 29 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997, stabilește că textul legal are în vedere suprafața de teren cu destinație forestieră care s-a aflat în înzestrarea, în administrarea sau în folosința structurilor de cult ca subiecte de drept individuale care au solicitat atribuirea în proprietate, iar nu terenul care a aparținut, în aceleași modalități, cultului religios din care acestea fac parte.
  (3^2) Sunt exceptate terenurile forestiere din categoria celor prevăzute la alin. (3^1), care au făcut obiectul constituirii sau reconstituirii dreptului de proprietate în favoarea structurii de cult respective sau a altor structuri ale aceluiași cult în județul respectiv. Reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor forestiere care au aparținut Academiei Române se face prin comasarea terenurilor de către Regia Națională a Pădurilor - Romsilva, la cererea Academiei Române, dacă nu se afectează vechile amplasamente ale foștilor proprietari, și cu respectarea prevederilor Legii nr. 752/2001 privind organizarea și funcționarea Academiei Române, cu modificările și completările ulterioare. (la 13-11-2008, Alin. (3^2) al art. 29 a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 261 din 4 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 10 noiembrie 2008. ) (3^3) În situația în care suprafețele avute în înzestrare sau în folosință au fost atribuite legal în proprietate altor persoane fizice sau juridice, structurilor de cult prevăzute la alin. (3^1) le vor fi oferite suprafețe de teren forestier pe alte amplasamente, cu posibilitatea comasării, la cerere, a acestor suprafețe, după ce procesul de reconstituire a dreptului de proprietate va fi finalizat. (la 13-11-2008, Alin. (3^3) al art. 29 a fost introdus de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 261 din 4 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 10 noiembrie 2008. ) (4) Comunele, orașele și municipiile, care au detinut în proprietate terenuri cu vegetatie forestiera, paduri, zavoaie, tufarisuri, fanete și pasuni impadurite, redobandesc, la cerere, proprietatea acestora, în limitele probate cu actele care atesta suprafetele solicitate în condițiile art. 9 alin. (3) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată.(5) În cazul cererilor formulate de consiliile locale, actele de reconstituire a dreptului de proprietate și eliberarea titlului de proprietate se vor face pe numele comunei, orasului sau al municipiului, ca persoane juridice, iar titlul se va inmana primarului.
   +  Articolul 29^1(1) Pentru cazurile în care o persoană fizica sau juridica solicita cu inscrisuri reconstituirea dreptului de proprietate pe vechiul amplasament, pentru o suprafața de teren cu destinatie agricola pe care în prezent se afla vegetatie forestiera cuprinsa în fondul forestier național, se va acorda, la cerere, teren agricol sau padure.(2) În situațiile în care o persoană fizica sau juridica solicita cu acte doveditoare reconstituirea dreptului de proprietate pe vechiul amplasament, pentru o suprafața de teren forestier pe care în prezent este teren cu destinatie agricola, se va acorda, la cerere, padure sau teren agricol.(3) În situațiile în care suprafetele prevăzute la alin. (1) și (2) sunt insuficiente se vor acorda despăgubiri, în condițiile legii.(4) Abrogat.----------Alin. (4) al art. 29^1 a fost abrogat de pct. 34 al art. I, Titlul VI din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005. (la 09-07-2002, Art. 29^1 a fost modificat de pct. 18 al art. I din LEGEA nr. 400 din 17 iunie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 492 din 9 iulie 2002, care modifică pct. 44 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 102 din 27 iunie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 350 din 29 iunie 2001. )
   +  Capitolul IV Dispozitii finale și tranzitorii  +  Articolul 30În aplicarea prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 169/1997, precum și a prezentei legi, cetățenii români au aceleași drepturi, indiferent dacă la data înregistrării cererii aveau domiciliul în țară sau în străinătate. (la 25-07-2005, Art. 30 a fost modificat de pct. 35 al art. I, Titlul VI din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005. )  +  Articolul 31(1) Constructiile de pe terenurile forestiere care se retrocedeaza prin efectul prezentei legi și care au facut parte din exploatatia forestiera la data trecerii în proprietatea statului se restituie fostilor proprietari sau, după caz, mostenitorilor acestora.(2) În cazul în care astfel de bunuri imobile nu mai exista, se vor acorda despăgubiri.(3) Încetat efectele juridice.-------------Alin. (3) al art. 31 și-a încetat efectele juridice conform DECIZIEI CURȚII CONSTITUȚIONALE nr. 602 din 20 mai 2008, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 533 din 15 iulie 2008.(4) Încetat efectele juridice.-------------Alin. (4) al art. 31 și-a încetat efectele juridice conform DECIZIEI CURȚII CONSTITUȚIONALE nr. 602 din 20 mai 2008, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 533 din 15 iulie 2008.(5) Bunurile prevăzute la alin. (3) trec în proprietate privată cu obligația pastrarii destinatiei acestora, exploatarea și întreținerea acestora fiind efectuate de către ocolul silvic care asigura administrarea padurii.(6) În situația în care persoanele cărora li se reconstituie dreptul de proprietate nu indeplinesc condiția prevăzută la alin. (4) reconstituirea dreptului de proprietate se face pe alte amplasamente, stabilite cu acordul proprietarilor.(7) Încetat efectele juridice.-------------Alin. (7) al art. 31 și-a încetat efectele juridice conform DECIZIEI CURȚII CONSTITUȚIONALE nr. 602 din 20 mai 2008, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 533 din 15 iulie 2008.(8) Încetat efectele juridice.-------------Alin. (8) al art. 31 și-a încetat efectele juridice conform DECIZIEI CURȚII CONSTITUȚIONALE nr. 602 din 20 mai 2008, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 533 din 15 iulie 2008.(9) Încetat efectele juridice.-------------Alin. (9) al art. 31 și-a încetat efectele juridice conform DECIZIEI CURȚII CONSTITUȚIONALE nr. 602 din 20 mai 2008, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 533 din 15 iulie 2008. (la 25-07-2005, Art. 31 a fost modificat de pct. 36 al art. I, Titlul VI din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005. ) Notă
  Prin DECIZIA CURȚII CONSTITUȚIONALE nr. 602 din 20 mai 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 533 din 15 iulie 2008 a fost admisă excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 31 alin. (3), (4), (7), (8) și (9) din Legea nr. 1/2000 constatându-se că acestea sunt neconstituționale.
  Conform art. 147 din CONSTITUȚIA ROMÂNIEI republicată în MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 31 octombrie 2003, dispozițiile din legile și ordonanțele în vigoare, precum și cele din regulamente, constatate ca fiind neconstituționale, își încetează efectele juridice la 45 de zile de la publicarea deciziei Curții Constituționale dacă, în acest interval, Parlamentul sau Guvernul, după caz, nu pun de acord prevederile neconstituționale cu dispozițiile Constituției. Pe durata acestui termen, dispozițiile constatate ca fiind neconstituționale sunt suspendate de drept.
  Prin urmare, în intervalul 15 iulie 2008-29 august 2008, dispozițiile invocate mai sus au fost suspendate de drept, iar începând cu data de 30 august 2008 acestea și-au încetat efectele juridice.
   +  Articolul 32(1) Persoanele fizice și persoanele juridice, prevăzute la art. 10 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, au obligația să depună declaratia pe propria raspundere în legătură cu suprafetele de teren atribuite potrivit legii sau, respectiv, deținute efectiv, în temeiul aceluiasi articol, în termen de 6 luni de la data intrarii în vigoare a prezentei legi.(2) Prevederile art. 110 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, rămân aplicabile.  +  Articolul 33(1) Pot cere reconstituirea dreptului de proprietate și fostii proprietari cărora li s-au respins cererile sau li s-au modificat ori anulat adeverintele de proprietate, procesele-verbale de punere în posesie sau titlurile de proprietate, prin nesocotirea prevederilor art. III din Legea nr. 169/1997. Cererile de reconstituire a dreptului de proprietate se considera a fi depuse în termen chiar dacă acestea au fost depuse la alte comisii decat cele competente potrivit legii; aceste comisii vor trimite cererile, din oficiu, comisiilor competente, instiintand despre acest lucru și persoanele indreptatite. Persoanele fizice și persoanele juridice care nu au depus în termenele prevăzute de Legea nr. 169/1997 și de prezenta lege cereri pentru reconstituirea dreptului de proprietate sau, după caz, actele doveditoare pot formula astfel de cereri până la data de 30 noiembrie 2005 inclusiv. În cazul formelor asociative prevăzute la art. 26 alin. (1) din lege, aflate în curs de constituire, cererea poate fi formulata de comitetul ad-hoc de inițiativa. (la 21-09-2005, Alin. (1) al art. 33 a fost modificat de art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 127 din 15 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 851 din 21 septembrie 2005. ) (2) În situația în care după depunerea cererilor de reconstituire s-au administrat probe care atesta alte terenuri ce au apartinut petentilor în proprietate, ele se restituie acestora pe vechile amplasamente, dacă sunt libere. (la 25-07-2005, Art. 33 a fost modificat de pct. 37 al art. I, Titlul VI din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005. )  +  Articolul 34Terenurile fără constructii neafectate de lucrari de investitii aprobate potrivit legii sau cu lucrari ce au fost deteriorate, distruse și nu mai prezinta nici o valoare de intrebuintare, preluate în orice mod, inclusiv cu titlu de donatie, considerate proprietate publică sau privată a statului ori a unităților administrativ-teritoriale prin aplicarea dispozițiilor Decretului nr. 712/1966 și ale altor acte normative speciale, se restituie fostilor proprietari sau mostenitorilor acestora, după caz. (la 26-01-2018, Articolul 35 din Capitolul IV a fost abrogat de ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 45 din 19 ianuarie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 69 din 23 ianuarie 2018 )  +  Articolul 36(1) Persoanelor fizice cărora li s-au stabilit dreptul de proprietate prin împroprietărire, prin aplicarea Legii nr. 187/1945 pentru înfăptuirea reformei agrare, dar cărora nu li s-au atribuit efectiv terenul la care aveau dreptul sau cărora atribuirea le-a fost anulată, persoanelor îndreptățite la împroprietărire, înscrise în tabelele nominale, precum și persoanelor care dovedesc cu acte de la arhivele militare ale Ministerului Apărării Naționale că au luptat pe front și că îndeplineau condițiile prevăzute de Legea nr. 187/1945 pentru a fi împroprietărite li se vor acorda terenurile respective, agricole și forestiere, în limita suprafețelor disponibile, sau despăgubiri. (2) Proba participării la război, pentru persoanele prevăzute la alin. (1), se poate face cu acte de la arhivele militare ale Ministerului Apărării Naționale. (3) Petenții cărora li s-au respins cererile în baza legislației în vigoare, pe motivul decăderii din termen sau al necorespunderii actelor doveditoare, precum și petenții care nu au formulat cereri pentru că nu dețineau acte de la arhivele militare pot formula o nouă cerere, în baza prevederilor art. 5 alin. 4 din Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război, republicată, cu modificările și completările ulterioare. (la 10-12-2016, Articolul 36 din Capitolul IV a fost modificat de Articolul I din LEGEA nr. 246 din 5 decembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 983 din 07 decembrie 2016 )  +  Articolul 37Persoanelor fizice ale caror terenuri au intrat în componenta fostelor cooperative agricole de productie și, ca urmare a comasarilor, nu li s-a reconstituit dreptul de proprietate în condițiile Legii fondului funciar nr. 18/1991, li se reconstituie dreptul de proprietate în condițiile prezentei legi, pe vechile amplasamente, în perimetrul societatilor comerciale cu capital de stat, dacă acestea nu au fost atribuite în conformitate cu art. 2 alin. (1) din prezenta lege. (la 25-07-2005, Art. 37 a fost modificat de pct. 40 al art. I, Titlul VI din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005. )  +  Articolul 38Comisiilor prevăzute la art. 6 alin. (1) le este interzisă reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere prin transferul lor de la o unitate administrativ-teritorială la alta. (la 29-06-2001, Art. 38 a fost modificat de pct. 47 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 102 din 27 iunie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 350 din 29 iunie 2001. )  +  Articolul 39Abrogat. (la 25-07-2005, Art. 39 a fost abrogat de pct. 41 al art. I, Titlul VI din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005. )  +  Articolul 40Pentru suprafetele de pe care s-a exploatat masa lemnoasa în perioada dintre validarea cererilor de retrocedare și punerea în posesie a proprietarilor, Regia Naționala a Pădurilor - Romsilva va acorda acestora beneficiul realizat, după deducerea cheltuielilor de exploatare, și va suporta cheltuielile de impadurire a suprafețelor neregenerate. (la 25-07-2005, Art. 40 a fost modificat de pct. 42 al art. I, Titlul VI din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005. )  +  Articolul 41Guvernul va modifica și va completa, în termen de 30 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei legi, regulamentul aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 131/1991, republicat.  +  Articolul 42Cererile sau actiunile în justiție, cererile accesorii și incidente, precum și intabularea titlurilor de proprietate rezultate din aplicarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare și a prezentei legi sunt scutite de taxa de timbru și de timbru judiciar. (la 25-07-2005, Art. 42 a fost introdus de pct. 43 al art. I, Titlul VI din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005. )
  Această lege a fost adoptata de Camera Deputatilor și de Senat în sedinta comuna din 9 decembrie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) și ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României.
  p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,
  ANDREI IOAN CHILIMAN
  p. PRESEDINTELE SENATULUI,
  ULM NICOLAE SPINEANU
  -----------