ORDIN nr. 3.017 din 8 ianuarie 2018pentru modificarea și completarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2018-2019, aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 5.485/2017
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 52 din 18 ianuarie 2018  În baza prevederilor art. 94 și 252 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației Naționale, cu modificările ulterioare,ministrul educației naționale emite prezentul ordin.  +  Articolul IMetodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2018-2019, aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 5.485/2017, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 926 și 926 bis din 24 noiembrie 2017, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 74, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 74(1) La etapa de pretransfer participă cadrele didactice titulare prevăzute la art. 5 alin. (1)-(3), precum și cadrele didactice prevăzute la art. 5 alin. (6), la cererea acestora, prin pretransfer consimțit între unitățile de învățământ preuniversitar în aceeași localitate, în localitatea de domiciliu, conform art. 1 alin. (3), pentru apropiere de domiciliu sau pentru reîntregirea familiei.2. La articolul 75, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 75(1) Pentru pretransferul consimțit între unitățile de învățământ, în aceeași localitate, în localitatea de domiciliu, pentru apropiere de domiciliu sau pentru reîntregirea familiei, personalul didactic titular în învățământul preuniversitar depune în perioadele prevăzute în Calendar, atât la unitatea/unitățile de învățământ în care solicită pretransferul consimțit între unitățile de învățământ preuniversitar, o cerere-tip, conform anexei nr. 14, cât și la inspectoratul școlar în a cărui rază teritorială își are sediul unitatea de învățământ la care se solicită pretransferul, prin accesarea unei aplicații special concepute în acest sens, aplicație care permite vizualizarea în timp real a tuturor posturilor didactice/catedrelor vacante, respectiv a celor care se pot vacanta pe parcursul derulării etapei de pretransfer. Cadrele didactice care solicită pretransferul consimțit între unitățile de învățământ preuniversitar pe posturi în centre și cabinete de asistență psihopedagogică/profesorii logopezi din cabinetele interșcolare depun, în perioadele prevăzute în Calendar, cereri la CMBRAE/CJRAE în cadrul căruia este normat postul didactic respectiv și la inspectoratul școlar. Cererea este însoțită de documentele menționate în aceasta. Cadrul didactic titular care solicită soluționarea cererii de pretransfer consimțit între unități de învățământ în unități de învățământ din alte județe anexează la cererea de înscriere adeverința eliberată de inspectoratul școlar, în a cărui rază teritorială este titular, din care să rezulte că cererea de pretransfer în alt județ a solicitantului a fost luată în evidență. Un cadru didactic titular în învățământul preuniversitar se poate înscrie la etapa de pretransfer consimțit între unitățile de învățământ numai într-un singur județ sau numai în municipiul București. Cererile se depun mai întâi la inspectoratul școlar și apoi la unitățile de învățământ, conform Calendarului. La cererile care se depun la unitățile de învățământ vor fi anexate, în copie, documentele de studii, buletinul/cartea de identitate/adeverință de identitate, documente doveditoare privind schimbarea numelui, dacă este cazul, adeverințele/atestatele/certificatele de acordare a definitivării în învățământ sau a gradelor didactice II sau I, dacă este cazul, avizele și atestatele necesare pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante solicitate, dacă este cazul, și documentele necesare pentru a face dovada îndeplinirii tuturor condițiilor specifice pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante prin transfer, dacă este cazul, autentificate de conducerea unității de învățământ la care cadrul didactic este titular sau detașat.3. La articolul 77, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (7^1), cu următorul cuprins:(7^1) Cadrele didactice, care solicită pretransferul pentru reîntregirea familiei, nu sunt condiționate de domiciliul în localitatea în care solicită pretransferul, dar trebuie să facă dovada că soțul/soția are locul de muncă în localitatea în care solicită pretransferul sau într-o localitate apropiată, anexând, în copie, la cererea de pretransfer, după caz, unul dintre următoarele documente: extras din aplicația REVISAL sau contractul individual de muncă, decizia sau ordinul conducătorului instituției publice, ordinul de ministru pentru personalul din sistemul de apărare, de informații sau de ordine publică și de securitate națională.4. Anexa nr. 19 se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IIDirecția generală învățământ secundar superior și educație permanentă, Direcția generală educație timpurie, învățământ primar și gimnazial, Direcția generală infrastructură din cadrul Ministerului Educației Naționale, Centrul Național de Evaluare și Examinare, inspectoratele școlare și unitățile de învățământ preuniversitar duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul educației naționale,
  Liviu-Marian Pop
  București, 8 ianuarie 2018.Nr. 3.017.  +  ANEXĂ(Anexa nr. 19 la Metodologie)
  CALENDARUL
  mobilității personalului didactic de predare din
  învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2018-2019
  I. Ordinea desfășurării etapelor mobilității personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2018-2019 este următoarea:1. Constituirea comisiei județene/a municipiului București de mobilitate a personalului didactic din învățământul preuniversitar, prin decizia inspectorului școlar generalTermen: 3 ianuarie 20182. Revizuirea deciziilor de numire/transfer/repartizare pe post catedră a personalului didactic titular conform prevederilor art. 19 alin. (5) și (6) din Metodologie și întocmirea listelor cuprinzând personalul didactic titular care îndeplinește condițiile legale de pensionare la 1 septembrie 2018, pe baza cererilor înregistrate la secretariatele unităților de învățământ de către unitățile de învățământ și comunicarea acestora la inspectoratul școlar:a) pentru limită de vârstă;b) la cerere, pentru pensionare anticipată sau pensionare anticipată parțială.Termen: 26 ianuarie 20183. Constituirea posturilor didactice/catedrelor, încadrarea personalului didactic titular, soluționarea cererilor de întregire/completare a normei didactice de predare-învățare-evaluare la nivelul unităților de învățământ a personalului didactic titular pentru anul școlar 2018-2019 și soluționarea cererilor cadrelor didactice titulare prevăzute la art. 48 alin. (2) și (3) din Metodologie:a) elaborarea ofertei școlii și stabilirea disciplinelor opționale pentru anul școlar următor;Până la 16 februarie 2018b) depunerea cererilor de către cadrele didactice titulare prevăzute la art. 48 alin. (2) din Metodologie și a cererilor de întregire/completare a normei didactice de predare-învățare-evaluare la secretariatele unităților de învățământ;Până la 26 ianuarie 2018c) comunicarea, la inspectoratele școlare, a acordului/acordului de principiu/refuzului pentru transfer al cadrelor didactice titulare prevăzute la art. 48 alin. (2) din Metodologie, respectiv pentru întregirea normei didactice de predare-învățare-evaluare;Termen: 9 februarie 2018d) stabilirea de către consiliul de administrație al inspectoratului școlar a listei finale a cadrelor didactice prevăzute la art. 48 alin. (2) din Metodologie pentru care se acordă transferul;Termen: 12 februarie 2018e) constituirea posturilor didactice/catedrelor la nivelul unităților de învățământ/consorțiilor școlare; organizarea inspecțiilor speciale la clasă/probelor practice/orale de profil, de către comisia stabilită la nivelul inspectoratului școlar, afișarea rezultatelor la sediul inspectoratului școlar și pe pagina web a inspectoratului școlar;Perioada: 26 ianuarie-9 februarie 2018f) analiza, corectarea și avizarea proiectului de încadrare și a ofertei de posturi didactice/catedre vacante/rezervate de către inspectoratul școlar;Perioada: 12-21 februarie 2018g) emiterea și comunicarea deciziilor de transfer/întregire de normă.Perioada: 21 februarie-2 martie 20184. Stabilirea personalului didactic care îndeplinește condițiile legale de pensionare la data de 1 septembrie 2018 și se menține în activitate ca titular în anul școlar 2018-2019, în funcția didactică, până la 3 ani peste vârsta de pensionare, raportată la data de 1 septembrie 2018:a) depunerea și înregistrarea cererilor la secretariatele unităților de învățământ;Până la 26 ianuarie 2018b) aprobarea cererilor privind menținerea în activitate ca titular în funcția didactică peste vârsta de pensionare la nivelul unităților de învățământ;Până la 31 ianuarie 2018c) comunicarea situației prevăzute la art. 28 alin. (6) din Metodologie la inspectoratele școlare și cadrelor didactice;Termen: 1 februarie 2018d) întocmirea, la nivelul inspectoratelor școlare, a listelor finale cuprinzând cadrele didactice care îndeplinesc condițiile legale de pensionare la data de 1 septembrie 2018 și au solicitat menținerea în activitate ca titular în anul școlar 2018-2019, în funcția didactică, până la 3 ani peste vârsta de pensionare, raportată la data de 1 septembrie 2018, prezentarea acestora spre validare consiliului de administrație al inspectoratului școlar și afișarea listelor finale la inspectoratele școlare;Perioada: 2-5 februarie 2018e) înregistrarea contestațiilor la inspectoratele școlare;Perioada: 5-7 februarie 2018f) soluționarea contestațiilor de către consiliul de administrație al inspectoratului școlar.Termen: 9 februarie 20185. Completarea normei didactice de predare-învățare-evaluare a personalului didactic titular la nivelul inspectoratului școlar:a) afișarea la inspectoratele școlare a listei tuturor catedrelor vacante/rezervate complete și incomplete;Termen: 22 februarie 2018b) înregistrarea cererilor pentru completarea normei didactice la inspectoratul școlar;Perioada: 22-23 februarie 2018c) organizarea inspecțiilor speciale la clasă/probelor practice/orale de profil, de către comisia stabilită la nivelul inspectoratului școlar, afișarea rezultatelor la sediul inspectoratului școlar și pe pagina web a inspectoratului școlar;Perioada: 26 februarie-2 martie 2018d) ședință de repartizare organizată de comisia de mobilitate a personalului didactic din învățământul preuniversitar, constituită la nivelul inspectoratului școlar, pentru completarea normei didactice;Termen: 5 martie 2018e) emiterea și comunicarea deciziilor de completare de normă/transfer.Perioada: 5-9 martie 20186. Transferarea personalului didactic titular disponibilizat prin restrângere de activitate sau prin restructurarea rețelei școlare ori prin desființarea unor unități de învățământ:a) reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate complete și incomplete și afișarea acesteia la inspectoratele școlare;Termen: 6 martie 2018b) afișarea, la inspectoratele școlare, a listei cadrelor didactice care intră în restrângere de activitate, începând cu data de 1 septembrie 2018;Termen: 6 martie 2018c) afișarea la sediile unităților de învățământ a condițiilor specifice și a grilelor de evaluare aferente acestora (dacă este cazul) pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante prin transfer/pretransfer consimțit între unitățile de învățământ, avizate de inspectoratele școlare;Termen: 6 martie 2018d) înregistrarea cererilor, însoțite de documentele precizate în acestea, cadrelor didactice aflate în restrângere de activitate, la inspectoratele școlare; verificarea și avizarea dosarelor depuse de către comisia de mobilitate a personalului didactic din învățământul preuniversitar constituită la nivelul inspectoratului școlar și consilierul juridic al inspectoratului școlar;Perioada: 6-9 martie 2018e) afișarea la inspectoratul școlar și pe pagina web a inspectoratului școlar a listelor cu punctajele cadrelor didactice care solicită soluționarea restrângerii de activitate;Termen: 12 martie 2018f) înregistrarea contestațiilor la punctajele acordate;Perioada: 12-13 martie 2018g) organizarea inspecțiilor speciale la clasă/probelor practice/orale de profil, afișarea rezultatelor la sediul inspectoratului școlar și pe pagina web a inspectoratului școlar;Perioada: 7-19 martie 2018h) soluționarea contestațiilor la punctajele acordate, în consiliul de administrație al inspectoratului școlar și afișarea punctajelor finale la inspectoratul școlar și pe pagina web a inspectoratului școlar;Termen: 19 martie 2018i) depunerea cererilor, însoțite de documentele precizate în acestea, de către cadrele didactice aflate în restrângere de activitate, pentru obținerea acordurilor/acordurilor de principiu în vederea soluționării restrângerii de activitate la unitățile de învățământ, CMBRAE/CJRAE;Perioada: 14-19 martie 2018j) analiza în consiliile de administrație ale unităților de învățământ a solicitărilor și comunicarea hotărârii cu privire la acordarea/neacordarea acordurilor/acordurilor de principiu pentru transfer;Termen: 20 martie 2018k) depunerea și înregistrarea contestațiilor privind acordurile/acordurile de principiu emise de unitățile de învățământ, de către personalul didactic titular care solicită transfer consimțit între unitățile de învățământ;Perioada: 20-21 martie 2018l) soluționarea contestațiilor privind acordurile/acordurile de principiu pentru transfer emise de unitățile de învățământ;Perioada: 21-23 martie 2018m) depunerea acordurilor/acordurilor de principiu cadrelor didactice titulare care solicită soluționarea restrângerii de activitate la comisia de mobilitate a personalului didactic din învățământul preuniversitar constituită la nivelul inspectoratului școlar;Perioada: 20-26 martie 2018n) soluționarea cererilor de restrângere de activitate în ședință de repartizare;Termen: 27 martie 2018o) înregistrarea contestațiilor la inspectoratul școlar cu privire la modul de soluționare a restrângerilor;Perioada: 27-28 martie 2018p) soluționarea contestațiilor în consiliul de administrație al inspectoratului școlar;Termen: 29 martie 2018q) emiterea și comunicarea deciziilor de repartizare.Perioada: 29 martie-11 aprilie 20187. Repartizarea, în ședință organizată de inspectoratul școlar, pe perioadă nedeterminată, a cadrelor didactice calificate angajate cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, în baza prevederilor art. 253 din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare:a) reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate;Termen: 30 martie 2018b) depunerea și înregistrarea dosarelor de înscriere la inspectoratele școlare;Perioada: 3-12 aprilie 2018c) verificarea dosarelor de către comisia de mobilitate a personalului didactic din învățământul preuniversitar constituită la nivelul inspectoratului școlar și consilierul juridic al inspectoratului școlar;Perioada: 4-13 aprilie 2018d) repartizarea cadrelor didactice conform prevederilor art. 253 din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, în ședință organizată de inspectoratul școlar;Termen: 16 aprilie 2018e) depunerea și înregistrarea contestațiilor la sediile inspectoratelor școlare;Perioada: 16-17 aprilie 2018f) soluționarea contestațiilor de către consiliul de administrație al inspectoratului școlar;Termen: 18 aprilie 2018g) emiterea și comunicarea deciziilor de repartizare.Perioada: 19-27 aprilie 20188. Ocuparea prin concurs național a posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate în învățământul preuniversitar:a) înregistrarea, analizarea și soluționarea cererilor de concediu fără plată în consiliile de administrație ale unităților de învățământ și transmiterea situației la inspectoratele școlare;Până la 17 aprilie 2018b) afișarea listei posturilor didactice/catedrelor ocupate ca urmare a repartizării cadrelor didactice conform prevederilor art. 253 din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;Termen: 18 aprilie 2018c) verificarea și publicarea listei finale reactualizate cu posturile didactice/catedrele vacante/rezervate pentru concurs;Termen: 19 aprilie 2018d) înregistrarea dosarelor de înscriere a candidaților la concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate, inclusiv pentru absolvenții promoției 2018, la inspectoratele școlare;Perioada: 20 aprilie-3 mai 2018e) verificarea și avizarea dosarelor candidaților de către comisia județeană/municipiului București de organizare și desfășurare a concursului și consilierul juridic al inspectoratului școlar;Perioada: 23 aprilie-4 mai 2018f) validarea înscrierii, prin semnătură, de către candidați sau împuterniciții acestora prin procură notarială în original, conform graficului stabilit de comisia de organizare și desfășurare a concursului; neprezentarea la validare a absolvenților din promoțiile anterioare atrage anularea înscrierii la concurs.Perioadele: 7-8 mai 2018; 5-9 iulie 2018 pentru absolvenții promoției 2018/absolvenții 2018 ai programelor de pregătire psihopedagogică oferite de departamentele pentru pregătirea personalului didactic/ departamentele de specialitate cu profil psihopedagogic Notă
  În mod excepțional, absolvenții promoției 2018 (studiilor medii/postliceale/universitare de licență/universitare de masterat/departamentelor pentru pregătirea personalului didactic/departamentelor de specialitate cu profil psihopedagogic) pot să prezinte adeverința de absolvire a studiilor/programului de pregătire psihopedagogică și să valideze fișa de înscriere în data de 11 iulie 2018. Absolvenții promoției 2018 pot participa la proba scrisă în cadrul concursului național pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate, numai după prezentarea adeverinței de absolvire a studiilor/programului de pregătire psihopedagogică.
  g) afișarea listei candidaților înscriși și a graficului privind susținerea probelor practice/orale și a inspecțiilor speciale la clasă;Termen: 9 mai 2018h) organizarea și desfășurarea probelor practice/orale și a inspecțiilor speciale la clasă, de către comisia stabilită la nivelul inspectoratului școlar;Perioada: 10 mai-29 iunie 2018i) desfășurarea probei scrise;Termen: 11 iulie 2018j) comunicarea rezultatelor;Termen: 17 iulie 2018k) înregistrarea contestațiilor la inspectoratele școlare și transmiterea acestora la centrele de evaluare;Perioada: 17-18 iulie 2018l) rezolvarea contestațiilor;Perioada: 18-23 iulie 2018m) comunicarea rezultatelor finale.Termen: 24 iulie 2018n) repartizarea candidaților cu media de repartizare minimum 7 (șapte), conform art. 53 alin. (8) din Metodologie, pe posturi didactice/catedre vacante publicate pentru angajare cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată, la nivelul județului în care au susținut proba practică sau inspecția specială la clasă în profilul postului, indiferent de județul în care au susținut proba scrisă, ierarhizați pe o listă unică, în ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare;Termen: 25 iulie 2018o) repartizarea candidaților cu statut de cadre didactice titulare în învățământul preuniversitar anterior înscrierii la concurs, care au obținut media de repartizare minimum 7 (șapte), conform art. 53 alin. (8) din Metodologie, pe posturi didactice/catedre vacante indiferent de viabilitatea acestora, la nivelul județului în care au susținut proba practică sau inspecția specială la clasă în profilul postului, indiferent de județul în care au susținut proba scrisă, ierarhizați pe o listă unică, în ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare, cu păstrarea statutului de cadru didactic titular;Termen: 26 iulie 2018p) reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor;Termen: 27 iulie 2018q) emiterea și comunicarea deciziilor de repartizare pe post/catedră.Perioada: 27 iulie-3 august 2018
  9. Pretransferul consimțit între unitățile de învățământ preuniversitar, la cerere, a personalului didactic titular:a) reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate complete și incomplete;Termen: 30 martie 2018b) afișarea la sediile unităților de învățământ a condițiilor specifice și a grilelor de evaluare aferente acestora (dacă este cazul) pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante prin pretransfer consimțit între unitățile de învățământ, avizate de inspectoratele școlare (pentru unitățile de învățământ care nu au avut condiții specifice pentru etapa de transfer);Termen: 30 martie 2018c) depunerea cererilor, însoțite de documentele cerute în acestea, de către cadrele didactice care solicită pretransfer prin schimb de posturi/catedre în baza consimțământului scris, respectiv pretransfer consimțit între unitățile de învățământ la inspectoratele școlare; verificarea și avizarea dosarelor depuse de către comisia de mobilitate a personalului didactic din învățământul preuniversitar constituită la nivelul inspectoratului școlar și consilierul juridic al inspectoratului școlar;Perioada: 3-12 aprilie 2018d) afișarea la inspectoratul școlar și pe pagina web a inspectoratului școlar a listelor cu punctajele cadrelor didactice înscrise la etapa de pretransfer consimțit între unitățile de învățământ, cu precizarea unităților de învățământ la care sunt titulare cadre didactice care au depus cereri de pretransfer;Termen: 13 aprilie 2018e) înregistrarea contestațiilor la punctajele acordate;Zilele: 16-17 aprilie 2018f) soluționarea contestațiilor la punctajele acordate în consiliul de administrație al inspectoratului școlar, afișarea punctajelor finale la sediul inspectoratului școlar și pe pagina web a inspectoratului școlar;Termen: 18 aprilie 2018g) desfășurarea inspecțiilor speciale la clasă/probelor practice/orale de profil, de către comisia stabilită la nivelul inspectoratului școlar, afișarea rezultatelor la sediul inspectoratului școlar și pe pagina web a inspectoratului școlar;Perioada: 13-26 aprilie 2018h) depunerea cererilor, însoțite de documentele cerute în acestea, de către cadrele didactice care solicită pretransfer la unitățile de învățământ care au publicat posturi didactice/catedre vacante pentru obținerea acordului de principiu pentru pretransfer, precum și la unitățile de învățământ la care sunt titulare cadre didactice care au depus cereri de pretransfer, pentru obținerea acordului de principiu pentru pretransfer;Perioada: 16-26 aprilie 2018i) analiza, în consiliile de administrație ale unităților de învățământ, a solicitărilor depuse de cadrele didactice titulare și comunicarea hotărârii cu privire la acordarea/neacordarea acordului de principiu pentru pretransfer către solicitant/inspectoratul școlar;Termen: 27 aprilie 2018j) depunerea contestațiilor privind acordurile de principiu emise de unitățile de învățământ, de către personalul didactic titular care solicită pretransfer consimțit între unitățile de învățământ, la comisia de mobilitate a personalului didactic din învățământul preuniversitar constituită la nivelul inspectoratului școlar;Perioada: 27 aprilie-2 mai 2018k) soluționarea contestațiilor privind acordurile de principiu emise de unitățile de învățământ;Termen: 3 mai 2018l) soluționarea cererilor de pretransfer consimțit între unitățile de învățământ în ședință de repartizare;Termen: 27 iulie 2018m) înregistrarea contestațiilor la inspectoratul școlar cu privire la modul de soluționare a cererilor de pretransfer consimțit între unitățile de învățământ;Zilele: 27 și 30 iulie 2018n) soluționarea contestațiilor în consiliul de administrație al inspectoratului școlar;Termen: 31 iulie 2018o) reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate și afișarea acesteia la sediile inspectoratelor școlare;Termen: 1 august 2018p) emiterea și comunicarea deciziilor de repartizare.Perioada: 2-24 august 201810. Reîncadrarea în funcția de personal didactic a personalului didactic pensionat, care a avut calitatea de titular în învățământul preuniversitar și care nu a depășit cu 3 ani vârsta de pensionare, raportată la data de 1 septembrie 2018, în anul școlar 2018-2019:a) depunerea și înregistrarea cererilor la secretariatele unităților de învățământ;Perioada: 13-19 aprilie 2018b) discutarea și analizarea de către consiliile profesorale ale unităților de învățământ a cererilor depuse;Termen: 2 mai 2018c) comunicarea, de către consiliile de administrație ale unităților de învățământ, inspectoratului școlar și cadrelor didactice a acordului de principiu/refuzului privind reîncadrarea în funcția de personal didactic a personalului didactic pensionat care a avut calitatea de titular și care nu a depășit cu 3 ani vârsta de pensionare, raportată la data de 1 septembrie 2018, în anul școlar 2018-2019;Termen: 4 mai 2018d) validarea de către consiliul de administrație al inspectoratului școlar a listelor finale cuprinzând personalul didactic titular pensionat care a avut calitatea de titular în învățământul preuniversitar, care nu a depășit cu 3 ani vârsta de pensionare raportată la data de 1 septembrie 2018 și care a solicitat reîncadrarea în funcția de personal didactic;Termen: 31 iulie 2018e) depunerea și înregistrarea contestațiilor la sediile inspectoratelor școlare;Perioada: 31 iulie - 1 august 2018f) soluționarea contestațiilor de către consiliul de administrație al inspectoratului școlar;Termen: 2 august 2018g) emiterea și comunicarea deciziilor.Perioada: 20-24 august 201811. Stabilirea prelungirii duratei contractelor individuale de muncă, în anul școlar 2018-2019, pentru cadrele didactice angajate cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, care au dobândit cel puțin definitivarea în învățământ, în baza mediei de repartizare minimum 7 (șapte) obținute la concursurile de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învățământul preuniversitar, sesiunile 2017, 2016, respectiv 2017, 2016, 2015 și/sau 2014 pentru învățători/institutori/profesori pentru învățământ primar, pentru finalizarea ciclului primar la aceeași clasă de elevi, conform prevederilor art. 81 din Metodologie:a) depunerea și înregistrarea la secretariatele unităților de învățământ a cererilor personalului didactic angajat cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, în vederea prelungirii duratei contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul școlar 2018-2019, conform prevederilor art. 81 din Metodologie;Perioada: 13-19 aprilie 2018b) comunicarea, de către consiliile de administrație ale unităților de învățământ, inspectoratului școlar și cadrelor didactice a acordului de principiu/refuzului privind prelungirea duratei contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul școlar 2018-2019, conform prevederilor art. 81 din Metodologie;Termen: 2 mai 2018c) reactualizarea dosarelor personale, la inspectoratele școlare, ale cadrelor didactice care au primit acordul de principiu privind prelungirea duratei contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul școlar 2018-2019, conform prevederilor art. 81 din Metodologie; verificarea dosarelor și a situațiilor transmise de unitățile de învățământ, de către comisia de mobilitate a personalului didactic din învățământul preuniversitar, constituită la nivelul inspectoratului școlar;Perioada: 2-4 mai 2018d) verificarea și avizarea dosarelor cadrelor didactice de către comisia de mobilitate a personalului didactic din învățământul preuniversitar și consilierul juridic al inspectoratului școlar;Perioada: 4-8 mai 2018e) reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor ocupate ca urmare a soluționării, în ordine, a:(i) cererilor de pretransfer consimțit între unitățile de învățământ;(ii) cererilor de reîncadrare în anul școlar 2018-2019 a personalului didactic pensionat care a avut calitatea de titular și care nu a depășit cu 3 ani vârsta de pensionare, raportată la 1 septembrie 2018;(iii) cererilor de prelungire a duratei contractelor individuale de muncă, în anul școlar 2018-2019, pentru personalul didactic angajat cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, conform prevederilor art. 81 din Metodologie;Termen: 2 august 2018f) emiterea și comunicarea deciziilor de repartizare.Perioada: 20-30 august 201812. Detașarea în interesul învățământului:a) înregistrarea cererilor cadrelor didactice titulare, a căror restrângere de activitate nu a fost soluționată prin transfer, pentru cadrele didactice care solicită completarea normei didactice, precum și a acordurilor pentru detașare în interesul învățământului, la inspectoratele școlare și la unitățile de învățământ;Până la 1 august 2018b) organizarea și desfășurarea probelor practice/orale în profilul postului, de către comisia stabilită la nivelul inspectoratului școlar;Termen: 2 august 2018c) numirea, prin detașare în interesul învățământului, în funcțiile de conducere, îndrumare și control neocupate prin concurs;Până la 17 august 2018d) discutarea și soluționarea propunerilor pentru detașare în interesul învățământului în consiliile de administrație ale unităților de învățământ, transmiterea listei cadrelor didactice detașate în interesul învățământului însoțite de acordurile acestora la inspectoratele școlare pentru eliberarea deciziilor;Termen: 20 august 2018e) reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor ocupate ca urmare a soluționării, în ordine, a:(i) cererilor de pretransfer consimțit între unitățile de învățământ;(ii) cererilor de reîncadrare în anul școlar 2018-2019 a personalului didactic pensionat care a avut calitatea de titular și care nu a depășit cu 3 ani vârsta de pensionare, raportată la 1 septembrie 2018;(iii) cererilor de prelungire a duratei contractelor individuale de muncă, în anul școlar 2018-2019, pentru personalul didactic angajat cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, conform prevederilor art. 81 din Metodologie;(iv) detașărilor în interesul învățământului;Termen: 20 august 2018f) emiterea și comunicarea deciziilor de detașare în interesul învățământului.Perioada: 21-30 august 201813. Soluționarea în ședință de repartizare a cererilor de completare a normei didactice, în alte unități de învățământ și de detașare în interesul învățământului pentru restrângere nesoluționată:a) depunerea și înregistrarea cererilor la inspectoratele școlare;Până la: 1 august 2018b) organizarea și desfășurarea probelor practice/orale în profilul postului, de către comisia stabilită la nivelul inspectoratului școlar;Termen: 2 august 2018c) soluționarea în ședință de repartizare a cererilor de completare a normei didactice, în alte unități de învățământ și de detașare în interesul învățământului pentru restrângere nesoluționată;Termen: 21 august 2018d) emiterea și comunicarea deciziilor de completare a normei didactice și detașare în interesul învățământului pentru restrângere nesoluționată.Perioada: 22-30 august 2018 Notă
  Începând cu data de 21 august 2018, prioritate la ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate, în toate ședințele de repartizare, precum și după începerea cursurilor au în ordine cadrele didactice titulare cu reducerea de activitate nesoluționată și cadrele didactice care beneficiază de prelungirea contractului individual de muncă pe perioadă determinată conform prevederilor art. 81 din Metodologie.
  14. Detașarea la cerere:a) depunerea și înregistrarea cererilor, la secretariatele unităților de învățământ, de către cadrele didactice titulare care solicită continuitate pentru detașare la cerere în anul școlar 2018-2019;Perioada: 3-12 aprilie 2018b) comunicarea, de către consiliile de administrație ale unităților de învățământ, inspectoratului școlar și cadrelor didactice a acordului de principiu/refuzului privind continuitatea pentru detașare la cerere în anul școlar 2018-2019;Termen: 2 mai 2018c) înregistrarea, la inspectoratele școlare, a dosarelor de înscriere, însoțite de documentele solicitate în acestea, pentru continuitate la detașarea la cerere, respectiv detașare la cerere prin concurs sau concurs specific;Perioadele: 20 aprilie - 3 mai 2018; 2-4 mai 2018 pentru continuitate la detașarea la cerere Notă
  În mod excepțional, cadrele didactice care nu au depus cereri de înscriere pentru detașare la cerere, în perioada 20 aprilie - 3 mai 2018, mai pot depune cereri de înscriere pentru detașare la cerere, prin concurs specific, până la data de 1 august 2018.
  d) verificarea și avizarea dosarelor de către comisia de mobilitate a personalului didactic din învățământul preuniversitar și consilierul juridic al inspectoratului școlar;Perioada: 23 aprilie - 4 mai 2018e) afișarea punctajelor la inspectoratele școlare;Perioada: 7-8 mai 2018f) depunerea contestațiilor la punctaje la inspectoratele școlare;Perioada: 8-9 mai 2018g) soluționarea contestațiilor;Termen: 10 mai 2018h) organizarea și desfășurarea probelor practice/orale în profilul postului, de către comisia stabilită la nivelul inspectoratului școlar;Perioada: 10 mai - 29 iunie 2018i) repartizarea, în ședință de repartizare, a cadrelor didactice titulare, în ordine, prin:(i) detașare la cerere prin continuitate;(ii) detașare la cerere în ordinea descrescătoare a mediilor;Termen: 21 august 2018(i) detașare la cerere prin concurs specific în ordinea descrescătoare a punctajelor;(ii) reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate ca urmare a soluționării detașărilor la cerere.Termen: 22 august 2018
  15. Repartizarea candidaților care au obținut cel puțin media de repartizare 7 (șapte) la concursul național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învățământul preuniversitar, sesiunea 2018, în ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare, având prioritate candidații care beneficiază și de prelungirea duratei contractelor individuale de muncă în anul școlar 2018-2019 în baza mediei de repartizare minimum 7 (șapte) la concursurile naționale de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învățământul preuniversitar, sesiunile 2017 și/sau 2016, respectiv 2017, 2016, 2015 și/sau 2014 pentru învățători/institutori/profesori pentru învățământ primar, în condițiile art. 81 și 85 din Metodologie;Termen: 21 august 201816. Stabilirea prelungirii duratei contractelor individuale de muncă, în anul școlar 2018-2019, pentru cadrele didactice angajate cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, în baza mediei de repartizare minimum 5 (cinci) obținute la concursurile de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învățământul preuniversitar, sesiunile 2017 și/sau 2016, respectiv 2017, 2016, 2015 și/sau 2014 pentru învățători/institutori/profesori pentru învățământ primar, pentru finalizarea ciclului primar la aceeași clasă de elevi, conform prevederilor art. 81 și 85 din Metodologie:a) depunerea și înregistrarea la secretariatele unităților de învățământ a cererilor personalului didactic angajat cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, în vederea prelungirii duratei contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul școlar 2018-2019, conform prevederilor art. 81 și 85 din Metodologie;Perioada: 13-19 aprilie 2018b) comunicarea, de către consiliile de administrație ale unităților de învățământ, inspectoratului școlar și cadrelor didactice a acordului de principiu/refuzului privind prelungirea duratei contractelor individuale de muncă pe perioadă determinată în anul școlar 2018-2019, conform prevederilor art. 81 și 85 din Metodologie;Termen: 2 mai 2018c) reactualizarea dosarelor personale, la inspectoratele școlare, a cadrelor didactice care au primit acordul de principiu privind prelungirea duratei contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul școlar 2018-2019, conform prevederilor art. 81 și 85 din Metodologie; verificarea dosarelor și a situațiilor transmise de unitățile de învățământ, de către comisia de mobilitate a personalului didactic din învățământul preuniversitar, constituită la nivelul inspectoratului școlar;Perioada: 2-4 mai 2018 Notă
  În mod excepțional, cadrele didactice care au primit acorduri de principiu și nu au depus cereri de prelungire a duratei contractelor individuale de muncă pe perioadă determinată în anul școlar 2018-2019, în perioada 2-4 mai 2018, mai pot depune cereri până la data de 1 august 2018.
  d) repartizarea cadrelor didactice care îndeplinesc condițiile privind prelungirea duratei contractelor individuale de muncă, în anul școlar 2018-2019, conform art. 81 și 85 din Metodologie;Termen: 23 august 2018
  17. Repartizarea și ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate pe perioadă determinată:a) înregistrarea, la inspectoratele școlare, a cererilor de înscriere, însoțite de documentele solicitate în acestea, a candidaților care beneficiază de prelungirea contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul școlar 2018-2019 și a celor care solicită angajare pe perioadă determinată în baza mediilor de repartizare obținute la concursurile de titularizare sesiunile 2017, 2016, 2015, 2014, 2013 sau 2012;Perioada: 20 aprilie-3 mai 2018 Notă
  În mod excepțional, candidații care nu au depus cereri pentru angajare pe perioadă determinată în anul școlar 2018-2019, în perioada 20 aprilie-3 mai 2018, mai pot depune cereri până la data de 1 august 2018.
  b) verificarea și avizarea dosarelor de către comisia de mobilitate a personalului didactic din învățământul preuniversitar și consilierul juridic al inspectoratului școlar;Perioada: 23 aprilie-4 mai 2018c) organizarea și desfășurarea inspecțiilor speciale la clasă/probelor practice/orale în profilul postului, de către comisia stabilită la nivelului inspectoratului școlar;Perioada: 10 mai-29 iunie 2018d) repartizarea posturilor didactice/catedrelor rămase vacante/rezervate, la nivelul inspectoratului școlar, conform art. 90 din Metodologie;Perioada: 23-24 august 2018e) emiterea și comunicarea deciziilor de repartizare pe post/catedră.Perioada: 27-31 august 2018
  18. Repartizarea posturilor didactice/catedrelor rămase vacante/rezervate în regim de cumul/plata cu ora:a) depunerea dosarelor pentru încadrare în regim de cumul/plată cu ora la unitățile de învățământ și la inspectoratele școlare și susținerea interviurilor în vederea încadrării în regim de cumul/plată cu ora;Perioada: 20-24 august 2018b) atribuirea orelor vacante/rezervate în regim de plata cu ora/cumul personalului didactic titular la nivelul unităților de învățământ, prin decizie a directorilor unităților de învățământ și acordarea avizului pentru încadrare în regim de plata cu ora/cumul personalului didactic titular din alte unități de învățământ, personalului didactic asociat și personalului didactic pensionat, pe baza rezultatelor obținute la interviu;Termen: 27 august 2018c) transmiterea, la inspectoratele școlare, a listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate complete și incomplete rămase neocupate, a listei posturilor didactice/catedrelor ocupate în regim de plata cu ora/cumul și a rezultatelor obținute la interviu, precum și a listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate complete și incomplete rămase neocupate datorită neprezentării la post a candidaților repartizați în etapele anterioare; acordarea avizului pentru încadrare în regim de plata cu ora/cumul personalului didactic angajat cu contract individual de muncă pe perioadă determinată în aceeași unitate de învățământ;Perioada: 27-28 august 2018d) emiterea și comunicarea deciziilor de repartizare pe post/catedră.Perioada: 28-31 august 201819. Organizarea la nivelul județului/municipiului București a concursului de ocupare a posturilor didactice/catedrelor rămase vacante/rezervate:a) depunerea și înregistrarea dosarelor, validarea și revalidarea fișelor de înscriere;Perioada: 23-24 august 2018b) organizarea și desfășurarea probelor practice/orale în profilul postului, de către comisia stabilită la nivelul inspectoratului școlar;Termen: 27 august 2018c) desfășurarea probei scrise, de către comisia stabilită la nivelul inspectoratului școlar și comunicarea rezultatelor;Termen: 28 august 2018d) depunerea contestațiilor, analizarea, rezolvarea acestora și comunicarea rezultatelor finale.Perioada: 28-29 august 201820. Organizarea la nivelul județului/municipiului București a testării pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor rămase vacante/rezervate:a) depunerea și înregistrarea dosarelor de înscriere;Perioada: 23-24 august 2018b) desfășurarea probei scrise, a interviului în cadrul testării, de către comisia stabilită la nivelul inspectoratului școlar și comunicarea rezultatelor;Termen: 28 august 2018c) depunerea contestațiilor, analizarea, rezolvarea acestora și comunicarea rezultatelor finale;Perioada: 28-29 august 201821. Repartizarea posturilor didactice/catedrelor rămase vacante/rezervate, la nivelul inspectoratului școlar, în ședință de repartizare:a) repartizarea candidaților conform prevederilor art. 94 alin. (7) din Metodologie;b) repartizarea candidaților conform prevederilor art. 96 alin. (3) din Metodologie;Perioada: 29-30 august 2018c) repartizarea candidaților conform art. 102 alin. (1) și (2) din Metodologie;d) ocuparea posturilor didactice/catedrelor rămase vacante/rezervate, conform art. 103 alin. (1) din Metodologie;Termen: 31 august 2018e) emiterea și comunicarea deciziilor de repartizare pe post/catedră.Termen: 31 august 2018 Notă
  În perioada 31 august-7 septembrie 2018 se pot efectua detașări în interesul învățământului, conform prevederilor art. 82 alin. (1)-(5) din Metodologie, pentru cadrele titulare anterior concursului național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învățământul preuniversitar, sesiunea 2018, precum și pentru cadrele didactice debutante repartizate pe posturi didactice/catedre vacante publicate pentru angajare pe perioadă nedeterminată, începând cu 1 septembrie 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 sau 2017 care au promovat examenul național pentru obținerea definitivării în învățământ, sesiunea 2018. Aceste detașări nu se consideră în afara Calendarului și nu se analizează în cadrul comisiilor paritare constituite la nivelul inspectoratelor școlare, iar pentru aceste detașări nu este necesar avizul Ministerului Educației Naționale.
  II. Transmiterea la Ministerul Educației Naționale a situației statistice globale privind repartizarea candidaților pe posturi didactice/catedre vacante/rezervateTermen: 28 septembrie 2018
  -----