ORDIN nr. 5.676 din 19 decembrie 2017privind aprobarea unor programe școlare pentru învățământul primar și pentru învățământul gimnazial
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 51 din 18 ianuarie 2018  În temeiul art. 65 alin. (4) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare,în baza Hotărârii Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației Naționale, cu modificările ulterioare,ministrul educației naționale emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă lista programelor școlare pentru discipline de trunchi comun sau discipline opționale din învățământul primar și gimnazial, cuprinsă în anexa nr. 1*), care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Se aprobă programele școlare pentru discipline de trunchi comun din învățământul primar, respectiv programa școlară pentru disciplina Religie - cultul musulman, clasa pregătitoare, clasa I și clasa a II-a, respectiv programa școlară pentru disciplina Religie - cultul musulman, clasele a III-a și a IV-a, cuprinse în anexele nr. 2 și 3*), care fac parte integrantă din prezentul ordin. Notă
  *)Anexele nr. 1-4 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 51 bis, care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul oficial“, București, șos. Panduri nr. 1.
   +  Articolul 3Se aprobă programa școlară pentru disciplina opțională Armonie și expresivitate corporală în sport, clasele a V-a -a VIII-a din învățământul gimnazial cu program sportiv integrat, cuprinsă în anexa nr. 4*), care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 4Programele școlare cuprinse în anexele nr. 2, 3 și 4 la prezentul ordin se aplică în sistemul de învățământ începând cu anul școlar 2018-2019.  +  Articolul 5Direcția generală educație timpurie învățământ primar și gimnazial, Direcția generală învățământ secundar superior și educație permanentă, Direcția generală minorități și relația cu Parlamentul, Institutul de Științe ale Educației, inspectoratele școlare județene, respectiv inspectoratul școlar al municipiului București și unitățile de învățământ duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 6Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul educației naționale,
  Liviu-Marian Pop
  București, 19 decembrie 2017.Nr. 5.676.  +  ANEXE nr. 1-4 ANEXEprivind programele școlare pentru învățământul primar și pentru învățământul gimnazial----