LEGE nr. 26 din 15 ianuarie 2018privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 29/2017 pentru înființarea Centrului Național de Management al Apei Grele
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 50 din 18 ianuarie 2018  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  ARTICOL UNICSe aprobă Ordonanța Guvernului nr. 29 din 30 august 2017 pentru înființarea Centrului Național de Management al Apei Grele, adoptată în temeiul art. 1 pct. III.4 din Legea nr. 161/2017 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 707 din 31 august 2017, cu următoarele modificări și completări:1. La articolul 1, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 1(1) Se înființează Centrul Național de Management al Apei Grele, instituție publică de interes național, cu personalitate juridică, finanțat integral de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Energiei, specializat în managementul apei grele, material de interes nuclear.2. La articolul 3, după litera d) se introduce o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins:e) întocmește și transmite Ministerului Energiei, până la data de 1 martie a anului următor, raportul anual de activitate care va conține modul de îndeplinire a obligațiilor ce îi revin conform prevederilor prezentei ordonanțe.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  PETRU-GABRIEL VLASE
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU
  București, 15 ianuarie 2018.Nr. 26.----