HOTĂRÂRE nr. 951 din 28 decembrie 2017privind modalitatea de subvenționare de către stat a costurilor pentru elevii care frecventează învățământul profesional
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 24 din 10 ianuarie 2018  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 85 alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Subvenționarea de către stat a costurilor pentru elevii care frecventează învățământul profesional, inclusiv învățământul dual pentru nivelul 3 de calificare profesională, denumit în continuare învățământ profesional, se realizează prin Programul național de protecție socială „Bursa profesională“.  +  Articolul 2(1) Bursa profesională se acordă tuturor elevilor care frecventează învățământul profesional și constă într-un sprijin financiar lunar de 200 lei, al cărui cuantum poate fi modificat anual prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Educației Naționale.(2) De bursă profesională beneficiază și copiii străinilor beneficiari ai unei forme de protecție în România sau ai străinilor, respectiv ai cetățenilor Uniunii Europene/Spațiului Economic European și ai Confederației Elvețiene cu drept de ședere/rezidență pe teritoriul României, care frecventează învățământul profesional.  +  Articolul 3(1) Bursa profesională se acordă în fiecare an școlar, pe perioada cursurilor școlare, a pregătirii practice și pe timpul pregătirii și susținerii examenului de certificare a calificării profesionale.(2) Elevii declarați repetenți la finalul unui an școlar din învățământul profesional nu beneficiază de bursa profesională pentru anul de studiu din învățământul profesional pe care îl repetă.(3) Se exceptează de la prevederile alin. (2) cazurile de repetare a anului școlar din motive medicale.(4) Elevii declarați repetenți în învățământul liceal, care optează pentru continuarea studiilor în învățământul profesional, beneficiază de bursă profesională.  +  Articolul 4(1) Bursa profesională se acordă pe bază de cerere, formulată de elevul major ori de părintele sau persoana care exercită autoritatea părintească pentru elevul minor.(2) Cererea de acordare a bursei profesionale se înregistrează pentru fiecare an școlar, în perioada 15-25 septembrie, la unitatea de învățământ la care elevul este înscris.(3) În situația înmatriculării după începerea anului școlar, cererea se înregistrează în maximum 5 zile de la înmatriculare, iar dreptul de a beneficia de bursa profesională se aplică începând cu luna următoare datei la care elevul a fost înmatriculat.  +  Articolul 5(1) Elevii din învățământul profesional nu pot beneficia simultan de bursa profesională și de sprijinul financiar prevăzut în Hotărârea Guvernului nr. 1.488/2004 privind aprobarea criteriilor și a cuantumului sprijinului financiar ce se acordă elevilor în cadrul Programului național de protecție socială „Bani de liceu“, cu modificările ulterioare.(2) Elevii din învățământul profesional care beneficiază de bursa profesională pot beneficia și de burse de performanță sau burse de merit, conform prevederilor Ordinului ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5.576/2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat, cu modificările și completările ulterioare.(3) Elevii care se încadrează în prevederile alin. (2) și care au dreptul să primească atât bursă de performanță, cât și bursă de merit trebuie să opteze, dintre acestea două, pentru cea cu valoare mai mare sau care se acordă pentru o perioadă de timp mai îndelungată.(4) Beneficiarii Programului național de protecție socială „Bursa profesională“ nu pot beneficia în același timp și de bursă socială.(5) Elevii din învățământul profesional, beneficiari de orice tip de bursă de studii, finanțată total sau parțial din bugetul Ministerului Educației Naționale, trebuie să opteze pentru această bursă sau pentru bursa profesională.  +  Articolul 6(1) La nivelul fiecărei unități de învățământ care școlarizează elevi în învățământul profesional se constituie o Comisie de monitorizare a acordării bursei profesionale, formată din 3-5 membri, prin decizie emisă de directorul unității de învățământ. Comisia de monitorizare a acordării bursei profesionale este aprobată de consiliul de administrație al unității de învățământ la propunerea consiliului profesoral, înainte de începerea anului școlar.(2) Comisia de monitorizare a acordării bursei profesionale are următoarele atribuții:a) afișarea la loc vizibil a prevederilor legale referitoare la Programul național de protecție socială „Bursa profesională“ din prezenta hotărâre;b) primirea cererilor pentru acordarea bursei profesionale;c) calcularea sumei estimate pentru acoperirea plății burselor pentru anul școlar în curs, detaliată pe luni calendaristice, pentru numărul de elevi înscriși la începutul anului școlar;d) întocmirea referatului de necesitate privind plata bursei profesionale pentru sumele lunare, centralizate pe an școlar;e) transmiterea spre aprobare Consiliului de administrație al unității de învățământ a listei nominale cu beneficiarii Programului național de protecție socială „Bursa profesională“ și a referatului de necesitate privind plata burselor profesionale;f) afișarea la loc vizibil a listei cu beneficiarii bursei profesionale;g) monitorizarea lunară a: prezenței elevilor care beneficiază de bursa profesională; sumelor plătite elevilor care beneficiază de bursa profesională; motivelor retragerii sau încetării acordării bursei profesionale, conform prevederilor art. 7;h) monitorizarea anuală a impactului social direct al Programului național de protecție socială „Bursa profesională“ asupra elevilor din unitatea de învățământ, pe baza analizei datelor frecvenței elevilor, a abaterilor disciplinare grave ale elevilor, care conduc la scăderea mediei la purtare sub nota 7;i) monitorizarea anuală a impactului indirect al Programului național de protecție socială „Bursa profesională“.(3) Unitatea de învățământ transmite către inspectoratul școlar județean/al municipiului București următoarele:a) până la data de 30 septembrie a fiecărui an, lista nominală cu potențialii beneficiari ai bursei profesionale din anul școlar curent;b) până la data de 30 septembrie a fiecărui an suma estimată pentru acoperirea plății burselor pentru anul școlar în curs, detaliată pe luni calendaristice, pentru potențialii beneficiari ai bursei profesionale, elevi înscriși la învățământul profesional în unitatea de învățământ;c) în primele 5 zile lucrătoare ale fiecărei luni suma solicitată pentru plata bursei profesionale pentru luna anterioară, alături de lista beneficiarilor bursei profesionale și a elevilor care nu primesc bursa profesională, precizându-se și motivul neacordării acesteia;d) în primele 2 săptămâni după finalizarea anului școlar, Raportul anual privind impactul social direct al Programului național de protecție socială „Bursa profesională“, elaborat de Comisia de monitorizare a acordării bursei profesionale;e) în primele 2 săptămâni după finalizarea anului școlar, Raportul anual privind impactul indirect al Programului național de protecție socială „Bursa profesională“, elaborat de Comisia de monitorizare a acordării bursei profesionale.(4) Orice modificare a listei potențialilor beneficiari și a sumelor estimate a fi necesare pentru plata bursei profesionale se realizează de către Comisia de monitorizare a acordării bursei profesionale pe baza documentelor puse la dispoziție de către unitatea de învățământ și se aprobă în Consiliul de administrație al unității de învățământ. Unitatea de învățământ transmite către inspectoratul școlar județean/al municipiului București toate aceste modificări.  +  Articolul 7(1) Bursa profesională nu se acordă pe o perioadă de o lună dacă elevul înregistrează mai mult de 10 absențe nemotivate în luna precedentă. Această sancțiune nu se aplică în cazul absențelor înregistrate în ultima lună a anului școlar anterior.(2) Bursa profesională nu se acordă pe o perioadă de 3 luni calendaristice din semestrul al II-lea al anului școlar în curs, în cazul în care elevul a comis abateri disciplinare grave, care conduc la scăderea mediei la purtare sub nota 7 în semestrul I al anului școlar în curs.(3) Bursa profesională nu se acordă pe o perioadă de 3 luni calendaristice din semestrul I al anului școlar următor, în cazul în care elevul a comis abateri disciplinare grave, care conduc la scăderea mediei generale la purtare sub nota 7 în anul școlar precedent.(4) Abaterile menționate la alin. (2) și (3) nu se referă la scăderea mediei la purtare din cauza absențelor nemotivate pentru care se aplică sancțiunile precizate la alin. (1). Nu se cumulează absențele de la o lună la alta.(5) Decizia de retragere a bursei profesionale în situațiile prevăzute la alin. (1)-(3) se aplică de director, la propunerea Comisiei de monitorizare a acordării bursei profesionale.(6) Acordarea bursei profesionale încetează la pierderea calității de elev, conform prevederilor Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar.  +  Articolul 8(1) La nivelul fiecărui inspectorat școlar județean/al municipiului București se constituie Comisia județeană/a municipiului București de monitorizare a acordării „Bursei profesionale“, aprobată la începutul anului școlar de către Consiliul de administrație al inspectoratului școlar.(2) Comisia județeană/a municipiului București de monitorizare a acordării „Bursei profesionale“ are următoarele atribuții:a) primește de la unitățile de învățământ și centralizează listele cu potențialii beneficiari ai Programului național de protecție socială „Bursa profesională“ și sumele estimate a fi acordate pe anul școlar, cu detaliere lunară;b) centralizează numărul potențialilor beneficiari ai Programului național de protecție socială „Bursa profesională“ la nivelul județului/municipiului București, cu detaliere lunară, pe medii de rezidență al școlilor (rural/urban), pe sexe (feminin/ masculin);c) centralizează lunar situațiile primite de la nivelul unităților de învățământ privind sumele solicitate pentru plata bursei profesionale pentru luna anterioară, alături de lista beneficiarilor bursei profesionale și a elevilor care nu primesc bursa profesională, precizându-se și motivul neacordării acesteia;d) colectează Rapoartele anuale ale unităților de învățământ privind impactul social direct al Programului național de protecție socială „Bursa profesională“ și realizează Raportul anual la nivel județean/al municipiului București;e) transmite către Comisia națională pentru monitorizarea acordării „Bursei profesionale“ din cadrul Ministerului Educației Naționale Raportul anual al județului/municipiului București privind impactul social direct al Programului național de protecție socială „Bursa profesională“;f) colectează rapoartele anuale ale unităților de învățământ privind impactul indirect al Programului național de protecție socială „Bursa profesională“ și realizează Raportul anual la nivel județean/al municipiului București, care va fi făcut public pe siteul inspectoratului școlar județean/al municipiului București în termen de cinci zile lucrătoare de la finalizarea anului școlar;g) transmite către Comisia națională pentru monitorizarea acordării „Bursei profesionale“ din cadrul Ministerului Educației Naționale Raportul anual al județului/municipiului București privind impactului social indirect al Programului național de protecție socială „Bursa profesională“, în termen de 5 zile lucrătoare de la finalizarea anului școlar.(3) Inspectoratele școlare județene/al municipiului București transmit/transmite către Comisia națională pentru monitorizarea acordării „Bursei profesionale“ din cadrul Ministerului Educației Naționale următoarele:a) până la data de 5 octombrie a fiecărui an, lista nominală cu potențialii beneficiari ai bursei profesionale din anul școlar curent;b) până la data de 5 octombrie a fiecărui an suma estimată pentru acoperirea plății burselor profesionale pentru anul școlar în curs, detaliată pe luni calendaristice, pentru potențialii beneficiari ai bursei profesionale;c) în primele 10 zile lucrătoare ale fiecărei luni suma solicitată pentru plata bursei profesionale pentru luna anterioară, alături de lista beneficiarilor bursei profesionale și a celor care nu primesc bursa profesională, precizându-se și motivul neacordării bursei profesionale;d) în primele 3 săptămâni după finalizarea anului școlar, Raportul anual privind impactul social direct al Programului național de protecție socială „Bursa profesională“;e) în primele 3 săptămâni după finalizarea anului școlar, Raportul anual privind impactul indirect al Programului național de protecție socială „Bursa profesională“.(4) Orice modificare a listei potențialilor beneficiari și a sumelor estimate a fi necesare pentru plata bursei profesionale se realizează de către Comisia județeană/a municipiului București de monitorizare a acordării bursei profesionale pe baza documentelor transmise de unitățile de învățământ și se aprobă în Consiliul de administrație al inspectoratului școlar. Inspectoratele școlare transmit către Comisia națională pentru monitorizarea acordării „Bursei profesionale“ din cadrul Ministerului Educației Naționale toate aceste modificări.  +  Articolul 9(1) La nivelul Ministerului Educației Naționale se constituie o Comisie națională pentru monitorizarea acordării „Bursei profesionale“.(2) Componența și atribuțiile comisiei naționale sunt stabilite prin ordin al ministrului educației naționale.  +  Articolul 10(1) Fondurile pentru finanțarea „Bursei profesionale“ se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educației Naționale.(2) Sumele reprezentând „Bursa profesională“ se repartizează de către Ministerul Educației Naționale inspectoratelor școlare județene, respectiv al municipiului București, care, la rândul lor, le repartizează unităților de învățământ din județ/municipiul București.  +  Articolul 11(1) Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu anul școlar 2018-2019.(2) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 1.062/2012 privind modalitatea de subvenționare de către stat a costurilor pentru elevii care frecventează învățământul profesional, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 756 din 9 noiembrie 2012, se abrogă.
  PRIM-MINISTRU
  MIHAI TUDOSE
  Contrasemnează:
  p. Ministrul educației naționale,
  Gigel Paraschiv,
  secretar de stat
  Ministrul finanțelor publice,
  Ionuț Mișa
  București, 28 decembrie 2017.Nr. 951.-----