ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 67 din 5 octombrie 2017pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 797 din 9 octombrie 2017  Având în vedere faptul că după mai bine de un deceniu de aplicare a prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 328/2006, cu modificările și completările ulterioare, domeniul cinematografiei cunoaște o evoluție rapidă și s-a consolidat ca sector cultural relevant în lume și ca factor determinant al identității naționale,ținând cont de faptul că sistemul instituit și-a demonstrat atât rezultatele pozitive, cât și limitele puse în evidență de evoluțiile interne și europene în domeniul cinematografiei,având în vedere faptul că Centrul Național al Cinematografiei se află într-o situație extraordinară și în dificultatea de a putea susține financiar producția de film românească și cu participare românească, dedicată evenimentelor de importanță națională, precum celebrarea Centenarului Marii Uniri 1918,urgența intervenției legislative este dată de necesitatea creării cadrului normativ care să permită selecția, producția și promovarea producțiilor cinematografice dedicate unor evenimente istorice precum aniversarea Marii Uniri de la 1918 sau a unor personalități și acțiuni culturale speciale,luând în considerare existența unor disfuncționalități semnificative ale instrumentelor instituționale, financiare și legislative aflate la dispoziția acestei industrii, cât și a unor discrepanțe față de rezultatele și recunoașterea internațională a producțiilor românești, în condițiile în care cinematografia națională, alături de alte valori culturale, a contribuit și contribuie la prestigiul României în lume, se impune luarea măsurilor legislative de urgență pentru a elimina sau cel puțin a diminua aceste decalaje.Având în vedere imposibilitatea de a exploata mai departe producțiile ce au sume nerambursate prin creditul de producție accesat în vederea finanțării respectivei producții, imposibilitate creată prin lipsa capacității administrative și financiare de a desfășura o astfel de activitate,ținând seama de faptul că adoptarea de măsuri imediate, prin ordonanță de urgență, răspunde nevoii de a reduce diferențele dintre parcursul european al cineaștilor români și răspunsul instituțional și financiar perimat, consecință directă a capacității administrative reduse a instituțiilor din domeniul cinematografiei, considerăm că aceste elemente vizează interesul public și constituie situații de urgență și extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul IOrdonanța Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 704 din 4 august 2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 328/2006, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 35, alineatul (2), partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Concursul de selecție a proiectelor cinematografice se organizează în 4 secțiuni:2. La articolul 35 alineatul (2), după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins:d) secțiunea filmelor de ficțiune de lung sau scurt metraj tematică.3. La articolul 35, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:(3) Tematica secțiunii de concurs prevăzută la alin. (2) lit. d) este stabilită, înaintea anunțării sesiunii de concurs, de Consiliu, prin hotărâre.4. La articolul 37, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Din totalul fondurilor se va aloca un cuantum minim de 15% pentru filmele de lung metraj de ficțiune de debut, minimum 5% pentru filmele de scurt metraj de ficțiune, minimum 10% pentru filmele documentare, minimum 10% pentru filmele de animație și minimum 10% pentru filmele tematice.5. La articolul 39 alineatul (4), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:a) o comisie formată din 5 membri pentru secțiunea filmelor de ficțiune, de lung și scurt metraj și pentru secțiunea filmelor de ficțiune de lung sau scurt metraj tematică;6. La articolul 43 alineatul (1), după litera c) se introduce o nouă literă, litera c^1), cu următorul cuprins:c^1) lista proiectelor cinematografice selecționate pentru filmele de ficțiune de lung metraj și scurt metraj tematice; (la 19-01-2018, Punctul 7. din Articolul I a fost abrogat de Punctul 1, Articolul I din LEGEA nr. 15 din 12 ianuarie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 35 din 16 ianuarie 2018 ) 8. La articolul 60, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins: (3) Exploatarea prin proiecție publică a filmelor cinematografice ori a videogramelor se poate realiza numai dacă acestea sunt traduse ori dublate în limba română, cu excepția cazurilor în care proiecția publică se realizează în aceeași perioadă, atât în limba română, cât și în limba unei minorități naționale. (la 19-01-2018, Articolul I a fost completat de Punctul 2, Articolul I din LEGEA nr. 15 din 12 ianuarie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 35 din 16 ianuarie 2018 ) 9. La articolul 68, litera e) se modifică și va avea următorul cuprins:e) exploatarea, prin proiecție publică, de filme cinematografice ori videograme netraduse sau nedublate în limba română, cu excepția cazurilor în care aceasta se realizează în aceeași perioadă atât în limba română, cât și în limba unei minorități naționale. (la 19-01-2018, Articolul I a fost completat de Punctul 2, Articolul I din LEGEA nr. 15 din 12 ianuarie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 35 din 16 ianuarie 2018 )  +  Articolul II Abrogat (la 19-01-2018, Articolul II a fost abrogat de Punctul 3, Articolul I din LEGEA nr. 15 din 12 ianuarie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 35 din 16 ianuarie 2018 )
  PRIM-MINISTRU
  MIHAI TUDOSE
  Contrasemnează:
  Ministrul culturii și identității naționale,
  Lucian Romașcanu
  Ministrul muncii și justiției sociale,
  Lia-Olguța Vasilescu
  Ministrul finanțelor publice,
  Ionuț Mișa
  București, 5 octombrie 2017.Nr. 67.----