NORME METODOLOGICE din 17 martie 2016de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 29/2015 privind gestionarea și utilizarea fondurilor externe nerambursabile și a cofinanțării publice naționale, pentru obiectivul "Cooperare teritorială europeană", în perioada 2014-2020
EMITENT
 • MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
 • MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE
 • MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 414 din 1 iunie 2016  Notă
  Aprobate prin ORDINUL nr. 340/607/190/2016, publicat în Monitorul Oficial nr. 414 din 1 iunie 2016.
   +  Capitolul I Programarea bugetară a fondurilor externe aferente obiectivului "Cooperare teritorială europeană" și a contribuției publice naționale totale  +  Articolul 1(1) Sumele necesare finanțării valorii totale a proiectelor proprii pentru programele finanțate din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) și Instrumentul pentru Preaderare (IPA II), prevăzute la art. 4 alin. (1) și (2) din Ordonanța Guvernului nr. 29/2015 privind gestionarea și utilizarea fondurilor externe nerambursabile și a cofinanțării publice naționale, pentru obiectivul "Cooperare teritorială europeană", în perioada 2014-2020, denumită în continuare Ordonanță, se cuprind în bugetele beneficiarilor lideri/beneficiarilor parteneri prevăzuți la art. 9 alin. (1) lit. a) din Ordonanță și în bugetele beneficiarilor de asistență tehnică prevăzuți la art. 2 alin. (2) lit. o) din Ordonanță, repartizate pe ani, după caz, pe toată perioada de implementare a proiectelor, și se aprobă pentru anul bugetar curent cu ocazia aprobării anuale a legii bugetului de stat și a legii bugetului asigurărilor sociale de stat sau cu ocazia legilor de rectificare.(2) Sumele necesare finanțării valorii totale a proiectelor proprii pentru programele finanțate din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) și Instrumentul pentru Preaderare (IPA II), prevăzute la art. 4 alin. (1) și (2) din Ordonanță, se cuprind în bugetele beneficiarilor lideri/beneficiarilor parteneri instituții publice locale prevăzuți la art. 9 alin. (1) lit. b) și c) din Ordonanță, repartizate pe ani, după caz, pe toată perioada de implementare a proiectelor, și se aprobă pentru anul bugetar curent cu ocazia aprobării bugetelor acestor instituții sau cu ocazia rectificărilor bugetare.(3) Sumele necesare asigurării cofinanțării publice, finanțării altor cheltuieli decât cele eligibile, precum și cele aferente continuării proiectelor până la rambursarea tranșei finale de către Autoritatea de management pentru programele finanțate din Instrumentul european de vecinătate (ENI), prevăzute la art. 4 alin. (3) din Ordonanță, se cuprind în bugetele beneficiarilor lideri/beneficiarilor parteneri care sunt finanțați integral de la bugetul de stat, din bugetul asigurărilor sociale de stat sau din bugetele fondurilor speciale și în bugetele beneficiarilor de asistență tehnică, prevăzuți la art. 2 alin. (2) lit. o) din Ordonanță, repartizate pe ani, după caz, pe toată perioada de implementare a proiectelor, și se aprobă pentru anul bugetar curent cu ocazia aprobării anuale a legii bugetului de stat și a legii bugetului asigurărilor sociale de stat sau cu ocazia legilor de rectificare.(4) Sumele necesare asigurării cofinanțării publice, finanțării altor cheltuieli decât cele eligibile, precum și cele aferente continuării proiectelor până la rambursarea tranșei finale de către Autoritatea de management pentru programele finanțate din Instrumentul european de vecinătate (ENI), prevăzute la art. 4 alin. (3) din Ordonanță, se cuprind în bugetele beneficiarilor lideri/beneficiarilor parteneri instituții publice locale prevăzuți la art. 9 alin. (2) din Ordonanță și în bugetele beneficiarilor de asistență tehnică, instituții publice locale, prevăzuți la art. 2 alin. (2) lit. o) din Ordonanță, repartizate pe ani, după caz, pe toată perioada de implementare a proiectelor, și se aprobă pentru anul bugetar curent cu ocazia aprobării bugetelor acestor instituții sau cu ocazia rectificărilor bugetare.(5) În vederea cuprinderii în buget a sumelor menționate la alin. (1)-(4), beneficiarii de proiecte prevăzuți la art. 9 alin. (1) din Ordonanță au obligația să completeze fișa de fundamentare a proiectului propus la finanțare/finanțat din fonduri europene, conform formularului prevăzut în anexă.(6) Fișa de fundamentare a proiectului este elaborată de departamentul/structura responsabil/responsabilă cu propunerea de finanțare/implementare a proiectului și va fi semnată de conducătorul acestuia/acesteia.  +  Articolul 2(1) Pentru toate programele prevăzute la art. 4 din Ordonanță, direcția abilitată cu elaborarea proiectului de buget din cadrul ordonatorului de credite, care are calitatea de beneficiar lider/beneficiar partener în conformitate cu art. 9 alin. (1), respectiv art. 9 alin. (2) din Ordonanță, precum și calitatea de beneficiar de asistență tehnică conform art. 2 alin. (2) lit. o) din Ordonanță, va avea în vedere contractul/decizia/acordul/ordinul de finanțare aferent/aferentă proiectului, după caz, pentru cuprinderea în buget a sumelor prevăzute la art. 1 alin. (1)-(4).(2) În cazul proiectelor propuse la finanțare în anul bugetar curent, dar ale căror contracte/decizii/acorduri/ordine de finanțare nu au fost încheiate cu/pentru autoritățile de management/ autoritățile naționale, ordonatorii de credite potențiali beneficiari pot desfășura procedurile de achiziție publică prevăzute a se derula în cadrul proiectelor, pe baza fișei menționate la art. 1 alin. (5), numai după introducerea corespunzătoare a creditelor de angajament și a creditelor bugetare în buget, iar semnarea contractelor de atribuire a achizițiilor publice va fi făcută numai în condițiile în care contractul/decizia/acordul/ordinul de finanțare este semnat/semnată de Autoritatea de management.(3) Ordonatorii principali de credite ai bugetelor prevăzute la art. 9 alin. (1), respectiv art. 9 alin. (2) din Ordonanță, precum și beneficiarii de asistență tehnică prevăzuți la art. 2 alin. (2) lit. o) din Ordonanță au obligația să asigure integral și cu prioritate atât sumele necesare implementării proiectelor proprii propuse la finanțare/finanțate în cadrul programelor de cooperare, cât și pe cele necesare implementării proiectelor ai căror beneficiari lideri/beneficiari parteneri sunt instituții publice finanțate integral din bugetul acestora.(4) Autoritățile de management ale programelor prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) și b) din Ordonanță sunt autorizate să încheie contracte a căror valoare poate determina depășirea sumelor alocate în euro în cadrul obiectivului «Cooperare teritorială europeană» din fonduri externe nerambursabile și cofinanțare publică, în condițiile agreate cu statele partenere în program și în conformitate cu prevederile art. 16 alin. (1) din Ordonanță, precum și cu prevederile contractelor standard la nivel de program. (la 04-09-2017, Articolul 2 din Capitolul I a fost completat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 5.687 din 16 august 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 713 din 04 septembrie 2017 ) (5) Pentru Programul Interreg V-A România-Bulgaria, limita admisă pentru depășirea sumelor alocate în euro din fonduri externe nerambursabile și cofinanțare publică, la încheierea de contracte, aferente apelurilor deschise vizând propunerile de proiecte în cadrul programului, este de 25% și se aplică la alocarea în vigoare la momentul deciziei Comitetului de monitorizare privind supracontractarea la nivelul programului. (la 04-09-2017, Articolul 2 din Capitolul I a fost completat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 5.687 din 16 august 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 713 din 04 septembrie 2017 ) (6) Pentru Programul Interreg V-A România-Ungaria, limita admisă pentru depășirea sumelor alocate în euro din fonduri externe nerambursabile și cofinanțare publică, la încheierea de contracte, aferente apelurilor deschise vizând propunerile de proiecte în cadrul programului, este de 10% și se aplică la alocarea în vigoare la momentul deciziei Comitetului de monitorizare privind supracontractarea la nivelul programului. (la 04-09-2017, Articolul 2 din Capitolul I a fost completat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 5.687 din 16 august 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 713 din 04 septembrie 2017 )  +  Articolul 3(1) Sumele reprezentând contravaloarea fondurilor externe nerambursabile și contribuția publică națională totală pentru fiecare program al obiectivului "Cooperare teritorială europeană" în perioada 2014-2020 se cuprind la nivel de credite de angajament și credite bugetare în anexa la bugetul ordonatorului principal de credite cu rol de Autoritate de management/Autoritate națională, după caz, în formularul bugetar stabilit prin metodologia pentru elaborarea proiectului anual de buget, referitor la finanțarea programelor aferente Politicii de Coeziune a UE.(2) Ordonatorul de credite cu rol de Autoritate de management/Autoritate națională își cuprinde în bugetul propriu sumele prevăzute la art. 11 alin. (1) din Ordonanță.(3) Pentru dezangajarea fondurilor prevăzute la art. 16 alin (3) din Ordonanță, Autoritatea de management stabilește valoarea fondurilor rămase neutilizate în urma atribuirii și/sau finalizării contractelor de achiziție publică aferente contractelor/deciziilor/ordinelor de finanțare, în vederea contractării ulterioare, în conformitate cu regulile stabilite prin documentele aferente programului.  +  Capitolul II Fluxuri financiare  +  Articolul 4(1) Pentru programele finanțate din FEDR și IPA II, prevăzute la art. 4 alin. (1) și (2) din Ordonanță, după autorizarea/certificarea cheltuielilor prezentate în cererile de rambursare transmise de beneficiarii parteneri și consolidate la nivelul beneficiarului lider, autoritățile de management virează beneficiarilor lideri sumele, în euro, reprezentând rambursarea cheltuielilor efectuate, corespunzătoare finanțării din fonduri externe nerambursabile, conform contractelor/deciziilor de finanțare.(2) Beneficiarii lideri realizează repartizarea sumelor rambursate în funcție de contribuția fiecărui beneficiar partener la cheltuielile eligibile realizate și virează acestora, cu celeritate, sumele respective în euro.(3) În cazul beneficiarilor lideri/beneficiarilor parteneri prevăzuți la art. 9 alin. (1) lit. a) din Ordonanță, cheltuielile efectuate corespunzător contravalorii fondurilor externe nerambursabile, a cofinanțării publice, precum și altor cheltuieli decât cele eligibile, aferente implementării părții proprii din proiect, precum și părților de proiect asumate de beneficiarii lideri/beneficiarii parteneri care sunt persoane juridice finanțate integral din bugetele acestora, sunt considerate cheltuieli definitive din bugetele respective.(4) Beneficiarii lideri/Beneficiarii parteneri din România prevăzuți la art. 9 alin. (1) din Ordonanță virează, cu celeritate, echivalentul în lei al sumelor primite, în conturile de venituri ale bugetelor din care au fost finanțate proiectele respective, deschise pe codurile de identificare fiscală ale beneficiarilor lideri/beneficiarilor parteneri la unitățile Trezoreriei Statului prin care aceștia își desfășoară activitatea.(5) În cazul beneficiarilor lideri/beneficiarilor parteneri din România, alții decât cei prevăzuți la art. 9 alin. (1) din Ordonanță, echivalentul în lei al sumelor încasate în euro aferente rambursării cheltuielilor efectuate, corespunzătoare finanțării din fonduri externe nerambursabile, se gestionează prin conturile de disponibilități prin care aceștia își gestionează bugetele de venituri și cheltuieli.(6) În cazul beneficiarilor lideri/beneficiarilor parteneri din România prevăzuți la art. 9 alin. (1) lit. b și c) din Ordonanță, sumele aferente rambursării cheltuielilor eligibile efectuate, corespunzătoare cofinanțării acordate de la bugetul de stat, se virează de către autoritățile de management/autoritățile naționale în conturile de venituri ale bugetelor din care au fost finanțate proiectele respective.(7) Rambursarea către beneficiarii lideri/beneficiarii parteneri a sumelor prevăzute la alin. (4)-(6) se realizează la termenele, în condițiile și pe baza documentelor prevăzute prin contractele/ deciziile de finanțare/cofinanțare în vigoare, precum și conform procedurilor interne ale autorităților de management/autorităților naționale.(8) În cazul liderilor de proiect/partenerilor, alții decât cei prevăzuți la art. 9 alin. (1) lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 29/2015 privind gestionarea și utilizarea fondurilor externe nerambursabile și a cofinanțării publice naționale, pentru obiectivul „Cooperare teritorială europeană“, în perioada 2014-2020, aprobată cu modificări prin Legea nr. 12/2016, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Ordonanța, se aplică următoarele prevederi privind cofinanțarea acordată de la bugetul de stat:a) se poate acorda sprijin financiar de la bugetul de stat și, în consecință, se poate semna contract de cofinanțare numai cu un beneficiar lider/beneficiar partener care face dovada, la momentul semnării contractului de cofinanțare, că și-a îndeplinit obligațiile cu privire la plata contribuțiilor la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, bugetele locale sau cu privire la plata taxelor în conformitate cu prevederile legislației românești și comunitare aplicabile;b) rambursarea cofinanțării acordate de la bugetul de stat se efectuează pentru programele la care Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene îndeplinește rol de Autoritate de management, în funcție de contribuția proprie la proiect și de fondurile externe nerambursabile primite de către beneficiarul lider/beneficiarul partener din România pe baza documentului care atestă suma autorizată la plată de Autoritatea de management, din fonduri externe nerambursabile;c) pentru programele la care Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene îndeplinește rol de Autoritate națională, plata cofinanțării acordate de la bugetul de stat se efectuează conform prevederilor contractelor de cofinanțare semnate cu fiecare beneficiar lider/beneficiar partener din România. Beneficiarul lider/Beneficiarul partener din România va solicita semnarea contractului de cofinanțare și va depune toate documentele conforme necesare semnării acestuia în termen de 18 luni de la semnarea contractului de finanțare sau de la intrarea în proiect și aderarea la parteneriat. În cazul nerespectării acestui termen, beneficiarul lider/beneficiarul partener din România își pierde dreptul de a încheia contract de cofinanțare pentru proiectul în cauză. (la 12-01-2018, Alineatul (8) din Articolul 4 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 7.029 din 5 decembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 31 din 12 ianuarie 2018 ) (9) Abrogat. (la 12-01-2018, Alineatul (9) din Articolul 4 , Capitolul II a fost abrogat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 7.029 din 5 decembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 31 din 12 ianuarie 2018 )  +  Articolul 5(1) În înțelesul art. 19 alin. (3) din Ordonanță, pentru programele finanțate din Instrumentul european de vecinătate (ENI) prevăzute la art. 4 alin. (3) din Ordonanță, autoritățile de management virează beneficiarilor lideri de proiecte finanțate din ENI avansuri în euro din fondurile externe nerambursabile, calculate pe baza bugetelor proiectelor aprobate, conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 897/2014 al Comisiei din 18 august 2014 de stabilire a unor dispoziții specifice privind punerea în aplicare a programelor de cooperare transfrontalieră finanțate în temeiul Regulamentului (UE) nr. 232/2014 al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unui instrument european de vecinătate, și regulilor specifice programelor.(2) Beneficiarii lideri realizează repartizarea avansului în funcție de contribuția fiecărui partener la activitățile eligibile asumate în cadrul proiectului și virează acestora, cu celeritate, sumele respective în euro.(3) În cazul beneficiarilor lideri/beneficiarilor parteneri din România finanțați integral din bugetul de stat, din bugetul asigurărilor sociale de stat sau din bugetele fondurilor speciale, care implementează proiecte finanțate din ENI, cheltuielile efectuate din bugetele proprii corespunzătoare cofinanțării publice, cheltuielile, altele decât cele eligibile, pe care respectivii beneficiari lideri/beneficiari parteneri și le-au prevăzut în bugetele proiectelor, precum și cheltuielile aferente fondurilor externe nerambursabile asigurate din bugetele proprii până la rambursarea tranșei finale sunt considerate cheltuieli definitive din bugetele acestora.(4) În cazul beneficiarilor lideri/beneficiarilor parteneri din România, alții decât cei finanțați integral din bugetul de stat, din bugetul asigurărilor sociale de stat sau din bugetele fondurilor speciale, sumele aferente rambursării cheltuielilor efectuate, corespunzătoare cofinanțării publice asigurate de la bugetul de stat, se virează de către autoritățile de management/Autoritatea națională în conturile de venituri ale bugetelor din care au fost finanțate proiectele respective sau în conturile de disponibilități prin care se gestionează bugetele de venituri și cheltuieli ale acestora, după caz, corespunzător cheltuielilor eligibile efectuate.(5) Cofinanțarea de la bugetul de stat se acordă beneficiarilor lideri/beneficiarilor parteneri din România pe baza unui contract de cofinanțare în vigoare, încheiat între aceștia și autoritățile de management/Autoritatea națională ulterior semnării unui contract de grant din care să rezulte că beneficiarii lideri/beneficiarii parteneri din România beneficiază de finanțare din fonduri externe nerambursabile ENI. Beneficiarul lider/Beneficiarul partener din România va transmite la Autoritatea de management/Autoritatea națională, în termen de maximum 18 luni de la data emiterii documentului de autorizare a plății finale, solicitarea de încheiere a unui contract de cofinanțare.(6) Pentru programele finanțate din ENI la care Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice îndeplinește rol de Autoritate de management, cuantumul cofinanțării publice asigurate de la bugetul de stat acordate beneficiarilor lideri/beneficiarilor parteneri din România se calculează după autorizarea cererii de plată finală și stabilirea sumei reprezentând cheltuielile totale autorizate în cadrul proiectului respectiv, după cum urmează:a) în cazul în care suma reprezentând cheltuielile totale autorizate este egală cu suma prevăzută în bugetul contractului de finanțare, se calculează valoarea cofinanțării publice asigurate de la bugetul de stat ca fiind egală cu maximum 8% din fondurile externe nerambursabile de care beneficiază respectivii beneficiari lideri/beneficiari parteneri, dar nu mai mult de 72% din contribuția financiară eligibilă pe care o asigură în proiect conform contractului de finanțare;b) în cazul în care suma reprezentând cheltuielile totale autorizate este mai mică decât suma prevăzută în bugetul contractului de finanțare, se diminuează proporțional fondurile externe nerambursabile și contribuția financiară pe care beneficiarii lideri/beneficiarii parteneri respectivi o asigură în proiect, după care se calculează valoarea cofinanțării publice asigurate de la bugetul de stat conform lit. a).(7) Pentru programul finanțat din ENI prevăzut la art. 4 alin. (3) lit. d) din Ordonanță, la care Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice îndeplinește rol de Autoritate națională, cuantumul cofinanțării publice asigurate de la bugetul de stat acordate beneficiarilor lideri/beneficiarilor parteneri din România se calculează după autorizarea cererii de plată intermediară/cererii de plată finală și stabilirea sumei reprezentând cheltuielile totale autorizate în cadrul proiectului respectiv, după cum urmează:a) în cazul în care suma autorizată este egală cu cea bugetată în contractul de finanțare, se calculează valoarea cofinanțării publice asigurate de la bugetul de stat ca fiind de maximum 5% din valoarea acțiunilor implementate de beneficiarii lideri/beneficiarii parteneri;b) în cazul în care suma autorizată este mai mică decât cea bugetată în contractul de finanțare, se diminuează proporțional fondurile externe nerambursabile și contribuția financiară pe care beneficiarii lideri/beneficiarii parteneri respectivi o asigură în proiect, după care se calculează valoarea cofinanțării publice asigurate de la bugetul de stat conform lit. a).  +  Articolul 6Unitatea de plată din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice efectuează plățile către beneficiarii lideri/beneficiarii parteneri după verificarea cererilor de rambursare/cererilor de plată, conform procedurilor de management financiar ale programelor, după cum urmează:a) pentru Programul Interreg V-A România-Bulgaria și Programul Interreg V-A România-Ungaria, la cursul InforEuro al Băncii Centrale Europene valabil în luna solicitării controlului de prim nivel de către fiecare partener, pentru moneda în care au fost efectuate cheltuielile;b) pentru Programul INTERREG IPA de cooperare transfrontalieră România-Serbia, la cursul prevăzut de art. 28 lit. b) din Regulamentul nr. 1.299/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013;c) pentru Programul operațional comun România-Ucraina 2014-2020, Programul operațional comun România-Republica Moldova 2014-2020 și Programul operațional comun Bazinul Mării Negre 2014-2020, la cursul stabilit prin contractul de finanțare al proiectului;d) pentru programele pentru care Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice îndeplinește rol de Autoritate națională, conform prevederilor contractului de cofinanțare.  +  Capitolul III Acordarea și recuperarea plăților în avans  +  Articolul 7(1) Sumele aferente plăților în avans pentru proiecte se transferă de către Autoritatea de management în conturile beneficiarilor lideri/beneficiarilor parteneri din sursele prevăzute la art. 19 din Ordonanță, cu condiția existenței următoarelor documente:a) pentru Programul Interreg V-A România-Bulgaria și Programul Interreg V-A România-Ungaria:– contractul de cofinanțare în vigoare încheiat între Autoritatea de management și beneficiarii lideri/beneficiarii parteneri din România;– solicitarea scrisă din partea beneficiarilor lideri/ beneficiarilor parteneri din România, realizată conform contractului de cofinanțare;b) pentru Programul INTERREG IPA de cooperare transfrontalieră România-Serbia, Programul operațional comun România-Ucraina 2014-2020, Programul operațional comun România-Republica Moldova 2014-2020 și Programul operațional comun Bazinul Mării Negre 2014-2020:– contractul de finanțare în vigoare încheiat între Autoritatea de management și beneficiarii lideri;– solicitarea scrisă din partea beneficiarilor lideri, conform contractului de finanțare.(2) Pentru Programul transnațional Dunărea, sumele aferente plăților în avans reprezentând cofinanțare publică asigurată de la bugetul de stat pentru proiecte se transferă de către Autoritatea națională în conturile beneficiarilor lideri/beneficiarilor parteneri, cu condiția existenței următoarelor documente:– contractul de cofinanțare în vigoare încheiat între Autoritatea națională și beneficiarii lideri/beneficiarii parteneri din România;– solicitarea scrisă din partea beneficiarilor lideri/ beneficiarilor parteneri din România, realizată conform contractului de cofinanțare. (la 04-09-2017, Articolul 7 din Capitolul III a fost completat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 5.687 din 16 august 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 713 din 04 septembrie 2017 )  +  Articolul 8(1) Autoritatea de management/Autoritatea națională virează către beneficiarii lideri/beneficiarii parteneri din România sumele aferente plăților în avans în conturi deschise la instituții de credit (bănci comerciale) sau la Trezoreria Statului, după caz, în moneda națională. (la 12-01-2018, Teza întâi a părții dispozitive a Alineatului (1) din Articolul 8 , Capitolul III a fost modificată de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 7.029 din 5 decembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 31 din 12 ianuarie 2018 ) Pentru proiectele finanțate în cadrul programelor prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a)-c) din Ordonanță se acordă plăți în avans din cofinanțarea de la bugetul de stat al României pentru proiectele aferente apelurilor deschise în cadrul programului după cum urmează:a) pentru Programul Interreg V-A România-Bulgaria, un procent de 60% din valoarea eligibilă a contractului de cofinanțare încheiat între Autoritatea de management și beneficiarii lideri/beneficiarii parteneri din România; b) pentru Programul Interreg V-A România-Ungaria, un procent de 80% din valoarea eligibilă a contractului de cofinanțare încheiat între Autoritatea de management și beneficiarii lideri/beneficiarii parteneri din România;c) pentru Programul transnațional Dunărea, un procent de 40% din valoarea eligibilă a contractului de cofinanțare încheiat între Autoritatea națională și beneficiarii lideri/beneficiarii parteneri din România. (la 04-09-2017, Alineatul (1) din Articolul 8 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 5.687 din 16 august 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 713 din 04 septembrie 2017 ) (2) Pentru Programul INTERREG IPA de cooperare transfrontalieră România-Serbia se acordă plăți în avans din fondurile externe nerambursabile, în procent de maximum 15% din valoarea eligibilă a contractului de finanțare încheiat între Autoritatea de management și beneficiarii lideri/Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Timișoara, în limita disponibilităților de fonduri IPA II existente în conturile Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice. Autoritatea de management virează către beneficiarii lideri/Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Timișoara sumele aferente plăților în avans în conturi deschise la instituții de credit (bănci comerciale) în euro.(3) Pentru Programul operațional comun România-Ucraina 2014-2020, Programul operațional comun România-Republica Moldova 2014-2020 și Programul operațional comun Bazinul Mării Negre 2014-2020 se acordă una sau mai multe plăți în avans în euro, în funcție de valoarea și durata de implementare a proiectelor din fondurile externe nerambursabile, reprezentând prefinanțare în sensul prevederilor Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 897/2014 al Comisiei din 18 august 2014 de stabilire a unor dispoziții specifice privind punerea în aplicare a programelor de cooperare transfrontalieră finanțate în temeiul Regulamentului (UE) nr. 234/2014 al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unui instrument european de vecinătate, conform regulilor specifice programelor respective și ale contractelor de finanțare încheiate de beneficiarii lideri cu autoritățile de management.(4) Pentru programele menționate la alin. (2) și (3), beneficiarii lideri virează sumele aferente plăților în avans, în euro, către parteneri, conform activităților eligibile prevăzute în proiect.(5) Pentru programele menționate la alin. (1) și (3) se pot acorda plăți în avans către beneficiarii de asistență tehnică, după caz, în procent de maximum 30% din valoarea contractelor de finanțare încheiate.  +  Articolul 9(1) Sumele acordate pentru proiecte implementate în cadrul Programului Interreg V-A România-Bulgaria, Programului Interreg V-A România-Ungaria și Programului INTERREG IPA de cooperare transfrontalieră România-Serbia sub forma plății în avans se deduc din sursele din care au fost acordate, din valoarea fiecărei cereri de rambursare întocmite de beneficiarii parteneri din România, respectiv de către beneficiarii lideri de proiect, până la stingerea avansului, conform contractelor de cofinanțare/finanțare încheiate cu autoritățile de management, după caz.(2) Pentru proiectele implementate în cadrul Programului operațional comun România-Republica Moldova 2014-2020, Programului operațional comun România-Ucraina 2014-2020 și Programului operațional comun Bazinul Mării Negre 2014-2020, la cererea de plată finală se stabilește dacă pentru proiectele respective mai sunt de făcut plăți sau trebuie recuperate sume din avansurile acordate, după cum urmează:a) dacă cheltuielile eligibile declarate și autorizate în cadrul proiectului depășesc suma acordată sub formă de avans, Autoritatea de management transferă diferența către beneficiarul lider;b) dacă cheltuielile eligibile declarate și autorizate în cadrul proiectului sunt inferioare sumei acordate sub formă de avans, Autoritatea de management recuperează diferența conform procedurilor proprii, prevederilor contractelor de finanțare, precum și legislației naționale și comunitare în vigoare.(3) Pentru proiectele implementate în cadrul Programului transnațional Dunărea, la cererea de plată finală se stabilește dacă pentru proiectele respective mai sunt de făcut plăți sau trebuie recuperate sume din avansurile acordate, după cum urmează:a) dacă cheltuielile eligibile declarate și autorizate în cadrul proiectului depășesc suma acordată sub formă de avans, Autoritatea națională transferă diferența către partenerul român;b) dacă cheltuielile eligibile declarate și autorizate în cadrul proiectului sunt inferioare sumei acordate sub formă de avans, Autoritatea națională recuperează diferența conform procedurilor proprii, prevederilor contractelor de finanțare, precum și legislației naționale și comunitare în vigoare. (la 04-09-2017, Articolul 9 din Capitolul III a fost completat de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 5.687 din 16 august 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 713 din 04 septembrie 2017 )  +  Articolul 10Beneficiarii de asistență tehnică în cadrul programelor prevăzute de Ordonanță pot primi plăți în avans din sursele corespunzătoare acestor plăți în cadrul programelor respective, pe baza solicitării scrise a beneficiarului de asistență tehnică și a contractelor/deciziilor de finanțare încheiate de acesta cu autoritățile de management.  +  Articolul 11(1) Plățile în avans se acordă beneficiarilor lideri/beneficiarilor parteneri/beneficiarilor de asistență tehnică, după caz, integral sau în tranșe, cu încadrarea în limitele stabilite la art. 8 și conform prevederilor contractelor/deciziilor de finanțare/cofinanțare.(2) Pentru a putea beneficia de plăți în avans beneficiarii lideri/beneficiarii parteneri/beneficiarii de asistență tehnică, alții decât cei care sunt finanțați integral din bugetul de stat, din bugetul asigurărilor sociale de stat sau din bugetele fondurilor speciale, au obligația să deschidă un cont dedicat exclusiv pentru primirea plăților în avans și efectuarea de cheltuieli aferente proiectelor, inclusiv acordarea de avansuri către contractori și/sau transferul de sume către parteneri.(3) Suma reprezentând diferența dintre dobânda acumulată în contul menționat la alin. (2), aferentă plăților în avans rămase disponibile în cont, și valoarea impozitelor aferente și a comisioanelor de gestionare a contului respectiv, reprezentând costuri neeligibile la nivelul programului respectiv, se raportează Autorității de management/Autorității naționale, după caz, și se deduce de către aceasta din sumele rambursate beneficiarilor lideri/beneficiarilor parteneri/beneficiarilor de asistență tehnică până la plata finală inclusiv.(4) Prin excepție de la prevederile alin. (3), pentru programele prevăzute la art. 4 alin. (3) lit. a)-c) din Ordonanța Guvernului nr. 29/2015 se aplică prevederile din contractul de finanțare încheiat între beneficiarii lideri și autoritățile de management.  +  Articolul 12Autoritățile de management/Autoritățile naționale au obligația de a stabili prin contractele de finanțare/cofinanțare termenii și condițiile privind derularea operațiunilor financiare, inclusiv :a) procentul și condițiile de acordare a plăților în avans;b) termenul maxim de efectuare a plăților aferente plăților în avans/rambursării cheltuielilor eligibile;c) documentele justificative aferente plăților în avans/ rambursării cheltuielilor eligibile;d) sancțiunile aplicabile, după caz, în cazul nerespectării condițiilor contractuale;e) modalitatea de recuperare a sumelor acordate necuvenit;f) condițiile și termenul la care sunt dezangajate fondurile prevăzute la art. 16 alin (3) din Ordonanță.  +  Articolul 13Beneficiarii lideri/Beneficiarii parteneri care implementează proiecte finanțate din fonduri aferente obiectivului "Cooperare teritorială europeană" au obligația să țină pentru fiecare proiect o evidență contabilă distinctă, folosind conturi analitice dedicate.  +  Capitolul IV Fondurile aferente finanțării asistenței tehnice în cadrul programelor obiectivului "Cooperare teritorială europeană"  +  Articolul 14(1) Sumele necesare finanțării asistenței tehnice în cadrul programelor obiectivului "Cooperare teritorială europeană", pentru care Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice îndeplinește rol de Autoritate de management, sunt asigurate după cum urmează:a) pentru Programul Interreg V-A România-Bulgaria și Programul Interreg V-A România-Ungaria, din fondurile externe nerambursabile aferente acestora, în cuantumul calculat conform art. 17 din Regulamentul (UE) nr. 1.299/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind dispozițiile specifice pentru sprijinul din partea Fondului european de dezvoltare regională pentru obiectivul de cooperare teritorială europeană și regulilor programului, la care se adaugă cofinanțarea de la bugetul de stat al statelor participante la program aferentă axei prioritare de asistență tehnică, calculată conform regulilor programului;b) pentru Programul INTERREG IPA de cooperare transfrontalieră România-Serbia, din fondurile externe nerambursabile aferente acestuia, în cuantumul calculat conform art. 35 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 447/2014 al Comisiei din 2 mai 2014 privind normele specifice de punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 231/2014 al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unui instrument de asistență pentru preaderare (IPA II) și regulilor programului, la care se adaugă cofinanțarea de la bugetul de stat al statelor participante la program aferentă axei prioritare de asistență tehnică, calculată conform prevederilor programului;c) pentru Programul operațional comun România-Ucraina 2014-2020, Programul operațional comun România-Republica Moldova 2014-2020 și Programul operațional comun Bazinul Mării Negre 2014-2020, din fondurile externe nerambursabile aferente acestora, în cuantumul calculat conform art. 34 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 897/2014.(2) Sumele necesare finanțării proiectelor derulate de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în cadrul axei prioritare de asistență tehnică pentru Programul transnațional Dunărea sunt asigurate din fondurile externe nerambursabile, în cuantumul calculat conform art. 17 din Regulamentul (UE) nr. 1.299/2013 și regulilor programului, la care se adaugă cofinanțarea de la bugetul de stat al României, calculată conform prevederilor programului.(3) Sumele necesare finanțării proiectelor derulate de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în cadrul axei prioritare de asistență tehnică pentru Programul de cooperare URBACT III sunt asigurate din fondurile externe nerambursabile, în cuantumul calculat conform art. 17 din Regulamentul (UE) nr. 1.299/2013, regulilor cuprinse în acordul semnat cu Autoritatea de management și regulilor programului.(4) Sumele necesare finanțării proiectelor derulate de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în cadrul axei prioritare de asistență tehnică pentru Programul de cooperare "INTERREG EUROPE" sunt asigurate din fondurile externe nerambursabile, în cuantumul calculat conform art. 17 din Regulamentul (UE) nr. 1.299/2013 și regulilor programului.(5) Sumele de la alin. (1)-(4) sunt prevăzute în bugetul anual al Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de beneficiar al finanțării din asistență tehnică, la o poziție bugetară distinctă, pe baza previziunilor de plăți ale autorităților de management/autorităților naționale.(6) Din sumele prevăzute la alin. (5), cuprinse în bugetul anual al Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, se pot efectua inclusiv plăți în avans către contractanți, din asistența tehnică, în condițiile legislației în vigoare.(7) Pentru programele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) și b) și art. 4 alin. (2) din Ordonanță, previziunea sumelor menționate la alin. (1) este realizată de fiecare beneficiar de asistență tehnică, în baza propriilor estimări, transmise către/elaborate de Autoritatea de management, după caz.(8) Previziunea sumelor menționate la alin. (2)-(4) este realizată de Autoritatea națională pe baza datelor furnizate de structurile de gestionare a programelor respective.(9) Pentru cheltuielile efectuate din fondurile de asistență tehnică ale Programului Interreg V-A România-Bulgaria, Programului Interreg V-A România-Ungaria, Programului INTERREG IPA de cooperare transfrontalieră România-Serbia, Programului operațional comun România-Ucraina 2014-2020, Programului operațional comun România-Republica Moldova 2014-2020 și Programului operațional comun Bazinul Mării Negre 2014-2020, unitatea de plată din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice rambursează beneficiarilor de asistență tehnică sumele rezultate după verificarea eligibilității cheltuielilor, la cursul stabilit conform procedurilor de management financiar și control ale programelor respective.(10) Diferențele nefavorabile de curs rezultate în urma schimbului valutar al sumelor în euro, până la concurența sumei stabilite în lei ce urmează a fi rambursată conform art. 14 alin. (3) din Ordonanță, se suportă din bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, iar diferențele favorabile de curs se fac venit la bugetul de stat.  +  Articolul 15(1) Pentru programele finanțate din FEDR prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. c)-g) din Ordonanță, autoritățile naționale au obligația, conform prevederilor programelor, de a transmite către structurile de gestionare a programelor constituite în statele participante la programele respective contribuția României la program/cofinanțarea axelor prioritare de asistență tehnică, pe baza scrisorilor oficiale primite de la aceste structuri.(2) Sumele necesare asigurării contribuției prevăzute la alin. (1) sunt prevăzute în bugetul anual al Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, conform previziunilor autorităților naționale formulate pe baza previziunilor furnizate de structurile de gestionare a programelor.(3) Unitatea de plată din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice efectuează plățile menționate la alin. (1).  +  Capitolul V Angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor efectuate la nivelul programelor de cooperare teritorială europeană  +  Articolul 16În vederea parcurgerii fazelor de angajare, lichidare, ordonanțare și plată a cheltuielilor efectuate în cadrul programelor de cooperare teritorială europeană, autoritățile de management/autoritățile naționale emit proceduri proprii, conform regulamentelor, programelor și legislației naționale în vigoare.  +  Capitolul VI Conturile aferente derulării fondurilor externe nerambursabile și a fondurilor de la bugetul de stat  +  Articolul 17(1) În vederea derulării operațiunilor financiare determinate de gestionarea fondurilor externe nerambursabile reglementate prin Ordonanță se deschid conturi bancare, în lei și euro, în sistemul Trezoreriei Statului/instituțiilor financiar bancare.(2) În numele Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, ca ordonator principal de credite, se deschide la Banca Națională a României contul/conturi în euro gestionat(e) de Unitatea de certificare, pentru derularea operațiunilor financiare determinate de utilizarea fondurilor externe nerambursabile aferente Programului Interreg V-A România-Bulgaria, Programului Interreg V-A România-Ungaria și Programului INTERREG IPA de cooperare transfrontalieră România-Serbia.(3) Pentru fiecare dintre programele: Programul Interreg V-A România-Bulgaria, Programul Interreg V-A România-Ungaria, Programul INTERREG IPA de cooperare transfrontalieră România-Serbia, Programul operațional comun România-Ucraina 2014-2020, Programul operațional comun România-Republica Moldova 2014-2020 și Programul operațional comun Bazinul Mării Negre 2014-2020, pe numele Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice se deschid la instituții financiar bancare conturi de disponibil în euro/lei pentru derularea operațiunilor financiare determinate de finanțarea din fonduri externe nerambursabile a proiectelor derulate în cadrul acestor programe.(4) Pentru Programul Interreg V-A România-Bulgaria, Programul Interreg V-A România-Ungaria și Programul INTERREG IPA de cooperare transfrontalieră România-Serbia, pe numele Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de Autoritate de management, se deschid la instituții financiar bancare conturi în lei/euro pentru a primi sumele aferente cofinanțării axelor prioritare de asistență tehnică de la statele partenere în program și, după caz, conturi în lei/euro în vederea transferului, din conturile de cheltuieli bugetare corespunzătoare, a cofinanțării naționale, care se plătește în euro către beneficiarii de asistență tehnică din statele partenere.(5) Pentru fiecare dintre programele obiectivului "Cooperare teritorială europeană", Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice deschide la instituții financiar bancare conturi de disponibil în lei/euro pentru fiecare dintre programele la care îndeplinește rol de Autoritate națională și pentru care are obligația de a transfera cofinanțarea națională la axele prioritare/axele prioritare de asistență tehnică către structurile de gestionare ale programelor respective, constituite în statele partenere.(6) Pentru programele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. c)-e) Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice va deschide un cont în euro pentru a primi sumele din fondurile externe nerambursabile cuvenite a fi rambursate beneficiarilor de asistență tehnică, în calitate de Autoritate națională/Punct național de contact/Punct național, conform contractelor/ acordurilor/deciziilor de finanțare încheiate în cadrul axelor de asistență tehnică. Sumele se virează, în euro, de către Autoritatea de management/Secretariatul comun din statul partener în conturile de disponibilități deschise pe numele Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și se virează ca venit la bugetul de stat conform acordurilor încheiate la nivel de program cu structurile din statele partenere sau specificațiilor programului.(7) Pentru toate programele obiectivului "Cooperare teritorială europeană", Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice deschide la Trezoreria Statului/instituția financiar bancară câte un cont în lei și unul în euro pentru derularea operațiunilor financiare determinate de recuperarea unor creanțe apărute în gestionarea fondurilor aferente programelor obiectivului "Cooperare teritorială europeană". Conturile care se deschid la Trezoreria Statului sunt următoarele:57.08.05.68 "Disponibil din sume recuperate aferente creanțelor bugetare rezultate din nereguli pentru perioada de programare 2014-2020, conform Ordonanței Guvernului nr. 29/2015 - Programul Interreg V-A Romania-Bulgaria";57.08.05.69 "Disponibil din sume recuperate aferente creanțelor bugetare rezultate din nereguli pentru perioada de programare 2014-2020, conform Ordonanței Guvernului nr. 29/2015 - Programul Interreg V-A Romania-Ungaria";57.08.05.70 "Disponibil din sume recuperate aferente creanțelor bugetare rezultate din nereguli pentru perioada de programare 2014-2020, conform Ordonanței Guvernului nr. 29/2015 - Programul transnațional Dunărea";57.08.05.71 "Disponibil din sume recuperate aferente creanțelor bugetare rezultate din nereguli pentru perioada de programare 2014-2020, conform Ordonanței Guvernului nr. 29/2015 - Programul de cooperare interregională INTERREG EUROPE";57.08.05.72 "Disponibil din sume recuperate aferente creanțelor bugetare rezultate din nereguli pentru perioada de programare 2014-2020, conform Ordonanței Guvernului nr. 29/2015 - Programul de cooperare URBACT III";57.08.05.73 "Disponibil din sume recuperate aferente creanțelor bugetare rezultate din nereguli pentru perioada de programare 2014-2020, conform Ordonanței Guvernului nr. 29/2015 - Programul de cooperare INTERACT III";57.08.05.74 "Disponibil din sume recuperate aferente creanțelor bugetare rezultate din nereguli pentru perioada de programare 2014-2020, conform Ordonanței Guvernului nr. 29/2015 - Programul de cooperare ESPON 2020";57.08.05.75 "Disponibil din sume recuperate aferente creanțelor bugetare rezultate din nereguli pentru perioada de programare 2014-2020, conform Ordonanței Guvernului nr. 29/2015 - Programul INTERREG IPA de cooperare transfrontalieră Romania-Serbia";57.08.05.76 "Disponibil din sume recuperate aferente creanțelor bugetare rezultate din nereguli pentru perioada de programare 2014-2020, conform Ordonanței Guvernului nr. 29/2015 - Programul operațional comun România-Ucraina 2014-2020";57.08.05.77 "Disponibil din sume recuperate aferente creanțelor bugetare rezultate din nereguli pentru perioada de programare 2014-2020, conform Ordonanței Guvernului nr. 29/2015 - Programul operațional comun România-Republica Moldova 2014-2020";57.08.05.78 "Disponibil din sume recuperate aferente creanțelor bugetare rezultate din nereguli pentru perioada de programare 2014-2020, conform Ordonanței Guvernului nr. 29/2015 - Programul operațional comun Bazinul Mării Negre 2014-2020";57.08.05.79 "Disponibil din sume recuperate aferente creanțelor bugetare rezultate din nereguli pentru perioada de programare 2014-2020, conform Ordonanței Guvernului nr. 29/2015 - Programul de cooperare transfrontalieră ENI Ungaria-Slovacia-România-Ucraina 2014-2020".(8) Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice efectuează plata sumelor reprezentând cofinanțare aprobată în bugetul MDRAP, cuvenită beneficiarilor lideri/beneficiarilor parteneri/beneficiarilor de asistență tehnică, din conturile de cheltuieli bugetare corespunzătoare deschise pe numele acestuia la Trezoreria Statului.(9) În scopul gestionării fondurilor aferente obiectivului "Cooperare teritorială europeană", la solicitarea beneficiarilor lideri/beneficiarilor parteneri/beneficiarilor de asistență tehnică se deschid la unitățile Trezoreriei Statului următoarele conturi:(9.1) Pe numele beneficiarilor lideri/beneficiarilor parteneri/ beneficiarilor de asistență tehnică din România, în calitate de instituții publice, în funcție de bugetul prin care se finanțează proiectele din cadrul obiectivului "Cooperare teritorială europeană":a) conturile de venituri ale bugetului de stat în care se virează sumele reprezentând rambursări aferente cheltuielilor corespunzătoare finanțării proiectului:a.1) pentru Fondul European de Dezvoltare Regională:a.1.1) 20.A.48.01.01 "Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent";a.1.2) 20.A.48.01.02 "Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori";a.2) pentru Instrumentul de asistență pentru preaderare (IPA II):a.2.1) 20.A.48.11.01 "Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent";a.2.2) 20.A.48.11.02 "Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori";a.3) pentru Instrumentul european de vecinătate (ENI);a.3.1) 20.A.48.12.01 "Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent";a.3.2) 20.A.48.12.02 "Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori";b) conturile de venituri ale bugetului asigurărilor sociale de stat în care se virează sumele reprezentând rambursări aferente cheltuielilor corespunzătoare finanțării proiectului:b.1) pentru Fondul European de Dezvoltare Regională:b.1.1) 22.A.48.01.01 "Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent";b.1.2) 22.A.48.01.02 "Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori";b.2) pentru Instrumentul de asistență pentru preaderare (IPA II):b.2.1) 22.A.48.11.01 "Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent";b.2.2) 22.A.48.11.02 "Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori";b.3) pentru Instrumentul european de vecinătate (ENI):b.3.1) 22.A.48.12.01 "Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent";b.3.2) 22.A.48.12.02 "Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori"c) conturile de venituri ale bugetului asigurărilor pentru șomaj în care se virează sumele reprezentând rambursări aferente cheltuielilor corespunzătoare finanțării proiectului:c.1) pentru Fondul European de Dezvoltare Regională:c.1.1) 28.A.48.01.01 "Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent";c.1.2) 28.A.48.01.02 "Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori";c.2) pentru Instrumentul de asistență pentru preaderare (IPA II):c.2.1) 28.A.48.11.01 "Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent";c.2.2) 28.A.48.11.02 "Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori";c.3) pentru Instrumentul european de vecinătate (ENI):c.3.1) 28.A.48.12.01 "Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent";c.3.2) 28.A.48.12.02 "Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori";d) conturile de venituri ale bugetului fondului național de asigurări sociale de sănătate în care se virează sumele reprezentând rambursări aferente cheltuielilor corespunzătoare finanțării proiectului:d.1) pentru Fondul European de Dezvoltare Regională:d.1.1) 26.A.48.01.01 "Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent";d.1.2) 26.A.48.01.02 "Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori";d.2) pentru Instrumentul de asistență pentru preaderare (IPA II):d.2.1) 26.A.48.11.01 "Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent";d.2.2) 26.A.48.11.02 "Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori";d.3) pentru Instrumentul european de vecinătate (ENI):d.3.1) 26.A.48.12.01 "Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent";d.3.2) 26.A.48.12.02 "Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori";e) conturile de venituri ale bugetului local în care se virează sumele reprezentând avansuri și rambursări aferente cheltuielilor corespunzătoare finanțării proiectului:e.1) pentru Fondul European de Dezvoltare Regională:e.1.1) 21.A.48.01.01 "Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent";e.1.2) 21.A.48.01.02 "Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori";e.1.3) 21.A.48.01.03 "Prefinanțare";e.2) pentru Instrumentul de asistență pentru preaderare (IPA II):e.2.1) 21.A.48.11.01 "Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent";e.2.2) 21.A.48.11.02 "Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori";e.2.3) 21.A.48.11.03 "Prefinanțare";e.3) pentru Instrumentul european de vecinătate (ENI):e.3.1) 21.A.48.12.01 "Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent";e.3.2) 21.A.48.12.02 "Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori";f) conturile de venituri bugetare care se deschid la unitățile Trezoreriei Statului pe numele beneficiarilor lideri/beneficiarilor parteneri/beneficiarilor de asistență tehnică din România, în calitate de instituții publice finanțate integral din venituri proprii, din administrația publică centrală sau locală, în care se virează sumele reprezentând plați în avans și rambursarea aferentă cheltuielilor:f.1) pentru Fondul European de Dezvoltare Regională:– pentru instituții publice finanțate integral din venituri proprii din administrația publică centrală:f.1.1) 20.F.48.01.01 "Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent";f.1.2) 20.F.48.01.02 "Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori";f.1.3) 20.F.48.01.03 "Prefinanțare";– pentru instituții publice finanțate integral din venituri proprii din administrația publică locală:f.1.4) 21.F.48.01.01 "Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent";f.1.5) 21.F.48.01.02 "Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori";f.1.6) 21.F.48.01.03 "Prefinanțare";f.2) pentru Instrumentul de asistență pentru preaderare (IPA II):– pentru instituții publice finanțate integral din venituri proprii din administrația publică centrală:f.2.1) 20.F.48.11.01 "Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent";f.2.2) 20.F.48.11.02 "Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori";f.2.3) 20.F.48.11.03 "Prefinanțare";– pentru instituții publice finanțate integral din venituri proprii din administrația publică locală:f.2.4) 21.F.48.11.01 "Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent";f.2.5) 21.F.48.11.02 "Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori";f.2.6) 21.F.48.11.03 "Prefinanțare";f.3) pentru Instrumentul european de vecinătate (ENI):– pentru instituții publice finanțate integral din venituri proprii din administrația publică centrală:f.3.1) 20.F.48.12.01 "Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent";f.3.2) 20.F.48.12.02 "Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori";f.3.3) 20.F.48.12.03 "Prefinanțare";– pentru instituții publice finanțate integral din venituri proprii din administrația publică locală:f.3.4) 21.F.48.12.01 "Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent";f.3.5) 21.F.48.12.02 "Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori";f.3.6) 21.F.48.12.03 "Prefinanțare";g) conturile de venituri bugetare care se deschid la unitățile Trezoreriei Statului pe numele beneficiarilor lideri/beneficiarilor parteneri/beneficiarilor de asistență tehnică din România, în calitate de instituții publice finanțate parțial din venituri proprii, din administrația publică centrală sau locală, în care se virează sumele reprezentând plăți în avans și rambursarea aferentă cheltuielilor:g.1) pentru Fondul European de Dezvoltare Regională:– pentru instituții publice finanțate parțial din venituri proprii din administrația publică centrală:g.1.1) 20.G.48.01.01 "Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent";g.1.2) 20.G.48.01.02 "Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori";g.1.3) 20.G.48.01.03 "Prefinanțare";– pentru instituții publice finanțate parțial din venituri proprii din administrația publică locală:g.1.4) 21.G.48.01.01 "Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent";g.1.5) 21.G.48.01.02 "Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori";g.1.6) 21.G.48.01.03 "Prefinanțare";– pentru instituții publice finanțate parțial din venituri proprii din sectorul "Bugetul asigurărilor pentru șomaj":g.1.7) 28.G.48.01.01 "Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent";g.1.8) 28.G.48.01.02 "Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori";g.1.9) 28.G.48.01.03 "Prefinanțare";g.2) pentru Instrumentul de asistență pentru preaderare (IPA II):– pentru instituții publice finanțate parțial din venituri proprii din administrația publică centrală:g.2.1) 20.G.48.11.01 "Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent";g.2.2) 20.G.48.11.02 "Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori";g.2.3) 20.G.48.11.03 "Prefinanțare";– pentru instituții publice finanțate parțial din venituri proprii din administrația publică locală:g.2.4) 21.G.48.11.01 "Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent";g.2.5) 21.G.48.11.02 "Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori";g.2.6) 21.G.48.11.03 "Prefinanțare";– pentru instituții publice finanțate parțial din venituri proprii din sectorul "Bugetul asigurărilor pentru șomaj":g.2.7) 28.G.48.11.01 "Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent";g.2.8) 28.G.48.11.02 "Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori";g.2.9) 28.G.48.11.03 "Prefinanțare";g.3) pentru Instrumentul european de vecinătate (ENI):– pentru instituții publice finanțate parțial din venituri proprii din administrația publică centrală:g.3.1) 20.G.48.12.01 "Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent";g.3.2) 20.G.48.12.02 "Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori";g.3.3) 20.G.48.12.03 "Prefinanțare";– pentru instituții publice finanțate parțial din venituri proprii din administrația publică locală:g.3.4) 21.G.48.12.01 "Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent";g.3.5) 21.G.48.12.02 "Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori";g.3.6) 21.G.48.12.03 "Prefinanțare";– pentru instituții publice finanțate parțial din venituri proprii din sectorul "Bugetul asigurărilor pentru șomaj":g.3.7) 28.G.48.12.01 "Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent";g.3.8) 28.G.48.12.02 "Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori";g.3.9) 28.G.48.12.03 "Prefinanțare";h) conturile de venituri bugetare ale bugetelor activităților finanțate integral din venituri proprii înființate pe lângă unele instituții publice din administrația publică centrală sau locală în care se virează sumele reprezentând plăți în avans și rambursarea corespunzătoare aferentă cheltuielilor:h.1) pentru Fondul European de Dezvoltare Regională:– pentru activitățile finanțate integral din venituri proprii înființate pe lângă unele instituții publice din administrația publică centrală:h.1.1) 20.E.48.01.01 "Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent";h.1.2) 20.E.48.01.02 "Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori";h.1.3) 20.E.48.01.03 "Prefinanțare";– pentru activitățile finanțate integral din venituri proprii înființate pe lângă unele instituții publice din administrația publică locală:h.1.4) 21.E.48.01.01 "Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent";h.1.5) 21.E.48.01.02 "Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori";h.1.6) 21.E.48.01.03 "Prefinanțare";h.2) pentru Instrumentul de asistență pentru preaderare (IPA II):– pentru activitățile finanțate integral din venituri proprii înființate pe lângă unele instituții publice din administrația publică centrală:h.2.1) 20.E.48.11.01 "Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent";h.2.2) 20.E.48.11.02 "Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori";h.2.3) 20.E.48.11.03 "Prefinanțare";– pentru activitățile finanțate integral din venituri proprii înființate pe lângă unele instituții publice din administrația publică locală:h.2.4) 21.E.48.11.01 "Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent";h.2.5) 21.E.48.11.02 "Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori";h.2.6) 21.E.48.11.03 "Prefinanțare";h.3) pentru Instrumentul european de vecinătate (ENI):– pentru activitățile finanțate integral din venituri proprii înființate pe lângă unele instituții publice din administrația publică centrală:h.3.1) 20.E.48.12.01 "Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent";h.3.2) 20.E.48.12.02 "Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori";h.3.3) 20.E.48.12.03 "Prefinanțare";– pentru activitățile finanțate integral din venituri proprii înființate pe lângă unele instituții publice din administrația publică locală:h.3.4) 21.E.48.12.01 "Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent";h.3.5) 21.E.48.12.02 "Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori";h.3.6) 21.E.48.12.03 "Prefinanțare";i) contul de venituri al bugetului local în care se virează sumele aferente cofinanțării de la bugetul de stat:i.1) 21.A.42.69.00 "Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferente perioadei de programare 2014-2020";j) conturile de venituri ale bugetelor instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii, inclusiv activitățile finanțate din venituri proprii, înființate pe lângă unele instituții publice în care se virează sumele aferente cofinanțării de la bugetul de stat";– pentru instituții publice finanțate integral din venituri proprii din administrația publică centrală:j.1) 20.F.42.70.00 "Subvenții de la bugetul de stat către instituții publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferente perioadei de programare 2014-2020";– pentru instituții publice finanțate parțial din venituri proprii din administrația publică centrală:j.2) 20.G.42.70.00 "Subvenții de la bugetul de stat către instituții publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferente perioadei de programare 2014-2020";– pentru activitățile finanțate integral din venituri proprii înființate pe lângă unele instituții publice din administrația publică centrală:j.3) 20.E.42.70.00 "Subvenții de la bugetul de stat către instituții publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferente perioadei de programare 2014-2020";– pentru instituții publice finanțate integral din venituri proprii din administrația publică locală:j.4) 21.F.42.70.00 "Subvenții de la bugetul de stat către instituții publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferente perioadei de programare 2014-2020";– pentru instituții publice finanțate parțial din venituri proprii din administrația publică locală:j.5) 21.G.42.70.00 "Subvenții de la bugetul de stat către instituții publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferente perioadei de programare 2014-2020";– pentru activitățile finanțate integral din venituri proprii înființate pe lângă unele instituții publice din administrația publică locală:j.6) 21.E.42.70.00 "Subvenții de la bugetul de stat către instituții publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferente perioadei de programare 2014-2020";– pentru instituții publice finanțate parțial din venituri proprii din sectorul "bugetul asigurărilor pentru șomaj":j.7) 28.G.42.70.00 "Subvenții de la bugetul de stat către instituții publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferente perioadei de programare 2014-2020";k) conturile de venituri bugetare în care se virează sumele reprezentând avansuri în cadrul proiectelor aferente Instrumentului european de vecinătate (ENI):– pentru instituții publice finanțate integral din bugetul de stat:k.1) 20.D.41.04.00 "Sume aferente fondurilor externe nerambursabile";– pentru instituții publice finanțate integral din bugetul asigurărilor sociale de stat:k.2) 22.D.41.04.00 "Sume aferente fondurilor externe nerambursabile";– pentru instituții finanțate integral din bugetul asigurărilor pentru șomaj:k.3) 28.D.41.04.00 "Sume aferente fondurilor externe nerambursabile";– pentru instituții finanțate integral din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate:k.4) 26.D.41.04.00 "Sume aferente fondurilor externe nerambursabile";– pentru instituțiile finanțate integral din bugetul local:k.5) 21.D.48.12.03 "Prefinanțare".(9.2) Conturile de disponibilități care se deschid la unitățile Trezoreriei Statului pe numele beneficiarilor lideri/beneficiarilor parteneri/beneficiarilor de asistență tehnică din România, alții decât instituții publice, sunt următoarele:a) 50.99.08 "Disponibil al operatorilor economici reprezentând plăți în avans aferente proiectelor finanțate în cadrul obiectivului Cooperare teritorială europeană în perioada 2014-2020, conform OG nr. 29/2015";b) 50.99.09 "Disponibil al persoanelor juridice din sectorul privat, alții decât operatorii economici reprezentând plăți în avans aferente proiectelor finanțate în cadrul obiectivului Cooperare teritorială europeană în perioada 2014-2020, conform OG nr. 29/2015";c) 50.99.10 "Disponibil al operatorilor economici reprezentând rambursări de cheltuieli efectuate, aferente proiectelor finanțate în cadrul obiectivului Cooperare teritorială europeană în perioada 2014-2020, conform OG nr. 29/2015";d) 50.99.11 "Disponibil al persoanelor juridice din sectorul privat, alții decât operatorii economici reprezentând rambursări de cheltuieli efectuate aferente proiectelor finanțate în cadrul obiectivului Cooperare teritorială europeană în perioada 2014-2020, conform OG nr. 29/2015".(10) Prin conturile menționate la alin. (9) se gestionează numai sumele aferente părții proprii de proiect a titularilor de cont sau a instituțiilor publice subordonate, în cazul instituțiilor publice finanțate integral din bugetele locale.(11) Pentru conturile de venituri bugetare prevăzute la alin. 9.1, Trezoreria Statului eliberează extrase de cont beneficiarilor lideri/beneficiarilor parteneri/beneficiarilor de asistență tehnică, după caz, pe ale căror coduri de identificare fiscală sunt deschise conturile respective. În cazul conturilor de venituri ale bugetului local, Trezoreria Statului eliberează extrase de cont unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale pe ale căror coduri de identificare fiscală sunt deschise conturile respective, atât pentru sumele cuvenite unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, cât și pentru sumele cuvenite entităților finanțate integral din bugetele acestora.(12) Pentru conturile de disponibilități prevăzute la alin. 9.2, Trezoreria Statului eliberează extrase de cont beneficiarilor lideri/ beneficiarilor parteneri/beneficiarilor de asistență tehnică, după caz.  +  Articolul 18Evidența contabilă a sumelor provenite din derularea unor proiecte finanțate în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 29/2015 se va ține distinct pentru fiecare fond și program, folosind conturi analitice distincte. Operațiunile înregistrate în sistemul contabil al Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, conform prezentului capitol, se preiau în situațiile financiare ale ordonatorului de credite în conformitate cu reglementările în vigoare în domeniul contabilității.  +  Articolul 19Prezentele norme reglementează fluxurile aferente fondurilor externe nerambursabile și cofinanțării publice în monedă națională și euro pentru proiectele derulate în cadrul programelor obiectivului "Cooperare teritorială europeană".  +  Anexăla normele metodologice
  Fișă de fundamentare
  Proiect propus la finanțare/finanțat din fonduri europene FEDR/IPA II/ENI
  Ordonator de credite Departamentul (care propune/implementează proiectul) ............. Bugetul din care este finanțat: ................ I - Credite de angajament (CA) II - Credite bugetare (CB) Denumire proiect ................ și/sau Nr. și dată contract/decizie/ordin de finanțare ............ Program/Instrument/Facilitate ................. - mii lei -┌────────────────────────┬─────┬────────────────────────────────────────────────────┐│ │ │ Buget proiect ││Perioada de implementare│CA/CB├───────┬──────────────────────┬─────────────────────┤│ │ │ Total │ Cheltuieli eligibile │Alte cheltuieli decât││ │ │ │ │ cele eligibile ││ │ │ ├───┬──────────────────┼─────────────────────┤│ │ │ │FEN│ Cofinanțare │Activități proprii ││ │ │ │ ├──────────────────┤ ││ │ │ │ │Activități proprii│ │├────────────────────────┼─────┼───────┼───┼──────────────────┼─────────────────────┤│ 0 │ │1=2+3+4│ 2 │ 3 │ 4 │├────────────────────────┼─────┼───────┼───┼──────────────────┼─────────────────────┤│ ... (anul 1) │ I │ │ │ │ ││ (realizat/estimat) ├─────┼───────┼───┼──────────────────┼─────────────────────┤│ │ II │ │ │ │ │├────────────────────────┼─────┼───────┼───┼──────────────────┼─────────────────────┤│ ... (anul 2) │ I │ │ │ │ ││ (realizat/estimat) ├─────┼───────┼───┼──────────────────┼─────────────────────┤│ │ II │ │ │ │ │├────────────────────────┼─────┼───────┼───┼──────────────────┼─────────────────────┤│ ... (anul n) │ I │ │ │ │ ││ ├─────┼───────┼───┼──────────────────┼─────────────────────┤│ │ II │ │ │ │ │├────────────────────────┼─────┼───────┼───┼──────────────────┼─────────────────────┤│ TOTAL │ I │ │ │ │ ││ ├─────┼───────┼───┼──────────────────┼─────────────────────┤│ │ II │ │ │ │ │└────────────────────────┴─────┴───────┴───┴──────────────────┴─────────────────────┘ Descrierea activităților eligibile:┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ │└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Descrierea cheltuielilor, altele decât cele eligibile:┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ │└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Departament/Direcție (beneficiar) Date contact al responsabilului de proiect ................................. Nume .................... Telefon ................... Director general/Director, Fax/E-mail ................ ............................ (la 04-09-2017, Anexa a fost modificată de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 5.687 din 16 august 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 713 din 04 septembrie 2017 )