ANEXĂ din 17 decembrie 2013 la Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 2021/2013 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1917/2005
EMITENT
  • MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 831 bis din 24 decembrie 2013    Notă
    *) Aprobată prin ORDINUL nr. 2.021 din 17 decembrie 2013, publicat în Monitorul Oficial nr. 831 din 24 decembrie 2013.
    1. La CAPITOLUL I: "DISPOZIȚII GENERALE" punctul 1.1 "Obiectul contabilității publice", se elimină textul:"* Contabilitatea trezoreriei statului nu face obiectul prezentelor norme.** Contabilitatea destinată analizării costurilor programelor aprobate, va fi dezvoltată din punct de vedere metodologic după implementarea componentei c)".2. La CAPITOLUL III: "PREVEDERI REFERITOARE LA ELEMENTELE DE BILANȚ", punctul 3.2. "Categorii de provizioane", se adaugă o liniuță cu următorul cuprins:"cu diminuările din valoarea garanțiilor ca urmare a constituirii ca provizion la finele exercițiului a sumelor aferente ratelor de capital scadente în anul următor, estimate a fi plătite de garant".3. La CAPITOLUL IV: "PREVEDERI REFERITOARE LA ELEMENTELE DIN CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL", punctul 1 "Cheltuieli", 1.2. "Momentul recunoașterii cheltuielilor", paragraful: "Cheltuielile cu dobânzile se recunosc drept costuri în perioada când sunt datorate conform contractului de împrumut și nu atunci când sunt plătite" se completează cu următorul text:"Dobânzile datorate și calculate în baza dreptului constatat aferente perioadei de raportare reprezintă dobânda aferentă perioadei de raportare care se calculează prin aplicarea ratei de dobândă la soldul zilnic a datoriei în fiecare zi din perioada de raportare".4. CAPITOLUL VI: "PLANUL DE CONTURI GENERAL PENTRU INSTITUȚIILE PUBLICE" se modifică și se înlocuiește potrivit anexei nr. 1.5. În întreg cuprinsul Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituții publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1917/2005 cu modificările și completările ulterioare, se înlocuiesc simbolurile și denumirile conturilor, cât și detalierea conturilor sintetice de gradul I pe conturile sintetice de gradul II și gradul III, potrivit "PLANULUI DE CONTURI GENERAL PENTRU INSTITUȚIILE PUBLICE" prevăzut în anexa nr. 1.6. În întreg cuprinsul Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituții publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1917/2005 cu modificările și completările ulterioare, se completează contabilitatea analitică a conturilor cu următoarele informații: cod sector, sursă de finanțare și clasificație venituri (capitol, subcapitol, paragraf), clasificație funcțională cheltuieli (capitol, subcapitol, paragraf) și clasificație economică cheltuieli (titlu, articol, alineat), potrivit "Dezvoltării conturilor sintetice în conturi analitice în scop de raportare a Balanței de verificare la Ministerul Finanțelor Publice", prevăzută în anexa nr. 2.7. În întreg cuprinsul Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituții publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1917/2005 cu modificările și completările ulterioare, se elimină următoarele conturi:- 701 "Venituri din vânzarea produselor finite",- 702 "Venituri din vânzarea semifabricatelor",- 703 "Venituri din vânzarea produselor reziduale",- 704 "Venituri din lucrări executate și servicii prestate",- 705 "Venituri din studii și cercetări",- 706 "Venituri din chirii",- 707 "Venituri din vânzarea mărfurilor"- 708 "Venituri din activități diverse";- 719 "Alte venituri operaționale";- 790 "Venituri din despăgubiri din asigurări".În întreg cuprinsul normelor metodologice, conturile eliminate se înlocuiesc cu următoarele conturi: 735 "Impozite și taxe pe bunuri și servicii", 739 "Alte impozite și taxe fiscale", 750 "Venituri din proprietate" și 751 "Venituri din vânzări de bunuri și servicii", după caz, potrivit "TABELULUI DE CORESPONDENȚĂ ÎNTRE CONTURILE CONTABILE DE VENITURI ȘI CODURILE BUGETARE DIN CLASIFICAȚIA INDICATORILOR PRIVIND FINANȚELE PUBLICE - VENITURI", prevăzut în anexa nr. 4 la prezentele norme metodologice.8. CAPITOLUL VII: "INSTRUCȚIUNILE DE UTILIZARE A CONTURILOR" se modifică și se completează astfel:8.1. La clasa 1 "CONTURI DE CAPITALURI", grupa 12 "Rezultatul patrimonial", contul 121 "Rezultatul patrimonial", se modifică și se completează astfel:După "Contul 121 «Rezultatul patrimonial» se creditează prin debitul conturilor", se elimină textul:"770 «Finanțarea de la buget»- la sfârșitul perioadei, cu soldul creditor al contului în vederea închiderii acestuia și stabilirii rezultatului patrimonial".8.2. La clasa 1 "CONTURI DE CAPITALURI", grupa 13 "Fonduri cu destinație specială", contul 1391 "Fond de dezvoltare a spitalului" se modifică și se completează astfel:După "Contul 1391 «Fond de dezvoltare a spitalului» se creditează prin debitul contului" se elimină textul:"550 «Disponibil din fonduri cu destinație specială»- cu sumele încasate reprezentând fondul de dezvoltare a spitalului, potrivit legii" și se înlocuiește cu textul:"560 «Disponibil al instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii»- cu sumele încasate reprezentând fondul de dezvoltare a spitalului, potrivit legii".După "Contul 1391 «Fond de dezvoltare a spitalului» se debitează prin creditul contului" se elimină textul:"6811 «Cheltuieli operaționale privind amortizarea activelor fixe»- la sfârșitul perioadei, cu cheltuielile de amortizare aferente activelor fixe achiziționate din fondul de dezvoltare a spitalului" și se înlocuiește cu textul:"117 «Rezultatul reportat»- la sfârșitul perioadei, cu cheltuielile de amortizare aferente activelor fixe achiziționate din fondul de dezvoltare a spitalului".8.3. Clasa 1 "CONTURI DE CAPITALURI", grupa 16 "Împrumuturi și datorii asimilate", se modifică și se completează astfel:8.3.1. Se introduce contul 166 "Sume primite pentru acoperirea deficitelor bugetare" cu următorul cuprins:Contul 166 "Sume primite pentru acoperirea deficitelor bugetare"Cu ajutorul acestui cont Trezoreria centrală, Casa Națională de Pensii Publice, Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă și Casa Națională de Sănătate țin evidența sumelor utilizate din disponibilitățile aflate în contul general al trezoreriei statului pentru acoperirea deficitului bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetului asigurărilor de șomaj și Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, potrivit legii.Contul 166 "Sume primite pentru acoperirea deficitelor bugetare" se detaliază pe următoarele conturi sintetice de gradul II și III:16601 "Sume primite pentru acoperirea deficitelor bugetare (pentru sumele ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului curent)";1660101 "Sume primite pentru acoperirea deficitului bugetului asigurărilor sociale de stat din contul curent general al trezoreriei statului (pentru sumele ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului curent)";1660102 "Sume primite pentru acoperirea deficitului bugetului de stat din contul curent general al trezoreriei statului (pentru sumele ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului curent)";1660103 "Sume primite pentru acoperirea deficitului bugetului asigurărilor pentru șomaj din contul curent general al trezoreriei statului (pentru sumele ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului curent)";1660104 "Sume primite pentru acoperirea deficitului bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate din contul curent general al trezoreriei statului (pentru sumele ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului curent)";16602 "Sume primite pentru acoperirea deficitelor bugetare (pentru sumele ce urmează a fi plătite în cursul exercițiilor viitoare)";1660201 "Sume primite pentru acoperirea deficitului bugetului asigurărilor sociale de stat din contul curent general al trezoreriei statului (pentru sumele ce urmează a fi plătite în cursul exercițiilor viitoare)";1660202 "Sume primite pentru acoperirea deficitului bugetului de stat din contul curent general al trezoreriei statului (pentru sumele ce urmează a fi plătite în cursul exercițiilor viitoare)";1660203 "Sume primite pentru acoperirea deficitului bugetului asigurărilor pentru șomaj din contul curent general al trezoreriei statului (pentru sumele ce urmează a fi plătite în cursul exercițiilor viitoare)";1660204 "Sume primite pentru acoperirea deficitului bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate din contul curent general al trezoreriei statului (pentru sumele ce urmează a fi plătite în cursul exercițiilor viitoare)".Contul 166 "Sume primite pentru acoperirea deficitelor bugetare" este un cont de pasiv. În creditul contului se înregistrează la sfârșitul anului, sumele utilizate din disponibilitățile primite din contul general al trezoreriei statului pentru acoperirea deficitelor bugetare potrivit legii, iar în debit sumele restituite trezoreriei statului, din cele acordate pentru acoperirea deficitelor bugetare.Contul 166 "Sume primite pentru acoperirea deficitelor bugetare" se creditează prin debitul conturilor:52002 "Rezultatul execuției bugetului de stat din anul curent"- cu sumele utilizate din disponibilitățile aflate în contul general al trezoreriei statului pentru finanțarea deficitului bugetului de stat, potrivit legii.52502 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent"- cu sumele utilizate din disponibilitățile aflate în contul general al trezoreriei statului pentru finanțarea deficitului bugetului asigurărilor sociale de stat, potrivit legii.57102 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent"- cu sumele utilizate din disponibilitățile aflate în contul general al trezoreriei statului pentru finanțarea deficitului bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, potrivit legii.57402 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent"- cu sumele utilizate din disponibilitățile aflate în contul general al trezoreriei statului pentru finanțarea deficitului bugetului asigurărilor pentru șomaj, potrivit legii.Contul 166 "Sume primite pentru acoperirea deficitelor bugetare" se debitează prin creditul conturilor:52002 "Rezultatul execuției bugetului de stat din anul curent"- cu sumele restituite trezoreriei statului, din cele acordate pentru acoperirea deficitului bugetului de stat, în situația în care rezultatul execuției bugetare este excedent.52502 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent"- cu sumele restituite trezoreriei statului, din cele acordate pentru acoperirea deficitului bugetului asigurărilor sociale de stat, în situația în care rezultatul execuției bugetare este excedent.57102 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent"- cu sumele restituite trezoreriei statului, din cele acordate pentru acoperirea deficitului bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, în situația în care rezultatul execuției bugetare este excedent.57402 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent"- cu sumele restituite trezoreriei statului, din cele acordate pentru acoperirea deficitului bugetului asigurărilor de șomaj, în situația în care rezultatul execuției bugetare este excedent.8.3.2. Contul 168 "Dobânzi aferente împrumuturilor și datoriilor asimilate" se modifică și se completează astfel:După "Contul 168 «Dobânzi aferente împrumuturilor și datoriilor asimilate» se creditează prin debitul conturilor", se elimină textul:"471 «Cheltuieli înregistrate în avans»- cu valoarea dobânzilor datorate, aferente exercițiilor viitoare pentru împrumuturi și datorii asimilate".După "Contul 168 «Dobânzi aferente împrumuturilor și datoriilor asimilate» se creditează prin debitul conturilor" se elimină următorul text:"666 «Cheltuieli privind dobânzile»- cu valoarea dobânzilor datorate, aferente perioadei de raportare pentru împrumuturi și datorii asimilate" și se înlocuiește cu următorul text:"666 «Cheltuieli privind dobânzile»- cu dobânda datorată și calculată în baza dreptului constatat (accrual) aferentă perioadei de raportare.8.4. Clasa 5 "CONTURI LA TREZORERII ȘI INSTITUȚII DE CREDIT", grupa 56 "DISPONIBIL AL INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII", se modifică și se completează astfel:- Simbolul și denumirea contului 560 "Disponibil al instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii" se modifică astfel: 560 01 02 "Disponibil al instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii - Disponibil curent la instituții de credit", cu aceeași funcțiune și conținut.- Contul 561 "Disponibil al instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții" și contul 562 "Disponibil al activităților finanțate din venituri proprii" se elimină și se introduc cu conținutul prevăzut la CAPITOLUL XVI: CONTABILITATEA OPERAȚIUNILOR SPECIFICE BUGETELOR INSTITUȚIILOR PUBLICE FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII, ACTIVITĂȚI FINANȚATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII.8.5. La clasa 7 "CONTURI DE VENITURI ȘI FINANȚĂRI", grupa 77 "Finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială, fonduri cu destinație specială", contul 770 "Finanțarea de la buget" se modifică și se completează astfel:După "Contul 770 «Finanțarea de la buget» se debitează prin creditul conturilor", se elimină textul:" 121 «Rezultatul patrimonial»- la sfârșitul perioadei, cu soldul creditor al contului în vederea închiderii acestuia și stabilirii rezultatului patrimonial" și se completează cu textul cu următorul cuprins:"52002 «Rezultatul execuției bugetului de stat din anul curent»- la sfârșitul exercițiului, cu soldul creditor al contului în vederea închiderii acestuia și stabilirii rezultatului execuției bugetului de stat din anul curent.52102 «Rezultatul execuției bugetare din anul curent»- la instituțiile publice finanțate integral din bugetul local și la unitățile administrativ-teritoriale pentru activitatea proprie, la sfârșitul exercițiului financiar, cu soldul plăților nete de casă din anul curent.52502 «Rezultatul execuției bugetare din anul curent»- la sfârșitul exercițiului financiar, cu soldul plăților nete de casă în vederea închiderii acestuia și stabilirii rezultatului execuției bugetului asigurărilor sociale de stat din anul curent.56002 «Rezultatul execuției bugetare din anul curent»- la sfârșitul exercițiului financiar, cu soldul plăților nete de casă în vederea închiderii acestuia și stabilirii rezultatului execuției bugetului de venituri proprii din anul curent.56102 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent"- la sfârșitul exercițiului financiar, cu soldul plăților nete de casă în vederea închiderii acestuia și stabilirii rezultatului execuției bugetului de venituri proprii și subvenții din anul curent.56202 «Rezultatul execuției bugetare din anul curent»- la sfârșitul exercițiului financiar, cu soldul plăților nete de casă în vederea închiderii acestuia și stabilirii rezultatului execuției bugetului activităților finanțate din venituri proprii din anul curent.57102 «Rezultatul execuției bugetare din anul curent»- la sfârșitul exercițiului financiar, cu soldul plăților nete de casă în vederea închiderii acestuia și stabilirii rezultatului execuției bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate din anul curent.57402 «Rezultatul execuției bugetare din anul curent»- la sfârșitul exercițiului financiar, cu soldul plăților nete de casă în vederea închiderii acestuia și stabilirii rezultatului execuției bugetului asigurărilor de șomaj din anul curent.57502 «Rezultatul execuției bugetare din anul curent»- la sfârșitul exercițiului financiar, cu soldul plăților nete de casă în vederea închiderii acestuia și stabilirii rezultatului execuției bugetului Fondului pentru mediu din anul curent".8.6. La CLASA 8 CONTURI SPECIALE, grupa 80 "Conturi în afara bilanțului", se introduc următoarele conturi cu următorul cuprins:Contul 8082 "Datorii contingente"Cu ajutorul acestui cont se ține evidența datoriilor contingente.În debit se evidențiază garanțiile emise la nivelul tragerilor din împrumuturile garantate.În credit se evidențiază diminuările de garanții, cu valoarea ratelor de capital rambursate de garantat, precum și cu diminuările de garanții, ca urmare a constituirii ca provizion la finele exercițiului a sumelor aferente ratelor de capital scadente în anul următor, estimate a fi plătite de garant.Soldul debitor exprimă soldul datoriei garantate diminuat cu valoarea provizioanelor constituite aferente garanțiilor.9. CAPITOLUL IX: "TRANSPUNEREA soldurilor conturilor din balanța de verificare la 31 decembrie 2005 în noul plan de conturi general", se modifică și se înlocuiește cu: "TRANSPUNEREA soldurilor conturilor din balanța de verificare la 31 decembrie 2013 în noul plan de conturi general pentru instituțiile publice", potrivit anexei nr. 3.10. CAPITOLUL X: "CONTABILITATEA OPERAȚIUNILOR SPECIFICE BUGETULUI DE STAT", punctul 1 "Instrucțiunile de utilizare a conturilor contabile", se modifică și se completează astfel:10.1. Se introduce contul 489 "Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent" cu următorul conținut:Contul 489 "Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent" este un cont bifuncțional.Cu ajutorul acestui cont, la nivelul ordonatorilor de credite finanțați din buget de stat și al Agenției Naționale de Administrare Fiscală se înregistrează închiderea la finele anului bugetar a conturilor de cheltuieli plătite de la bugetul de stat și a conturilor de venituri bugetare încasate iar la nivelul trezoreriei centrale se înregistrează preluarea în contabilitatea proprie a rezultatului execuției bugetului de stat.La consolidare soldul contului trebuie să fie zero.Contul 489 "Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent" se debitează prin creditul conturilor:52002 "Rezultatul execuției bugetului de stat din anul curent"- la Agenția Națională de Administrare Fiscală, la sfârșitul exercițiului financiar, cu soldul conturilor de venituri ale bugetului de stat din anul curent;- la Trezoreria centrală, la sfârșitul exercițiului financiar, cu deficitele bugetului de stat încasate de unitățile descentralizate ale trezoreriei statului din contul trezoreriei centrale.117 "Rezultatul reportat"- la instituțiile publice finanțate integral din bugetul de stat și Trezoreria centrală, închiderea contului la începutul exercițiului următor, prin transferarea soldului asupra rezultatului reportat.Contul 489 "Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent" se creditează prin debitul conturilor:52002 "Rezultatul execuției bugetului de stat din anul curent"- la instituțiile publice finanțate integral din bugetul de stat, la sfârșitul exercițiului financiar, cu soldul plăților nete de casă efectuate din bugetul de stat în anul curent;- la Trezoreria centrală, la sfârșitul exercițiului financiar, cu soldul plăților nete de casă efectuate din bugetul de stat - MFP - Acțiuni generale, în anul curent;- la Trezoreria centrală, la sfârșitul exercițiului financiar, cu excedentele bugetului de stat încasate de unitățile descentralizate ale trezoreriei statului din contul Trezoreriei centrale.117 "Rezultatul reportat"- la Agenția Națională de Administrare Fiscală și Trezoreria centrală, închiderea contului la începutul exercițiului următor prin transferarea soldului asupra rezultatului reportat.10.2. Contul 520 "Disponibil al bugetului de stat" se modifică și va avea următorul cuprins:Contul 52001 "Disponibil al bugetului de stat" se detaliază pe următoarele conturi sintetice de gradul II și III:52001 "Disponibil al bugetului de stat";5200100 "Disponibil al bugetului de stat";52002 "Rezultatul execuției bugetului de stat din anul curent";5200200 "Rezultatul execuției bugetului de stat din anul curent";Contul 52001 "Disponibil al bugetului de stat"Cu ajutorul acestui cont, compartimentele de contabilitate a creanțelor bugetare țin evidența disponibilităților bugetului de stat, provenite din venituri încasate potrivit legii, aflate în conturile deschise la unitățile trezoreriei statului.Contul 520 "Disponibil al bugetului de stat" este un cont de activ. În debitul contului se înregistrează încasările reprezentând veniturile bugetului de stat pe structura clasificației bugetare conform prevederilor legale, iar în credit, sume restituite sau plătite din veniturile bugetului de stat. Soldul debitor al contului reprezintă disponibilitățile bugetului de stat aflate la trezoreria statului.Contul 52001 "Disponibil al bugetului de stat" se debitează prin creditul conturilor:461 "Debitori"- cu sumele încasate reprezentând valoarea titlurilor de participare și a altor titluri imobilizate vândute;- cu sumele încasate în contul de disponibil pe baza procesului - verbal de distribuire a sumei constituite în urma procedurii de executare silită.463 "Creanțe ale bugetului de stat".- cu sumele încasate prin intermediul trezoreriilor provenite din creanțe ale bugetului de stat, pe structura clasificației bugetului de stat;- cu sumele obținute din valorificarea bunurilor supuse executării silite, exclusiv TVA;- cu sumele stinse reprezentând creanțe bugetare încasate în contul unic și distribuite de către organul fiscal competent pe tipuri de obligații fiscale.46701 "Creditori ai bugetului de stat"- cu sumele încasate în contul de disponibil ce urmează a se restitui contribuabililor.473 "Decontări din operații în curs de clarificare"- cu sumele încasate de la persoane fizice și juridice, reprezentând impozite, taxe, contribuții și alte venituri bugetare pentru care există obligația declarării acestora, potrivit legii, și care nu au fost declarate înainte de efectuarea plății;- cu sumele plătite de contribuabili, reprezentând obligații fiscale care se plătesc de contribuabili într-un cont unic.531 "Casa"- cu sumele încasate în numerar reprezentând venituri ale bugetului de stat depuse la trezorerie.732 "Alte impozite pe venit, profit și câștiguri din capital"- cu sumele încasate în contul deschis la trezoreria statului, reprezentând contribuții din alte impozite pe venit, profit și câștiguri din capital, pentru veniturile care nu au la bază declarație fiscală sau decizie emisă de organul fiscal.733 "Impozit pe salarii- cu sumele încasate în contul deschis la trezoreria statului, reprezentând impozit pe salarii, care nu au la bază declarație fiscală sau decizie emisă de organul fiscal.734 "Impozite și taxe pe proprietate"- cu sumele încasate în contul deschis la trezoreria statului, reprezentând impozite și taxe pe proprietate, care nu au la bază declarație fiscală sau decizie emisă de organul fiscal.736 "Impozit pe comerțul exterior și tranzacții internaționale"- cu sumele încasate în contul deschis la trezoreria statului, reprezentând impozit pe comerțul exterior și tranzacțiile internaționale, care nu au la bază declarație fiscală sau decizie emisă de organul fiscal.739 "Alte impozite și taxe fiscale"- cu sumele încasate în contul deschis la trezoreria statului, reprezentând impozite și taxe fiscale, care nu au la bază declarație fiscală sau decizie emisă de organul fiscal.750 "Venituri din proprietate"- cu sumele încasate în contul deschis la trezoreria statului reprezentând venituri din proprietate, care nu au la bază declarație fiscală sau decizie emisă de organul fiscal;- cu valoarea dividendelor aferente acțiunilor pe termen mediu și lung, dobândite ca urmare a conversiei în acțiuni a creanțelor bugetare.751 "Venituri din vânzări de bunuri și servicii"- cu sumele încasate în contul deschis la trezoreria statului, reprezentând venituri din valorificarea de bunuri și servicii, care nu au la bază declarație fiscală sau decizie emisă de organul fiscal.779 "Venituri, bunuri și servicii primite cu titlu gratuit"- cu sumele încasate la bugetul de stat reprezentând donații din străinătate.790 "Venituri din despăgubiri din asigurări"- cu sumele încasate în contul deschis la trezoreria statului, reprezentând încasări din despăgubiri din asigurări aferente bugetului de stat.791 "Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului"- cu sumele încasate în contul deschis la trezoreria statului, reprezentând încasări de venituri din valorificarea unor bunuri ale statului.Contul 52001 "Disponibil al bugetului de stat" se creditează prin debitul conturilor:46701 "Creditori ai bugetului de stat"- cu sumele restituite la cererea contribuabililor sau din oficiu, încasate eronat, fără existența unor titluri de creanță, plătite în plus față de obligația fiscală, ca urmare a unei erori de calcul, ca urmare a aplicării eronate a prevederilor legale, stabilite prin hotărâri ale organelor judiciare sau a altor organe competente potrivit legii;- cu sumele virate către alte bugete, în urma compensării;- cu sumele reprezentând dobânzi cuvenite contribuabililor pentru sumele restituite după termenul legal de plată.473 "Decontări din operații în curs de clarificare"- cu sumele stinse reprezentând creanțe bugetare încasate în contul unic și distribuite de către organul fiscal competent pe tipuri de obligații fiscale.52002 "Rezultatul execuției bugetului de stat din anul curent"- la Agenția Națională de Administrare Fiscală, la sfârșitul exercițiului financiar, cu soldul conturilor de venituri încasate la bugetul local în anul curent.Contul 52002 "Rezultatul execuției bugetului de stat din anul curent"Contul 52002 "Rezultatul execuției bugetului de stat din anul curent" este un cont bifuncțional. În debit se înregistrează excedentul bugetului de stat, iar în credit deficitul bugetului de stat. Soldul debitor exprimă excedentul bugetului de stat din anul curent, iar soldul creditor exprimă deficitul bugetului de stat din anul curent.Contul 52002 "Rezultatul execuției bugetului de stat din anul curent" se debitează prin creditul conturilor:166 "Sume primite pentru acoperirea deficitelor bugetare"- la sfârșitul anului, cu împrumuturile primite din disponibilitățile contului curent general al trezoreriei statului pentru acoperirea deficitului bugetului de stat.489 "Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent"- la instituțiile publice finanțate integral din bugetul de stat, la sfârșitul exercițiului financiar, cu soldul plăților nete de casă efectuate din bugetul de stat în anul curent;- la Trezoreria centrală, la sfârșitul exercițiului financiar, cu soldul plăților nete de casă efectuate din bugetul de stat - MFP - Acțiuni generale, în anul curent;- la Trezoreria centrală, la sfârșitul exercițiului financiar, cu excedentele bugetului de stat încasate de unitățile descentralizate ale trezoreriei statului din contul Trezoreriei centrale.52001 "Disponibil al bugetului de stat"- la Agenția Națională de Administrare Fiscală, la sfârșitul exercițiului financiar, cu soldul conturilor de venituri încasate la bugetul local în anul curent.Contul 52002 "Rezultatul execuției bugetului de stat din anul curent" se creditează prin debitul conturilor:489 "Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent"- la Agenția Națională de Administrare Fiscală, la sfârșitul exercițiului financiar, cu soldul conturilor de venituri ale bugetului de stat din anul curent;- la Trezoreria centrală, la sfârșitul exercițiului financiar, cu deficitele bugetului de stat încasate de unitățile descentralizate ale trezoreriei statului din contul trezoreriei centrale.770 "Finanțarea de la buget"- la instituțiile publice finanțate integral din bugetul de stat, cu soldul plăților nete de casă efectuate din bugetul de stat în anul curent;- cu soldul plăților nete de casă efectuate din bugetul de stat în anul curent, pentru operațiunile aferente bugetului de stat - MFP- Acțiuni generale.10.3. La punctul 2 "Monografia privind înregistrarea în contabilitate a operațiunilor specifice", se elimină punctul VI "Închiderea conturilor" împreună cu operațiunile contabile cuprinse de acesta și se înlocuiește cu următorul text:┌────┬─────────────────────────────────────────────────┬───────────┬───────────┐│Nr. │ Descriere operațiune │Simbol cont│Simbol cont││Crt.│ │ debitor │ creditor │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│A. │La sfârșitul exercițiului financiar │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 1.│La instituțiile publice finanțate integral din │ │ ││ │bugetul de stat │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│1.1.│Închiderea contului 770 "Finanțarea de la buget" │ │ ││ │cu soldul plăților nete de casă efectuate din │ │ ││ │bugetul de stat în anul curent │770 │52002 │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│1.2.│Închiderea contului 52002 "Rezultatul execuției │ │ ││ │bugetului de stat din anul curent" cu soldul │ │ ││ │plăților nete de casă efectuate din bugetul de │ │ ││ │stat în anul curent │52002 │489 │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 2.│La Agenția Națională de Administrare Fiscală │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│2.1.│Închiderea contului 52001 "Disponibil al │ │ ││ │bugetului de stat" cu soldul conturilor de │ │ ││ │venituri ale bugetului de stat din anul curent │52002 │52001 │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│2.2.│Închiderea contului 52002 "Rezultatul execuției │ │ ││ │bugetului de stat din anul curent" cu soldul │ │ ││ │conturilor de venituri ale bugetului de stat din │ │ ││ │anul curent │489 │52002 │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 3.│La Trezoreria centrală │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│3.1.│Închiderea contului 770 "Finanțarea de la buget" │ │ ││ │cu soldul plăților nete de casă efectuate din │ │ ││ │bugetul de stat în anul curent, pentru │ │ ││ │operațiunile aferente bugetului de stat - MFP- │ │ ││ │Acțiuni generale │770 │52002 │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│3.2.│Închiderea contului 52002 "Rezultatul execuției │ │ ││ │bugetului de stat din anul curent" pentru │ │ ││ │operațiunile aferente bugetului de stat - MFP- │ │ ││ │Acțiuni generale │52002 │489 │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│3.3.│Preluarea deficitelor bugetului de stat │ │ ││ │transferate de unitățile Trezoreriei statului │489 │52002 │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│3.4.│Preluarea excedentelor bugetului de stat │ │ ││ │transferate de unitățile Trezoreriei statului. │52002 │489 │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ B.│La începutul exercițiului financiar următor │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 1.│La instituțiile publice finanțate integral din │ │ ││ │bugetul de stat │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│1.1.│Închiderea contului 489 "Decontări privind │ │ ││ │încheierea execuției bugetului de stat din anul │ │ ││ │curent" │489 │117 │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 2.│La Agenția Națională de Administrare Fiscală │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│2.1.│Închiderea contului 489 "Decontări privind │ │ ││ │încheierea execuției bugetului de stat din anul │ │ ││ │curent" │117 │489 │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 3.│La Trezoreria centrală │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│3.1.│Închiderea contului 489 "Decontări privind │ │ ││ │încheierea execuției bugetului de stat din anul │ │ ││ │curent" - deficit │117 │489 │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│3.2.│Închiderea contului 489 "Decontări privind │ │ ││ │încheierea execuției bugetului de stat din anul │ │ ││ │curent" - excedent │489 │117 │└────┴─────────────────────────────────────────────────┴───────────┴───────────┘11. CAPITOLUL XI: "CONTABILITATEA OPERAȚIUNILOR SPECIFICE BUGETELOR LOCALE", punctul 1. "Instrucțiunile de utilizare a conturilor contabile", se modifică și se completează după cum urmează:11.1. Contul 521 "Disponibil al bugetului local" se modifică și se completează astfel: După "Contul 5211 «Disponibil al bugetului local» se creditează prin debitul conturilor" se elimină textul:"12101 «Rezultatul patrimonial»- la sfârșitul perioadei, cu excedentul patrimonial înregistrat de instituțiile publice finanțate din bugetul local;- la sfârșitul perioadei, cu deficitul patrimonial înregistrat de instituțiile publice finanțate din bugetul local (în roșu);6xx "Cheltuieli. . . . "- la data întocmirii situațiilor financiare, cu totalul cheltuielilor efectuate de instituțiile publice finanțate din bugetul local".11.2. Contul 5212 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent" se modifică și se completează astfel:După "Contul 5212 «Rezultatul execuției bugetare din anul curent» se debitează prin creditul conturilor" se introduce textul:"48109 «Alte decontări»- la instituțiile publice finanțate din bugetul local, la sfârșitul exercițiului financiar, cu soldul plăților nete de casă efectuate din bugetul repartizat de unitatea administrativ-teritorială, în vederea stabilirii rezultatului execuției bugetului local din anul curent".După "Contul 5212 «Rezultatul execuției bugetare din anul curent» se debitează prin creditul conturilor" se elimină textul:"5211 «Rezultatul execuției bugetare din anul curent»- la sfârșitul anului, cu sumele transferate reprezentând rezultatul execuției bugetare curente a bugetului local (excedent)" și se înlocuiește cu următorul text:"52101 «Rezultatul execuției bugetare din anul curent»- la unitatea administrativ-teritorială, la sfârșitul exercițiului financiar, cu soldul conturilor de venituri încasate la bugetul local în anul curent".După "Contul 5212 «Rezultatul execuției bugetare din anul curent» se creditează prin debitul conturilor" se introduce textul:"48109 «Alte decontări»- la unitățile administrativ-teritoriale, la sfârșitul exercițiului financiar cu soldul plăților nete de casă preluate de la instituțiile publice finanțate integral din bugetul local, în vederea stabilirii rezultatului execuției bugetului local din anul curent;770 «Finanțarea de la buget»- la instituțiile publice finanțate integral din bugetul local și la unitățile administrativ-teritoriale pentru activitatea proprie, la sfârșitul exercițiului financiar, cu soldul plăților nete de casă din anul curent".11.3. Contul 135 "Fondul de risc" se elimină și se înlocuiește cu contul 777 "Veniturile fondului de risc" cu următorul cuprins:Contul 777 "Veniturile fondului de risc"Cu ajutorul acestui cont unitățile administrativ-teritoriale țin evidența surselor pentru acoperirea riscurilor financiare care decurg din garantarea de către autoritățile administrației publice locale a împrumuturilor contractate de operatorii economici și serviciile publice de subordonare locală.Contul 777 "Veniturile fondului de risc" este un cont de pasiv. În creditul contului se înregistrează sursele de constituire a fondului de risc pentru acoperirea riscurilor financiare, potrivit legii, iar în debit, la sfârșitul perioadei, veniturile încorporate în contul de rezultat patrimonial.La sfârșitul perioadei contul nu prezintă sold.Contabilitatea analitică se organizează distinct pentru garanțiile la împrumuturile interne și, respectiv, pentru garanțiile la împrumuturile externe.Contul 777 "Veniturile fondului de risc" se creditează prin debitul conturilor:461 "Debitori"- cu fondul de risc constituit din veniturile provenite din comisioanele de încasat de la beneficiarii împrumuturilor garantate, potrivit legii, din dobânzile și penalitățile de întârziere aplicate pentru neplata în termen de către beneficiarii împrumuturilor garantate a comisioanelor și, respectiv, a ratelor scadente, dobânzilor și comisioanelor aferente.555 "Disponibil al fondului de risc"- cu sumele încasate de la bugetul local în completarea surselor de constituire a fondului de risc.Contul 777 "Veniturile fondului de risc" se debitează prin creditul conturilor:555 "Disponibil al fondului de risc"- cu sumele regularizate cu bugetul local la finele anului în limita sumelor primite și diminuarea fondului de risc constituit.121 "Rezultatul patrimonial"- la sfârșitul perioadei, cu soldul creditor al contului în vederea închiderii acestuia și stabilirea rezultatului patrimonial.11.4. Punctul 2 "Monografia privind înregistrarea în contabilitate a operațiunilor specifice", se modifică și se completează astfel:- Se elimină punctele intitulate: "Închiderea conturilor și stabilirea rezultatului patrimonial al bugetului local la finele perioadei", "Operațiuni referitoare la determinarea rezultatului patrimonial al bugetului local" și "Cheltuieli efectuate de instituțiile publice finanțate din alte bugete locale prin contul 50.26 "Disponibil din finanțarea din alte bugete locale" împreună cu operațiunile contabile cuprinse de acestea.- După punctul intitulat "Ajustări pentru deprecierea creanțelor", se introduce următorul text:┌────┬─────────────────────────────────────────────────┬───────────┬───────────┐│Nr. │ Descriere operațiune │Simbol cont│Simbol cont││crt.│ │ debitor │ creditor │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ A.│Operațiuni referitoare la determinarea │ │ ││ │rezultatului patrimonial al bugetului local, la │ │ ││ │sfârșitul trimestrului │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 1.│Închiderea conturilor de venituri │7xx │121 │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 2.│Închiderea conturilor de cheltuieli │121 │6xx │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ B.│Operațiuni referitoare la determinarea │ │ ││ │rezultatului execuției bugetului local, la │ │ ││ │sfârșitul exercițiului financiar │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 1.│La instituțiile publice de subordonare locală │ │ ││ │finanțate integral din bugetul local │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│1.1.│Închiderea contului 770 "Finanțarea de la buget" │ │ ││ │cu soldul plăților nete de casă efectuate din │ │ ││ │bugetul local în anul curent │770 │52102 │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│1.2.│Închiderea contului 52102 "Rezultatul execuției │ │ ││ │bugetare din anul curent" cu soldul plăților nete│ │ ││ │de casă efectuate din bugetul local în anul │ │ ││ │curent │52102 │48109 │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 2.│La unitatea administrativ-teritorială │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│2.1.│Închiderea contului 5210100 "Disponibil al │ │ ││ │bugetului local", cu soldul conturilor de │ │ ││ │venituri ale bugetului local din anul curent │52102 │5210100 │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│2.2.│Închiderea contului 52102 "Rezultatul execuției │ │ ││ │bugetare din anul curent", cu soldul conturilor │ │ ││ │de venituri ale bugetului local din anul curent │48109 │52102 │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│2.3.│Închiderea contului 770 "Finanțarea de la buget" │ │ ││ │cu soldul plăților nete de casă efectuate din │ │ ││ │bugetul local în anul curent │770 │52102 │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ C.│Operațiuni referitoare la determinarea │ │ ││ │rezultatului execuției bugetului de stat, la │ │ ││ │sfârșitul exercițiului financiar │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 1.│La instituțiile publice de subordonare locală, │ │ ││ │pentru finanțarea din bugetul de stat │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│1.1.│Închiderea contului 770 "Finanțarea de la buget" │ │ ││ │cu soldul plăților nete de casă efectuate din │ │ ││ │bugetul de stat în anul curent │770 │52002 │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│1.2.│Închiderea contului 52002 "Rezultatul execuției │ │ ││ │bugetului de stat din anul curent" cu soldul │ │ ││ │plăților nete de casă efectuate din bugetul de │ │ ││ │stat în anul curent │52002 │489 │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ D.│La începutul exercițiului financiar următor │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 1.│La unitățile administrativ-teritoriale │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│1.1.│Închiderea contului 48109 "Alte decontări" │117 │48109 │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 2.│La instituțiile publice de subordonare locală │ │ ││ │finanțate integral din bugetul local │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│2.1.│Închiderea contului 48109 "Alte decontări" │48109 │117 │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 3.│La instituțiile publice de subordonare locală │ │ ││ │finanțate din bugetul de stat │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│3.1.│Închiderea contului 489 "Decontări privind │ │ ││ │încheierea execuției bugetului de stat din anul │ │ ││ │curent" │489 │117 │└────┴─────────────────────────────────────────────────┴───────────┴───────────┘- La punctul "Constituirea și utilizarea fondului de risc":- contul 135 "Fondul de risc" se înlocuiește cu contul 777 "Veniturile fondului de risc";- se elimină ultima operațiune cu următorul cuprins:┌────┬─────────────────────────────────────────────────┬───────────┬───────────┐│ │La sfârșitul perioadei, închiderea conturilor de │765 │135 ││ │venituri și de cheltuieli din diferențe de curs │ │ ││ │valutar │135 │665 │└────┴─────────────────────────────────────────────────┴───────────┴───────────┘- și se înlocuiește cu următorul text:┌────┬─────────────────────────────────────────────────┬───────────┬───────────┐│ │La sfârșitul perioadei, închiderea conturilor de │765 │121 ││ │venituri și de cheltuieli din diferențe de curs │ │ ││ │valutar │121 │665 │└────┴─────────────────────────────────────────────────┴───────────┴───────────┘- Se elimină Nota din subsolul Monografiei privind înregistrarea în contabilitate a operațiunilor specifice, cu următorul conținut:"Notă: Operațiunile referitoare la determinarea rezultatului patrimonial al bugetului local se efectuează de unitățile administrativ-teritoriale, după determinarea rezultatului patrimonial obținut din activitatea proprie finanțată din bugetul local (cont 121.01.02) și a celorlalte rezultate patrimoniale obținute din activitatea instituțiilor publice subordonate finanțate din bugetul local (contul 121.01.02) și au drept scop determinarea rezultatului patrimonial al bugetului unității administrativ-teritoriale (cont 121.02), buget unic din care a fost finanțată activitatea proprie și a instituțiilor publice subordonate, prin procedura deschiderii de credite bugetare.Înregistrările contabile se efectuează pe baza informațiilor din contabilitatea proprie și a celor furnizate de instituțiile publice finanțate de la bugetul local cuprinse în anexa 19 la Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 556/2006 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice pentru organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1917/2005.Rezultatul patrimonial al bugetului local este un rezultat economic și la determinarea lui se au în vedere toate veniturile și cheltuielile înregistrate de instituțiile publice finanțate din bugetul local, indiferent dacă veniturile au fost încasate sau cheltuielile plătite.Urmare a efectuării operațiunilor de mai sus, în bilanțul centralizat al unității administrativ - teritoriale conturile 121.01.02 «Rezultatul patrimonial - instituții publice finanțate integral din bugetul local» și 121.01.04 «Alte venituri și finanțări din bugetul local» nu prezintă sold".12. CAPITOLUL XII: "CONTABILITATEA OPERAȚIUNILOR SPECIFICE BUGETULUI ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT", punctul 1 "Instrucțiunile de utilizare a conturilor contabile", se modifică și se completează astfel:12.1. Contul 1661 "Sume primite pentru acoperirea deficitului bugetului asigurărilor sociale de stat din contul curent general al trezoreriei statului" se elimină.12.2. Contul 5251 "Disponibil al bugetului asigurărilor sociale de stat" se modifică și se completează astfel:La "Contul 5251 «Disponibil al bugetului asigurărilor sociale de stat» se creditează prin debitul conturilor" se elimină textul:"7703 «Finanțarea de la bugetul asigurărilor sociale de stat»- la sfârșitul perioadei, cu totalul plăților nete de casă efectuate".12.3. Contul 5252 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent" se modifică și se completează astfel:După "Contul 5252 «Rezultatul execuției bugetare din anul curent» se creditează prin debitul conturilor" se introduce textul:"770 «Finanțarea de la buget»- la sfârșitul exercițiului financiar, cu soldul plăților nete de casă în vederea închiderii acestuia și stabilirii rezultatului execuției bugetului asigurărilor sociale de stat din anul curent".12.4. Punctul 2 "Monografia privind înregistrarea în contabilitate a operațiunilor specifice", se modifică și se completează astfel:- Se elimină punctul intitulat "Închiderea conturilor și stabilirea rezultatului patrimonial la nivelul caselor teritoriale de pensii" împreună cu operațiunile contabile cuprinse de acesta și se înlocuiește cu următorul text:┌────┬─────────────────────────────────────────────────┬───────────┬───────────┐│Nr. │ Descriere operațiune │Simbol cont│Simbol cont││crt.│ │ debitor │ creditor │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ A.│Operațiuni referitoare la determinarea │ │ ││ │rezultatului patrimonial al bugetului │ │ ││ │asigurărilor sociale de stat la nivelul Casei │ │ ││ │Naționale de Pensii Publice și al caselor │ │ ││ │teritoriale de pensii, la sfârșitul trimestrului │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 1.│Închiderea conturilor de venituri │7xx │121 │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 2.│Închiderea conturilor de cheltuieli │121 │6xx │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ B.│Operațiuni referitoare la determinarea │ │ ││ │rezultatului execuției bugetului asigurărilor │ │ ││ │sociale de stat, la sfârșitul exercițiului │ │ ││ │financiar │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 1.│La Casa Națională de Pensii Publice și casele │ │ ││ │teritoriale de pensii │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│1.1.│Închiderea contului 770 "Finanțarea de la buget" │ │ ││ │cu soldul plăților nete de casă efectuate din │ │ ││ │bugetul asigurărilor sociale de stat în anul │ │ ││ │curent │770 │52502 │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│1.2.│Închiderea contului 5250101 "Disponibil al │52502 │5250101 ││ │sistemului de asigurare pentru accidente de muncă│52502 │5250102 ││ │și boli profesionale" și a contului 5250102 │ │ ││ │"Disponibil al bugetului asigurărilor sociale de │ │ ││ │stat", cu soldurile conturilor de venituri ale │ │ ││ │bugetului asigurărilor sociale de stat din anul │ │ ││ │curent │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│1.3.│Preluarea deficitului bugetului asigurărilor │ │ ││ │sociale de stat de la casele de pensii sectoriale│ │ ││ │ale Ministerului Apărării Naționale, Ministerului│ │ ││ │Afacerilor Interne și Serviciului Român de │ │ ││ │Informații │48109 │52502 │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 2.│La casele de pensii sectoriale ale Ministerului │ │ ││ │Apărării Naționale, Ministerului Afacerilor │ │ ││ │Interne și Serviciului Român de Informații │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│2.1.│Închiderea contului 770 "Finanțarea de la buget" │ │ ││ │cu soldul plăților nete de casă efectuate din │ │ ││ │bugetul asigurărilor sociale de stat în anul │ │ ││ │curent │770 │52502 │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│2.2.│Transmiterea către Casa Națională de Pensii │ │ ││ │Publice a deficitului bugetului asigurărilor │ │ ││ │sociale de stat │52502 │48109 │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ C.│Operațiuni referitoare la determinarea │ │ ││ │rezultatului execuției bugetului de stat, la │ │ ││ │sfârșitul exercițiului financiar │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 1.│La Casa Națională de Pensii Publice și casele │ │ ││ │teritoriale de pensii │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│1.1.│Închiderea contului 770 "Finanțarea de la buget" │ │ ││ │cu soldul plăților nete de casă efectuate din │ │ ││ │bugetul de stat în anul curent │770 │52002 │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│1.2.│Închiderea contului 52002 "Rezultatul execuției │ │ ││ │bugetului de stat din anul curent" cu soldul │ │ ││ │plăților nete de casă efectuate din bugetul de │ │ ││ │stat în anul curent │52002 │489 │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ D.│La începutul exercițiului financiar următor │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 1.│La Casa Națională de Pensii Publice și casele │ │ ││ │teritoriale de pensii │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│1.1.│Închiderea contului 48109 "Alte decontări" │48109 │117 ││ │ │117 │48109 │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│1.2.│Închiderea contului 489 "Decontări privind │ │ ││ │încheierea execuției bugetului de stat din anul │ │ ││ │curent" │489 │117 │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 2.│La casele de pensii sectoriale ale Ministerului │ │ ││ │Apărării Naționale, Ministerului Afacerilor │ │ ││ │Interne și Serviciului Român de Informații │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│2.1.│Închiderea contului 48109 "Alte decontări" │48109 │117 │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│2.2.│Închiderea contului 489 "Decontări privind │ │ ││ │încheierea execuției bugetului de stat din anul │ │ ││ │curent" │489 │117 │└────┴─────────────────────────────────────────────────┴───────────┴───────────┘13. CAPITOLUL XIII: "CONTABILITATEA OPERAȚIUNILOR SPECIFICE BUGETULUI ASIGURĂRILOR DE ȘOMAJ", punctul 1 "Instrucțiunile de utilizare a conturilor contabile", se modifică și se completează astfel:13.1. Contul 574 "Disponibil din veniturile bugetului asigurărilor pentru șomaj" se modifică și se completează astfel:La "Contul 5741 «Disponibil din veniturile bugetului asigurărilor pentru șomaj» se creditează prin debitul conturilor" se elimină textul:"121.01 «Rezultatul patrimonial - instituții publice finanțate integral din buget (de stat, local, asigurări sociale, șomaj, sănătate)»- la data întocmirii situațiilor financiare, cu totalul cheltuielilor efectuate de centrele regionale de formare profesională a adulților.7704 «Finanțarea din bugetul asigurărilor pentru șomaj»- la sfârșitul perioadei, cu totalul plăților nete de casă efectuate"13.2. Contul 5742 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent" se modifică și se completează astfel:După "Contul 5742 «Rezultatul execuției bugetare din anul curent» se debitează prin creditul conturilor" se introduce textul:"166 «Sume primite pentru acoperirea deficitelor bugetare»- cu sumele utilizate din disponibilitățile aflate în contul general al trezoreriei statului pentru finanțarea deficitului bugetului asigurărilor pentru șomaj, potrivit legii".După "Contul 5742 «Rezultatul execuției bugetare din anul curent» se creditează prin debitul conturilor" se introduce textul:"166 «Sume primite pentru acoperirea deficitelor bugetare»- cu sumele restituite trezoreriei statului, din cele acordate pentru acoperirea deficitului bugetului asigurărilor de șomaj, în situația în care rezultatul execuției bugetare este excedent.770 «Finanțarea de la buget»- la sfârșitul exercițiului financiar, cu soldul plăților nete de casă în vederea închiderii acestuia și stabilirii rezultatului execuției bugetului asigurărilor de șomaj din anul curent".13.3. Punctul 2 "Monografia privind înregistrarea în contabilitate a operațiunilor specifice" se modifică și se completează astfel:- se elimină punctul intitulat "Închiderea conturilor și stabilirea rezultatului patrimonial al bugetului asigurărilor pentru șomaj" împreună cu operațiunile contabile cuprinse de acesta și se înlocuiește cu următorul text:┌────┬─────────────────────────────────────────────────┬───────────┬───────────┐│Nr. │ Descriere operațiune │Simbol cont│Simbol cont││crt.│ │ debitor │ creditor │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ A.│Operațiuni referitoare la determinarea │ │ ││ │rezultatului patrimonial al bugetului │ │ ││ │asigurărilor de șomaj la Agenția Națională pentru│ │ ││ │Ocuparea Forței de Muncă și unitățile │ │ ││ │teritoriale, la sfârșitul trimestrului │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 1.│Închiderea conturilor de venituri │7xx │121 │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 2.│Închiderea conturilor de cheltuieli │121 │6xx │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ B.│Operațiuni referitoare la determinarea │ │ ││ │rezultatului execuției bugetului asigurărilor de │ │ ││ │șomaj la nivelul Agenției Naționale pentru │ │ ││ │Ocuparea Forței de Muncă și al unităților │ │ ││ │teritoriale, la sfârșitul exercițiului financiar │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 1.│La Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de │ │ ││ │Muncă și unitățile teritoriale │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│1.1.│Închiderea contului 770 "Finanțarea de la buget" │ │ ││ │cu soldul plăților nete de casă efectuate din │ │ ││ │bugetul asigurărilor de șomaj în anul curent │770 │57402 │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│1.2.│Închiderea contului 5740101 "Disponibil al │57402 │5740101 ││ │Fondului de garantare pentru plata creanțelor │57402 │5740102 ││ │salariale" și a contului 5740102 "Disponibil al │ │ ││ │bugetului asigurărilor pentru șomaj", cu │ │ ││ │soldurile conturilor de venituri ale bugetului │ │ ││ │asigurărilor pentru șomaj din anul curent │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│1.3.│Acoperirea deficitului bugetului asigurărilor │ │ ││ │pentru șomaj din disponibilitățile aflate în │ │ ││ │contul curent general al trezoreriei statului - │ │ ││ │la Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de │ │ ││ │Muncă │5740202 │1660203 │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│1.4.│Evidențierea sumelor de restituit trezoreriei │ │ ││ │statului din cele acordate pentru acoperirea │ │ ││ │deficitului bugetului asigurărilor pentru │ │ ││ │șomaj - la Agenția Națională pentru Ocuparea │ │ ││ │Forței de Muncă │1660203 │1660103 │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│1.5.│Restituirea sumelor trezoreriei statului din cele│ │ ││ │acordate pentru acoperirea deficitului bugetului │ │ ││ │asigurărilor pentru șomaj - la Agenția Națională │ │ ││ │pentru Ocuparea Forței de Muncă │1660103 │5740202 │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 2.│La Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de │ │ ││ │Muncă │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│2.1.│Închiderea contului 770 "Finanțarea de la buget" │ │ ││ │cu soldul plăților nete de casă efectuate din │ │ ││ │bugetul de stat în anul curent │770 │52002 │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│2.2.│Închiderea contului 52002 "Rezultatul execuției │ │ ││ │bugetului de stat din anul curent" cu soldul │ │ ││ │plăților nete de casă efectuate din bugetul de │ │ ││ │stat în anul curent │52002 │489 │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ C.│La începutul exercițiului financiar următor │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 1.│La Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de │ │ ││ │Muncă și unitățile teritoriale │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│1.1.│Închiderea contului 48109 "Alte decontări" │48109 │117 ││ │ │117 │48109 │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│1.2.│Închiderea contului 489 "Decontări privind │ │ ││ │încheierea execuției bugetului de stat din anul │ │ ││ │curent" │489 │117 │└────┴─────────────────────────────────────────────────┴───────────┴───────────┘14. CAPITOLUL XIV: "CONTABILITATEA OPERAȚIUNILOR SPECIFICE BUGETULUI FONDULUI NAȚIONAL UNIC DE ASIGURĂRI SOCIALE DE SĂNĂTATE", punctul 1 "Instrucțiunile de utilizare a conturilor contabile", se modifică și se completează astfel:14.1. Contul 5711 "Disponibil din veniturile Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate" se modifică și se completează astfel:La "Contul 5711 «Disponibil din veniturile Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate» se creditează prin debitul conturilor" se elimină textul:"7705 «Finanțarea din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate»- la sfârșitul perioadei, cu totalul plăților nete de casă efectuate".14.2. Contul 5712 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent" se modifică și se completează astfel:După "Contul 5712 «Rezultatul execuției bugetare din anul curent» se debitează prin creditul conturilor" se introduce textul:"166 «Sume primite pentru acoperirea deficitelor bugetare»- cu sumele utilizate din disponibilitățile aflate în contul general al trezoreriei statului pentru finanțarea deficitului bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, potrivit legii".După "Contul 5712 «Rezultatul execuției bugetare din anul curent» se creditează prin debitul conturilor" se introduce textul:"166 «Sume primite pentru acoperirea deficitelor bugetare»- cu sumele restituite trezoreriei statului, din cele acordate pentru acoperirea deficitului bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, în situația în care rezultatul execuției bugetare este excedent.770 «Finanțarea de la buget»- la sfârșitul exercițiului financiar, cu soldul plăților nete de casă în vederea închiderii acestuia și stabilirii rezultatului execuției bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate din anul curent".14.3. Punctul 2 "Monografia privind înregistrarea în contabilitate a operațiunilor specifice" se modifică și se completează astfel:- se elimină punctul intitulat "Închiderea conturilor și stabilirea rezultatului patrimonial al bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate" împreună cu operațiunile contabile cuprinse de acesta și se înlocuiește cu următorul text:┌────┬─────────────────────────────────────────────────┬───────────┬───────────┐│Nr. │ Descriere operațiune │Simbol cont│Simbol cont││crt.│ │ debitor │ creditor │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ A.│Operațiuni referitoare la determinarea │ │ ││ │rezultatului patrimonial al bugetului Fondului │ │ ││ │național unic de asigurări sociale de sănătate, │ │ ││ │la sfârșitul trimestrului │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 1.│Închiderea conturilor de venituri │7xx │121 │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 2.│Închiderea conturilor de cheltuieli │121 │6xx │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ B.│Operațiuni referitoare la determinarea │ │ ││ │rezultatului execuției bugetului Fondului │ │ ││ │național unic de asigurări sociale de sănătate, │ │ ││ │la sfârșitul exercițiului financiar │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 1.│La Casa Națională de Asigurări de Sănătate, │ │ ││ │casele teritoriale și casele sectoriale (apărare,│ │ ││ │ordine publică, siguranță națională și justiție) │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│1.1.│Închiderea contului 770 "Finanțarea de la buget" │ │ ││ │cu soldul plăților nete de casă efectuate din │ │ ││ │bugetul Fondului național unic de asigurări │ │ ││ │sociale de sănătate în anul curent │770 │57102 │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│1.2.│Închiderea contului 5710100 "Disponibil din │ │ ││ │veniturile Fondului național unic de asigurări │ │ ││ │sociale de sănătate", cu soldul conturilor de │ │ ││ │venituri │57102 │5710100 │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│1.3.│Acoperirea deficitului bugetului Fondului │ │ ││ │național unic de asigurări sociale de sănătate │ │ ││ │din disponibilitățile aflate în contul curent │ │ ││ │general al trezoreriei statului - la Casa │ │ ││ │Națională de Asigurări de Sănătate. │57102 │1660204 │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│1.4.│Evidențierea sumelor de restituit trezoreriei │ │ ││ │statului din cele acordate pentru acoperirea │ │ ││ │deficitului bugetului Fondului național unic de │ │ ││ │asigurări sociale de sănătate - la Casa Națională│ │ ││ │de Asigurări de Sănătate │1660204 │1660104 │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│1.5.│Restituirea sumelor trezoreriei statului din cele│ │ ││ │acordate pentru acoperirea deficitului bugetului │ │ ││ │Fondului național unic de asigurări sociale de │ │ ││ │sănătate" - la Casa Națională de Asigurări de │ │ ││ │Sănătate │1660104 │57102 │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ C.│La începutul exercițiului financiar următor │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 1.│La Casa Națională de Asigurări de Sănătate și │ │ ││ │unitățile teritoriale │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│1.1.│Închiderea contului 48109 "Alte decontări" │48109 │117 ││ │ │117 │48109 │└────┴─────────────────────────────────────────────────┴───────────┴───────────┘15. Se introduce CAPITOLUL XV: CONTABILITATEA OPERAȚIUNILOR SPECIFICE BUGETULUI FONDULUI PENTRU MEDIU, cu următorul cuprins:1. Instrucțiunile de utilizare a conturilor contabileContul 575 "Disponibil din veniturile Fondului pentru mediu"Cu ajutorul acestui cont, Administrația Fondului pentru Mediu ține evidența disponibilităților bugetului Fondului pentru mediu, urmare veniturilor încasate și plăților efectuate prin conturile deschise la unitățile trezoreriei statului.Contul 575 "Disponibil din veniturile Fondului pentru mediu" este un cont bifuncțional. În debitul contului se înregistrează încasările reprezentând veniturile bugetului Fondului pentru mediu pe structura clasificației bugetare conform prevederilor legale, iar în credit, sumele restituite sau plătite din bugetul Fondului pentru mediu.Soldul debitor al contului reprezintă disponibilitățile bugetului Fondului pentru mediu aflate la trezoreria statului.Soldul creditor al contului reprezintă sumele cu care cheltuielile exced veniturile.Contul se detaliază pe următoarele conturi sintetice de gradul II și III:57501 "Disponibil din veniturile Fondului pentru mediu";5750100 "Disponibil din veniturile Fondului pentru mediu";57502 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent";5750200 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent";57503 "Rezultatul execuției bugetare din anii precedenți";5750300 "Rezultatul execuției bugetare din anii precedenți";57504 "Depozite din veniturile Fondului pentru mediu".5750400 "Depozite din veniturile Fondului pentru mediu".Contul 57501 "Disponibil din veniturile Fondului pentru mediu"Contul 57501 "Disponibil din veniturile Fondului pentru mediu" se debitează prin creditul conturilor:461 "Debitori"- cu sumele încasate provenite din creanțe, detaliate pe structura clasificației bugetare, reprezentând veniturile bugetului Fondului pentru mediu, pentru care există unui titlu de creanță.462 "Creditori"- cu sumele încasate necuvenit în contul de disponibil, ce urmează a fi restituite.51807 "Dobânzi de încasat"- cu sumele încasate în timpul anului reprezentând dobânzi acordate de trezoreria statului.519 "Împrumuturi pe termen scurt"- cu sumele primite în timpul anului din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli.57502 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent"- la sfârșitul exercițiului financiar, cu soldul creditor al contului de disponibil al bugetului Fondului pentru mediu.7XX "Venituri. . . . "- cu sumele încasate reprezentând veniturile bugetului Fondului pentru mediu, pentru care nu există titlu de creanță;- cu sumele transferate de trezoreria statului reprezentând taxele pentru emisii poluante provenite de la autovehicule.Contul 57501 "Disponibil din veniturile Fondului pentru mediu" se creditează prin debitul conturilor:462 "Creditori"- cu sumele restituite la cererea contribuabililor sau din oficiu, încasate eronat, fără existența unor titluri de creanță, plătite în plus față de obligația datorată, ca urmare a unei erori de calcul, ca urmare a aplicării eronate a prevederilor legale, stabilite prin hotărâri ale organelor judiciare sau a altor organe competente, potrivit legii;519 "Împrumuturi pe termen scurt"- cu sumele acordate în timpul anului din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli.57502 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent"- la sfârșitul exercițiului financiar, cu soldul debitor al conturilor de venituri ale bugetului Fondului pentru mediu.Contul 57502 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent"Cu ajutorul acestui cont Administrația Fondului pentru Mediu ține evidența rezultatului execuției bugetului Fondului pentru mediu de la sfârșitul anului aflat în contul deschis la trezoreria statului.Contul 57502 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent" este un cont bifuncțional.În debit, se înregistrează la sfârșitul anului soldul debitor al contului de disponibil al bugetului Fondului pentru mediu, iar în credit, soldul creditor al contului de disponibil al bugetului Fondului pentru mediu.Soldul debitor al contului, reprezintă excedentul bugetului Fondului pentru mediu.Soldul creditor al contului, reprezintă deficitul bugetului Fondului pentru mediu.Contul 57502 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent" se debitează prin creditul contului:57501 "Disponibil din veniturile Fondului pentru mediu"- la sfârșitul exercițiului financiar, cu soldul debitor al conturilor de venituri ale bugetului Fondului pentru mediu.57503 "Rezultatul execuției bugetare din anii precedenți"- la sfârșitul exercițiului financiar, cu deficitul execuției bugetare din anul curent.Contul 57502 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent" se creditează prin debitul conturilor:57503 "Rezultatul execuției bugetare din anii precedenți"- la sfârșitul exercițiului financiar, cu excedentul execuției bugetare din anul curent.770 "Finanțarea de la buget"- la sfârșitul exercițiului financiar, cu soldul plăților nete de casă efectuate.Contul 57503 "Rezultatul execuției bugetare din anii precedenți"Cu ajutorul acestui cont Administrația Fondului pentru Mediu evidențiază excedentul rezultat din execuția bugetului Fondului pentru mediu din anii precedenți, aflat în contul deschis la trezoreria statului.Contul 57503 "Rezultatul execuției bugetare din anii precedenți" este un cont de activ. În debitul contului se înregistrează preluarea excedentului din anul curent, iar în credit, preluarea deficitului din anul curent.Soldul debitor al contului reprezintă excedentul bugetului Fondului pentru mediu din anii precedenți.Contul 57503 "Rezultatul execuției bugetare din anii precedenți" se debitează prin creditul conturilor:468 "Împrumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii"- cu sumele restituite în timpul anului în excedentul anilor precedenți57502 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent"- la sfârșitul exercițiului financiar, cu excedentul execuției bugetare din anul curent.Contul 57503 "Rezultatul execuției bugetare din anii precedenți" se creditează prin debitul conturilor:468 "Împrumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii"- cu sumele acordate în timpul anului pentru echilibrarea veniturilor, din excedentul anilor precedenți.57502 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent"- la sfârșitul exercițiului financiar, cu deficitul execuției bugetare din anul curent.Contul 57504 "Depozite din veniturile Fondului pentru mediu"Cu ajutorul acestui cont Administrația Fondului pentru Mediu ține evidența depozitelor constituite din veniturile bugetului Fondului pentru mediu, aflate în conturile deschise la trezoreria statului.Contul 57504 "Depozite din veniturile Fondului pentru mediu" este un cont de activ. În debitul contului se înregistrează sumele reprezentând depozitele constituite, potrivit legii, iar în credit, sumele transferate, la lichidarea depozitului.Soldul debitor al contului reprezintă depozitele constituite din veniturile Fondului pentru mediu la un moment dat.Contul 57504 "Depozite din veniturile Fondului pentru mediu" se debitează prin creditul contului:581 "Viramente interne"- cu sumele transferate pentru constituirea de depozite în condițiile legii.Contul 57504 "Depozite din veniturile Fondului pentru mediu" se creditează prin debitul contului:581 "Viramente interne"- cu sumele transferate la lichidarea depozitelor constituite.2. Monografia privind înregistrarea în contabilitate a operațiunilor specifice┌────┬─────────────────────────────────────────────────┬───────────┬───────────┐│Nr. │ Descriere operațiune │Simbol cont│Simbol cont││Crt.│ │ debitor │ creditor │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ A. │Operațiuni referitoare la determinarea │ │ ││ │rezultatului patrimonial al bugetului Fondului │ │ ││ │pentru mediu, la sfârșitul trimestrului │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 1. │Închiderea conturilor de venituri │ 7xx │ 121 │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 2. │Închiderea conturilor de cheltuieli │ 121 │ 6xx │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ B. │Operațiuni referitoare la determinarea │ │ ││ │rezultatului execuției bugetului Fondului pentru │ │ ││ │mediu, la sfârșitul exercițiului financiar │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 1. │În cursul exercițiului, încasarea veniturilor │ │ ││ │bugetului Fondului pentru mediu │ 5750100 │ 461 (7xx) │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 2. │În situația în care veniturile încasate la │ │ ││ │bugetul Fondului pentru mediu, exclusiv sumele │ │ ││ │primite din excedentul anului precedent pentru │ │ ││ │efectuarea de cheltuieli, sunt mai mari decât │ │ ││ │plățile efectuate din bugetul Fondului pentru │ │ ││ │mediu: │ │ ││ │- reîntregirea excedentului anului precedent, │ 5190190 │ 5750100 ││ │ cu sumele virate în cursul anului pentru │ │ ││ │ efectuarea de cheltuieli: │ │ ││ │- concomitent: │ 57503 │ 4680109 │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 3. │În situația în care veniturile încasate la │ │ ││ │bugetul Fondului pentru mediu, exclusiv sumele │ │ ││ │primite din excedentul anului precedent, sunt │ │ ││ │mai mici decât cheltuielile bugetului Fondului │ │ ││ │pentru mediu: │ │ ││ │- la finele anului, reîntregirea excedentului │ 5190190 │ 5750100 ││ │ anului precedent, cu sumele virate în cursul │ │ ││ │ anului pentru efectuarea de cheltuieli: │ │ ││ │- concomitent: │ 57503 │ 4680109 │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 4. │Închiderea contului 770 "Finanțarea de la buget" │ │ ││ │cu soldul plăților nete de casă efectuate din │ │ ││ │bugetul Fondului pentru mediu, în anul curent │ 770 │ 57502 │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 5. │Închiderea contului 57501 "Disponibil din │ │ ││ │veniturile Fondului pentru mediu" cu soldul │ │ ││ │conturilor de venituri: │ │ ││ │- excedent │ 57502 │ 5750100 ││ │- deficit │ 5750100 │ 57502 │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 6. │Virarea excedentului bugetului Fondului pentru │ │ ││ │mediu al exercițiului curent în excedentul │ │ ││ │anului precedent │ 57503 │ 57502 │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 7. │Pe baza deciziei ordonatorului de credite, │ │ ││ │acoperirea deficitului bugetului Fondului pentru │ │ ││ │mediu din excedentul anului precedent: │ 57502 │ 57503 │└────┴─────────────────────────────────────────────────┴───────────┴───────────┘16. Se introduce CAPITOLUL XVI: CONTABILITATEA OPERAȚIUNILOR SPECIFICE BUGETELOR INSTITUȚIILOR PUBLICE FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII, ACTIVITĂȚI FINANȚATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII, cu următorul cuprins:1. Instrucțiuni de utilizare a conturilor contabileContul 560 "Disponibil al instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii"Contul 560 "Disponibil al instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii" se dezvoltă în următoarele conturi sintetice de gradul II și III:56001 "Disponibil curent al instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii";5600101 "Disponibil al instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii - Disponibil curent la trezorerie";5600102 "Disponibil al instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii - Disponibil curent la instituții de credit";56002 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent";5600200 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent";56003 "Rezultatul execuției bugetare din anii precedenți";5600300 "Rezultatul execuției bugetare din anii precedenți";56004 "Depozite ale instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii";5600401 "Depozite ale instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii la trezorerie";5600402 "Depozite ale instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii la instituții de credit";Contul 5600101 "Disponibil al instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii - Disponibil curent la trezorerie"Cu ajutorul acestui cont se ține evidența sumelor încasate din venituri proprii la trezorerie, potrivit reglementărilor legale în vigoare.Contul 5600101 "Disponibil al instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii - Disponibil curent la trezorerie" este un cont de activ. În debitul contului se înregistrează încasările reprezentând venituri proprii, iar în credit plățile efectuate din venituri.Soldul debitor reprezintă disponibilul din venituri existent în cont.Contul 5600101 "Disponibil al instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii - Disponibil curent la trezorerie" se debitează prin creditul conturilor:411 "Clienți"- cu sumele încasate de la clienți, reprezentând contravaloarea bunurilor vândute, lucrărilor executate și serviciilor prestate.413 "Efecte de primit de la clienți"- cu sumele încasate de la clienți.419 "Clienți - creditori"- cu sumele încasate, reprezentând avansuri primite de la clienți pentru livrări de bunuri, executări de lucrări și prestări de servicii.461 "Debitori"- cu sumele încasate de la debitori.462 "Creditori"- cu sumele încasate în cont, necuvenite.472 "Venituri înregistrate în avans"- cu sumele încasate reprezentând venituri în avans aferente perioadelor viitoare.473 "Decontări din operații în curs de clarificare"- cu sumele încasate în cont, care necesită clarificări suplimentare.481 "Decontări între instituția superioară și instituțiile subordonate"- la instituția subordonată, cu sumele primite de la instituția superioară în vederea efectuării cheltuielilor.483 "Decontări din operații în participație"- cu sumele primite de la coparticipanți.518 "Dobânzi"- cu dobânzile încasate aferente disponibilităților aflate în conturi la trezorerie.519 "Împrumuturi pe termen scurt"- cu împrumuturile pe termen scurt primite de la bugetul de stat sau bugetul local, conform legii, pentru înființarea unor instituții și servicii publice finanțate integral din venituri proprii;- cu sumele primite în timpul anului din excedentul anilor precedenți pentru efectuarea de cheltuieli.581 "Viramente interne"- cu sumele intrate în cont din alt cont de disponibil.751 "Venituri din vânzări de bunuri și servicii"- cu sumele încasate reprezentând prestări servicii.Contul 5600101 "Disponibil curent al instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii - Disponibil curent la trezorerie" se creditează prin debitul conturilor:462 "Creditori"- cu sumele plătite creditorilor, reprezentând sume încasate necuvenit.481 "Decontări între instituția superioară și instituțiile subordonate"- la instituția superioară, cu sumele virate instituțiilor subordonate în vederea efectuării cheltuielilor.483 "Decontări din operații în participație"- cu sumele achitate coparticipanților sau virate ca rezultat al operației în participație.519 "Împrumuturi pe termen scurt"- cu împrumuturile pe termen scurt primite de la bugetul de stat sau bugetul local, conform legii, pentru înființarea unor instituții și servicii publice finanțate integral din venituri proprii, rambursate;- cu sumele restituite care au fost primite în timpul anului din excedentul anilor precedenți.56002 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent"- la sfârșitul exercițiului financiar, cu soldul debitor al conturilor de venituri proprii în vederea stabilirii rezultatului execuției bugetului de venituri proprii.Contul 56002 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent"Cu ajutorul acestui cont instituțiile publice finanțate integral din venituri proprii țin evidența rezultatului execuției bugetului de venituri proprii la sfârșitul anului, aflat în contul deschis la trezoreria statului.Contul 56002 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent" este un cont bifuncțional.În debit, se înregistrează la sfârșitul anului soldul debitor al contului de disponibil al bugetului de venituri proprii, iar în credit, soldul creditor la contului de disponibil al bugetului de venituri proprii.Soldul debitor al contului, reprezintă excedentul bugetului de venituri proprii.Soldul creditor al contului, reprezintă deficitul bugetului de venituri proprii.Contul 56002 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent" se debitează prin creditul contului:5600101 "Disponibil al instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii - Disponibil curent la trezorerie"- la sfârșitul exercițiului financiar, cu soldul debitor al conturilor de venituri, în vederea stabilirii rezultatului execuției bugetului de venituri proprii.56003 "Rezultatul execuției bugetare din anii precedenți"- la sfârșitul exercițiului financiar, cu deficitul execuției bugetare din anul curent.Contul 56002 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent" se creditează prin debitul conturilor:56003 "Rezultatul execuției bugetare din anii precedenți"- la sfârșitul exercițiului financiar, cu excedentul execuției bugetare din anul curent.770 "Finanțarea de la buget"- la sfârșitul exercițiului financiar, cu soldul plăților nete de casă efectuate, în vederea stabilirii rezultatului execuției bugetului de venituri proprii.Contul 56003 "Rezultatul execuției bugetare din anii precedenți"Cu ajutorul acestui cont instituțiile publice finanțate integral din venituri proprii evidențiază excedentul rezultat din execuția bugetului de venituri proprii din anii precedenți, aflat în contul deschis la trezoreria statului.Contul 56003 "Rezultatul execuției bugetare din anii precedenți" este un cont de activ. În debitul contului se înregistrează preluarea excedentului din anul curent, iar în credit, preluarea deficitului din anul curent.Soldul debitor al contului reprezintă excedentul bugetului de venituri proprii din anii precedenți.Contul 56003 "Rezultatul execuției bugetare din anii precedenți" se debitează prin creditul conturilor:468 "Împrumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii"- cu sumele restituite care au fost acordate în timpul anului din excedentul anilor precedenți.56002 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent"- la sfârșitul exercițiului financiar, cu excedentul execuției bugetare din anul curent.Contul 56003 "Rezultatul execuției bugetare din anii precedenți" se creditează prin debitul conturilor:468 "Împrumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii"- cu sumele acordate în timpul anului din excedentul anilor precedenți pentru efectuarea de cheltuieli.56002 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent"- la sfârșitul exercițiului financiar, cu deficitul execuției bugetare din anul curent.Contul 56004 "Depozite ale instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii"Cu ajutorul acestui cont instituțiile finanțate integral din venituri proprii țin evidența depozitelor constituite din veniturile bugetului de venituri proprii, aflate în conturile deschise la trezoreria statului sau instituții de credit.Contul 56004 "Depozite ale instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii" este un cont de activ. În debitul contului se înregistrează sumele reprezentând depozitele constituite, potrivit legii, iar în credit, sumele transferate, la lichidarea depozitului.Soldul debitor al contului reprezintă depozitele constituite din veniturile proprii la un moment dat.Contul 56004 "Depozite ale instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii" se debitează prin creditul contului:581 "Viramente interne"- cu sumele transferate pentru constituirea de depozite în condițiile legii.Contul 56004 "Depozite ale instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii" se creditează prin debitul contului:581 "Viramente interne"- cu sumele transferate la lichidarea depozitelor constituite.Contul 561 "Disponibil al instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții"Contul 561 "Disponibil al instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții" se dezvoltă în următoarele conturi sintetice de gradul II și III:56101 "Disponibil al instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții";5610100 "Disponibil al instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții"56102 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent";5610200 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent";56103 "Rezultatul execuției bugetare din anii precedenți";5610300 "Rezultatul execuției bugetare din anii precedenți";Contul 56101 "Disponibil al instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții"Cu ajutorul acestui cont se ține evidența sumelor încasate din venituri proprii și subvenții, potrivit reglementărilor legale în vigoare.Contul 56101 "Disponibil al instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții" este un cont de activ. În debitul contului se înregistrează încasările reprezentând venituri proprii și subvenții, iar în credit plățile efectuate din venituri.Soldul debitor al contului reprezintă disponibilul din venituri existent în cont.Contul 56101 "Disponibil al instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții" se debitează prin creditul conturilor:411 "Clienți"- cu sumele încasate de la clienți, reprezentând contravaloarea bunurilor vândute, lucrărilor executate și serviciilor prestate.413 "Efecte de primit de la clienți"- cu sumele încasate de la clienți.419 "Clienți - creditori"- cu sumele încasate, reprezentând avansuri primite de la clienți pentru livrări de bunuri, executări de lucrări și prestări de servicii.461 "Debitori"- cu sumele încasate de la debitori.462 "Creditori"- cu sumele încasate în cont, necuvenite.472 "Venituri înregistrate în avans"- cu sumele încasate reprezentând venituri în avans aferente perioadelor viitoare.473 "Decontări din operații în curs de clarificare"- cu sumele încasate în cont, care necesită clarificări suplimentare.481 "Decontări între instituția superioară și instituțiile subordonate"- la instituția subordonată, cu sumele primite de la instituția superioară în vederea efectuării cheltuielilor.483 "Decontări din operații în participație"- cu sumele primite de la coparticipanți.519 "Împrumuturi pe termen scurt"- cu sumele primite în timpul anului din excedentul anilor precedenți pentru efectuarea de cheltuieli.581 "Viramente interne"- cu sumele intrate în cont din alt cont de disponibil.751 "Venituri din vânzări de bunuri și servicii"- cu sumele încasate reprezentând prestări servicii.772 "Venituri din subvenții"- cu subvențiile primite în contul de disponibil.Contul 56101 "Disponibil al instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții" se creditează prin debitul conturilor:462 "Creditori"- cu sumele plătite creditorilor, reprezentând sume încasate necuvenit.481 "Decontări între instituția superioară și instituțiile subordonate"- la instituția superioară, cu sumele virate instituțiilor subordonate în vederea efectuării cheltuielilor.483 "Decontări din operații în participație"- cu sumele achitate coparticipanților sau virate ca rezultat al operației în participație.519 "Împrumuturi pe termen scurt"- cu sumele restituite care au fost primite în timpul anului din excedentul anilor precedenți.56102 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent"- la sfârșitul exercițiului financiar, cu soldul debitor al conturilor de venituri proprii în vederea stabilirii rezultatului execuției bugetului de venituri proprii.Contul 56102 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent"Cu ajutorul acestui cont instituțiile publice finanțate din venituri proprii și subvenții țin evidența rezultatului execuției bugetului de venituri proprii la sfârșitul anului, aflat în contul deschis la trezoreria statului.Contul 56102 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent" este un cont bifuncțional.În debit, se înregistrează la sfârșitul anului soldul debitor al contului de disponibil al bugetului de venituri proprii și subvenții iar în credit, soldul creditor la contului de disponibil al bugetului de venituri proprii și subvenții.Soldul debitor al contului, reprezintă excedentul bugetului de venituri proprii și subvenții. Soldul creditor al contului, reprezintă deficitul bugetului de venituri proprii și subvenții.Contul 56102 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent" se debitează prin creditul contului:56101 "Disponibil al instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții"- la sfârșitul exercițiului financiar, cu soldul debitor al conturilor de venituri, în vederea stabilirii rezultatului execuției bugetului de venituri proprii și subvenții.56103 "Rezultatul execuției bugetare din anii precedenți"- la sfârșitul exercițiului financiar, cu deficitul execuției bugetare din anul curent.Contul 56102 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent" se creditează prin debitul conturilor:56103 "Rezultatul execuției bugetare din anii precedenți"- la sfârșitul exercițiului financiar, cu excedentul execuției bugetare din anul curent.770 "Finanțarea de la buget"- la sfârșitul exercițiului financiar, cu soldul plăților nete de casă efectuate, în vederea stabilirii rezultatului execuției bugetului de venituri proprii și subvenții.Contul 56103 "Rezultatul execuției bugetare din anii precedenți"Cu ajutorul acestui cont instituțiile publice finanțate din venituri proprii și subvenții evidențiază excedentul rezultat din execuția bugetului de venituri proprii din anii precedenți, aflat în contul deschis la trezoreria statului.Contul 56103 "Rezultatul execuției bugetare din anii precedenți" este un cont de activ. În debitul contului se înregistrează preluarea excedentului din anul curent, iar în credit, preluarea deficitului din anul curent.Soldul debitor al contului reprezintă excedentul bugetului de venituri proprii și subvenții din anii precedenți.Contul 56103 "Rezultatul execuției bugetare din anii precedenți" se debitează prin creditul conturilor:468 "Împrumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii"- cu sumele restituite care au fost acordate în timpul anului din excedentul anilor precedenți.56102 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent"- la sfârșitul exercițiului financiar, cu excedentul execuției bugetare din anul curent.Contul 56103 "Rezultatul execuției bugetare din anii precedenți" se creditează prin debitul conturilor:468 "Împrumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii"- cu sumele acordate în timpul anului din excedentul anilor precedenți pentru efectuarea de cheltuieli.56102 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent"- la sfârșitul exercițiului financiar, cu deficitul execuției bugetare din anul curent.Contul 562 "Disponibil al activităților finanțate din venituri proprii"Contul 562 "Disponibil al activităților finanțate din venituri proprii" se dezvoltă în următoarele conturi sintetice de gradul II și III:56201 "Disponibil al activităților finanțate din venituri proprii";5620100 "Disponibil al activităților finanțate din venituri proprii"56202 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent";5620200 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent";56203 "Rezultatul execuției bugetare din anii precedenți";5620300 "Rezultatul execuției bugetare din anii precedenți";Contul 56201 "Disponibil al activităților finanțate din venituri proprii"Cu ajutorul acestui cont se ține evidența sumelor încasate din venituri proprii, potrivit reglementărilor legale în vigoare.Contul 56201 "Disponibil al activităților finanțate din venituri proprii" este un cont de activ. În debitul contului se înregistrează încasările reprezentând venituri proprii, iar în credit plățile efectuate din venituri.Soldul debitor reprezintă disponibilul din venituri existent în cont.Contul 56201 "Disponibil al activităților finanțate din venituri proprii" se debitează prin creditul conturilor:411 "Clienți"- cu sumele încasate de la clienți, reprezentând contravaloarea bunurilor vândute, lucrărilor executate și serviciilor prestate.413 "Efecte de primit de la clienți"- cu sumele încasate de la clienți.419 "Clienți - creditori"- cu sumele încasate, reprezentând avansuri primite de la clienți pentru livrări de bunuri, executări de lucrări și prestări de servicii.461 "Debitori"- cu sumele încasate de la debitori.462 "Creditori"- cu sumele încasate în cont, necuvenite.472 "Venituri înregistrate în avans"- cu sumele încasate reprezentând venituri în avans aferente perioadelor viitoare.473 "Decontări din operații în curs de clarificare"- cu sumele încasate în cont, care necesită clarificări suplimentare.518 "Dobânzi"- cu dobânzile încasate aferente disponibilităților aflate în conturi la trezorerie.519 "Împrumuturi pe termen scurt"- cu sumele primite în timpul anului din excedentul anilor precedenți pentru efectuarea de cheltuieli.581 "Viramente interne"- cu sumele intrate în cont din alt cont de disponibil.751 "Venituri din vânzări de bunuri și servicii"- cu sumele încasate reprezentând prestări servicii.Contul 56201 "Disponibil al activităților finanțate din venituri proprii" se creditează prin debitul conturilor:462 "Creditori"- cu sumele plătite creditorilor, reprezentând sume încasate necuvenit.519 "Împrumuturi pe termen scurt"- cu sumele restituite care au fost primite în timpul anului din excedentul anilor precedenți.56202 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent"- la sfârșitul exercițiului financiar, cu soldul debitor al conturilor de venituri proprii în vederea stabilirii rezultatului execuției bugetului de venituri proprii.Contul 56202 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent"Cu ajutorul acestui cont instituțiile publice țin evidența rezultatului execuției bugetului activităților finanțate integral din venituri proprii la sfârșitul anului, aflat în contul deschis la trezoreria statului.Contul 56202 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent" este un cont bifuncțional.În debit, se înregistrează la sfârșitul anului soldul debitor al contului de disponibil al bugetului activității finanțată integral din venituri proprii iar în credit, soldul creditor la contului de disponibil al bugetului activității finanțată integral din venituri proprii.Soldul debitor al contului, reprezintă excedentul bugetului activității finanțată integral din venituri proprii.Soldul creditor al contului, reprezintă deficitul bugetului activității finanțată integral din venituri proprii.Contul 56202 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent" se debitează prin creditul contului:56201 "Disponibil al activităților finanțate din venituri proprii"- la sfârșitul exercițiului financiar, cu soldul debitor al conturilor de venituri, în vederea stabilirii rezultatului execuției bugetului activității finanțată integral din venituri proprii.56203 "Rezultatul execuției bugetare din anii precedenți"- la sfârșitul exercițiului financiar, cu deficitul execuției bugetare din anul curent.Contul 56202 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent" se creditează prin debitul conturilor:56203 "Rezultatul execuției bugetare din anii precedenți"- la sfârșitul exercițiului financiar, cu excedentul execuției bugetare din anul curent.770 "Finanțarea de la buget"- la sfârșitul exercițiului financiar, cu soldul plăților nete de casă efectuate, în vederea stabilirii rezultatului execuției bugetului activității finanțată integral din venituri proprii.Contul 56203 "Rezultatul execuției bugetare din anii precedenți"Cu ajutorul acestui cont instituțiile publice evidențiază excedentul rezultat din execuția bugetului activității finanțată integral din venituri proprii din anii precedenți, aflat în contul deschis la trezoreria statului.Contul 56203 "Rezultatul execuției bugetare din anii precedenți" este un cont de activ. În debitul contului se înregistrează preluarea excedentului din anul curent, iar în credit, preluarea deficitului din anul curent.Soldul debitor al contului reprezintă excedentul bugetului activității finanțată integral din venituri proprii din anii precedenți.Contul 56203 "Rezultatul execuției bugetare din anii precedenți" se debitează prin creditul conturilor:468 "Împrumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii"- cu sumele restituite care au fost acordate în timpul anului din excedentul anilor precedenți.56202 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent"- la sfârșitul exercițiului financiar, cu excedentul execuției bugetare din anul curent.Contul 56203 "Rezultatul execuției bugetare din anii precedenți" se creditează prin debitul conturilor:468 "Împrumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii"- cu sumele acordate în timpul anului din excedentul anilor precedenți pentru efectuarea de cheltuieli.56202 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent"- la sfârșitul exercițiului financiar, cu deficitul execuției bugetare din anul curent.2. Monografia privind înregistrarea în contabilitate a operațiunilor specifice┌────┬─────────────────────────────────────────────────┬───────────┬───────────┐│Nr. │ Descriere operațiune │Simbol cont│Simbol cont││Crt.│ │ debitor │ creditor │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ A. │Operațiuni referitoare la determinarea │ │ ││ │rezultatului patrimonial la instituțiile │ │ ││ │finanțate integral sau parțial din venituri │ │ ││ │proprii, precum și activități finanțate integral │ │ ││ │din venituri proprii, la sfârșitul trimestrului │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 1. │Închiderea conturilor de venituri │ 7xx │ 121 │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 2. │Închiderea conturilor de cheltuieli │ 121 │ 6xx │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│B. │Operațiuni referitoare la determinarea │ │ ││ │rezultatului execuției bugetului la instituțiile │ │ ││ │finanțate integral din venituri proprii, la │ │ ││ │sfârșitul exercițiului financiar │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 1. │În cursul exercițiului, încasarea veniturilor │ │ 461; ││ │bugetului de venituri proprii │ 5600101 │ 411, (7xx)│├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 2. │Sume restituite din veniturile încasate │ 462 │ 5600101 │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 3. │Plata cheltuielilor din buget │ % │ 770 ││ │ │ 232 (234) │ ││ │ │ 401 (404) │ ││ │ │ 6xx, etc. │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 4. │În cursul exercițiului, încasarea sumelor din │ │ ││ │excedentul anilor precedenți pentru efectuarea │ │ ││ │de cheltuieli │ 5600101 │ 5190190 │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 5. │Sume acordate din excedentul anilor precedenți │ │ ││ │pentru efectuarea de cheltuieli │ 4680109 │ 56003 │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 6. │Restituirea sumelor primite din excedentul │ │ ││ │anilor precedenți │ 5190190 │ 5600101 │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 7. │Încasarea sumelor acordate din excedentul anilor │ │ ││ │precedenți │ 56003 │ 4680109 │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 8. │Închiderea contului 770 "Finanțarea de la buget" │ │ ││ │cu soldul plăților nete de casă │ 770 │ 56002 │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 9. │Închiderea contului 56001 "Disponibil curent al │ │ ││ │instituțiilor publice finanțate integral din │ │ ││ │venituri proprii" cu soldul conturilor de │ │ ││ │venituri │ 56002 │ 5600101 │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│10. │Virarea excedentului bugetului aferent │ │ ││ │exercițiului curent în excedentul anului │ │ ││ │precedent │ 56003 │ 56002 │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ C. │Operațiuni referitoare la determinarea │ │ ││ │rezultatului execuției bugetului la instituțiile │ │ ││ │finanțate parțial din venituri proprii (venituri │ │ ││ │proprii și subvenții), la sfârșitul exercițiului │ │ ││ │financiar │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 1. │În cursul exercițiului, încasarea veniturilor │ │ 461; ││ │bugetului de venituri proprii și subvenții │ 5610100 │ 411 (7xx)│├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 2. │Sume restituite din veniturile încasate │ 462 │ 5610100 │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 3. │Plata cheltuielilor din buget │ % │ 770 ││ │ │ 232 (234) │ ││ │ │ 401 (404) │ ││ │ │ 6xx, etc. │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 4. │Restituirea subvențiilor neutilizate, bugetelor │ │ ││ │din care au fost acordate │ 772 │ 5610100 │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 5. │În cursul exercițiului, încasarea sumelor din │ │ ││ │excedentul anilor precedenți pentru efectuarea │ │ ││ │de cheltuieli │ 5610100 │ 5190190 │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 6. │Sume acordate din excedentul anilor precedenți │ │ ││ │pentru efectuarea de cheltuieli │ 4680109 │ 56103 │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 7. │Restituirea sumelor primite din excedentul │ │ ││ │anilor precedenți │ 5190190 │ 5610100 │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 8. │Încasarea sumelor acordate din excedentul anilor │ │ ││ │precedenți │ 56103 │ 4680109 │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 9. │Închiderea contului 770 "Finanțarea de la buget" │ │ ││ │cu soldul plăților nete de casă │ 770 │ 56102 │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│10. │Închiderea contului 56101 "Disponibil al │ │ ││ │instituțiilor publice finanțate din venituri │ │ ││ │proprii și subvenții" cu soldul conturilor de │ │ ││ │venituri │ 56102 │ 5610100 │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│11. │Virarea excedentului bugetului aferent │ │ ││ │exercițiului curent în excedentul anului │ │ ││ │precedent │ 56103 │ 56102 │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ D. │Operațiuni referitoare la determinarea │ │ ││ │rezultatului execuției bugetului activităților │ │ ││ │finanțate integral din venituri proprii, la │ │ ││ │sfârșitul exercițiului financiar │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 1. │În cursul exercițiului, încasarea veniturilor │ │ ││ │bugetului activității finanțată integral din │ │ 461; ││ │venituri proprii │ 5620100 │ 411 (7xx) │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 2. │Sume restituite din veniturile încasate │ 462 │ 5620100 │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 3. │Plata cheltuielilor din buget │ % │ 770 ││ │ │ 232 (234) │ ││ │ │ 401 (404) │ ││ │ │ 6xx, etc. │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 4. │În cursul exercițiului, încasarea sumelor din │ │ ││ │excedentul anilor precedenți pentru efectuarea │ │ ││ │de cheltuieli │ 5620100 │ 5190190 │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 5. │Sume acordate din excedentul anilor precedenți │ │ ││ │pentru efectuarea de cheltuieli │ 4680109 │ 56203 │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 6. │Restituirea sumelor primite din excedentul │ │ ││ │anilor precedenți │ 5190190 │ 5620100 │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 7. │Încasarea sumelor acordate din excedentul anilor │ │ ││ │precedenți │ 56203 │ 4680109 │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 8. │Închiderea contului 770 "Finanțarea de la buget" │ │ ││ │cu soldul plăților nete de casă │ 770 │ 56202 │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 9. │Închiderea contului 56201 "Disponibil al │ │ ││ │activităților finanțate din venituri proprii" cu │ │ ││ │soldul conturilor de venituri │ 56202 │ 5620100 │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 10.│Virarea excedentului bugetului aferent │ │ ││ │exercițiului curent în excedentul anului │ │ ││ │precedent │ 56203 │ 56202 │└────┴─────────────────────────────────────────────────┴───────────┴───────────┘17. CAPITOLUL XV: "CONTABILITATEA OPERAȚIUNILOR SPECIFICE FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ ȘI ALTE FONDURI" devine CAPITOLUL XVII, cu aceeași denumire.18. CAPITOLUL XVI: "CONTABILITATEA OPERAȚIUNILOR SPECIFICE TREZORERIEI CENTRALE" devine CAPITOLUL XVIII, cu aceeași denumire, care se modifică și se completează astfel:18.1. Punctul 1 "Planul de conturi al trezoreriei centrale" se elimină.18.2. Punctul 2 "Instrucțiunile de utilizare a conturilor contabile" care devine punctul 1 se modifică și se completează astfel:18.2.1. La clasa 1 "CONTURI DE CAPITALURI", grupa 11 "Rezultatul reportat", contul 117 "Rezultatul reportat" se modifică și se completează astfel:După "Contul 117 «Rezultatul reportat» se creditează prin debitul conturilor" se introduce următorul text:"462 «Creditori»- cu sumele neutilizate de beneficiarii proiectelor finanțate din Fondul de contrapartidă și restituite acestora în următoarele exerciții financiare.481 «Decontări între instituția superioară și instituțiile subordonate»- cu închiderea contului la începutul exercițiului următor, prin transferarea soldului asupra rezultatului reportat.489 «Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent»- cu închiderea contului la începutul exercițiului următor, prin transferarea soldului asupra rezultatului reportat".După "Contul 117 «Rezultatul reportat» se debitează prin creditul conturilor" se introduce următorul text:"481 «Decontări între instituția superioară și instituțiile subordonate»- cu închiderea contului la începutul exercițiului următor, prin transferarea soldului asupra rezultatului reportat.489 «Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent»- cu închiderea contului la începutul exercițiului următor, prin transferarea soldului asupra rezultatului reportat".După "Contul 121 «Rezultatul patrimonial» se creditează prin debitul conturilor" se introduce următorul text:"777 «Veniturile fondului de risc»- la sfârșitul perioadei, cu soldul creditor al contului în vederea închiderii acestuia și stabilirii rezultatului patrimonial.779 «Venituri, bunuri și servicii primite cu titlu gratuit»- la sfârșitul perioadei, cu soldul creditor al contului în vederea închiderii acestuia și stabilirii rezultatului patrimonial.791 «Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului»- la sfârșitul perioadei, cu soldul creditor al contului în vederea închiderii acestuia și stabilirii rezultatului patrimonial".După "Contul 121 «Rezultatul patrimonial» se creditează prin debitul conturilor" se elimină următorul text:"520 «Disponibil al bugetului de stat»- la sfârșitul anului, cu sumele virate pe baza extrasului de cont reprezentând excedentul bugetului de stat din anul curent, evidențiat în contabilitatea trezoreriilor teritoriale.524 «Disponibil al bugetului trezoreriei statului»- la sfârșitul anului, cu sumele virate de trezoreriile teritoriale pe baza extrasului de cont reprezentând excedentele bugetelor trezoreriilor teritoriale din anul curent, evidențiat în contabilitatea trezoreriilor teritoriale".După "Contul 121 «Rezultatul patrimonial» se debitează prin creditul conturilor" se elimină următorul text:"520 «Disponibil al bugetului de stat»- la sfârșitul anului, cu sumele preluate pe baza extrasului de cont, reprezentând deficitul bugetului de stat din anul curent, evidențiat în contabilitatea trezoreriilor teritoriale.524 «Disponibil al bugetului trezoreriei statului»- la sfârșitul anului, cu sumele preluate pe baza extrasului de cont, reprezentând deficitele bugetelor trezoreriilor teritoriale din anul curent, evidențiat în contabilitatea trezoreriilor teritoriale".18.2.2. La clasa 1 "CONTURI DE CAPITALURI", grupa 13 "Fonduri cu destinație specială" se elimină contul 135 "Fondul de risc" și contul 139 "Alte fonduri".18.2.3. La clasa 1 "CONTURI DE CAPITALURI", grupa 16 "Împrumuturi și datorii asimilate" se modifică și se completează astfel:Contul 168 "Dobânzi aferente împrumuturilor și datoriilor asimilate" se modifică și se completează conform punctului 8.3.2. din prezentele norme metodologice.18.2.4. LA CLASA 2 "CONTURI DE ACTIVE FIXE", grupa 26 "Active financiare (peste 1 an)", contul 267 "Creanțe imobilizate" se modifică și se completează astfel:După "Contul 267 «Creanțe imobilizate» se debitează prin creditul conturilor" se elimină următorul text:"472 «Venituri înregistrate în avans»- cu dobânzile aferente creanțelor imobilizate înregistrate în avans".După "Contul 267 «Creanțe imobilizate» se debitează prin creditul conturilor" se elimină următorul text:"763 «Venituri din creanțe imobilizate»- cu dobânzile aferente creanțelor imobilizate"și se înlocuiește cu următorul text:"763 «Venituri din creanțe imobilizate»- cu valoarea dobânzilor datorate, calculate în baza dreptului constatat (accrual), pentru creanțele imobilizate, aferente perioadei de raportare".18.2.5. La clasa 4 "CONTURI DE TERȚI", grupa 44 "Bugetul statului, bugetul local, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul trezoreriei statului și conturi asimilate" se modifică și se completează astfel:După "Contul 448 «Alte datorii și creanțe cu bugetul» se creditează prin debitul conturilor" se elimină următorul text:"135 «Fondul de risc»- cu sumele de regularizat cu bugetului de stat la sfârșitul anului în limita sumelor alocate fondului de risc din acest buget.139 «Alte fonduri»- cu sumele datorate bugetului de stat conform prevederilor art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 1303/2002 privind modalitatea de închidere a Fondului de contrapartidă constituit din contravaloarea în monedă națională a ajutoarelor economice nerambursabile, acordate Guvernului României de Comisia Europeană.- cu alte sume virate bugetului de stat conform legii".18.2.6. La clasa 4 "CONTURI DE TERȚI", grupa 46 "Debitori și creditori diverși, debitori și creditori ai bugetelor" se modifică și se completează astfel:După "Contul 461 «Debitori» se debitează prin creditul conturilor" se elimină următorul text:"135 «Fondul de risc»- cu sumele datorate de beneficiarii garanțiilor de stat (garantați de stat) și de beneficiarii acordurilor de împrumut subsidiar (subîmprumutați), reprezentând comisioane la fondul de risc, majorări de întârziere aplicate pentru neplata în termen de către subîmprumutați sau garantați de stat a comisioanelor la fondul de risc și, respectiv, a ratelor scadente, a dobânzilor, a comisioanelor și a altor costuri aferente finanțării rambursabile;- cu alte sume datorate, conform prevederilor legale.139 «Alte fonduri»- cu sumele datorate Fondului de contrapartidă de beneficiarii programelor de import sau de asistență financiară;- cu sumele datorate fondului constituit din cota de 1/10 aplicată la dobânda datorată de beneficiarii finali ai împrumutului BIRD 3723/1994 destinat finanțării proiectului de reabilitare a sectorului petrolier;- cu sumele datorate altor fonduri derulate prin trezoreria centrală".și se introduce următorul text:"777 «Veniturile fondului de risc»- cu sumele datorate de beneficiarii garanțiilor de stat (garantați de stat) și de beneficiarii acordurilor de împrumut subsidiar (subîmprumutați), reprezentând comisioane la fondul de risc, majorări de întârziere aplicate pentru neplata în termen de către subîmprumutați sau garantați de stat a comisioanelor la fondul de risc și, respectiv, a ratelor scadente, a dobânzilor, a comisioanelor și a altor costuri aferente finanțării rambursabile;- cu alte sume datorate, conform prevederilor legale.779 «Venituri, bunuri și servicii primite cu titlu gratuit»- cu sumele datorate Fondului de contrapartidă de beneficiarii programelor de import sau de asistență financiară;- cu alte sume datorate altor operațiuni derulate prin trezoreria centrală".După "Contul 461 «Debitori» se creditează prin debitul conturilor" se elimină următorul text:"135 «Fondul de risc»- cu sumele stinse prin scutire, anulare, prescripție, conversie în acțiuni și alte modalități prevăzute de lege conform legii, reprezentând obligații ale debitorilor pentru comisioane la fondul de risc, majorări de întârziere cuvenite fondului de risc, precum și pentru rate, dobânzi și alte costuri aferente garanțiilor de stat și subîmprumuturilor;- cu creanțele fondului de risc predate la AVAS conform legii, reprezentând obligațiile debitorilor pentru comisioane, majorări de întârziere datorate fondului de risc, precum și pentru rate, dobânzi și alte costuri în contul garanțiilor de stat executate și nerecuperate de la debitori".După "Contul 462 «Creditori» se creditează prin debitul conturilor" se introduce următorul text:"629 «Alte cheltuieli autorizate prin dispoziții legale»- cu sumele neutilizate de beneficiarii proiectelor finanțate din Fondul de contrapartidă și restituite Fondului de contrapartidă în cadrul aceluiași exercițiu financiar - înregistrare în roșu".După "Contul 462 «Creditori» se debitează prin creditul conturilor" se elimină următorul text:"139 «Alte fonduri»- cu sumele neutilizate de beneficiarii proiectelor finanțate din Fondul de contrapartidă și restituite acestora în următoarele exerciții financiare.629 «Alte cheltuieli autorizate prin dispoziții legale»- cu sumele neutilizate de beneficiarii proiectelor finanțate din Fondul de contrapartidă și restituite Fondului de contrapartidă în cadrul aceluiași exercițiu financiar".și se introduce următorul text:"117 «Rezultatul reportat»- cu sumele neutilizate de beneficiarii proiectelor finanțate din Fondul de contrapartidă și restituite acestora în următoarele exerciții financiare".18.2.7. La clasa 4 "CONTURI DE TERȚI", grupa 47 "Conturi de regularizare și asimilate", contul 471 "Cheltuieli înregistrate în avans" și contul 472 "Venituri înregistrate în avans" se modifică și se completează astfel:După "Contul 471 «Cheltuieli înregistrate în avans» se debitează prin creditul conturilor" se elimină următorul text:"168 «Dobânzi aferente împrumuturilor și datoriilor asimilate»- cu valoarea dobânzilor aferente împrumuturilor și datoriilor asimilate, datorate în exercițiile viitoare".După "Contul 471 «Cheltuieli înregistrate în avans» se creditează prin debitul conturilor" se elimină următorul text:"666 «Cheltuieli privind dobânzile»- cu sumele repartizate în perioadele sau exercițiile financiare următoare pe cheltuieli, conform scadențelor".După "Contul 472 «Venituri înregistrate în avans» se debitează prin creditul conturilor" se elimină următorul text:"267 «Creanțe imobilizate»- cu dobânzile aferente creanțelor imobilizate înregistrate în avans.763 «Venituri din creanțe imobilizate»- cu dobânzile aferente creanțelor imobilizate înregistrate în avans care reprezintă venituri ale perioadei curente.766 «Venituri din dobânzi»- cu dobânzile înregistrate în avans care reprezintă venituri ale perioadei curente".18.2.8. La clasa 4 "CONTURI DE TERȚI", grupa 48 "Decontări" se modifică și se completează astfel:După "Contul 481 «Decontări între instituția superioară și instituțiile subordonate» se debitează prin creditul conturilor" se introduce următorul text:"52402 «Rezultatul execuției bugetului trezoreriei statului din anul curent»- la sfârșitul exercițiului financiar, cu deficitele bugetului trezoreriei statului ale unităților descentralizate ale trezoreriei statului preluate în contul trezoreriei centrale.117 «Rezultatul reportat»- închiderea contului la începutul exercițiului următor, prin transferarea soldului asupra rezultatului reportat".După "Contul 481 «Decontări între instituția superioară și instituțiile subordonate» se creditează prin debitul conturilor" se introduce următorul text:"52402 «Rezultatul execuției bugetului trezoreriei statului din anul curent»- la sfârșitul exercițiului financiar, cu excedentele bugetului trezoreriei statului virate de unitățile descentralizate ale trezoreriei statului în contul Trezoreriei centrale.117 «Rezultatul reportat»- închiderea contului la începutul exercițiului următor prin transferarea soldului asupra rezultatului reportat".După funcțiunea contului 481 "Decontări între instituția superioară și instituțiile subordonate" se introduce contul 489 "Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent". Funcțiunea contului este prevăzută la punctul 10.1. din prezentele norme metodologice.18.2.9. La clasa 5 "CONTURI LA TREZORERII ȘI INSTITUȚII DE CREDIT", grupa 51 "Conturi la trezorerii și instituții de credit", se modifică și se completează astfel:Contul 512 "Conturi la trezorerii și instituții de credit" se modifică și se completează astfel:După "Contul 512 «Conturi la trezorerii și instituții de credit» se debitează prin creditul conturilor" se elimină următorul text:"135 «Fondul de risc»- cu sumele încasate de la AVAS din recuperarea creanțelor cesionate;- cu sumele alocate de la bugetul de stat în completarea fondului de risc;- cu alte sume încasate conform prevederilor legale.139 «Alte fonduri»- cu sumele încasate de la beneficiarii împrumutului subsidiar și de garanție, reprezentând comisioane de risc constituite conform prevederilor art. III din anexa nr. 2 a Ordonanței Guvernului nr. 34/1996;- cu sumele încasate în lei și valută din vărsăminte din privatizare și din valorificarea activelor neperformante conform legii;- cu sumele încasate de la beneficiarii altor fonduri derulate în conturile de disponibil ale trezoreriei centrale".și se introduce următorul text:"777 «Veniturile fondului de risc»- cu sumele încasate din recuperarea creanțelor cesionate;- cu sumele alocate de la bugetul de stat în completarea fondului de risc;- cu alte sume încasate conform prevederilor legale.779 «Venituri, bunuri și servicii primite cu titlu gratuit»- cu alte sume încasate în conturile de disponibil ale trezoreriei centrale.791 «Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului»- cu sumele încasate în lei și valută din vărsăminte din privatizare și din valorificarea activelor neperformante conform legii".După "Contul 512 «Conturi la trezorerii și instituții de credit» se creditează prin debitul conturilor" se elimină următorul text:"135 «Fondul de risc»- cu sumele virate din disponibilitățile fondului de risc conform legii".După "Contul 512 «Conturi la trezorerii și instituții de credit» se creditează prin debitul conturilor" se introduce următorul text:"777 «Veniturile fondului de risc»- cu sumele de regularizat cu bugetul de stat la sfârșitul anului în limita sumelor alocate fondului de risc din acest buget".După "Contul 518 «Dobânzi» se debitează prin creditul conturilor" se elimină următorul text:"135 «Fondul de risc»- cu sumele datorate de bugetul trezoreriei statului reprezentând dobânzi calculate pentru disponibilul fondului de risc păstrat în contul curent general al trezoreriei statului.139 «Alte fonduri»- cu dobânzile de încasat aferente disponibilităților fondului de contrapartidă păstrate în contul curent general al trezoreriei statului;- cu dobânzile de încasat aferente disponibilităților altor fonduri".18.2.10. La clasa 5 "CONTURI LA TREZORERII ȘI INSTITUȚII DE CREDIT", grupa 52 "Disponibil al bugetelor" se modifică și se completează astfel:După "Contul 524 «Disponibil al bugetului trezoreriei statului» se debitează prin creditul conturilor" se introduce următorul text:"481 «Decontări între instituția superioară și instituțiile subordonate»- la sfârșitul exercițiului financiar, cu excedentele bugetului trezoreriei statului virate de unitățile descentralizate ale trezoreriei statului în contul Trezoreriei centrale".După "Contul 524 «Disponibil al bugetului trezoreriei statului» se creditează prin debitul conturilor" se introduce următorul text:"481 «Decontări între instituția superioară și instituțiile subordonate»- la sfârșitul exercițiului financiar, cu deficitele bugetului trezoreriei statului ale unităților descentralizate ale trezoreriei statului preluate în contul trezoreriei centrale".Funcțiunea contului 520 "Disponibil al bugetului de stat" se modifică și se completează conform punctului 10.2. din prezentele norme metodologice.18.2.11. La clasa 6 "CONTURI DE CHELTUIELI", grupa 62 "Cheltuieli cu alte servicii executate de terți" se modifică și se completează astfel:După "Contul 629 «Alte cheltuieli autorizate prin dispoziții legale» se creditează prin debitul conturilor" se elimină următorul text:"139 «Alte fonduri»- la sfârșitul perioadei, cu totalul cheltuielilor efectuate în cursul perioadei din Fondul de contrapartidă, transferate asupra fondului pentru închiderea conturilor de cheltuieli;- la sfârșitul perioadei, cu totalul cheltuielilor efectuate în cursul perioadei din sumele din vărsăminte din privatizare și din valorificarea activelor neperformante, transferate asupra veniturilor pentru închiderea conturilor de cheltuieli;- la sfârșitul perioadei, cu totalul cheltuielilor efectuate în cursul perioadei din alte fonduri, transferate asupra acestora pentru închiderea conturilor de cheltuieli.462 «Creditori»- cu sumele neutilizate de beneficiarii proiectelor finanțate din Fondul de contrapartidă și restituite acestuia în cadrul aceluiași exercițiu financiar".După "Contul 629 «Alte cheltuieli autorizate prin dispoziții legale» se debitează prin creditul conturilor" se introduce următorul text:"462 «Creditori»- cu sumele neutilizate de beneficiarii proiectelor finanțate din Fondul de contrapartidă și restituite Fondului de contrapartidă în cadrul aceluiași exercițiu financiar - înregistrare în roșu".După "Contul 665 «Cheltuieli din diferențe de curs valutar» se creditează prin debitul conturilor" se elimină următorul text:"135 «Fondul de risc»- cu diferențele de curs valutar nefavorabile transferate asupra fondului de risc rezultate din reevaluarea soldurilor conturilor de debitori.139 «Alte fonduri»- la sfârșitul perioadei, cu diferențele de curs valutar nefavorabile transferate asupra fondurilor constituite în valută, pentru închiderea conturilor de cheltuieli".După "Contul 666 «Cheltuieli privind dobânzile» se debitează prin creditul conturilor" se elimină următorul text:"168 «Dobânzi aferente împrumuturilor și datoriilor asimilate»- cu valoarea dobânzilor datorate, aferente perioadei de raportare pentru împrumuturi și datorii asimilate"471 «Cheltuieli înregistrate în avans»- cu sumele repartizate în perioadele sau exercițiile financiare următoare pe cheltuieli, conform scadențelor"și se înlocuiește cu următorul text:"168 «Dobânzi aferente împrumuturilor și datoriilor asimilate»- cu valoarea dobânzilor datorate, calculate în baza dreptului constatat (accrual), pentru împrumuturi și datorii asimilate, aferente perioadei de raportare".18.2.12. La clasa 7 "CONTURI DE VENITURI ȘI FINANȚĂRI", grupa 76 "Venituri financiare", se modifică și se completează astfel:După "Contul 763 «Venituri din creanțe imobilizate" se creditează prin debitul conturilor» se elimină următorul text:"267 «Creanțe imobilizate»- cu dobânzile aferente creanțelor imobilizate.472 «Venituri înregistrate în avans»- cu dobânzile aferente creanțelor imobilizate înregistrate în avans care reprezintă venituri ale perioadei curente".și se înlocuiește cu următorul text:"267 «Creanțe imobilizate»- cu valoarea dobânzilor datorate, calculate în baza dreptului constatat (accrual), pentru creanțele imobilizate, aferente perioadei de raportare".După "Contul 765 «Venituri din diferențe de curs valutar» se debitează prin creditul conturilor" se elimină următorul text:"135 «Fondul de risc»- la sfârșitul perioadei, cu diferențele de curs valutar favorabile transferate asupra fondului de risc, rezultate din reevaluarea soldurilor conturilor de debitori.139 «Alte fonduri»- la sfârșitul perioadei, cu diferențele de curs valutar favorabile transferate asupra altor fonduri constituite în valută, pentru închiderea conturilor de venituri".După "Contul 766 «Venituri din dobânzi» se creditează prin debitul conturilor" se elimină următorul text:"472 «Venituri înregistrate în avans»- cu dobânzile înregistrate în avans care reprezintă venituri ale perioadei curente".18.2.13. La clasa 7 "CONTURI DE VENITURI ȘI FINANȚĂRI", grupa 77 "Finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială și fonduri cu destinație specială", se modifică și se completează astfel:18.2.13.1. Contul 770 "Finanțarea de la buget" se modifică și se completează astfel:După "Contul 770 «Finanțarea de la buget» se debitează prin creditul conturilor" se elimină următorul text:"524 «Disponibil al bugetului trezoreriei statului»- la sfârșitul perioadei, cu totalul plăților nete".și se înlocuiește cu următorul text:"52402 «Rezultatul execuției bugetului trezoreriei statului din anul curent»- la sfârșitul exercițiului, cu soldul plăților nete de casă, preluat din contul de finanțare bugetară în vederea închiderii acestuia și stabilirii rezultatului execuției bugetului trezoreriei statului din anul curent".18.2.13.2. Se introduce contul 777 "Veniturile fondului de risc" cu următorul conținut, și se modifică și completează conținutul contului 779 "Venituri, bunuri și servicii primite cu titlu gratuit" și al contului 791 "Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului" astfel:"Contul 777 «Veniturile fondului de risc»Contul 777 «Veniturile fondului de risc» este un cont de pasiv. Cu ajutorul acestui cont se ține evidența veniturilor provenind din comisioane pentru acoperirea riscurilor financiare care decurg din garantarea de către stat a împrumuturilor contractate de persoanele juridice de la instituțiile creditoare, precum și din împrumuturile contractate direct de stat și subîmprumutate beneficiarilor, precum și din alte surse prevăzute de lege.În creditul contului se înregistrează veniturile aferente fondului de risc pentru acoperirea riscurilor financiare. În debitul contului se înregistrează la sfârșitul perioadei veniturile încorporate în contul de rezultat patrimonial.Soldul creditor al contului reprezintă, înainte de închidere, totalul veniturilor realizate în cursul perioadei. La sfârșitul perioadei contul nu prezintă sold.Contabilitatea analitică se organizează distinct pentru garanțiile de stat și acordurile de împrumut subsidiar interne și, respectiv, pentru garanțiile de stat și subîmprumuturi externe.Contul 777 «Veniturile fondului de risc» se creditează prin debitul conturilor:461 «Debitori»- cu sumele datorate de beneficiarii garanțiilor de stat (garantați de stat) și de beneficiarii acordurilor de împrumut subsidiar (subîmprumutați), reprezentând comisioane la fondul de risc, majorări de întârziere aplicate pentru neplata în termen de către subîmprumutați sau garantați de stat a comisioanelor la fondul de risc și, respectiv, a ratelor scadente, a dobânzilor, a comisioanelor și a altor costuri aferente finanțării rambursabile;- cu alte sume datorate, conform prevederilor legale.512 «Conturi la trezorerii și instituții de credit»- cu sumele încasate din recuperarea creanțelor cesionate;- cu sumele alocate de la bugetul de stat în completarea fondului de risc;- cu alte sume încasate, conform prevederilor legale.Contul 777 «Veniturile fondului de risc» se debitează prin creditul contului:121 «Rezultatul patrimonial»- la sfârșitul perioadei, cu soldul creditor al contului în vederea închiderii acestuia și stabilirii rezultatului patrimonial.512 «Conturi la trezorerii și instituții de credit»- cu sumele de regularizat cu bugetul de stat la sfârșitul anului în limita sumelor alocate fondului de risc din acest buget.Contul 779 «Venituri, bunuri și servicii primite cu titlu gratuit»Contul 779 «Venituri, bunuri și servicii primite cu titlu gratuit» este un cont de pasiv.Cu ajutorul acestui cont se ține evidența veniturilor aferente fondului de contrapartidă, precum și a altor sume constituite din alte operațiuni derulate în contul trezoreriei centrale, cum ar fi ajutor nerambursabil Olanda etc.Fondul de contrapartidă se constituie și se utilizează conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 794/1997 privind constituirea, administrarea și utilizarea Fondului de contrapartidă, cu modificările și completările ulterioare. Fondul de contrapartidă administrat de Ministerul Finanțelor Publice provine din fonduri financiare constituite din ajutoare externe nerambursabile acordate Guvernului României de către guvernele țărilor membre ale Grupului celor 24.Ajutoarele externe nerambursabile se prezintă sub forma unor programe de import și de asistență financiară, convenite pe baza unor acorduri bilaterale.Programele de import au ca obiect finanțarea importului unor bunuri și servicii deficitare pe piața internă, pentru susținerea nivelului de trai al populației și pentru sprijinirea unor sectoare cheie ale economiei naționale. Guvernul României constituie fondurile de contrapartidă din contravaloarea în moneda națională a bunurilor și serviciilor pe care le vinde pe piața internă sau unor operatori economici desemnați în acest sens.Programele de asistență financiară au ca obiect acordarea unor fonduri valutare pe care Guvernul României le utilizează pentru finanțarea importurilor de bunuri și servicii ale unor beneficiari din sectoare cheie ale economiei naționale.Fondul de contrapartidă este alocat în conformitate cu proiectele stabilite pe baza acordurilor bilaterale de finanțare a programelor de import sau a acordurilor de asistență financiară, aprobate prin hotărâri de guvern.În creditul contului se înregistrează veniturile aferente fondului de contrapartidă. În debitul contului se înregistrează la sfârșitul perioadei veniturile încorporate în contul de rezultat patrimonial.Soldul creditor al contului reprezintă, înainte de închidere, totalul veniturilor realizate în cursul perioadei. La sfârșitul perioadei contul nu prezintă sold.Contul 779 «Venituri, bunuri și servicii primite cu titlu gratuit» se creditează prin debitul conturilor:461 «Debitori»- cu sumele datorate Fondului de contrapartidă de beneficiarii programelor de import sau de asistență financiară;- cu alte sume datorate altor operațiuni derulate prin trezoreria centrală.512 «Conturi la trezorerii și instituții de credit»- cu alte sume încasate în conturile de disponibil ale trezoreriei centrale.Contul 779 «Venituri, bunuri și servicii primite cu titlu gratuit» se debitează prin creditul contului:121 «Rezultatul patrimonial»- la sfârșitul perioadei, cu soldul creditor al contului în vederea închiderii acestuia și stabilirii rezultatului patrimonial.Contul 791 «Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului»Contul 791 «Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului» este un cont de pasiv.Cu ajutorul acestui cont se ține evidența sumelor în lei și în valută constituite din vărsăminte din privatizare și din valorificarea activelor neperformante (active bancare, creanțe comerciale și alte active neperformante), conform prevederilor legale privind utilizarea veniturilor din privatizare și din valorificarea activelor neperformante, precum și a altor sume constituite din alte operațiuni derulate în contul trezoreriei centrale.În creditul contului se înregistrează veniturile aferente altor fonduri. În debitul contului se înregistrează la sfârșitul perioadei veniturile încorporate în contul de rezultat patrimonial.Soldul creditor al contului reprezintă, înainte de închidere, totalul veniturilor realizate în cursul perioadei. La sfârșitul perioadei contul nu prezintă sold.Contul 791 «Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului» se creditează prin debitul conturilor:512 «Conturi la trezorerii și instituții de credit»- cu sumele încasate în lei și valută din vărsăminte din privatizare și din valorificarea activelor neperformante conform legii.Contul 791 «Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului» se debitează prin creditul contului:121 «Rezultatul patrimonial»- la sfârșitul perioadei, cu soldul creditor al contului în vederea închiderii acestuia și stabilirii rezultatului patrimonial".18.3. Punctul 3 "Monografia privind înregistrarea în contabilitatea Trezoreriei centrale a principalelor operațiuni" devine punctul 2 și se modifică și se completează astfel:18.3.1. Se elimină operațiunile contabile de la punctul I "Fondul de risc", subpunctele 1, 2, 3, 6, 7, 8.1, 8.2 și 10 (înregistrările 3 și 4) și se înlocuiesc cu următorul text:┌────┬─────────────────────────────────────────────────┬───────────┬───────────┐│Nr. │ Descriere operațiune │Simbol cont│Simbol cont││Crt.│ │ debitor │ creditor │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ I │Fondul de risc │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 1 │Creanțele fondului de risc reprezentând obligații│ │ ││ │de plată ale beneficiarilor garanțiilor de stat │ │ ││ │(garantați de stat) și ai acordurilor de împrumut│ │ ││ │subsidiar (subîmprumutați) la fondul de risc │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ │Evidențierea creanțelor în lei și în valută, │ │ ││ │reprezentând comisioane la fondul de risc, │ │ ││ │majorări de întârziere aplicate pentru neplata │ │ ││ │în termen de către subîmprumutați sau garantați │ │ ││ │de stat a comisioanelor la fondul de risc și, │ │ ││ │respectiv, a ratelor scadente, a dobânzilor, a │ │ ││ │comisioanelor și a altor costuri aferente │ │ ││ │finanțării rambursabile, precum și alte sume │ │ ││ │datorate conform prevederilor legale │ 461 │ 777 │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 2 │Creanțele fondului de risc reprezentând obligații│ │ ││ │de plată din bugetul trezoreriei statului la │ │ ││ │fondul de risc │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ │Înregistrarea creanței reprezentând dobânzile │ │ ││ │calculate pentru disponibilul fondului de risc │ │ ││ │păstrat în contul curent general al trezoreriei │ │ ││ │statului │ 51807 │ 766 │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ │Înregistrarea în contul de disponibil al fondului│ │ ││ │de risc a dobânzii încasate pentru disponibilul │ │ ││ │fondului de risc păstrat în contul curent general│ │ ││ │al trezoreriei statului │ 51206 │ 51807 │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 3 │Decontări cu bugetul de stat │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ │Încasarea în contul de disponibil al fondului de │ │ ││ │risc a sumelor primite de la bugetul de stat │ │ ││ │pentru completarea fondului de risc │ 51206 │ 777 │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ │La sfârșitul anului, regularizarea cu bugetul de │ │ ││ │stat, în limita sumelor primite │ 777 │ 51206 │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 6 │AAAS │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ │Predarea la AAAS a creanțelor reprezentând: │ 654 │ 461 ││ │- rate de capital, dobânzi și alte costuri │ │ ││ │- comisioane de risc și majorări de întârziere │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ │Încasarea de la AAAS a sumelor recuperate │ 51206 │ 777 │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 8 │Stingerea creanțelor fondului de risc │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│8.1 │Evidențierea stingerii creanțelor prin scutire, │ 654 │ 461 ││ │anulare, prescripție și alte modalități │ │ ││ │prevăzute de lege reprezentând: │ │ ││ │ - rate de capital, dobânzi și alte costuri │ │ ││ │ - comisioane de risc, dobânzi și majorări de │ │ ││ │ întârziere │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│8.2 │Stingerea creanțelor fondului de risc prin │ │ ││ │conversie în acțiuni reprezentând │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ │- rate de capital, dobânzi și alte costuri │ 654 │ 461 ││ │ conform legii │ │ ││ │- comision de risc, dobânzi și majorări de │ 260 │ 117 ││ │ întârziere conform legii │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 10 │ Reevaluarea alin. 3 și 4 │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ │Închiderea conturilor de cheltuieli ale fondului │ │ ││ │de risc │ 121 │ 6xx │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ │Închiderea conturilor de venituri ale fondului │ │ ││ │de risc │ 7xx │ 121 │└────┴─────────────────────────────────────────────────┴───────────┴───────────┘18.3.2. Se elimină operațiunile contabile de la punctul II "Fondul de contrapartidă", subpunctele 1, 3, 4, 9, 10 și 12 și se înlocuiesc cu următorul text:┌────┬─────────────────────────────────────────────────┬───────────┬───────────┐│Nr. │ Descriere operațiune │Simbol cont│Simbol cont││Crt.│ │ debitor │ creditor │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ II │Fondul de contrapartidă │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 1 │Înregistrarea sumelor datorate Fondului de │ │ ││ │contrapartidă de beneficiarii programelor de │ │ ││ │import sau de asistență financiară │ 461 │ 779 │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 9 │Evidențierea sumelor stinse și a celor │ │ ││ │neutilizate de beneficiarii proiectelor finanțate│ │ ││ │din Fondul de contrapartidă și restituite │ │ ││ │Fondului de contrapartidă │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ │- Încasarea sumelor neutilizate │ 51206 │ 462 │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ │- Diminuarea sumelor datorate Fondului de │ │ ││ │ contrapartidă de beneficiarii programelor de │ │ ││ │ import sau de asistență financiară înregistrate│ │ ││ │ în exercițiul financiar curent - înregistrare │ │ ││ │ în roșu │ 629 │ 462 │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ │- Diminuarea sumelor datorate Fondului de │ │ ││ │ contrapartidă de beneficiarii programelor de │ │ ││ │ import sau de asistență financiară înregistrate│ │ ││ │ în următorul exercițiu financiar │ 462 │ 117 │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ │- Evidențierea stingerii creanțelor prin scutire,│ │ ││ │ anulare, prescripție și alte modalități │ │ ││ │ prevăzute de lege │ 654 │ 461 │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 10 │Înregistrarea contravalorii dobânzilor de încasat│ │ ││ │din bugetul trezoreriei statului, aferente │ │ ││ │disponibilităților fondului de contrapartidă │ 51807 │ 766 │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 12 │Închiderea la sfârșitul perioadei a conturilor de│ │ ││ │cheltuieli efectuate din Fondul de contrapartidă │ 121 │ 6xx │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ │Închiderea la sfârșitul perioadei a conturilor de│ │ ││ │venituri aferente Fondului de contrapartidă │ 7xx │ 121 │└────┴─────────────────────────────────────────────────┴───────────┴───────────┘18.3.3. Se elimină operațiunile contabile de la punctul III "Comisioane de risc constituite conform prevederilor art. III din anexa nr. 2 din Ordonanța Guvernului nr. 34/1996".18.3.4. Se elimină operațiunile contabile de la punctul IV "Venituri din vărsăminte din privatizare și din valorificarea activelor neperformante", subpunctele 1, 7 și 8 și se înlocuiesc cu următorul text:┌────┬─────────────────────────────────────────────────┬───────────┬───────────┐│Nr. │ Descriere operațiune │Simbol cont│Simbol cont││Crt.│ │ debitor │ creditor │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 1 │Încasarea sumelor în lei și valută din vărsăminte│ % │ 791 ││ │din privatizare și din valorificarea activelor │ 51206 │ ││ │neperformante │ 51207 │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 7 │Închiderea conturilor de venituri aferente │ │ ││ │operațiunilor din vărsăminte din privatizare și │ │ ││ │din valorificarea activelor neperformante │ 7xx │ 121 │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 8 │Închiderea conturilor de cheltuieli aferente │ │ ││ │operațiunilor din vărsăminte din privatizare și │ │ ││ │din valorificarea activelor neperformante │ 121 │ 6xx │└────┴─────────────────────────────────────────────────┴───────────┴───────────┘18.3.5. Se elimină operațiunea contabilă evidențiată prin formula contabilă "471 = 168" de la punctele XVI "Cheltuielile bugetului de stat - MFP - Acțiuni generale", XVII "Bugetul trezoreriei statului" și XXI "Datorie publică guvernamentală".18.3.6. Se elimină operațiunea contabilă evidențiată prin formula contabilă "267 = 472" de la punctul XVII "Bugetul trezoreriei statului".18.3.7. Operațiunile contabile de la punctul XIII "Stabilirea deficitului bugetului de stat", subpunctele 2-4 se modifică și se completează conform punctului 10.4. din prezentele norme metodologice.18.3.8. Se elimină operațiunile contabile de la punctul XVIII "Bugetul trezoreriei statului", evidențiate prin formulele contabile "5242 = 121" și "121 = 5242" și se înlocuiesc cu următorul text: ┌────────────────────────────────────────────────────────┬────────┬─────────┐ │Înregistrarea la sfârșitul anului a preluării │ │ │ │excedentelor bugetului trezoreriei statului │ │ │ │transferate de unitățile Trezoreriei statului │ 52402 │ 481 │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┤ │Înregistrarea la sfârșitul anului a preluării defici- │ │ │ │telor bugetului trezoreriei statului transferate de │ │ │ │unitățile Trezoreriei statului │ 481 │ 52402 │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┤ │Închiderea contului 481 la începutul exercițiului │ 481 │ 117 │ │următor, prin transferarea soldului asupra rezultatului │ 117 │ 481 │ │reportat │ │ │ └────────────────────────────────────────────────────────┴────────┴─────────┘18.4. Punctul 4 "Transpunerea soldurilor conturilor din balanța de verificare la 31 decembrie 2008 în noul plan de conturi" se elimină.19. Se introduce CAPITOLUL XIX: CONTABILITATEA UNOR OPERAȚIUNI SPECIFICE UNITĂȚILOR TERITORIALE ALE TREZORERIEI STATULUI, cu următorul cuprins:- CONTABILITATEA OPERAȚIUNILOR DERULATE PRIN BUGETUL TREZORERIEI STATULUI ȘI A CHELTUIELILOR EFECTUATE PRIN BUGETUL DE STAT - MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE - ACȚIUNI GENERALE, SPECIFICE UNITĂȚILOR TERITORIALE ALE TREZORERIEI STATULUI- CONTABILITATEA UNOR OPERAȚIUNI SPECIFICE UNITĂȚILOR TERITORIALE ALE TREZORERIEI STATULUI1. Reguli generale1.1. Contabilitatea operațiunilor derulate prin bugetul Trezoreriei statului și a cheltuielilor efectuate din bugetul de stat - Ministerul Finanțelor Publice - Acțiuni generale și a altor operațiuni prevăzute la prezentul capitol se organizează și funcționează atât pe principiul execuției de casă, prin înregistrarea operațiunilor de încasări și plăți în conturile corespunzătoare de venituri și cheltuieli bugetare deschise la nivelul unităților Trezoreriei statului pe subdiviziunile clasificației bugetare, cât și pe principiul contabilității de drepturi și obligații (de angajamente).1.2. La nivelul unităților Trezoreriei statului, contabilitatea operațiunilor derulate prin bugetul Trezoreriei statului și a cheltuielilor efectuate din bugetul de stat - Ministerul Finanțelor Publice - Acțiuni generale și a altor operațiuni prevăzute la prezentul capitol, organizată pe principiul contabilității de drepturi și obligații (de angajamente), asigură înregistrarea drepturilor constatate, veniturilor încasate, angajamentelor bugetare, angajamentelor legale, plăților de casă și a cheltuielilor efective și se conduce cu ajutorul Planului de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunilor de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, cu modificările și completările ulterioare.1.3. Activele fixe și materialele de natura obiectelor de inventar achiziționate din bugetul Trezoreriei Statului, după plata acestora, se preiau în contabilitate și în patrimoniul direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice și a municipiului București și, concomitent, se scad din evidența contabilă a unităților Trezoreriei statului din bugetul cărora au fost plătite, pe bază de proces-verbal de predare-preluare aprobat de conducătorul direcției generale regionale a finanțelor publice și a municipiului București.1.4. Conturile în afara bilanțului în care se înregistrează creditele bugetare aprobate, creditele de angajament aprobate, creditele bugetare deschise pentru cheltuieli proprii, creditele de angajament angajate, angajamentele bugetare și angajamentele legale și instrucțiunile de utilizare a acestora sunt cele prevăzute în Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.917/2005, cu modificările și completările ulterioare.1.5. (1) Contabilitatea operațiunilor prevăzute la pct. 3 se conduce la nivelul unităților Trezoreriei Statului din cadrul administrațiilor finanțelor publice județene și a municipiului București, serviciilor/birourilor fiscale municipale, orășenești și comunale și ale sectoarelor municipiului București, până la nivel de balanță de verificare, fără a se întocmi situații financiare.(2) Balanțele de verificare întocmite la finele trimestrului și anului bugetar se transmit activităților de trezorerie și contabilitate publică din cadrul direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice și a municipiului București, după caz, în scopul includerii în situațiile financiare trimestriale și anuale.1.6. (1) Activitățile de trezorerie și contabilitate publică din cadrul direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice întocmesc trimestrial și anual situații financiare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Balanțele de verificare întocmite la finele trimestrului și anului bugetar se vor include în situațiile financiare trimestriale și anuale.(2) Situațiile financiare trimestriale și anuale întocmite la nivelul activităților de trezorerie și contabilitate publică din cadrul direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice și a municipiului București se centralizează în situațiile financiare ale Trezoreriei centrale.1.7. Operațiunile prevăzute la punctele 2. "Monografia privind înregistrarea în contabilitatea unităților Trezoreriei statului a principalelor operațiuni derulate prin bugetul Trezoreriei statului și a cheltuielilor efectuate din bugetul de stat - Ministerul Finanțelor Publice - Acțiuni generale" și 3. "Monografia privind înregistrarea în contabilitatea unităților trezoreriei statului a unor operațiuni specifice" nu sunt limitative, acestea putând fi completate cu alte operațiuni contabile aprobate în Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.917/2005, cu modificările și completările ulterioare.2. Monografia privind înregistrarea în CONTABILITATEA UNITĂȚILOR TREZORERIEI STATULUI A PRINCIPALELOR OPERAȚIUNI DERULATE PRIN BUGETUL TREZORERIEI STATULUI ȘI A CHELTUIELILOR EFECTUATE DIN BUGETUL DE STAT - MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE - ACȚIUNI GENERALE┌────┬─────────────────────────────────────────────────┬───────────┬───────────┐│Nr. │ Descriere operațiune │Simbol cont│Simbol cont││Crt.│ │ debitor │ creditor │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ │BUGETUL TREZORERIEI STATULUI │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ │VENITURI │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 1. │Capitol/subcapitol de venituri bugetare 31.02 │ │ ││ │"Venituri din dobânzi aferente Trezoreriei │ │ ││ │Statului de la alte sectoare": │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ │- înregistrarea dobânzilor de încasat aferente │ │ ││ │ conturilor de disponibilități ale unităților │ │ ││ │ Trezoreriei Statului fără casierii tezaur, │ │ ││ │ deschise la instituții de credit │ 5180702 │ 766 │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ │- încasarea dobânzilor │ 52401 │ 5180702 │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 2. │Capitol/ subcapitol de venituri bugetare 35.04 │ % │ 75103 ││ │"Majorări de întârziere pentru venituri nevărsate│ 46609 │ ││ │la termen" │ │ ││ │- înregistrarea majorărilor de întârziere pentru │ 52401 │ ││ │ neplata creanțelor bugetului trezoreriei │ │ ││ │ statului │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ │- încasarea majorărilor de întârziere │ 52401 │ 46609 │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 3. │Capitol/subcapitol de venituri bugetare 36.50 │ │ ││ │"Alte venituri": │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ │- înregistrarea comisioanelor percepute de │ │ ││ │ Trezoreria statului pentru serviciile prestate │ │ ││ │ clienților și a prejudiciilor create ca urmare │ │ ││ │ a afectării integrității disponibilităților │ │ ││ │ bănești păstrate la Trezoreria Statului, │ │ ││ │ după caz │ 46609 │ 75104 │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ │- încasarea comisioanelor/ recuperarea │ │ ││ │ prejudiciilor suportate din bugetul trezoreriei│ │ ││ │ statului │ 52401 │ 46609 │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ │ CHELTUIELI │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ A. │Capitolul de cheltuieli bugetare 51 "Autorități │ │ ││ │publice și acțiuni externe" │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ I. │"Titlul 20 "Bunuri și servicii" │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│I.1 │Articolul 20.01 "Bunuri și servicii": │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ a) │Materiale consumabile │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ │Înregistrarea materialelor consumabile │ │ ││ │achiziționate de la furnizori, conform sumelor │ │ ││ │facturate │ % │ 401 ││ │- alineatul 01 "Furnituri de birou" │ 30208 │ ││ │- alineatul 02 "Materiale pentru curățenie" │ 30208 │ ││ │- alineatul 05 "Carburanți și lubrifianți" │ 30202 │ ││ │- alineatul 06 "Piese de schimb" │ 30204 │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ │Darea în consum a materialelor consumabile │ │ ││ │- alineatul 01 "Furnituri de birou" │ 60208 │ 30208 ││ │- alineatul 02 "Materiale pentru curățenie" │ 60208 │ 30208 ││ │- alineatul 05 "Carburanți și lubrifianți" │ 60202 │ 30202 ││ │- alineatul 06 "Piese de schimb" │ 60204 │ 30204 │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ b) │Cheltuieli privind energia și apa - înregistrarea│ 610 │ 401 ││ │consumurilor facturate │ │ ││ │- alineatul 03 "Încălzit, iluminat și forță │ │ ││ │ motrică" și │ │ ││ │- alineatul 04 "Apă, canal, salubritate" │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ c) │Alte servicii executate de terți - valoarea altor│ 628 │ 401 ││ │servicii executate de terți, facturate │ │ ││ │- alineatul 30 "Alte bunuri și servicii pentru │ │ ││ │ întreținere și funcționare" │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ d) │Cheltuieli cu transportul de bunuri și personal │ 624 │ 401 ││ │- contravaloarea transportului de bunuri și │ │ ││ │ transportului de personal datorate terților │ │ ││ │- alineatul 07 "Transport" │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ e) │Cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații │ 626 │ % ││ │ - valoarea serviciilor poștale și a taxelor de │ │ 401 ││ │ telecomunicații datorate terților │ │ ││ │ - valoarea serviciilor poștale și a taxelor de │ │ 408 ││ │ telecomunicații datorate terților pentru care │ │ ││ │ urmează să se primească facturi │ │ ││ │ - alineatul 08 "Poștă, telecomunicații, radio, │ │ ││ │ tv., internet" │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ f) │Cheltuieli cu servicii bancare și asimilate │ 627 │ 770 ││ │- alineatul 09 "Materiale și prestări servicii │ sau │ ││ │ cu caracter funcțional" │ 401 │ ││ │ │ 627 │ 401 │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│I.2.│Articolul 20.02 "Reparații curente" │ │ ││ │- valoarea facturată a lucrărilor de întreținere │ │ ││ │ și reparații executate de terți │ 611 │ 401 │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│I.3.│Articolul 20.05 "Bunuri de natura obiectelor de │ │ ││ │inventar" │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ │Valoarea la preț de înregistrare a materialelor │ │ ││ │de natura obiectelor de inventar achiziționate │ │ ││ │de la furnizori │ 30301 │ 401 │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ │Darea în folosință a materialelor de natura │ │ ││ │obiectelor de inventar │ 30302 │ 30301 │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ │Înregistrarea scoaterii din evidență a │ 603 │ % ││ │materialelor de natura obiectelor de inventar, │ │ 30301 ││ │pe baza procesului verbal de predare-preluare │ │ 30302 ││ │prevăzut la cap. I. Reguli generale, pct.3*) │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│I.4.│Articolul 20.11 "Cărți, publicații și materiale │ % │ 401 ││ │documentare" │ 603 │ ││ │- valoarea la preț de înregistrare a cărților, │ 60208 │ ││ │ publicațiilor și materialelor documentare │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│I.5.│ Articolul 20.30 "Alte cheltuieli" │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ a) │- valoarea primelor de asigurare datorate │ 613 │ 401 ││ │ terților │ │ ││ │Alineatul 03 "Prime de asigurare non- viață" │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ b) │Alineatul 04 "Chirii" │ 612 │ 401 ││ │- valoarea chiriilor datorate terților │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│II. │Titlul 59 "Alte cheltuieli" │ │ ││ │Alineatul 59.17 "Despăgubiri civile" │ 679 │ 770 ││ │- valoarea sumelor aferente prejudiciilor create │ │ ││ │ ca urmare a afectării integrității │ │ ││ │ disponibilităților bănești păstrate în │ │ ││ │ Trezoreria statului │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│III.│Titlul 71. Active nefinanciare │ 213 │ 404 ││ │Articolul 71.01 "Active fixe" │ │ ││ │a) alineatul 02 "Mașini, echipamente și mijloace │ │ ││ │de transport" │ │ ││ │- înregistrarea activelor fixe achiziționate (cu │ │ ││ │ încadrarea în Catalogul privind clasificarea │ │ ││ │ și duratele normale de funcționare a │ │ ││ │ mijloacelor fixe) │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ │b) alineatul 03 "Mobilier, aparatură birotică și │ 214 │ 404 ││ │alte active corporale" │ │ ││ │- înregistrarea activelor fixe achiziționate │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ │- înregistrarea scoaterii din evidență a │ 658 │ % ││ │ activelor fixe, pe baza procesului verbal de │ │ 213 ││ │ predare-preluare prevăzut la cap. I. Reguli │ │ 214 ││ │ generale, pct.3*) │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ IV │Înregistrarea plății facturilor aferente │ % │ 770 ││ │operațiunilor de la pct. I și pct. III │ 401 │ ││ │ │ 404 │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ B │Capitolul de cheltuieli bugetare 55 "Dobânzi", │ │ ││ │titlul 30 "Dobânzi" │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ │- înregistrarea dobânzilor datorate │ 666 │ 5180601 ││ │disponibilitățile păstrate în contul trezoreriei │ │ ││ │statului │ │ ││ │Notă: se înregistrează pe total dobânzi datorate │ │ ││ │într-o zi calendaristică, pe baza fișelor de │ │ ││ │calcul a dobânzii. În cazul dobânzilor la vedere │ │ ││ │care se achită în prima zi lucrătoare a lunii │ │ ││ │următoare celei de calcul, operațiunea se │ │ ││ │înregistrează în ultima zi lucrătoare a lunii │ │ ││ │pentru care se efectuează calculul de dobândă. │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ │- înregistrarea dobânzilor plătite │ 5180601 │ 770 │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ │ÎNCHIDEREA CONTURILOR DE VENITURI ȘI CHELTUIELI │ │ ││ │ȘI STABILIREA REZULTATULUI EXERCIȚIULUI CURENT │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 1. │Închiderea la sfârșitul perioadei de raportare a │ │ ││ │conturilor de venituri prin contul de rezultat │ │ ││ │patrimonial │ 7xx │ 121 │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 2. │Închiderea la sfârșitul perioadei de raportare a │ │ ││ │conturilor de cheltuieli prin contul de rezultat │ │ ││ │patrimonial │ 121 │ 6xx │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 3. │Transferul rezultatului patrimonial asupra │ │ ││ │rezultatului reportat (excedent patrimonial), la │ │ ││ │începutul anului │ 121 │ 117 │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 4. │Transferul rezultatului patrimonial asupra │ │ ││ │rezultatului reportat (deficit patrimonial), la │ │ ││ │începutul anului │ 117 │ 121 │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 5. │Închiderea la sfârșitul exercițiului bugetar a │ │ ││ │contului de finanțare de la bugetul trezoreriei │ │ ││ │statului prin contul de rezultat al execuției │ │ ││ │bugetului trezoreriei statului din anul curent │ │ ││ │(cu totalul plăților nete de casă) │ 770 │ 52402 │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 6. │Transferul în contul Trezoreriei centrale a │ 481 │ 52402 ││ │rezultatului execuției bugetului trezoreriei │ │ ││ │statului, la finele anului bugetar: │ │ ││ │- virare excedent │ 52402 │ 481 ││ │- încasare deficit │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 7. │Închiderea contului 481 "Decontări între │ │ ││ │instituția superioară și instituțiile │ │ ││ │subordonate" la începutul exercițiului următor, │ │ ││ │prin transferarea soldului debitor asupra │ │ ││ │rezultatului reportat │ 117 │ 481 │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 8. │Închiderea contului 481 "Decontări între │ │ ││ │instituția superioară și instituțiile │ │ ││ │subordonate" la începutul exercițiului următor, │ │ ││ │prin transferarea soldului creditor asupra │ │ ││ │rezultatului reportat │ 481 │ 117 │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ │Cheltuielile BUGETULUI DE STAT - │ │ ││ │MFP- Acțiuni generale │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 1 │Capitolul 55 "Tranzacții privind datoria publică │ │ ││ │și împrumuturi" │ │ ││ │- titlul 30 "Dobânzi", articolul 30.01 "Dobânzi │ │ ││ │aferente datoriei publice interne", alineatul │ │ ││ │30.01.01 "Dobânzi aferente datoriei publice │ │ ││ │interne directe" │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ │- înregistrarea dobânzilor datorate │ 666 │ 51806 │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ │- plata dobânzilor datorate │ 51806 │ 770 │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 2 │Capitolul 56 "Transferuri cu caracter general │ │ ││ │între diferite nivele ale administrației", │ │ ││ │subcapitolul 56.05 "Transferuri din bugetul de │ │ ││ │stat către bugetele locale din Fondul de │ │ ││ │Intervenție" │ │ ││ │- titlul 51 "Transferuri între unități ale │ │ ││ │administrației publice", articolul 51 │ │ ││ │"Transferuri curente", alineatele 51.06 │ │ ││ │"Transferuri din Fondul de intervenție" și │ │ ││ │51.16 "Transferuri din bugetul de stat către │ │ ││ │bugetele locale din Fondul Național de │ │ ││ │Dezvoltare" │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ │ - înregistrarea plăților efectuate: │ 671 │ 770 │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ │ÎNCHIDEREA CONTURILOR DE CHELTUIELI ȘI STABILIREA│ │ ││ │REZULTATULUI EXERCIȚIULUI CURENT │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 1. │Închiderea la sfârșitul perioadei de raportare a │ │ ││ │conturilor de cheltuieli prin contul de rezultat │ │ ││ │patrimonial │ 121 │ 6xx │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 2. │Închiderea la sfârșitul exercițiului bugetar a │ │ ││ │conturilor de finanțare de la bugetul de stat - │ │ ││ │MFP - Acțiuni generale prin contul de rezultat al│ │ ││ │execuției bugetului de stat din anul curent (cu │ │ ││ │totalul plăților nete de casă) │ 770 │ 52002 │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 3. │Transferul în contul Trezoreriei centrale a │ │ ││ │rezultatului execuției bugetului de stat - MFP │ │ ││ │- Acțiuni generale din anul curent │ 52002 │ 489 │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 4. │Închiderea contului 489 "Decontări privind │ │ ││ │încheierea execuției bugetului de stat din anul │ │ ││ │curent" la începutul exercițiului următor prin │ │ ││ │transferarea soldului asupra rezultatului │ │ ││ │reportat │ 489 │ 117 │└────┴─────────────────────────────────────────────────┴───────────┴───────────┘------*) Activele fixe și obiectele de inventar care se preiau în evidența contabilă și în patrimoniul direcției generale regionale a finanțelor publice și a municipiului București se înregistrează de acestea prin contul 779 "Venituri din bunuri și servicii primite cu titlu gratuit".3. Monografia privind înregistrarea în CONTABILITATEA UNITĂȚILOR TREZORERIEI STATULUI A UNOR OPERAȚIUNI SPECIFICE┌────┬─────────────────────────────────────────────────┬───────────┬───────────┐│Nr. │ Descriere operațiune │Simbol cont│Simbol cont││Crt.│ │ debitor │ creditor │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 1 │Înregistrarea sumelor încasate în conturile │ 5120901 │ 462 ││ │operatorilor economici și altor titulari de cont │ │ ││ │din afara sectorului public │ │ ││ │Notă: │ │ ││ │- Se înregistrează în ultima zi lucrătoare a │ │ ││ │fiecărei luni, pe total, rulajele creditoare ale │ │ ││ │conturilor de disponibilități ale agenților │ │ ││ │economici diminuate cu rulajele debitoare ale │ │ ││ │conturilor 43 "Depozite ale agenților economici",│ │ ││ │preluate din balanța de verificare aferentă lunii│ │ ││ │respective. │ │ ││ │- La începutul anului 2014 se înregistrează pe │ │ ││ │total soldurile conturilor de la data de │ │ ││ │31.12.2013 preluate din balanța de verificare. │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 2 │Înregistrarea sumelor utilizate din conturile │ 462 │ 5120901 ││ │operatorilor economici și altor titulari de cont │ │ ││ │din afara sectorului public │ │ ││ │Notă: │ │ ││ │- Se înregistrează în ultima zi lucrătoare a │ │ ││ │fiecărei luni, pe total, rulajele debitoare ale │ │ ││ │conturilor de disponibilități ale agenților │ │ ││ │economici de la pct.1. diminuate cu rulajele │ │ ││ │creditoare ale conturilor 43 "Depozite ale │ │ ││ │agenților economici", preluate din balanța de │ │ ││ │verificare pentru luna respectivă. │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 3 │Înregistrarea depozitelor operatorilor economici │ 581 │ 5120901 ││ │și ai altor titulari de cont din afara sectorului│ │ ││ │public │ │ ││ │Notă: │ │ ││ │- Se înregistrează în ultima zi lucrătoare a │ 5120902 │ 581 ││ │fiecărei luni, pe total, rulajele creditoare, │ │ ││ │preluate din balanța de verificare aferentă lunii│ │ ││ │respective, pentru conturile de depozit 43 │ │ ││ │"Depozite ale agenților economici". │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 4 │Restituirea în conturile de disponibilități a │ 581 │ 5120902 ││ │sumelor constituite în conturile de depozit ale │ │ ││ │operatorilor economici și ai altor titulari de │ │ ││ │cont din afara sectorului public. │ │ ││ │Notă: │ │ ││ │- Se înregistrează în ultima zi lucrătoare a │ 5120901 │ 581 ││ │fiecărei luni, pe total, rulajele debitoare │ │ ││ │preluate din balanța de verificare pentru │ │ ││ │conturile de depozit 43 "Depozite ale │ │ ││ │agenților economici". │ │ ││ │- La începutul anului 2014 se înregistrează │ │ ││ │sumele aflate în soldul conturilor de depozit │ │ ││ │43 "Depozite ale agenților economici" existente │ │ ││ │la data de data de 31.12.2013. │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 5 │Înregistrarea la începutul anului 2014 a sumelor │ │ ││ │aflate în soldul conturilor de depozit 43 │ │ ││ │"Depozite ale agenților economici" existente la │ │ ││ │data de 31.12.2013 │ 5120902 │ 462 │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 6 │Certificate de trezorerie de la populație în │ 51210 │ 5190109 ││ │depozit │ │ ││ │Notă: │ │ ││ │- Se înregistrează în ultima zi lucrătoare a │ │ ││ │fiecărei luni, pe total, rulajele creditoare │ │ ││ │preluate din balanța de verificare pentru │ │ ││ │contul 42 "Certificate de depozit" │ │ ││ │- La începutul anului 2014 se înregistrează pe │ │ ││ │total soldul contului 42 "Certificate de depozit"│ │ ││ │de la data de 31.12.2013 preluat din balanța │ │ ││ │de verificare. │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 7 │Lichidarea certificatelor de trezorerie de la │ 5190109 │ 51210 ││ │populație în depozit │ │ ││ │Notă: │ │ ││ │- Se înregistrează în ultima zi lucrătoare a │ │ ││ │fiecărei luni, pe total, rulajele debitoare │ │ ││ │preluate din balanța de verificare pentru contul │ │ ││ │42 "Certificate de depozit". │ │ │└────┴─────────────────────────────────────────────────┴───────────┴───────────┘20. CAPITOLUL XVII: "ANEXE" devine CAPITOLUL XX: "ANEXE".20.1. Din CAPITOLUL XX: "ANEXE" se elimină următoarele anexe:- Anexa nr. 1 "TABEL DE TRANSPUNERE - CLASIFICAȚIA INDICATORILOR PRIVIND BUGETUL DE STAT - VENITURI";- Anexa nr. 2 "TABEL DE TRANSPUNERE - CLASIFICAȚIA INDICATORILOR PRIVIND BUGETELE LOCALE - VENITURI";- Anexa nr. 3 "TABEL DE TRANSPUNERE - CLASIFICAȚIA INDICATORILOR PRIVIND BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT - VENITURI";- Anexa nr. 4 "TABEL DE TRANSPUNERE - CLASIFICAȚIA INDICATORILOR PRIVIND BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ȘOMAJ - VENITURI";- Anexa nr. 5 "TABEL DE TRANSPUNERE - CLASIFICAȚIA INDICATORILOR PRIVIND BUGETUL FONDULUI NAȚIONAL UNIC DE ASIGURĂRI SOCIALE DE SĂNĂTATE - VENITURI";- Anexa nr. 8 "TABEL DE TRANSPUNERE - CLASIFICAȚIA INDICATORILOR PRIVIND BUGETUL FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE - VENITURI";- Anexa nr. 10 "TABEL DE TRANSPUNERE - CLASIFICAȚIA INDICATORILOR BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII";- Anexa nr. 11 "TABEL DE CONCORDANȚĂ ÎNTRE CONTURILE DE VENITURI ȘI CLASIFICAȚIA BUGETARĂ, CLASIFICAȚIA INDICATORILOR PRIVIND VENITURILE ȘI CHELTUIELILE EVIDENȚIATE ÎN AFARA BUGETELOR LOCALE";- Anexa nr. 12 "TABEL DE CONCORDANȚĂ ÎNTRE CONTURILE DE CHELTUIELI ȘI CLASIFICAȚIA BUGETARĂ, CLASIFICAȚIA INDICATORILOR PRIVIND FINANȚELE PUBLICE CLASIFICAȚIA ECONOMICĂ".20.2. La CAPITOLUL XX: "ANEXE" se introduc următoarele anexe:- "TABEL DE CORESPONDENȚĂ ÎNTRE CONTURILE CONTABILE DE VENITURI ȘI CODURILE BUGETARE DIN CLASIFICAȚIA INDICATORILOR PRIVIND FINANȚELE PUBLICE - VENITURI", prevăzute în anexa nr. 4 la prezentele norme metodologice;- "TABEL DE CORESPONDENȚĂ ÎNTRE CONTURILE CONTABILE DE CHELTUIELI ȘI CODURILE BUGETARE DIN CLASIFICAȚIA INDICATORILOR PRIVIND FINANȚELE PUBLICE - CHELTUIELI, CLASIFICAȚIA ECONOMICĂ", prevăzute în anexa nr. 5 la prezentele norme metodologice.21. Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Anexa nr. 1*Font 8*         PLANUL DE CONTURI GENERAL PENTRU INSTITUȚIILE PUBLICE  C  L G  A R CONT SINTETIC DENUMIRE CONT NOU  S U gr. I, gr. II  A P și gr. III     A  1 CONTURI DE CAPITALURI    10 CAPITAL, REZERVE, FONDURI         100 Fondul activelor fixe necorporale         100 00 Fondul activelor fixe necorporale         100 00 00 Fondul activelor fixe necorporale         101 Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului         101 00 Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului         101 00 00 Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului         102 Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului         102 00 Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului         102 00 00 Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului         103 Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităților                                administrativ - teritoriale         103 00 Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităților                                administrativ - teritoriale         103 00 00 Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităților                                administrativ - teritoriale         104 Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităților                                administrativ - teritoriale         104 00 Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităților                                administrativ - teritoriale         104 00 00 Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităților                                administrativ - teritoriale         105 Rezerve din reevaluare         105 01 Rezerve din reevaluarea terenurilor și amenajărilor la terenuri         105 01 00 Rezerve din reevaluarea terenurilor și amenajărilor la terenuri         105 02 Rezerve din reevaluarea construcțiilor         105 02 00 Rezerve din reevaluarea construcțiilor         105 03 Rezerve din reevaluarea instalațiilor tehnice, mijloacelor de                                transport, animalelor și plantațiilor         105 03 00 Rezerve din reevaluarea instalațiilor tehnice, mijloacelor de                                transport, animalelor și plantațiilor         105 04 Rezerve din reevaluarea mobilierului, aparaturii birotice,                                echipamentelor de protecție a valorilor umane și materiale și a                                altor active fixe corporale         105 04 00 Rezerve din reevaluarea mobilierului, aparaturii birotice,                                echipamentelor de protecție a valorilor umane și materiale și a                                altor active fixe corporale         105 05 Rezerve din reevaluarea altor active ale statului         105 05 00 Rezerve din reevaluarea altor active ale statului         106 Diferențe din reevaluare și diferențe de curs aferente dobânzilor                                încasate (SAPARD)         106 00 Diferențe din reevaluare și diferențe de curs aferente dobânzilor                                încasate (SAPARD)         106 00 00 Diferențe din reevaluare și diferențe de curs aferente dobânzilor                                încasate (SAPARD) 11 REZULTATUL REPORTAT         117 Rezultatul reportat         117 00 Rezultatul reportat         117 00 00 Rezultatul reportat 12 REZULTATUL PATRIMONIAL         121 Rezultatul patrimonial         121 00 Rezultatul patrimonial         121 00 00 Rezultatul patrimonial 13 FONDURI CU DESTINAȚIE SPECIALĂ         132 Fondul de rezervă al bugetului asigurărilor sociale de stat         132 00 Fondul de rezervă al bugetului asigurărilor sociale de stat         132 00 00 Fondul de rezervă al bugetului asigurărilor sociale de stat         133 Fondul de rezervă constituit conform Legii nr. 95/2006         133 00 Fondul de rezervă constituit conform Legii nr. 95/2006         133 00 00 Fondul de rezervă constituit conform Legii nr. 95/2006         139 Alte fonduri         139 01 Fond de dezvoltare a spitalului         139 01 00 Fond de dezvoltare a spitalului 15 PROVIZIOANE         151 Provizioane         151 01 Provizioane sub 1 an         151 01 01 Provizioane pentru litigii, amenzi, penalități, despăgubiri,                                daune și alte datorii incerte sub 1 an         151 01 02 Provizioane pentru garanții acordate clienților sub 1 an         151 01 03 Provizioane pentru litigii din drepturi salariale câștigate în                                instanță sub 1 an         151 01 04 Provizioane pentru garanții ce vor fi executate aferente                                împrumuturilor garantate sub 1 an         151 01 08 Alte provizioane sub 1 an         151 02 Provizioane peste 1 an         151 02 01 Provizioane pentru litigii, amenzi, penalități, despăgubiri,                                daune și alte datorii incerte peste 1 an         151 02 02 Provizioane pentru garanții acordate clienților peste 1 an         151 02 03 Provizioane pentru litigii din drepturi salariale câștigate                                în instanță peste 1 an         151 02 04 Provizioane pentru garanții ce vor fi executate aferente                                împrumuturilor garantate peste 1 an         151 02 08 Alte provizioane peste 1 an 16 ÎMPRUMUTURI ȘI DATORII ASIMILATE - pe termen mediu și lung -         161 Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni         161 01 Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni cu termen de răscumpărare                                în exercițiul curent         161 01 00 Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni cu termen de răscumpărare                                în exercițiul curent         161 02 Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni cu termen de răscumpărare                                în exercițiile viitoare         161 02 00 Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni cu termen de răscumpărare                                în exercițiile viitoare         162 Împrumuturi interne și externe contractate de autoritățile                                administrației publice locale         162 01 Împrumuturi interne și externe contractate de autoritățile                                administrației publice locale cu termen de rambursare în                                exercițiul curent         162 01 00 Împrumuturi interne și externe contractate de autoritățile                                administrației publice locale cu termen de rambursare în                                exercițiul curent         162 02 Împrumuturi interne și externe contractate de autoritățile                                administrației publice locale cu termen de rambursare în                                exercițiile viitoare         162 02 00 Împrumuturi interne și externe contractate de autoritățile                                administrației publice locale cu termen de rambursare în                                exercițiile viitoare         163 Împrumuturi interne și externe garantate de autoritățile                                administrației publice locale         163 01 Împrumuturi interne și externe garantate de autoritățile                                administrației publice locale cu termen de rambursare în                                exercițiul curent         163 01 00 Împrumuturi interne și externe garantate de autoritățile                                administrației publice locale cu termen de rambursare în                                exercițiul curent         163 02 Împrumuturi interne și externe garantate de autoritățile                                administrației publice locale cu termen de rambursare în                                exercițiile viitoare         163 02 00 Împrumuturi interne și externe garantate de autoritățile                                administrației publice locale cu termen de rambursare în                                exercițiile viitoare         164 Împrumuturi interne și externe contractate de stat         164 01 Împrumuturi interne și externe contractate de stat cu                                termen de rambursare în exercițiul curent         164 01 00 Împrumuturi interne și externe contractate de stat cu termen                                de rambursare în exercițiul curent         164 02 Împrumuturi interne și externe contractate de stat cu termen                                de rambursare în exercițiile viitoare         164 02 00 Împrumuturi interne și externe contractate de stat cu termen                                de rambursare în exercițiile viitoare         165 Împrumuturi interne și externe garantate de stat         165 01 Împrumuturi interne și externe garantate de stat cu termen                                de rambursare în exercițiul curent         165 01 00 Împrumuturi interne și externe garantate de stat cu termen                                de rambursare în exercițiul curent         165 02 Împrumuturi interne și externe garantate de stat cu termen                                de rambursare în exercițiile viitoare         165 02 00 Împrumuturi interne și externe garantate de stat cu termen                                de rambursare în exercițiile viitoare         166 Sume primite pentru acoperirea deficitelor bugetare         166 01 Sume primite pentru acoperirea deficitelor bugetare (pentru                                sumele ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului curent)         166 01 01 Sume primite pentru acoperirea deficitului bugetului asigurărilor                                sociale de stat din contul curent general al trezoreriei statului                                (pentru sumele ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului curent)         166 01 02 Sume primite pentru acoperirea deficitului bugetului de stat din                                contul curent general al trezoreriei statului (pentru sumele ce                                urmează a fi plătite în cursul exercițiului curent)         166 01 03 Sume primite pentru acoperirea deficitului bugetului asigurărilor                                pentru șomaj din contul curent general al trezoreriei statului                                (pentru sumele ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului curent)         166 01 04 Sume primite pentru acoperirea deficitului bugetului Fondului național                                unic de asigurări sociale de sănătate din contul curent general al                                trezoreriei statului (pentru sumele ce urmează a fi plătite în cursul                                exercițiului curent)         166 02 Sume primite pentru acoperirea deficitelor bugetare (pentru sumele ce                                urmează a fi plătite în cursul exercițiilor viitoare)         166 02 01 Sume primite pentru acoperirea deficitului bugetului asigurărilor sociale                                de stat din contul curent general al trezoreriei statului (pentru sumele                                ce urmează a fi plătite în cursul exercițiilor viitoare)         166 02 02 Sume primite pentru acoperirea deficitului bugetului de stat din contul                                curent general al trezoreriei statului (pentru sumele ce urmează a fi                                plătite în cursul exercițiilor viitoare)         166 02 03 Sume primite pentru acoperirea deficitului bugetului asigurărilor pentru                                șomaj din contul curent general al trezoreriei statului (pentru sumele ce                                urmează a fi plătite în cursul exercițiilor viitoare)         166 02 04 Sume primite pentru acoperirea deficitului bugetului Fondului național                                unic de asigurări sociale de sănătate din contul curent general al                                trezoreriei statului (pentru sumele ce urmează a fi plătite în cursul                                exercițiilor viitoare)         167 Alte împrumuturi și datorii asimilate         167 01 Alte împrumuturi și datorii asimilate cu termen de rambursare în                                exercițiul curent         167 01 01 Alte împrumuturi și datorii asimilate - primite din Fondul special de                                dezvoltare la dispoziția Guvernului (cu termen de rambursare în                                exercițiul curent)         167 01 02 Alte împrumuturi și datorii asimilate - primite din contul curent                                general al trezoreriei statului (cu termen de rambursare în                                exercițiul curent)         167 01 03 Alte împrumuturi și datorii asimilate - primite din venituri din                                privatizare (cu termen de rambursare în exercițiul curent)         167 01 08 Împrumuturi pe termen lung primite rezultate din reclasificarea                                creditelor comerciale în împrumuturi (cu termen de rambursare în                                exercițiul curent)         167 01 09 Alte împrumuturi și datorii asimilate (cu termen de rambursare                                în exercițiul curent)         167 02 Alte împrumuturi și datorii asimilate cu termen de rambursare în                                exercițiile viitoare         167 02 01 Alte împrumuturi și datorii asimilate - primite din Fondul special                                de dezvoltare la dispoziția Guvernului (cu termen de rambursare în                                exercițiile viitoare)         167 02 02 Alte împrumuturi și datorii asimilate - primite din contul curent                                general al trezoreriei statului (cu termen de rambursare în                                exercițiile viitoare)         167 02 03 Alte împrumuturi și datorii asimilate - primite din venituri din                                privatizare (cu termen de rambursare în exercițiile viitoare)         167 02 08 Împrumuturi pe termen lung primite rezultate din reclasificarea                                creditelor comerciale în împrumuturi (cu termen de rambursare în                                exercițiile viitoare)         167 02 09 Alte împrumuturi și datorii asimilate (cu termen de rambursare în                                exercițiile viitoare)         168 Dobânzi aferente împrumuturilor și datoriilor asimilate         168 01 Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni         168 01 00 Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni         168 02 Dobânzi aferente împrumuturilor interne și externe contractate de                                autoritățile administrației publice locale         168 02 00 Dobânzi aferente împrumuturilor interne și externe contractate de                                autoritățile administrației publice locale         168 03 Dobânzi aferente împrumuturilor interne și externe garantate de                                autoritățile administrației publice locale         168 03 00 Dobânzi aferente împrumuturilor interne și externe garantate de                                autoritățile administrației publice locale         168 04 Dobânzi aferente împrumuturilor interne și externe contractate                                de stat         168 04 00 Dobânzi aferente împrumuturilor interne și externe contractate de stat         168 05 Dobânzi aferente împrumuturilor interne și externe garantate de stat         168 05 00 Dobânzi aferente împrumuturilor interne și externe garantate de stat         168 07 Dobânzi aferente altor împrumuturi și datorii asimilate         168 07 01 Dobânzi aferente altor împrumuturi și datorii asimilate - primite din                                Fondul special de dezvoltare la dispoziția Guvernului         168 07 02 Dobânzi aferente altor împrumuturi și datorii asimilate - primite din                                contul curent general al trezoreriei statului         168 07 03 Dobânzi aferente altor împrumuturi și datorii asimilate - primite din                                venituri din privatizare         168 07 08 Dobânzi aferente creditelor pe termen lung provenite din reclasificarea                                creditelor comerciale în împrumuturi         168 07 09 Dobânzi aferente altor împrumuturi și datorii asimilate - altele         169 Prime privind rambursarea obligațiunilor         169 01 Prime privind rambursarea obligațiunilor (pentru sumele ce urmează a fi                                plătite în cursul exercițiului curent)         169 01 00 Prime privind rambursarea obligațiunilor (pentru sumele ce urmează a fi                                plătite în cursul exercițiului curent)         169 02 Prime privind rambursarea obligațiunilor (pentru sumele ce urmează a fi                                plătite în cursul exercițiilor viitoare)         169 02 00 Prime privind rambursarea obligațiunilor (pentru sumele ce urmează a                                fi plătite în cursul exercițiilor viitoare)  2 CONTURI DE ACTIVE FIXE 20 ACTIVE FIXE NECORPORALE         203 Cheltuieli de dezvoltare         203 00 Cheltuieli de dezvoltare         203 00 00 Cheltuieli de dezvoltare         205 Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare         205 00 Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare         205 00 00 Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare         206 Înregistrări ale evenimentelor cultural-sportive         206 00 Înregistrări ale evenimentelor cultural-sportive         206 00 00 Înregistrări ale evenimentelor cultural-sportive         208 Alte active fixe necorporale         208 01 Programe informatice         208 01 00 Programe informatice         208 02 Alte active fixe necorporale         208 02 00 Alte active fixe necorporale 21 ACTIVE FIXE CORPORALE         211 Terenuri și amenajări la terenuri         211 01 Terenuri         211 01 00 Terenuri         211 02 Amenajări la terenuri         211 02 00 Amenajări la terenuri         212 Construcții         212 00 Construcții         212 00 00 Construcții         213 Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații         213 01 Echipamente tehnologice (mașini, utilaje și instalații de lucru)         213 01 00 Echipamente tehnologice (mașini, utilaje și instalații de lucru)         213 02 Aparate și instalații de măsurare, control și reglare         213 02 00 Aparate și instalații de măsurare, control și reglare         213 03 Mijloace de transport         213 03 00 Mijloace de transport         213 04 Animale și plantații         213 04 00 Animale și plantații         214 Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor                                umane și materiale și alte active fixe corporale         214 00 Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor                                umane și materiale și alte active fixe corporale         214 00 00 Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor                                umane și materiale și alte active fixe corporale         215 Alte active ale statului         215 00 Alte active ale statului         215 00 00 Alte active ale statului 23 ACTIVE FIXE ÎN CURS ȘI AVANSURI PENTRU ACTIVE FIXE         231 Active fixe corporale în curs de execuție         231 00 Active fixe corporale în curs de execuție         231 00 00 Active fixe corporale în curs de execuție         232 Avansuri acordate pentru active fixe corporale         232 00 Avansuri acordate pentru active fixe corporale         232 00 00 Avansuri acordate pentru active fixe corporale         233 Active fixe necorporale în curs de execuție         233 00 Active fixe necorporale în curs de execuție         233 00 00 Active fixe necorporale în curs de execuție         234 Avansuri acordate pentru active fixe necorporale         234 00 Avansuri acordate pentru active fixe necorporale         234 00 00 Avansuri acordate pentru active fixe necorporale 26 ACTIVE FINANCIARE (peste 1 an)         260 Titluri de participare         260 01 Titluri de participare cotate         260 01 00 Titluri de participare cotate         260 02 Titluri de participare necotate         260 02 00 Titluri de participare necotate         260 03 Alte participații         260 03 00 Alte participații         265 Alte titluri imobilizate         265 00 Alte titluri imobilizate         265 00 00 Alte titluri imobilizate         267 Creanțe imobilizate         267 01 Creanțe imobilizate (pentru sumele ce urmează a fi încasate în                                cursul exercițiului curent)         267 01 01 Împrumuturi pe termen lung acordate din Fondul special de dezvoltare                                aflat la dispoziția Guvernului (pentru sumele ce urmează a fi încasate                                în cursul exercițiului curent)         267 01 02 Împrumuturi pe termen lung acordate din disponibilitățile contului                                curent general al trezoreriei statului (pentru sumele ce urmează a fi                                încasate în cursul exercițiului curent)         267 01 03 Împrumuturi pe termen lung acordate din venituri din privatizare (pentru                                sumele ce urmează a fi încasate în cursul exercițiului curent)         267 01 04 Împrumuturi pe termen lung acordate din buget (pentru sumele ce urmează a                                fi încasate în cursul exercițiului curent)         267 01 05 Împrumuturi acordate pe termen lung (pentru sumele ce urmează a fi încasate                                în cursul exercițiului curent) - altele         267 01 08 Alte creanțe imobilizate (pentru sumele ce urmează a fi încasate în cursul                                exercițiului curent)         267 02 Creanțe imobilizate (pentru sumele ce urmează a fi încasate în cursul                                exercițiilor viitoare)         267 02 01 Împrumuturi pe termen lung acordate din Fondul special de dezvoltare aflat                                la dispoziția Guvernului (pentru sumele ce urmează a fi încasate în cursul                                exercițiilor viitoare)         267 02 02 Împrumuturi pe termen lung acordate din disponibilitățile contului curent                                general al trezoreriei statului (pentru sumele ce urmează a fi încasate                                în cursul exercițiilor viitoare)         267 02 03 Împrumuturi pe termen lung acordate din venituri din privatizare (pentru                                sumele ce urmează a fi încasate în cursul exercițiilor viitoare)         267 02 04 Împrumuturi pe termen lung acordate din buget (pentru sumele ce urmează a                                fi încasate în cursul exercițiilor viitoare)         267 02 05 Împrumuturi acordate pe termen lung (pentru sumele ce urmează a fi încasate                                în cursul exercițiilor viitoare) - altele         267 02 08 Alte creanțe imobilizate (pentru sumele ce urmează a fi încasate în cursul                                exercițiilor viitoare)         267 06 Dobânzi aferente împrumuturilor acordate pe termen lung         267 06 01 Dobânzi aferente împrumuturilor acordate pe termen lung din Fondul de                                dezvoltare la dispoziția Guvernului         267 06 02 Dobânzi aferente împrumuturilor acordate pe termen lung din contul curent                                general al trezoreriei statului         267 06 03 Dobânzi aferente împrumuturilor acordate pe termen lung din venituri din                                privatizare         267 06 04 Dobânzi aferente împrumuturilor acordate pe termen lung din buget         267 06 05 Dobânzi aferente împrumuturilor acordate pe termen lung - altele         267 06 09 Dobânzi aferente altor creanțe imobilizate         269 Vărsăminte de efectuat pentru active financiare         269 01 Vărsăminte de efectuat pentru active financiare - curente         269 01 00 Vărsăminte de efectuat pentru active financiare - curente         269 02 Vărsăminte de efectuat pentru active financiare - necurente         269 02 00 Vărsăminte de efectuat pentru active financiare - necurente 28 AMORTIZĂRI PRIVIND ACTIVELE FIXE         280 Amortizări privind activele fixe necorporale         280 03 Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare         280 03 00 Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare         280 05 Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licențelor, mărcilor comerciale,                                drepturilor și activelor similare         280 05 00 Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licențelor, mărcilor comerciale,                                drepturilor și activelor similare         280 08 Amortizarea altor active fixe necorporale         280 08 00 Amortizarea altor active fixe necorporale         281 Amortizări privind activele fixe corporale         281 01 Amortizarea amenajărilor la terenuri         281 01 00 Amortizarea amenajărilor la terenuri         281 02 Amortizarea construcțiilor         281 02 00 Amortizarea construcțiilor         281 03 Amortizarea instalațiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor și                                plantațiilor         281 03 00 Amortizarea instalațiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor și                                plantațiilor         281 04 Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecție                                a valorilor umane și materiale și a altor active fixe corporale         281 04 00 Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecție a                                valorilor umane și materiale și a altor active fixe corporale 29 AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIEREA SAU PIERDEREA DE VALOARE A ACTIVELOR FIXE         290 Ajustări pentru deprecierea activelor fixe necorporale         290 04 Ajustări pentru deprecierea cheltuielilor de dezvoltare         290 04 00 Ajustări pentru deprecierea cheltuielilor de dezvoltare         290 05 Ajustări pentru deprecierea concesiunilor, brevetelor, licențelor, mărcilor                                comerciale, drepturilor și activelor similare         290 05 00 Ajustări pentru deprecierea concesiunilor, brevetelor, licențelor, mărcilor                                comerciale, drepturilor și activelor similare         290 08 Ajustări pentru deprecierea altor active fixe necorporale         290 08 00 Ajustări pentru deprecierea altor active fixe necorporale         291 Ajustări pentru deprecierea activelor fixe corporale         291 01 Ajustări pentru deprecierea terenurilor și amenajărilor la terenuri         291 01 00 Ajustări pentru deprecierea terenurilor și amenajărilor la terenuri         291 02 Ajustări pentru deprecierea construcțiilor         291 02 00 Ajustări pentru deprecierea construcțiilor         291 03 Ajustări pentru deprecierea instalațiilor tehnice, mijloacelor de                                transport, animalelor și plantațiilor         291 03 00 Ajustări pentru deprecierea instalațiilor tehnice, mijloacelor de                                transport, animalelor și plantațiilor         291 04 Ajustări pentru deprecierea mobilierului, aparaturii birotice,                                echipamentului de protecție a valorilor umane și materiale și a                                altor active fixe corporale         291 04 00 Ajustări pentru deprecierea mobilierului, aparaturii birotice,                                echipamentului de protecție a valorilor umane și materiale și a                                altor active fixe corporale         293 Ajustări pentru deprecierea activelor fixe în curs de execuție         293 01 Ajustări pentru deprecierea activelor fixe necorporale în curs de execuție         293 01 00 Ajustări pentru deprecierea activelor fixe necorporale în curs de execuție         293 02 Ajustări pentru deprecierea activelor fixe corporale în curs de execuție         293 02 00 Ajustări pentru deprecierea activelor fixe corporale în curs de execuție         296 Ajustări pentru pierderea de valoare a activelor financiare         296 01 Ajustări pentru pierderea de valoare a activelor financiare         296 01 01 Ajustări pentru pierderea de valoare a acțiunilor cotate         296 01 02 Ajustări pentru pierderea de valoare a acțiunilor necotate         296 01 03 Ajustări pentru pierderea de valoare a altor participații         296 02 Ajustări pentru pierderea de valoare a altor active financiare         296 02 00 Ajustări pentru pierderea de valoare a altor active financiare  3 CONTURI DE STOCURI ȘI PRODUCȚIE ÎN CURS DE EXECUȚIE 30 STOCURI DE MATERII ȘI MATERIALE         301 Materii prime         301 00 Materii prime         301 00 00 Materii prime         302 Materiale consumabile         302 01 Materiale auxiliare         302 01 00 Materiale auxiliare         302 02 Combustibili         302 02 00 Combustibili         302 03 Materiale pentru ambalat         302 03 00 Materiale pentru ambalat         302 04 Piese de schimb         302 04 00 Piese de schimb         302 05 Semințe și materiale de plantat         302 05 00 Semințe și materiale de plantat         302 06 Furaje         302 06 00 Furaje         302 07 Hrană         302 07 00 Hrană         302 08 Alte materiale consumabile         302 08 00 Alte materiale consumabile         302 09 Medicamente și materiale sanitare         302 09 00 Medicamente și materiale sanitare         303 Materiale de natura obiectelor de inventar         303 01 Materiale de natura obiectelor de inventar în magazie         303 01 00 Materiale de natura obiectelor de inventar în magazie         303 02 Materiale de natura obiectelor de inventar în folosință         303 02 00 Materiale de natura obiectelor de inventar în folosință         304 Materiale rezervă de stat și de mobilizare         304 01 Materiale rezervă de stat         304 01 00 Materiale rezervă de stat         304 02 Materiale rezervă de mobilizare         304 02 00 Materiale rezervă de mobilizare         305 Ambalaje rezervă de stat și de mobilizare         305 01 Ambalaje rezervă de stat         305 01 00 Ambalaje rezervă de stat         305 02 Ambalaje rezervă de mobilizare         305 02 00 Ambalaje rezervă de mobilizare         307 Materiale date în prelucrare în instituție         307 00 Materiale date în prelucrare în instituție         307 00 00 Materiale date în prelucrare în instituție         309 Alte stocuri         309 00 Alte stocuri         309 00 00 Alte stocuri 33 PRODUCȚIA ÎN CURS DE EXECUȚIE         331 Produse în curs de execuție         331 00 Produse în curs de execuție         331 00 00 Produse în curs de execuție         332 Lucrări și servicii în curs de execuție         332 00 Lucrări și servicii în curs de execuție         332 00 00 Lucrări și servicii în curs de execuție 34 PRODUSE         341 Semifabricate         341 00 Semifabricate         341 00 00 Semifabricate         345 Produse finite         345 00 Produse finite         345 00 00 Produse finite         346 Produse reziduale         346 00 Produse reziduale         346 00 00 Produse reziduale         347 Bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea                                privată a statului         347 00 Bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea                                privată a statului         347 00 00 Bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea                                privată a statului         348 Diferențe de preț la produse         348 00 Diferențe de preț la produse         348 00 00 Diferențe de preț la produse         349 Bunuri confiscate sau intrate potrivit legii, în proprietatea                                privată a unităților administrativ - teritoriale         349 00 Bunuri confiscate sau intrate potrivit legii, în proprietatea                                privată a unităților administrativ - teritoriale         349 00 00 Bunuri confiscate sau intrate potrivit legii, în proprietatea                                privată a unităților administrativ - teritoriale 35 STOCURI AFLATE LA TERȚI         351 Materii și materiale aflate la terți         351 01 Materii și materiale aflate la terți         351 01 00 Materii și materiale aflate la terți         351 02 Materiale de natura obiectelor de inventar aflate la terți         351 02 00 Materiale de natura obiectelor de inventar aflate la terți         354 Produse aflate la terți         354 01 Semifabricate aflate la terți         354 01 00 Semifabricate aflate la terți         354 05 Produse finite aflate la terți         354 05 00 Produse finite aflate la terți         354 06 Produse reziduale aflate la terți         354 06 00 Produse reziduale aflate la terți         356 Animale aflate la terți         356 00 Animale aflate la terți         356 00 00 Animale aflate la terți         357 Mărfuri aflate la terți         357 00 Mărfuri aflate la terți         357 00 00 Mărfuri aflate la terți         358 Ambalaje aflate la terți         358 00 Ambalaje aflate la terți         358 00 00 Ambalaje aflate la terți         359 Bunuri în custodie sau în consignație la terți         359 00 Bunuri în custodie sau în consignație la terți         359 00 00 Bunuri în custodie sau în consignație la terți 36 ANIMALE         361 Animale și păsări         361 00 Animale și păsări         361 00 00 Animale și păsări 37 MĂRFURI         371 Mărfuri         371 00 Mărfuri         371 00 00 Mărfuri         378 Diferențe de preț la mărfuri (adaos comercial)         378 00 Diferențe de preț la mărfuri (adaos comercial)         378 00 00 Diferențe de preț la mărfuri (adaos comercial) 38 AMBALAJE         381 Ambalaje         381 00 Ambalaje         381 00 00 Ambalaje 39 AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIEREA STOCURILOR ȘI PRODUCȚIEI ÎN CURS DE EXECUȚIE         391 Ajustări pentru deprecierea materiilor prime         391 00 Ajustări pentru deprecierea materiilor prime         391 00 00 Ajustări pentru deprecierea materiilor prime         392 Ajustări pentru deprecierea materialelor         392 01 Ajustări pentru deprecierea materialelor consumabile         392 01 00 Ajustări pentru deprecierea materialelor consumabile         392 02 Ajustări pentru deprecierea materialelor de natura obiectelor de inventar         392 02 00 Ajustări pentru deprecierea materialelor de natura obiectelor de inventar         393 Ajustări pentru deprecierea producției în curs de execuție         393 00 Ajustări pentru deprecierea producției în curs de execuție         393 00 00 Ajustări pentru deprecierea producției în curs de execuție         394 Ajustări pentru deprecierea produselor         394 01 Ajustări pentru deprecierea semifabricatelor         394 01 00 Ajustări pentru deprecierea semifabricatelor         394 05 Ajustări pentru deprecierea produselor finite         394 05 00 Ajustări pentru deprecierea produselor finite         394 06 Ajustări pentru deprecierea produselor reziduale         394 06 00 Ajustări pentru deprecierea produselor reziduale         395 Ajustări pentru deprecierea stocurilor aflate la terți         395 01 Ajustări pentru deprecierea materiilor și materialelor aflate la terți         395 01 00 Ajustări pentru deprecierea materiilor și materialelor aflate la terți         395 02 Ajustări pentru deprecierea semifabricatelor aflate la terți         395 02 00 Ajustări pentru deprecierea semifabricatelor aflate la terți         395 03 Ajustări pentru deprecierea produselor finite aflate la terți         395 03 00 Ajustări pentru deprecierea produselor finite aflate la terți         395 04 Ajustări pentru deprecierea produselor reziduale aflate la terți         395 04 00 Ajustări pentru deprecierea produselor reziduale aflate la terți         395 06 Ajustări pentru deprecierea animalelor aflate la terți         395 06 00 Ajustări pentru deprecierea animalelor aflate la terți         395 07 Ajustări pentru deprecierea mărfurilor aflate la terți         395 07 00 Ajustări pentru deprecierea mărfurilor aflate la terți         395 08 Ajustări pentru deprecierea ambalajelor aflate la terți         395 08 00 Ajustări pentru deprecierea ambalajelor aflate la terți         396 Ajustări pentru deprecierea animalelor         396 00 Ajustări pentru deprecierea animalelor         396 00 00 Ajustări pentru deprecierea animalelor         397 Ajustări pentru deprecierea mărfurilor         397 00 Ajustări pentru deprecierea mărfurilor         397 00 00 Ajustări pentru deprecierea mărfurilor         398 Ajustări pentru deprecierea ambalajelor         398 00 Ajustări pentru deprecierea ambalajelor         398 00 00 Ajustări pentru deprecierea ambalajelor  4 CONTURI DE TERȚI 40 FURNIZORI ȘI CONTURI ASIMILATE         401 Furnizori         401 01 Furnizori sub 1 an         401 01 00 Furnizori sub 1 an         401 02 Furnizori peste 1 an         401 02 00 Furnizori peste 1 an         403 Efecte de plătit         403 01 Efecte de plătit sub 1 an         403 01 00 Efecte de plătit sub 1 an         403 02 Efecte de plătit peste 1 an         403 02 00 Efecte de plătit peste 1 an         404 Furnizori de active fixe         404 01 Furnizori de active fixe sub 1 an         404 01 00 Furnizori de active fixe sub 1 an         404 02 Furnizori de active fixe peste 1 an         404 02 00 Furnizori de active fixe peste 1 an         405 Efecte de plătit pentru active fixe         405 01 Efecte de plătit pentru active fixe sub 1 an         405 01 00 Efecte de plătit pentru active fixe sub 1 an         405 02 Efecte de plătit pentru active fixe peste 1 an         405 02 00 Efecte de plătit pentru active fixe peste 1 an         408 Furnizori - facturi nesosite         408 00 Furnizori - facturi nesosite         408 00 00 Furnizori - facturi nesosite         409 Furnizori - debitori         409 01 Furnizori - debitori pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor                                și pentru prestări de servicii și executări de lucrări         409 01 01 Furnizori - debitori pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor         409 01 02 Furnizori - debitori pentru prestări de servicii și executări de lucrări 41 CLIENȚI ȘI CONTURI ASIMILATE         411 Clienți         411 01 Clienți cu termen sub 1 an         411 01 01 Clienți cu termen sub 1 an         411 01 08 Clienți incerți sau în litigiu sub 1 an         411 02 Clienți cu termen peste 1 an         411 02 01 Clienți cu termen peste 1 an         411 02 08 Clienți incerți sau în litigiu peste 1 an         413 Efecte de primit de la clienți         413 01 Efecte de primit de la clienți sub 1 an         413 01 00 Efecte de primit de la clienți sub 1 an         413 02 Efecte de primit de la clienți peste 1 an         413 02 00 Efecte de primit de la clienți peste 1 an         418 Clienți - facturi de întocmit         418 00 Clienți - facturi de întocmit         418 00 00 Clienți - facturi de întocmit         419 Clienți - creditori         419 00 Clienți - creditori         419 00 00 Clienți - creditori 42 PERSONAL ȘI CONTURI ASIMILATE         421 Personal - salarii datorate         421 00 Personal - salarii datorate         421 00 00 Personal - salarii datorate         422 Pensionari - pensii datorate         422 01 Pensionari civili - pensii datorate         422 01 00 Pensionari civili - pensii datorate         422 02 Pensionari militari - pensii datorate         422 02 00 Pensionari militari - pensii datorate         423 Personal - ajutoare și indemnizații datorate         423 00 Personal - ajutoare și indemnizații datorate         423 00 00 Personal - ajutoare și indemnizații datorate         424 Șomeri - indemnizații datorate         424 00 Șomeri - indemnizații datorate         424 00 00 Șomeri - indemnizații datorate         425 Avansuri acordate personalului         425 00 Avansuri acordate personalului         425 00 00 Avansuri acordate personalului         426 Drepturi de personal neridicate         426 00 Drepturi de personal neridicate         426 00 00 Drepturi de personal neridicate         427 Rețineri din salarii și din alte drepturi datorate terților         427 01 Rețineri din salarii datorate terților         427 01 00 Rețineri din salarii datorate terților         427 02 Rețineri din pensii datorate terților         427 02 00 Rețineri din pensii datorate terților         427 03 Rețineri din alte drepturi datorate terților         427 03 00 Rețineri din alte drepturi datorate terților         428 Alte datorii și creanțe în legătură cu personalul         428 01 Alte datorii și creanțe în legătură cu personalul sub 1 an         428 01 01 Alte datorii în legătură cu personalul sub 1 an         428 01 02 Alte creanțe în legătură cu personalul sub 1 an         428 02 Alte datorii și creanțe în legătură cu personalul peste 1 an         428 02 01 Alte datorii în legătură cu personalul peste 1 an         428 02 02 Alte creanțe în legătură cu personalul peste 1 an         429 Bursieri și doctoranzi         429 00 Bursieri și doctoranzi         429 00 00 Bursieri și doctoranzi 43 ASIGURĂRI SOCIALE, PROTECȚIA SOCIALĂ ȘI CONTURI ASIMILATE         431 Asigurări sociale         431 01 Contribuțiile angajatorilor pentru asigurări sociale         431 01 00 Contribuțiile angajatorilor pentru asigurări sociale         431 02 Contribuțiile asiguraților pentru asigurări sociale         431 02 00 Contribuțiile asiguraților pentru asigurări sociale         431 03 Contribuțiile angajatorilor pentru asigurări sociale de sănătate         431 03 00 Contribuțiile angajatorilor pentru asigurări sociale de sănătate         431 04 Contribuțiile asiguraților pentru asigurări sociale de sănătate         431 04 00 Contribuțiile asiguraților pentru asigurări sociale de sănătate         431 05 Contribuțiile angajatorilor pentru accidente de muncă și boli                                profesionale         431 05 00 Contribuțiile angajatorilor pentru accidente de muncă și boli                                profesionale         431 07 Contribuțiile angajatorilor pentru concedii și indemnizații         431 07 00 Contribuțiile angajatorilor pentru concedii și indemnizații         437 Asigurări pentru șomaj         437 01 Contribuțiile angajatorilor pentru asigurări de șomaj         437 01 00 Contribuțiile angajatorilor pentru asigurări de șomaj         437 02 Contribuțiile asiguraților pentru asigurări de șomaj         437 02 00 Contribuțiile asiguraților pentru asigurări de șomaj         437 03 Contribuțiile angajatorilor la fondul de garantare pentru plata                                creanțelor salariale         437 03 00 Contribuțiile angajatorilor la fondul de garantare pentru plata                                creanțelor salariale         438 Alte datorii sociale         438 00 Alte datorii sociale         438 00 00 Alte datorii sociale 44 BUGETUL STATULUI, BUGETUL LOCAL, BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE                                STAT ȘI CONTURI ASIMILATE         440 Cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea                                bugetelor locale         440 00 Cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea                                bugetelor locale         440 00 00 Cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor                                locale         441 Sume încasate pentru bugetul capitalei         441 00 Sume încasate pentru bugetul capitalei         441 00 00 Sume încasate pentru bugetul capitalei         442 Taxa pe valoarea adăugată         442 03 Taxa pe valoarea adăugată de plată         442 03 00 Taxa pe valoarea adăugată de plată         442 04 Taxa pe valoarea adăugată de recuperat         442 04 00 Taxa pe valoarea adăugată de recuperat         442 06 Taxa pe valoarea adăugată deductibilă         442 06 00 Taxa pe valoarea adăugată deductibilă         442 07 Taxa pe valoarea adăugată colectată         442 07 00 Taxa pe valoarea adăugată colectată         442 08 Taxa pe valoarea adăugată neexigibilă         442 08 00 Taxa pe valoarea adăugată neexigibilă         444 Impozit pe venitul din salarii și din alte drepturi         444 00 Impozit pe venitul din salarii și din alte drepturi         444 00 00 Impozit pe venitul din salarii și din alte drepturi         446 Alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate         446 00 Alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate         446 00 00 Alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate         448 Alte datorii și creanțe cu bugetul         448 01 Alte datorii față de buget         448 01 00 Alte datorii față de buget         448 02 Alte creanțe privind bugetul         448 02 00 Alte creanțe privind bugetul 45 DECONTĂRI CU COMISIA EUROPEANĂ PRIVIND FONDURILE NERAMBURSABILE                                (PHARE, SAPARD, ISPA, INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU                                AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ȘI ALTE FONDURI)         450 Sume de primit și de restituit Comisiei Europene/altor donatori                                - PHARE, SAPARD, ISPA, FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE         450 01 Sume de primit de la Comisia Europeană - PHARE, SAPARD, ISPA         450 01 00 Sume de primit de la Comisia Europeană - PHARE, SAPARD, ISPA         450 02 Sume de restituit Comisiei Europene - PHARE, SAPARD, ISPA         450 02 00 Sume de restituit Comisiei Europene - PHARE, SAPARD, ISPA         450 03 Sume declarate și solicitate Comisiei Europene/altor donatori -                                FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE         450 03 00 Sume declarate și solicitate Comisiei Europene/altor donatori -                                FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE         450 04 Sume de restituit/datorate Comisiei Europene/altor donatori -                                FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE         450 04 00 Sume de restituit/datorate Comisiei Europene/altor donatori -                                FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE         450 05 Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând                                venituri ale bugetului general consolidat - FONDURI EXTERNE                                NERAMBURSABILE POSTADERARE         450 05 01 Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând                                venituri ale bugetului general consolidat - buget de stat - FONDURI                                EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE         450 05 02 Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând                                venituri ale bugetului general consolidat - bugetul asigurărilor sociale                                de stat - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE         450 05 03 Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri                                ale bugetului general consolidat - bugetele fondurilor speciale -                                FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE         450 05 04 Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri                                ale bugetului general consolidat - buget local - FONDURI EXTERNE                                NERAMBURSABILE POSTADERARE         450 05 05 Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri                                ale bugetului general consolidat - instituții publice finanțate din venituri                                proprii/venituri proprii și subvenții - FONDURI EXTERNE                                NERAMBURSABILE POSTADERARE         450 06 Sume avansate de Comisia Europeană/alți donatori - FONDURI EXTERNE                                NERAMBURSABILE POSTADERARE         450 06 00 Sume avansate de Comisia Europeană/alți donatori - FONDURI EXTERNE                                NERAMBURSABILE POSTADERARE         450 07 Sume de primit de la Comisia Europeana/alți donatori datorate altor                                beneficiari-ONG-uri, societăți comerciale, etc. - FONDURI EXTERNE                                NERAMBURSABILE POSTADERARE         450 07 00 Sume de primit de la Comisia Europeana/alți donatori datorate altor                                beneficiari -ONG-uri, societăți comerciale, etc. - FONDURI EXTERNE                                NERAMBURSABILE POSTADERARE         451 Sume de primit și de restituit Autorităților de Certificare/Ministerul                                Agriculturii- PHARE, SAPARD, ISPA, FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE                                POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET         451 01 Sume de primit de la Autoritățile de Certificare - PHARE, SAPARD, ISPA         451 01 00 Sume de primit de la Autoritățile de Certificare - PHARE, SAPARD, ISPA         451 02 Sume de restituit Autorităților de Certificare - PHARE, SAPARD, ISPA         451 02 00 Sume de restituit Autorităților de Certificare - PHARE, SAPARD, ISPA         451 03 Sume de primit de la Autoritățile de Certificare/Ministerul Agriculturii -                                FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET         451 03 00 Sume de primit de la Autoritățile de Certificare/Ministerul Agriculturii -                                FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET         451 04 Sume de restituit Autorităților de Certificare/Ministerului Agriculturii -                                FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET         451 04 01 Sume de restituit Autorităților de Certificare - decertificare definitivă -                                FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET         451 04 02 Sume de restituit Autorităților de Certificare - deduceri procentuale                                definitive - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI                                DE LA BUGET         451 04 09 Alte sume de restituit Autorităților de Certificare/Ministerului                                Agriculturii - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI                                DE LA BUGET         451 05 Sume de primit de la Agenția de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit -                                FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET         451 05 00 Sume de primit de la Agenția de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit -                                FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET         451 06 Sume avansate de Autoritățile de Certificare - FONDURI EXTERNE                                NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET         451 06 01 Sume avansate de Autoritățile de Certificare - prefinanțare -                                FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET         451 06 02 Sume avansate de Autoritățile de Certificare pentru plăți intermediare -                                FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET         451 06 03 Sume avansate de Autoritățile de Certificare din vărsăminte din                                privatizare în cazul indisponibilităților temporare de fonduri externe                                nerambursabile postaderare         451 06 05 Sume de justificat Autorității de Certificare - decertificare definitivă -                                FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET         451 06 06 Sume de justificat Autorității de Certificare - deducere procentuală                                definitivă - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI                                DE LA BUGET         451 06 09 Alte sume avansate de Autoritățile de Certificare - FONDURI EXTERNE                                NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET         452 Sume datorate Agențiilor de Implementare/Autorităților de Management/                                Agențiilor de Plăți - PHARE, SAPARD, ISPA, FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE                                POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET         452 01 Sume datorate Agențiilor de Implementare - PHARE, SAPARD, ISPA         452 01 00 Sume datorate Agențiilor de Implementare - PHARE, SAPARD, ISPA         452 02 Sume datorate Autorităților de Management/Agențiilor de Plăți -                                FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET         452 02 00 Sume datorate Autorităților de Management/ Agențiilor de Plăți -                                FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET         453 Sume de primit și de restituit Autorităților de Implementare -                                PHARE, SAPARD, ISPA -         453 01 Sume de primit de la Autoritățile de Implementare - PHARE, SAPARD, ISPA -         453 01 00 Sume de primit de la Autoritățile de Implementare - PHARE, SAPARD, ISPA -         453 02 Sume de restituit Autorităților de Implementare - PHARE, SAPARD, ISPA -         453 02 00 Sume de restituit Autorităților de Implementare - PHARE, SAPARD, ISPA -         454 Decontări cu beneficiarii debitori/creditori - PHARE, FONDURI EXTERNE                                NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET         454 01 Sume de primit de la beneficiari - PHARE-         454 01 00 Sume de primit de la beneficiari - PHARE-         454 02 Sume de restituit beneficiarilor - PHARE-         454 02 00 Sume de restituit beneficiarilor - PHARE-         454 03 Sume de recuperat de la beneficiari - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE                                POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET         454 03 01 Sume de recuperat de la beneficiari - instituții publice - FONDURI                                EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET         454 03 02 Sume de recuperat de la beneficiari - ONG -uri, societăți comerciale,                                etc. FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE SI FONDURI DE LA BUGET         454 04 Sume datorate beneficiarilor - ONG-uri, societăți comerciale, etc. -                                FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET         454 04 01 Sume datorate beneficiarilor-ONG-uri, societăți comerciale, etc. -                                FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE         454 04 02 Sume datorate beneficiarilor - ONG-uri, societăți comerciale, etc. -                                FONDURI DE LA BUGET         454 05 Avansuri acordate beneficiarilor - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE                                POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET         454 05 01 Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile                                postaderare și fonduri de la buget - instituții publice finanțate din                                bugetul local         454 05 02 Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile                                postaderare și fonduri de la buget - instituții publice finanțate din                                venituri proprii/venituri proprii și subvenții         454 05 03 Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile                                postaderare și fonduri de la buget - ONG-uri, societăți comerciale, etc.         454 05 04 Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile                                postaderare și fonduri de la buget - instituții publice finanțate                                integral din buget         454 06 Sume datorate beneficiarilor - instituții publice FONDURI EXTERNE                                NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET         454 06 01 Sume datorate beneficiarilor - instituții finanțate din bugetul local                                FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET         454 06 02 Sume datorate beneficiarilor - instituții finanțate din venituri                                proprii/venituri proprii și subvenții - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE                                POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET         454 06 03 Sume datorate beneficiarilor - instituții finanțate din buget de stat,                                asigurări sociale de stat și fonduri speciale - FONDURI EXTERNE                                NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET         455 Sume de primit și de restituit bugetului (prefinanțare, cofinanțare,                                indisponibilități temporare de fonduri de la Comisia Europeană/alți                                donatori - PHARE, SAPARD, ISPA, FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE                                POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET)         455 01 Sume de primit de la buget (cofinanțare, indisponibilități temporare de                                fonduri de la Comisia Europeană - PHARE, SAPARD, ISPA)         455 01 00 Sume de primit de la buget (cofinanțare, indisponibilități temporare de                                fonduri de la Comisia Europeană - PHARE, SAPARD, ISPA)         455 02 Sume de restituit bugetului (cofinanțare, indisponibilități temporare de                                fonduri de la Comisia Europeană - PHARE, SAPARD, ISPA)         455 02 00 Sume de restituit bugetului (cofinanțare, indisponibilități temporare de                                fonduri de la Comisia Europeană - PHARE, SAPARD, ISPA)         455 03 Sume de primit de la buget (prefinanțare, cofinanțare, indisponibilități                                temporare de fonduri de la Comisia Europeană/alți donatori) - FONDURI                                EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET         455 03 01 Sume de primit de la buget - prefinanțare         455 03 02 Sume de primit de la buget - cofinanțare         455 03 03 Sume de primit de la buget - indisponibilități temporare de fonduri de la                                Comisia Europeană/alți donatori         455 04 Sume de restituit bugetului (prefinanțare, cofinanțare, indisponibilități                                temporare de fonduri de la Comisia Europeană/alți donatori, top-up) -                                FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET         455 04 01 Sume de restituit bugetului - prefinanțare         455 04 02 Sume de restituit bugetului - cofinanțare         455 04 03 Sume de restituit bugetului - indisponibilități temporare de fonduri de la                                Comisia Europeană/alți donatori         455 04 04 Sume de restituit bugetului - top-up         455 05 Sume de restituit bugetului din sume primite de la Comisia Europeană/alți                                donatori în contul plăților efectuate - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE                                POSTADERARE         455 05 01 Sume de restituit bugetului de stat din sume primite de la Comisia                                Europeană/alți donatori în contul plăților efectuate - FONDURI EXTERNE                                NERAMBURSABILE POSTADERARE         455 05 02 Sume de restituit bugetului asigurărilor sociale de stat din sume primite                                de la Comisia Europeană/alți donatori în contul plăților efectuate -                                FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE         455 05 03 Sume de restituit bugetelor fondurilor speciale din sume primite de la                                Comisia Europeană/alți donatori în contul plăților efectuate - FONDURI                                EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE         456 Sume de primit și de restituit bugetului de stat pentru alte cheltuieli                                decât cele eligibile - PHARE, SAPARD, ISPA, FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE                                POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET         456 01 Sume de primit de la bugetul de stat pentru cheltuieli neeligibile -PHARE,                                SAPARD, ISPA         456 01 00 Sume de primit de la bugetul de stat pentru cheltuieli neeligibile -PHARE,                                SAPARD, ISPA         456 03 Sume de primit de la bugetul de stat pentru alte cheltuieli decât cele                                eligibile - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI                                DE LA BUGET         456 03 03 Sume de primit de la bugetul de stat pentru alte cheltuieli decât cele                                eligibile - corecții financiare definitive - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE                                POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET         456 03 09 Alte sume de primit de la bugetul de stat pentru alte cheltuieli decât                                cele eligibile - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE                                POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET         456 04 Sume de restituit bugetului de stat pentru alte cheltuieli decât cele                                eligibile - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI                                DE LA BUGET         456 04 00 Sume de restituit bugetului de stat pentru alte cheltuieli decât cele                                eligibile - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI                                DE LA BUGET         457 Sume avansate și de recuperat de la Agențiile de Implementare/Autoritățile                                de Management/ Agențiile de Plăți - PHARE, SAPARD, ISPA, FONDURI EXTERNE                                NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET         457 01 Sume de recuperat de la Agențiile de Implementare - PHARE, SAPARD, ISPA         457 01 00 Sume de recuperat de la Agențiile de Implementare - PHARE, SAPARD, ISPA         457 02 Sume avansate Autorităților de Management/Agențiilor de Plăți - FONDURI                                EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET         457 02 01 Sume avansate Autorităților de Management/Agențiilor de Plăți -                                prefinanțare - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI                                DE LA BUGET         457 02 02 Sume avansate Autorităților de Management/ Agențiilor de Plăți pentru plăți                                intermediare - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI                                DE LA BUGET         457 02 03 Sume avansate Autorităților de Management/ Agențiilor de Plăți din                                vărsăminte din privatizare în cazul indisponibilităților temporare de                                fonduri externe nerambursabile postaderare         457 02 05 Sume de justificat de Autoritățile de Management - decertificare                                definitivă - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI                                DE LA BUGET         457 02 06 Sume de justificat de Autoritățile de Management - deduceri procentuale                                definitive - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI                                DE LA BUGET         457 02 09 Alte sume de justificat Autorităților de Management/Agențiilor de Plăți -                                FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE Și FONDURI DE LA BUGET         457 03 Sume de recuperat de la Autoritățile de Management/Agențiile de Plăți -                                FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET         457 03 01 Sume de recuperat de la Autoritățile de Management - decertificare                                definitivă - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI                                DE LA BUGET         457 03 02 Sume de recuperat de la Autoritățile de Management - deduceri                                procentuale definitive - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE                                ȘI FONDURI DE LA BUGET         457 03 09 Alte sume de recuperat de la Autoritățile de Management/Agențiile                                de Plăți - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI                                DE LA BUGET         458 Sume de primit/de restituit Agențiilor/Autorităților de                                Implementare/Autorităților de Certificare/Autorităților de                                Management/Agențiilor de Plăți - PHARE, SAPARD, ISPA, FONDURI                                EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET         458 01 Sume de primit de la Agențiile/Autoritățile de Implementare - PHARE,                                ISPA, SAPARD (la beneficiarii finali)         458 01 00 Sume de primit de la Agențiile/Autoritățile de Implementare - PHARE,                                ISPA, SAPARD (la beneficiarii finali)         458 03 Sume de primit de la Autoritățile de Certificare/Autoritățile de                                Management/Agențiile de Plăți - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE                                POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET         458 03 01 Sume de primit de la Autoritățile de Certificare/Autoritățile de                                Management/Agențiile de Plăți - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE                                POSTADERARE         458 03 02 Sume de primit de la Autoritățile de Certificare/Autoritățile de                                Management/Agențiile de Plăți - FONDURI DE LA BUGET         458 04 Sume de restituit Autorităților de Certificare/Autorităților de                                Management/Agențiilor de Plăți - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE                                POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET         458 04 01 Sume de restituit Autorităților de Certificare/Autorităților de                                Management/Agențiilor de Plăți - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE                                POSTADERARE         458 04 02 Sume de restituit Autorităților de Certificare/Autorităților de                                Management/Agențiilor de Plăți - FONDURI DE LA BUGET         458 05 Avansuri primite de la Autoritățile de Certificare/Autoritățile                                de Management/Agențiile de Plăți - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE                                POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET         458 05 01 Avansuri primite de la Autoritățile de Certificare/Autoritățile de                                Management/Agențiile de Plăți - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE                                POSTADERARE         458 05 02 Avansuri primite de la Autoritățile de Certificare/Autoritățile de                                Management/Agențiile de Plăți - FONDURI DE LA BUGET         459 Sume datorate bugetului Uniunii Europene         459 00 Sume datorate bugetului Uniunii Europene         459 00 00 Sume datorate bugetului Uniunii Europene 46 DEBITORI SI CREDITORI DIVERȘI, DEBITORI ȘI CREDITORI AI BUGETELOR         461 Debitori         461 01 Debitori sub 1 an         461 01 01 Debitori sub 1 an - creanțe comerciale         461 01 02 Debitori sub 1 an - creanțe buget general consolidat         461 01 03 Debitori sub 1 an - creanțe din operațiuni cu FEN         461 01 09 Debitori sub 1 an - alte creanțe         461 02 Debitori peste 1 an         461 02 01 Debitori peste 1 an - creanțe comerciale         461 02 09 Debitori peste 1 an - alte creanțe necurente         462 Creditori         462 01 Creditori sub 1 an         462 01 01 Creditori sub 1 an - datorii comerciale         462 01 03 Creditori sub 1 an - datorii din operațiuni cu FEN         462 01 09 Creditori sub 1 an - alte datorii curente         462 02 Creditori peste 1 an         462 02 01 Creditori peste 1 an - datorii comerciale         462 02 09 Creditori peste 1 an - alte datorii necurente         463 Creanțe ale bugetului de stat         463 00 Creanțe ale bugetului de stat         463 00 00 Creanțe ale bugetului de stat         464 Creanțe ale bugetului local         464 00 Creanțe ale bugetului local         464 00 00 Creanțe ale bugetului local         465 Creanțe ale bugetului asigurărilor sociale de stat         465 01 Creanțe ale sistemului de asigurare de muncă și boli profesionale         465 01 00 Creanțe ale sistemului de asigurare de muncă și boli profesionale         465 02 Creanțe ale bugetului asigurărilor sociale de stat         465 02 00 Creanțe ale bugetului asigurărilor sociale de stat         466 Creanțe ale bugetelor fondurilor speciale și ale bugetului                                trezoreriei statului         466 04 Creanțe ale bugetului asigurărilor pentru șomaj         466 04 01 Creanțe ale bugetului asigurărilor pentru șomaj (Fondul de garantare                                pentru plata creanțelor salariale)         466 04 02 Creanțe ale bugetului asigurărilor pentru șomaj         466 05 Creanțe ale bugetului Fondului național unic de asigurări sociale                                de sănătate         466 05 00 Creanțe ale bugetului Fondului național unic de asigurări sociale                                de sănătate         466 09 Creanțe ale bugetului trezoreriei statului         466 09 00 Creanțe ale bugetului trezoreriei statului         467 Creditori ai bugetelor         467 01 Creditori ai bugetului de stat         467 01 00 Creditori ai bugetului de stat         467 02 Creditori ai bugetului local         467 02 00 Creditori ai bugetului local         467 03 Creditori ai bugetului asigurărilor sociale de stat         467 03 00 Creditori ai bugetului asigurărilor sociale de stat         467 04 Creditori ai bugetului asigurărilor pentru șomaj         467 04 00 Creditori ai bugetului asigurărilor pentru șomaj         467 05 Creditori ai bugetului Fondului național unic de asigurări sociale                                de sănătate         467 05 00 Creditori ai bugetului Fondului național unic de asigurări sociale                                de sănătate         467 09 Creditori ai bugetului trezoreriei statului         467 09 00 Creditori ai bugetului trezoreriei statului         468 Împrumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii         468 01 Împrumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii         468 01 01 Împrumuturi acordate potrivit legii din bugetul de stat         468 01 02 Împrumuturi acordate potrivit legii din bugetul local         468 01 03 Plasamente financiare pe termen scurt efectuate din contul curent                                general al trezoreriei statului         468 01 04 Împrumuturi acordate din bugetul asigurărilor pentru șomaj         468 01 05 Împrumuturi pe termen scurt acordate din contul curent general al                                trezoreriei statului         468 01 06 Împrumuturi pe termen scurt acordate din venituri din privatizare         468 01 07 Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea                                golurilor temporare de casă și pentru finanțarea cheltuielilor                                secțiunii de dezvoltare         468 01 08 Împrumuturi pe termen scurt acordate din Fondul special de dezvoltare                                aflat la dispoziția Guvernului         468 01 09 Alte împrumuturi acordate pe termen scurt         469 Dobânzi aferente împrumuturilor acordate pe termen scurt         469 01 Dobânzi aferente împrumuturilor acordate pe termen scurt         469 01 03 Dobânzi aferente împrumuturilor acordate pe termen scurt -plasamente                                financiare efectuate din contul curent general al trezoreriei statului         469 01 05 Dobânzi aferente împrumuturilor acordate pe termen scurt din contul                                curent general al trezoreriei statului         469 01 06 Dobânzi aferente împrumuturilor acordate pe termen scurt din venituri                                din privatizare         469 01 08 Dobânzi aferente împrumuturilor acordate pe termen scurt din Fondul                                special de dezvoltare aflat la dispoziția Guvernului         469 01 09 Dobânzi aferente altor împrumuturi acordate pe termen scurt 47 CONTURI DE REGULARIZARE ȘI ASIMILATE         471 Cheltuieli înregistrate în avans         471 00 Cheltuieli înregistrate în avans         471 00 00 Cheltuieli înregistrate în avans         472 Venituri înregistrate în avans         472 00 Venituri înregistrate în avans         472 00 00 Venituri înregistrate în avans         473 Decontări din operații în curs de clarificare         473 01 Decontări din operații în curs de clarificare         473 01 03 Decontări din operații în curs de clarificare - datorii/creanțe                                din operațiuni cu FEN         473 01 09 Decontări din operații în curs de clarificare - alte                                datorii/creanțe curente         474 Sume în curs de certificare/declarare Comisiei Europene/alți                                donatori - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI                                DE LA BUGET         474 00 Sume în curs de certificare/declarare Comisiei Europene/alți donatori -                                FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET         474 00 00 Sume în curs de certificare/declarare Comisiei Europene/alți donatori -                                FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET         476 Sume în curs de declarare Autorităților de Certificare - FONDURI                                EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET         476 00 Sume în curs de declarare Autorităților de Certificare - FONDURI                                EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET         476 00 00 Sume în curs de declarare Autorităților de Certificare - FONDURI                                EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET 48 DECONTĂRI         481 Decontări între instituția superioară și instituțiile subordonate         481 01 Decontări privind operațiuni financiare         481 01 01 Decontări privind operațiuni financiare - activitatea operațională         481 01 02 Decontări privind operațiuni financiare - activitatea de investiții         481 01 03 Decontări privind operațiuni financiare - activitatea de finanțare         481 02 Decontări privind activele fixe         481 02 00 Decontări privind activele fixe         481 03 Decontări privind stocurile         481 03 00 Decontări privind stocurile         481 09 Alte decontări         481 09 00 Alte decontări         482 Decontări între instituții subordonate         482 00 Decontări între instituții subordonate         482 00 00 Decontări între instituții subordonate         483 Decontări din operații în participație         483 00 Decontări din operații în participație         483 00 00 Decontări din operații în participație         489 Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat                                din anul curent         489 00 Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat                                din anul curent         489 00 00 Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat                                din anul curent 49 AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIEREA CREANȚELOR         491 Ajustări pentru deprecierea creanțelor - clienți         491 01 Ajustări pentru deprecierea creanțelor - clienți sub 1 an         491 01 00 Ajustări pentru deprecierea creanțelor - clienți sub 1 an         491 02 Ajustări pentru deprecierea creanțelor - clienți peste 1 an         491 02 00 Ajustări pentru deprecierea creanțelor - clienți peste 1 an         496 Ajustări pentru deprecierea creanțelor - debitori         496 01 Ajustări pentru deprecierea creanțelor - debitori sub 1 an         496 01 00 Ajustări pentru deprecierea creanțelor - debitori sub 1 an         496 02 Ajustări pentru deprecierea creanțelor - debitori peste 1 an         496 02 00 Ajustări pentru deprecierea creanțelor - debitori peste 1 an         497 Ajustări pentru deprecierea creanțelor bugetare         497 00 Ajustări pentru deprecierea creanțelor bugetare         497 00 00 Ajustări pentru deprecierea creanțelor bugetare  5 CONTURI LA TREZORERII ȘI INSTITUȚII DE CREDIT 50 INVESTIȚII PE TERMEN SCURT         505 Obligațiuni emise și răscumpărate         505 00 Obligațiuni emise și răscumpărate         505 00 00 Obligațiuni emise și răscumpărate         509 Vărsăminte de efectuat pentru investițiile pe termen scurt         509 00 Vărsăminte de efectuat pentru investițiile pe termen scurt         509 00 00 Vărsăminte de efectuat pentru investițiile pe termen scurt 51 CONTURI LA TREZORERII ȘI INSTITUȚII DE CREDIT         510 Disponibil din împrumuturi din disponibilitățile contului curent                                general al trezoreriei statului         510 00 Disponibil din împrumuturi din disponibilitățile contului curent                                general al trezoreriei statului         510 00 00 Disponibil din împrumuturi din disponibilitățile contului curent                                general al trezoreriei statului         511 Valori de încasat         511 01 Valori de încasat         511 01 01 Valori de încasat         511 01 02 Cecuri de încasat la instituții de credit         512 Conturi la trezorerii și instituții de credit         512 01 Conturi la trezorerii și instituții de credit în lei         512 01 01 Conturi la trezorerii în lei         512 01 02 Conturi la instituții de credit în lei         512 04 Conturi în valută         512 04 02 Conturi la instituții de credit în valută         512 05 Sume în curs de decontare         512 05 01 Sume în curs de decontare la trezorerii         512 05 02 Sume în curs de decontare la instituții de credit         512 06 Disponibil în lei al trezoreriei centrale         512 06 00 Disponibil în lei al trezoreriei centrale         512 07 Disponibil în valută al trezoreriei centrale         512 07 00 Disponibil în valută al trezoreriei centrale         512 08 Conturi de clearing, barter și cooperare economică         512 08 00 Conturi de clearing, barter și cooperare economică         512 09 Disponibil al operatorilor economici la trezorerie         512 09 01 Disponibil al operatorilor economici la trezorerie         512 09 02 Depozite ale operatorilor economici la trezorerie         512 10 Disponibil aferent certificatelor de trezorerie ale populației         512 10 00 Disponibil aferent certificatelor de trezorerie ale populației         513 Disponibil din împrumuturi interne și externe contractate de stat         513 01 Disponibil în lei din împrumuturi interne și externe contractate                                de stat         513 01 01 Disponibil în lei din împrumuturi interne și externe contractate                                de stat la trezorerie         513 01 02 Disponibil în lei din împrumuturi interne și externe contractate                                de stat la instituții de credit         513 02 Disponibil în valută din împrumuturi interne și externe contractate                                de stat         513 02 02 Disponibil în valută din împrumuturi interne și externe contractate                                de stat la instituții de credit         514 Disponibil din împrumuturi interne și externe garantate de stat         514 01 Disponibil în lei din împrumuturi interne și externe garantate de stat         514 01 01 Disponibil în lei din împrumuturi interne și externe garantate de stat                                la trezorerie         514 01 02 Disponibil în lei din împrumuturi interne și externe garantate de stat                                la instituții de credit         514 02 Disponibil în valută din împrumuturi interne și externe garantate de stat         514 02 02 Disponibil în valută din împrumuturi interne și externe garantate de stat                                la instituții de credit         515 Disponibil din fonduri externe nerambursabile         515 01 Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile         515 01 01 Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile la trezorerie         515 01 02 Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile la instituții                                de credit         515 02 Disponibil în valută din fonduri externe nerambursabile         515 02 02 Disponibil în valută din fonduri externe nerambursabile la instituții                                de credit         515 03 Depozite bancare         515 03 01 Depozite bancare la trezorerie         515 03 02 Depozite bancare la instituții de credit         516 Disponibil din împrumuturi interne și externe contractate de autoritățile                                administrației publice locale         516 01 Disponibil în lei din împrumuturi interne și externe contractate de                                autoritățile administrației publice locale         516 01 01 Disponibil în lei din împrumuturi interne și externe contractate de                                autoritățile administrației publice locale la trezorerie         516 01 02 Disponibil în lei din împrumuturi interne și externe contractate de                                autoritățile administrației publice locale la instituții de credit         516 02 Disponibil în valută din împrumuturi interne și externe contractate                                de autoritățile administrației publice locale         516 02 02 Disponibil în valută din împrumuturi interne și externe contractate                                de autoritățile administrației publice locale la instituții de credit         517 Disponibil din împrumuturi interne și externe garantate de autoritățile                                administrației publice locale         517 01 Disponibil în lei din împrumuturi interne și externe garantate de                                autoritățile administrației publice locale         517 01 01 Disponibil în lei din împrumuturi interne și externe garantate de                                autoritățile administrației publice locale la trezorerie         517 01 02 Disponibil în lei din împrumuturi interne și externe garantate de                                autoritățile administrației publice locale la instituții de credit         517 02 Disponibil în valută din împrumuturi interne și externe garantate de                                autoritățile administrației publice locale         517 02 02 Disponibil în valută din împrumuturi interne și externe garantate de                                autoritățile administrației publice locale la instituții de credit         518 Dobânzi         518 06 Dobânzi de plătit         518 06 01 Dobânzi de plătit - aferente disponibilului         518 06 03 Dobânzi de plătit - aferente depozitelor         518 06 04 Dobânzi de plătit - aferente titlurilor de natura datoriei         518 06 05 Dobânzi de plătit - aferente împrumuturilor primite din contul                                curent general al trezoreriei statului         518 06 06 Dobânzi de plătit - aferente împrumuturilor primite din venituri                                din privatizare         518 06 08 Dobânzi de plătit - aferente împrumuturilor primite din Fondul special                                de dezvoltare la dispoziția Guvernului         518 06 09 Dobânzi de plătit - aferente altor împrumuturi         518 07 Dobânzi de încasat         518 07 01 Dobânzi de încasat - conturi la trezorerie         518 07 02 Dobânzi de încasat - conturi la instituții de credit         518 08 Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt provenite din                                reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi         518 08 00 Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt provenite din                                reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi         519 Împrumuturi pe termen scurt         519 01 Împrumuturi pe termen scurt         519 01 01 Împrumuturi pe termen scurt primite din venituri din Fondul special                                de dezvoltare la dispoziția Guvernului         519 01 02 Împrumuturi pe termen scurt primite din venituri din privatizare         519 01 03 Depozite atrase         519 01 04 Împrumuturi primite din bugetul de stat pentru înființarea unor                                instituții sau a unor activități finanțate integral din venituri proprii         519 01 05 Împrumuturi primite din bugetul local pentru înființarea unor instituții                                și servicii publice sau activități finanțate integral din venituri proprii         519 01 06 Împrumuturi interne și externe contractate de autoritățile administrației                                publice locale         519 01 07 Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor                                temporare de casa și pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de                                dezvoltare         519 01 08 Împrumuturi primite din disponibilitățile contului curent general al                                trezoreriei statului         519 01 09 Titluri de stat         519 01 10 Credite pe termen scurt primite, rezultate din reclasificarea creditelor                                comerciale în împrumuturi         519 01 80 Împrumuturi pe termen scurt nerambursate la scadență         519 01 90 Alte împrumuturi pe termen scurt 52 DISPONIBIL AL BUGETELOR         520 Disponibil al bugetului de stat         520 01 Disponibil al bugetului de stat         520 01 00 Disponibil al bugetului de stat         520 02 Rezultatul execuției bugetului de stat din anul curent         520 02 00 Rezultatul execuției bugetului de stat din anul curent         521 Disponibil al bugetului local         521 01 Disponibil al bugetului local         521 01 00 Disponibil al bugetului local         521 02 Rezultatul execuției bugetare din anul curent         521 02 00 Rezultatul execuției bugetare din anul curent         521 03 Rezultatul execuției bugetare din anii precedenți         521 03 00 Rezultatul execuției bugetare din anii precedenți         523 Disponibil din cote defalcate din impozitul pe venit pentru                                echilibrarea bugetelor locale         523 00 Disponibil din cote defalcate din impozitul pe venit pentru                                echilibrarea bugetelor locale         523 00 00 Disponibil din cote defalcate din impozitul pe venit pentru                                echilibrarea bugetelor locale         524 Disponibil al bugetului trezoreriei statului         524 01 Disponibil al bugetului trezoreriei statului         524 01 00 Disponibil al bugetului trezoreriei statului         524 02 Rezultatul execuției bugetului trezoreriei statului din anul curent         524 02 00 Rezultatul execuției bugetului trezoreriei statului din anul curent         524 03 Rezultatul execuției bugetului trezoreriei statului din anii precedenți         524 03 00 Rezultatul execuției bugetului trezoreriei statului din anii precedenți         525 Disponibil al bugetului asigurărilor sociale de stat         525 01 Disponibil al bugetului asigurărilor sociale de stat         525 01 01 Disponibil al sistemului de asigurare pentru accidente de muncă și                                boli profesionale         525 01 02 Disponibil al bugetului asigurărilor sociale de stat         525 02 Rezultatul execuției bugetare din anul curent         525 02 01 Rezultatul execuției bugetare din anul curent a sistemului de asigurare                                pentru accidente de muncă și boli profesionale         525 02 02 Rezultatul execuției bugetare din anul curent al bugetului asigurărilor                                sociale de stat         525 03 Rezultatul execuției bugetare din anii precedenți         525 03 01 Rezultatul execuției bugetare din anii precedenți - a sistemului de                                asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale         525 03 02 Rezultatul execuției bugetare din anii precedenți - al bugetului                                asigurărilor sociale de stat         525 04 Depozite din excedentul bugetului asigurărilor sociale de stat         525 04 00 Depozite din excedentul bugetului asigurărilor sociale de stat         526 Disponibil din fondul de rezervă al bugetului asigurărilor sociale de stat         526 00 Disponibil din fondul de rezervă al bugetului asigurărilor sociale de stat         526 00 00 Disponibil din fondul de rezervă al bugetului asigurărilor sociale de stat         527 Disponibil din fondul de rezervă constituit conform Legii nr. 95/2006         527 00 Disponibil din fondul de rezervă constituit conform Legii nr. 95/2006         527 00 00 Disponibil din fondul de rezervă constituit conform Legii nr. 95/2006         528 Disponibil din sume încasate în cursul procedurii de executare silită         528 00 Disponibil din sume încasate în cursul procedurii de executare silită         528 00 00 Disponibil din sume încasate în cursul procedurii de executare silită         529 Disponibil din sumele colectate pentru unele bugete         529 01 Disponibil din sumele colectate pentru bugetul de stat         529 01 01 Disponibil din sumele colectate pentru bugetul de stat la trezorerie         529 01 02 Disponibil din sumele colectate pentru bugetul de stat la instituții de credit         529 02 Disponibil din sumele colectate pentru bugetul local         529 02 01 Disponibil din sumele colectate pentru bugetul local la trezorerie         529 02 02 Disponibil din sumele colectate pentru bugetul local la instituții de credit         529 03 Disponibil din sume colectate pentru alte bugete         529 03 01 Disponibil din sume colectate pentru alte bugete la trezorerie         529 03 02 Disponibil din sume colectate pentru alte bugete la instituții de credit         529 04 Disponibil din venituri încasate pentru bugetul capitalei         529 04 00 Disponibil din venituri încasate pentru bugetul capitalei         529 09 Disponibil din sume colectate prin intermediul cardurilor         529 09 01 Disponibil din sume colectate prin intermediul cardurilor la trezorerie         529 09 02 Disponibil din sume colectate prin intermediul cardurilor la instituții de credit 53 CASA ȘI ALTE VALORI         531 Casa         531 01 Casa în lei         531 01 01 Casa în lei         531 04 Casa în valută         531 04 02 Casa în valută         532 Alte valori         532 01 Timbre fiscale și poștale         532 01 00 Timbre fiscale și poștale         532 02 Bilete de tratament și odihnă         532 02 00 Bilete de tratament și odihnă         532 03 Tichete și bilete de călătorie         532 03 00 Tichete și bilete de călătorie         532 04 Bonuri valorice pentru carburanți auto         532 04 00 Bonuri valorice pentru carburanți auto         532 05 Bilete cu valoare nominală         532 05 00 Bilete cu valoare nominală         532 06 Tichete de masă         532 06 00 Tichete de masă         532 08 Alte valori         532 08 00 Alte valori 54 ACREDITIVE         541 Acreditive         541 01 Acreditive în lei         541 01 02 Acreditive în lei la instituții de credit         541 02 Acreditive în valută         541 02 02 Acreditive în valută la instituții de credit         542 Avansuri de trezorerie         542 01 Avansuri de trezorerie în lei         542 01 00 Avansuri de trezorerie în lei         542 02 Avansuri de trezorerie în valută         542 02 00 Avansuri de trezorerie în valută 55 DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINAȚIE SPECIALĂ         550 Disponibil din fonduri cu destinație specială         550 01 Disponibil din fonduri cu destinație specială         550 01 01 Disponibil din fonduri cu destinație specială la trezorerie         550 01 02 Disponibil din fonduri cu destinație specială la instituții de credit         551 Disponibil din alocații bugetare cu destinație specială         551 00 Disponibil din alocații bugetare cu destinație specială         551 00 00 Disponibil din alocații bugetare cu destinație specială         552 Disponibil pentru sume de mandat și sume în depozit         552 00 Disponibil pentru sume de mandat și sume în depozit         552 00 00 Disponibil pentru sume de mandat și sume în depozit         555 Disponibil al fondului de risc         555 01 Disponibil al fondului de risc în lei         555 01 01 Disponibil al fondului de risc în lei la trezorerie         555 01 02 Disponibil al fondului de risc în lei la instituții de credit         555 02 Disponibil al fondului de risc în valută         555 02 02 Disponibil al fondului de risc în valută la instituții de credit         557 Disponibil din valorificarea bunurilor intrate în proprietatea                                privată a statului         557 01 Disponibil în lei din valorificarea bunurilor intrate în proprietatea                                privată a statului         557 01 01 Disponibil în lei din valorificarea bunurilor intrate în proprietatea                                privată a statului la trezorerie         557 02 Disponibil în valută din valorificarea bunurilor intrate în proprietatea                                privată a statului         557 02 02 Disponibil în valută din valorificarea bunurilor intrate în proprietatea                                privată a statului la instituții de credit         558 Disponibil din contribuția națională aferentă programelor/proiectelor                                finanțate din fonduri externe nerambursabile         558 01 Disponibil în lei din contribuția națională reprezentând cofinanțarea de                                la buget aferentă programelor/proiectelor finanțate din fonduri                                externe nerambursabile         558 01 01 Disponibil în lei din contribuția națională reprezentând cofinanțarea de la                                buget aferentă programelor/proiectelor finanțate din fonduri externe                                nerambursabile la Trezorerie         558 01 02 Disponibil în lei din contribuția națională reprezentând cofinanțarea de la                                buget aferentă programelor/proiectelor finanțate din fonduri externe                                nerambursabile la instituții de credit         558 02 Disponibil în lei din contribuția națională reprezentând alte cheltuieli                                decât cele eligibile de la buget aferente programelor/proiectelor finanțate                                din fonduri externe nerambursabile         558 02 01 Disponibil în lei din contribuția națională reprezentând alte cheltuieli decât                                cele eligibile de la buget aferente programelor/proiectelor finanțate din                                fonduri externe nerambursabile la trezorerie         558 03 Disponibil în valută din contribuția națională reprezentând cofinanțarea de                                la buget aferentă programelor/proiectelor finanțate din fonduri externe                                nerambursabile         558 03 02 Disponibil în valută din contribuția națională reprezentând cofinanțarea de la                                buget aferentă programelor/proiectelor finanțate din fonduri externe                                nerambursabile la instituții de credit         559 Disponibil de la buget reprezentând prefinanțări și fonduri în cazul                                indisponibilităților temporare aferente programelor/proiectelor finanțate din                                fonduri externe nerambursabile         559 01 Disponibil în lei de la buget reprezentând prefinanțări și fonduri în cazul                                indisponibilităților temporare aferente programelor/proiectelor finanțate din                                fonduri externe nerambursabile         559 01 01 Disponibil în lei de la buget reprezentând prefinanțări și fonduri în cazul                                indisponibilităților temporare aferente programelor/proiectelor finanțate din                                fonduri externe nerambursabile la Trezorerie         559 01 02 Disponibil în lei de la buget reprezentând prefinanțări și fonduri în cazul                                indisponibilităților temporare aferente programelor/proiectelor finanțate din                                fonduri externe nerambursabile la instituții de credit         559 02 Disponibil în valută de la buget reprezentând prefinanțări și fonduri în cazul                                indisponibilităților temporare aferente programelor/proiectelor finanțate din                                fonduri externe nerambursabile         559 02 02 Disponibil în valută de la buget reprezentând prefinanțări și fonduri în cazul                                indisponibilităților temporare aferente programelor/proiectelor finanțate din                                fonduri externe nerambursabile la instituții de credit 56 DISPONIBIL AL INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU                                PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII         560 Disponibil al instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii         560 01 Disponibil curent al instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii         560 01 01 Disponibil al instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii -                                Disponibil curent la trezorerie         560 01 02 Disponibil al instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii -                                Disponibil curent la instituții de credit         560 02 Rezultatul execuției bugetare din anul curent         560 02 00 Rezultatul execuției bugetare din anul curent         560 03 Rezultatul execuției bugetare din anii precedenți         560 03 00 Rezultatul execuției bugetare din anii precedenți         560 04 Depozite ale instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii         560 04 01 Depozite ale instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii                                la trezorerie         560 04 02 Depozite ale instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii                                la instituții de credit         561 Disponibil al instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și                                subvenții         561 01 Disponibil al instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și                                subvenții         561 01 00 Disponibil al instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și                                subvenții         561 02 Rezultatul execuției bugetare din anul curent         561 02 00 Rezultatul execuției bugetare din anul curent         561 03 Rezultatul execuției bugetare din anii precedenți         561 03 00 Rezultatul execuției bugetare din anii precedenți         562 Disponibil al activităților finanțate din venituri proprii         562 01 Disponibil al activităților finanțate din venituri proprii         562 01 00 Disponibil al activităților finanțate din venituri proprii         562 02 Rezultatul execuției bugetare din anul curent         562 02 00 Rezultatul execuției bugetare din anul curent         562 03 Rezultatul execuției bugetare din anii precedenți         562 03 00 Rezultatul execuției bugetare din anii precedenți 57 DISPONIBIL DIN VENITURILE FONDURILOR SPECIALE         571 Disponibil din veniturile Fondului național unic de asigurări                                sociale de sănătate         571 01 Disponibil din veniturile Fondului național unic de asigurări                                sociale de sănătate         571 01 00 Disponibil din veniturile Fondului național unic de asigurări                                sociale de sănătate         571 02 Rezultatul execuției bugetare din anul curent         571 02 00 Rezultatul execuției bugetare din anul curent         571 03 Rezultatul execuției bugetare din anii precedenți         571 03 00 Rezultatul execuției bugetare din anii precedenți         571 04 Depozite din veniturile Fondului național unic de asigurări                                sociale de sănătate         571 04 00 Depozite din veniturile Fondului național unic de asigurări                                sociale de sănătate         574 Disponibil din veniturile bugetului asigurărilor pentru șomaj         574 01 Disponibil din veniturile bugetului asigurărilor pentru șomaj         574 01 01 Disponibil al Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale         574 01 02 Disponibil al bugetului asigurărilor pentru șomaj         574 02 Rezultatul execuției bugetare din anul curent         574 02 01 Rezultatul execuției bugetare din anul curent al Fondului de garantare                                pentru plata creanțelor salariale         574 02 02 Rezultatul execuției bugetare din anul curent al bugetului asigurărilor                                pentru șomaj         574 03 Rezultatul execuției bugetare din anii precedenți         574 03 01 Rezultatul execuției bugetare din anii precedenți al Fondului de garantare                                pentru plata creanțelor salariale         574 03 02 Rezultatul execuției bugetare din anii precedenți al bugetului asigurărilor                                pentru șomaj         574 04 Depozite din veniturile bugetului asigurărilor pentru șomaj         574 04 00 Depozite din veniturile bugetului asigurărilor pentru șomaj         575 Disponibil din veniturile Fondului pentru mediu         575 01 Disponibil din veniturile Fondului pentru mediu         575 01 00 Disponibil din veniturile Fondului pentru mediu         575 02 Rezultatul execuției bugetare din anul curent         575 02 00 Rezultatul execuției bugetare din anul curent         575 03 Rezultatul execuției bugetare din anii precedenți         575 03 00 Rezultatul execuției bugetare din anii precedenți         575 04 Depozite din veniturile Fondului pentru mediu         575 04 00 Depozite din veniturile Fondului pentru mediu 58 VIRAMENTE INTERNE         581 Viramente interne         581 01 Viramente interne         581 01 01 Viramente interne - activitatea operațională         581 01 02 Viramente interne - activitatea de investiții         581 01 03 Viramente interne - activitatea de finanțare         581 01 04 Viramente interne - alte activități 59 AJUSTĂRI PENTRU PIERDEREA DE VALOARE A CONTURILOR DE TREZORERIE         595 Ajustări pentru pierderea de valoare a obligațiunilor emise și                                răscumpărate         595 00 Ajustări pentru pierderea de valoare a obligațiunilor emise și                                răscumpărate         595 00 00 Ajustări pentru pierderea de valoare a obligațiunilor emise și                                răscumpărate  6 CONTURI DE CHELTUIELI 60 CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE         601 Cheltuieli cu materiile prime         601 00 Cheltuieli cu materiile prime         601 00 00 Cheltuieli cu materiile prime         602 Cheltuieli cu materialele consumabile         602 01 Cheltuieli cu materialele auxiliare         602 01 00 Cheltuieli cu materialele auxiliare         602 02 Cheltuieli privind combustibilul         602 02 00 Cheltuieli privind combustibilul         602 03 Cheltuieli privind materialele pentru ambalat         602 03 00 Cheltuieli privind materialele pentru ambalat         602 04 Cheltuieli privind piesele de schimb         602 04 00 Cheltuieli privind piesele de schimb         602 05 Cheltuieli privind semințele și materialele de plantat         602 05 00 Cheltuieli privind semințele și materialele de plantat         602 06 Cheltuieli privind furajele         602 06 00 Cheltuieli privind furajele         602 07 Cheltuieli privind hrana         602 07 00 Cheltuieli privind hrana         602 08 Cheltuieli privind alte materiale consumabile         602 08 00 Cheltuieli privind alte materiale consumabile         602 09 Cheltuieli privind medicamentele și materialele sanitare         602 09 00 Cheltuieli privind medicamentele și materialele sanitare         603 Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar         603 00 Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar         603 00 00 Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar         606 Cheltuieli privind animalele și păsările         606 00 Cheltuieli privind animalele și păsările         606 00 00 Cheltuieli privind animalele și păsările         607 Cheltuieli privind mărfurile         607 00 Cheltuieli privind mărfurile         607 00 00 Cheltuieli privind mărfurile         608 Cheltuieli privind ambalajele         608 00 Cheltuieli privind ambalajele         608 00 00 Cheltuieli privind ambalajele         609 Cheltuieli cu alte stocuri         609 00 Cheltuieli cu alte stocuri         609 00 00 Cheltuieli cu alte stocuri 61 CHELTUIELI CU LUCRĂRILE ȘI SERVICIILE EXECUTATE DE TERȚI         610 Cheltuieli privind energia și apa         610 00 Cheltuieli privind energia și apa         610 00 00 Cheltuieli privind energia și apa         611 Cheltuieli cu întreținerea și reparațiile         611 00 Cheltuieli cu întreținerea și reparațiile         611 00 00 Cheltuieli cu întreținerea și reparațiile         612 Cheltuieli cu chiriile         612 00 Cheltuieli cu chiriile         612 00 00 Cheltuieli cu chiriile         613 Cheltuieli cu primele de asigurare         613 00 Cheltuieli cu primele de asigurare         613 00 00 Cheltuieli cu primele de asigurare         614 Cheltuieli cu deplasări, detașări, transferări         614 00 Cheltuieli cu deplasări, detașări, transferări         614 00 00 Cheltuieli cu deplasări, detașări, transferări 62 CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERȚI         622 Cheltuieli privind comisioanele și onorariile         622 00 Cheltuieli privind comisioanele și onorariile         622 00 00 Cheltuieli privind comisioanele și onorariile         623 Cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate         623 00 Cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate         623 00 00 Cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate         624 Cheltuieli cu transportul de bunuri și personal         624 01 Cheltuieli cu transportul de bunuri         624 01 00 Cheltuieli cu transportul de bunuri         624 02 Cheltuieli cu transportul de personal         624 02 00 Cheltuieli cu transportul de personal         626 Cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații         626 00 Cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații         626 00 00 Cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații         627 Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate         627 00 Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate         627 00 00 Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate         628 Alte cheltuieli cu serviciile executate de terți         628 00 Alte cheltuieli cu serviciile executate de terți         628 00 00 Alte cheltuieli cu serviciile executate de terți         629 Alte cheltuieli autorizate prin dispoziții legale         629 01 Alte cheltuieli autorizate prin dispoziții legale - cheltuieli curente         629 01 00 Alte cheltuieli autorizate prin dispoziții legale - cheltuieli curente         629 02 Alte cheltuieli autorizate prin dispoziții legale - reparații capitale         629 02 00 Alte cheltuieli autorizate prin dispoziții legale - reparații capitale 63 CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE ȘI VĂRSĂMINTE ASIMILATE         635 Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate         635 00 Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate         635 00 00 Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate 64 CHELTUIELI CU PERSONALUL         641 Cheltuieli cu salariile personalului         641 00 Cheltuieli cu salariile personalului         641 00 00 Cheltuieli cu salariile personalului         642 Cheltuieli salariale în natură         642 00 Cheltuieli salariale în natură         642 00 00 Cheltuieli salariale în natură         645 Cheltuieli privind asigurările sociale         645 01 Contribuțiile angajatorilor pentru asigurări sociale         645 01 00 Contribuțiile angajatorilor pentru asigurări sociale         645 02 Contribuțiile angajatorilor pentru asigurări de șomaj         645 02 00 Contribuțiile angajatorilor pentru asigurări de șomaj         645 03 Contribuțiile angajatorilor pentru asigurări sociale de sănătate         645 03 00 Contribuțiile angajatorilor pentru asigurări sociale de sănătate         645 04 Contribuțiile angajatorilor pentru accidente de muncă și boli profesionale         645 04 00 Contribuțiile angajatorilor pentru accidente de muncă și boli profesionale         645 05 Contribuțiile angajatorilor pentru concedii și indemnizații         645 05 00 Contribuțiile angajatorilor pentru concedii și indemnizații         645 06 Contribuțiile angajatorilor la fondul de garantare pentru plata                                creanțelor salariale         645 06 00 Contribuțiile angajatorilor la fondul de garantare pentru plata                                creanțelor salariale         645 08 Alte cheltuieli privind asigurările și protecția socială         645 08 00 Alte cheltuieli privind asigurările și protecția socială         646 Cheltuieli cu indemnizațiile de delegare, detașare și alte                                drepturi salariale         646 00 Cheltuieli cu indemnizațiile de delegare, detașare și alte drepturi salariale         646 00 00 Cheltuieli cu indemnizațiile de delegare, detașare și alte drepturi salariale         647 Cheltuieli din fondul destinat stimulării personalului         647 00 Cheltuieli din fondul destinat stimulării personalului         647 00 00 Cheltuieli din fondul destinat stimulării personalului 65 ALTE CHELTUIELI OPERAȚIONALE         654 Pierderi din creanțe și debitori diverși         654 00 Pierderi din creanțe și debitori diverși         654 00 00 Pierderi din creanțe și debitori diverși         658 Alte cheltuieli operaționale         658 00 Alte cheltuieli operaționale         658 00 00 Alte cheltuieli operaționale 66 CHELTUIELI FINANCIARE         663 Pierderi din creanțe imobilizate         663 00 Pierderi din creanțe imobilizate         663 00 00 Pierderi din creanțe imobilizate         664 Cheltuieli din investiții financiare cedate         664 00 Cheltuieli din investiții financiare cedate         664 00 00 Cheltuieli din investiții financiare cedate         665 Cheltuieli din diferențe de curs valutar         665 00 Cheltuieli din diferențe de curs valutar         665 00 00 Cheltuieli din diferențe de curs valutar         666 Cheltuieli privind dobânzile         666 00 Cheltuieli privind dobânzile         666 00 00 Cheltuieli privind dobânzile         667 Sume de transferat bugetului de stat reprezentând câștiguri din                                schimb valutar - PHARE, SAPARD, ISPA -         667 00 Sume de transferat bugetului de stat reprezentând câștiguri din                                schimb valutar - PHARE, SAPARD, ISPA         667 00 00 Sume de transferat bugetului de stat reprezentând câștiguri din                                schimb valutar - PHARE, SAPARD, ISPA         668 Dobânzi de transferat Comisiei Europene/altor donatori sau de alocat                                programului - PHARE, SAPARD, ISPA, FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE                                POSTADERARE         668 00 Dobânzi de transferat Comisiei Europene/altor donatori sau de alocat                                programului - PHARE, SAPARD, ISPA, FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE                                POSTADERARE         668 00 00 Dobânzi de transferat Comisiei Europene/altor donatori sau de alocat                                programului - PHARE, SAPARD, ISPA, - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE                                POSTADERARE         669 Alte pierderi (cheltuieli neeligibile - costuri bancare) - PHARE, SAPARD, ISPA -         669 00 Alte pierderi (cheltuieli neeligibile - costuri bancare) - PHARE, SAPARD, ISPA -         669 00 00 Alte pierderi (cheltuieli neeligibile - costuri bancare) - PHARE, SAPARD, ISPA - 67 ALTE CHELTUIELI FINANȚATE DIN BUGET         670 Subvenții         670 00 Subvenții         670 00 00 Subvenții         671 Transferuri curente între unități ale administrației publice         671 00 Transferuri curente între unități ale administrației publice         671 00 00 Transferuri curente între unități ale administrației publice         672 Transferuri de capital între unități ale administrației publice         672 00 Transferuri de capital între unități ale administrației publice         672 00 00 Transferuri de capital între unități ale administrației publice         673 Transferuri interne         673 00 Transferuri interne         673 00 00 Transferuri interne         674 Transferuri în străinătate         674 00 Transferuri în străinătate         674 00 00 Transferuri în străinătate         675 Contribuția României la bugetul Uniunii Europene         675 00 Contribuția României la bugetul Uniunii Europene         675 00 00 Contribuția României la bugetul Uniunii Europene         676 Asigurări sociale         676 00 Asigurări sociale         676 00 00 Asigurări sociale         677 Ajutoare sociale         677 00 Ajutoare sociale         677 00 00 Ajutoare sociale         678 Transferuri pentru proiecte finanțate din fonduri externe                                nerambursabile postaderare și fonduri de la bugetul de stat         678 00 Transferuri pentru proiecte finanțate din fonduri externe                                nerambursabile postaderare și fonduri de la bugetul de stat         678 00 00 Transferuri pentru proiecte finanțate din fonduri externe                                nerambursabile postaderare și fonduri de la bugetul de stat         679 Alte cheltuieli         679 00 Alte cheltuieli         679 00 00 Alte cheltuieli 68 CHELTUIELI CU AMORTIZĂRILE, PROVIZIOANELE SI AJUSTĂRILE PENTRU                                DEPRECIERE SAU PIERDERILE DE VALOARE         681 Cheltuieli operaționale privind amortizările, provizioanele și                                ajustările pentru depreciere         681 01 Cheltuieli operaționale privind amortizarea activelor fixe         681 01 00 Cheltuieli operaționale privind amortizarea activelor fixe         681 02 Cheltuieli operaționale privind provizioanele         681 02 00 Cheltuieli operaționale privind provizioanele         681 03 Cheltuieli operaționale privind ajustările pentru deprecierea                                activelor fixe         681 03 00 Cheltuieli operaționale privind ajustările pentru deprecierea                                activelor fixe         681 04 Cheltuieli operaționale privind ajustările pentru deprecierea                                activelor circulante         681 04 01 Cheltuieli operaționale privind ajustările pentru deprecierea                                activelor circulante - stocuri         681 04 02 Cheltuieli operaționale privind ajustările pentru deprecierea                                activelor circulante - creanțe         682 Cheltuieli cu activele fixe neamortizabile         682 01 Cheltuieli cu activele fixe corporale neamortizabile         682 01 01 Cheltuieli cu activele fixe corporale neamortizabile - active militare         682 01 09 Cheltuieli cu activele fixe corporale neamortizabile -altele         682 02 Cheltuieli cu activele fixe necorporale neamortizabile         682 02 00 Cheltuieli cu activele fixe necorporale neamortizabile         686 Cheltuieli financiare privind amortizările, provizioanele și ajustările                                pentru pierderea de valoare         686 03 Cheltuieli financiare privind ajustările pentru pierderea de valoare a                                activelor financiare         686 03 00 Cheltuieli financiare privind ajustările pentru pierderea de valoare a                                activelor financiare         686 04 Cheltuieli financiare privind ajustările pentru pierderea de valoare a                                activelor circulante         686 04 00 Cheltuieli financiare privind ajustările pentru pierderea de valoare a                                activelor circulante         686 08 Cheltuieli financiare privind amortizarea primelor de rambursare a                                obligațiunilor         686 08 00 Cheltuieli financiare privind amortizarea primelor de rambursare a                                obligațiunilor         689 Cheltuieli privind rezerva de stat și de mobilizare         689 01 Cheltuieli privind rezerva de stat         689 01 00 Cheltuieli privind rezerva de stat         689 02 Cheltuieli privind rezerva de mobilizare         689 02 00 Cheltuieli privind rezerva de mobilizare 69 CHELTUIELI EXTRAORDINARE         690 Cheltuieli cu pierderi din calamități         690 00 Cheltuieli cu pierderi din calamități         690 00 00 Cheltuieli cu pierderi din calamități         691 Cheltuieli extraordinare din operațiuni cu active fixe         691 00 Cheltuieli extraordinare din operațiuni cu active fixe         691 00 00 Cheltuieli extraordinare din operațiuni cu active fixe  7 CONTURI DE VENITURI ȘI FINANȚĂRI 70 VENITURI DIN ACTIVITĂȚI ECONOMICE         709 Variația stocurilor         709 00 Variația stocurilor         709 00 00 Variația stocurilor 71 ALTE VENITURI OPERAȚIONALE         714 Venituri din creanțe reactivate și debitori diverși         714 00 Venituri din creanțe reactivate și debitori diverși         714 00 00 Venituri din creanțe reactivate și debitori diverși         718 Alte venituri ale trezoreriei statului         718 00 Alte venituri ale trezoreriei statului         718 00 00 Alte venituri ale trezoreriei statului 72 VENITURI DIN PRODUCȚIA DE ACTIVE FIXE         721 Venituri din producția de active fixe necorporale         721 00 Venituri din producția de active fixe necorporale         721 00 00 Venituri din producția de active fixe necorporale         722 Venituri din producția de active fixe corporale         722 00 Venituri din producția de active fixe corporale         722 00 00 Venituri din producția de active fixe corporale 73 VENITURI FISCALE         730 Impozit pe venit, profit și câstiguri din capital de la                                persoane juridice         730 01 Impozit pe profit         730 01 00 Impozit pe profit         730 02 Alte impozite pe venit, profit și câștiguri din capital de la                                persoane juridice         730 02 00 Alte impozite pe venit, profit și câștiguri din capital de la                                persoane juridice         731 Impozit pe venit, profit și câștiguri din capital de la persoane fizice         731 01 Impozit pe venit         731 01 00 Impozit pe venit         731 02 Cote și sume defalcate din impozitul pe venit         731 02 00 Cote și sume defalcate din impozitul pe venit         732 Alte impozite pe venit, profit și câstiguri din capital         732 01 Alte impozite pe venit, profit și câstiguri din capital         732 01 00 Alte impozite pe venit, profit și câstiguri din capital         733 Impozit pe salarii         733 00 Impozit pe salarii         733 00 00 Impozit pe salarii         734 Impozite și taxe pe proprietate         734 00 Impozite și taxe pe proprietate         734 00 00 Impozite și taxe pe proprietate         735 Impozite și taxe pe bunuri și servicii         735 01 Taxa pe valoarea adăugată         735 01 00 Taxa pe valoarea adăugată         735 02 Sume defalcate din TVA         735 02 00 Sume defalcate din TVA         735 03 Alte impozite și taxe generale pe bunuri și servicii         735 03 00 Alte impozite și taxe generale pe bunuri și servicii         735 04 Accize         735 04 00 Accize         735 05 Taxe pe servicii specifice         735 05 00 Taxe pe servicii specifice         735 06 Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau                                pe desfășurarea de activități         735 06 00 Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau                                pe desfășurarea de activități         736 Impozit pe comerțul exterior și tranzacții internaționale         736 01 Venituri încadrate în resursele proprii ale bugetului Uniunii Europene         736 01 00 Venituri încadrate în resursele proprii ale bugetului Uniunii Europene         739 Alte impozite și taxe fiscale         739 00 Alte impozite și taxe fiscale         739 00 00 Alte impozite și taxe fiscale 74 VENITURI DIN CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI         745 Contribuțiile angajatorilor         745 01 Contribuțiile angajatorilor pentru asigurări sociale         745 01 00 Contribuțiile angajatorilor pentru asigurări sociale         745 02 Contribuțiile angajatorilor pentru asigurări de șomaj         745 02 00 Contribuțiile angajatorilor pentru asigurări de șomaj         745 03 Contribuțiile angajatorilor pentru asigurări sociale de sănătate         745 03 00 Contribuțiile angajatorilor pentru asigurări sociale de sănătate         745 04 Contribuțiile angajatorilor pentru accidente de muncă și boli profesionale         745 04 00 Contribuțiile angajatorilor pentru accidente de muncă și boli profesionale         745 05 Vărsăminte de la persoane juridice, pentru persoane cu handicap neîncadrate         745 05 00 Vărsăminte de la persoane juridice, pentru persoane cu handicap neîncadrate         745 09 Alte contribuții pentru asigurări sociale datorate de angajatori         745 09 00 Alte contribuții pentru asigurări sociale datorate de angajatori         746 Contribuțiile asiguraților         746 01 Contribuțiile asiguraților pentru asigurări sociale         746 01 00 Contribuțiile asiguraților pentru asigurări sociale         746 02 Contribuțiile asiguraților pentru asigurări de șomaj         746 02 00 Contribuțiile asiguraților pentru asigurări de șomaj         746 03 Contribuțiile asiguraților pentru asigurări sociale de sănătate         746 03 00 Contribuțiile asiguraților pentru asigurări sociale de sănătate         746 09 Alte contribuții ale altor persoane pentru asigurări sociale         746 09 00 Alte contribuții ale altor persoane pentru asigurări sociale 75 VENITURI NEFISCALE         750 Venituri din proprietate         750 00 Venituri din proprietate         750 00 00 Venituri din proprietate         751 Venituri din vânzări de bunuri și servicii         751 01 Venituri din prestări de servicii și alte activități         751 01 00 Venituri din prestări de servicii și alte activități         751 02 Venituri din taxe administrative, eliberări permise         751 02 00 Venituri din taxe administrative, eliberări permise         751 03 Amenzi, penalități și confiscări         751 03 00 Amenzi, penalități și confiscări         751 04 Diverse venituri         751 04 00 Diverse venituri         751 05 Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (donații, sponsorizări)         751 05 00 Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (donații, sponsorizări) 76 VENITURI FINANCIARE         763 Venituri din creanțe imobilizate         763 00 Venituri din creanțe imobilizate         763 00 00 Venituri din creanțe imobilizate         764 Venituri din investiții financiare cedate         764 00 Venituri din investiții financiare cedate         764 00 00 Venituri din investiții financiare cedate         765 Venituri din diferențe de curs valutar         765 00 Venituri din diferențe de curs valutar         765 00 00 Venituri din diferențe de curs valutar         766 Venituri din dobânzi         766 00 Venituri din dobânzi         766 00 00 Venituri din dobânzi         767 Sume de primit de la bugetul de stat pentru acoperirea pierderilor din                                schimb valutar - PHARE, SAPARD, ISPA -         767 00 Sume de primit de la bugetul de stat pentru acoperirea pierderilor din                                schimb valutar - PHARE, SAPARD, ISPA -         767 00 00 Sume de primit de la bugetul de stat pentru acoperirea pierderilor din                                schimb valutar - PHARE, SAPARD, ISPA -         768 Alte venituri financiare - PHARE, SAPARD, ISPA -         768 00 Alte venituri financiare - PHARE, SAPARD, ISPA -         768 00 00 Alte venituri financiare - PHARE, SAPARD, ISPA -         769 Sume de primit de la bugetul de stat pentru acoperirea altor pierderi                                (cheltuieli neeligibile - costuri bancare - PHARE, SAPARD, ISPA)         769 00 Sume de primit de la bugetul de stat pentru acoperirea altor pierderi                                (cheltuieli neeligibile - costuri bancare - PHARE, SAPARD, ISPA)         769 00 00 Sume de primit de la bugetul de stat pentru acoperirea altor pierderi                                (cheltuieli neeligibile - costuri bancare - PHARE, SAPARD, ISPA) 77 FINANȚĂRI, SUBVENȚII, TRANSFERURI, ALOCAȚII BUGETARE CU DESTINAȚIE                                SPECIALĂ, FONDURI CU DESTINAȚIE SPECIALĂ         770 Finanțarea de la buget         770 00 Finanțarea de la buget         770 00 00 Finanțarea de la buget         771 Finanțarea în baza unor acte normative speciale         771 00 Finanțarea în baza unor acte normative speciale         771 00 00 Finanțarea în baza unor acte normative speciale         772 Venituri din subvenții         772 01 Subvenții de la bugetul de stat         772 01 00 Subvenții de la bugetul de stat         772 02 Subvenții de la alte bugete         772 02 00 Subvenții de la alte bugete         773 Venituri din alocații bugetare cu destinație specială         773 00 Venituri din alocații bugetare cu destinație specială         773 00 00 Venituri din alocații bugetare cu destinație specială         774 Finanțarea din fonduri externe nerambursabile preaderare         774 01 Finanțarea din fonduri externe nerambursabile preaderare în bani         774 01 00 Finanțarea din fonduri externe nerambursabile preaderare în bani         774 02 Finanțarea din fonduri externe nerambursabile preaderare în natură         774 02 00 Finanțarea din fonduri externe nerambursabile preaderare în natură         775 Finanțarea din fonduri externe nerambursabile postaderare         775 00 Finanțarea din fonduri externe nerambursabile postaderare         775 00 00 Finanțarea din fonduri externe nerambursabile postaderare         776 Fonduri cu destinație specială         776 00 Fonduri cu destinație specială         776 00 00 Fonduri cu destinație specială         777 Veniturile fondului de risc         777 00 Veniturile fondului de risc         777 00 00 Veniturile fondului de risc         778 Venituri din contribuția națională aferentă programelor/proiectelor                                finanțate din fonduri externe nerambursabile         778 00 Venituri din contribuția națională aferentă programelor/proiectelor                                finanțate din fonduri externe nerambursabile         778 00 00 Venituri din contribuția națională aferentă programelor/proiectelor                                finanțate din fonduri externe nerambursabile         779 Venituri, bunuri și servicii primite cu titlu gratuit         779 00 Venituri, bunuri și servicii primite cu titlu gratuit         779 00 00 Venituri, bunuri și servicii primite cu titlu gratuit 78 VENITURI DIN PROVIZIOANE ȘI AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIERE SAU                                PIERDERILE DE VALOARE         781 Venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere privind                                activitatea operațională         781 02 Venituri din provizioane         781 02 00 Venituri din provizioane         781 03 Venituri din ajustări privind deprecierea activelor fixe         781 03 00 Venituri din ajustări privind deprecierea activelor fixe         781 04 Venituri din ajustări pentru deprecierea activelor circulante         781 04 01 Venituri din ajustări pentru deprecierea activelor circulante - stocuri         781 04 02 Venituri din ajustări pentru deprecierea activelor circulante - creanțe         786 Venituri financiare din ajustări pentru pierdere de valoare         786 03 Venituri din ajustări pentru pierderea de valoare a activelor financiare         786 03 00 Venituri din ajustări pentru pierderea de valoare a activelor financiare         786 04 Venituri din ajustări pentru pierderea de valoare a activelor circulante         786 04 00 Venituri din ajustări pentru pierderea de valoare a activelor circulante 79 VENITURI EXTRAORDINARE         791 Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului         791 00 Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului         791 00 00 Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului  8 CONTURI SPECIALE 80 CONTURI ÎN AFARA BILANȚULUI         803 00 00 Active fixe și obiecte de inventar primite în folosință         803 10 00 Active fixe corporale luate cu chirie         803 20 00 Valori materiale primite spre prelucrare sau reparare         803 30 00 Valori materiale primite în păstrare sau custodie         803 40 00 Debitori scoși din activ, urmăriți în continuare         803 50 00 Sume solicitate la restituire         803 60 00 Chirii și alte datorii asimilate         803 80 00 Ambalaje de restituit         803 90 00 Alte valori în afara bilanțului         804 00 00 Pagube produse din cauze de forță majoră și fortuite         804 10 00 Publicații primite gratuit în vederea schimbului internațional         804 20 00 Abonamente la publicații care se urmăresc până la primire         804 30 00 Imprimate de valoare cu decontare ulterioară         804 40 00 Documente respinse la viza de control financiar preventiv         804 60 00 Ipoteci imobiliare         804 70 00 Valori materiale supuse sechestrului         804 80 00 Garanție bancară pentru oferta depusă         804 90 00 Garanție bancară pentru bună execuție         805 00 00 Disponibil din garanția constituită pentru bună execuție         805 10 00 Garanții constituite de concesionar         805 20 00 Garanții depuse pentru sume contestate         805 30 00 Garanții depuse pentru înlesniri acordate         805 40 00 Înlesniri la plata creanțelor bugetare         805 50 00 Cauțiuni depuse pentru contestație la executarea silită         805 60 00 Garanții legale constituite în cadrul procedurii de suspendare a                                executării silite prin decontare bancară         805 70 00 Garanție bancară pentru avansul acordat (ISPA)         805 80 00 Creanțe fiscale pentru care s-a declarat starea de insolvabilitate a                                debitorului         805 90 00 Garanții acordate de autoritățile administrației publice locale         806 00 00 Credite bugetare aprobate         806 10 00 Credite deschise de repartizat         806 20 00 Credite deschise pentru cheltuieli proprii         806 30 00 Fonduri de primit de la bugetul de stat         806 40 00 Fonduri de primit de la Comunitatea Europeană - SAPARD -         806 50 00 Fonduri de primit de la Comunitatea Europeană - PHARE -         806 60 00 Angajamente bugetare         806 70 00 Angajamente legale         806 80 00 Angajamente legale - SAPARD -         806 90 00 Angajamente de plată         807 00 00 Garanții de returnare a avansului acordat         807 10 00 Credite de angajament aprobate         807 20 00 Credite de angajament angajate         807 30 00 Împrumuturi interne și externe garantate de stat         807 40 00 Dobânzi și alte costuri aferente împrumuturilor interne și externe                                garantate de stat         807 50 00 Rezultatul bugetului local stabilit potrivit art. 2 din Legea privind                                finanțele publice locale nr. 273/2006, cu modificările și                                completările ulterioare         807 70 00 Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile                                postaderare în curs de virare la buget         807 80 00 Declarația de cheltuieli transmisă autorităților de certificare aferente                                proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare și                                buget de stat         807 90 00 Sume aflate în curs de certificare/declarare la Comisia Europeană                                aferente Fondului European de pescuit         808 20 00 Datorii contingente 89         891 00 00 Bilanț de deschidere         892 00 00 Bilanț de închidere  +  Anexa nr. 2Dezvoltarea conturilor sintetice în conturianalitice în scop de raportare a Balanțeide verificare la Ministerul Finanțelor Publice*Font 7* ┌─────┬─────┬─────────────┬─────────────────────────────────┬────┬──────┬─────────┬────────────────────────────────────────────┐ │CLASA│GRUPA│CONT SINTETIC│ DENUMIRE CONT NOU │Tip │ Cod │Sursă de │ Clasificație │ │ │ │gr. I, gr. II│ │cont│sector│finanțare│funcțională venituri Clasificație │ │ │ │și gr. III │ │ │ │ │ și cheltuieli economică │ │ │ │ │ │ │ │ │ (capitol, cheltuieli (titlu,│ │ │ │ │ │ │ │ │ subcapitol, articol, alineat) │ │ │ │ │ │ │ │ │ paragraf) │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │1 │ │ │CONTURI DE CAPITALURI │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │10 │ │CAPITAL, REZERVE, FONDURI │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │100 │Fondul activelor fixe necorporale│P │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │100 00 │Fondul activelor fixe necorporale│P │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │100 00 00 │Fondul activelor fixe necorporale│P │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │ │ │sector│finanțare│ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │101 │Fondul bunurilor care alcătuiesc │P │ │ │ │ │ │ │ │domeniul public al statului │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │101 00 │Fondul bunurilor care alcătuiesc │P │ │ │ │ │ │ │ │domeniul public al statului │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │101 00 00 │Fondul bunurilor care alcătuiesc │P │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │domeniul public al statului │ │sector│finanțare│ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │102 │Fondul bunurilor care alcătuiesc │P │ │ │ │ │ │ │ │domeniul privat al statului │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │102 00 │Fondul bunurilor care alcătuiesc │P │ │ │ │ │ │ │ │domeniul privat al statului │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │102 00 00 │Fondul bunurilor care alcătuiesc │P │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │domeniul privat al statului │ │sector│finanțare│ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │103 │Fondul bunurilor care alcătuiesc │P │ │ │ │ │ │ │ │domeniul public al unităților │ │ │ │ │ │ │ │ │administrativ - teritoriale │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │103 00 │Fondul bunurilor care alcătuiesc │P │ │ │ │ │ │ │ │domeniul public al unităților │ │ │ │ │ │ │ │ │administrativ - teritoriale │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │103 00 00 │Fondul bunurilor care alcătuiesc │P │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │domeniul public al unităților │ │sector│finanțare│ │ │ │ │ │administrativ - teritoriale │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │104 │Fondul bunurilor care alcătuiesc │P │ │ │ │ │ │ │ │domeniul privat al unităților │ │ │ │ │ │ │ │ │administrativ - teritoriale │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │104 00 │Fondul bunurilor care alcătuiesc │P │ │ │ │ │ │ │ │domeniul privat al unităților │ │ │ │ │ │ │ │ │administrativ - teritoriale │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │104 00 00 │Fondul bunurilor care alcătuiesc │P │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │domeniul privat al unităților │ │sector│finanțare│ │ │ │ │ │administrativ - teritoriale │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │105 │Rezerve din reevaluare │P │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │105 01 │Rezerve din reevaluarea │P │ │ │ │ │ │ │ │terenurilor și amenajărilor la │ │ │ │ │ │ │ │ │terenuri │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │105 01 00 │Rezerve din reevaluarea │P │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │terenurilor și amenajărilor la │ │sector│finanțare│ │ │ │ │ │terenuri │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │105 02 │Rezerve din reevaluarea │P │ │ │ │ │ │ │ │construcțiilor │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │105 02 00 │Rezerve din reevaluarea │P │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │construcțiilor │ │sector│finanțare│ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │105 03 │Rezerve din reevaluarea │P │ │ │ │ │ │ │ │instalațiilor tehnice, │ │ │ │ │ │ │ │ │mijloacelor de transport, │ │ │ │ │ │ │ │ │animalelor și plantațiilor │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │105 03 00 │Rezerve din reevaluarea │P │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │instalațiilor tehnice, │ │sector│finanțare│ │ │ │ │ │mijloacelor de transport, │ │ │ │ │ │ │ │ │animalelor și plantațiilor │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │105 04 │Rezerve din reevaluarea │P │ │ │ │ │ │ │ │mobilierului, aparaturii │ │ │ │ │ │ │ │ │birotice, echipamentelor de │ │ │ │ │ │ │ │ │protecție a valorilor umane și │ │ │ │ │ │ │ │ │materiale și a altor active fixe │ │ │ │ │ │ │ │ │corporale │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │105 04 00 │Rezerve din reevaluarea │P │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │mobilierului, aparaturii │ │sector│finanțare│ │ │ │ │ │birotice, echipamentelor de │ │ │ │ │ │ │ │ │protecție a valorilor umane și │ │ │ │ │ │ │ │ │materiale și a altor active fixe │ │ │ │ │ │ │ │ │corporale │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │105 05 │Rezerve din reevaluarea altor │P │ │ │ │ │ │ │ │active ale statului │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │105 05 00 │Rezerve din reevaluarea altor │P │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │active ale statului │ │sector│finanțare│ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │106 │Diferențe din reevaluare și │B │ │ │ │ │ │ │ │diferențe de curs aferente │ │ │ │ │ │ │ │ │dobânzilor încasate (SAPARD) │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │106 00 │Diferențe din reevaluare și │B │ │ │ │ │ │ │ │diferențe de curs aferente │ │ │ │ │ │ │ │ │dobânzilor încasate (SAPARD) │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │106 00 00 │Diferențe din reevaluare și │B │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │diferențe de curs aferente │ │sector│finanțare│ │ │ │ │ │dobânzilor încasate (SAPARD) │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │11 │ │REZULTATUL REPORTAT │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │117 │Rezultatul reportat │B │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │117 00 │Rezultatul reportat │B │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │117 00 00 │Rezultatul reportat │B │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │ │ │sector│finanțare│ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │12 │ │REZULTATUL PATRIMONIAL │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │121 │Rezultatul patrimonial │B │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │121 00 │Rezultatul patrimonial │B │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │121 00 00 │Rezultatul patrimonial │B │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │ │ │sector│finanțare│ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │13 │ │FONDURI CU DESTINAȚIE SPECIALĂ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │132 │Fondul de rezervă al bugetului │P │ │ │ │ │ │ │ │asigurărilor sociale de stat │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │132 00 │Fondul de rezervă al bugetului │P │ │ │ │ │ │ │ │asigurărilor sociale de stat │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │132 00 00 │Fondul de rezervă al bugetului │P │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │asigurărilor sociale de stat │ │sector│finanțare│ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │133 │Fondul de rezervă constituit │P │ │ │ │ │ │ │ │conform Legii nr. 95/2006 │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │133 00 │Fondul de rezervă constituit │P │ │ │ │ │ │ │ │conform Legii nr. 95/2006 │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │133 00 00 │Fondul de rezervă constituit │P │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │conform Legii nr. 95/2006 │ │sector│finanțare│ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │139 │Alte fonduri │P │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │139 01 │Fond de dezvoltare a spitalului │P │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │139 01 00 │Fond de dezvoltare a spitalului │P │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │ │ │sector│finanțare│ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │15 │ │PROVIZIOANE │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │151 │Provizioane │P │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │151 01 │Provizioane sub 1 an │P │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │151 01 01 │Provizioane pentru litigii, │P │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │amenzi, penalități, despăgubiri, │ │sector│finanțare│ │ │ │ │ │daune și alte datorii incerte │ │ │ │ │ │ │ │ │sub 1 an │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │151 01 02 │Provizioane pentru garanții │P │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │acordate clienților sub 1 an │ │sector│finanțare│ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │151 01 03 │Provizioane pentru litigii din │P │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │drepturi salariale câștigate în │ │sector│finanțare│ │ │ │ │ │instanță sub 1 an │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │151 01 04 │Provizioane pentru garanții ce │P │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │vor fi executate aferente │ │sector│finanțare│ │ │ │ │ │împrumuturilor garantate sub 1 an│ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │151 01 08 │Alte provizioane sub 1 an │P │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │ │ │sector│finanțare│ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │151 02 │Provizioane peste 1 an │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │151 02 01 │Provizioane pentru litigii, │P │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │amenzi, penalități, despăgubiri, │ │sector│finanțare│ │ │ │ │ │daune și alte datorii incerte │ │ │ │ │ │ │ │ │peste 1 an │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │151 02 02 │Provizioane pentru garanții │P │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │acordate clienților peste 1 an │ │sector│finanțare│ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │151 02 03 │Provizioane pentru litigii din │P │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │drepturi salariale câștigate în │ │sector│finanțare│ │ │ │ │ │instanță peste 1 an │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │151 02 04 │Provizioane pentru garanții ce │P │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │vor fi executate aferente │ │sector│finanțare│ │ │ │ │ │împrumuturilor garantate peste 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │an │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │151 02 08 │Alte provizioane peste 1 an │P │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │ │ │sector│finanțare│ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │16 │ │ÎMPRUMUTURI ȘI DATORII ASIMILATE │ │ │ │ │ │ │ │ │- pe termen mediu și lung - │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │161 │Împrumuturi din emisiunea de │P │ │ │ │ │ │ │ │obligațiuni │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │161 01 │Împrumuturi din emisiunea de │P │ │ │ │ │ │ │ │obligațiuni cu termen de │ │ │ │ │ │ │ │ │răscumpărare în exercițiul curent│ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │161 01 00 │Împrumuturi din emisiunea de │P │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │obligațiuni cu termen de │ │sector│finanțare│ │ │ │ │ │răscumpărare în exercițiul curent│ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │161 02 │Împrumuturi din emisiunea de │P │ │ │ │ │ │ │ │obligațiuni cu termen de │ │ │ │ │ │ │ │ │răscumpărare în exercițiile │ │ │ │ │ │ │ │ │viitoare │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │161 02 00 │Împrumuturi din emisiunea de │P │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │obligațiuni cu termen de │ │sector│finanțare│ │ │ │ │ │răscumpărare în exercițiile │ │ │ │ │ │ │ │ │viitoare │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │162 │Împrumuturi interne și externe │P │ │ │ │ │ │ │ │contractate de autoritățile │ │ │ │ │ │ │ │ │administrației publice locale │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │162 01 │Împrumuturi interne și externe │P │ │ │ │ │ │ │ │contractate de autoritățile │ │ │ │ │ │ │ │ │administrației publice locale cu │ │ │ │ │ │ │ │ │termen de rambursare în │ │ │ │ │ │ │ │ │exercițiul curent │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │162 01 00 │Împrumuturi interne și externe │P │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │contractate de autoritățile │ │sector│finanțare│ │ │ │ │ │administrației publice locale cu │ │ │ │ │ │ │ │ │termen de rambursare în │ │ │ │ │ │ │ │ │exercițiul curent │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │162 02 │Împrumuturi interne și externe │P │ │ │ │ │ │ │ │contractate de autoritățile │ │ │ │ │ │ │ │ │administrației publice locale cu │ │ │ │ │ │ │ │ │termen de rambursare în │ │ │ │ │ │ │ │ │exercițiile viitoare │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │162 02 00 │Împrumuturi interne și externe │P │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │contractate de autoritățile │ │sector│finanțare│ │ │ │ │ │administrației publice locale cu │ │ │ │ │ │ │ │ │termen de rambursare în │ │ │ │ │ │ │ │ │exercițiile viitoare │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │163 │Împrumuturi interne și externe │P │ │ │ │ │ │ │ │garantate de autoritățile │ │ │ │ │ │ │ │ │administrației publice locale │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │163 01 │Împrumuturi interne și externe │P │ │ │ │ │ │ │ │garantate de autoritățile │ │ │ │ │ │ │ │ │administrației publice locale cu │ │ │ │ │ │ │ │ │termen de rambursare în │ │ │ │ │ │ │ │ │exercițiul curent │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │163 01 00 │Împrumuturi interne și externe │P │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │garantate de autoritățile │ │sector│finanțare│ │ │ │ │ │administrației publice locale cu │ │ │ │ │ │ │ │ │termen de rambursare în │ │ │ │ │ │ │ │ │exercițiul curent │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │163 02 │Împrumuturi interne și externe │P │ │ │ │ │ │ │ │garantate de autoritățile │ │ │ │ │ │ │ │ │administrației publice locale cu │ │ │ │ │ │ │ │ │termen de rambursare în │ │ │ │ │ │ │ │ │exercițiile viitoare │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │163 02 00 │Împrumuturi interne și externe │P │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │garantate de autoritățile │ │sector│finanțare│ │ │ │ │ │administrației publice locale cu │ │ │ │ │ │ │ │ │termen de rambursare în │ │ │ │ │ │ │ │ │exercițiile viitoare │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │164 │Împrumuturi interne și externe │P │ │ │ │ │ │ │ │contractate de stat │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │164 01 │Împrumuturi interne și externe │P │ │ │ │ │ │ │ │contractate de stat cu termen de │ │ │ │ │ │ │ │ │rambursare în exercițiul curent │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │164 01 00 │Împrumuturi interne și externe │P │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │contractate de stat cu termen de │ │sector│finanțare│ │ │ │ │ │rambursare în exercițiul curent │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │164 02 │Împrumuturi interne și externe │P │ │ │ │ │ │ │ │contractate de stat cu termen de │ │ │ │ │ │ │ │ │rambursare în exercițiile │ │ │ │ │ │ │ │ │viitoare │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │164 02 00 │Împrumuturi interne și externe │P │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │contractate de stat cu termen de │ │sector│finanțare│ │ │ │ │ │rambursare în exercițiile │ │ │ │ │ │ │ │ │viitoare │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │165 │Împrumuturi interne și externe │P │ │ │ │ │ │ │ │garantate de stat │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │165 01 │Împrumuturi interne și externe │P │ │ │ │ │ │ │ │garantate de stat cu termen de │ │ │ │ │ │ │ │ │rambursare în exercițiul curent │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │165 01 00 │Împrumuturi interne și externe │P │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │garantate de stat cu termen de │ │sector│finanțare│ │ │ │ │ │rambursare în exercițiul curent │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │165 02 │Împrumuturi interne și externe │P │ │ │ │ │ │ │ │garantate de stat cu termen de │ │ │ │ │ │ │ │ │rambursare în exercițiile │ │ │ │ │ │ │ │ │viitoare │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │165 02 00 │Împrumuturi interne și externe │P │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │garantate de stat cu termen de │ │sector│finanțare│ │ │ │ │ │rambursare în exercițiile │ │ │ │ │ │ │ │ │viitoare │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │166 │Sume primite pentru acoperirea │ │ │ │ │ │ │ │ │deficitelor bugetare │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │166 01 │Sume primite pentru acoperirea │P │ │ │ │ │ │ │ │deficitelor bugetare (pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │sumele ce urmează a fi plătite în│ │ │ │ │ │ │ │ │cursul exercițiului curent) │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │166 01 01 │Sume primite pentru acoperirea │P │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │deficitului bugetului │ │sector│finanțare│ │ │ │ │ │asigurărilor sociale de stat din │ │ │ │ │ │ │ │ │contul curent general al │ │ │ │ │ │ │ │ │trezoreriei statului (pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │sumele ce urmează a fi plătite în│ │ │ │ │ │ │ │ │cursul exercițiului curent) │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │166 01 02 │Sume primite pentru acoperirea │P │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │deficitului bugetului de stat din│ │sector│finanțare│ │ │ │ │ │contul curent general al │ │ │ │ │ │ │ │ │trezoreriei statului (pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │sumele ce urmează a fi plătite în│ │ │ │ │ │ │ │ │cursul exercițiului curent) │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │166 01 03 │Sume primite pentru acoperirea │P │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │deficitului bugetului │ │sector│finanțare│ │ │ │ │ │asigurărilor pentru șomaj din │ │ │ │ │ │ │ │ │contul curent general al │ │ │ │ │ │ │ │ │trezoreriei statului (pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │sumele ce urmează a fi plătite în│ │ │ │ │ │ │ │ │cursul exercițiului curent) │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │166 01 04 │Sume primite pentru acoperirea │P │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │deficitului bugetului Fondului │ │sector│finanțare│ │ │ │ │ │național unic de asigurări │ │ │ │ │ │ │ │ │sociale de sănătate din contul │ │ │ │ │ │ │ │ │curent general al trezoreriei │ │ │ │ │ │ │ │ │statului (pentru sumele ce │ │ │ │ │ │ │ │ │urmează a fi plătite în cursul │ │ │ │ │ │ │ │ │exercițiului curent) │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │166 02 │Sume primite pentru acoperirea │P │ │ │ │ │ │ │ │deficitelor bugetare (pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │sumele ce urmează a fi plătite în│ │ │ │ │ │ │ │ │cursul exercițiilor viitoare) │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │166 02 01 │Sume primite pentru acoperirea │P │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │deficitului bugetului │ │sector│finanțare│ │ │ │ │ │asigurărilor sociale de stat din │ │ │ │ │ │ │ │ │contul curent general al │ │ │ │ │ │ │ │ │trezoreriei statului (pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │sumele ce urmează a fi plătite în│ │ │ │ │ │ │ │ │cursul exercițiilor viitoare) │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │166 02 02 │Sume primite pentru acoperirea │P │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │deficitului bugetului de stat din│ │sector│finanțare│ │ │ │ │ │contul curent general al │ │ │ │ │ │ │ │ │trezoreriei statului (pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │sumele ce urmează a fi plătite în│ │ │ │ │ │ │ │ │cursul exercițiilor viitoare) │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │166 02 03 │Sume primite pentru acoperirea │P │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │deficitului bugetului │ │sector│finanțare│ │ │ │ │ │asigurărilor pentru șomaj din │ │ │ │ │ │ │ │ │contul curent general al │ │ │ │ │ │ │ │ │trezoreriei statului (pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │sumele ce urmează a fi plătite în│ │ │ │ │ │ │ │ │cursul exercițiilor viitoare) │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │166 02 04 │Sume primite pentru acoperirea │P │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │deficitului bugetului Fondului │ │sector│finanțare│ │ │ │ │ │național unic de asigurări │ │ │ │ │ │ │ │ │sociale de sănătate din contul │ │ │ │ │ │ │ │ │curent general al trezoreriei │ │ │ │ │ │ │ │ │statului (pentru sumele ce │ │ │ │ │ │ │ │ │urmează a fi plătite în cursul │ │ │ │ │ │ │ │ │exercițiilor viitoare) │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │167 │Alte împrumuturi și datorii │P │ │ │ │ │ │ │ │asimilate │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │167 01 │Alte împrumuturi și datorii │P │ │ │ │ │ │ │ │asimilate cu termen de rambursare│ │ │ │ │ │ │ │ │în exercițiul curent │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │167 01 01 │Alte împrumuturi și datorii │P │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │asimilate - primite din Fondul │ │sector│finanțare│ │ │ │ │ │special de dezvoltare la │ │ │ │ │ │ │ │ │dispoziția Guvernului (cu termen │ │ │ │ │ │ │ │ │de rambursare în exercițiul │ │ │ │ │ │ │ │ │curent) │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │167 01 02 │Alte împrumuturi și datorii │P │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │asimilate - primite din contul │ │sector│finanțare│ │ │ │ │ │curent general al trezoreriei │ │ │ │ │ │ │ │ │statului (cu termen de rambursare│ │ │ │ │ │ │ │ │în exercițiul curent) │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │167 01 03 │Alte împrumuturi și datorii │P │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │asimilate - primite din venituri │ │sector│finanțare│ │ │ │ │ │din privatizare (cu termen de │ │ │ │ │ │ │ │ │rambursare în exercițiul curent) │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │167 01 08 │Împrumuturi pe termen lung │P │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │primite rezultate din │ │sector│finanțare│ │ │ │ │ │reclasificarea creditelor │ │ │ │ │ │ │ │ │comerciale în împrumuturi (cu │ │ │ │ │ │ │ │ │termen de rambursare în │ │ │ │ │ │ │ │ │exercițiul curent) │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │167 01 09 │Alte împrumuturi și datorii │P │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │asimilate (cu termen de │ │sector│finanțare│ │ │ │ │ │rambursare în exercițiul curent) │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │167 02 │Alte împrumuturi și datorii │P │ │ │ │ │ │ │ │asimilate cu termen de rambursare│ │ │ │ │ │ │ │ │în exercițiile viitoare │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │167 02 01 │Alte împrumuturi și datorii │P │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │asimilate - primite din Fondul │ │sector│finanțare│ │ │ │ │ │special de dezvoltare la │ │ │ │ │ │ │ │ │dispoziția Guvernului (cu termen │ │ │ │ │ │ │ │ │de rambursare în exercițiile │ │ │ │ │ │ │ │ │viitoare) │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │167 02 02 │Alte împrumuturi și datorii │P │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │asimilate - primite din contul │ │sector│finanțare│ │ │ │ │ │curent general al trezoreriei │ │ │ │ │ │ │ │ │statului (cu termen de rambursare│ │ │ │ │ │ │ │ │în exercițiile viitoare) │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │167 02 03 │Alte împrumuturi și datorii │P │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │asimilate - primite din venituri │ │sector│finanțare│ │ │ │ │ │din privatizare (cu termen de │ │ │ │ │ │ │ │ │rambursare în exercițiile │ │ │ │ │ │ │ │ │viitoare) │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │167 02 08 │Împrumuturi pe termen lung │P │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │primite rezultate din reclasifi- │ │sector│finanțare│ │ │ │ │ │carea creditelor comerciale în │ │ │ │ │ │ │ │ │împrumuturi (cu termen de │ │ │ │ │ │ │ │ │rambursare în exercițiile │ │ │ │ │ │ │ │ │viitoare) │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │167 02 09 │Alte împrumuturi și datorii │P │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │asimilate (cu termen de rambur- │ │sector│finanțare│ │ │ │ │ │sare în exercițiile viitoare) │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │168 │Dobânzi aferente împrumuturilor │P │ │ │ │ │ │ │ │și datoriilor asimilate │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │168 01 │Dobânzi aferente împrumuturilor │P │ │ │ │ │ │ │ │din emisiuni de obligațiuni │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │168 01 00 │Dobânzi aferente împrumuturilor │P │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │din emisiuni de obligațiuni │ │sector│finanțare│ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │168 02 │Dobânzi aferente împrumuturilor │P │ │ │ │ │ │ │ │interne și externe contractate de│ │ │ │ │ │ │ │ │autoritățile administrației │ │ │ │ │ │ │ │ │publice locale │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │168 02 00 │Dobânzi aferente împrumuturilor │P │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │interne și externe contractate de│ │sector│finanțare│ │ │ │ │ │autoritățile administrației │ │ │ │ │ │ │ │ │publice locale │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │168 03 │Dobânzi aferente împrumuturilor │P │ │ │ │ │ │ │ │interne și externe garantate de │ │ │ │ │ │ │ │ │autoritățile administrației │ │ │ │ │ │ │ │ │publice locale │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │168 03 00 │Dobânzi aferente împrumuturilor │P │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │interne și externe garantate de │ │sector│finanțare│ │ │ │ │ │autoritățile administrației │ │ │ │ │ │ │ │ │publice locale │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │168 04 │Dobânzi aferente împrumuturilor │P │ │ │ │ │ │ │ │interne și externe contractate de│ │ │ │ │ │ │ │ │stat │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │168 04 00 │Dobânzi aferente împrumuturilor │P │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │interne și externe contractate de│ │sector│finanțare│ │ │ │ │ │stat │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │168 05 │Dobânzi aferente împrumuturilor │P │ │ │ │ │ │ │ │interne și externe garantate de │ │ │ │ │ │ │ │ │stat │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │168 05 00 │Dobânzi aferente împrumuturilor │P │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │interne și externe garantate de │ │sector│finanțare│ │ │ │ │ │stat │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │168 07 │Dobânzi aferente altor │P │ │ │ │ │ │ │ │împrumuturi și datorii asimilate │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │168 07 01 │Dobânzi aferente altor │P │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │împrumuturi și datorii asimilate │ │sector│finanțare│ │ │ │ │ │- primite din Fondul special de │ │ │ │ │ │ │ │ │dezvoltare la dispoziția │ │ │ │ │ │ │ │ │Guvernului │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │168 07 02 │Dobânzi aferente altor │P │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │împrumuturi și datorii asimilate │ │sector│finanțare│ │ │ │ │ │- primite din contul curent │ │ │ │ │ │ │ │ │general al trezoreriei statului │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │168 07 03 │Dobânzi aferente altor │P │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │împrumuturi și datorii asimilate │ │sector│finanțare│ │ │ │ │ │- primite din venituri din │ │ │ │ │ │ │ │ │privatizare │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │168 07 08 │Dobânzi aferente creditelor pe │P │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │termen lung provenite din │ │sector│finanțare│ │ │ │ │ │reclasificarea creditelor │ │ │ │ │ │ │ │ │comerciale în împrumuturi │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │168 07 09 │Dobânzi aferente altor │P │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │împrumuturi și datorii asimilate │ │sector│finanțare│ │ │ │ │ │- altele │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │169 │Prime privind rambursarea │A │ │ │ │ │ │ │ │obligațiunilor │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │169 01 │Prime privind rambursarea │A │ │ │ │ │ │ │ │obligațiunilor (pentru sumele ce │ │ │ │ │ │ │ │ │urmează a fi plătite în cursul │ │ │ │ │ │ │ │ │exercițiului curent) │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │169 01 00 │Prime privind rambursarea │A │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │obligațiunilor (pentru sumele ce │ │sector│finanțare│ │ │ │ │ │urmează a fi plătite în cursul │ │ │ │ │ │ │ │ │exercițiului curent) │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │169 02 │Prime privind rambursarea │A │ │ │ │ │ │ │ │obligațiunilor (pentru sumele ce │ │ │ │ │ │ │ │ │urmează a fi plătite în cursul │ │ │ │ │ │ │ │ │exercițiilor viitoare) │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │169 02 00 │Prime privind rambursarea │A │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │obligațiunilor (pentru sumele ce │ │sector│finanțare│ │ │ │ │ │urmează a fi plătite în cursul │ │ │ │ │ │ │ │ │exercițiilor viitoare) │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │2 │ │ │CONTURI DE ACTIVE FIXE │ │ │ │ │ │ │20 │ │ACTIVE FIXE NECORPORALE │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │203 │Cheltuieli de dezvoltare │A │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │203 00 │Cheltuieli de dezvoltare │A │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │203 00 00 │Cheltuieli de dezvoltare │A │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │ │ │sector│finanțare│ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │205 │Concesiuni, brevete, licențe, │A │ │ │ │ │ │ │ │mărci comerciale, drepturi și │ │ │ │ │ │ │ │ │active similare │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │205 00 │Concesiuni, brevete, licențe, │A │ │ │ │ │ │ │ │mărci comerciale, drepturi și │ │ │ │ │ │ │ │ │active similare │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │205 00 00 │Concesiuni, brevete, licențe, │A │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │mărci comerciale, drepturi și │ │sector│finanțare│ │ │ │ │ │active similare │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │206 │Înregistrări ale evenimentelor │A │ │ │ │ │ │ │ │cultural-sportive │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │206 00 │Înregistrări ale evenimentelor │A │ │ │ │ │ │ │ │cultural-sportive │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │206 00 00 │Înregistrări ale evenimentelor │A │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │cultural-sportive │ │sector│finanțare│ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │208 │Alte active fixe necorporale │A │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │208 01 │Programe informatice │A │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │208 01 00 │Programe informatice │A │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │ │ │sector│finanțare│ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │208 02 │Alte active fixe necorporale │A │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │208 02 00 │Alte active fixe necorporale │A │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │ │ │sector│finanțare│ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │21 │ │ACTIVE FIXE CORPORALE │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │211 │Terenuri și amenajări la terenuri│A │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │211 01 │Terenuri │A │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │211 01 00 │Terenuri │A │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │ │ │sector│finanțare│ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │211 02 │Amenajări la terenuri │A │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │211 02 00 │Amenajări la terenuri │A │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │ │ │sector│finanțare│ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │212 │Construcții │A │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │212 00 │Construcții │A │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │212 00 00 │Construcții │A │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │ │ │sector│finanțare│ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │213 │Instalații tehnice, mijloace de │A │ │ │ │ │ │ │ │transport, animale și plantații │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │213 01 │Echipamente tehnologice (mașini, │A │ │ │ │ │ │ │ │utilaje și instalații de lucru) │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │213 01 00 │Echipamente tehnologice (mașini, │A │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │utilaje și instalații de lucru) │ │sector│finanțare│ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │213 02 │Aparate și instalații de │A │ │ │ │ │ │ │ │măsurare, control și reglare │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │213 02 00 │Aparate și instalații de │A │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │măsurare, control și reglare │ │sector│finanțare│ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │213 03 │Mijloace de transport │A │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │213 03 00 │Mijloace de transport │A │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │ │ │sector│finanțare│ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │213 04 │Animale și plantații │A │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │213 04 00 │Animale și plantații │A │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │ │ │sector│finanțare│ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │214 │Mobilier, aparatură birotică, │A │ │ │ │ │ │ │ │echipamente de protecție a │ │ │ │ │ │ │ │ │valorilor umane și materiale și │ │ │ │ │ │ │ │ │alte active fixe corporale │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │214 00 │Mobilier, aparatură birotică, │A │ │ │ │ │ │ │ │echipamente de protecție a │ │ │ │ │ │ │ │ │valorilor umane și materiale și │ │ │ │ │ │ │ │ │alte active fixe corporale │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │214 00 00 │Mobilier, aparatură birotică, │A │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │echipamente de protecție a │ │sector│finanțare│ │ │ │ │ │valorilor umane și materiale și │ │ │ │ │ │ │ │ │alte active fixe corporale │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │215 │Alte active ale statului │A │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │215 00 │Alte active ale statului │A │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │215 00 00 │Alte active ale statului │A │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │ │ │sector│finanțare│ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │23 │ │ACTIVE FIXE ÎN CURS ȘI AVANSURI │ │ │ │ │ │ │ │ │PENTRU ACTIVE FIXE │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │231 │Active fixe corporale în curs de │A │ │ │ │ │ │ │ │execuție │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │231 00 │Active fixe corporale în curs de │A │ │ │ │ │ │ │ │execuție │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │231 00 00 │Active fixe corporale în curs de │A │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │execuție │ │sector│finanțare│ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │232 │Avansuri acordate pentru active │A │ │ │ │ │ │ │ │fixe corporale │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │232 00 │Avansuri acordate pentru active │A │ │ │ │ │ │ │ │fixe corporale │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │232 00 00 │Avansuri acordate pentru active │A │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │fixe corporale │ │sector│finanțare│ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │233 │Active fixe necorporale în curs │A │ │ │ │ │ │ │ │de execuție │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │233 00 │Active fixe necorporale în curs │A │ │ │ │ │ │ │ │de execuție │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │233 00 00 │Active fixe necorporale în curs │A │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │de execuție │ │sector│finanțare│ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │234 │Avansuri acordate pentru active │A │ │ │ │ │ │ │ │fixe necorporale │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │234 00 │Avansuri acordate pentru active │A │ │ │ │ │ │ │ │fixe necorporale │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │234 00 00 │Avansuri acordate pentru active │A │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │fixe necorporale │ │sector│finanțare│ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │26 │ │ACTIVE FINANCIARE (peste 1 an) │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │260 │Titluri de participare │A │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │260 01 │Titluri de participare cotate │A │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │260 01 00 │Titluri de participare cotate │A │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │ │ │sector│finanțare│ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │260 02 │Titluri de participare necotate │A │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │260 02 00 │Titluri de participare necotate │A │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │ │ │sector│finanțare│ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │260 03 │Alte participații │A │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │260 03 00 │Alte participații │A │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │ │ │sector│finanțare│ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │265 │Alte titluri imobilizate │A │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │265 00 │Alte titluri imobilizate │A │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │265 00 00 │Alte titluri imobilizate │A │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │ │ │sector│finanțare│ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │267 │Creanțe imobilizate │A │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │267 01 │Creanțe imobilizate (pentru │A │ │ │ │ │ │ │ │sumele ce urmează a fi încasate │ │ │ │ │ │ │ │ │în cursul exercițiului curent) │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │267 01 01 │Împrumuturi pe termen lung │A │Cod │Sursă de │ │