ORDIN nr. 5.658 din 14 decembrie 2017privind modificarea Ordinului ministrului educației naționale nr. 4.315/2014 pentru aprobarea Metodologiei privind evaluarea activității manageriale desfășurate de către inspectorii școlari generali, inspectorii școlari generali adjuncți din inspectoratele școlare și directorii caselor corpului didactic
EMITENT
  • MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 10 din 5 ianuarie 2018    În temeiul prevederilor art. 92 alin. (2^2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare,ținând cont de prevederile art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației Naționale, cu modificările ulterioare, ministrul educației naționale emite prezentul ordin.  +  Articolul IAnexa la Ordinul ministrului educației naționale nr. 4.315/2014 pentru aprobarea Metodologiei privind evaluarea activității manageriale desfășurate de către inspectorii școlari generali, inspectorii școlari generali adjuncți din inspectoratele școlare și directorii caselor corpului didactic, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 607 din 14 august 2014, se modifică după cum urmează:1. La articolul 6, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Comisiile de evaluare menționate la alin. (1) sunt formate din reprezentanți ai Direcției generale inspecție și control, Direcției generale învățământ secundar superior și educație permanentă, Direcției generale educație timpurie, învățământ primar și gimnazial, Direcției generale minorități și relația cu Parlamentul, Direcției generale economice, Compartimentului audit intern.2. La articolul 10, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Comisia de contestații este constituită din 3 membri și 2 supleanți, numiți prin ordin de serviciu de către secretarul de stat desemnat să coordoneze activitatea de evaluare, dintre reprezentanți ai Direcției generale inspecție și control, Direcției generale învățământ secundar superior și educație permanentă, Direcției generale educație timpurie, învățământ primar și gimnazial, Direcției generale minorități și relația cu Parlamentul, Direcției generale economice, Compartimentului audit intern, alții decât cei din comisia de evaluare.  +  Articolul IIPrevederile prezentului ordin vor fi duse la îndeplinire de către Direcția generală inspecție și control, Direcția generală învățământ secundar superior și educație permanentă, Direcția generală educație timpurie, învățământ primar și gimnazial, Direcția generală minorități și relația cu Parlamentul, Direcția generală economică, Compartimentul audit intern.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul educației naționale,
    Liviu-Marian Pop
    București, 14 decembrie 2017.Nr. 5.658.-----