REGULAMENT-CADRU din 20 decembrie 2017privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, a mărimii concrete a sporului pentru condiții de muncă, precum și a condițiilor de acordare a acestuia pentru familia ocupațională de funcții bugetare "Administrație" din administrația publică centrală
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1039 din 29 decembrie 2017  Notă
  Aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 917 din 20 decembrie 2017, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1039 din 29 decembrie 2017.
   +  Articolul 1(1) Prezentul regulament-cadru se aplică structurilor administrației publice centrale prevăzute în anexa nr. VII și în cap. I și cap. II din anexa nr. VIII la Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare, respectiv:a) autoritățile publice, inclusiv cele autonome și agențiile, serviciile publice deconcentrate ale ministerelor și ale altor organe centrale de specialitate și instituțiile prefectului, unitățile bugetare de subordonare centrală, precum și compartimentele de contabilitate, financiar, aprovizionare, investiții;b) autoritățile și instituțiile publice finanțate integral din venituri proprii, aflate în subordinea, sub autoritatea, în coordonarea Guvernului, ministerelor și a celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, din cele aflate în coordonarea prim-ministrului, precum și din cele aflate sub controlul Parlamentului.(2) În înțelesul prezentului regulament-cadru, expresiile de mai jos au următoarele semnificații:a) spor pentru condiții de muncă - compensație financiară a riscurilor, acordată personalului care își desfășoară activitatea în condiții de muncă vătămătoare, periculoase, deosebit de periculoase, condiții grele de muncă sau condiții deosebite de muncă reprezentate de izolare;b) condiții de muncă vătămătoare - totalitatea situațiilor care implică risc de îmbolnăvire și/sau contagiune directă sau indirectă, respectiv riscuri asociate datorate condițiilor specifice de desfășurare a activității;c) condiții de muncă periculoase - totalitatea situațiilor în care personalul își desfășoară activitatea în mediul de muncă unde există factori cu grad de pericol ridicat ce pot afecta sănătatea și integritatea fizică și psihică;d) condiții deosebit de periculoase - totalitatea situațiilor în care personalul din instituțiile publice sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor își desfășoară activitatea, în condiții de TBC, bruceloză, gripă aviară, encefalopatii spongiforme transmisibile, salmoneloze, alte zoonoze, pestă, febră aftoasă, leucoze și alte boli asemenea, anatomie patologică, necropsii și medicină legală, precum și corespunzător activității specifice din laboratoarele sanitare și pentru siguranța alimentelor;e) condiții deosebite de muncă reprezentate de izolare - totalitatea situațiilor în care angajatul își desfășoară activitatea în localități amplasate la altitudine, care au căi de acces dificile sau unde atragerea personalului se face cu dificultate.  +  Articolul 2(1) Beneficiază de sporul pentru condiții de muncă următoarele categorii de personal, angajate în administrația publică centrală:a) funcționari publici;b) personal contractual.(2) Prezentul regulament-cadru se aplică și personalului prevăzut la pct. B de la cap. II din anexa nr. VIII la Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare, angajat în unitățile sanitare subordonate autorităților administrației publice locale.  +  Articolul 3(1) Categoriile de personal prevăzute la cap. I și cap. II din anexa nr. VIII la Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare, pot beneficia de spor pentru condiții periculoase sau vătămătoare, a cărui mărime concretă este prevăzută în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul regulament-cadru.(2) Personalul încadrat în autoritățile și instituțiile publice prevăzute în anexa nr. VII la Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare, poate beneficia de spor pentru condiții periculoase sau vătămătoare, a cărui mărime concretă este prevăzută în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul regulament-cadru.(3) Locurile de muncă pentru care se acordă sporul pentru condiții periculoase sau vătămătoare sunt acelea care întrunesc cel puțin doi factori de risc din cei prevăzuți la art. 5, astfel cum se prevede în:a) buletinele de determinare, eliberate în condițiile legii;b) buletinele de expertizare, eliberate în condițiile legii de către direcțiile de sănătate publică sau Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecția Muncii „Alexandru Darabont“ - București.  +  Articolul 4(1) Sporul pentru condiții periculoase sau vătămătoare de muncă prevăzut la art. 3 alin. (1) și (2) se acordă în condițiile în care, la eliberarea buletinelor de determinare și/sau de expertizare a locurilor de muncă, s-a avut în vedere cel puțin unul dintre următoarele criterii:a) înregistrarea de îmbolnăviri profesionale ca urmare a activității desfășurate la locul de muncă;b) existența unor indici de morbiditate la locurile de muncă respective;c) înregistrarea unor cazuri de accidente de muncă produse la locul de muncă;d) riscul de îmbolnăvire și accidentare determinat de depășiri ale noxelor profesionale, fizice, chimice, fizico-chimice, biologice, suprasolicitarea unor funcții și sisteme ale organismului.(2) În vederea acordării sporului pentru condiții periculoase sau vătămătoare de muncă prevăzut la alin. (1) se solicită determinarea și/sau expertizarea locurilor de muncă ori de câte ori intervin modificări în ceea ce privește tehnologia, echipamentele de muncă și amenajarea locurilor de muncă, dar nu mai târziu de 36 de luni de la data emiterii.(3) Buletinele de determinare și/sau de expertizare a locurilor de muncă conțin informații cu privire la:a) aplicarea tuturor măsurilor posibile de normalizare a condițiilor de muncă și la funcționarea normală a tuturor instalațiilor de protecție a muncii;b) numărul de factori de risc, dintre cei prevăzuți la art. 5.  +  Articolul 5La stabilirea, de la caz la caz, a cuantumului sporului pentru condiții periculoase sau vătămătoare de muncă se au în vedere următorii factori de risc:a) existența factorilor nocivi și mecanismul de acțiune a acestora asupra organismului;b) intensitatea de acțiune a factorilor nocivi sau asocierea acestor factori;c) durata de expunere la acțiunea factorilor nocivi;d) existența unor condiții de muncă ce implică o suprasolicitare nervoasă, care determină un risc de îmbolnăvire sau de accidentare;e) structura și nivelul morbidității în raport cu specificul locului de muncă;f) existența unor condiții de muncă ce pot duce la uzura prematură a organismului;g) existența factorilor cu grad de pericol ridicat ce pot afecta sănătatea și integritatea fizică și psihică;h) intensitatea de acțiune a factorilor cu grad de pericol ridicat ce pot afecta sănătatea și integritatea fizică și psihică.  +  Articolul 6Personalul din instituțiile publice sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor beneficiază în condițiile prevăzute în anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezentul regulament, de sporurile prevăzute în anexa nr. VIII, la cap. II lit. A pct. II subpct. 6.2 lit. a) pct. 1-3 din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 7Cuantumul sporurilor prevăzute la art. 6 se aprobă prin ordin al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, potrivit prevederilor cuprinse în anexa nr. VIII, la cap. II lit. A pct. II subpct. 6.2 lit. a) pct. 8 din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 8Personalul din cadrul Administrației Rezervației Biosferei „Delta Dunării“ și comisariatul Rezervației Biosferei „Delta Dunării“ din cadrul Gărzii Naționale de Mediu, care își desfășoară activitatea în teritoriul rezervației, beneficiază și de un spor de izolare, potrivit notei din anexa nr. VIII, cap. I lit. H lit. a) din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 9(1) În raport cu condițiile în care se desfășoară activitatea, personalul din autoritățile și instituțiile publice finanțate integral din venituri proprii beneficiază și de sporuri specifice pentru condiții de muncă, potrivit prevederilor cuprinse în anexa nr. VII, la cap. II art. 10 lit. b)-e) din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare.(2) În raport cu condițiile în care se desfășoară activitatea, personalul încadrat pe bază de contract individual de muncă, în cadrul autorităților prevăzute la cap. II lit. F - lit. H și J din anexa nr. VIII la Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare, poate beneficia și de sporurile prevăzute în anexa nr. VIII, la cap. II lit. I art. 2 alin. (1) lit. b) și c) din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 10Sporul pentru condiții periculoase sau vătămătoare de muncă, sporul pentru condiții deosebite de muncă vătămătoare sau periculoase, sporul pentru condiții deosebit de periculoase și, după caz, sporul de izolare și pentru condiții deosebite de muncă reprezentate de izolare se acordă, în funcție de locul de muncă ocupat, tuturor funcționarilor publici și personalului contractual din instituția respectivă sau numai unora dintre aceștia.  +  Articolul 11Cuantumul sporului se stabilește prin aplicarea cotei procentuale asupra salariului de bază în luna respectivă, corespunzător timpului efectiv lucrat la locurile de muncă și în limita maximă a sporurilor, prevăzute de prezentul regulament-cadru.  +  Articolul 12Drepturile de natură salarială ale personalului încadrat în autoritățile și instituțiile publice finanțate integral din venituri proprii sunt stabilite de către ordonatorul de credite, cu încadrarea strictă în resursele financiare alocate anual și în numărul de posturi stabilit potrivit legii, prin bugetul de venituri și cheltuieli, cu încadrarea în prevederile art. 25 din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 13Sporul pentru condiții periculoase sau vătămătoare de muncă, sporul pentru condiții deosebite de muncă vătămătoare sau periculoase, sporul pentru condiții deosebit de periculoase și, după caz, sporul de izolare și pentru condiții deosebite de muncă reprezentate de izolare se acordă pentru activitatea desfășurată, conform contractului individual de muncă/raportului de serviciu.  +  Anexa nr. 1la regulamentul-cadru
  Mărimea sporului pentru condiții periculoase sau vătămătoare de muncă
  pentru personalul prevăzut la cap. I și cap. II din anexa nr. VIII la Legea-cadru nr. 153/2017,
  cu modificările și completările ulterioare, cu excepția personalului din administrația publică locală
   +  ARTICOL UNICPentru condiții de muncă periculoase sau vătămătoare, mărimea sporului pentru personalul prevăzut la cap. I și cap. II din anexa nr. VIII la Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția personalului din administrația publică locală, în funcție de numărul de factori de risc întruniți, este următoarea:a) spor de la 10,1% până la 15% din salariul de bază pentru personalul care își desfășoară activitatea sub influența a 4 factori de risc din cei prevăzuți la art. 5 din regulamentul-cadru;b) spor de la 5,1% până la 10% din salariul de bază pentru personalul care își desfășoară activitatea sub influența a 3 factori de risc din cei prevăzuți la art. 5 din regulamentul-cadru;c) spor de până la 5% din salariul de bază pentru personalul care își desfășoară activitatea sub influența a 2 factori de risc din cei prevăzuți la art. 5 din regulamentul-cadru.
   +  Anexa nr. 2la regulamentul-cadru
  Mărimea sporului pentru condiții periculoase sau vătămătoare de muncă
  pentru personalul prevăzut la anexa nr. VII la Legea-cadru nr. 153/2017,
  cu modificările și completările ulterioare, cu excepția personalului din administrația publică locală
   +  ARTICOL UNICPentru condiții de muncă periculoase sau vătămătoare, mărimea sporului pentru personalul prevăzut la anexa nr. VII la Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția personalului din administrația publică locală, în funcție de numărul de factori de risc întruniți, este următoarea:a) spor de la 6,1% până la 10% din salariul de bază pentru personalul care își desfășoară activitatea sub influența a 4 factori de risc din cei prevăzuți la art. 5 din regulamentul-cadru;b) spor de la 3,1% până la 6% din salariul de bază pentru personalul care își desfășoară activitatea sub influența a 3 factori de risc din cei prevăzuți la art. 5 din regulamentul-cadru;c) spor de până la 3% din salariul de bază pentru personalul care își desfășoară activitatea sub influența a 2 factori de risc din cei prevăzuți la art. 5 din regulamentul-cadru.
   +  Anexa nr. 3 la regulamentul-cadru
  Condițiile de acordare a sporurilor personalului din
  Administrația Publică Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor
   +  Articolul 1Personalul din instituțiile publice sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor beneficiază și de următoarele categorii de sporuri:I. Sporul pentru condiții deosebit de periculoase determinate de boli cum sunt TBC, bruceloză, gripa aviară, encefalopatii spongiforme transmisibile, salmoneloze, alte zoonoze, pestă, febra aftoasă, leucoze și alte boli asemenea, de activități de anatomie patologică, de necropsie și de medicină legală, corespunzător activității efective desfășurate în aceste condiții, precum și corespunzător activității specifice din institutele veterinare și laboratoarele sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor din cadrul direcțiilor sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor județene și a municipiului București - de până la 75%;A) Sporul pentru condiții deosebit de periculoase - de la 25% până la 75%, - se acordă pentru:1) personalul aparatului propriu al Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor și al unităților din subordinea acesteia care participă efectiv în campaniile de prevenire și combatere a TBC, bruceloză, gripa aviară, encefalopatii spongiforme transmisibile, salmoneloze, alte zoonoze, pestă, febra aftoasă, leucoze și alte asemenea boli, epizootii sau zoonoze, stabilite prin ordin al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor sau decizie a directorului executiv/directorului, după caz;2) personalul care își desfășoară activitatea în cadrul structurilor din institutele veterinare, respectiv din cadrul laboratoarelor sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor din cadrul direcțiilor sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene și a municipiului București, în care se desfășoară efectiv activități de anatomie patologică, necropsie și medicină legală;3) personalul care desfășoară nemijlocit activități în domeniile cu risc maxim de contagiune, respectiv: morfopatologie, serologie, virusologie, bacteriologice, biologie moleculară, parazitologie, micologie, microbiologie, histopatologie și toxicologie, din cadrul structurilor din institutele veterinare, respectiv din laboratoarele sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor din cadrul direcțiilor sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene și a municipiului București;4) personalul care își desfășoară activitatea în cadrul incintei de biosecuritate sau lucrează nemijlocit cu agenți zoonotici vii care produc boli grave, cum ar fi rabie, gripa aviară, bruceloză, TBC, în cadrul institutelor veterinare, respectiv din cadrul laboratoarele sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor din cadrul direcțiilor sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene și a municipiului București;5) personalul care își desfășoară activitatea în cadrul structurilor din aparatul propriu al Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor și al unităților din subordinea acesteia, altul decât personalul prevăzut la pct. 2), care desfășoară activități de necropsie și medicină legală și/sau desfășoară activități de eutanasiere a animalelor bolnave.B) Sporul pentru condiții deosebit de periculoase - de la 25% până la 50% - se acordă pentru:1) personalul care își desfășoară activitatea în cadrul structurilor din institutele veterinare, respectiv din laboratoarele sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor din cadrul direcțiilor sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene și a municipiului București, în domeniile cu risc maxim de contagiune, respectiv: morfopatologie, serologie, virusologie, bacteriologie, biologie moleculară, parazitologie, micologie și microbiologie;2) personalul care își desfășoară activitatea în cadrul structurilor din institutele veterinare, respectiv din laboratoarele sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor din cadrul direcțiilor sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene și a municipiului București, cu atribuții în domeniul histopatologiei și al toxicologiei;3) personalul care își desfășoară activitatea în cadrul structurilor din institutele veterinare, respectiv din laboratoarele sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor din cadrul direcțiilor sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene și a municipiului București, cu atribuții referitoare la TBC;4) personalul care își desfășoară activitatea în cadrul structurilor din institutele veterinare, respectiv din laboratoarele sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor din cadrul direcțiilor sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene și a municipiului București, cu atribuții referitoare la bruceloza bovină, ovină și porcină;5) personalul care își desfășoară activitatea în cadrul structurilor din institutele veterinare, respectiv din laboratoarele sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor din cadrul direcțiilor sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene și a municipiului București, cu atribuții referitoare la gripa aviară, encefalopatii spongiforme transmisibile, salmoneloze, alte zoonoze, pestă, febră aftoasă, leucoze și alte asemenea boli;6) personalul care își desfășoară activitatea în cadrul structurilor din institutele veterinare, respectiv din laboratoarele sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor din cadrul direcțiilor sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene și a municipiului București, cu atribuții referitoare la epidemiologie, monitorizare și monitorizare boli, sănătatea animalelor, monitorizarea și controlul produselor farmaceutice, produselor biologice și al altor produse de uz veterinar, respectiv cu atribuții privind diagnosticul bolilor la animale;7) personalul care își desfășoară activitatea în cadrul structurilor din institutele veterinare, respectiv din laboratoarele sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor din cadrul direcțiilor sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene și a municipiului București, cu atribuții referitoare la siguranța alimentelor și furajelor;8) personalul care își desfășoară activitatea în cadrul structurilor din institutele veterinare, respectiv din laboratoarele sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor din cadrul direcțiilor sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene și a municipiului București, cu atribuții referitoare la reziduuri și contaminanți.C) Sporul pentru condiții deosebit de periculoase - de la 25% până la 40% - se acordă pentru:1) personalul din cadrul structurilor de specialitate din institutele veterinare - respectiv din cadrul laboratoarelor sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor din cadrul direcțiilor sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene și a municipiului București, altul decât cel prevăzut la lit. A) și B);2) personalul care îngrijește animalele din biobază, care participă la incinerarea cadavrelor și a materialelor cu risc sporit de contagiune și șoferii de pe ambulanțe veterinare, autolaboratoare, mașini de dezinfecție, mașini de intervenție și alte mașini și/sau personalul de pe șalupele utilizate în activități specifice, altul decât cel prevăzut la lit. A) și B).II. Sporul pentru condiții deosebite de muncă vătămătoare/periculoase care implică risc de îmbolnăvire și/sau contagiune directă sau indirectă, respectiv riscuri asociate datorate condițiilor specifice de desfășurare a activității - de până la 35%;A) Sporul pentru condiții deosebite de muncă vătămătoare/periculoase - de la 23% până la 35% - se acordă pentru:1) personalul care își desfășoară activitatea în structurile privind sănătatea și bunăstarea animalelor, sănătatea publică veterinară, protecția animalelor și a mediului înconjurător, identificarea și înregistrarea animalelor, coordonarea institutelor veterinare, monitorizarea și controlul produselor farmaceutice, produselor biologice și al altor produse de uz veterinar, ecarisarea teritoriului și neutralizarea deșeurilor necomestibile provenite de la animale, siguranța alimentelor și furajelor din cadrul aparatului propriu al Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor și al unităților din subordine;2) personalul care își desfășoară activitatea în circumscripțiile sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor oficiale;3) personalul care își desfășoară activitatea în structurile de inspecții, respectiv control oficial din cadrul aparatului propriu al Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor și al unităților din subordine, cu excepția celui prevăzut la pct. 1) și 2);4) personalul care își desfășoară activitate în cadrul posturilor de inspecție la frontieră prin care se importă, exportă sau tranzitează animale vii sau produse de origine animală și nonanimală;5) personalul de specialitate, respectiv din structurile de specialitate care își desfășoară activitatea în cadrul aparatului propriu al Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor și al unităților din subordine, altul decât personalul prevăzut la pct. I. din prezentul articol și pct. 1)-4) din prezenta literă.B) Sporul pentru condiții deosebite de muncă vătămătoare/periculoase - de la 20% până la 30% - se acordă pentru:1) personalul din cadrul aparatului propriu al Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor și al unităților din subordine, altul decât cel prevăzut la lit. A);2) personalul care deservește ambulanțele veterinare, autolaboratoarele, mașinile de dezinfecție, mașinile de intervenție și alte mașini, respectiv șalupele utilizate în cadrul aparatului propriu al Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor și al unităților din subordine, altul decât cel prevăzut la pct. I lit. C).III. Sporul de izolare și pentru condiții deosebite de muncă reprezentate de izolare datorată activității desfășurate în localități amplasate la altitudine, care au căi de acces dificile sau unde atragerea personalului se face cu dificultate, în posturile de inspecție la frontieră amplasate în afara localităților sau de activitatea desfășurată în condiții de radiații și altele asemenea stabilite de ordonatorul principal de credite, cu consultarea sindicatelor - de până la 20%A) Spor - de la 15% până la 20% - se acordă pentru:1) personalul care, prin natura activității, lucrează cel puțin 50% din timpul normal de lucru în localități amplasate în zone de munte la peste 1.000 m altitudine sau în Delta Dunării, în zone greu accesibile, stabilit prin decizie a directorului executiv al direcției sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, cu consultarea sindicatului;2) personalul din cadrul aparatului propriu al Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor și al unităților din subordine care își desfășoară activitatea în condiții de radiații sau alte emisii, respectiv în condiții de stres, care pot determina riscul de a suferi accidente sau îmbolnăviri, stabilite prin buletine de determinare, stabilit prin ordin al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor sau decizie a directorului executiv/ directorului, după caz, cu consultarea sindicatului;3) personalul care, prin natura activității, lucrează în localități unde numărul personalului de specialitate este sub 50% din numărul de posturi aprobat pentru structura respectivă, iar personalul de specialitate existent preia o parte din sarcinile ce revin posturilor vacante, stabilit prin decizie a directorului executiv al direcției sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București, cu consultarea sindicatului.B) Spor - de la 10% până la 15% - se acordă pentru:1) personalul care prin natura activității lucrează cel puțin 50% din timpul normal de lucru în localități amplasate în zone de munte la peste 800 m altitudine sau în Delta Dunării, stabilit prin decizie a directorului executiv al direcțiilor sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, cu consultarea sindicatului;2) personalul care prin natura activității lucrează cel puțin 50% din timpul normal de lucru în localități în care aprovizionarea cu cele necesare traiului curent este greoaie și se face la intervale mari de timp, altul decât cel prevăzut la pct. A), stabilit prin decizie a directorului executiv al direcțiilor sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, cu consultarea sindicatului;3) personalul care prin natura activității lucrează în posturile de inspecție la frontieră amplasate în afara localităților, la distanta mai mare de 10 km, stabilit prin act administrativ al conducătorului instituției, cu consultarea sindicatului.C) Spor - de la 5% până la 10% - se acordă pentru personalul care prin natura activității lucrează în posturile de inspecție la frontieră amplasate în afara localităților la distanță mai mare de 5 km, stabilit prin act administrativ al conducătorului instituției, cu consultarea sindicatului.  +  Articolul 2La stabilirea sporului efectiv în cadrul procentelor aprobate se vor avea în vedere următoarele criterii:2.1. riscul de îmbolnăvire și de accidentare;2.2. natura factorilor nocivi: fizici, chimici sau biologici și acțiunea acestora asupra organismului;2.3. indicele de morbiditate specific;2.4. intensitatea de acțiune a factorilor nocivi sau asocierea acestor factori;2.5. durata de expunere la acțiunea factorilor nocivi;2.6. existența unor condiții de muncă ce implică un efort fizic mare, în condiții nefavorabile de microclimat, zgomot intens sau vibrații;2.7. existența unor condiții de muncă ce implică stresul determinat de un risc de accidentare sau îmbolnăvire;2.8. solicitare nervoasă, în raport cu specificul locului de muncă;2.9. mecanismul de acțiune a factorilor nocivi, cunoscuți ca expunere specifică;2.10. alte condiții de muncă vătămătoare, grele sau periculoase, care pot duce la uzura prematură a organismului.  +  Articolul 3(1) Următoarele categorii de personal nu pot cumula sporurile pentru condițiile de muncă acordate potrivit prezentului regulament-cadru:a) persoanelor care beneficiază de sporul acordat potrivit art. 1 pct. I nu li se poate acorda cumulat și sporul prevăzut la anexa nr. VIII cap. II lit. I art. 1 alin. (1) și art. 2 alin. (1) lit. b) din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare;b) persoanelor care beneficiază de sporul acordat potrivit art. 1 pct. II nu li se poate acorda cumulat și sporul prevăzut la anexa nr. VIII cap. II lit. I art. 1 alin. (1) și art. 2 alin. (1) lit. a) din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare;c) persoanelor care beneficiază de sporul acordat potrivit art. 1 pct. I, respectiv pct. II nu li se poate acorda cumulat și sporul prevăzut la anexa nr. VIII cap. I lit. B art. 1 din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare;d) persoanelor care beneficiază de sporul acordat potrivit art. 1 pct. III nu li se poate acorda cumulat și sporul prevăzut la anexa nr. VIII cap. II lit. I art. 1 alin. (1) și art. 2 alin. (1) lit. c) din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare.(2) În situația în care unele categorii de personal, datorită specificului activității, își desfășoară activitatea în locuri de muncă ce se regăsesc în una sau mai multe grupe, prevăzute la art. 1 pct. I, respectiv pct. II, vor beneficia de un singur spor, și anume de cel mai mare.  +  Articolul 4Personalul din cadrul aparatului propriu al Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor și al unităților din subordine care, datorită specificului activității desfășurate, întrunește mai multe criterii dintre cele prevăzute la art. 2 poate beneficia de cumularea acestor sporuri, respectiv de sporul acordat potrivit art. 1 pct. I sau pct. II cumulat cu cel acordat potrivit art. 1 pct. III.  +  Articolul 5(1) În cazurile în care se menționează personalul aparatului propriu al Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor și al unităților subordonate se va înțelege întregul personal al acestor instituții publice.(2) În cazurile în care se menționează personalul din structurile sau structurile de specialitate se va înțelege întregul personal cuprins în structuri/structuri de specialitate, conform statului de funcții în vigoare.  +  Articolul 6În cazul institutelor veterinare, respectiv al laboratoarelor sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor din cadrul direcțiilor sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene și a municipiului București care au structuri de diferite profiluri se acordă spor corespunzător profilului în care personalul își desfășoară activitatea efectiv.  +  Articolul 7Personalul care în cadrul programului de lucru își desfășoară activitatea fracționat în mai multe structuri prevăzute în prezentul regulament, cu sporuri diferite, beneficiază de sporul prevăzut pentru fiecare loc de muncă, în funcție de timpul lucrat efectiv care va fi certificat de către conducătorul fiecărei structuri.  +  Articolul 8Cuantumul sporului se stabilește prin aplicarea cotei procentuale asupra salariului de bază raportat la prevederile prezentului regulament-cadru.  +  Articolul 9Nominalizarea personalului care beneficiază de sporuri în conformitate cu prezentul regulament se face de către șeful ierarhic și se aprobă prin ordin al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor sau decizie a directorului executiv/directorului, după caz, cu consultarea sindicatelor.  +  Articolul 10(1) Beneficiază de sporurile stabilite potrivit prezentului regulament-cadru personalul din cadrul aparatului propriu al Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor și al unităților din subordine:a) funcționari publici;b) personal contractual, inclusiv personalul angajat pentru efectuarea prestațiilor în cadrul campaniilor de prevenire și combatere a unor epizootii sau a unor zoonoze deosebit de grave și altele asemenea.(2) Prevederile prezentului regulament-cadru se aplică în mod corespunzător și pentru personalul ce își desfășoară activitatea în specialitatea sanitar-veterinară în cadrul structurilor specifice din ministerele sau celelalte instituții publice care dispun de structuri sanitar-veterinare proprii.  +  Articolul 11Aparatul propriu al Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor și unitățile din subordine iau toate măsurile necesare care să conducă la îmbunătățirea și/sau, după caz, menținerea condițiilor de muncă pentru toate categoriile de personal.
  -----