ORDIN nr. 7.166 din 18 decembrie 2017privind stabilirea obligațiilor fiscale locale care se plătesc în contul unic
EMITENT
 • MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE, ADMINISTRAȚIEI PUBLICE ȘI FONDURILOR EUROPENE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1023 din 22 decembrie 2017  În temeiul prevederilor art. 163 alin. (2) și al art. 342 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, al prevederilor art. 14 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 15/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării regionale, administrației publice și fondurilor europene, emite următorul ordin:  +  Articolul 1(1) Creanțele fiscale locale care se plătesc în contul unic deschis de către organele fiscale locale sunt amenzile contravenționale.(2) Amenzile contravenționale datorate la bugetele locale se plătesc în contul unic de venituri «Sume încasate pentru bugetul local în contul unic, în curs de distribuire», deschis pe codul de identificare fiscală al unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, la unitățile Trezoreriei Statului unde are deschis cont organul fiscal local. (la 01-01-2018, Alineatul (2) din Articolul 1 a fost modificat de Articolul I din ORDINUL nr. 7.299 din 27 decembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1036 din 28 decembrie 2017 )  +  Articolul 2(1) Contul unic „Sume încasate pentru bugetul local în contul unic, în curs de distribuire“, deschis de organul fiscal local la unitățile Trezoreriei Statului unde are cont organul fiscal, va fi comunicat prin publicare pe site-ul fiecărui organ fiscal local.(2) Conturile unice odată deschise de către organele fiscale locale se comunică, în termen de 3 zile lucrătoare de la deschiderea acestora la unitățile Trezoreriei Statului, Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, în vederea publicării acestora pe pagina web: www.dpfbl.mdrap.ro.  +  Articolul 3(1) Ordinea de stingere a amenzilor contravenționale achitate în contul unic este următoarea:a) amenzile contravenționale pentru care, conform legii, contravenientul poate achita jumătate din minimul amenzii, dacă plata se face în termen de 48 de ore sau, după caz, în termen de două zile lucrătoare;b) celelalte amenzi contravenționale aplicate contribuabilului și aflate în evidența organului fiscal la data plății, în ordinea vechimii lor.(2) Dacă două sau mai multe amenzi contravenționale au fost aplicate în aceeași zi, suma achitată de contribuabil stinge în mod proporțional din cuantumul fiecărei amenzi contravenționale. (3) În cazul în care amenzile contravenționale prevăzute la alin. (1) lit. a) nu se află în evidența organului fiscal local, contravenientul va preciza în ordinul de plată numărul și data procesului-verbal de constatare a contravenției, emitentul acestuia și sintagma „plată 48 ore“ sau, după caz, „plată 2 zile lucrătoare“.  +  Articolul 4În cazul în care după stingerea tuturor amenzilor contravenționale aflate în evidența organului fiscal local la data plății în contul unic rămân sume disponibile, acestea vor stinge restul creanțelor fiscale sau bugetare aflate în evidența organului fiscal local.  +  Articolul 5Autoritățile administrației publice locale și organele fiscale locale vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 6Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare începând cu 1 ianuarie 2018.
  p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale,
  administrației publice și fondurilor europene,
  Sirma Caraman,
  secretar de stat
  București, 18 decembrie 2017.Nr. 7.166.----