ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 107 din 20 decembrie 2017pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact în domeniul achizițiilor publice
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1022 din 22 decembrie 2017  Având în vedere necesitatea adoptării unor măsuri urgente pentru perfecționarea și flexibilizarea sistemului achizițiilor publice, în caz contrar existând riscul diminuării gradului de cheltuire a fondurilor alocate, inclusiv a fondurilor europene, consecința cea mai gravă în acest caz reprezentând-o amânarea/întârzierea implementării unor proiecte de investiții majore, cu impact social și economic la nivel național sau local,ținând cont de faptul că începând cu 1 februarie 2017 salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată a fost crescut, fapt ce are un impact semnificativ în derularea contractelor de achiziție publică/sectorială, existând riscul neducerii la îndeplinire a contractelor semnate și reluarea procedurii de atribuire,luând în considerare perioada lungă pe care o presupune procedura parlamentară, precum și faptul că legile pentru care se aduc modificările din prezenta ordonanță de urgență au fost adoptate în procedură de urgență, iar în procesul de adoptare au fost introduse o serie de elemente noi care necesită o corelare urgentă a anumitor prevederi cu textul actului normativ în ansamblu, situație constatată din aplicarea practică a acestora,în considerarea faptului că aspectele sus-menționate vizează interesul general public și constituie situații de urgență a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul ILegea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 390 din 23 mai 2016, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 4 alineatul (1), litera c) se modifică și va avea următorul cuprins: c) asocierile formate de una sau mai multe autorități contractante dintre cele prevăzute la lit. a) sau b).2. La articolul 4, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins: (3) Se consideră că nevoile de interes general, prevăzute la alin. (2) lit. a), au caracter industrial sau comercial, dacă entitatea înființată, în condițiile legii, de către o autoritate contractantă îndeplinește în mod cumulativ următoarele condiții:a) funcționează în condiții normale de piață;b) urmărește obținerea unui profit;c) suportă pierderile care rezultă din exercitarea activității sale.3. La articolul 6 alineatul (3), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:b) valoarea estimată, fără TVA, a contractului este egală sau mai mare decât pragul prevăzut la art. 7 alin. (1) lit. b^1);4. La articolul 7 alineatul (1), după litera b) se introduce o nouă literă, litera b^1), cu următorul cuprins:b^1) 929.089 lei, pentru contractele de achiziții publice/acordurile-cadru de produse și de servicii atribuite de autoritățile contractante locale, așa cum sunt acestea definite la art. 23 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și de cele aflate în subordinea acestora;5. La articolul 7 alineatul (1), partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 7(1) Procedurile de atribuire reglementate de prezenta lege, pentru care este obligatorie publicarea unui anunț de participare și/sau de atribuire în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, se aplică în cazul atribuirii contractelor de achiziție publică/acordurilor-cadru a căror valoare estimată, fără TVA, este egală sau mai mare decât următoarele praguri valorice:6. Articolul 19 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 19Prin excepție de la prevederile art. 17 și 18, autoritatea contractantă poate aplica procedura simplificată sau, în condițiile art. 7 alin. (5), achiziția directă, pentru atribuirea contractelor pe loturi individuale, în cazul în care sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiții:a) valoarea estimată, fără TVA, a lotului respectiv este mai mică de 355.632 lei, în cazul achiziției de produse sau servicii, sau mai mică de 4.445.400 lei, în cazul achiziției de lucrări;b) valoarea cumulată a loturilor pentru care este îndeplinită condiția prevăzută la lit. a) și care sunt sau au fost atribuite în temeiul prezentului articol nu depășește 20% din valoarea globală a tuturor loturilor în care a fost împărțită lucrarea avută în vedere, achiziția de produse similare ori serviciile avute în vedere.7. La articolul 28, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 28(1) Prezenta lege nu se aplică contractelor de achiziție publică/acordurilor-cadru și concursurilor de soluții pe care autoritatea contractantă este obligată să le atribuie sau să le organizeze conform unor proceduri de atribuire diferite de cele prevăzute în prezenta lege:a) instituite printr-un instrument juridic care creează obligații juridice internaționale, precum un acord internațional, încheiat în conformitate cu Tratatele, între România și una sau mai multe țări terțe sau subdiviziuni ale acestora, care vizează lucrări, produse sau servicii destinate implementării sau exploatării în comun a unui proiect de către semnatari sau ca urmare a aplicării unei proceduri specifice prevăzute de legislația europeană, în contextul programelor și proiectelor de cooperare teritorială;b) stabilite de către o organizație internațională.(2) Autoritățile contractante au obligația de a informa ANAP cu privire la acordurile prevăzute la alin. (1) lit. a) existente în domeniul lor de activitate, încheiate în conformitate cu Tratatele.8. Articolul 33 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 33(1) Prezenta lege nu se aplică pentru atribuirea contractelor de achiziție publică pentru structurile autorităților contractante care funcționează pe teritoriul altor state atunci când valoarea contractului este mai mică decât pragurile valorice prevăzute la art. 7 alin. (1).(2) Pentru atribuirea contractelor de achiziție publică care intră sub incidența prevederilor alin. (1), autoritatea contractantă elaborează norme proprii care să asigure aplicarea principiilor prevăzute la art. 2 alin. (2) din prezenta lege.9. Articolul 53 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 53Orice operator economic are dreptul de a participa la procedura de atribuire în calitate de ofertant sau candidat, individual ori în comun cu alți operatori economici, inclusiv în forme de asociere temporară constituite în scopul participării la procedura de atribuire, în condițiile prevăzute de prezenta lege.10. La articolul 55, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 55(1) Autoritatea contractantă solicită ofertantului/ candidatului să precizeze în ofertă ori în solicitarea de participare:a) partea/părțile din contract pe care intenționează să o/le subcontracteze; șib) datele de identificare ale subcontractanților propuși, dacă aceștia din urmă sunt cunoscuți la momentul depunerii ofertei sau a solicitării de participare.11. Articolul 68 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 68(1) Procedurile de atribuire reglementate de prezenta lege, aplicabile pentru atribuirea contractelor de achiziție publică/acordurilor-cadru sau organizarea concursurilor de soluții cu o valoare estimată egală sau mai mare decât valorile prevăzute la art. 7 alin. (5), sunt următoarele:a) licitația deschisă;b) licitația restrânsă;c) negocierea competitivă;d) dialogul competitiv;e) parteneriatul pentru inovare;f) negocierea fără publicare prealabilă;g) concursul de soluții;h) procedura de atribuire aplicabilă în cazul serviciilor sociale și al altor servicii specifice;i) procedura simplificată.(2) Procedura de atribuire aplicată în cazul serviciilor sociale și al altor servicii specifice menționată la alin. (1) lit. h) este:a) una din procedurile prevăzute la alin. (1) lit. a)-g) în cazul în care valoarea estimată este egală sau mai mare decât pragul prevăzut la art. 7 alin. (1) lit. c);b) procedura proprie, în cazul în care valoarea estimată este mai mică decât pragul prevăzut la art. 7 alin. (1) lit. c).12. La articolul 104 alineatul (1), literele a) și c) se modifică și vor avea următorul cuprins: a) dacă în cadrul unei proceduri de licitație deschisă, licitație restrânsă ori procedură simplificată organizate pentru achiziția produselor, serviciilor sau lucrărilor respective nu a fost depusă nicio ofertă/solicitare de participare sau au fost depuse numai oferte/solicitări de participare neadecvate, cu condiția să nu se modifice în mod substanțial condițiile inițiale ale achiziției și, la solicitarea Comisiei Europene, să fie transmis acesteia un raport;.................................................................................................c) ca o măsură strict necesară, atunci când perioadele de aplicare a procedurilor de licitație deschisă, licitație restrânsă, negociere competitivă sau procedura simplificată nu pot fi respectate din motive de extremă urgență, determinate de evenimente imprevizibile și care nu se datorează sub nicio formă unei acțiuni sau inacțiuni a autorității contractante.13. La articolul 109, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins: (3) Anonimatul este menținut până la momentul la care juriul adoptă o decizie sau formulează o opinie, în acest sens nu sunt aplicabile prevederile art. 63 alin. (2) privind obligația publicării prin mijloace electronice a denumirii și a datele de identificare ale ofertantului/candidatului/subcontractantului propus/terțului susținător.14. La articolul 111, alineatele (1) și (4) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 111(1) Fără a aduce atingere principiilor prevăzute la art. 2 alin. (2), în cazul atribuirii unui contract de achiziție publică/acord-cadru care are ca obiect servicii sociale și alte servicii specifice, prevăzute în anexa nr. 2, cu o valoare estimată egală sau mai mare decât pragul prevăzut la art. 7 alin. (1) lit. c), autoritatea contractantă are următoarele obligații:a) de a-și face cunoscută intenția de a achiziționa respectivele servicii fie prin publicarea unui anunț de participare, fie prin intermediul unui anunț de intenție valabil în mod continuu;b) de a publica un anunț de atribuire a contractului..................................................................................................(4) Criteriile de atribuire utilizate pentru atribuirea contractelor de achiziție publică/acordurilor-cadru având ca obiect servicii sociale și alte servicii specifice, prevăzute în anexa nr. 2 și a căror valoarea estimată este egală sau mai mare decât pragul de la art. 7 alin. (1) lit. c), sunt cel mai bun raport calitate-preț sau cel mai bun raport calitate-cost, prevăzute la art. 187 alin. (3) lit. c) și d), ținându-se seama de criteriile de calitate și de sustenabilitate ale serviciilor sociale.15. La articolul 113, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (4^1), cu următorul cuprins:(4^1) În cazul prevăzut la alin. (4) lit. a), autoritatea contractantă are dreptul de a decide organizarea unei etape finale de licitație electronică, caz în care are obligația de a preciza această decizie în anunțul de participare simplificat și în documentația de atribuire.16. La articolul 113, alineatele 12 și 13 se abrogă. 17. Articolul 114 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 114Autoritatea contractantă atribuie acordurile-cadru prin aplicarea procedurilor corespunzătoare prevăzute la art. 68.18. La articolul 131 alineatul (1), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:a) ca o etapă finală a procedurii de licitație deschisă, licitație restrânsă, negociere competitivă sau procedură simplificată;19. La articolul 153 alineatul (1), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:a) în cazul în care, din orice motiv, informațiile suplimentare sau răspunsul autorității contractante la solicitările de clarificări transmise de către operatorii economici nu sunt transmise în termenele prevăzute la art. 161, deși clarificările sau informațiile suplimentare au fost solicitate de operatorul economic în termenul prevăzut în anunțul de participare/simplificat/de concurs;20. La articolul 160, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 160(1) Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificări sau informații suplimentare în legătură cu documentația de atribuire, cu respectarea termenului limită stabilit de autoritatea contractantă în anunțul de participare/simplificat/de concurs.(2) Autoritatea contractantă stabilește prin anunțul de participare/simplificat/de concurs unul sau două termene-limită în care va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificare/informațiilor suplimentare, conform prevederilor normelor metodologice la prezenta lege.21. Articolul 161 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 161În măsura în care solicitările de clarificări sau informații suplimentare au fost adresate în termenul prevăzut în anunțul de participare/simplificat/de concurs, răspunsul autorității contractante la aceste solicitări trebuie să fie transmis cu cel puțin 10 zile, respectiv 5 zile în situațiile de urgență demonstrate în mod corespunzător de autoritatea contractantă, prevăzute la art. 74 alin. (3) și art. 79 alin. (5), înainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor sau solicitărilor de participare.22. La articolul 167, alineatul (4) se abrogă.23. La articolul 175 alineatul (2), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:a) un anumit nivel minim al cifrei de afaceri anuale, inclusiv o anumită cifră de afaceri minimă în domeniul obiectului contractului de achiziție publică/acordului-cadru; cifra de afaceri minimă anuală impusă operatorilor economici nu trebuie să depășească de două ori valoarea estimată a contractului de achiziție publică sau, după caz, la valoarea maximă anticipată a contractelor subsecvente ce urmează să se execute în același timp sau, dacă aceasta nu este cunoscută, la valoarea estimată a celui mai mare contract subsecvent;24. La articolul 176, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 176(1) În cazul în care urmează să fie atribuite contracte de achiziții publice în baza unui acord-cadru cu reluarea competiției, nivelul cifrei de afaceri minime anuale prevăzut la art. 175 alin. (2) lit. a) se raportează la valoarea maximă anticipată a contractelor subsecvente ce urmează să se execute în același timp sau, dacă aceasta nu este cunoscută, la valoarea estimată a celui mai mare contract subsecvent.25. La articolul 182, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins: (2) În ceea ce privește îndeplinirea criteriilor referitoare la calificările educaționale și profesionale prevăzute la art. 179 lit. g) sau la experiența profesională relevantă, operatorul economic poate să se bazeze pe capacitatea terțului susținător doar atunci când acesta va desfășura efectiv lucrările sau serviciile în legătură cu care sunt necesare respectivele calificări.26. La articolul 182, alineatul (5) se abrogă.27. La articolul 185, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 185(1) În cazul în care mai mulți operatori economici participă în comun la procedura de atribuire, îndeplinirea criteriilor privind capacitatea tehnică și profesională, precum și cea privind situația economică și financiară, se demonstrează prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului, iar autoritatea contractantă solicită ca aceștia să răspundă în mod solidar pentru executarea contractului de achiziție publică/acordului-cadru.28. La articolul 187 alineatul (8), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:b) contractelor de achiziție publică/acorduri-cadru de proiectare și execuție sau de servicii care sunt aferente proiectelor de infrastructură de transport transeuropene, așa cum sunt definite în prezenta lege, și drumuri județene.29. La articolul 193, alineatele (2) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:(2) În cazul în care ofertantul/candidatul demonstrează îndeplinirea criteriilor referitoare la situația economică și financiară ori privind capacitatea tehnică și profesională bazându-se pe capacitățile altor entități, invocând, după caz, susținerea unui terț, DUAE, împreună cu angajamentul de susținere, trebuie să fie completat separat și de către terțul/terții susținător (i) pe a căror capacitate se bazează ofertantul/ candidatul. DUAE prezentat de terțul/terții susținător (i) va include toate informațiile menționate la alin. (1) lit. a), precum și informațiile de la alin. (1) lit. b) și c) care prezintă relevanță pentru susținerea acordată în cadrul procedurii de atribuire respective.(3) În cazul în care ofertantul/candidatul intenționează să subcontracteze o parte/părți din contract, DUAE include și informații privind partea din contract care urmează a fi eventual subcontractată și va avea anexat acordul de subcontractare. Subcontractanții pe a căror capacități se bazează ofertantul/candidatul trebuie să completeze, la rândul lor, DUAE separat, incluzând toate informațiile menționate la alin. (1) lit. a), precum și cele de la alin. (1) lit. b) și c) care prezintă relevanță din perspectiva capacităților subcontractanților pe care se bazează ofertantul/candidatul în cadrul procedurii de atribuire respective. În cazul subcontractanților pe a căror capacități ofertantul/candidatul nu se bazează, DUAE va conține numai informațiile menționate la alin. (1) lit. a).30. La articolul 200, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 200(1) În cazul în care autoritatea contractantă impune operatorilor economici obligația prezentării unor certificări specifice, acordate de organisme independente care atestă respectarea de către aceștia a anumitor standarde de asigurare a calității, inclusiv privind accesibilitatea pentru persoanele cu dizabilități, sau standarde ori sisteme de management de mediu, aceasta se va raporta la sistemele de asigurare a calității bazate pe seriile de standarde europene relevante certificate de organisme acreditate.31. La articolul 207 alineatul (1), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:b) oferta respectivă a fost depusă de un ofertant care îndeplinește criteriile privind capacitatea și, dacă este cazul, criteriile de selecție și nu se află sub incidența motivelor de excludere.32. La articolul 210, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 210(1) În cazul unei propuneri financiare aparent neobișnuit de scăzută în raport cu lucrările, produsele sau serviciile care constituie obiectul contractului de achiziție publică/acordului-cadru care urmează a fi atribuit/încheiat, autoritatea contractantă are obligația de a solicita ofertantului care a depus o astfel de ofertă clarificări cu privire la prețul sau costurile propuse în respectiva ofertă.33. La articolul 212 alineatul (1), litera d) se modifică și va avea următorul cuprins:d) Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor sau instanța de judecată dispune modificarea/eliminarea unor specificații tehnice/cerințe din caietul de sarcini ori din alte documente emise în legătură cu procedura de atribuire astfel încât nu mai poate fi atins în mod corespunzător scopul achiziției, iar autoritatea contractantă se află în imposibilitatea de a adopta măsuri de remediere, fără ca acestea să afecteze principiile achizițiilor publice reglementate la art. 2 alin. (2);34. La articolul 213, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Autoritatea contractantă are obligația de a face publică decizia de anulare a procedurii de atribuire a contractului de achiziție publică/acordului-cadru, însoțită de justificarea anulării procedurii de atribuire, prin intermediul platformei electronice prevăzute la art. 150 alin. (1), în termen de 5 zile de la adoptarea deciziei de anulare.35. La articolul 214, alineatele (2) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:(2) Pe durata procesului de evaluare, autoritatea contractantă are obligația de a transmite candidaților/ofertanților rezultate parțiale, aferente fiecărei etape intermediare a acestui proces, respectiv rezultatul verificării candidaturilor/DUAE și rezultatul evaluării ofertelor, în conformitate cu condițiile specifice prevăzute prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.(3) Autoritatea contractantă stabilește oferta câștigătoare într-un termen care să nu depășească perioada de valabilitate a ofertelor stabilită prin documentele achiziției. Prin excepție, în cazuri temeinic justificate, această perioadă se poate prelungi, aducându-se la cunoștința operatorilor economici implicați în procedură în termen de maximum două zile de la aprobarea de către conducătorul autorității contractante a deciziei de prelungire.36. La articolul 215 alineatul (2), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:b) fiecărui ofertant respins, motivele concrete care au stat la baza deciziei de respingere a ofertei sale;37. La articolul 215, alineatele (3), (4), (5) și (6) se modifică și vor avea următorul cuprins:(3) Oferta admisibilă este oferta care nu este inacceptabilă, neconformă sau neadecvată.(4) Oferta este considerată inacceptabilă dacă nu îndeplinește condițiile de formă aferente elaborării și prezentării acesteia, a fost prezentată de către un ofertant care nu are calificările necesare sau al cărei preț depășește valoarea estimată, astfel cum a fost stabilită și documentată înainte de inițierea procedurii de atribuire, iar această valoare nu poate fi suplimentată.(5) Oferta este considerată neconformă dacă nu respectă cerințele prezentate în documentele achiziției, a fost primită cu întârziere, prezintă indicii de înțelegeri anticoncurențiale sau corupție sau a fost considerată de autoritatea contractantă ca fiind neobișnuit de scăzută.(6) Solicitarea de participare este considerată neadecvată în situația în care candidatul se află în una dintre situațiile de excludere prevăzute la art. 164, 165 și 167 sau nu îndeplinește criteriile de calificare stabilite de autoritatea contractantă.38. La articolul 215, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (5^1), cu următorul cuprins:(5^1) Oferta este considerată neadecvată dacă este lipsită de relevanță față de obiectul contractului, neputând în mod evident satisface, fără modificări substanțiale, necesitățile și cerințele autorității contractante indicate în documentele achiziției.39. La articolul 221 alineatul (1) litera d), punctul (iii) se modifică și va avea următorul cuprins:(iii) în cazul în care autoritatea contractantă își asumă obligațiile contractantului principal față de subcontractanții acestuia, respectiv aceștia față de autoritatea contractantă;40. La articolul 224 alineatul (1), litera i) se modifică și va avea următorul cuprins:i) nepunerea la dispoziția ANAP a informațiilor referitoare la atribuirea/modificarea contractelor de achiziție publică/ acordurilor-cadru, în scopul îndeplinirii funcțiilor sale;41. Articolul 225 se abrogă.  +  Articolul IILegea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 391 din 23 mai 2016, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 3 alineatul (1), literele e), r), bb), jj) și ccc) se modifică și vor avea următorul cuprins:e) autorități contractante:(i) autoritățile și instituțiile publice centrale sau locale, precum și structurile din componența acestora care au delegată calitatea de ordonator de credite și care au stabilite competențe în domeniul achizițiilor sectoriale;(ii) organismele de drept public;(iii) asocierile formate de una sau mai multe autorități contractante dintre cele prevăzute la pct. (i) sau (ii);.................................................................................................r) document al achiziției - invitația la o procedură concurențială de ofertare, anunțul de participare, documentația de atribuire, precum și orice document suplimentar emis de entitatea contractantă sau la care aceasta face trimitere pentru a descrie sau stabili elemente ale achiziției sectoriale ori ale procedurii de atribuire;................................................................................................bb) întreprindere publică - persoana juridică ce desfășoară activități economice și asupra căreia se exercită direct sau indirect, ca urmare a unor drepturi de proprietate, a participațiilor financiare sau a regulilor specifice prevăzute în actul de înființare a întreprinderii respective, influența dominantă a unei autorități contractante în sensul lit. e); prezumția de exercitare a influenței dominante se aplică în orice situație în care, în raport cu o astfel de persoană, una sau mai multe autorități contractante în sensul lit. e) se află, direct ori indirect, în cel puțin unul dintre următoarele cazuri:(i) dețin majoritatea capitalului subscris;(ii) dețin controlul majorității voturilor asociate acțiunilor emise de întreprindere;(iii) pot numi în componența consiliului de administrație, a organului de conducere sau de supraveghere mai mult de jumătate din numărul membrilor acestuia;.................................................................................................jj) organisme de drept public - orice entități care îndeplinesc în mod cumulativ următoarele condiții:(i) sunt înființate pentru a satisface nevoi de interes general, fără caracter comercial sau industrial, indiferent de forma de constituire sau organizare;(ii) au personalitate juridică;(iii) sunt finanțate, în majoritate, de către autorități contractante dintre cele prevăzute la lit. e) pct. (i) sau de către alte organisme de drept public sau se află în subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea ori controlul unei entități dintre cele prevăzute la lit. e) pct. (i) sau ale unui alt organism de drept public sau mai mult de jumătate din membrii consiliului de administrație/organului de conducere sau de supraveghere sunt numiți de către o autoritate contractantă dintre cele prevăzute la lit. e) pct. (i) sau de către un alt organism de drept public;.................................................................................................ccc) unitate de achiziții centralizate - o entitate contractantă în sensul art. 4 alin. (1) sau o autoritatea contractantă în sensul lit. e), care furnizează activități de achiziție centralizate și, după caz, activități de achiziție auxiliare; achizițiile desfășurate de o unitate de achiziții centralizate în vederea realizării de activități de achiziție centralizate sunt considerate a fi achiziții în scopul desfășurării unei activități relevante prevăzute la art. 5-11;2. La articolul 4 alineatul (1), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:a) autorități contractante în sensul art. 3 alin. (1) lit. e);3. La articolul 4 alineatul (1), litera d) se abrogă.4. La articolul 5 alineatul (2), partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Livrarea gazelor sau energiei termice prin rețele destinate furnizării de servicii publice de către o entitate contractantă, alta decât o autoritate contractantă, nu se consideră a fi o activitate relevantă în sensul alin. (1), dacă sunt îndeplinite cumulativ condițiile următoare:5. La articolul 6 alineatul (2), partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Livrarea energiei electrice prin rețele destinate furnizării de servicii publice de către o entitate contractantă, alta decât o autoritate contractantă, nu se consideră a fi o activitate relevantă în sensul alin. (1), dacă sunt îndeplinite cumulativ condițiile următoare:6. La articolul 6, alineatul (3) se abrogă.7. La articolul 7 alineatul (3), partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Furnizarea apei potabile către rețele destinate furnizării de servicii publice de către o entitate contractantă, alta decât o autoritate contractantă, nu se consideră a fi o activitate relevantă în sensul alin. (1), dacă sunt îndeplinite cumulativ condițiile următoare:8. La articolul 12 alineatul (1), partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 12(1) Procedurile de atribuire reglementate de prezenta lege, pentru care există obligația de a publica un anunț de participare și/sau de atribuire în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, se aplică în cazul atribuirii contractelor sectoriale a căror valoare estimată, fără TVA, este egală sau mai mare decât următoarele praguri valorice:9. La articolul 12, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:(2^1) Prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi se stabilesc condițiile și modalitățile de aplicare a procedurii simplificate prevăzute la alin. (2).10. La articolul 12, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:(5) Prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi se stabilesc modalitățile de realizare a achizițiilor directe.11. La articolul 17, litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:a) transmiterea unei invitații la procedura concurențială de ofertare, conform art. 83 sau art. 126 alin. (2);12. Articolul 24 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 24(1) Prin excepție de la prevederile art. 22 și 23, la atribuirea contractelor pe loturi individuale, entitățile contractante prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) și b) pot aplica procedura simplificată sau achiziția directă, cu respectarea prevederilor art. 12 alin. (4), în cazul în care sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiții:a) valoarea estimată, fără TVA, a lotului respectiv este mai mică de 355.632 lei, în cazul achiziției de produse sau servicii, sau mai mică de 4.445.400 lei, în cazul achiziției de lucrări;b) valoarea cumulată a loturilor pentru care este îndeplinită condiția prevăzută la lit. a) și care sunt sau au fost atribuite în temeiul prezentului articol nu depășește 20% din valoarea globală a tuturor loturilor în care a fost împărțită lucrarea avută în vedere, achiziția de produse similare sau serviciile avute în vedere.(2) În cazul excepției prevăzute la alin. (1), entitățile contractante prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. c) pot aplica procedura proprie de atribuire a contractelor sectoriale.13. Articolul 38 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 38Prezenta lege nu este aplicabilă contractelor sectoriale de servicii atribuite unei entități care este ea însăși autoritate contractantă sau unei asocieri de autorități contractante, în baza unui drept exclusiv de care acestea beneficiază pentru prestarea serviciilor respective în virtutea legii ori a altor acte cu caracter normativ care sunt publicate, în măsura în care acestea sunt compatibile cu prevederile TFUE.14. La articolul 55 alineatul (1), litera d) se modifică și va avea următorul cuprins:d) au ca obiect lucrări, produse sau servicii achiziționate printr-un acord-cadru încheiat de o unitate de achiziții centralizate care furnizează activitățile de achiziție centralizate prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. d), în măsura în care identitatea entității contractante a fost prevăzută în cuprinsul invitației la procedura concurențială de ofertare publicate în cadrul procedurii de atribuire a acordului-cadru organizate de către unitatea de achiziții centralizate.15. Articolul 66 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 66Orice operator economic are dreptul de a participa la procedura de atribuire în calitate de ofertant sau candidat, individual ori în comun cu alți operatori economici, inclusiv în forme de asociere temporară constituite în scopul participării la procedura de atribuire, în condițiile prevăzute de prezenta lege.16. La articolul 67, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Entitatea contractantă are dreptul de a solicita operatorilor economici participanți în comun la procedura de atribuire, odată ce le-a fost atribuit contractul, să adopte sau să constituie o anumită formă juridică, cu condiția ca acest lucru să fi fost prevăzut în invitația la procedura concurențială de ofertare sau documentația de atribuire și în măsura în care o astfel de modificare este necesară pentru executarea în mod corespunzător a contractului de achiziție sectorial.17. La articolul 68, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 68(1) Entitatea contractantă solicită ofertantului/candidatului să precizeze în ofertă ori în solicitarea de participare:a) partea/părțile din contract pe care urmează să le subcontracteze; șib) datele de identificare ale subcontractanților propuși, dacă aceștia din urmă sunt cunoscuți la momentul depunerii ofertei sau a solicitării de participare.18. La articolul 80 alineatul (2), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:a) oferă acces direct, liber, complet și gratuit, prin mijloace electronice, la instrumentele și dispozitivele prevăzute la alin. (1) de la data publicării invitației la procedura concurențială de ofertare/invitației pentru confirmarea interesului; în cuprinsul invitației se specifică adresa de internet la care sunt accesibile aceste instrumente și dispozitive;19. La articolul 82 alineatul (1), partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 82(1) Fără a aduce atingere prevederilor de la art. 12 alin. (3), procedurile de atribuire reglementate de prezenta lege, aplicabile pentru atribuirea contractelor sectoriale/acordurilor-cadru sau organizarea concursurilor de soluții cu o valoare estimată egală sau mai mare decât pragurile prevăzute la art. 12 alin. (4), sunt următoarele:20. La articolul 82, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) Procedura de atribuire aplicată în cazul serviciilor sociale și al altor servicii specifice menționată la alin. (1) lit. h) este:a) una din procedurile prevăzute la alin. (1) lit. a)-g) în cazul în care valoarea estimată este egală sau mai mare decât pragul prevăzut la art. 12 alin. (1) lit. c);b) procedura simplificată proprie, în cazul în care valoarea estimată este mai mică decât pragul prevăzut la art. 12 alin. (1) lit. c).21. La articolul 95, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:(4) Numărul minim de candidați indicat în invitația la procedura concurențială de ofertare conform dispozițiilor alin. (3) trebuie să fie suficient pentru a asigura o concurență reală cu condiția să fie asigurat un număr de minimum 3 candidați.22. La articolul 117 alineatul (1), literele a) și d) se modifică și vor avea următorul cuprins:a) dacă în cadrul unei proceduri cu invitație prealabilă la o procedură concurențială de ofertare organizată pentru achiziția produselor, serviciilor sau lucrărilor respective nu a fost depusă nicio ofertă/solicitare de participare sau au fost depuse numai oferte/solicitări de participare neadecvate, cu condiția să nu se modifice în mod substanțial condițiile inițiale ale achiziției sectoriale;................................................................................................d) ca o măsură strict necesară, atunci când perioadele de aplicare a procedurilor de licitație deschisă, licitație restrânsă, negociere competitivă, dialog competitiv sau procedura simplificată nu pot fi respectate din motive de extremă urgență, determinate de evenimente imprevizibile și care nu se datorează sub nicio formă unei acțiuni sau inacțiuni a entității contractante;23. La articolul 124, alineatele (1) și (4) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 124(1) Fără a aduce atingere principiilor prevăzute la art. 2 alin. (2), în cazul atribuirii unui contract sectorial/acord-cadru care are ca obiect servicii sociale și alte servicii specifice, prevăzute în anexa nr. 2, cu o valoare estimată egală sau mai mare decât pragul prevăzut la art. 12 alin. (1) lit. c), autoritatea contractantă are următoarele obligații:a) de a-și face cunoscută intenția de a achiziționa respectivele servicii fie prin publicarea unui anunț de participare, fie prin intermediul unui anunț de intenție valabil în mod continuu;b) de a publica un anunț de atribuire a contractului..................................................................................................(4) Criteriul de atribuire utilizat pentru atribuirea contractelor sectoriale/acordurilor-cadru având ca obiect servicii sociale și alte servicii specifice, prevăzute în anexa nr. 2, și cu o valoare estimată egală sau mai mare decât pragul de la art. 12 alin. (1) lit. c), este cel mai bun raport calitate-preț sau cel mai bun raport calitate-cost, prevăzute la art. 209 alin. (3) lit. c) și d), ținânduse seama de criteriile de calitate și de sustenabilitate ale serviciilor sociale.24. La articolul 126, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (4^1), cu următorul cuprins:(4^1) În cazul prevăzut la alin. (4) lit. a), entitatea contractantă are dreptul de a decide organizarea unei etape finale de licitație electronică, caz în care are obligația de a preciza această decizie în anunțul de participare simplificat și în documentația de atribuire.25. La articolul 126 alineatul (11), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:b) capacitatea de exercitare a activității profesionale, în conformitate cu art. 186;26. Alineatele (12) și (13) ale articolului 126 se abrogă.27. Articolul 127 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 127Entitatea contractantă atribuie acordurile-cadru prin aplicarea procedurilor corespunzătoare prevăzute la art. 82.28. La articolul 140 alineatul (1), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:a) ca o etapă finală a procedurii de licitație deschisă, licitație restrânsă, negociere competitivă sau a unei proceduri simplificate;29. La articolul 163 alineatul (1), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:a) în cazul în care, din orice motiv, informațiile suplimentare sau răspunsul entității contractante la solicitările de clarificări transmise de către operatorii economici nu sunt comunicate în termenele prevăzute la art. 173, deși clarificările sau informațiile suplimentare au fost solicitate de operatorul economic în termenul prevăzut în anunțul de participare/simplificat/de concurs;30. La articolul 172, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 172(1) Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificări sau informații suplimentare în legătură cu documentația de atribuire, cu respectarea termenului-limită stabilit de entitatea contractantă în anunțul de participare/simplificat/de concurs.(2) Entitatea contractantă stabilește prin anunțul de participare/simplificat/de concurs unul sau două termene-limită în care va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificare/informațiilor suplimentare, conform prevederilor normelor metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi.31. Articolul 173 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 173În măsura în care solicitările de clarificări sau informații suplimentare au fost adresate în termenul prevăzut în anunțul de participare/simplificat/de concurs, răspunsul entității contractante la aceste solicitări trebuie să fie transmis cu cel puțin 10 zile, respectiv 5 zile în situațiile de urgență demonstrate în mod corespunzător de entitatea contractantă, prevăzute la art. 87 alin. (3), înainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor/solicitărilor de participare.32. La articolul 188 alineatul (2), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:a) un anumit nivel minim al cifrei de afaceri anuale, inclusiv o anumită cifră de afaceri minimă în domeniul obiectului contractului sectorial/acordului-cadru; cifra de afaceri anuală minimă impusă nu poate depăși de două ori valoarea estimată a contractului sectorial sau, după caz, valoarea maximă anticipată a contractelor subsecvente ce urmează a se executa în același timp sau, dacă aceasta nu este cunoscută, la valoarea estimată a celui mai mare contract subsecvent.33. La articolul 189, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 189(1) În cazul atribuirii contractelor sectoriale în executarea unui acord-cadru cu reluarea competiției, nivelul cifrei de afaceri minime anuale prevăzut la art. 188 alin. (2) lit. a) se raportează la valoarea maximă anticipată a contractelor subsecvente ce urmează a se executa în același timp sau, dacă aceasta nu este cunoscută, la valoarea estimată a celui mai mare contract subsecvent.34. La articolul 195, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 195(1) În cazul în care entitatea contractantă impune operatorilor economici obligația prezentării unor certificări specifice, acordate de organisme independente care atestă respectarea de către aceștia a anumitor standarde de asigurare a calității, inclusiv privind accesibilitatea pentru persoanele cu dizabilități, sau standarde ori sisteme de management de mediu, aceasta se va raporta la sistemele de asigurare a calității bazate pe seriile de standarde europene relevante certificate de organisme acreditate.35. La articolul 196, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) În ceea ce privește îndeplinirea criteriilor referitoare la calificările educaționale și profesionale prevăzute la art. 192 lit. g) sau la experiența profesională relevantă, operatorul economic poate să se bazeze pe capacitatea terțului susținător doar atunci când acesta va desfășura efectiv lucrările sau serviciile în legătură cu care sunt necesare respectivele calificări.36. La articolul 196, alineatul (5) se abrogă.37. La articolul 197, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Dacă terțul/terții nu îndeplinește/îndeplinesc criteriile relevante privind capacitatea sau se încadrează în unul dintre motivele de excludere prevăzute la art. 177, 178 și 180, entitatea contractantă solicită, o singură dată, ca operatorul economic să înlocuiască terțul/terții susținător/susținători, fără ca acest aspect să aducă atingere principiului tratamentului egal prevăzut la art. 2 alin. (2) lit. b).38. La articolul 199, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 199(1) În cazul în care mai mulți operatori economici participă în comun la procedura de atribuire, îndeplinirea criteriilor privind capacitatea tehnică și profesională, precum și cele privind situația economică și financiară, se demonstrează prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului, iar entitatea contractantă poate solicita ca aceștia să răspundă în mod solidar pentru executarea contractului sectorial/acordului-cadru.39. Articolul 201 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 201Entitățile contractante, altele decât cele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) și b), în cazul în care aplică criteriile de calificare și selecție prevăzute în paragrafele 3 și 4 din prezenta secțiune, au obligația de a aplica și prevederile prezentului paragraf.40. La articolul 202, alineatele (2) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:(2) În cazul în care operatorul economic demonstrează îndeplinirea criteriilor referitoare la situația economică și financiară ori privind capacitatea tehnică și profesională bazându-se pe capacitățile altor entități, invocând, după caz, susținerea unui terț, DUAE, împreună cu angajamentul de susținere, trebuie să fie completat separat și de către terțul/terții susținător(i). DUAE prezentat de terțul/terții susținător(i) va include toate informațiile menționate la alin. (1) lit. a), precum și informațiile de la alin. (1) lit. b) și c) care prezintă relevanță pentru susținerea acordată în cadrul procedurii de atribuire respective.(3) În cazul în care operatorul economic intenționează să subcontracteze o parte/părți din contract, DUAE include și informații privind partea din contract care urmează a fi eventual subcontractată, și va avea anexat acordul de subcontractare. Subcontractanții pe ale căror capacități se bazează ofertantul/candidatul trebuie să completeze, la rândul lor, DUAE separat, incluzând toate informațiile menționate la alin. (1) lit. a), precum și cele de la alin. (1) lit. b) și c) care prezintă relevanță din perspectiva capacităților subcontractanților pe care se bazează ofertantul/candidatul în cadrul procedurii de atribuire respective. În cazul subcontractanților pe ale căror capacități ofertantul/candidatul nu se bazează, DUAE va conține numai informațiile menționate la alin. (1) lit. a).41. La articolul 209, alineatul (10) se modifică și va avea următorul cuprins:(10) În cazul în care două sau mai multe oferte sunt echivalente, entitățile contractante pot aplica un criteriu suplimentar, de exemplu: combaterea șomajului, ce se va menționa explicit în invitația la procedura concurențială de ofertare.42. La articolul 219 alineatul (1), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:b) oferta respectivă a fost depusă de un ofertant care nu se încadrează în motivele de excludere, îndeplinește criteriile privind capacitatea și, dacă este cazul, criteriile de selecție.43. La articolul 226, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Entitatea contractantă are obligația de a face publică decizia de anulare a procedurii de atribuire a contractului sectorial/acordului-cadru, însoțită de justificarea anulării procedurii de atribuire, prin intermediul platformei electronice prevăzute la art. 160 alin. (1), în termen de 5 zile de la adoptarea deciziei de anulare.44. La articolul 227, alineatele (2) și (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Pe durata procesului de evaluare, entitatea contractantă are obligația de a transmite candidaților/ofertanților rezultate parțiale, aferente fiecărei etape intermediare a acestui proces, respectiv rezultatul verificării candidaturilor/DUAE, după caz, rezultatul negocierilor/dialogului, și rezultatul evaluării ofertelor, cu precizarea motivelor concrete care au condus la luarea deciziilor respective, în conformitate cu condițiile specifice prevăzute prin normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi.(3) Entitatea contractantă stabilește oferta câștigătoare întrun termen care să nu depășească perioada de valabilitate a ofertelor stabilită prin documentele achiziției. Prin excepție, în cazuri temeinic justificate, se poate prelungi această perioadă. Prelungirea perioadei de evaluare se aduce la cunoștința operatorilor economici implicați în procedură în termen de maximum două zile de la aprobarea de către conducătorul entității contractante a deciziei de prelungire.45. La articolul 228 alineatul (2), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:b) fiecărui ofertant respins, motivele concrete care au stat la baza deciziei de respingere a ofertei sale;46. La articolul 228, alineatele (3), (4), (5) și (6) se modifică și vor avea următorul cuprins:(3) Oferta admisibilă este oferta care nu este inacceptabilă, neconformă sau neadecvată.(4) Oferta este considerată inacceptabilă dacă nu îndeplinește condițiile de formă aferente elaborării și prezentării acesteia, a fost prezentată de către un ofertant care nu are calificările necesare sau al cărei preț depășește valoarea estimată, astfel cum a fost stabilită și documentată înainte de inițierea procedurii de atribuire, iar această valoare nu poate fi suplimentată.(5) Oferta este considerată neconformă dacă nu respectă documentele achiziției, a fost primită cu întârziere, prezintă semne de înțelegeri anticoncurențiale sau corupție sau a fost considerata de entitatea contractantă ca fiind anormal de scăzută.(6) Solicitarea de participare este considerată neadecvată în situația în care candidatul se află în una dintre situațiile de excludere prevăzute la art. 177, 178 și 180 sau nu îndeplinește criteriile de calificare stabilite de entitate contractantă.47. La articolul 228, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (5^1), cu următorul cuprins:(5^1) Oferta este considerată neadecvată dacă este lipsită de relevanță față de obiectul contractului, neputând în mod evident satisface, fără modificări substanțiale, necesitățile și cerințele entității contractante indicate în documentele achiziției.48. La articolul 240 alineatul (1), litera c) se introduce și va avea următorul cuprins:c) în cazul în care entitatea contractantă însăși își asumă obligațiile contractantului principal față de subcontractanții acestuia, respectiv aceștia față de entitatea contractantă;49. La articolul 245 alineatul (2), partea introductivă și litera g) se modifică și vor avea următorul cuprins:(2) Următoarele fapte constituie contravenții, dacă nu au fost săvârșite în astfel de condiții încât să fie considerate, potrivit legii penale, infracțiuni:.................................................................................................g) nepunerea la dispoziția ANAP a informațiilor referitoare la atribuirea/modificarea contractelor de achiziție sectorială/ acordurilor-cadru, în scopul îndeplinirii funcțiilor sale;50. La articolul 245 alineatul (2), după litera l) se introduce o nouă literă, litera m), cu următorul cuprins:m) orice încălcare a prevederilor prezentei legi sau a actelor normative emise în aplicarea acesteia, având ca efect încălcarea dispozițiilor art. 2;51. Articolul 246 se abrogă.  +  Articolul IIILegea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 392 din 23 mai 2016, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 2 alineatul (1), litera d) se modifică și va avea următorul cuprins:d) asigurarea cadrului legal pentru atribuirea contractelor de concesiune de lucrări și de concesiune de servicii.2. La articolul 70, alineatul (8) se modifică și va avea următorul cuprins:(8) Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificări sau informații suplimentare în legătură cu documentația de atribuire, cu respectarea termenului-limită stabilit de entitatea contractantă în anunțul de concesionare/ anunțul de participare simplificat, în următoarele condiții:a) entitatea contractantă are dreptul de a stabili în anunțul de concesionare/anunțul de participare simplificat unul sau două termene-limită în care va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificare/informațiilor suplimentare, potrivit normelor metodologice la prezenta lege;b) în măsura în care solicitările de clarificări sau informații suplimentare au fost adresate în termenul prevăzut de lege, răspunsul entității contractante la aceste solicitări trebuie să fie transmis cu cel puțin 15 zile înainte de termenul stabilit pentru primirea ofertelor/solicitărilor de participare.3. La articolul 111 alineatul (2), după litera c) se introduc nouă noi litere, literele d)-l), cu următorul cuprins:d) neaducerea la îndeplinire a deciziilor Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor;e) nepunerea la dispoziția ANAP a informațiilor referitoare la atribuirea/modificarea contractelor de concesiune, în scopul îndeplinirii funcțiilor sale;f) orice încălcare a prevederilor prezentei legi sau a actelor normative emise în aplicarea acesteia, având ca efect încălcarea dispozițiilor art. 2;g) încălcarea regulilor de elaborare a specificațiilor tehnice prevăzute la art. 74;h) încălcarea regulilor de publicitate și transparență prevăzute la art. 62-70;i) utilizarea altor criterii de calificare și selecție decât cele prevăzute la art. 75 sau a altor criterii de atribuire decât cele prevăzute la art. 86;j) aplicarea incorectă, în cadrul procesului de calificare/selecție și/sau evaluare a criteriilor de calificare și selecție, a criteriului de atribuire sau a factorilor de evaluare;k) anularea unei proceduri de atribuire în alte cazuri decât cele prevăzute la art. 89-90 sau crearea unor circumstanțe artificiale de anulare a procedurii de atribuire;l) încălcarea prevederilor art. 92.4. După articolul 112 se introduce un nou articol, articolul 112^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 112^1Prin derogare de la dispozițiile art. 13 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, aplicarea sancțiunii cu amendă contravențională se prescrie în termen de 36 de luni de la data săvârșirii faptei.  +  Articolul IVLegea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 393 din 23 mai 2016, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 3 alineatul (1), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:a) act al autorității contractante - orice act administrativ, orice operațiune administrativă care produce sau poate produce efecte juridice, neîndeplinirea în termenul legal a unei obligații prevăzute de legislația în materie, omisiunea ori refuzul de a emite un act sau de a efectua o anumită operațiune, în legătură cu sau în cadrul unei proceduri de atribuire prevăzute de art. 68 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, de art. 82 din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale sau de art. 50 din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii;2. La articolul 3, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:(3) În sensul alin. (1) lit. f) pct. (i) se consideră că o persoană are sau a avut un interes în legătură cu o procedură de atribuire dacă nu a fost încă exclusă definitiv de la respectiva procedură. O excludere este definitivă în cazul în care a fost notificată candidatului/ofertantului interesat și fie a fost considerată legală de către Consiliu/instanță, fie nu mai poate face obiectul unei căi de atac.3. La articolul 4, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 4(1) Pentru soluționarea contestației, persoana care se consideră vătămată se poate adresa:a) fie pe cale administrativ-jurisdicțională Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor;b) fie pe cale judiciară instanței de judecată.4. La articolul 4, alineatul (2) se abrogă.5. La articolul 4, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:(4) În cazul prevăzut la alin. (3), instanța poate pronunța conexarea contestațiilor în condițiile art. 139 din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările ulterioare, solicitând Consiliului transmiterea dosarului. În termen de 10 zile de la primirea dosarului transmis de către Consiliu, instanța va dispune citarea părților implicate în vedere discutării conexării contestațiilor. În situația în care nu se pronunță măsura conexării, instanța va restitui Consiliului dosarul transmis în cel mult 5 zile de la pronunțare.6. La articolul 8 alineatul (2), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:a) începând cu ziua următoare luării la cunoștință a răspunsului autorității contractante, în sensul că nu urmează să revoce actele emise sau să adopte măsuri de remediere, dacă autoritatea contractantă a respectat termenul prevăzut la art. 6 alin. (4), în caz contrar fiind aplicabile dispozițiile prevăzute la lit. b);7. La articolul 24, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 24(1) Consiliul soluționează pe fond contestația în termen de 20 de zile lucrătoare de la data primirii, în condițiile art. 18 alin. (2), a dosarului achiziției publice, al achiziției sectoriale sau al concesiunii, respectiv în termen de 10 zile lucrătoare în situația incidenței unei excepții care împiedică analiza pe fond a contestației.8. Articolului 29 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 29Deciziile Consiliului privind soluționarea contestației pot fi atacate de către autoritatea contractantă și/sau de către orice persoană vătămată, în sensul art. 3 alin. (1) lit. f), cu plângere la instanța de judecată competentă, atât pentru motive de nelegalitate, cât și de netemeinicie, în termen de 10 zile de la comunicare.9. La articolul 31, alineatele (2) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:(2) Întâmpinarea este obligatorie. Intimatul este obligat să comunice instanței de judecată și petentului întâmpinarea în termen de 5 zile lucrătoare de la comunicarea plângerii de către instanța de judecată. Nedepunerea întâmpinării în termen atrage decăderea din dreptul de a mai propune probe și de a invoca excepții în afara celor de ordine publică.(3) Nu se pot depune probe noi, cu excepția înscrisurilor noi, care pot fi depuse, sub sancțiunea decăderii, odată cu plângerea, respectiv odată cu întâmpinarea. Instanța poate dispune, din oficiu, administrarea oricărei probe necesare soluționării cauzei.10. La articolul 33, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Pentru a dispune suspendarea procedurii de atribuire și/sau a executării contractului, partea care o solicită trebuie să constituie în prealabil o cauțiune, calculată prin raportare la valoarea estimată a contractului sau la valoarea stabilită a contractului, după cum urmează:a) 2% din valoarea estimată a contractului de servicii/produse/lucrări, dacă aceasta este mai mică decât pragurile valorice pentru care este obligatorie publicarea anunțului de participare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, dar nu mai mult de 35.000 lei;b) 2% din valoarea stabilită a contractului de servicii/produse/ lucrări, dacă aceasta este mai mică decât pragurile valorice pentru care este obligatorie publicarea anunțului de participare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, dar nu mai mult de 88.000 lei;c) 2% din valoarea estimată a contractului de servicii/ produse/lucrări, dacă aceasta este egală sau mai mare decât pragurile valorice pentru care este obligatorie publicarea anunțului de participare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, dar nu mai mult de 220.000 lei;d) 2% din valoarea stabilită a contractului de servicii/produse/lucrări, dacă aceasta este egală sau mai mare decât pragurile valorice pentru care este obligatorie publicarea anunțului de participare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, dar nu mai mult de 880.000 lei.11. La articolul 36, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 36(1) Plângerea formulată împotriva deciziei pronunțate de Consiliu se taxează cu 50% din valoarea taxei de timbru prevăzute la art. 56 alin. (2).12. La articolul 49, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Competența de soluționare a contestațiilor privind procedurile de atribuire prevăzute la art. 68 din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, de art. 82 din Legea nr. 99/2016 sau de art. 50 din Legea nr. 100/2016 aparține tribunalului în a cărui arie de competență teritorială se află sediul autorității contractante, secția de contencios administrativ și fiscal, prin complete specializate în achiziții publice. Contestația este soluționată de urgență și cu precădere, într-un termen ce nu va depăși 45 de zile de la data sesizării legale a instanței.13. La articolul 50, alineatele (2) și (5) se modifică și vor avea următorul cuprins:(2) Pentru soluționarea cererii, părțile sunt citate, conform normelor privind citarea în procesele urgente, iar pârâtului i se comunică copii de pe contestație și de pe actele care o însoțesc. Primul termen de judecată este de maximum 20 de zile de la data înregistrării plângerii..................................................................................................(5) Pârâtul este obligat să depună întâmpinarea în termen de 5 zile lucrătoare de la comunicarea contestației de către instanța de judecată, sub sancțiunea decăderii din dreptul de a mai propune probe și invoca excepții, în conformitate cu prevederile Legii nr. 134/2010, republicată, cu modificările ulterioare.14. La articolul 52, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 52(1) Contestația introdusă la instanța judecătorească competentă se taxează conform prevederilor art. 56 alin. (2).15. La articolul 53, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu următorul cuprins:(7) Pentru soluționarea litigiilor prevăzute la alin. (1) nu este necesară parcurgerea unei proceduri prealabile.16. La articolul 56 alineatul (1), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:a) până la 450.000 lei inclusiv - 2% din valoarea obiectului cererii;17. La articolul 58 alineatul (2), după litera e) se introduce o nouă literă, litera f), cu următorul cuprins:f) Autoritatea contractantă a atribuit contractul în urma unei proceduri de atribuire care a făcut obiectul controlului ex ante și în care ANAP a emis un aviz conform condiționat, iar autoritatea contractantă a derulat și finalizat procedura de atribuire fără a remedia abaterile constatate de ANAP.18. La articolul 61, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Sentința tribunalului poate fi atacată numai cu recurs, în termen de 10 zile de la data comunicării, la secția contencios administrativ și fiscal a curții de apel, care judecă în complet specializat în achiziții publice. Recursul este soluționat de urgență și cu precădere, într-un termen care nu va depăși 30 de zile de la data sesizării legale a instanței.  +  Articolul VOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 13/2015 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Achiziții Publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 362 din 26 mai 2015, aprobată prin Legea nr. 244/2015, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 3, litera d) se modifică și va avea următorul cuprins:d) controlul ex-post al modului în care autoritățile contractante atribuie contractele de achiziție publică/sectoriale și de concesiune de lucrări publice și de servicii;2. La articolul 3, după litera d) se introduce o nouă literă, litera d^1), cu următorul cuprins:d^1) controlul ex-ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii și, respectiv, a modificărilor acestor contracte/acorduri-cadru;3. La articolul 5, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) La nivelul ANAP funcționează un comitet decizional format cel puțin din reprezentanții funcțiilor de control ex-ante, reglementare, coordonare metodologică și control ex-post, nominalizați prin ordin al președintelui ANAP.  +  Articolul VI(1) Procedurile de atribuire în curs de desfășurare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, rămân supuse legislației în vigoare la data inițierii acestora.(2) Prin procedură de atribuire în curs de desfășurare se înțelege orice procedură pentru care s-a transmis un anunț de participare sau, după caz, un anunț de participare simplificat, până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.  +  Articolul VIIContestațiile, procesele și cererile aflate în curs de soluționare în fața Consiliului Național pentru Soluționarea Contestațiilor sau, după caz, a instanțelor judecătorești la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență continuă să se judece în condițiile și cu procedura prevăzute de legea în vigoare la data la care au fost începute.  +  Articolul VIII(1) Ajustarea/Revizuirea prețului contractelor de achiziție publică/sectoriale încheiate înainte de intrarea în vigoare a Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, respectiv a Legii nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, se realizează în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare la momentul realizării acesteia.(2) Contractele subsecvente încheiate după intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, pe perioada de derulare a acordului-cadru, se supun legii în vigoare de la data încheierii acestora.  +  Articolul IXÎn termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României a prezentei ordonanțe de urgență, Ministerul Finanțelor Publice, prin Agenția Națională pentru Achiziții Publice, supune spre adoptare Guvernului hotărârea privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 634/2015 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Achiziții Publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 645 din 25 august 2015, cu modificările și completările ulterioare.
  PRIM-MINISTRU
  MIHAI TUDOSE
  Contrasemnează:
  Ministrul finanțelor publice,
  Ionuț Mișa
  Președintele Agenției Naționale pentru Achiziții Publice,
  Bogdan Pușcaș
  p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale,
  administrației publice și fondurilor europene,
  Sirma Caraman,
  secretar de stat
  p. Ministrul delegat pentru fonduri europene,
  Mihaela Virginia Toader,
  secretar de stat
  p. Ministrul muncii și justiției sociale,
  Adrian Marius Rîndunică,
  secretar de stat
  Ministrul comunicațiilor și societății informaționale,
  Lucian Șova
  Ministrul afacerilor externe,
  Teodor-Viorel Meleșcanu
  Ministrul delegat pentru afaceri europene,
  Victor Negrescu
  Ministrul transporturilor,
  Felix Stroe
  București, 20 decembrie 2017.Nr. 107.