HOTĂRÂRE nr. 136 din 2 martie 2016privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preșcolar și stabilirea finanțării de bază de la bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/preșcolar, pentru toți preșcolarii și elevii din învățământul general obligatoriu particular și confesional acreditat, precum și pentru cei din învățământul profesional și liceal acreditat, particular și confesional
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 188 din 14 martie 2016  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 9 alin. (2), art. 101 alin. (1) și (2) și al art. 104 alin. (2) și (4) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, al art. 36 alin. (1^1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 71/2015, cu modificările și completările ulterioare, precum și al art. 9 alin. (1)-(3) din Legea-cadru a descentralizării nr. 195/2006,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1(1) Statul asigură finanțarea de bază de la bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza și în limitele costului standard per elev/preșcolar, pentru toți preșcolarii și pentru toți elevii din învățământul general obligatoriu particular și confesional acreditat, precum și pentru cei din învățământul profesional și liceal acreditat, particular și confesional.(2) Finanțarea cheltuielilor cu salariile, sporurile, indemnizațiile și alte drepturi salariale în bani, stabilite prin lege, precum și a contribuțiilor aferente acestora pentru unitățile de învățământ se face pe baza costului standard per elev/preșcolar. Nu sunt incluse în această categorie de cheltuieli cheltuielile pentru alocații pentru transportul la și de la locul de muncă și nici cheltuielile salariale în natură, acestea nefăcând parte din finanțarea de bază.(3) Costul standard per elev/preșcolar pentru cheltuielile prevăzute la alin. (2) se determină pentru fiecare nivel de învățământ, filieră, profil, specializare/domeniu, în funcție de numărul de elevi/preșcolari, de limba de predare și de mediul urban/rural.(4) Finanțarea cheltuielilor cu pregătirea profesională, a cheltuielilor cu evaluarea periodică a elevilor, precum și a cheltuielilor prevăzute la articolul bugetar "bunuri și servicii" se face pe baza costului standard per elev/preșcolar.(5) Costul standard per elev/preșcolar se determină pentru fiecare nivel de învățământ, filieră, profil, specializare/domeniu, în funcție de mărimea și tipul unităților de învățământ, mediul urban/rural și coeficienții de temperatură pe zone geografice, după caz, pentru cheltuielile prevăzute la alin. (4).(6) Cheltuielile cu pregătirea profesională includ și cheltuielile legate de formarea continuă și evaluarea personalului din unitățile de învățământ preșcolar, gimnazial, liceal și profesional particular și confesional acreditat.  +  Articolul 2(1) Costul standard per elev/preșcolar pentru cheltuielile cu salariile, sporurile, indemnizațiile și alte drepturi salariale în bani, stabilite prin lege, precum și contribuțiile aferente acestora, pentru coeficientul 1, corespunzător costului standard per elev din învățământul gimnazial din mediul urban, este identic cu cel din învățământul preuniversitar de stat.(2) Pentru anul 2018, valoarea costului standard pentru coeficientul 1 este de 4.413 lei. (la 08-01-2018, Alineatul (2) din Articolul 2 a fost modificat de Punctul 1, ARTICOL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 959 din 28 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 14 din 08 ianuarie 2018 ) (3) Costurile standard per elev/preșcolar pentru cheltuielile cu salariile, sporurile, indemnizațiile și alte drepturi salariale în bani, stabilite prin lege, precum și contribuțiile aferente acestora, pentru anul 2018, sunt prevăzute în anexa nr. 1. (la 08-01-2018, Alineatul (3) din Articolul 2 a fost modificat de Punctul 1, ARTICOL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 959 din 28 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 14 din 08 ianuarie 2018 ) (4) Costurile standard per elev/preșcolar pentru cheltuielile cu salariile, sporurile, indemnizațiile și alte drepturi salariale în bani, stabilite prin lege, precum și contribuțiile aferente acestora pentru unitățile de învățământ sunt determinate prin aplicarea coeficienților de diferențiere, prevăzuți în anexa nr. 2, la valoarea costului standard per elev corespunzător coeficientului 1.(5) Unităților de învățământ care au în componență și clase cu elevi ce studiază în limba maternă a minorităților li se alocă suplimentar sume aferente coeficienților de diferențiere și de corecție prevăzuți în anexa nr. 2.  +  Articolul 3(1) Costul standard per elev/preșcolar privind cheltuielile cu pregătirea profesională, cheltuielile cu evaluarea periodică a elevilor și cheltuielile prevăzute la articolul bugetar "bunuri și servicii" este identic cu cel din învățământul preuniversitar de stat.(2) Pentru anul 2018, valoarea costului standard pentru coeficientul 1 este de 355 lei. (la 08-01-2018, Alineatul (2) din Articolul 3 a fost modificat de Punctul 2, ARTICOL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 959 din 28 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 14 din 08 ianuarie 2018 ) (3) Costurile standard per elev/preșcolar privind cheltuielile cu pregătirea profesională, cheltuielile cu evaluarea periodică a elevilor, precum și cheltuielile prevăzute la articolul bugetar «Bunuri și servicii», pentru anul 2018, sunt prevăzute în anexa nr. 3. (la 08-01-2018, Alineatul (3) din Articolul 3 a fost modificat de Punctul 2, ARTICOL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 959 din 28 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 14 din 08 ianuarie 2018 ) (4) Costurile standard per elev/preșcolar privind cheltuielile cu pregătirea profesională, cheltuielile cu evaluarea periodică a elevilor și cheltuielile prevăzute la articolul bugetar "bunuri și servicii" sunt determinate prin aplicarea coeficienților de diferențiere, prevăzuți în anexa nr. 4, la valoarea costului standard corespunzător coeficientului 1.  +  Articolul 4(1) Unitățile de învățământ cu personalitate juridică transmit, până la data de 20 noiembrie a fiecărui an calendaristic, unităților administrativ-teritoriale în raza cărora își au sediul și inspectoratelor școlare numărul de elevi/preșcolari pe nivel de învățământ, filieră, profil, specializare/domeniu, pentru întreaga unitate de învățământ cu personalitate juridică, pe structura prevăzută în anexele nr. 1 și 3. Directorii unităților de învățământ cu personalitate juridică răspund, conform legii, de corectitudinea datelor transmise. Pentru anul 2016, datele se transmit în termen de 3 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.(2) Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale transmit administrației județene a finanțelor publice, respectiv Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice a Municipiului București, până la data de 10 decembrie, datele primite de la unitățile de învățământ potrivit alin. (1), pe structura prevăzută în anexele nr. 1 și 3, atât pentru întreaga unitate administrativ-teritorială, cât și pentru fiecare unitate de învățământ cu personalitate juridică, în vederea repartizării sumelor defalcate din T.V.A. Pentru anul 2016, datele se transmit în termen de 6 zile lucrătoare de la data primirii datelor de la unitățile de învățământ.(3) Repartizarea sumelor defalcate din T.V.A., aprobate prin legea anuală a bugetului de stat, pe comune, orașe, municipii și sectoare ale municipiului București se face prin decizie a directorului direcției generale regionale a finanțelor publice/șefului administrației județene a finanțelor publice, respectiv decizie a directorului Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice a Municipiului București, cu asistența tehnică de specialitate a inspectoratului școlar.(4) Stabilirea nivelului sumelor aferente unei unități administrativ-teritoriale se face prin înmulțirea numărului de elevi/preșcolari cu costurile standard prevăzute în anexele nr. 1 și 3.  +  Articolul 5(1) Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale stabilesc sumele destinate finanțării de bază pe unități de învățământ cu personalitate juridică, pe baza numărului de elevi/preșcolari și a costurilor standard prevăzute în anexele nr. 1 și 3, și le supun aprobării autorităților deliberative.(2) Sumele ce se virează de unitatea administrativ-teritorială în conturile unităților de învățământ cu personalitate juridică, comunicate ordonatorilor principali de credite ai bugetelor locale de către acestea, se reflectă în bugetul local cu ajutorul indicatorului "Finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat", cod 55.01.63.  +  Articolul 6(1) Unitățile de învățământ particular și confesional acreditat care beneficiază de finanțare de bază din sume defalcate din T.V.A. au obligația de a face publice informații cu privire la sumele primite, numărul de elevi/preșcolari și formațiunile de studiu pentru învățământul acreditat, modul de utilizare a sumelor defalcate din T.V.A. primite de la bugetul local.(2) Sumele defalcate din T.V.A. rămase neutilizate la finele anului bugetar vor fi restituite bugetului local în termenele prevăzute de normele metodologice de închidere a exercițiului bugetar, aprobate anual prin ordin al ministrului finanțelor publice, pentru a fi regularizate cu bugetul de stat. În acest scop, unitățile de învățământ particular și confesional acreditat vor prezenta ordonatorului principal de credite al bugetului local din care au primit sumele o situație justificativă, potrivit anexei nr. 5.  +  Articolul 7Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  DACIAN JULIEN CIOLOȘ
  Contrasemnează:
  Ministrul educației naționale
  și cercetării științifice,
  Adrian Curaj
  Viceprim-ministru,
  ministrul dezvoltării regionale
  și administrației publice,
  Vasile Dîncu
  Ministrul finanțelor publice,
  Anca Dana Dragu
  București, 2 martie 2016.Nr. 136.  +  Anexa nr. 1
  Costurile standard per elev/preșcolar pentru cheltuielile cu salariile, sporurile, indemnizațiile
  și alte drepturi salariale în bani, stabilite prin lege, precum și contribuțiile aferente acestora
  pentru unitățile de învățământ, pentru anul 2018
  Nr. crt.Nivel/filieră/profilForma de învățământStandarde de cost pe elev, pe medii și pe niveluri - lei -Standarde de cost pe elev, pe medii și pe niveluri pentru învățământul în limbile minorităților - lei -
  urbanruralurbanrural
  1Învățământ preșcolar cu program normalzi2926320029263200
  2Învățământ preșcolar cu program prelungit/săptămânalzi5367536753675367
  3Învățământ primarzi3368401239414695
  4Învățământ gimnazialzi4413507550455801
  5Învățământ liceal teoreticzi4413441349434943
  6Învățământ liceal teoreticseral3271327136643664
  7Învățământ liceal tehnologic și confesionalzi4564456451125112
  8Învățământ liceal tehnologic seral3557355739843984
  9Învățământ liceal artistic (toate specializările, excepție specializarea muzică) și sportivzi5826582665266526
  10Învățământ liceal FR1722172219291929
  11Învățământ profesional, inclusiv stagiile de pregătire practică/Învățământ dualzi4833483353175317
  (la 08-01-2018, Anexa nr. 1 a fost modificată de Punctul 3, ARTICOL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 959 din 28 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 14 din 08 ianuarie 2018 )
   +  Anexa nr. 2
  Coeficienții de diferențiere pentru costurile standard per elev/preșcolar și coeficienții
  de corecție pentru învățământul în limbile minorităților naționale, pentru cheltuielile cu salariile,
  sporurile, indemnizațiile și alte drepturi salariale în bani, stabilite prin lege,
  precum și contribuțiile aferente acestora
  Nr. crt.Nivel/filieră/profilForma de învățământStandarde de cost pe elev, pe medii și pe niveluri - lei -Standarde de cost pe elev, pe medii și pe niveluri pentru învățământul în limbile minorităților - lei -
  urbanruralurbanrural
  1Învățământ preșcolar cu program normalzi0,6630,7250,0000,000
  2Învățământ preșcolar cu program prelungit/săptămânalzi1,2161,2160,0000,000
  3Învățământ primarzi0,7630,9090,1700,170
  4Învățământ gimnazialzi1,0001,1500,1430,143
  5Învățământ liceal teoreticzi1,0001,0000,1200,120
  6Învățământ liceal teoreticseral0,7410,7410,1200,120
  7Învățământ liceal tehnologic și confesionalzi1,0341,0340,1200,120
  8Învățământ liceal tehnologic seral0,8060,8060,1200,120
  9Învățământ liceal artistic (toate specializările, excepție specializarea muzică) și sportivzi1,3201,3200,1200,120
  10Învățământ liceal FR0,3900,3900,1200,120
  11Învățământ profesional, inclusiv stagiile de pregătire practică/Învățământ dualzi1,0951,0950,1000,100
  (la 08-01-2018, Anexa nr. 2 a fost modificată de Punctul 3, ARTICOL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 959 din 28 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 14 din 08 ianuarie 2018 )
   +  Anexa nr. 3
  Costurile standard per elev/preșcolar privind cheltuielile cu pregătirea profesională,
  cheltuielile cu evaluarea periodică a elevilor, precum și cheltuielile prevăzute la
  articolul bugetar "Bunuri și servicii", pentru anul 2018
  Praguri numericeTipuri de unități*)Coeficient final, conform zonei de temperatură, pentru mediul urban/rural
  ZONA 1ZONA 2ZONA 3ZONA 4ZONA 5ZONA 6
  1-300Grădiniță381385392403415426
  Școală gimnazială365369376387398409
  Liceu/Colegiu/Școală profesională/Învățământ dual414419427439452464
  301-800Grădiniță382386394405417428
  Școală gimnazială367371378389400411
  Liceu/Colegiu/Școală profesională/Învățământ dual416420429441454466
  Notă
  *) Pentru unitățile de învățământ preuniversitar particular și confesional acreditat care au în componența lor mai multe tipuri de învățământ calculul finanțării de bază se va face prin ponderarea numărului de elevi cu costul standard per elev/preșcolar pentru fiecare nivel de învățământ.
  Zone de temperatură:
  Zona 1 - Călărași, Constanța, Dolj, Giurgiu, Olt, Tulcea, Teleorman
  Zona 2 - Arad, București, Brăila, Dâmbovița, Gorj, Galați, Ilfov, Ialomița, Mehedinți, Timiș
  Zona 3 - Argeș, Bihor, Buzău, Iași, Prahova, Satu Mare, Vaslui
  Zona 4 - Botoșani, Cluj, Mureș, Sălaj, Vrancea
  Zona 5 - Alba, Bacău, Brașov, Caraș-Severin, Neamț, Sibiu, Vâlcea
  Zona 6 - Bistrița-Năsăud, Covasna, Hunedoara, Harghita, Maramureș, Suceava
  (la 08-01-2018, Anexa nr. 3 a fost modificată de Punctul 3, ARTICOL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 959 din 28 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 14 din 08 ianuarie 2018 )
   +  Anexa nr. 4
  Coeficienții de diferențiere pentru costurile standard per elev/preșcolar pentru cheltuielile
  cu pregătirea profesională, cheltuielile cu evaluarea periodică a elevilor și cheltuielile prevăzute
  la articolul bugetar „Bunuri și servicii“
  Praguri numericeTipuri de unitățiCoeficient final, conform zonei de temperatură, pentru mediul urban/rural
  ZONA 1ZONA 2ZONA 3ZONA 4ZONA 5ZONA 6
  1-300Grădiniță1,07101,08171,10311,13521,16741,1995
  Școală gimnazială/Primară1,02701,03731,05781,08861,11941,1502
  Liceu/Colegiu/Școală profesională/Învățământ dual1,16611,17781,20111,23611,27111,3061
  301-800Grădiniță1,07601,08681,10831,14061,17281,2051
  Școală gimnazială1,03201,04231,06301,09391,12491,1559
  Liceu/Colegiu/Școală profesională/Învățământ dual1,17111,18291,20631,24141,27651,3117
  Zone de temperatură:
  Zona 1 - Călărași, Constanța, Dolj, Giurgiu, Olt, Tulcea, Teleorman
  Zona 2 - Arad, București, Brăila, Dâmbovița, Gorj, Galați, Ilfov, Ialomița, Mehedinți, Timiș
  Zona 3 - Argeș, Bihor, Buzău, Iași, Prahova, Satu Mare, Vaslui
  Zona 4 - Botoșani, Cluj, Mureș, Sălaj, Vrancea
  Zona 5 - Alba, Bacău, Brașov, Caraș-Severin, Neamț, Sibiu, Vâlcea
  Zona 6 - Bistrița-Năsăud, Covasna, Hunedoara, Harghita, Maramureș, Suceava
  (la 08-01-2018, Anexa nr. 4 a fost modificată de Punctul 3, ARTICOL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 959 din 28 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 14 din 08 ianuarie 2018 )
   +  Anexa nr. 5Unitatea de învățământ ...........Situație justificativă privind utilizareasumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugatăpentru finanțarea de bază a unitățilorde învățământ particular și confesional acreditat
  Nr. crt.                      Luna                       Tip de unitate de învă-țământ                      Nr. efectiv de elevi/ preșco-lari                    Standard de cost aprobat potrivit legii pentru: Sume calculate (nr. efectiv elevi x cost standard) pentru: Sume primite de la bugetul local pentru finanțarea: Sume rămase neutili- zate de restituit din finanțarea:
  cheltuieli cu salariile, sporurile, indemniza- țiile și alte drepturisalariale în bani stabilite prin lege, precum și contribuțiileaferente acestora      cheltuieli cu pregătirea profesională,cheltuieli cuevaluarea periodică a elevilor, precum și cheltuielile prevăzute la articolul bugetar "bunuri și servicii"      cheltuieli cu salariile, sporurile, indemniza- țiile și alte drepturisalariale în bani, stabilite prin lege, precum și contribuțiileaferente acestora      cheltuieli cu pregătirea profesională,cheltuieli cuevaluarea periodică a elevilor, precum și cheltuielile prevăzute la articolul bugetar "bunuri și servicii"      cheltuielilor cu salariile, sporurile, indemniza- țiile și alte drepturi salariale în bani, stabilite prin lege, precum și a contribuțiiloraferente acestora      cheltuielilor cu pregătirea profesională, a cheltuielilorcu evaluarea periodică a elevilor, precum și a cheltuielilor prevăzute la articolul bugetar "bunuri și servicii"      cheltuie- lilor cu salariile,sporurile,indemniza-țiile și alte drepturi salariale în bani, stabilite prin lege,precum și a contri- buțiilor aferente acestora    cheltuie- lilor cu pregătireaprofesio- nală, a cheltuie- lilor cu evaluarea periodică a elevi- lor, precum și a cheltu- ielilor prevăzute la artico-lul bugetar "bunuri șiservicii"
  0 1 2 3 4 5 6 = 3 * 4 7 = 3 * 5 8 9 10 = 8 - 611 = 9 - 7
              
              
              
              
              
              
              
              
              
  TOTAL         
                                  Director,                   ...................................
  -----