ORDONANȚĂ nr. 28 din 30 august 2017pentru modificarea și completarea Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, precum și pentru stabilirea unor măsuri de aplicare a acesteia*)
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 706 din 31 august 2017  (la 07-01-2018, Titlul actului normativ a fost modificat de Punctul 1, ARTICOL UNIC LEGEA nr. 278 din 28 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 8 din 04 ianuarie 2018 ) În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 1 pct. III.1 din Legea nr. 161/2017 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță.  +  Articolul ILegea nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 740 din 21 octombrie 2011, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 2 alineatul (4), partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins:(4) În structura cheltuielilor de investiții prevăzute la alin. (1) lit. c) și e) va fi cuprinsă o cotă de 5% din valoarea devizului general al investiției, exclusiv T.V.A., stabilit conform prevederilor legale în vigoare pentru contractarea serviciilor de proiectare, contractarea și urmărirea lucrărilor de execuție care sunt în sarcina A.N.L. și care se constituie venituri ale A.N.L., destinate acoperirii cheltuielilor efectuate pentru:2. La articolul 4, după alineatul (2^1) se introduce un nou alineat, alineatul (2^2), cu următorul cuprins: (2^2) Prin excepție de la prevederile alin. (2) și (2^1), dacă în termen de 90 de zile de la publicarea intenției de realizare a unui bloc de locuințe în cadrul programului prevăzut la art. 2 alin. (1) lit. e) nu se contractează toate locuințele, pot contracta o locuință și beneficiarii care asigură contravaloarea locuinței doar din resurse proprii.3. La articolul 4, partea introductivă a alineatului (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) În cazul în care, în cadrul construcțiilor de locuințe proprietate personală construite prin credit ipotecar prevăzute la alin. (1), sunt construite locuințe și/sau dependințe care nu sunt contractate la data finalizării lucrărilor, acestea pot fi valorificate astfel:4. La articolul 4, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu următorul cuprins:(3^1) Dependințele prevăzute la alin. (3) urmează regimul juridic al locuințelor și sunt administrate, repartizate, închiriate și vândute în condiții similare locuințelor prevăzute la alin. (3).5. La articolul 6, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Resursele A.N.L. prevăzute la alin. (1) lit. g^1) pot fi avansate și pentru asigurarea pazei și conservării lucrărilor realizate în cadrul programelor prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. c) și e), în următoarele situații:a) pentru situația în care autoritățile administrației publice locale/autoritățile administrației publice locale ale sectoarelor municipiului București, autoritățile publice centrale nu realizează lucrările tehnico-edilitare conform prevederilor art. 2 alin. (8^1);b) pentru situația în care nu mai există relații contractuale de execuție.6. La articolul 6, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:(4) A.N.L. poate reține și utiliza pentru cheltuieli de funcționare o cotă de până la 5% din resursele constituite conform alin. (1) lit. c) și c^1).7. La articolul 8, după alineatul (1^2) se introduce un nou alineat, alineatul (1^3), cu următorul cuprins:(1^3) Prin excepție de la prevederile art. 8 alin. (1^1), medicii rezidenți și medicii specialiști, precum și cadrele didactice calificate pot depune cereri pentru repartizarea locuințelor construite prin programele A.N.L. și după împlinirea vârstei de 35 de ani.8. La articolul 8, după alineatul (2^1) se introduce un nou alineat, alineatul (2^2), cu următorul cuprins:(2^2) Administratorul locuințelor prevăzute la alin. (2) exercită, în numele statului, în cadrul asociației de proprietari, drepturile și obligațiile specifice unui membru al asociației de proprietari, potrivit legii.9. La articolul 8, partea introductivă a alineatului (9) se modifică și va avea următorul cuprins:(9) În funcție de veniturile medii nete pe membru de familie ale titularului contractului de închiriere, realizate în ultimele 12 luni, chiria lunară rezultată după aplicarea coeficienților în funcție de anul recepției la terminarea lucrărilor, prevăzuți la alin. (8^1), se ponderează astfel:10. La articolul 8, alineatul (9^2) se modifică și va avea următorul cuprins:(9^2) Modelul de calcul al chiriei se stabilește prin normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor prezentei legi, în baza valorii de înlocuire a construcției ce reprezintă suprafața construită pe locuință, definită conform prevederilor Legii locuinței nr. 114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, multiplicată cu valoarea de înlocuire pe metru pătrat, stabilită, în condițiile legii, prin ordinul ministrului dezvoltării regionale, administrației publice și fondurilor europene, în vigoare la data stabilirii chiriei.11. La articolul 8, după alineatul (9^2) se introduce un nou alineat, alineatul (9^3), cu următorul cuprins:(9^3) În situația în care titularii contractelor de închiriere nu prezintă documente din care să rezulte venitul mediu net lunar pe membru de familie, în termenul stabilit de administratorii locuințelor pentru calcularea cuantumului chiriei sau pentru actualizarea anuală a chiriei realizată în condițiile legii, chiria calculată potrivit prevederilor alin. (7) se ponderează cu coeficienții prevăzuți la alin. (8) și (8^1), fără a se aplica coeficientul de ponderare de la alin. (9) și prevederile alin. (9^1).12. Articolul 21 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 21(1) Documentațiile tehnico-economice pentru realizarea construcțiilor de locuințe pentru tineri destinate închirierii se achiziționează de către A.N.L. sau autoritățile publice locale sau centrale interesate și vor fi supuse aprobării potrivit legii.(2) Finanțarea documentațiilor prevăzute la alin. (1) se asigură din alocații de la bugetul local, bugetul propriu al autorităților administrației publice centrale din domeniul învățământului, respectiv din domeniul sănătății sau de la bugetul de stat, prevăzute cu această destinație prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, aprobat în condițiile legii. (la 07-01-2018, Articolul I a fost modificat de Punctul 2, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 278 din 28 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 8 din 04 ianuarie 2018 )  +  Articolul IIÎncepând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe se autorizează Agenția Națională pentru Locuințe să utilizeze, pentru cheltuieli de funcționare, 5% din resursele constituite în anul în curs, potrivit art. 6 alin. (1) lit. c) și c^1) din Legea nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul IIIÎn termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe se modifică, în mod corespunzător, Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001, cu modificările și completările ulterioare.
  PRIM-MINISTRU
  MIHAI TUDOSE
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale, administrației publice și fondurilor europene,
  Sevil Shhaideh
  Ministrul sănătății,
  Florian-Dorel Bodog
  Ministrul educației naționale,
  Liviu-Marian Pop
  Ministrul finanțelor publice,
  Ionuț Mișa
  București, 30 august 2017.Nr. 28.-----