HOTĂRÂRE nr. 90 din 10 februarie 2010privind organizarea și funcționarea Ministerului Culturii și Identității Naționale**)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 116 din 22 februarie 2010  Notă
  **) Titlul hotărârii a fost modificat de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 21 din 16 ianuarie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 49 din 22 ianuarie 2013. (la 24-08-2017, Titlul hotărârii a fost modificat de Punctul 1, Articolul I HOTĂRÂREA nr. 597 din 23 august 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 688 din 24 august 2017 )
  Notă
  Conform alin. (2) al art. 7 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 109 din 20 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1026 din 27 decembrie 2017, în cuprinsul hotărârii prevăzute la art. 1 alin. (2) Ministerul Culturii și Identității Naționale va propune și modificarea corespunzătoare a anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Culturii și Identității Naționale, cu modificările și completările ulterioare, în vederea introducerii în cuprinsul anexei a Centrului Cultural „Sala Palatului“, precum și majorarea corespunzătoare a numărului total de posturi cu numărul de posturi preluate de la Regia Autonomă „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat“.
  Alin. (2) al art. 1 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 109 din 20 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1026 din 27 decembrie 2017 prevede că, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Ministerul Culturii și Identității Naționale va elabora hotărârea de Guvern privind organizarea și funcționarea Centrului Cultural „Sala Palatului“.
  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 40 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare, precum și al art. 9 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 115/2009 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1(1) Ministerul Culturii, înființat prin reorganizarea Ministerului Culturii și Patrimoniului Național, este organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, care elaborează și asigură aplicarea strategiei și politicilor în domeniul culturii.----------Alin. (1) al art. 1 a fost modificat de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 21 din 16 ianuarie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 49 din 22 ianuarie 2013.(2) Ministerul Culturii și Patrimoniului Național are sediul în municipiul București, Bd. Unirii nr. 22, sectorul 3.----------Alin. (2) al art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 155 din 13 martie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 172 din 16 martie 2012.  +  Articolul 2În activitatea sa, Ministerul Culturii și Patrimoniului Național asigură respectarea și promovarea libertăților și drepturilor fundamentale, consacrate de Constituția României, precum și de tratatele și convențiile internaționale semnate și ratificate de România, în ceea ce privește:a) libertatea de expresie și de creație;b) accesul liber, neîngrădit și egal la cultură, inclusiv la patrimoniul cultural pentru generația prezentă, protejarea și conservarea valorilor culturale ale națiunii pentru uzul generațiilor viitoare;----------Lit. b) a art. 2 a fost modificată de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 563 din 30 mai 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 378 din 6 iunie 2012.c) participarea tuturor cetățenilor la viața culturală, inclusiv la formularea politicilor culturale;d) dreptul la identitate culturală, precum și dreptul la diversitate culturală și lingvistică.e) abrogată.----------Lit. e) a art. 2 a fost abrogată de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 21 din 16 ianuarie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 49 din 22 ianuarie 2013.  +  Articolul 3Ministerul Culturii și Patrimoniului Național își desfășoară activitatea pe baza următoarelor principii fundamentale:a) creația culturală este domeniul privilegiat al libertății de exprimare, fiind o sursă a progresului uman;b) susținerea și promovarea drepturilor culturale fundamentale ale tuturor cetățenilor: acces la cultură și participare la viața culturală, în interdependența și relația acestora cu celelalte drepturi fundamentale;c) susținerea, respectarea și protejarea dreptului la diversitate culturală, religioasă și lingvistică, recunoscut ca atare de Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene;d) promovarea sectorului cultural ca factor important în procesul de dezvoltare durabilă și ca instrument esențial în coeziunea socială și în lupta împotriva excluziunii sociale;e) promovarea și stimularea creativității, a creației contemporane, ca factor inconturnabil în dezvoltarea umană și în creșterea calității vieții;f) promovarea rolului central al culturii și artelor, al creativității și inovării în societatea bazată pe cunoaștere, includerea culturii ca factor-cheie pentru atingerea obiectivelor Strategiei de la Lisabona relansate și pentru conturarea noii strategii UE 2020;g) protejarea patrimoniului cultural național, ca factor determinant al identității culturale a României și ca resursă neregenerabilă;----------Lit. g) a art. 3 a fost modificată de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 563 din 30 mai 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 378 din 6 iunie 2012.h) protejarea și respectul identităților culturale, a tradițiilor și moștenirii culturale, a patrimoniului material și imaterial;i) protejarea și respectarea dreptului la proprietate intelectuală al creatorilor și artiștilor.j) abrogată.----------Lit. j) a art. 3 a fost abrogată de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 21 din 16 ianuarie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 49 din 22 ianuarie 2013.  +  Articolul 4În activitatea sa, Ministerul Culturii și Patrimoniului Național urmărește îndeplinirea următoarelor obiective generale:a) dezvoltarea sinergiilor între sectorul culturii și alte sectoare de activitate, precum sectorul educațional, social, economic, și elaborarea unor politici publice transsectoriale;b) protejarea patrimoniului cultural național, precum și a patrimoniului imaterial, prin promovarea unui cadru legislativ specific în vederea promovării eficiente și proactive a patrimoniului național, precum și prin programe și măsuri specifice privind evaluarea, restaurarea și conservarea, respectiv punerea lor în valoare și reinserția în viața comunității, prin dezvoltarea de proiecte integrate și de rețele de cooperare;----------Lit. b) a art. 4 a fost modificată de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 563 din 30 mai 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 378 din 6 iunie 2012.c) susținerea moștenirii și diversității culturale, conservarea identităților culturale, atât la nivel național, cât și în cadrul comunităților locale, prin implicare proactivă a acestora în viața culturală și recunoașterea valorilor patrimoniale;d) creșterea gradului de acces și de participare a publicului la cultură;e) dezvoltarea economiei culturale prin asigurarea unui cadru juridic, economic și financiar-fiscal eficient și stimulativ care să răspundă nevoilor specifice ale creatorilor, producătorilor și mediatorilor, instituții publice de cultură, organizații neguvernamentale și IMM-uri din cadrul industriilor culturale și creative, și ale consumatorilor/publicului;f) dezvoltarea, renovarea și înzestrarea corespunzătoare a infrastructurilor culturale în acord cu nevoile culturale actuale, sprijinirea înființării de noi muzee și spații expoziționale;g) susținerea creației artistice contemporane și stimularea dezvoltării industriilor culturale, a circulației bunurilor culturale, inclusiv prin promovarea dialogului intercultural și a diplomației culturale;h) gestiunea eficientă și eficace a resurselor umane din sectorul culturii, managerii din administrația culturală, specialiștii din rețeaua instituțiilor și așezămintelor publice de cultură, artiștii și creatorii, prin programe specializate;i) susținerea și promovarea de studii și cercetări privind tendințele și evoluțiile actuale ale consumului și ofertei de bunuri și servicii culturale, pentru fundamentarea politicilor culturale;j) promovarea rolului proactiv al instituțiilor și așezămintelor publice de cultură în satisfacerea nevoilor culturale ale consumatorului și asumarea de către acestea a misiunii de centre de acces universal la informație și de educare continuă pentru toate segmentele de public;k) promovarea valorilor culturii române, precum și a celor aparținând minorităților naționale în circuitul cultural internațional și susținerea mobilității creatorilor, artiștilor, specialiștilor din domeniul culturii, prin implementarea unui program de măsuri de sprijin, care să cuprindă acordarea de sprijin financiar și material/logistic pentru călătorii, studii și cercetări, pentru stimularea prezenței și poziționării pe piața culturală internațională;l) susținerea participării comunităților la dezvoltarea cunoașterii, promovarea multiculturalismului și protejarea culturii minorităților;m) reforma și descentralizarea, după caz, a sistemului instituțional al culturii, pentru a răspunde nevoilor culturale exprimate de colectivitate și pentru a diversifica oferta culturală și a o apropia de consumator;n) reforma și diversificarea sistemelor publice și private de finanțare a culturii, cu accent pe transparență, acces egal și nediscriminatoriu la fondurile publice, eficacitate și evaluare specializată, cu scopul de a promova diversitatea, calitatea, excelența și inovarea, inclusiv prin forme alternative de expresie artistică;o) dezvoltarea unor politici comune între cultură și educație, atât în ceea ce privește educarea publicului tânăr pentru consumul cultural și dezvoltarea abilităților lor creative, cât și în ceea ce privește educația artistică specializată, precum și pentru formarea profesională continuă și reconversia profesională;p) elaborarea și implementarea, într-o primă fază prin proiecte-pilot, a unei politici publice pentru dezvoltarea prioritară a turismului cultural, bază a dezvoltării durabile în plan local;q) utilizarea fondurilor europene în sectorul cultural, în principal pentru: restaurarea monumentelor istorice, reabilitarea centrelor istorice, încurajarea/promovarea tradițiilor și meșteșugurilor, turismul cultural, industriile culturale și creative, formarea profesională;r) pregătirea unui program operațional dedicat sectorului cultural pentru următoarea perioadă programatică a fondurilor structurale, 2013-2019;s) susținerea inițiativei private în cultură și a sectorului cultural independent și stimularea cooperării culturale transfrontaliere;ș) susținerea accesului și participării la cultură a publicului din mediul rural și urban mic, precum și din zonele defavorizate, în parteneriat cu autoritățile locale și cu sectorul independent;t) susținerea ofertei culturale și a accesului publicului prin dezvoltarea programatică a digitizării resurselor culturale, în cooperare și în parteneriat cu autoritățile centrale și locale și cu alți deținători de asemenea resurse, în respectul drepturilor de proprietate intelectuală;ț) susținerea luptei împotriva încălcărilor drepturilor de proprietate intelectuală, prin cooperarea cu celelalte autorități și instituții cu competențe în domeniu, cu accent pe educarea publicului consumator și pe susținerea unor modele comerciale care să respecte drepturile titularilor și să faciliteze, în același timp, accesul la aceste conținuturi;u) colaborarea cu Ministerul Administrației și Internelor la elaborarea cadrului legal care să asigure accesul liber la fondurile arhivistice;v) colaborarea cu Ministerul Administrației și Internelor și cu organele abilitate de lege pentru combaterea activității infracționale în domeniul patrimoniului cultural național;x) formalizarea parteneriatelor interministeriale între Ministerul Culturii și Patrimoniului Național, Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, în vederea atingerii acestor obiective.y) abrogată.----------Lit. y) a art. 4 a fost abrogată de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 21 din 16 ianuarie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 49 din 22 ianuarie 2013.  +  Articolul 5(1) În vederea îndeplinirii rolului și a obiectivelor sale generale, Ministerul Culturii și Patrimoniului Național are următoarele atribuții principale:1. asigură gestionarea eficientă a sistemului său instituțional specific, cuprinzând inclusiv instituțiile subordonate și serviciile publice deconcentrate;2. elaborează, cu consultarea și participarea atât a autorităților publice interesate, a instituțiilor publice de cultură, a altor operatori culturali și specialiști în domeniul culturii, cât și a societății civile, strategii, politici publice, programe naționale și direcții de dezvoltare pentru domeniile din sfera sa de competență;3. promovează și finanțează, în condițiile legii, printr-un sistem competițional deschis, proiecte, programe și activități culturale în domeniul culturii și patrimoniului cultural național, cu respectarea principiului transparenței decizionale, a liberului acces la informația publică și a primordialității valorii;4. elaborează ori, după caz, avizează proiecte de acte normative, potrivit legii, pentru domeniile specifice de activitate sau având incidență cu acestea, cu respectarea principiului transparenței decizionale;5. inițiază și negociază, în condițiile legii, încheierea de convenții, protocoale, acorduri și alte înțelegeri internaționale în domeniul său de activitate sau formulează propuneri pentru aderarea la cele existente ori pentru ratificarea acestora, după caz, și, respectiv, dispune măsurile necesare pentru îndeplinirea obligațiilor rezultate, semnarea și ratificarea acestora, pentru domeniile sale de competență și activitate;6. propune și promovează parteneriate cu autoritățile administrației publice locale și cu structurile societății civile pentru diversificarea, modernizarea și optimizarea serviciilor publice oferite de instituțiile și așezămintele de cultură, în vederea satisfacerii necesităților culturale și educative ale publicului;7. sprijină, în colaborare cu autoritățile administrației publice locale, buna funcționare și activitatea instituțiilor și a așezămintelor de cultură aflate în subordinea autorităților județene sau locale;8. promovează recunoașterea competențelor profesionale, respectiv garantează drepturile și interesele creatorilor, artiștilor și specialiștilor din domeniul culturii;9. asigură, cu respectarea legislației în vigoare, colaborarea și consultarea cu sindicatele și patronatul din domeniile sale de activitate, precum și cu alte structuri ale societății civile, pentru formularea politicilor culturale, elaborarea actelor normative cu incidență asupra sectorului cultural și pentru rezolvarea problemelor care privesc interesele sau activitatea operatorilor culturali;10. gestionează, în condițiile legii, relațiile cu Parlamentul, cu celelalte autorități, pentru armonizarea inițiativelor legislative și a măsurilor administrative din domeniile sale de interes;11. elaborează, potrivit legii, norme, regulamente și metodologii pentru domeniile sale de activitate, acestea având caracter obligatoriu pentru derularea activităților din toate instituțiile și așezămintele culturale, indiferent de subordonarea acestora;12. coordonează și controlează activitatea instituțiilor subordonate, numește și revocă conducătorii acestora, sau, după caz, încheie contracte de management cu aceștia;13. contribuie la întărirea capacității instituționale a instituțiilor, structurilor și serviciilor publice deconcentrate din subordinea sa, respectiv la formarea profesională a personalului angajat în cadrul acestora;14. propune Guvernului măsurile pentru descentralizarea administrativă și financiară a instituțiilor din subordine;15. inițiază proiecte de acte normative pentru înființarea sau reorganizarea unor instituții din subordine, respectiv avizează, în condițiile legii, înființarea ori reorganizarea instituțiilor și a așezămintelor publice de cultură, indiferent de subordonarea acestora;16. aprobă, potrivit legii, prețuri și tarife pentru serviciile asigurate de Ministerul Culturii și Patrimoniului Național, prin instituțiile din subordinea sa;17. asigură, prin Consiliul tehnico-economic, avizarea documentațiilor tehnico-economice din competența sa de aprobare, potrivit legii;18. exercită atribuțiile ce îi revin, potrivit legii, ca organ central de specialitate al administrației publice sub autoritatea căruia funcționează operatorii economici din domeniul său de activitate;19. colaborează cu instituțiile specializate pentru elaborarea de indicatori statistici de specialitate, pentru colectarea datelor statistice primare și pentru prelucrarea acestora;20. inițiază, organizează și susține, în condițiile legii, concursuri interne și internaționale, tabere, rezidențe de creație și interpretare, precum și alte manifestări similare, cu respectarea principiului transparenței decizionale, a liberului acces la informația publică și a primordialității valorii;21. acordă, în condițiile legii, burse, granturi de studii și călătorie, premii și distincții pentru toate domeniile sale de activitate și susține participarea specialiștilor în domeniul culturii, a creatorilor și artiștilor români la manifestări culturale și științifice din străinătate, cu respectarea principiului transparenței decizionale, a liberului acces la informația publică și a primordialității valorii;22. colaborează atât cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, Ministerul Mediului și Pădurilor și Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, cât și cu instituțiile și organismele abilitate din subordinea acestora pentru elaborarea unei strategii naționale de atenuare a impactului asupra patrimoniului cultural național generat de implementarea proiectelor de amenajare a teritoriului și de dezvoltare a infrastructurii, respectiv pentru formularea unui set de politici comune și metodologii de lucru în acest domeniu și implementarea acestora;23. colaborează cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, Ministerul Mediului și Pădurilor, cu Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, precum și cu instituțiile și organismele abilitate din subordinea acestora pentru corelarea Strategiei de dezvoltare durabilă 2030 și a strategiilor sectoriale de profil în vederea armonizării legislației și politicilor în aceste domenii;24. colaborează cu Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului și cu instituțiile și organismele abilitate din subordinea acestuia pentru dezvoltarea programelor de învățământ artistic și diversificarea ofertei de specializări necesare domeniului culturii, respectiv implementarea acestora;25. colaborează atât cu Ministerul Afacerilor Externe și cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, cât și cu instituțiile și organismele abilitate din subordinea acestora pentru elaborarea unei strategii naționale de promovare a valorilor culturii române și de dezvoltare a turismului cultural în România, respectiv pentru formularea unui set de politici comune în acest domeniu și implementarea acestuia;26. colaborează cu Ministerul Afacerilor Externe și cu Departamentul pentru Afaceri Europene în cadrul sistemului național de coordonare a afacerilor europene;27. colaborează cu Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, Ministerul Finanțelor Publice, precum și cu Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale în vederea asigurării unui cadru juridic, financiar-fiscal și economic pentru dezvoltarea economiei culturale, stimularea IMM-urilor din industriile creative și culturale, precum și susținerea și stimularea creatorilor;28. colaborează cu organele abilitate de lege pentru combaterea activității infracționale în domeniul patrimoniului cultural;29. propune Guvernului recunoașterea statutului de utilitate publică pentru organizațiile neguvernamentale cu activitate în domeniul culturii, cu respectarea normelor legale;----------Pct. 29 al alin. (1) al art. 5 a fost modificat de pct. 6 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 21 din 16 ianuarie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 49 din 22 ianuarie 2013.30. participă la procesul decizional al Uniunii Europene, pentru promovarea și susținerea corespunzătoare a intereselor României în domeniile de competență.31. participă în comitetele de management ale programelor comunitare Europa Creativă 2014-2020 și Europa pentru Cetățeni 2014-2020, asigură pregătirea pentru derularea acestora și constituirea birourilor de asistență tehnică, informare și promovare ale Uniunii Europene în România pentru aceste programe.---------Pct. 31 al alin. (1) al art. 5 a fost introdus de pct. 1 al art. 13 din HOTĂRÂREA nr. 1.069 din 11 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 24 decembrie 2013.(2) Ministerul Culturii și Patrimoniului Național urmărește îndeplinirea măsurilor necesare, specifice domeniului culturii, ce decurg din aderarea României la Uniunea Europeană și garantează ducerea la îndeplinire a obligațiilor României rezultate din actul aderării, inclusiv prin elaborarea de politici publice și strategii de armonizare a legislației specifice domeniilor sale de activitate, conform prevederilor tratatelor constitutive ale Uniunii Europene, precum și oricăror altor reglementări comunitare cu caracter obligatoriu în domeniile sale de activitate.  +  Articolul 6(1) În îndeplinirea rolului și a obiectivelor sale, Ministerul Culturii și Patrimoniului Național are următoarele atribuții specifice:1. coordonează, împreună cu Ministerul Afacerilor Externe și cu Institutul Cultural Român, în colaborare cu Academia Română și cu alte instituții interesate, după caz, activitatea și programele institutelor culturale ale României din străinătate, promovează și susține programele și proiectele culturale derulate de acestea;2. numește și eliberează din funcție, prin ordin comun al ministrului culturii și patrimoniului național, al ministrului afacerilor externe și al președintelui Institutului Cultural Român, în condițiile legii, directorii și directorii adjuncți ai institutelor culturale ale României din străinătate;3. avizează numirile și eliberările din funcție ale personalului diplomatic cu atribuții în domeniul culturii;4. propune Guvernului, împreună cu Ministerul Afacerilor Externe și cu Institutul Cultural Român, înființarea de noi institute culturale ale României în străinătate;5. promovează și susține, în condițiile legii, programe și proiecte culturale cu participarea diasporei românești și colaborează în acest scop cu autorități, instituții, organizații neguvernamentale sau cu alte entități;6. stabilește și implementează, prin comisiile de specialitate, Strategia națională de salvgardare și promovare a patrimoniului cultural național material și imaterial, în vederea actualizării Planului național de dezvoltare 2007-2013 în privința patrimoniului cultural și a elaborării secțiunilor specifice ale Planului național de dezvoltare 2014-2020;7. elaborează și implementează norme, regulamente și metodologii pentru domeniul patrimoniului cultural național, potrivit legii;8. coordonează activitățile de cercetare, conservare, evidență, proiectare și restaurare, regenerare și punere în valoare a patrimoniului cultural național, material și imaterial, și asigură finanțarea adecvată a acestora, potrivit legii;9. avizează, pe baza propunerilor comisiilor de specialitate din cadrul său, planurile de amenajare și dezvoltare a teritoriului, pentru zonele protejate, respectiv pentru cele unde sunt delimitate situri arheologice, potrivit legii;----------Pct. 9 al alin. (1) al art. 6 a fost modificat de pct. 8 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 563 din 30 mai 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 378 din 6 iunie 2012.10. avizează temele de proiectare și soluțiile arhitecturale și de artă monumentală, cu consultarea organizațiilor profesionale și de creatori din domeniu, pentru obiectivele arhitecturale sau de artă monumentală care se realizează din bugetele publice;11. acționează, potrivit competențelor sale, pentru recuperarea bunurilor din patrimoniul cultural național sustrase sau exportate ilicit;12. contribuie la crearea cadrului juridic și instituțional prin care să se asigure păstrarea, dezvoltarea și punerea în valoare a artei și culturii minorităților naționale din România;13. desfășoară activități pentru educarea și informarea publicului, cu scopul de a cunoaște, a respecta și a pune în valoare patrimoniul cultural național, inclusiv prin colaborarea cu autoritățile publice centrale și locale; (la 24-08-2017, Punctul 13. din Alineatul (1) , Articolul 6 a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 597 din 23 august 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 688 din 24 august 2017 ) 14. susține programe pentru promovarea, protejarea și revitalizarea culturii tradiționale și a patrimoniului cultural imaterial;15. promovează și coordonează, în condițiile legii, programe de formare în domeniul meșteșugurilor și ocupațiilor tradiționale;16. coordonează activitatea de atestare a artiștilor liber-profesioniști, a traducătorilor, precum și activitatea de atestare și avizare în domeniul impresariatului artistic;17. suspendă sau retrage, după caz, avizele și/sau atestatele acordate, în cazul nerespectării de către titulari a actelor normative în vigoare;18. colaborează cu autoritățile administrației publice, cu instituțiile de specialitate și cu organizațiile din domeniu pentru formarea și perfecționarea profesională a personalului din aparatul propriu și al serviciilor publice deconcentrate, precum și din instituțiile publice de cultură, contribuind la organizarea și finanțarea, în condițiile legii, a cursurilor sau a altor forme specifice de pregătire;19. editează publicații de specialitate și de informare pentru domeniile sale de competență;19^1. organizează, direct sau prin instituțiile publice din subordine, târguri și expoziții de carte;-----------Pct. 19^1 al art. 6 a fost introdus de pct. 7 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 21 din 16 ianuarie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 49 din 22 ianuarie 2013.20. gestionează, asigură și monitorizează, potrivit legii, alocarea resurselor bugetare și îndeplinirea programului de dezvoltare a bazei materiale și de investiții în domeniul afacerilor și infrastructurii culturale;21. elaborează, în colaborare cu Consiliul Național al Audiovizualului, Strategia națională în domeniul audiovizualului;22. coordonează atât elaborarea de către Centrul Național al Cinematografiei a Strategiei de dezvoltare a cinematografiei naționale, cât și formularea și implementarea politicilor sectoriale în domeniul cinematografiei;23. contribuie, în condițiile legii, la recunoașterea și protecția drepturilor de autor și ale artiștilor interpreți.24. abrogat;----------Pct. 24 al art. 6 a fost abrogat de pct. 8 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 21 din 16 ianuarie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 49 din 22 ianuarie 2013.25. abrogat;----------Pct. 25 al art. 6 a fost abrogat de pct. 8 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 21 din 16 ianuarie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 49 din 22 ianuarie 2013.26. abrogat;----------Pct. 26 al art. 6 a fost abrogat de pct. 8 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 21 din 16 ianuarie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 49 din 22 ianuarie 2013.27. abrogat.-----------Pct. 27 al art. 6 a fost abrogat de pct. 8 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 21 din 16 ianuarie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 49 din 22 ianuarie 2013.(2) Ministerul Culturii și Patrimoniului Național îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de lege.  +  Articolul 6^1În scopul promovării identității naționale și aniversării Centenarului României 1918-2018 și a Primului Război Mondial, Ministerul Culturii și Identității Naționale îndeplinește următoarele atribuții:a) formulează și, după caz, centralizează și evaluează propunerile privind manifestările, acțiunile și proiectele de aniversare a Centenarului României 1918-2018 și a Primului Război Mondial, formulate și asumate de ministerele și instituțiile publice implicate, și asigură transmiterea acestora către Comitetul interministerial pentru Centenar;b) formulează propuneri către Comitetul interministerial pentru Centenar privind calendarul activităților ce decurg ca obligații legale ale autorităților și instituțiilor publice cu privire la aniversarea Centenarului României 1918-2018 și a Primului Război Mondial;c) asigură, în condițiile legii, finanțare pentru proiectele derulate prin bugetul Ministerului Culturii și Identității Naționale, dedicate promovării identității naționale și aniversării Centenarului României 1918-2018 și a Primului Război Mondial;d) sprijină, în condițiile legii, activități și manifestări pentru promovarea proiectelor dedicate aniversării Centenarului României 1918-2018 și a Primului Război Mondial, prin expoziții, simpozioane, sesiuni de comunicări, congrese, colocvii și alte asemenea activități;e) orice alte atribuții conform legii, în scopul derulării proiectelor și acțiunilor dedicate aniversării Centenarului României 1918-2018 și a Primului Război Mondial. (la 24-08-2017, Actul a fost completat de Punctul 3, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 597 din 23 august 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 688 din 24 august 2017 )  +  Articolul 7Pentru realizarea obiectivelor și pentru îndeplinirea atribuțiilor sale generale și specifice, pentru conceperea și punerea în aplicare de politici și acțiuni intersectoriale și de parteneriate public-privat și central-local, Ministerul Culturii și Identității Naționale poate acționa în cooperare cu autoritățile administrației publice centrale și locale, cu instituții publice, cu operatorii culturali, cu organisme neguvernamentale și alte persoane juridice de drept privat, din țară și din străinătate, conform legii. (la 24-08-2017, Articolul 7 a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 597 din 23 august 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 688 din 24 august 2017 )  +  Articolul 8Pentru exercitarea atribuțiilor sale, Ministerul Culturii și Patrimoniului Național este abilitat să solicite și să primească informații și date de la autoritățile administrației publice, de la instituții publice și de la persoane juridice de drept privat cu activitate în domeniul său de competență.  +  Articolul 9(1) Structura organizatorică a Ministerului Culturii și Patrimoniului Național este prevăzută în anexa nr. 1; în cadrul acesteia, prin ordin al ministrului culturii și patrimoniului național, se pot înființa, în condițiile legii, compartimente, precum și colective temporare, pentru realizarea unor programe, proiecte, studii sau cercetări.(2) Numărul maxim de posturi este de 195, exclusiv demnitarii și posturile aferente cabinetului ministrului. (la 24-08-2017, Alineatul (2) din Articolul 9 a fost modificat de Punctul 5, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 597 din 23 august 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 688 din 24 august 2017 ) (3) Atribuțiile și modul de funcționare a compartimentelor din aparatul propriu al Ministerului Culturii și Patrimoniului Național, precum și relațiile funcționale dintre acestea se stabilesc prin regulamentul de organizare și funcționare, care se aprobă prin ordin al ministrului culturii și patrimoniului național.(4) Ministrul culturii și patrimoniului național poate constitui comisii de specialitate și alte organisme consultative care să participe la elaborarea strategiilor din domeniu și la fundamentarea deciziilor de specialitate.  +  Articolul 10(1) În vederea asigurării managementului proiectelor finanțate prin împrumuturi externe, contractate sau garantate de stat, rambursabile ori nerambursabile, la nivelul Ministerului Culturii și Patrimoniului Național funcționează, în condițiile legii, unități de management al proiectului.(2) Structura organizatorică, numărul de posturi și regulamentul de organizare și funcționare pentru unitățile de management al proiectului se stabilesc prin ordin al ministrului culturii și patrimoniului național.(3) Ministrul culturii și patrimoniului național numește personalul unităților de management al proiectului și stabilește atribuțiile directorilor acestora.(4) Salarizarea personalului unităților de management al proiectului se stabilește conform legislației în vigoare.  +  Articolul 11(1) Conducerea Ministerului Culturii și Patrimoniului Național se exercită de către ministrul culturii și patrimoniului național.(2) Ministrul culturii și patrimoniului național conduce activitatea Ministerului Culturii și Patrimoniului Național și îl reprezintă în raporturile cu celelalte ministere, cu alte autorități publice, instituții și organizații, precum și cu persoanele fizice și juridice din țară și din străinătate.(3) Ministrul culturii și patrimoniului național este ordonator principal de credite.(4) În exercitarea atribuțiilor sale, ministrul culturii și patrimoniului național emite ordine și instrucțiuni.(5) În îndeplinirea atribuțiilor sale, ministrul culturii și identității naționale este ajutat de 5 secretari de stat, un subsecretar de stat, un secretar general și un secretar general adjunct. (la 24-08-2017, Alineatul (5) din Articolul 11 a fost modificat de Punctul 6, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 597 din 23 august 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 688 din 24 august 2017 ) (6) Ministrul culturii și patrimoniului național poate dispune exercitarea temporară de către alți demnitari sau funcționari a unor atribuții prevăzute prin Regulamentul de organizare și funcționare a Ministerului Culturii și Patrimoniului Național.(7) În situația în care nu își poate îndeplini temporar atribuțiile, ministrul culturii și patrimoniului național poate delega exercitarea acestora, prin ordin, potrivit legii.  +  Articolul 12(1) Secretarii de stat și subsecretarul de stat se subordonează ministrului culturii și patrimoniului național și îndeplinesc atribuțiile și sarcinile stabilite de acesta.(2) Secretarii de stat și subsecretarul de stat exercită atribuțiile delegate prin ordin al ministrului culturii, precum și cele stabilite prin regulamentul de organizare și funcționare a ministerului.----------Alin. (2) al art. 12 a fost modificat de pct. 9 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 21 din 16 ianuarie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 49 din 22 ianuarie 2013.----------Art. 12 a fost modificat de pct. 12 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 563 din 30 mai 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 378 din 6 iunie 2012.  +  Articolul 13(1) Secretarul general este subordonat ministrului culturii și patrimoniului național și îndeplinește atribuțiile prevăzute prin lege și sarcinile stabilite de acesta și de regulamentul de organizare și funcționare a ministerului.(2) În realizarea atribuțiilor ce îi revin, secretarul general este ajutat de un secretar general adjunct.(3) Secretarul general adjunct este funcționar public de carieră, numit prin concurs sau examen, conform legii.  +  Articolul 14(1) Ministrul culturii și patrimoniului național numește și revocă, potrivit legii, președinții și membrii Comisiei Naționale a Monumentelor Istorice, Comisiei Naționale de Arheologie, Comisiei Naționale a Muzeelor și Colecțiilor, Comisiei Naționale pentru Salvgardarea Patrimoniului Cultural Imaterial, precum și ai altor comisii de specialitate din domeniul culturii.(2) Fondurile necesare funcționării comisiilor de specialitate se suportă din bugetul Ministerului Culturii și Patrimoniului Național, în condițiile legii.(3) Prin ordin al ministrului culturii și patrimoniului național, în limita fondurilor aprobate prin bugetul de stat, se stabilesc, în condițiile legii, indemnizațiile cuvenite membrilor comisiilor de specialitate care nu sunt salariați ai Ministerului Culturii și Patrimoniului Național.  +  Articolul 15(1) Pentru realizarea obiectivelor și atribuțiilor sale generale și specifice, Ministerul Culturii și Patrimoniului Național poate colabora cu specialiști în diverse domenii de activitate, prin încheierea de convenții civile sau contracte individuale de muncă cu timp parțial, după caz, în condițiile legii.(2) În situațiile în care persoanele prevăzute la alin. (1) se deplasează în țară, în interesul instituției, Ministerul Culturii și Patrimoniului Național poate suporta cheltuielile de transport, cazare și diurnă, în condițiile stabilite de lege pentru personalul propriu, în măsura în care prin convențiile civile sau contractele individuale de muncă cu timp parțial încheiate s-a prevăzut acest lucru.  +  Articolul 16(1) La nivelul județelor și al municipiului București funcționează direcțiile județene pentru cultură, respectiv a municipiului București, servicii publice deconcentrate, cu personalitate juridică, ale Ministerului Culturii și Patrimoniului Național.-------------Alin. (1) al art. 16 a fost modificat de pct. 14 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 21 din 16 ianuarie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 49 din 22 ianuarie 2013 prin înlocuirea unei sintagme.(2) Direcțiile județene pentru cultură, respectiv a municipiului București sunt conduse de un director, potrivit legii.-------------Alin. (2) al art. 16 a fost modificat de pct. 14 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 21 din 16 ianuarie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 49 din 22 ianuarie 2013 prin înlocuirea unei sintagme.(3) Directorii sunt numiți prin ordin al ministrului culturii și patrimoniului național, potrivit legii.  +  Articolul 17(1) Direcțiile județene pentru cultură, respectiv a municipiului București:-------------Partea introd. a alin. (1) al art. 17 a fost modificată de pct. 14 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 21 din 16 ianuarie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 49 din 22 ianuarie 2013 prin înlocuirea unei sintagme.a) îndeplinesc atribuțiile prevăzute de lege în domeniul protejării patrimoniului cultural național;b) colaborează cu autoritățile publice și cu instituțiile specializate pentru protejarea și punerea în valoare a bunurilor din patrimoniul cultural național și aplică în acest sens prevederile legale în domeniu;c) participă, la cererea autorităților abilitate și împreună cu acestea, la acțiuni de control al respectării legislației privind dreptul de autor și drepturile conexe;d) solicită și primesc, în condițiile legii, în nume propriu sau în numele și pentru Ministerul Culturii și Patrimoniului Național, de la autorități ale administrației publice, de la instituții publice și de la persoanele juridice de drept privat cu activitate în domeniul cultural, al artelor și informării publice, date și informații necesare pentru exercitarea atribuțiilor ce le revin;e) controlează respectarea îndeplinirii obligațiilor de plată a contribuțiilor la Fondul Cultural Național, în condițiile și la termenele stabilite prin lege;f) îndeplinesc orice alte atribuții stabilite de ministrul culturii și patrimoniului național, potrivit legii.(2) Organizarea și funcționarea direcțiilor județene pentru cultură, respectiv a municipiului București, precum și atribuțiile acestora, altele decât cele prevăzute la alin. (1), se stabilesc prin regulamente aprobate prin ordin al ministrului culturii și patrimoniului național.------------Alin. (2) al art. 17 a fost modificat de pct. 14 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 21 din 16 ianuarie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 49 din 22 ianuarie 2013 prin înlocuirea unei sintagme.  +  Articolul 18(1) Unitățile care funcționează în subordinea, sub autoritatea Ministerului Culturii și Patrimoniului Național ori în coordonarea ministrului culturii și patrimoniului național sunt prevăzute în anexa nr. 2.(2) Structurile organizatorice, regulamentele de organizare și funcționare, precum și statele de funcții pentru instituțiile publice subordonate se aprobă prin ordin al ministrului culturii și patrimoniului național, dacă legea nu dispune altfel.  +  Articolul 19(1) Ministerul Culturii și Patrimoniului Național are în dotare, pentru transportul persoanelor din aparatul propriu, un număr de autoturisme stabilit potrivit normelor legale în vigoare.(2) Ministerul Culturii și Identității Naționale are, de asemenea, în dotare, pentru activitățile sale specifice, două autoturisme, două autoturisme de teren, un microbuz, cu un consum ce se stabilește potrivit reglementărilor în vigoare, în limita prevederilor bugetare. (la 24-08-2017, Alineatul (2) din Articolul 19 a fost modificat de Punctul 7, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 597 din 23 august 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 688 din 24 august 2017 )  +  Articolul 20(1) Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.(2) Încadrarea în numărul de posturi și în noua structură organizatorică se aprobă prin ordin al ministrului culturii și patrimoniului național, în termen de 45 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.(3) Prevederile art. 13 alin. (2) și (3) intră în vigoare la data de 1 aprilie 2010.  +  Articolul 21Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 9/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Culturii, Cultelor și Patrimoniului Național, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 38 din 21 ianuarie 2009, cu modificările ulterioare.
  PRIM-MINISTRU
  EMIL BOC
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru,
  Marko Bela
  Ministrul culturii
  și patrimoniului național,
  Kelemen Hunor
  Ministrul muncii,
  familiei și protecției sociale,
  Mihai Constantin Șeitan
  Ministrul finanțelor publice,
  Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu
  București, 10 februarie 2010.Nr. 90.  +  Anexa nr. 1
  STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
  a Ministerului Culturii și Identității Naționale
  (la 24-08-2017, Anexa 1 a fost modificată de Punctul 8, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 597 din 23 august 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 688 din 24 august 2017 )
   +  Anexa nr. 2UNITĂȚIcare funcționează în subordinea, sub autoritateaMinisterului Culturii și Patrimoniului Naționalori în coordonarea ministrului culturii și patrimoniului național
  Nr.crtDenumirea unității  Sursa de finanțare  
  Unități care funcționează în subordinea Ministerului Culturii și Patrimoniului Național
  I. Organe de specialitate ale administrației publice centrale și instituțiipublice finanțate integral din bugetul de stat
  1.  Direcțiile județene pentru cultură, respectiv a municipiului București - servicii publice deconcentrate Bugetul de stat   
  2.Oficiul Român pentru Drepturile de Autor*) Bugetul de stat
  3.Abrogat Abrogat
  4.Abrogat Abrogat
  NOTĂ: Unitățile prevăzute la nr. crt. 1 și 2 pot utiliza un număr maxim de 358 de posturi.
  II.  Organe de specialitate ale administrației publice centrale și instituțiipublice de cultură de importanță națională finanțate din venituri proprii și din subvenții acordate de la bugetul de stat
  1.  Centrul Național al Cinematografiei   Venituri proprii și subvenții acordate de labugetul de stat
  2.  Biblioteca Națională a României   Venituri proprii și subvenții acordate de labugetul de stat
  3.  Muzeul Național de Artă al României din București  Venituri proprii și subvenții acordate de labugetul de stat
  4.  Muzeul Național de Artă Contemporană al României  Venituri proprii și subvenții acordate de labugetul de stat
  5.  Muzeul Național al Hărților și Cărții Vechi   Venituri proprii și subvenții acordate de labugetul de stat
  6.  Muzeul Național de Istorie a României din București  Venituri proprii și subvenții acordate de labugetul de stat
  7.  Muzeul Național "Brukenthal"   Venituri proprii și subvenții acordate de labugetul de stat
  8.  Muzeul Național "Peleș"   Venituri proprii și subvenții acordate de labugetul de stat
  9.  Muzeul Național al Satului "Dimitrie Gusti"   Venituri proprii și subvenții acordate de labugetul de stat
  10.  Muzeul Național al Țăranului Român din București  Venituri proprii și subvenții acordate de labugetul de stat
  11.  Muzeul Național Bran   Venituri proprii și subvenții acordate de labugetul de stat
  12.  Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei din Cluj-Napoca  Venituri proprii și subvenții acordate de labugetul de stat
  13.  Complexul Muzeal Național "Moldova"   Venituri proprii și subvenții acordate de labugetul de stat
  14.  Muzeul Național al Carpaților Răsăriteni   Venituri proprii și subvenții acordate de labugetul de stat
  15.  Muzeul Național de Istorie Naturală "Grigore Antipa"  Venituri proprii și subvenții acordate de labugetul de stat
  16.  Muzeul de Artă "Vasile Grigore - pictor și colecționar"  Venituri proprii și subvenții acordate de labugetul de stat
  17.  Muzeul Național "George Enescu" din București   Venituri proprii și subvenții acordate de labugetul de stat
  18.  Teatrul Național "I. L. Caragiale" din București  Venituri proprii și subvenții acordate de labugetul de stat
  19.  Teatrul Național "Lucian Blaga" din Cluj-Napoca  Venituri proprii și subvenții acordate de labugetul de stat
  20.  Teatrul Național "Vasile Alecsandri" din Iași   Venituri proprii și subvenții acordate de labugetul de stat
  21.  Teatrul Național "Mihai Eminescu" din Timișoara  Venituri proprii și subvenții acordate de labugetul de stat
  22.  Teatrul Național "Marin Sorescu" din Craiova   Venituri proprii și subvenții acordate de labugetul de stat
  23.  Teatrul Național din Târgu Mureș   Venituri proprii și subvenții acordate de labugetul de stat
  24.  Teatrul Maghiar de Stat din Cluj-Napoca   Venituri proprii și subvenții acordate de labugetul de stat
  25.  Opera Națională București   Venituri proprii și subvenții acordate de labugetul de stat
  26.  Opera Națională Română din Cluj-Napoca   Venituri proprii și subvenții acordate de labugetul de stat
  27.  Opera Maghiară din Cluj-Napoca   Venituri proprii și subvenții acordate de labugetul de stat
  28.  Opera Națională Română din Iași   Venituri proprii și subvenții acordate de labugetul de stat
  29.  Opera Națională Română din Timișoara   Venituri proprii și subvenții acordate de labugetul de stat
  29^1  Teatrul Național de Operetă și Musical "Ion Dacian"  Venituri proprii și subvenții acordate de labugetul de stat
  30.Abrogat Abrogat
  31.  Teatrul Național de Operă și Balet "Oleg Danovski" din Constanța  Venituri proprii și subvenții de la bugetul de stat
  32.  Filarmonica "George Enescu"   Venituri proprii și subvenții acordate de labugetul de stat
  33.  Centrul Național al Dansului București   Venituri proprii și subvenții acordate de labugetul de stat
  34.  Abrogat      
  35.  Centrul Național de Artă "Tinerimea Română"   Venituri proprii și subvenții acordate de labugetul de stat
  36.Abrogat Abrogat
  37.  Centrul de Cultură "George Apostu" din Bacău   Venituri proprii și subvenții acordate de labugetul de stat
  38.  Centrul de Cultură "Arcuș" din Covasna   Venituri proprii și subvenții acordate de labugetul de stat
  39.  Centrul Cultural Toplița   Venituri proprii și subvenții acordate de labugetul de stat
  40.  Institutul Național al Patrimoniului   Venituri proprii și subvenții acordate de labugetul de stat
  41.  Studioul de Creație Cinematografică din București  Venituri proprii și subvenții acordate de labugetul de stat
  42.  Studioul VIDEO ART   Venituri proprii și din subvenții de la bugetul de stat
  43.Abrogat Abrogat
  44.  Administrația Fondului Cultural Național   Venituri proprii și subvenții acordate de labugetul de stat
  45.  Corul Național de Cameră "Madrigal - Marin Constantin"  Venituri proprii și subvenții acordate de labugetul de stat
  46.  Institutul Național pentru Cercetare și FormareCulturală  Venituri proprii și subvenții acordate de labugetul de stat
  NOTĂ: Unitățile prevăzute la nr. crt. 1-46 pot utiliza un număr maxim de 5.800 posturi.
  IIIInstituții publice finanțate din venituri proprii
  1.ARTEXIM Venituri proprii
  2.Abrogat Abrogat
  IV. Unități care funcționează sub autoritatea Ministerului Culturii și Patrimoniului Național
  1. Compania Națională a Imprimeriilor "Coresi" - S.A.   
  2. Regia Autonomă de Distribuție și Exploatare a Filmelor "Româniafilm"   
  3.Abrogat  
  4.Studioul Cinematografic "Sahia Film" - S.A.  
  5.Studioul Cinematografic "Animafilm" - S.A.  
  6.Abrogat  
  -----*) Organ de specialitate al administrației publice centrale aflat în coordonarea ministrului culturii și patrimoniului național. (la 20-12-2016, Nota din Punctul II al Anexei 2 a fost modificată de Punctul 3, Articolul I HOTĂRÂREA nr. 908 din 8 decembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1025 din 20 decembrie 2016 ) Notă
  Conform alin. (2) al art. 7 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 109 din 20 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1026 din 27 decembrie 2017, în cuprinsul hotărârii prevăzute la art. 1 alin. (2) Ministerul Culturii și Identității Naționale va propune și modificarea corespunzătoare a anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Culturii și Identității Naționale, cu modificările și completările ulterioare, în vederea introducerii în cuprinsul anexei a Centrului Cultural „Sala Palatului“, precum și majorarea corespunzătoare a numărului total de posturi cu numărul de posturi preluate de la Regia Autonomă „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat“.
  Alin. (2) al art. 1 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 109 din 20 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1026 din 27 decembrie 2017 prevede că, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Ministerul Culturii și Identității Naționale va elabora hotărârea de Guvern privind organizarea și funcționarea Centrului Cultural „Sala Palatului“.
  ------