HOTĂRÂRE nr. 900 din 14 decembrie 2017privind aprobarea amplasamentului și declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere situat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes național "Amenajarea Hidroenergetică Răstolița"
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1003 din 18 decembrie 2017  Având în vedere prevederile art. 2 alin. (3) lit. d) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 2 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 53/2011, cu completările ulterioare, și ale Hotărârii Guvernului nr. 489/1996 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați la unele obiective hidroenergetice în curs de execuție,în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 5 alin. (1) și al art. 32 din Legea nr. 255/2010, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes național „Amenajarea Hidroenergetică Răstolița“, în suprafață de 210,4315 ha, potrivit planului cu amplasamentul/planurilor topografice prevăzut(e) în anexa nr. 1*). Notă
  *) Anexa nr. 1 - Planurile topografice ale coridorului de expropriere se comunică persoanelor fizice și juridice interesate, la solicitarea acestora, de către Hidroelectrica - S.A., care este depozitarul acestora, imposibilitatea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hărților topografice fiind determinată de impedimente de natură tehnico-redacțională.
   +  Articolul 2Se aprobă declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere, situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes național „Amenajarea Hidroenergetică Răstolița“, expropriator fiind statul român, reprezentat de Ministerul Energiei, prin Societatea de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale „Hidroelectrica“ - S.A.  +  Articolul 3Se aprobă lista cuprinzând imobilele proprietate privată supuse exproprierii potrivit art. 2, situate pe raza comunelor Răstolița și Vătava din județul Mureș, proprietarii sau deținătorii acestora, precum și sumele individuale aferente despăgubirilor, prevăzută în anexa nr. 2.  +  Articolul 4Se aprobă sumele individuale estimate de către expropriator, aferente despăgubirilor pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes național prevăzut la art. 1, pe raza comunelor Răstolița și Vătava din județul Mureș, în cuantum total de 187.387 lei, și sunt alocate de la bugetul de stat, prin bugetul aprobat pe anul 2017 Ministerului Energiei la capitolul 81.01 „Combustibili și energie“, titlul 55 „Alte transferuri“, articolul 01 „Transferuri interne“, alineatul 12 „Investiții ale agenților economici cu capital de stat“.  +  Articolul 5Sumele individuale prevăzute la art. 4 se virează de către Ministerul Energiei, în termen de cel mult 30 de zile de la data solicitării acestora de către reprezentantul expropriatorului, într-un cont bancar deschis pe numele Societății de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale „Hidroelectrica“ - S.A. la dispoziția proprietarilor de imobile, situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes național, în vederea efectuării plății despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în condițiile legii.  +  Articolul 6Ministerul Energiei, prin Societatea de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale „Hidroelectrica“ - S.A., răspunde de realitatea datelor înscrise în lista cuprinzând imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al obiectivului de investiții, de corectitudinea datelor înscrise în documentele care au stat la baza stabilirii acestora, precum și de modul de utilizare, în conformitate cu dispozițiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor prezentei hotărâri.  +  Articolul 7Planul amplasamentului lucrării de utilitate publică de interes național se aduce la cunoștința publică prin afișarea la sediile consiliilor locale implicate și, respectiv, prin afișare pe pagina proprie de internet a expropriatorului, potrivit legii.  +  Articolul 8Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  MIHAI TUDOSE
  Contrasemnează:
  Ministrul energiei,
  Toma-Florin Petcu
  Viceprim-ministru, ministrul mediului,
  Grațiela Leocadia Gavrilescu
  Ministrul apelor și pădurilor,
  Adriana-Doina Pană
  Ministrul finanțelor publice,
  Ionuț Mișa
  București, 14 decembrie 2017.Nr. 900.  +  Anexa nr. 2
  LISTA
  cuprinzând imobilele proprietate privată care fac parte din coridorul de expropriere
  al lucrării de utilitate publică de interes național „Amenajarea Hidroenergetică Răstolița“,
  situate pe raza comunelor Răstolița și Vătava din județul Mureș,
  proprietarii sau deținătorii acestora, precum și sumele individuale aferente despăgubirilor
   Nr. crt.  Județ  Unitatea administrativ-teritorială  Nr. parc. pe plan de situație  Numele și prenumele proprietarului/deținătorului terenului  Nr. topografic  Nr. cadastral/ Nr. carte funciară  Extravilan/ Intravilan  Categoria de folosință  Suprafața de expropriat  Valoare totală despăgubiri
    [mp]  [lei]
    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11
    1  Mureș  RĂSTOLIȚA  2a  Stoica Ioan  T4, P   Extravilan  Ps  860  1.299
    2  Mureș  RĂSTOLIȚA  2b  Stoica Ioan  T4, P   Extravilan  Ps  3.016  4.554
    3  Mureș  RĂSTOLIȚA  10  Vlaic Emil  T4, P834/2   Extravilan  Ps  1.016  1.534
    4  Mureș  RĂSTOLIȚA  10a  Vlaic Emil  T4, P834/1   Extravilan  Ps  2.320  3.503
    5  Mureș  RĂSTOLIȚA  11  Vlaic Emil  T4, P835, 836/1   Extravilan  Ps  6.204  9.368
    6  Mureș  RĂSTOLIȚA  13  Vlaic Ana  T15 P807   Extravilan  Ps  5.036  7.604
    7  Mureș  RĂSTOLIȚA  18  Vlaic Emil  T4, P184, 185   Extravilan  Ps  1.914  2.890
    8  Mureș  RĂSTOLIȚA  18A  Vlaic Emil  T4, P838/1   Extravilan  Ps  1.270  1.918
    9  Mureș  RĂSTOLIȚA  21  Vlaic Ioan  T4, P184,838,83   Extravilan  Ps  9.097  13.736
    10  Mureș  RĂSTOLIȚA  21a  Vlaic Ioan  T16, P813,813/1   Extravilan  Ps  4.404  6.650
    11  Mureș  RĂSTOLIȚA  23  Movila Petru  T4, P190/1   Extravilan  Ps  2.165  3.269
    12  Mureș  RĂSTOLIȚA  23a  Vlaic Alexandru  T4, P190/2   Extravilan  Ps  2.165  3.269
    13  Mureș  RĂSTOLIȚA  24a  Movila Petru  T4, P809/2   Extravilan  Ps  1.387  2.094
    14  Mureș  RĂSTOLIȚA  24b  Vlaic Alexandru  T4, P809/3   Extravilan  Ps  1.387  2.094
    15  Mureș  RĂSTOLIȚA  33  Vlaic Ioan  T16, P815   Extravilan  Ps  5.098  7.698
    16  Mureș  RĂSTOLIȚA  38a  Vlaic Emil  T4, P834/2,836/ 2,844,814   Extravilan  Ps  3.295  4.975
    17  Mureș  RĂSTOLIȚA  39  Vlaic Emil  T4, P190/2   Extravilan  Ps  3.567  5.386
    18  Mureș  RĂSTOLIȚA  45  Gliga Gheorghe, Fagas Fenica    Extravilan  Ps  3.858  5.826
    19  Mureș  RĂSTOLIȚA  46  Vlaic Emil  T4, P185/1   Extravilan  Ps  1.110  1.676
    20  Mureș  RĂSTOLIȚA  64  Vlaic Ioan, Vlaic Petru, Vlaic Toader, Zaharie Constantina  T7, P465/2   Extravilan  Pd  104  244
    21  Mureș  RĂSTOLIȚA  64a  Vlaic Ioan, Vlaic Petru, Vlaic Toader, Zaharie Constantina  T7, P465/2   Extravilan  Ps  10  15
    22  Mureș  RĂSTOLIȚA  65  Vlaic Ioan, Vlaic Petru, Vlaic Toader, Zaharie Constantina  T7, P462/2   Extravilan  Ps  3.200  4.832
    23  Mureș  RĂSTOLIȚA  68a  Vlaic Gh. Aurel    Extravilan  Ps  3.900  5.889
    24  Mureș  RĂSTOLIȚA  74a  Vlaic Gh. Aurel    Extravilan  Ps  2.400  3.624
    25  Mureș  RĂSTOLIȚA  75a  Lirca Alexandru    Extravilan  Ps  1.476  2.229
    26  Mureș  RĂSTOLIȚA  75b  Lirca Alexandru    Extravilan  Ps  200  302
    27  Mureș  RĂSTOLIȚA  76  Lirca Alexandru    Extravilan  Ps  3.324  5.019
    28  Mureș  RĂSTOLIȚA  84  Siminet Gheorghe, Mogila Floarea  441/V   Extravilan  Ps  3.300  4.983
    29  Mureș  RĂSTOLIȚA  84a  Siminet Gheorghe, Mogila Floarea  441/V   Extravilan  Ps  1.700  2.567
    30  Mureș  RĂSTOLIȚA  90  Primăria Răstolița  UP5 UA137A   Extravilan  Ps  13.781  20.809
    31  Mureș  RĂSTOLIȚA  90a  Primăria Răstolița  UP5 UA137A   Extravilan  Ps  1.609  2.430
    32  Mureș  RĂSTOLIȚA  90b  Lirca Rafila  924/1/2/2/2/2; 924/2/2/2/2   Extravilan  Ps  16.000  24.160
    33  Mureș  RĂSTOLIȚA  90c  Lirca Rafila  924/1/2/2/2/2; 924/2/2/2/2   Extravilan  Ps  1.225  1.850
    34  Mureș  RĂSTOLIȚA  90d  Lirca Rafila  924/1/2/2/2/2; 924/2/2/2/2   Extravilan  Ps  2.635  3.979
    35  Mureș  RĂSTOLIȚA  90e  Primăria Răstolița  UP5 UA137A   Extravilan  Ps  66  100
    36  Mureș  RĂSTOLIȚA  99a  Lirca Rafila  924/1/2/2/2/2; 924/2/2/2/2   Extravilan  Ps  2.940  4.439
    37  Mureș  RĂSTOLIȚA  2  Composesorat Înfrățirea Pietriș  UP III, UA 89   Extravilan  Pd  516  1.213
    38  Mureș  RĂSTOLIȚA  7  Composesorat Înfrățirea Pietriș  UP III, UA 89A   Extravilan  Pd  596  1.401
    39  Mureș  VĂTAVA  1  Sigmirean G. Grigore  UP II-UA58J   Extravilan  Pd  2.397  7.958
         TOTAL GENERAL     120.548  187.387
  -----