ORDIN nr. 5.473 din 7 noiembrie 2017pentru aprobarea Metodologiei privind evaluarea anuală a activității cluburilor sportive universitare și a fluxurilor aferente procesului de alocare a subvențiilor de la bugetul de stat pentru cluburile sportive studențești din subordinea Ministerului Educației Naționale și din subordinea instituțiilor de învățământ superior de stat
EMITENT
  • MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 982 din 11 decembrie 2017    În conformitate cu prevederile Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare,în baza prevederilor Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare,în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.239/1996 privind înființarea, organizarea și funcționarea Federației Sportului Școlar și Universitar, cu modificările și completările ulterioare,având în vedere prevederile Ordinului ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 3.696/2012 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și funcționarea cluburilor sportive studențești din subordinea Ministerului Educației Naționale,în baza prevederilor art. 1 și 2 din Ordonanța Guvernului nr. 10/1996 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a unităților sportive finanțate din venituri extrabugetare și din alocații de la bugetul de stat, precum și a sistemului de salarizare a personalului din aceste unități, aprobată prin Legea nr. 59/1996, cu modificările ulterioare,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației Naționale, cu modificările ulterioare,ministrul educației naționale emite prezentul ordin.  +  Articolul 1(1) Se aprobă Metodologia privind evaluarea anuală a activității cluburilor sportive universitare, denumită în continuare metodologia de evaluare anuală, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.(2) Evaluarea anuală a activității cluburilor sportive universitare se realizează în perioada cuprinsă între 15 decembrie a anului în curs și 30 ianuarie din anul următor perioadei evaluate.(3) Rezultatele evaluării anuale sunt publice.  +  Articolul 2(1) Cluburile sportive universitare sunt finanțate din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat.(2) Subvențiile se acordă prin bugetul Ministerului Educației Naționale, pe baza contractului de finanțare.  +  Articolul 3(1) Subvențiile acordate de la bugetul de stat pentru cluburile sportive universitare din subordinea Ministerului Educației Naționale și din subordinea instituțiilor de învățământ superior de stat se alocă astfel:a) 90% din suma aprobată prin legea bugetului de stat, pe baza evaluării anuale;b) 10% din suma aprobată prin legea bugetului de stat, pentru situații ce nu pot fi integrate în formula de finanțare, pe baza solicitărilor fundamentate ale cluburilor sportive universitare. Sumele alocate pot fi folosite pentru:(i) situații speciale necuprinse în planul de acțiuni inițial;(ii) programe de dezvoltare instituțională;(iii) acțiuni/activități de reprezentare internațională;(iv) finanțare cluburi sportive universitare/secții sportive nou-înființate;(v) obiective de investiții, altele decât cele prevăzute la art. 6 lit. g) și h);(vi) finanțarea unor situații speciale care contribuie la atingerea obiectivelor de înaltă performanță.(2) În cazul în care, în timpul anului în curs, activitatea sportivă nu necesită alocarea prevăzută la lit. b), suma rămasă se alocă pe baza evaluării anuale.  +  Articolul 4Atribuțiile Federației Sportului Școlar și Universitar în alocarea subvențiilor de la bugetul de stat pentru cluburile sportive universitare sunt:a) asigură evaluarea anuală a activității cluburilor sportive în conformitate cu prevederile metodologiei de evaluare anuală prevăzute în anexa la prezentul ordin;b) propune repartizarea pe cluburi sportive universitare, conform metodologiei de evaluare anuală, a sumelor aprobate prin legea bugetului de stat, aferente art. 3 alin. (1) lit. a), și le înaintează Direcției generale învățământ universitar;c) răspunde pentru corectitudinea evaluării anuale și pentru repartizarea subvențiilor de la bugetul de stat, efectuate conform prevederilor prezentului ordin;d) propune macheta de raportare a datelor, pe care o transmite cluburilor sportive universitare;e) analizează datele raportate de cluburile sportive universitare în vederea evaluării anuale și finanțării;f) solicită clarificări pentru neconcordanțele sesizate în datele raportate;g) notifică Ministerului Educației Naționale eventualele neconcordanțe sesizate în datele raportate de cluburile sportive universitare;h) comunică Direcției generale învățământ universitar datele raportate de cluburile sportive universitare și rezultatele evaluării anuale;i) publică rezultatele evaluării anuale pe site-ul oficial al Federației Sportului Școlar și Universitar;j) fundamentează, pe baza metodologiei de evaluare anuală, alocarea subvențiilor de la bugetul de stat cu încadrare în bugetul aprobat pentru cluburile sportive universitare pentru anul următor perioadei evaluate;k) în termen de 10 zile după aprobarea bugetului de stat propune alocarea subvențiilor de la bugetul de stat pentru cluburile sportive universitare, în funcție de rezultatele evaluării anuale;l) înaintează Direcției generale învățământ universitar propunerea prevăzută la lit. j).  +  Articolul 5Atribuțiile cluburilor sportive universitare în alocarea subvențiilor de la bugetul de stat sunt:a) răspund de realizarea obiectivelor propuse privind performanța, selecția, pregătirea și participarea la competiții interne și internaționale;b) răspund pentru corectitudinea datelor raportate Federației Sportului Școlar și Universitar și Ministerului Educației Naționale;c) răspund de realizarea veniturilor proprii și de utilizarea subvenției alocate de la bugetul de stat;d) transmit Direcției generale economice propunerile de buget pentru venituri proprii și subvenții, precum și repartizarea acestora, pe cheltuieli curente, conform clasificației economice, cu încadrarea în sumele comunicate de Direcția generală învățământ universitar, aprobate de ordonatorul principal de credite, prevăzute în contractele de finanțare;e) transmit Direcției generale învățământ universitar solicitările fundamentate privind repartizarea unei părți din subvenție/veniturile proprii pentru cheltuieli de capital, cu încadrare în bugetul aprobat; după aprobarea cheltuielilor de capital de către ordonatorul principal de credite transmit Direcției generale economice propunerile de modificări în structura bugetului aprobat;f) transmit Federației Sportului Școlar și Universitar și Ministerului Educației Naționale datele solicitate;g) transmit Direcției generale învățământ universitar, până la data de 8 a fiecărei luni, monitorizarea numărului de personal pentru luna precedentă;h) transmit Direcției generale economice, până la data de 8 a fiecărei luni, monitorizarea cheltuielilor de personal pentru luna precedentă;i) transmit ordonatorului principal de credite solicitarea de alocații de la bugetul de stat, cu încadrare în trimestrializarea aprobată, până la data de 22 a lunii anterioare celei pentru care se solicită deschiderea.  +  Articolul 6Atribuțiile Direcției generale învățământ universitar în alocarea subvențiilor de la bugetul de stat pentru cluburile sportive universitare sunt:a) transmite Federației Sportului Școlar și Universitar sumele aprobate prin legea bugetului de stat, în vederea repartizării calculate conform prevederilor art. 3 alin. (1) lit. a);b) avizează propunerea Federației Sportului Școlar și Universitar privind alocarea subvențiilor pentru cluburile sportive universitare;c) propune, spre aprobare, ordonatorului principal de credite datele centralizate privind alocarea subvențiilor de la bugetul de stat pentru cluburile sportive universitare;d) întocmește contractele de finanțare încheiate între cluburile sportive universitare și Ministerul Educației Naționale, precum și actele adiționale la acestea. Contractele de finanțare conțin și activitățile sau programele minimale ce urmează a fi realizate de către unitățile respective;e) asigură aprobarea/semnarea contractelor de finanțare;f) înaintează Direcției generale economice datele centralizate privind alocarea subvențiilor de la bugetul de stat pentru cluburile sportive universitare, aprobate de ordonatorul principal de credite, în vederea întocmirii filelor de buget;g) avizează solicitările fundamentate ale cluburilor sportive universitare privind repartizarea unei părți din subvenție/ veniturile proprii pentru cheltuieli de capital;h) înaintează solicitările prevăzute la lit. f) Direcției patrimoniu și investiții, spre avizare, și ordonatorului principal de credite, spre aprobare;i) transmite, lunar, Direcției generale economice necesarul de credite bugetare/subvenție pentru fiecare club sportiv universitar, după analiza solicitării cluburilor care trebuie să respecte trimestrializarea aprobată;j) comunică, până la data de 10 a fiecărei luni, Direcției generale economice monitorizarea numărului de personal pentru luna precedentă;k) urmărește execuția bugetară pentru bugetul repartizat cluburilor sportive universitare;l) gestionează numărul de personal pentru fiecare club sportiv universitar.  +  Articolul 7Atribuțiile Direcției generale economice în alocarea subvențiilor de la bugetul de stat pentru cluburile sportive universitare sunt:a) după aprobarea legii bugetului de stat transmite Direcției generale învățământ universitar sumele aprobate în vederea repartizării și includerii în contractele de finanțare încheiate între cluburile sportive universitare și Ministerul Educației Naționale;b) întocmește proiectele de buget ale cluburilor sportive universitare și le înaintează, spre aprobare, ordonatorului principal de credite;c) operează modificările în structura bugetului, cu încadrare în subvențiile acordate fiecărui club sportiv universitar, în baza solicitărilor cluburilor sportive universitare, atât în structura cheltuielilor curente, cât și pentru repartizarea unei părți din subvenție/veniturile proprii pentru cheltuieli de capital. Pentru cheltuielile de capital solicitările cluburilor sunt avizate de Direcția generală învățământ universitar și Direcția patrimoniu și investiții și aprobate de ordonatorul principal de credite;d) efectuează deschiderile lunare de credite bugetare/ subvenție, conform sumelor repartizate de către Direcția generală învățământ universitar și transferă sumele către cluburile sportive universitare;e) transmite lunar Ministerului Finanțelor Publice monitorizarea numărului de personal conform datelor primite de la Direcția generală învățământ universitar pentru cluburile sportive universitare și a cheltuielilor de personal pentru cluburile sportive universitare conform datelor primite de la cluburile sportive universitare.  +  Articolul 8Atribuțiile Biroului audit intern din cadrul Ministerului Educației Naționale în alocarea subvențiilor de la bugetul de stat pentru cluburile sportive universitare sunt:a) cuprinde în planurile anuale de audit intern auditarea datelor transmise de cluburile sportive universitare în vederea evaluării anuale și finanțării acestora;b) efectuează acțiuni de audit la cluburile sportive universitare conform reglementărilor legale în vigoare.  +  Articolul 9Direcția generală învățământ universitar, Direcția generală economică, Direcția patrimoniu și investiții, Biroul audit intern, Federația Sportului Școlar și Universitar, instituțiile de învățământ superior de stat care au în subordine cluburi sportive universitare și cluburile sportive universitare vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 10Prezentul ordin intră în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2018.  +  Articolul 11La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 6.120/2016 privind aprobarea metodologiei de evaluare anuală și a fluxurilor aferente procesului de alocare a subvențiilor de la bugetul de stat pentru cluburile sportive universitare din subordinea Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice și din subordinea instituțiilor de învățământ superior de stat, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 29 din 11 ianuarie 2017, precum și orice altă dispoziție contrară.  +  Articolul 12Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul educației naționale,
    Liviu-Marian Pop
    București, 7 noiembrie 2017.Nr. 5.473.  +  ANEXĂMETODOLOGIEprivind evaluarea anuală a activității cluburilor sportive universitare și a fluxuriloraferente procesului de alocare a subvențiilor de la bugetul de stat pentru cluburile sportivestudențești din subordinea Ministerului Educației Naționale și din subordinea instituțiilorde învățământ superior de stat