ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 92 din 6 decembrie 2017privind aprobarea Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din 50 de unități de învățământ preuniversitar de stat
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 978 din 8 decembrie 2017  Având în vedere situația identificată la nivelul sistemului educațional preuniversitar de creștere rapidă și alarmantă a numărului de elevi aflați în situație de eșec școlar și a numărului elevilor care abandonează școala, situații direct corelate cu condițiile climaterice și de mediu defavorabile - dat fiind numărul mare de preșcolari și de elevi care de la domiciliu până la școală au de străbătut distanțe foarte mari și nu pot participa, neavând masa de prânz asigurată la școală, la activitățile educaționale curriculare sau extracurriculare, date care reies și din comunicările Eurostat privind rata de părăsire timpurie a școlii, aceasta având pentru România o valoare de 18,5%, în anul 2016,necesitatea realizării obiectivului de țară asumat, derivat din statutul de membru al Uniunii Europene, referitor la ținta de sub 10% a ratei de părăsire timpurie a școlii prevăzută de Strategia Europa 2020, ținta stabilită de România prin Programul Național de Reformă 2014, pentru a fi atinsă în 2020, fiind de 11,3%,că pentru evaluarea corespunzătoare a impactului, respectiv pentru formularea concluziilor finale privind calitatea Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din 50 de unități de învățământ preuniversitar de stat, aprobat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 72/2016, aprobată prin Legea nr. 92/2017, se impune o perioadă mai mare de timp, fiind necesară continuarea implementării, cu asigurarea corelării cu structura anului școlar 2017-2018, în unitățile de învățământ din comunitățile în care autoritățile locale s-au implicat în mod corespunzător în anul școlar anterior,date fiind particularitățile de mediu și climaterice specifice României și condițiile de locuire care impietează asupra capacității multora dintre familiile din medii defavorizate de a susține școlarizarea copiilor lor și care impun cu celeritate implementarea unor măsuri de sprijin, particularități care au stat la baza selecției unităților de învățământ-pilot,în contextul în care nu se instituie cu celeritate măsuri de remediere a situației cu iminență de agravare, România riscă să nu își realizeze obiectivul asumat - asigurarea echității în participarea la educație - obiectiv derivat din statutul de membru al Uniunii Europene.Pentru o intervenție corectă și fiabilă în sensul remedierii situației identificate, printr-o etapă-pilot de evaluare a măsurii instituite,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul 1(1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență și până la sfârșitul anului școlar 2017-2018, în perioada desfășurării activității didactice, preșcolarilor și elevilor înmatriculați în cele 50 de unități de învățământ preuniversitar de stat, denumite în continuare unități-pilot, li se acordă, cu titlu gratuit, un suport alimentar, constând într-un pachet alimentar sau într-o masă caldă pe zi, în limita unei valori zilnice de 7 lei/beneficiar, inclusiv taxa pe valoare adăugată. (la 17-05-2018, Alineatul (1) din Articolul 1 a fost modificat de ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 107 din 11 mai 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 407 din 14 mai 2018 ) (2) Limita valorică prevăzută la alin. (1) cuprinde prețul produselor, cheltuielile de transport, de distribuție și de depozitare a acestora, după caz.(3) La cererea motivată a părinților, formulată în scris și susținută de document-suport, înregistrată la secretariatul unității de învățământ în care este înmatriculat elevul, preșcolarii și elevii care, din considerente de natură medicală, culturală sau religioasă nu pot beneficia de pachetul alimentar/masă caldă vor beneficia de produse alimentare adecvate situației acestora, în limita valorii zilnice prevăzute la alin. (1).(4) Pentru menținerea sănătății preșcolarilor și elevilor prevăzuți la alin. (1), în cadrul programului-pilot se vor distribui numai produse alimentare obținute în unități autorizate/înregistrate sanitar-veterinar și pentru siguranța alimentelor, în conformitate cu prevederile legislației sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor în vigoare.(5) Produsele distribuite vor respecta cerințele prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 1.169/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2011 privind informarea consumatorilor cu privire la produsele alimentare, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1.924/2006 și (CE) nr. 1.925/2006 ale Parlamentului European și ale Consiliului și de abrogare a Directivei 87/250/CEE a Comisiei, a Directivei 90/496/CEE a Consiliului, a Directivei 1999/10/CE a Comisiei, a Directivei 2000/13/CE a Parlamentului European și a Consiliului, a Directivelor 2002/67/CE și 2008/5/CE ale Comisiei și a Regulamentului (CE) nr. 608/2004 al Comisiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 304 din 22 noiembrie 2011, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 2(1) În vederea aplicării prezentei ordonanțe de urgență, unităților administrativ-teritoriale de care aparțin unitățile-pilot le vor fi acordate sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru bugetele locale, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență.(2) Sumele prevăzute la alin. (1) pot fi suplimentate din veniturile proprii ale bugetelor locale ale unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale sau din alte surse de finanțare, legal prevăzute, în următoarele situații:a) stabilirea prin hotărâre a consiliului local a unei valori zilnice mai mari decât cea prevăzută la art. 1 alin. (1);b) creșterea, în cursul anului școlar, a numărului de preșcolari/elevi beneficiari din unitățile-pilot.(3) Reflectarea în bugetele unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat primite, precum și a creditelor destinate implementării Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar se va face cu ajutorul indicatorilor distincți prevăzuți în normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență.  +  Articolul 3(1) Procedura de atribuire a contractelor de furnizare/servicii a pachetelor alimentare/mesei calde se organizează la nivelul fiecărei unități/subdiviziuni administrativ-teritoriale și se stabilește potrivit prevederilor legislației în domeniul achizițiilor publice.(2) Unitățile/Subdiviziunile administrativ-teritoriale care dispun de mijloacele necesare preparării și distribuirii pachetelor alimentare/mesei calde, în scopul creșterii calității acestora, pot utiliza în acest scop sumele alocate potrivit prevederilor art. 2 alin. (1).(3) Pentru obținerea unor prețuri cât mai competitive, autoritățile contractante pot opta pentru atribuirea contractului de achiziție publică fie pe întreg/întreaga pachetul alimentar/masă caldă, fie pe loturi distincte pe categorii de produse ce intră în componența pachetului alimentar/mesei calde, potrivit legislației în domeniul achizițiilor publice, iar faza finală a procedurii de atribuire poate fi organizată prin licitație electronică, cu respectarea legislației din domeniul achizițiilor publice.(4) Responsabilii pentru efectuarea plăților către furnizori sunt primarii unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale sau persoanele împuternicite, după caz.(5) Plata produselor și a serviciilor contractate se efectuează de către ordonatorii principali de credite, la solicitarea furnizorilor, pe baza documentelor de recepție calitativă și cantitativă, întocmite și aprobate de unitățile-pilot.(6) Sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat alocate unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, rămase neutilizate la finele exercițiului bugetar, se regularizează cu bugetul din care au fost alocate.  +  Articolul 4(1) Dreptul de a beneficia de prevederile art. 1 alin. (1) îl au elevii/preșcolarii prezenți la activitățile didactice.(2) Autoritățile administrației publice locale, instituțiile și autoritățile cu atribuții în domeniul educației au obligația să urmărească și să verifice buna desfășurare a procesului de aprovizionare privind distribuția către elevi/preșcolari a pachetului alimentar/mesei calde.(3) Controlul respectării prevederilor legislației în vigoare privind condițiile igienico-sanitare prin care pachetul alimentar/ masa caldă este oferit/oferită către elevi/preșcolari, precum și al respectării unei alimentații corespunzătoare din punct de vedere nutrițional în unitățile de învățământ preuniversitar se exercită de către personalul împuternicit de Ministerul Sănătății din cadrul direcțiilor de sănătate publică județene și a municipiului București.(4) Unitățile care produc, prepară, transportă și distribuie alimente în cadrul acestui program sunt supuse controalelor sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor oficiale, efectuate de către personalul de specialitate din cadrul direcțiilor sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București, în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 625/2017 privind controalele oficiale și alte activități oficiale efectuate pentru a asigura aplicarea legislației privind alimentele și furajele, a normelor privind sănătatea și bunăstarea animalelor, sănătatea plantelor și produsele de protecție a plantelor, iar până la intrarea în vigoare a acestuia de Regulamentul (CE) nr. 882/2004 privind controalele oficiale efectuate pentru a asigura verificarea conformității cu legislația privind hrana pentru animale și produsele alimentare și cu normele de sănătate animală și de bunăstare a animalelor.(5) Spațiile și facilitățile din incinta unităților de învățământ unde se prepară alimente în cadrul acestui program sunt supuse controlului sanitar-veterinar și pentru siguranța alimentelor.  +  Articolul 5(1) Unitățile-pilot sunt prevăzute în anexă.(2) La închiderea programului-pilot, la finalul anului școlar 2017-2018, în urma analizei realizate de Ministerul Educației Naționale, pe baza rezultatelor obținute și interpretate lunar, pe parcursul derulării proiectului, la nivelul fiecărui inspectorat școlar județean/Inspectoratului Școlar al Municipiului București, prin hotărâre a Guvernului, se va decide asupra oportunității extinderii acestui program la nivel național, respectiv asupra modalității de implementare.(3) Unitățile de învățământ incluse în Programul-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din 50 de unități de învățământ preuniversitar de stat pot beneficia și de finanțare externă pentru susținerea unor activități similare programului-pilot.(4) Ministerul Educației Naționale, inspectoratele școlare județene, unitățile administrativ-teritoriale, unitățile de învățământ pot accesa fonduri de la bugetul Uniunii Europene pentru desfășurarea unor programe similare într-un număr mai mare de unități de învățământ decât cele 50 prevăzute în anexă.(5) Ministerul Educației Naționale are atribuții de monitorizare și evaluare a programului-pilot.(6) În termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Ministerul Sănătății și Ministerul Educației Naționale, împreună cu Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, elaborează normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului.
  PRIM-MINISTRU
  MIHAI TUDOSE
  Contrasemnează:
  Ministrul educației naționale,
  Liviu-Marian Pop
  p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale, administrației publice și fondurilor europene,
  Sirma Caraman,
  secretar de stat
  Ministrul delegat pentru fonduri europene,
  Marius Nica
  Ministrul finanțelor publice,
  Ionuț Mișa
  Ministrul sănătății,
  Florian-Dorel Bodog
  București, 6 decembrie 2017.Nr. 92.  +  ANEXĂ
  LISTA
  unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale și a unităților-pilot
  în care se implementează Programul-pilot de acordare a unui suport alimentar
  și sumele alocate pentru finanțarea programului
  Nr. crt.JudețulUnitatea/Subdiviziunea administrativ-teritorialăUnitatea de învățământSUMA - mii lei -
  Total an școlar 2017-2018din care:
  Anul 2017Anul 2018
  01234 = 5 + 656
  1AlbaBucerdea GrânoasăȘcoala Gimnazială „Ioan Maiorescu“349148,00201,0
  2AradAradȘcoala Gimnazială „Ilarion Felea“486207,00279,0
  3ArgeșPiteștiLiceul Tehnologic Dacia936409,00527,0
  4BacăuDofteanaȘcoala Gimnazială „Scarlat Longhin“551235,00316,0
  5BihorSânmartinȘcoala Gimnazială „Floare De Lotus“945403,00542,0
  6Bistrița-NăsăudTiha BârgăuluiȘcoala Gimnazială481205,00276,0
  7BotoșaniUngureniLiceul Tehnologic Plopenii Mari803344,00459,0
  8BotoșaniBotoșaniLiceul cu Program Sportiv1.075466,00609,0
  9BrașovPărăuȘcoala Gimnazială326139,00187,0
  10BrașovTicușu VechiȘcoala Gimnazială260111,00149,0
  11BrăilaCiocileȘcoala Gimnazială377161,00216,0
  12BuzăuBuzăuLiceul cu Program Sportiv „Iolanda Balaș Soter“929403,00526,0
  13Caraș-SeverinBocșaȘcoala Gimnazială359153,00206,0
  14CălărașiDragalinaLiceul Tehnologic „Duiliu Zamfirescu“1.649705,00944,0
  15ClujCluj-NapocaColegiul Național Pedagogic „Gheorghe Lazăr“1.143492,00651,0
  16ConstanțaDobromirLiceul Tehnologic „Radu Prișcu“834353,00481,0
  17CovasnaBelinȘcoala Gimnazială „Boloni Farkas Sandor“734312,00422,0
  18DâmbovițaRâncăciovȘcoala Gimnazială Râncăciov370158,00212,0
  19DoljBârcaLiceul Teoretic „Adrian Păunescu“496213,00283,0
  20GalațiFrumușițaȘcoala Gimnazială „Petru Rareș“338144,00194,0
  21GiurgiuFloreștiȘcoala Gimnazială Nr. 1514219,00295,0
  22GorjPolovragiȘcoala Gimnazială Nr. 1322137,00185,0
  23HarghitaOdorheiu SecuiescLiceul „Marin Preda“436189,00247,0
  24HunedoaraSântămăria-OrleaȘcoala Gimnazială275117,00158,0
  25IașiDagâțaȘcoala Profesională929397,00532,0
  26IalomițaCăzăneștiLiceul Tehnologic436186,00250,0
  27IlfovChitilaȘcoala Gimnazială „Prof. Ion Vișoiu“1.580674,00906,0
  28MaramureșBicazȘcoala Gimnazială12252,0070,0
  29MehedințiGârla MareȘcoala Gimnazială18880,00108,0
  30MureșSânpaulȘcoala Gimnazială „Dosa Daniel“ Valea Izvoarelor748318,00430,0
  31NeamțRomanLiceul cu Program Sportiv922399,00523,0
  32OltCorbuȘcoala Gimnazială280119,00161,0
  33PrahovaPosești PământeniȘcoala Gimnazială517220,00297,0
  34Satu MareTerebeștiȘcoala Gimnazială315134,00181,0
  35SălajIleandaLiceul Tehnologic „Ioachim Pop“528226,00302,0
  36SibiuAvrigLiceul Teoretic „Gheorghe Lazăr“1.038444,00594,0
  37SibiuSălișteLiceul Tehnologic „Ioan Lupaș“ 905387,00518,0
  38SibiuSibiuColegiul Național Pedagogic „Andrei Șaguna“1.016439,00577,0
  39SuceavaMoldova SulițaȘcoala Gimnazială307131,00176,0
  40TeleormanLuncaȘcoala Gimnazială Nr. 1594253,00341,0
  41TeleormanTalpaȘcoala Gimnazială19583,00112,0
  42TimișPeciu NouLiceul Teoretic924396,00528,0
  43TulceaBabadagȘcoala Gimnazială „Mircea cel Bătrân“604258,00346,0
  44VasluiBăceștiȘcoala Gimnazială Nr. 1 798339,00459,0
  45VasluiBogdănițaȘcoala Gimnazială Nr. 1, sat Cepești258110,00148,0
  46VâlceaLădeștiLiceul Teoretic423183,00240,0
  47VranceaMărășeștiLiceul Tehnologic „Eremia Grigorescu“911393,00518,0
  48BucureștiSectorul 1Școala Gimnazială Nr. 13464198,00266,0
  49BucureștiSectorul 2Școala Gimnazială Nr. 71256109,00147,0
  50BucureștiSectorul 5Școala Gimnazială „Petrache Poenaru“532228,00304,0
  Total țară:30.77813.17917.599
  -----