ORDIN nr. 5.552 din 29 noiembrie 2017privind componența Consiliului de etică și management universitar
EMITENT
  • MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 975 din 8 decembrie 2017    În baza prevederilor art. 125 și 217 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare,având în vedere propunerile de numire a reprezentanților în Consiliul de etică și management universitar înaintate de către Consiliul Național al Rectorilor, Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior, Consiliul Național pentru Finanțarea Învățământului Superior, Consiliul Național al Cercetării Științifice, Consiliul Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare și de către federațiile naționale ale studenților,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației Naționale, cu modificările ulterioare,ministrul educației naționale emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă constituirea Consiliului de etică și management universitar, având următoarea componență:1. reprezentanți numiți de către Consiliul Național al Rectorilor:a) prof. univ. dr. Gavril Budău, Universitatea „Transilvania“ din Brașov;b) prof. univ. dr. Anca Meda Georgescu, Universitatea de Medicină și Farmacie din Târgu Mureș;c) prof. univ. dr. Bogdan Emanuel Ionescu, Universitatea „Politehnica“ din București;2. reprezentanți numiți de către Ministerul Educației Naționale:a) domnul conf. univ. dr. Cătălin Silviu Săraru, cadru didactic la Academia de Studii Economice; (la 06-07-2020, Litera a) din Punctul 2. , Articolul 1 a fost modificată de Articolul I din ORDINUL nr. 4.657 din 1 iulie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 591 din 06 iulie 2020 ) b) conf. univ. dr. ing. Flavius Mihai Frigură-Iliașa, Universitatea «Politehnica» din Timișoara; (la 11-12-2018, Litera b) din Punctul 2. , Articolul 1 a fost modificată de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 5.611 din 29 noiembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1050 din 11 decembrie 2018 ) c) domnul prof. univ. dr. Flavius Antoniu Baias, cadru didactic la Universitatea din București. (la 06-07-2020, Litera c) din Punctul 2. , Articolul 1 a fost modificată de Articolul I din ORDINUL nr. 4.657 din 1 iulie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 591 din 06 iulie 2020 ) 3. reprezentant numit de către Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior:– prof. univ. dr. Luca Iamandi, Universitatea «Danubius» din Galați; (la 11-12-2018, Liniuța de la Punctul 3. din Articolul 1 a fost modificată de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 5.611 din 29 noiembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1050 din 11 decembrie 2018 ) 4. reprezentant numit de către Consiliul Național pentru Finanțarea Învățământului Superior:– prof. univ. dr. Marcel Dîrja, Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca;5. reprezentant numit de către Consiliul Național al Cercetării Științifice: – conf. univ. dr. Ciprian Ion Preda, Universitatea de Vest din Timișoara;6. reprezentant numit de către Consiliul Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare:– domnul prof. univ. dr. ing. Ioan Doroftei, cadru didactic la Universitatea Tehnică «Gheorghe Asachi» din Iași; (la 19-04-2019, Liniuța de la Punctul 6. din Articolul 1 a fost modificată de Articolul I din ORDINUL nr. 3.871 din 9 aprilie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 307 din 19 aprilie 2019 ) 7. reprezentant numit de către federațiile naționale ale studenților:– Ștefan Marius Deaconu, Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România.  +  Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă prevederile art. 1 din Ordinul ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 6.085/2016 privind constituirea Consiliului de etică și management universitar și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului de etică și management universitar, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.036 din 22 decembrie 2016, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 3Prevederile prezentului ordin se duc la îndeplinire de către Direcția generală învățământ universitar, respectiv de către persoanele numite în Consiliul de etică și management universitar, conform prevederilor art. 1.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul educației naționale,
    Liviu-Marian Pop
    București, 29 noiembrie 2017.Nr. 5.552.-----