INSTRUCȚIUNI nr. 5 din 29 noiembrie 2017privind organizarea și desfășurarea referendumului local pentru demiterea primarului orașului Sângeorz-Băi, județul Bistrița-Năsăud
EMITENT
 • AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 956 din 4 decembrie 2017  Având în vedere Adresa Instituției Prefectului Județului Bistrița-Năsăud cu nr. II/D/22.456 din 2.11.2017, înregistrată la Autoritatea Electorală Permanentă cu nr. 14.425 din 28.11.2017, prin care s-a solicitat emiterea de către Autoritatea Electorală Permanentă a unor instrucțiuni și măsuri privind desfășurarea în bune condiții a referendumului local pentru demiterea primarului orașului Sângeorz-Băi, județul Bistrița-Năsăud,ținând cont de Ordinul prefectului județului Bistrița-Năsăud nr. 293 din 31.10.2017 privind constituirea Comisiei pentru organizarea referendumului local pentru demiterea primarului orașului Sângeorz-Băi, județul Bistrița-Năsăud,luând în considerare prevederile art. 103 alin. (1) lit. i) și w) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora Autoritatea Electorală Permanentă asigură aplicarea unitară a legislației privind organizarea și desfășurarea referendumurilor locale și veghează la respectarea acesteia,văzând dispozițiile art. 16, art. 20, art. 22, art. 25 alin. (2^2)-(4), art. 26 alin. (2^1)-(4) și (6), art. 27 alin. (1^1)-(3), art. 28-42 și ale art. 43^1 alin. (1) din Legea nr. 3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului, cu modificările și completările ulterioare,având în vedere dispozițiile art. 120 din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare, care stabilesc că prevederile legale privind corpul experților electorali, secțiile de votare, registrul electoral și listele electorale permanente se aplică în mod corespunzător referendumurilor locale,ținând cont de dispozițiile speciale ale art. 55 alin. (3)-(6) și ale art. 70 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 104 alin. (1) și (2) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare,Autoritatea Electorală Permanentă adoptă prezentele instrucțiuni.  +  Articolul 1(1) Obiectul și data referendumului local pentru demiterea primarului orașului Sângeorz-Băi, județul Bistrița-Năsăud, se stabilesc și se aduc la cunoștință publică, în condițiile legii, cu cel puțin 20 de zile înainte de ziua desfășurării acestuia, de către comisia numită prin ordin al prefectului, conform art. 55 alin. (5) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(2) Comisia prevăzută la alin. (1) asigură coordonarea și urmărirea îndeplinirii sarcinilor care revin autorităților și instituțiilor publice în materia organizării referendumului local pentru demiterea primarului orașului Sângeorz-Băi, județul Bistrița-Năsăud.  +  Articolul 2(1) Referendumul local pentru demiterea primarului orașului Sângeorz-Băi, județul Bistrița-Năsăud, se desfășoară în secțiile de votare organizate potrivit Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioare.(2) Referendumul local pentru demiterea primarului orașului Sângeorz-Băi, județul Bistrița-Năsăud, are loc pe baza listelor electorale permanente, întocmite și tipărite conform art. 49 alin. (1) și (5) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare.(3) Întocmirea listelor cuprinzând persoanele care vor fi desemnate ca președinți ai birourilor electorale ale secțiilor de votare, conform art. 26 alin. (2^2) din Legea nr. 3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului, cu modificările și completările ulterioare, se realizează cu aplicarea corespunzătoare a dispozițiilor art. 16 din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 3Prezentele instrucțiuni se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Președintele Autorității Electorale Permanente,
  Daniel-Constantin Barbu
  Contrasemnează:
  Vicepreședinte,
  Constantin-Florin Mitulețu-Buică
  Vicepreședinte,
  Marian Muhuleț
  București, 29 noiembrie 2017.Nr. 5.-----