ORDIN nr. 1.170 din 10 octombrie 2014 privind aprobarea modelelor de formulare pentru aplicarea prevederilor titlului VI din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 765 din 22 octombrie 2014  Văzând Referatul de aprobare nr. N.B. 8.597/2014 al Direcției generale asistență medicală și sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătății,având în vedere prevederile art. II și III din Legea nr. 113/2014 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 35/2012 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul sanitar,în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,ministrul sănătății emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă modelele de formulare pentru aplicarea prevederilor titlului VI din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, prevăzute în anexele nr. 1-12, care fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 1^1Consimțământul donatorului de celule stem hematopoietice se obține la înscrierea în baza de date gestionată de Registrul Național al Donatorilor Voluntari de Celule Stem Hematopoietice, la testarea de verificare a donatorului și la prelevare, conform modelelor de formular prevăzute în anexele nr. 13-15 din prezentul ordin. (la 15-02-2017, Actul a fost completat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 92 din 3 februarie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 123 din 15 februarie 2017 )  +  Articolul 1^2Pacientul declarat DECEDAT, conform prevederilor legale în vigoare, în situația în care nu este posibilă prelevarea de organe și/sau țesuturi și/sau celule de origine umană, deoarece nu sunt îndeplinite cerințele legale pentru obținerea acordului pentru donare sau există situații care exclud prelevarea, poate fi deconectat de la suportul mecanic ventilator sau de oxigenare extracorporeală și nu mai poate primi îngrijiri medicale în ATI. (la 18-12-2017, Actul a fost completat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 1.398 din 7 decembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1001 din 18 decembrie 2017 )  +  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul sănătății,
  Francisk Iulian Chiriac,
  secretar de stat
  București, 10 octombrie 2014.Nr. 1.170.  +  Anexa nr. 1DECLARAȚIESubsemnatul (Subsemnata), ......................., informat (informată) și conștient (conștientă) asupra riscurilor donării de organe și/sau țesuturi și/sau celule, în concordanță cu dispozițiile legale în vigoare, declar că sunt de acord cu donarea următoarelor organe și/sau țesuturi și/sau celule: ........................., pentru efectuarea procedurilor de transplant către primitorul ........................, care este .................. (gradul de rudenie, după caz: DA/NU).Înțeleg gestul meu ca fiind un act profund umanitar. Asupra mea nu au fost făcute niciun fel de presiuni. Nu condiționez această donare de obținerea vreunei recompense materiale pentru mine, familia mea sau terțe persoane.Data: ..............................Donatorul,.........................Primitorul,........................Comisia de avizare a donării de la donatorul viu - membri:1. ............................2. ............................3. ............................  +  Anexa nr. 2DECLARAȚIESubsemnatul (Subsemnata), ........................ [(tatăl/mama/reprezentantul legal) al numitului (numitei) ........................., minor (minoră)], informat (informată) și conștient (conștientă) asupra riscurilor prelevării de celule sușe (stem) hematopoietice medulare sau periferice, în concordanță cu dispozițiile legale în vigoare referitoare la prelevarea și transplantul de organe, țesuturi și celule umane, declar că sunt de acord cu recoltarea și donarea de celule sușe (stem) hematopoietice medulare sau periferice în beneficiul ............................ .Înțeleg gestul meu ca fiind un act profund umanitar. Asupra mea nu au fost făcute niciun fel de presiuni. Nu condiționez această donare de obținerea vreunei recompense materiale pentru mine, familia mea sau terțe persoane.Data ..........................Tatăl,...............................Mama,...............................Reprezentantul legal,...............................Președintele tribunalului*1),...............................-----------*1) Președintele tribunalului în a cărui circumscripție teritorială se află sediul centrului unde se efectuează transplantul sau al tribunalului în a cărui circumscripție teritorială locuiește donatorul semnează numai pentru donatorii minori care au cel puțin 10 ani.  +  Anexa nr. 3CRITERII DE DIAGNOSTICpentru confirmarea morții cerebraleDatele pe care trebuie să le conțină actul constatatorI. Diagnosticul morții cerebrale se stabilește pe baza următoarelor criterii:1. absența reflexelor de trunchi cerebral;2. absența ventilației spontane, confirmată de testul de apnee (la un Pa CO(2) de 60 mmHg);3. traseu electroencefalografic care să ateste lipsa electrogenezei corticale sau angiografia celor 4 axe vasculare carotidiene ori scintigrafia cerebrală cu technețiu sau angioCT cranian ori ultrasonografie transcraniană Doppler care să ateste lipsa circulației sanguine intracerebrale.----------Subpct. 3 al pct. I a fost modificat de pct. 1 al art. II din ORDINUL nr. 1.721 din 29 decembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 7 din 6 ianuarie 2016.II. Cauza care a determinat moartea cerebrală trebuie să fie clar stabilită.III. Excluderea altor cauze reversibile care ar putea produce un tablou clinic, asemănător cu cel din moartea cerebrală (hipotermia, mai mică de 35°C, medicamente depresoare ale sistemului nervos central, hipotensiune arterială - presiune arterială medie mai mică de 55 mmHg).IV. Diagnosticul de moarte cerebrală va fi stabilit de 2 medici primari anestezie - terapie intensivă sau de un medic primar anestezie - terapie intensivă și un medic primar neurologie sau neurochirurgie.V. Diagnosticul de moarte cerebrală va fi înregistrat în următorul protocol:PROTOCOL DE DECLARARE A MORȚII CEREBRALENumele donatorului: ................, vârsta: ...., F.O. nr. ........., cauza morții cerebrale: ............., debutul comei: data: ..............., ora: .....Criterii de diagnosticare a morții cerebrale:
  EXAMEN NEUROLOGIC     Ziua []Ora [] Evaluare
  I II
    
        
  1) Reflex pupilar fotomotor (a se folosi lumina puternică)     
  2) Reflex cornean   
  3) Reflex de vomă   
  4) Reflex de tuse   
  5) Răspuns motor în aria nervilor cranieni (a se apăsa patul unghial, șanțul nazo-genian și zona supraciliară)       
  6) Reflex oculo-cefalic (deviația conjugată a privirii la mișcarea bruscă acapului în plan orizontal și vertical)       
  7) Reflex oculo-vestibular (deviația conjugată a privirii când se irigă conductul auditiv extern cu 50 ml, apă la 4°C; a se asigura în prealabil de integritatea timpanului)           
  8) Evaluarea respirației spontane:   
  - prezența mișcărilor respiratorii spontane, anterior efectuării testului deapnee       
  - testul de apnee: 1. Se preoxigenează pacientul timp de 10 minute cu oxigen 100%.    2. Se realizează gazometria: PaCO(2) bazal trebuie să fie 36-40 mmHg.   3. Se deconectează pacientul de la ventilator timp de 10 minute. Se menține sonda de oxigen cu un debit de 6-12 l/min. pe sonda endotraheală.  4. Se realizează din nou gazometria: PaCO(2) trebuie să fie minimum 60 mmHg la sfârșitul perioadei de deconectare.  Pa CO(2)Ph Pa O(2)
  0'   I    
  II    
  5'   I    
  II    
  10'    I        
  II    
  15'   I    
  II    
  - prezența mișcărilor respiratorii spontane în timpul testului de apnee     
      Electroencefalograma sau angiografia celor 4 axe vasculare carotidiene oriscintigrafia cerebrală cu technețiu sau angioCT cranian ori ultrasonografietranscraniană Doppler care să ateste lipsa circulației sangvine intracerebrale:    A = Medic primar ATI B = Medic primar ATI sau neurolog sau neurochirurg    Moartea cerebrală a numitului/numitei .............................. a fost  declarată la data de .............., ora ......... .----------Nota de la finalul Protocolului de declarare a morții cerebrale a fost modificată de pct. 2 al art. II din ORDINUL nr. 1.721 din 29 decembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 7 din 6 ianuarie 2016.
   +  Anexa nr. 4
  DECLARAȚIE
  Subsemnatul (Subsemnata), ................................, în calitate de soț/soție, părinte, copil major, frate, soră, rudă până la gradul IV sau reprezentant legal al numitului (numitei) ...................................... - decedat (decedată), declar că sunt/nu sunt*) de acord cu recoltarea și cu donarea următoarelor organe și/sau țesuturi și/sau celule: ..............................................................................Declar că înțeleg gestul meu ca fiind un act profund umanitar și nu am niciun fel de pretenții materiale sau de altă natură. Asupra mea nu au fost făcute niciun fel de presiuni.Reprezentantul donatorului,................................................ (calitatea/gradul de rudenie)Data: …………………..............................Semnătura .................................................. Notă
  *) În situația în care persoana decedată nu și-a exprimat voința de a dona, conform prevederilor Ordinului ministrului sănătății și ministrului justiției nr. 1.158/3.793/C/2012 privind înființarea Registrului național al donatorilor de organe, țesuturi și celule.
  (la 18-12-2017, Anexa 4 a fost modificată de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 1.398 din 7 decembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1001 din 18 decembrie 2017 )
   +  Anexa nr. 5PROTOCOL DE RESUSCITAREpentru adult și pentru copilA. PROTOCOL DE RESUSCITARE PENTRU ADULT                          ┌───────────────────────────┐                          │ Nereactiv ? │                          │ │                          │ Nu respiră sau ocazional │                          │ respirație apneică │ ┌───────────────────┐                          └────────────┬──────────────┘ │ Cheamă echipa de │                                       │◄────────────────►│ resuscitare │                                       ▼ └───────────────────┘                          ┌───────────────────────────┐                          │ RCP 30:2 │                          │ Atașați defibrilatorul/ │                          │ monitorul │                          │ │                          │ Minimalizați întreruperile│                          └──────────────┬────────────┘                                         │                                         ▼                             ┌─────────────────────┐┌───────────────────────────►│ Evaluați ritmul │◄──────────────────────────┐│ └──────────┬──────────┘ ││ ┌─────────────────────┐ │ ┌──────────────────────┐ ││ │ Șocabil │ │ │ Neșocabil │ ││ │ │◄─────────────┼───────────►│ │ ││ │ (FV/TV fără puls) │ │ │(activitate electrică │ ││ │ │ │ │ fără puls/Asistolă) │ ││ └──────────┬──────────┘ │ └───────────┬──────────┘ ││ ▼ ▼ │ ││ ┌─────────────────────┐ ┌───────────────────────┐ │ ││ │ 1 șoc │ │ Reluarea circulației │ │ ││ │ │ │ spontane │ │ ││ └──────────┬──────────┘ └───────────┬───────────┘ │ ││ ▼ ▼ ▼ ││ ┌─────────────────────┐ ┌──────────────────────────┐ ┌────────────────────┐ │└──┤ Se reia imediat │ │ TRATAMENT IMEDIAT │ │ Se reia imediat ├─┘   │ RCP pentru 2 minute │ │ POST STOP CARDIAC │ │ RCP pentru 2 minute│   │ Minimalizați │ │ │ │ Minimalizați │   │ întreruperile │ │- folosiți abordarea ABCDE│ │ întreruperile │   └─────────────────────┘ │- oxigenare și ventilație │ └────────────────────┘                           │controlată │                           │- EKG cu 12 derivați │                           │- tratați cauza │                           │acceleratoare │                           │- controlul temperaturii/ │                           │hipotermie terapeutică │                           └──────────────────────────┘ ┌────────────────────────────────────────┐ ┌────────────────────────────┐ │ ÎN TIMPUL RCP │ │ CAUZE REVERSIBILE │ │ │ │ │ │- asigurați o calitate ridicată a RCR │ │- hipoxie │ │(rată, profunzime, recoil) │ │- hipovolemie │ │- planificați acțiunile înainte de │ │- hipo/hiperkaliemie/ │ │oprirea RCR │ │metabolice │ │- administrați oxigen │ │- hipotermie │ │- luați în considerare căi aeriene │ │- tromboză │ │avansate și capnografia │ │- tamponada cardiacă │ │- compresii toracice continue când │ │- toxine │ │căile aeriene sunt pe loc │ │- tensiune în pneumotorax │ │- acces vascular (intravenos, intraosos)│ │ │ │- administrați adrenalină la fiecare │ │ │ │3-5 minute │ │ │ │- corectați cauzele reversibile │ │ │ └────────────────────────────────────────┘ └────────────────────────────┘B. PROTOCOL DE RESUSCITARE PENTRU COPIL                          ┌───────────────────────────┐                          │ Nu răspunde ? │                          │ │                          │ Nu respiră sau are │                          │ căteva "gasp"-uri │ ┌────────────────────┐                          └────────────┬──────────────┘ │ Chemați echipa de │                                       │◄────────────────►│ resuscitare │                                       ▼ │ (Un singur │                          ┌───────────────────────────┐ │resuscitator, întâi │                          │ RCP(5 ventilații inițial │ │ 1 minut RCP) │                          │ apoi 15:2) │ └────────────────────┘                          │ │                          │ Atașați defibrilatorul/ │                          │ monitorul │                          │ │                          │ Cât mai puține │                          │ întreruperile │                          └──────────────┬────────────┘                                         │                                         ▼                             ┌─────────────────────┐┌───────────────────────────►│ Analizați ritmul │◄──────────────────────────┐│ └──────────┬──────────┘ ││ ┌─────────────────────┐ │ ┌──────────────────────┐ ││ │ Șocabil │ │ │ Nonșocabil │ ││ │ │◄─────────────┼───────────►│ │ ││ │ (FV/TV fără puls) │ │ │ (AEP/Asistolă) │ ││ │ │ │ │ │ ││ └──────────┬──────────┘ │ └───────────┬──────────┘ ││ ▼ ▼ │ ││ ┌─────────────────────┐ ┌───────────────────────┐ │ ││ │ 1 șoc 4J-Kg │ │ Reluarea circulației │ │ ││ │ │ │ spontane │ │ ││ └──────────┬──────────┘ └───────────┬───────────┘ │ ││ ▼ ▼ ▼ ││ ┌─────────────────────┐ ┌──────────────────────────┐ ┌────────────────────┐ │└──┤ Se reia imediat │ │ Terapie postresuscitare │ │ Se reia imediat ├─┘   │ RCP pentru 2 minute │ │ │ │ RCP pentru 2 minute│   │ Minimalizați │ │- Evaluați ABCDE │ │ Minimalizați │   │ întreruperile │ │- Verificați oxigenarea │ │ întreruperile │   └─────────────────────┘ │și ventilația │ └────────────────────┘                           │- Evaluați prezența │                           │mișcărilor respiratorii │                           │spontane, anterior │                           │efectuării testului de │                           │apnee și în timpul │                           │testului de apnee │                           │- Tratați cauzele │                           │precipitante │                           │- Controlul temperaturii │                           │- Hipotermie terapeutică? │                           └──────────────────────────┘ ┌──────────────────────────────────────────┐ ┌────────────────────────────┐ │ ÎN TIMPUL RCP │ │ CAUZE REVERSIBILE │ │ │ │ │ │- RCP de calitate: frecvență, compresiuni,│ │- Hipoxia │ │decompresiuni │ │- Hipovolemia │ │- Planificați acțiunile înainte de │ │- Hipo/Hiperpotasemia/ │ │întreruperea RCP │ │Dezechilibre metabolice │ │- Administrați oxigen │ │- Hipotermia │ │- Acces vascular(intravenos, intraosos) │ │- Pneumotorax în tensiune │ │- Adrenalină la 3-5 minute │ │- Toxice │ │- Protejarea căilor aeriene și capnografie│ │- Tamponada cardiacă │ │- Continuați compresiunile toracice după │ │- Tromboembolism │ │protejarea căii aeriene │ │ │ │- Corectați cauzele reversibile │ │ │ └──────────────────────────────────────────┘ └────────────────────────────┘  +  Anexa nr. 6ROMÂNIAMINISTERUL SĂNĂTĂȚIIAGENȚIA NAȚIONALĂ DE TRANSPLANTNr. .............../Data .................AUTORIZAȚIE DE EXPORTAvând în vedere faptul că pe teritoriul României nu există niciun primitor compatibil pentru următoarele organe și/sau țesuturi și/sau celule de origine umană și/sau alte elemente ori produse ale corpului uman ............................,în baza art. 3 lit. k) din Ordonanța Guvernului nr. 79/2004 pentru înființarea Agenției Naționale de Transplant, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 588/2004, cu modificările și completările ulterioare, și în baza art. 12 lit. k) și art. 21 lit. j) din Regulamentul de organizare și funcționare a Agenției Naționale de Transplant, aprobat prin Ordinul ministrului sănătății nr. 183/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare, a organigramei, a componenței Consiliului științific al Agenției Naționale de Transplant, precum și atribuțiile directorului adjunct strategie-management al Agenției Naționale de Transplant, cu modificările și completările ulterioare,se autorizează echipa de transplant ............................., condusă de dr. ................, legitimat cu pașaportul nr. ............., pentru prelevarea și transportul către ........................................ a următoarelor organe și/sau țesuturi și/sau celule umane ......................., recoltate de la un donator decedat la Spitalul ................, pentru utilizare terapeutică.Directorul executiv al Agenției Naționale de Transplant,............................................Persoana nominalizată în baza Directivei 25/2012/UE a Comisiei din 9octombrie 2012 de stabilire a procedurilor deinformare pentru schimbul, între statelemembre, de organe umane destinate transplantului, responsabilă cutransmiterea de informații în ceea ce privește schimbul de organe,.........................................Avizat pentru legalitate.........................  +  Anexa nr. 7DECIZIEPrelevarea în scop terapeutic de la cadavrul .................. din spitalul ................. a următoarelor organe ..................., țesuturi ....................... și celule .................., în vederea efectuării procedurilor de transplant, nu afectează rezultatele autopsiei medico-legale.Data și ora ................Medic legist,............................  +  Anexa nr. 8ROMÂNIAMINISTERUL SĂNĂTĂȚIIAGENȚIA NAȚIONALĂ DE TRANSPLANTNr. ................/Data ..................AUTORIZAȚIE DE IMPORTAvând în vedere faptul că pe teritoriul României nu există niciun organ și/sau țesuturi și/sau celule și/sau alte elemente sau produse ale corpului uman compatibile și disponibile pentru pacientul ........................, cu diagnosticul ......................,în baza art. 3 lit. k) din Ordonanța Guvernului nr. 79/2004 pentru înființarea Agenției Naționale de Transplant, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 588/2004, cu modificările și completările ulterioare, și în baza art. 12 lit. k) și art. 21 lit. j) din Regulamentul de organizare și funcționare a Agenției Naționale de Transplant, aprobat prin Ordinul ministrului sănătății nr. 183/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare, a organigramei, a componenței Consiliului științific al Agenției Naționale de Transplant, precum și atribuțiile directorului adjunct strategie-management al Agenției Naționale de Transplant, cu modificările și completările ulterioare,se autorizează importul de ................... (Se specifică organul, țesutul, celula sau alte elemente ori produse ale corpului uman.) de la .................. din țara ..................., pentru a fi utilizat în scop terapeutic în (secția/spitalul). .......................... .Autorizația s-a eliberat ca urmare a cererii înaintate de către ......................... (Se specifică secția, spitalul.), înregistrată cu nr. ........... la data de .................. .Directorul executiv al Agenției Naționale de Transplant,....................................................Persoana nominalizată în baza Directivei 25/2012/UE a Comisiei din 9octombrie 2012 de stabilire a procedurilor deinformare pentru schimbul, între statelemembre, de organe umane destinate transplantului, responsabilă cutransmiterea de informații în ceea ce privește schimbul de organe,..................................................................Avizat pentru legalitate................................  +  Anexa nr. 9I. FIȘA PRELEVARE ORGANE ȘI ȚESUTURI
  Numele donatorului  CNP  Data și ora recoltării:  Centre participante:  Centrul donator    
  Evaluare renală  Evaluare pulmonară   Zile de intubare  Secreții    Traumatism toracic DA/NU  Caracteristici           Evaluare hepatică       Internare      Finală      
    Internare Finală
  Uree   
  Creatinină   Bilirubină directă   
    Sediment urinar L ... dens. ... proteine ...  gluc. ... corpi cetonici ... hematii ... nitriți ....   Diureză Ultima oră Ultimele 24 ore  Diabet insipid DA/NU   Tratament   Urocultură       Bilirubină totală   
  GOT   
  GPT   
  LDH   
  Albumine   
  Proteine totale   
  Colesterol   
  Gazometrie Trigliceride   
  Data  Ora                  Evaluare pancreatică     Internare    Finală    
  pO(2)               Amilaze   
  Lipaze   
  Prelevare piele DA/NU Ora   Zone donatoare/Suprafața           pCO(2)          Glicemie      
  FiO(2)                    Evaluare cardiacă     Internare    Finală    
  HCO(3)                              CPK      
  CPK MB, troponine         
  Prelevare oase DA/NU Ora    Enumerare            pH          TA sistolică/diastolică      
                                                                   Frecvența cardiacă            
  PVC  Ecocardiografie  Coronarografie                    
  Prelevare tendoane DA/NU Ora    Enumerare      Măsurători pe Rx toracic - ICT  Sinus costo-frenic drept->stâng:  Sinus costo-frenic la apexul pulmonar:  Drept cm  Stâng cm  Hipotensiune Da/NU  Caracteristici:        
  Prelevare cornee DA/NU Ora      Observații:      Stop cardiac DA/NU  Durata  Resuscitare  
  Medic coordonator/telefon    Tipizare HLA    Observații    
  II. FIȘA PENTRU DECLARAREA DONATORULUI(caracterizarea donatorului)
  Numele donatorului          Grup  Rh        Vârstă          Kg          Înălțime         Perimetru abdominal    Data     Ora începerii    Ora clampăriiaortei    Ora extracției   
  Perimetru toracic   Centrul donator    
  CNP         Sex         Diagnostic/ Cauza decesului                       Organe oferite:   Organe prelevate:   
  Țesuturi oferite:   Țesuturi recoltate:    
  Prima declarare a morții cerebrale data/ora  A doua declarare a morții cerebrale data/ora  
      Ionograma  Na  K  Ca  Mg  
  Consimțământul Nume/telefon familiei aparținător   Internare                    
  Serologie Finală     
  Sarcină   Ag HBs   Ag HVC   1. Antecedente sau în prezent  Consumul de droguri de gradul 4  - Neoplazia malignă      2.Rx toracic - Indice cardio-toracic     3. EKG      Coagulare InternareFinală
  APTT, TS, TC  
  Ac HBc  Ac HBs  Ac Anti HVC  Timp protrombină     
  LUES    VDRL TPHA Ag HIV     Ac HIV     Indice protrombină     
  INR      
  CMV   IgG IgM Toxo   IgG IgM Ebstein-Barr   IgG IgM Nr. trombocite     
  Fibrinogen -  
  Medicație  Dopamină Din data de   Doză    Noradrenalină Din data de  Doză    Antibiotice Din data de   Tipul/doza      Altele  Hemo- leucogramă     
  Hemoglobină   
  Ecografie:  Ficat: LS LC LD    Structură colecist VP mm CBP mm    Pancreas structură     Splină structură    RD mm, structura   RS mm, structura     Tomografie computerizată:     Altele   Hematocrit   
  Nr. hematii   
  Leucocite   
  Neutrofile %  
  Segmentate %  
  Ne- segmentate %    
  Limfocite %   
  Monocite %   
  Eozinofile %  
  Bazofile %      
  Temperatură  Observații:             Transfuzii DA /NU   Plasma DA /NU        
  ----------Pct. II al anexei 9 a fost modificat de pct. 3 al art. II din ORDINUL nr. 1.721 din 29 decembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 7 din 6 ianuarie 2016.
   +  Anexa nr. 10DECLARAȚIESubsemnatul (Subsemnata), ..........................., informat (informată) și conștient (conștientă) asupra riscurilor și beneficiului transplantului de organe, țesuturi și celule umane, în concordanță cu dispozițiile legale în vigoare referitoare la prelevarea și transplantul de organe, țesuturi și celule umane, declar că sunt de acord cu primirea următoarelor organe și/sau țesuturi și/sau celule umane: ................... .Data .....................................Semnătură pacient ........................Semnătura unui membru al familiei sau a reprezentantului legal*1) ..........-----------*1) În cazul în care primitorul este în imposibilitatea de a-și exprima consimțământul, acesta poate fi dat în scris de către unul dintre membrii familiei sau de către reprezentantul legal al acestuia.  +  Anexa nr. 11DECLARAȚIE-DECIZIEConducerea Secției .............................. din Spitalul ............................ a încercat prin toate mijloacele uzuale să ia legătura cu familia (urmașii, reprezentanții legali) numitului (numitei) ......................., aflat (aflată) pe lista de așteptare în vederea transplantului de ................... .Întrucât acest lucru nu a fost posibil în intervalul de timp avut la dispoziție, pentru evitarea decesului primitorului, s-a hotărât începerea transplantului în ziua de ............, ora .......... .Data ..................Medic șef de secție,.......................Medic curant,.......................  +  Anexa nr. 12DECLARAȚIESubsemnatul (Subsemnații), ........................, părinți (copil major, frate, soră, reprezentanți legali) ai numitului (numitei) ..................., minor (minoră) ? persoană cu dizabilități psihice ?, informat (informați) și conștient (conștienți) asupra riscurilor și beneficiului transplantului de organe, țesuturi și celule umane, în concordanță cu dispozițiile legale în vigoare referitoare la prelevarea și transplantul de organe, țesuturi și celule umane, declar (declarăm) că sunt (suntem) de acord cu primirea următoarelor organe și/sau țesuturi și/sau celule umane: ..........................., pentru ....................... .Data .................Semnătura reprezentantului legal ...............Medic șef de secție,...........................  +  Anexa nr. 13
  CONSIMȚĂMÂNT
  la înscrierea în Registrul Național al
  Donatorilor Voluntari de Celule Stem Hematopoietice
  PARTEA I - IDENTIFICARE DONATOR Nume ............................. Prenume ............................... ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌──┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ CNP │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ Cod donator │RO│ │ │ │ │ │ │D│ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └──┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ Adresa ............................ E-mail ................................ ................................... Telefon fix ....................... Telefon mobil ......................... Adresă temporară (flotant)......... Telefon serviciu ...................... PARTEA II - IDENTIFICARE PERSOANE DE CONTACT (opțional) Vă rugăm să ne furnizați datele de contact ale altor persoane pe care le-am putea contacta, în cazul în care nu se poate lua legătura cu dumneavoastră.
  Prima persoană de contact: [] soț/soție [] mamă/tată [] alta
  Nume: Prenume:
  Adresa: E-mail:
  Telefon fix: Telefon mobil:
  A doua persoană de contact: [] soț/soție [] mamă/tată [] alta
  Nume: Prenume:
  Adresa: E-mail:
  Telefon fix: Telefon mobil:
  Vă rugăm să informați persoanele de contact ale căror date le-ați furnizat mai sus.
  PARTEA III - INFORMAȚII DESPRE ETNIE (opțional) Persoanele din același grup etnic sunt mult mai frecvent compatibile. Din acest motiv vă rugăm să indicați originea etnică a voastră și/sau a părinților și bunicilor. Spre exemplu, dacă unul dintre părinți sau bunici este de altă etnie, cum ar fi ucrainean sau polonez, vă rugăm să indicați acest lucru, chiar dacă dumneavoastră sunteți născut(ă) în România.
  [] român [] german [] sârb [] grec
  [] maghiar [] rus/lipovean [] slovac [] evreu
  []rom (țigan) [] turc [] bulgar [] alta (specificați)
  [] ucrainean [] tătar [] croat  
  Prin semnarea acestui formular sunt de acord să fiu înscrisă în baza de date a donatorilor de celule stem hematopoietice a Registrului Național al Donatorilor Voluntari de Celule Stem Hematopoietice și să donez celule stem hematopoietice pentru un pacient neînrudit, din țară sau din afara țării. Am fost informat(ă) că RNDVCSH este operator de date cu caracter personal și sunt de acord ca datele furnizate de mine să fie prelucrate. RNDVCSH se obligă să utilizeze datele numai pentru destinația stabilită și să asigure protecția și confidențialitatea acestora, conform Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare. Am citit și am înțeles informațiile din broșura de informare a donatorului, am avut posibilitatea să discut și să pun întrebări și am primit răspunsuri la întrebările formulate. Declar că am luat cunoștință, am înțeles și sunt de acord cu următoarele:a) donarea este voluntară și neremunerată, se face în scop umanitar, are caracter altruist și nu constituie obiectul unor acte și fapte juridice în scopul obținerii unui folos material sau de altă natură;b) donarea este anonimă atât pentru donator, cât și pentru pacient;c) am dreptul să aleg, anterior donării, metoda donării celulelor stem hematopoietice: din sânge, prin afereză, după administrarea timp de 5 zile a unui tratament cu factori de creștere sau din măduvă osoasă, sub anestezie generală;d) să completez un chestionar de autoevaluare a stării de sănătate;e) să îmi fie recoltate probe de sânge pentru efectuarea testelor de tipare HLA și pentru depistarea unor boli transmisibile;f) să fiu informat(ă) și consiliat(ă) în cazul în care rezultatele analizelor nu sunt normale;g) să fie păstrată o probă de sânge/ADN în scopul efectuării unor teste suplimentare de compatibilitate sau a altor analize;h) să îmi fie recoltate noi probe de sânge, pentru verificarea tipării HLA și depistarea unor boli transmisibile prin sânge, în cazul în care voi fi selectat(ă) ca posibil compatibil(ă) cu un pacient;i) în mod excepțional, să fiu solicitat(ă), ulterior donării, pentru o nouă prelevare de celule stem hematopoietice și produse celulare adiționale pentru același pacient;j) informațiile privitoare la datele de identificare, rezultatele testelor (inclusiv cele de histocompatibilitate) să fie furnizate, sub forma anonimatului, de către RNDVCSH către centre de transplant/instituții/organisme internaționale similare.
  CONSIMȚĂMÂNT PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ
  Proba de sânge/ADN și sau datele mele personale pot fi utilizate, cu acordul meu, în scop de cercetare științifică în domeniul transplantului de celule stem hematopoietice. (Selectați una dintre opțiunile menționate mai jos.)
  [] Sunt de acord cu cercetarea fără a mai fi contactat(ă). [] Sunt de acord cu cercetarea numai după ce sunt contactat(ă). [] Nu sunt de acord cu cercetarea.  
  În consecință, mă angajez:a) să devin donator/donatoare de celule stem hematopoietice și să rămân membru(ă) al(a) RNDVCSH, pe cât posibil până la 60 de ani. Știu că acest angajament poate fi revocat în orice moment;b) să informez RNDVCSH ori de câte ori apar modificări ale datelor personale, ale stării de sănătate sau schimbarea deciziei de a fi donator/donatoare; pot fi contactat(ă) anual de către RNDVCSH pentru actualizarea datelor personale. Nume și prenume donator/donatoare ....................................... Semnătura ............. Data ................ Cum a decis să se înscrie în RNDVCSH? (Se completează de către reprezentantul Centrului donatorilor de celule stem hematopoietice.)
  [] Este donator/donatoare nou/nouă.  [] A fost testat(ă) înainte pentru un membru din familie.
  Donatorul de celule stem hematopoietice nu este donator de sânge.
  Donatorul de celule stem hematopoietice este [] donator de sânge înscris Cod donator sânge  
  [] donator nou de sânge Cod CTS unde donează  
  Data ultimei donări de sânge    Cod ultima donare de sânge   
  Grup sanguin: [] A [] B [] O [] AB
  Rh: [] Pozitiv [] Negativ
  CMV: [] Reactiv [] Nonreactiv [] Necunoscut
  Înălțime (m)  Greutate (kg)  
  Nume și prenume reprezentant al Centrului donatorilor de celule stem hematopoietice .................................. Semnătura ...................... Data .......................... (la 15-02-2017, Actul a fost completat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 92 din 3 februarie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 123 din 15 februarie 2017 )
   +  Anexa nr. 14
  CONSIMȚĂMÂNT
  pentru testarea de verificare a donatorului
  IDENTIFICARE DONATOR Nume ............................ Prenume ............................... ┌──┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ Cod donator │RO│ │ │ │ │ │ │D│ └──┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ Adresa ........................... E-mail ................................ .................................. Telefon fix ...................... Telefon mobil ......................... Adresă temporară (flotant)........ Telefon serviciu ...................... Prin semnarea acestui formular sunt de acord să fiu testat(ă) pentru a fi donator/donatoare de celule stem hematopoietice pentru un pacient neînrudit, din țară sau din afara țării. Am citit și am înțeles informațiile din pachetul informativ, am avut posibilitatea să discut și să pun întrebări și am primit răspunsuri la întrebările formulate. Declar că am luat cunoștință, am înțeles și sunt de acord cu următoarele:a) donarea este voluntară și neremunerată, se face în scop umanitar, are caracter altruist și nu constituie obiectul unor acte și fapte juridice în scopul obținerii unui folos material sau de altă natură;b) donarea este anonimă atât pentru donator, cât și pentru pacient;c) să completez un chestionar de autoevaluare a stării de sănătate;d) (pentru femei) să efectuez un test de sarcină înainte de a începe pregătirea pentru donare;e) să îmi fie recoltate probe de sânge pentru verificarea tipării HLA și pentru depistarea unor boli transmisibile și/sau a altor analize;f) să fiu informat(ă) și consiliat(ă) în cazul în care rezultatele analizelor nu sunt normale;g) să fie păstrată o probă de sânge/ADN în scopul efectuării unor teste suplimentare de compatibilitate sau a altor analize;h) în mod excepțional, să fiu solicitat(ă) ulterior donării pentru o nouă prelevare de celule stem hematopoietice și produse celulare adiționale pentru același pacient;i) informațiile privitoare la datele de identificare, rezultatele testelor (inclusiv cele de histocompatibilitate) să fie furnizate, sub forma anonimatului, de către RNDVCSH către centre de transplant/instituții/organisme internaționale similare;j) donarea de celule stem hematopoietice se poate face prin două metode:– din sânge periferic, prin afereză, după administrarea de factor de creștere;– din măduvă osoasă, sub anestezie generală. Opțiunea mea pentru modalitatea de donare este:
  [] Sunt de acord cu donarea de celule stem hematopoietice periferice prin afereză. [] Sunt de acord cu donarea de celule stem din măduvă osoasă.  [] Sunt de acord cu ambele modalități de donare.  
  k) cheltuielile de transport legate de procesul de donare vor fi suportate de RNDVCSH;l) pe durata internării în vederea donării, precum și pentru o perioadă de recuperare postdonare stabilită de medicul Centrului de prelevare, donatorul/donatoarea va beneficia de concediu medical.
  În consecință, mă angajez să donez celule stem hematopoietice pacientului neînrudit în cazul în care testele vor arata că sunt compatibil cu acesta. Știu că acest angajament poate fi revocat în orice moment.
  Nume și prenume donator/donatoare ....................................... Semnătura ....................  Data .....................
  Nume și prenume reprezentant al Centrului donatorilor de celule stem hematopoietice ............................... Semnătura ....................   Data .....................
  (la 15-02-2017, Actul a fost completat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 92 din 3 februarie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 123 din 15 februarie 2017 )
   +  Anexa nr. 15
  CONSIMȚĂMÂNT
  pentru donarea de celule stem hematopoietice
  IDENTIFICARE DONATOR Nume ............................ Prenume ............................... ┌──┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ Cod donator │RO│ │ │ │ │ │ │D│ └──┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ Adresa ........................... E-mail ................................ .................................. Telefon fix ...................... Telefon mobil ......................... Prin semnarea acestui formular sunt de acord să donez celule stem hematopoietice pentru un pacient neînrudit, din țară sau din afara țării. Am citit și am înțeles informațiile din pachetul informativ, am avut posibilitatea să discut și să pun întrebări și am primit răspunsuri la întrebările formulate. Declar că am luat cunoștință, am înțeles și sunt de acord cu următoarele:a) donarea este voluntară și neremunerată, se face în scop umanitar, are caracter altruist și nu constituie obiectul unor acte și fapte juridice în scopul obținerii unui folos material sau de altă natură;b) donarea este anonimă atât pentru donator, cât și pentru pacient;c) înainte de începerea donării sunt necesare efectuarea unor analize medicale suplimentare, examen clinic și alte investigații clinice;d) (pentru femei) să efectuez un test de sarcină înainte de a începe pregătirea pentru donare;e) să fie asigurată confidențialitatea datelor medicale și să primesc rezultatele investigațiilor medicale suplimentare;f) în mod excepțional, să fiu solicitat(ă), ulterior donării, pentru o nouă prelevare de celule stem hematopoietice și produse celulare adiționale pentru același pacient;g) donarea de celule stem hematopoietice se poate face prin două metode:– din sânge periferic, prin afereză, după administrarea de factor de creștere;– din măduvă osoasă, sub anestezie generală. Opțiunea mea pentru modalitatea de donare este:
  [] Sunt de acord cu donarea de celule stem hematopoietice periferice prin afereză [] Sunt de acord cu donarea de celule stem din măduvă osoasă  [] Sunt de acord cu ambele modalități de donare  
  h) cheltuielile de transport legate de procesul de donare vor fi suportate de RNDVCSH;i) pe durata internării în vederea donării, precum și pentru o perioadă de recuperare postdonare stabilită de medicul Centrului de prelevare, donatorul/donatoarea va beneficia de concediu medical;j) am fost informat verbal și sunt de acord cu privire la condițiile de răspundere a RNDVCSH în caz de malpraxis.
  În consecință, mă angajez să donez celule stem hematopoietice pacientului neînrudit în cazul în care testele vor arăta că sunt compatibil cu acesta. Știu că acest angajament poate fi revocat în orice moment. Acest consimțământ este semnat în prezența medicului hematolog desemnat de Centrul de prelevare celule stem hematopoietice. Nume și prenume donator/donatoare ....................................... Semnătura .................... Data ................ Nume și prenume medic hematolog ......................................... Semnătura și parafa medicului hematolog .......... Data ................ (la 15-02-2017, Actul a fost completat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 92 din 3 februarie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 123 din 15 februarie 2017 )