ORDONANȚĂ nr. 5 din 20 iulie 2017privind stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul administrației publice centrale cu privire la Centenarul României
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 608 din 27 iulie 2017  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 1 pct. III.4 din Legea nr. 161/2017 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță.  +  Articolul 1În termenele prevăzute de prezenta ordonanță, Ministerul Culturii și Identității Naționale preia activitățile și structurile Departamentului Centenar, structură fără personalitate juridică în cadrul aparatului de lucru al Guvernului și în subordinea prim-ministrului, finanțată de la bugetul de stat prin bugetul Secretariatului General al Guvernului.  +  Articolul 2(1) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, Ministerul Culturii și Identității Naționale propune Guvernului spre adoptare proiectul hotărârii Guvernului pentru reglementarea măsurilor privind organizarea și funcționarea acestui minister, conform prevederilor prezentei ordonanțe.(2) Ministerul Culturii și Identității Naționale preia numărul de posturi și personalul aferent Departamentului Centenar.(3) Personalul preluat din cadrul Departamentului Centenar își păstrează drepturile salariale avute la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe.(4) Ministerul Culturii și Identității Naționale se subrogă în toate drepturile și obligațiile Departamentului Centenar.(5) Ministerul Culturii și Identității Naționale preia de la Secretariatul General al Guvernului, pe bază de protocol de predare-preluare, prevederile bugetare pe anul 2017, execuția bugetară până la data preluării, precum și patrimoniul aferent Departamentului Centenar stabilit pe baza situațiilor financiare întocmite potrivit prevederilor art. 28 alin. (1^1) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe.(6) Încadrarea personalului preluat potrivit alin. (2) se realizează cu respectarea procedurii și regimului juridic aplicabil fiecărei categorii de personal din cadrul Ministerului Culturii și Identității Naționale, în termen de minimum 30 de zile de la data intrării în vigoare a hotărârii prevăzute la alin. (1).(7) La data intrării în vigoare a hotărârii prevăzute la alin. (1), Departamentul Centenar se desființează.  +  Articolul 3Pentru realizarea unei bune coordonări la nivel național a pregătirii, organizării și desfășurării manifestărilor, acțiunilor și proiectelor de aniversare a Centenarului României (1918-2018) și a Primului Război Mondial se constituie Comitetul interministerial pentru Centenar, denumit în continuare Comitet interministerial.  +  Articolul 4(1) Componența Comitetului interministerial este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanță.(2) Comitetul interministerial este condus de prim-ministru, în calitate de președinte, și de ministrul culturii și identității naționale, în calitate de vicepreședinte.(3) În activitatea sa, Comitetul interministerial este sprijinit de un secretariat tehnic asigurat de Ministerul Culturii și Identității Naționale.(4) Componența nominală a Comitetului interministerial se stabilește prin decizie a prim-ministrului, pe baza nominalizărilor transmise de instituțiile prevăzute în anexă, la nivel de ministru, respectiv conducător al instituției publice, care poate fi înlocuit de un secretar de stat sau asimilatul acestuia.(5) Regulamentul de organizare și funcționare a secretariatului tehnic se stabilește de Comitetul interministerial în prima ședință a acestuia.  +  Articolul 5Comitetul interministerial are următoarele atribuții principale:a) stabilește, pe baza propunerilor centralizate și evaluate de Ministerul Culturii și Identității Naționale, manifestările, acțiunile și proiectele de aniversare a Centenarului României (1918-2018) și a Primului Război Mondial, formulate și asumate de ministerele și instituțiile publice implicate;b) monitorizează și ia măsuri privind implementarea manifestărilor, acțiunilor și proiectelor de aniversare a Centenarului României (1918-2018) și a Primului Război Mondial, aprobate potrivit dispozițiilor prevăzute la lit. a);c) stabilește, la propunerea Ministerului Culturii și Identității Naționale, calendarul activităților ce decurg ca obligații legale ale autorităților și instituțiilor publice, cu privire la aniversarea Centenarului României (1918-2018) și a Primului Război Mondial.  +  Articolul 6(1) Comitetul interministerial se întrunește lunar și ori de câte ori este necesar, la convocarea președintelui, transmisă membrilor Comitetului interministerial prin intermediul secretariatului tehnic.(2) La ședințele Comitetului interministerial, în funcție de tematica supusă dezbaterii, pot fi invitați să participe și reprezentanți ai altor ministere sau organe de specialitate ale administrației publice centrale, precum și reprezentanți ai mediului academic, ai organizațiilor neguvernamentale și reprezentanți ai sindicatelor reprezentative pentru administrația publică.  +  Articolul 7(1) Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice să introducă modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat și în volumul și structura bugetelor Secretariatului General al Guvernului, Ministerului Culturii și Identității Naționale, pe anul 2017, corespunzător prevederilor prezentei ordonanțe, la propunerea ordonatorilor principali de credite, pe baza protocolului de predare-preluare.(2) Se autorizează Secretariatul General al Guvernului și Ministerul Culturii și Identității Naționale să detalieze modificările prevăzute la alin. (1), să introducă modificările corespunzătoare în anexele la bugetele proprii și să le comunice Ministerului Finanțelor Publice.(3) Efectuarea modificărilor în execuția bugetului de stat, în condițiile prezentei ordonanțe, se face de către Secretariatul General al Guvernului și Ministerul Culturii și Identității Naționale.(4) Până la introducerea modificărilor prevăzute la alin. (1) finanțarea Departamentului Centenar se asigură din bugetul Secretariatului General al Guvernului.  +  Articolul 8(1) Alocarea de la bugetul de stat a sumelor aferente manifestărilor, acțiunilor și proiectelor de aniversare a Centenarului României (1918-2018) și a Primului Război Mondial, formulate și asumate de ministere, autorități, instituții publice și entități, se realizează prin bugetul Ministerului Culturii și Identității Naționale.(2) Pentru manifestările, acțiunile și proiectele derulate la nivelul autorităților, instituțiilor publice și entităților ai căror conducători sunt ordonatori principali de credite ai bugetului de stat, precum și instituțiilor din subordinea/coordonarea acestora, indiferent de sistemul de finanțare, inclusiv cele derulate de Ministerul Culturii și Identității Naționale și de instituțiile din subordinea/coordonarea Ministerului Culturii și Identității Naționale, alocațiile de la bugetul de stat se cuprind în bugetul Ministerului Culturii și Identității Naționale la titlul «Alte cheltuieli».(3) Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice ca, pe parcursul execuției bugetare, la propunerea Ministerului Culturii și Identității Naționale, să introducă modificările în structura bugetului de stat și în volumul și structura bugetului Ministerului Culturii și Identității Naționale și a bugetelor ordonatorilor principali de credite prevăzuți la alin. (2), corespunzător valorii manifestărilor, acțiunilor și proiectelor.(4) Pentru manifestările, acțiunile și proiectele derulate la nivelul unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, alocațiile de la bugetul de stat se cuprind în bugetul Ministerului Culturii și Identității Naționale la titlul «Transferuri între unități ale administrației publice» și se acordă de către acesta sub formă de transfer către bugetele locale. (la 07-12-2017, Actul a fost completat de Articolul 34, Capitolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 90 din 6 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 973 din 07 decembrie 2017 )
  PRIM-MINISTRU
  MIHAI TUDOSE
  Contrasemnează:
  Ministrul culturii și identității naționale,
  Lucian Romașcanu
  Secretarul general al Guvernului,
  Mihai Busuioc
  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale, administrației publice și fondurilor europene,
  Sevil Shhaideh
  p. Ministrul muncii și justiției sociale,
  Teiu Păunescu,
  secretar de stat
  p. Ministrul finanțelor publice,
  Daniela Pescaru,
  secretar de stat
  Ministrul apărării naționale,
  Adrian Țuțuianu
  Ministrul afacerilor externe,
  Teodor-Viorel Meleșcanu
  București, 20 iulie 2017.Nr. 5.  +  ANEXĂ
  COMPONENȚA
  Comitetului interministerial pentru Centenar
  1. Prim-ministru - președinte2. Reprezentant al Ministerului Culturii și Identității Naționale - vicepreședinte3. Reprezentant al Secretariatului General al Guvernului - membru4. Reprezentant al Ministerului Finanțelor Publice - membru5. Reprezentant al Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene - membru6. Reprezentant al Ministerului Apărării Naționale - membru7. Reprezentant al Ministerului Afacerilor Externe - membru8. Reprezentant al Institutului Cultural Român - membru
  ----