ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 114 din 23 decembrie 2009privind unele măsuri financiar-bugetare
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 919 din 29 decembrie 2009  Avându-se în vedere evoluția crizei economice în anul 2009, precum și extinderea acesteia în cursul anului 2010, se impune luarea de urgență a unor măsuri pentru a se putea asigura respectarea angajamentelor asumate de România prin semnarea acordurilor de împrumut cu organismele financiare internaționale, acorduri absolut necesare pentru stabilitatea economică a României, pentru atingerea țintelor de deficit ale bugetului general consolidat în anul 2010.Luându-se în considerare faptul că diminuarea dezechilibrelor existente și menținerea deficitului bugetar în limite sustenabile creează premisele relansării economice, se impune adoptarea în regim de urgență a unor măsuri cu caracter excepțional, prin care să se continue eforturile de reducere a cheltuielilor bugetare și în anul 2010.Luarea acestor măsuri în regim de urgență se impune avându-se în vedere necesitatea adoptării în cel mai scurt timp a legii bugetului de stat și a legii bugetului asigurărilor sociale de stat, condiție sine qua non pentru menținerea acordurilor cu organismele financiare internaționale.Neadoptarea acestor măsuri în regim de urgență ar duce la pierderea acordurilor cu instituțiile financiare internaționale, cu consecința creării unor dezechilibre macroeconomice de natură să ducă la imposibilitatea relansării economice.Întrucât aceste elemente vizează interesul general public și constituie situații de urgență și extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul I(1) Instituțiile publice centrale și locale, așa cum sunt definite prin Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, și prin Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, indiferent de sistemul de finanțare și de subordonare, inclusiv activitățile finanțate integral din venituri proprii, înființate pe lângă instituțiile publice, cu excepția instituțiilor finanțate integral din venituri proprii, nu acordă tichete de masă personalului din cadrul acestora.(2) În bugetele pe anul 2010 ale instituțiilor publice centrale și locale, așa cum sunt definite prin Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, și prin Legea nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare, indiferent de sistemul de finanțare și de subordonare, inclusiv activitățile finanțate integral din venituri proprii, înființate pe lângă instituțiile publice, nu se prevăd sume pentru acordarea de tichete cadou și tichete de vacanță personalului din cadrul acestora.  +  Articolul IIArticolul 4 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 71/2004 privind acordarea unor facilități familiilor de pensionari, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 897 din 1 octombrie 2004, aprobată prin Legea nr. 565/2004, cu modificările ulterioare, se abrogă.  +  Articolul IIILegea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 372 din 28 aprilie 2006, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 259, alineatul (3) va avea următorul cuprins:(3) Contribuția pentru veniturile din pensii aflate sub limita sumei neimpozabile din pensii, prevăzute de Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, se datorează și se calculează începând cu data de 1 ianuarie 2011.2. La articolul 260 alineatul (1), litera a) va avea următorul cuprins:"a) de către bugetul de stat, pentru persoanele prevăzute la art. 213 alin. (2) lit. c), d), f), i) și j), iar pentru persoanele prevăzute la art. 213 alin. (2) lit. h) începând cu 1 ianuarie 2011;".  +  Articolul IVPrevederile art. 80 alin. (1) și (3) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 140 din 1 aprilie 2000, cu modificările și completările ulterioare, nu se aplică în anul 2010.  +  Articolul VArticolul II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 209/2008 pentru modificarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 826 din 9 decembrie 2008, aprobată prin Legea nr. 155/2009, se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul II(1) Prevederile art. 165^1 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările și completările ulterioare, astfel cum au fost modificate prin prezenta ordonanță de urgență, se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2011, prin acordarea diferenței dintre punctajul mediu anual rezultat în urma majorării efectuate conform prevederilor Legii nr. 218/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările ulterioare, și cel acordat conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 100/2008 pentru completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, aprobată prin Legea nr. 154/2009.(2) Punctajul mediu anual calculat conform prevederilor alin. (1) se adaugă la punctajul mediu anual cuvenit sau aflat în plată în luna decembrie 2010.(3) În situația în care cuantumul pensiei aferent punctajului mediu anual rezultat în urma aplicării prevederilor alin. (2) este mai mic decât cel cuvenit sau aflat în plată, se menține cuantumul cuvenit ori aflat în plată până la data la care, prin aplicarea formulei de calcul prevăzute de lege, se va obține un cuantum al pensiei mai mare.(4) Drepturile de pensie rezultate în urma aplicării prevederilor alin. (1) și (2) se acordă beneficiarilor începând cu luna ianuarie 2011.  +  Articolul VILegea nr. 263/2008 privind sistemul de pensii și alte drepturi de asigurări sociale ale agricultorilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 775 din 19 noiembrie 2008, se modifică după cum urmează:1. Articolul 74 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 74Începând cu data de 1 ianuarie 2011, CNPAS va lua măsurile necesare în vederea înființării și funcționării Departamentului de pensii pentru agricultori, prevăzut la art. 3 alin. (1), și a structurilor teritoriale.2. Articolul 102 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 102Prezenta lege intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2011.3. La articolul 103, alineatul (2) va avea următorul cuprins:(2) Până în anul 2013, cheltuielile necesare implementării și administrării sistemului de pensii și alte drepturi de asigurări sociale ale agricultorilor, precum și cele cu personalul se suportă de la bugetul de stat.  +  Articolul VIIPrevederile art. 47 din Legea nr. 223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviația civilă din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 481 din 18 iulie 2007, nu se aplică în anul 2010.  +  Articolul VIIIArticolul 5 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 52/1999 privind asigurarea unui cadru unitar pentru managementul proiectelor finanțate prin împrumuturi externe contractate sau garantate de stat, rambursabile sau nerambursabile, inclusiv privind plata specialiștilor români care își desfășoară activitatea în cadrul unităților de management de proiect, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 186 din 29 aprilie 1999, aprobată prin Legea nr. 172/2001, se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 5Salarizarea personalului prevăzut la art. 4 se stabilește prin asimilare cu salarizarea personalului din instituțiile publice la nivelul cărora funcționează.  +  Articolul IXPrevederile art. 49 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 643 din 30 august 2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la creșterea alocațiilor bugetare, nu se aplică în anul 2010.  +  Articolul XTermenul prevăzut la art. 136 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 827 din 13 septembrie 2005, cu modificările și completările ulterioare, se prorogă la data de 1 ianuarie 2011.  +  Articolul XITermenul prevăzut la art. III din titlul XVI al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente, cu modificările și completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 653 din 22 iulie 2005, de la care se aplică dispozițiile art. 13 din Legea nr. 304/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la înregistrarea ședințelor de judecată, se prorogă până la data de 1 ianuarie 2011.  +  Articolul XII(1) Începând cu data de 1 ianuarie 2010, achitarea obligațiilor financiare aferente contractului de credit încheiat între județul Suceava și ceilalți 61 de împrumutați din același județ cu Deutsche Bank AG Londra, în anul 2004, finanțator care ulterior, în luna iulie 2004, a transferat contractul la Deutsche Bank Luxembourg pentru finanțarea Programului "Utilități și mediu la standarde europene în județul Suceava", se efectuează din următoarele surse, în ordinea de mai jos:a) soldul contului de disponibilități deschis în numele și pe seama Consiliului Județean Suceava la Banca Comercială Română - Sucursala Suceava - pentru scopurile Programului;b) veniturile proprii ale unităților administrativ-teritoriale împrumutate și sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale. (la 07-12-2017, Litera b) din Articolul XII a fost modificată de Punctul 1, Articolul 33, Capitolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 90 din 6 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 973 din 07 decembrie 2017 ) (la 07-12-2017, Litera c) din Articolul XII a fost abrogată de Punctul 2, Articolul 33, Capitolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 90 din 6 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 973 din 07 decembrie 2017 ) (2) Achitarea obligațiilor financiare prevăzute la alin. (1) se efectuează de Consiliul Județean Suceava, în calitate de mandatar, conform împuternicirilor acordate de către unitățile administrativ-teritoriale împrumutate și contractului de credit.  +  Articolul XIII(1) Sumele pentru sprijinirea organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale, precum și pentru finanțarea de proiecte și programe interetnice și de combatere a intoleranței sunt prevăzute în bugetul Secretariatului General al Guvernului, iar modul de repartizare și utilizare a acestora se aprobă prin hotărâre a Guvernului.(2) Sumele rămase necheltuite la sfârșitul anului la organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale se reportează în anul următor, putând fi utilizate cu aceeași destinație.(3) Dispozițiile alin. (2) se aplică și pentru sumele rămase necheltuite la sfârșitul anului 2009.  +  Articolul XIVLegea nr. 203/2009 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 389 din 9 iunie 2009, se modifică după cum urmează:1. Articolul II va avea următorul cuprins:  +  Articolul II(1) Prevederile alin. (1) al art. 3^1 se aplică până la data de 30 iunie 2010, contractele de mandat încheiate până la data de 31 decembrie 2009 inclusiv modificându-se în mod corespunzător.(2) Până la data de 30 iunie 2010 reprezentanții statului sau ai unităților administrativ-teritoriale în organele de conducere sau de control ale regiilor autonome, companiilor naționale și societăților la care capitalul social este deținut integral sau majoritar de stat ori de o unitate administrativ-teritorială, inclusiv filialele acestora, care se supun prevederilor art. 3^1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, cu modificările și completările ulterioare, beneficiază de o indemnizație de 1% din remunerația directorului/directorului general sau a președintelui consiliului de administrație, respectiv al consiliului de supraveghere.2. Articolul III se abrogă.  +  Articolul XVPrevederile art. 23 din Legea nr. 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.144 din 19 decembrie 2005, referitoare la elaborarea certificatelor de performanță energetică a clădirii și punerea acestora la dispoziție potențialilor cumpărători sau chiriași de către proprietari, în cazul vânzării sau închirierii locuințelor unifamiliale și a apartamentelor din blocurile de locuințe, se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2011.  +  Articolul XVIAnexa nr. I la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 38/2004 privind unele măsuri în domeniul învățământului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 481 din 28 mai 2004, aprobată prin Legea nr. 568/2004, cu modificările ulterioare, se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență.
  PRIM-MINISTRU
  EMIL BOC
  Contrasemnează:
  Ministrul finanțelor publice,
  Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu
  Ministrul muncii, familiei și protecției sociale,
  Mihai Constantin Șeitan
  Ministrul administrației și internelor,
  Vasile Blaga
  Ministrul sănătății,
  Cseke Attila
  Ministrul educației, cercetării, tineretului și sportului,
  Daniel Petru Funeriu
  p. Ministrul justiției,
  Alina Mihaela Bica,
  secretar de stat
  București, 23 decembrie 2009.Nr. 114.  +  Anexa (Anexa nr. I la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 38/2004)MINISTERUL EDUCAȚIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ȘI SPORTULUI Numărul maxim de posturi finanțat pentru învățământul preuniversitar de stat în anul 2010
   Nr. crt.JudețulPERIOADA 1 IANUARIE-31 AUGUST 2010PERIOADA 1 SEPTEMBRIE-31 DECEMBRIE 2010
   Total număr de posturi din învățământul preuniversitar de statdin care pentru:Total număr de posturi din învățământul preuniversitar de statdin care pentru:
   învățământul preuniversitar de stat finanțat din bugetul propriu al consiliului județeanînvățământul preuniversitar de stat finanțat din bugetele consiliilor localeînvățământul preuniversitar de stat finanțat din bugetul propriu al consiliului județeanînvățământul preuniversitar de stat finanțat din bugetele consiliilor locale
   1.Alba6.1511985.9535.9041945.710
   2.Arad6.4264295.9976.1044205.684
   3.Argeș10.0892309.8599.5842259.359
   4.Bacău10.54226110.28110.1202569.864
   5.Bihor10.0056559.3509.4546428.812
   6.Bistrița-Năsăud5.5444625.0825.2664534.813
   7.Botoșani7.1662766.8906.8432706.573
   8.Brașov9.0134298.5848.7714208.351
   9.Brăila5.3592065.1534.9532024.751
   10.Buzău7.1953386.8576.0863315.755
   11.Caraș-Severin5.2153724.8434.8913654.526
   12.Călărași4.223464.1774.054454.009
   13.Cluj10.97592110.05410.7148989.816
   14.Constanța9.6583959.2639.1093678.742
   15.Covasna4.4131254.2884.0261223.904
   16.Dâmbovița7.4531357.3187.2321327.100
   17.Dolj10.0733199.7549.7743139.461
   18.Galați8.4093968.0137.9053887.517
   19.Giurgiu3.128423.0862.791412.750
   20.Gorj5.9161165.8005.7901145.676
   21.Harghita6.5471016.4466.280996.181
   22.Hunedoara6.9762606.7166.6482456.403
   23.Ialomița3.825813.7443.545793.466
   24.Iași12.85160012.25112.69858812.110
   25.Ilfov3.2021353.0672.6231322.491
   26.Maramureș8.5063778.1298.3933708.023
   27.Mehedinți4.5532174.3364.1702033.967
   28.Mureș9.7892319.5589.5842269.358
   29.Neamț8.2564397.8177.6684307.238
   30.Olt7.0091366.8736.6371336.504
   31.Prahova10.2833649.9199.9673529.615
   32.Satu Mare6.5391376.4025.9731355.838
   33.Sălaj4.670924.5784.436894.347
   34.Sibiu6.9114206.4916.4504126.038
   35.Suceava11.19183710.35410.88081510.065
   36.Teleorman5.4541545.3004.9501514.799
   37.Timiș10.3558159.54010.1367999.337
   38.Tulcea4.102944.0083.636923.544
   39.Vaslui7.3794136.9667.2353956.840
   40.Vâlcea6.1742045.9705.9272005.727
   41.Vrancea5.5113275.1845.1053014.804
   42.București24.6411.73322.90824.3651.68922.676
    TOTAL:321.67714.518307.159306.67714.133292.544