LEGE nr. 352 din 23 decembrie 2015pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 26/2011 privind înființarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 979 din 30 decembrie 2015  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul IOrdonanța Guvernului nr. 26/2011 privind înființarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 625 din 2 septembrie 2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 18/2012, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 2 alineatul (1), partea introductivă și litera a) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 2(1) I.S.C.T.R. este organismul tehnic permanent specializat al Ministerului Transporturilor desemnat să asigure inspecția și controlul respectării reglementărilor interne și internaționale în domeniul transporturilor rutiere, la sediul întreprinderilor sau operatorilor de transport rutier, în locurile unde au loc încărcarea, descărcarea și depozitarea temporară a mărfurilor, în stațiile și autogările utilizate la transportul rutier de persoane, în locurile în care au loc pregătirea personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere și pregătirea în vederea obținerii permisului de conducere, în trafic, în locurile unde este permisă staționarea vehiculelor și în parcări, precum și în punctele de trecere a frontierei de stat, la solicitarea autorităților care își exercită atribuțiile în punctul de trecere a frontierei de stat. Inspecția și controlul privesc în principal:a) condițiile de efectuare a activităților de transport rutier, a activităților conexe transportului rutier, a activităților de pregătire a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere și a activităților de pregătire a persoanelor în vederea obținerii permisului de conducere;2. Articolul 3 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 3I.S.C.T.R. se finanțează integral de la bugetul de stat3. Articolul 4 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 4(1) Conducerea I.S.C.T.R. este asigurată de către inspectorul de stat șef.(2) Salarizarea inspectorului de stat șef se stabilește prin ordin al ministrului transporturilor, în conformitate cu reglementările în vigoare.4. Articolul 5 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 5(1) În cadrul I.S.C.T.R. funcționează 8 inspectorate regionale de control, fără personalitate juridică. Inspectoratele regionale de control sunt conduse de câte un inspector-șef, numit și revocat prin ordin al ministrului transporturilor, în conformitate cu prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(2) Personalul I.S.C.T.R. este alcătuit din personal cu atribuții de inspecție și control având funcția de inspector și alte categorii de personal.(3) Personalul I.S.C.T.R. are calitatea de funcționar public, cu excepția inspectorului de stat șef și a personalului care exercită activități de secretariat, administrative, de protocol și de deservire.(4) Încadrarea funcționarilor publici și a personalului contractual din cadrul I.S.C.T.R. se face conform reglementărilor legale în vigoare. Salarizarea personalului din I.S.C.T.R. va fi asimilată cu cea a personalului din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală. Asimilarea funcțiilor și salariilor din cadrul I.S.C.T.R. cu funcțiile și nivelul de salarizare al acestora din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, precum și stabilirea nivelului concret al drepturilor salariale se fac prin decizie comună a inspectorului de stat șef al I.S.C.T.R. și al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală.(5) I.S.C.T.R. asigură pregătirea, perfecționarea profesională și evaluarea periodică a personalului propriu, în condițiile Legii nr. 188/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare.5. Articolul 8 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 8(1) La efectuarea controlului la sediul întreprinderilor/operatorilor de transport rutier/operatorilor economici din domeniul rutier în legătură cu activitățile de transport rutier, activitățile conexe transportului rutier, activitățile de pregătire a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere și activitățile de pregătire a persoanelor în vederea obținerii permisului de conducere, inspectorii au dreptul să efectueze controlul în timpul programului de lucru atât în spațiile de lucru, cât și în vehiculele deținute de aceștia.(2) La efectuarea controlului la sediu, întreprinderile/operatorii de transport rutier/operatorii economici din domeniul rutier prevăzuți la alin. (1) au obligația prezentării tuturor documentelor solicitate de inspectorii I.S.C.T.R.6. După articolul 9 se introduce un nou articol, articolul 9^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 9^1(1) Amenzile și, după caz, procentul din amenzile aplicate cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene, altele decât România, cetățenilor unui stat din afara Uniunii Europene cu care România are încheiate convenții în domeniul transporturilor rutiere sau cetățenilor români ori cetățenilor străini cu domiciliul ori, după caz, reședința sau rezidența în aceste state, pentru încălcarea prevederilor din domeniul transporturilor rutiere care, potrivit legii, constituie contravenții și care se fac venit la bugetul de stat, se achită în contul corespunzător de venituri ale bugetului de stat deschis la Trezoreria Statului, sectorul 1, București.(2) La achitarea prin virament a amenzilor prevăzute la alin. (1) pot fi utilizate orice mijloace de plată, cum ar fi servicii poștale, instituții financiar-bancare sau instrumente de plată electronică, precum și Sistemul național electronic de plată online a taxelor și impozitelor utilizând cardul bancar.7. La articolul 11, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 11(1) Atribuțiile I.S.C.T.R. și ale inspectoratelor regionale de control, atribuțiile și obligațiile inspectorilor, regulamentul de organizare și funcționare a I.S.C.T.R., structura organizatorică a acestuia, numărul maxim de posturi, precum și normarea parcului auto și a consumului de carburanți se aprobă prin hotărâre a Guvernului.8. La articolul 11, alineatul (2) se abrogă.9. La articolul 11, alineatul (2^1) se modifică și va avea următorul cuprins:(2^1) Structura organizatorică detaliată la nivel de direcții, servicii, birouri și compartimente, precum și statul de funcții ale I.S.C.T.R. - aparatul central și inspectoratele regionale de control - se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor, la propunerea inspectorului de stat șef.  +  Articolul IITransformarea posturilor personalului cu atribuții de inspecție și control încadrat în structura organizatorică a Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier la data intrării în vigoare a prezentei legi în funcții publice se face în conformitate cu prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul IIIPrezenta lege intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2017.  +  Articolul IV(1) În termen de 90 de zile de la publicarea prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, Guvernul va modifica și completa Hotărârea Guvernului nr. 1.088/2011 privind organizarea și funcționarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier în mod corespunzător modificărilor și completărilor dispuse prin prezenta lege, modificări și completări care vor intra în vigoare la data intrării în vigoare a prezentei legi.(2) În termen de 90 de zile de la publicarea prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, ministrul transporturilor va modifica și completa actele normative din domeniul inspecției și controlului transportului rutier emise de acesta în aplicarea Ordonanței Guvernului nr. 26/2011 privind înființarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 625 din 2 septembrie 2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 18/2012, cu modificările ulterioare, corespunzător modificărilor și completărilor dispuse prin prezenta lege, modificări și completări care vor intra în vigoare la data intrării în vigoare a prezentei legi.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  VALERIU-ȘTEFAN ZGONEA
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU
  București, 23 decembrie 2015.Nr. 352.----