ORDIN nr. 6.712/890/2017privind aprobarea modului de efectuare a achizițiilor în cadrul proiectelor cu finanțare europeană implementate în parteneriat
EMITENT
 • MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE, ADMINISTRAȚIEI PUBLICE ȘI FONDURILOR EUROPENE Nr. 6.712 din 7 noiembrie 2017
 • AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE Nr. 890 din 14 noiembrie 2017
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 933 din 27 noiembrie 2017  Având în vedere prevederile:– art. 125 din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului;– Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;– Hotărârii Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;– art. 12 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/2017 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 129/2017, cu modificările și completările ulterioare;– Hotărârii Guvernului nr. 398/2015 pentru stabilirea cadrului instituțional de coordonare și gestionare a fondurilor europene structurale și de investiții și pentru asigurarea continuității cadrului instituțional de coordonare și gestionare a instrumentelor structurale 2007-2013, cu modificările și completările ulterioare,în conformitate cu:– art. 5. pct. 26 din Hotărârea Guvernului nr. 15/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene;– art. 3 alin. (3) lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. 634/2015 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Achiziții Publice, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul:– art. 12 alin. (8) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/2017 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 129/2017, cu modificările și completările ulterioare;– art. 15 alin. (2) și (9) din Hotărârea Guvernului nr. 15/2017;– art. 4 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 13/2015 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Achiziții Publice, aprobată prin Legea nr. 244/2015, cu modificările și completările ulterioare,ministrul delegat pentru fonduri europene și președintele Agenției Naționale pentru Achiziții Publice emit prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă modul de efectuare a achizițiilor în cadrul proiectelor cu finanțare europeană implementate în parteneriat, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Autoritățile cu competențe în gestionarea fondurilor europene, respectiv autoritățile de management/organismele intermediare/operatorii de program/autoritatea de plată pentru Programul de cooperare elvețiano-român, denumit în continuare PCER, au obligația de a modifica procedurile operaționale și orice alte reglementări interne incidente, în sensul conformării acestora cu prevederile prezentului ordin, după caz. (la 03-04-2023, Articolul 2 a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 1.288 din 17 martie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 278 din 03 aprilie 2023 )  +  Articolul 3Prezentul ordin nu se aplică autorităților cu competențe în gestionarea fondurilor europene pentru programele aferente obiectivului «Cooperare teritorială europeană», pentru Programul național de dezvoltare rurală 2014-2020, pentru Planul național strategic PAC 2023-2027 și pentru Mecanismul pentru interconectarea Europei. (la 03-04-2023, Articolul 3 a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 1.288 din 17 martie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 278 din 03 aprilie 2023 )  +  Articolul 4Autoritățile cu competențe în gestionarea fondurilor europene prevăzute la art. 2 vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 5Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul delegat pentru fonduri europene,
  Marius Nica
  Președintele Agenției Naționale pentru Achiziții Publice,
  Bogdan Pușcaș
   +  ANEXĂ
  Modul de efectuare a achizițiilor în cadrul proiectelor
  cu finanțare europeană implementate în parteneriat
   +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1Cu respectarea prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, dispozițiile cuprinse în prezenta anexă se aplică beneficiarilor/partenerilor din cadrul proiectelor cu finanțare europeană implementate în parteneriat, pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări aferente:a) programelor finanțate din fondurile europene structurale și de investiții 2014-2020, respectiv Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European, Fondul de coeziune, Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime;b) programelor finanțate din mecanismele financiare ale Spațiului Economic European și norvegian;c) Programului de cooperare elvețiano-român vizând reducerea disparităților economice și sociale în cadrul Uniunii Europene extinse - Obiectivul 1 al Ariei de concentrare 4 - „Îmbunătățirea mediului înconjurător“.d) programelor finanțate din fonduri europene nerambursabile aferente politicii de coeziune 2021-2027: Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european Plus, Fondul de coeziune, Fondul european pentru afaceri maritime, pescuit și acvacultură, Fondul pentru tranziție justă. (la 03-04-2023, Articolul 1 din Capitolul I , ANEXĂ a fost completat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 1.288 din 17 martie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 278 din 03 aprilie 2023 )  +  Capitolul II Proiecte implementate în parteneriat între entități publice și private  +  Secţiunea 1 Achiziții publice  +  Articolul 2În cazul proiectelor implementate în parteneriat constituit din una sau mai multe autorități contractante și una sau mai multe entități juridice fără calitatea de autoritate contractantă, parteneriatul respectiv este considerat autoritate contractantă în baza art. 4 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, și trebuie să achiziționeze produse, servicii sau lucrări în cadrul proiectului, conform prevederilor Legii nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 3În aplicarea prevederilor art. 2, în cadrul parteneriatului se va opta pentru una dintre următoarele modalități de organizare a procesului/proceselor de achiziție:a) fiecare dintre membrii parteneriatului va derula achizițiile publice aferente activităților pentru care este responsabil în cadrul proiectului/contractului de finanțare;saub) liderul de parteneriat sau unul dintre membrii parteneriatului, autoritate contractantă sau entitate juridică fără calitatea de autoritate contractantă, va derula toate achizițiile publice din cadrul proiectului/contractului de finanțare.  +  Articolul 4Indiferent de modalitatea de organizare pentru care se optează, dintre cele descrise la art. 3 lit. a) sau b), parteneriatul are obligația ca, la alegerea modalității în care se va derula procesul de atribuire a contractului de achiziție publică, să se raporteze la modul de calcul al valorii estimate a achiziției astfel cum este acesta reglementat de prevederile art. 9-25 din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 5În aplicarea prevederilor art. 13 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 395/2016, cu modificările și completările ulterioare, în funcție de modalitatea de organizare descrisă la art. 3, pentru elaborarea Programului achizițiilor publice la nivelul proiectului respectiv se va proceda, după cum urmează:a) pentru modalitatea de organizare descrisă la art. 3 lit. a), programul respectiv va fi elaborat de către liderul de parteneriat prin centralizarea achizițiilor publice aferente fiecăruia dintre membrii parteneriatului, cu respectarea prevederilor art. 4;b) pentru modalitatea de organizare descrisă la art. 3 lit. b), programul respectiv va fi elaborat de către partenerul care va derula toate achizițiile publice din cadrul proiectului, respectiv lider sau unul dintre membrii parteneriatului, cu respectarea prevederilor art. 4.  +  Articolul 6În ambele situații descrise la art. 5, fiecare dintre membrii parteneriatului contribuie la elaborarea Programului achizițiilor publice la nivelul proiectului, prin stabilirea achizițiilor publice proprii derulate/avute în vedere în proiect, cu respectarea prevederilor art. 4.  +  Secţiunea a 2-a Achiziții publice de servicii sociale și alte servicii specifice  +  Articolul 7În cazul proiectelor implementate în parteneriat între o autoritate contractantă și o entitate juridică fără calitatea de autoritate contractantă, pentru atribuirea contractelor de achiziție publică/acordurilor-cadru a căror valoare estimată fără TVA, conform modului de calcul al valorii estimate a achiziției, astfel cum este acesta reglementat de prevederile art. 9-25 din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, este mai mică decât pragul valoric prevăzut la art. 7 alin. (1) lit. d) din respectiva lege și care au ca obiect servicii sociale și alte servicii specifice, prevăzute în anexa nr. 2 la Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda după cum urmează: (la 03-04-2023, Partea introductivă a articolului 7 din Sectiunea a 2-a , Capitolul II , ANEXĂ a fost modificată de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 1.288 din 17 martie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 278 din 03 aprilie 2023 ) a) membrii parteneriatului care au calitatea de autorități contractante vor derula procedura de atribuire în conformitate cu prevederile art. 68 alin. (1) lit. h) coroborate cu prevederile art. 111 din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare; (la 03-04-2023, Litera a) din Articolul 7 , Sectiunea a 2-a , Capitolul II , ANEXĂ a fost modificată de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 1.288 din 17 martie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 278 din 03 aprilie 2023 ) b) membrii parteneriatului care sunt entități juridice fără calitatea de autoritate contractantă au dreptul de a derula procedura competitivă reglementată prin Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 1.284/2016 privind aprobarea Procedurii competitive aplicabile solicitanților/beneficiarilor privați pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanțate din fonduri europene, cu respectarea principiilor de la art. 2 alin. (2) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare.  +  Capitolul III Proiecte implementate în parteneriat de entități juridice fără calitatea de autoritate contractantă  +  Articolul 8În cazul proiectelor implementate în parteneriat constituit din două sau mai multe entități juridice fără calitatea de autoritate contractantă, în situația în care nu sunt îndeplinite condițiile de aplicare a prevederilor art. 6 din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, se vor respecta, pentru atribuirea contractelor de achiziție, prevederile Ordinului ministrului fondurilor europene nr. 1.284/2016.
  -----