ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 85 din 22 noiembrie 2017pentru modificarea art. 5 din Legea nr. 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni, precum și pentru acordarea de burse de studiu sau stimulente financiare etnicilor români cu domiciliul stabil în Ucraina
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 933 din 27 noiembrie 2017  În considerarea situației extraordinare create, în fapt, prin adoptarea Legii învățământului din Ucraina, respectiv Legea 3419-D din 5 septembrie 2017, în particular a articolului 7, prin aplicarea căruia este pus în pericol dreptul la educație în limba română pentru elevii din ciclul gimnazial și liceal clasele V-XII, drept deja afectat prin reducerea anterioară a numărului de unități de învățământ, pentru a evita disfuncționalități majore cu efecte negative ce ar putea avea un impact direct asupra etnicilor români din vecinătatea granițelor, având în vedere situația de drept existentă, respectiv vidul legislativ cu privire la acordarea de burse destinate românilor de pretutindeni, în scopul studierii limbii române în străinătate și în statele de reședință ale acestora, având în vedere obiectivele asumate de Guvernul României prin Ministerul pentru Românii de Pretutindeni și Ministerul Educației Naționale, privind necesitatea promovării, dezvoltării și extinderii utilizării limbii române în comunitățile de români din afara granițelor, luând în considerare că elementele sus-menționate constituie premisele unei situații excepționale care impune adoptarea de măsuri imediate în vederea stabilirii cadrului normativ adecvat și că neadoptarea acestor măsuri ar avea drept consecință negativă afectarea priorităților actualului Guvern,în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public și constituie o situație de urgență și extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul ILa articolul 5 alineatul (1) din Legea nr. 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 261 din 22 aprilie 2009, cu modificările și completările ulterioare, literele b) și c) se modifică și vor avea următorul cuprins: b) de a studia limba română sau în limba română în România, la toate nivelurile și formele de învățământ, precum și de a studia limba română sau în limba română în străinătate și în țările de reședință; (la 10-06-2018, Litera b) din Articolul I a fost modificată de Punctul 2, Articolul I din LEGEA nr. 122 din 4 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 471 din 07 iunie 2018 ) c) de a solicita și de a obține burse de studiu sau stimulente financiare în România, în străinătate și în țările de reședință, la orice nivel și formă de învățământ, în vederea aprofundării cunoștințelor de limbă română și pentru afirmarea identității culturale, științifice, etnice și religioase românești; (la 10-06-2018, Litera c) din Articolul I a fost modificată de Punctul 2, Articolul I din LEGEA nr. 122 din 4 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 471 din 07 iunie 2018 )  +  Articolul II(1) Se aprobă plata de burse sau stimulente financiare în cuantum de 200 lei/lună/bursă sau stimulent financiar, pentru elevii etnici români cu domiciliul în Ucraina, înscriși în clasa I a anului școlar 2017-2018, care studiază în școlile cu predare în limba română sau cu studiul unor materii în limba română ca limbă maternă, din sistemul de învățământ preuniversitar din Ucraina, pentru perioada ianuarie-iunie 2018.(2) Cheltuielile aferente burselor sau stimulentelor financiare sunt suportate din bugetul Ministerului pentru Românii de Pretutindeni, în limita fondurilor alocate.(3) Ministerul pentru Românii de Pretutindeni încheie contracte cu asociațiile, fundațiile și alte organizații neguvernamentale ale românilor din Ucraina, având ca obiect, dar fără a se limita la acestea, identificarea beneficiarilor burselor sau stimulentelor financiare, colectarea documentației necesare pentru plata burselor sau stimulentelor financiare și transmiterea acesteia către Ministerul pentru Românii de Pretutindeni.(4) Prin ordin al ministrului pentru românii de pretutindeni se aprobă, dar fără a se limita la acestea:a) procedura de plată a burselor sau stimulentelor financiare;b) tipul de cheltuieli eligibile;c) componența și atribuțiile comisiei de selecție a asociațiilor, fundațiilor și a altor organizații neguvernamentale ale românilor din Ucraina;d) drepturile și obligațiile asociațiilor, fundațiilor și ale altor organizații neguvernamentale ale românilor din Ucraina.(5) Se aprobă acordarea de stagii de specializare în România a cadrelor didactice din școlile românești din Ucraina, în vederea formării și perfecționării în studiul limbii române. Cheltuielile aferente stagiilor de specializare vor fi suportate din bugetul Ministerului Educației Naționale, în limita fondurilor alocate.(6) Numărul stagiilor de specializare, criteriile de acordare a acestora, modalitatea de acordare, precum și criteriile de selecție a cadrelor didactice beneficiare se aprobă prin ordin al ministrului educației naționale. (la 10-06-2018, Articolul II a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din LEGEA nr. 122 din 4 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 471 din 07 iunie 2018 )
  PRIM-MINISTRU
  MIHAI TUDOSE
  Contrasemnează:
  Ministrul pentru românii de pretutindeni,
  Andreea Păstîrnac
  Ministrul afacerilor externe,
  Teodor-Viorel Meleșcanu
  Ministrul educației naționale,
  Liviu-Marian Pop
  Ministrul finanțelor publice,
  Ionuț Mișa
  București, 22 noiembrie 2017.Nr. 85.-----